INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget."

Transkript

1 INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK på 1. semester i Metodefaget. Merete Watt Boolsen 2004

2 2 INDLEDNING I studieordning 2000 for faget Introducerende metode og videnskabsteori kan man se, at det blandt andet indeholder en introduktion til statistikken. Med nærværende lille hæfte peges på en række elementer, der er vigtige, når man ser på tal, der anvendes i forbindelse med samfundsvidenskabeligt arbejde og samfundsvidenskabelige analyser. Perspektivet er den kritiske læser/den kritiske student, der arbejder med egne tal som led i en analyse eller med andres tal, som led i en (sekundær) analyse 1. Der er mange måder man som forsker og student kan forholde sig kritisk til samfundsvidenskabelige undersøgelser og projekter. Men uanset hvilken diskurs, man vælger at arbejde indenfor, handler det overordnet om at sætte sig grundigt ind i en række metodologiske forhold omkring tallenes konstruktion, dvs. forhold der har at gøre med problemstillingen hvad er det, man ønsker at vise med undersøgelsen? planlægningen af undersøgelsen hvordan tilrettelægges undersøgelsen? 1 ordet kritisk anvendes her på samme måde som i en anden samfundsvidenskabelig disciplin: kildekritikken. Vibeke Ankersborg skriver (2002: 10): At være kritisk betyder ikke at være negativ. I sin grundbetydning betyder det kunsten at bedømme, hvilket i praksis vil sige at have en bevidst holdning til aldrig umiddelbart at ville acceptere noget for pålydende, samt evnen til at stille de rigtige spørgsmål om baggrund, holdninger selvmodsigelser o.m.m.

3 3 dataindsamlingen hvilke konkrete fremgangsmåder anvendes? og endelig dataanalysen hvordan beskæftiger man sig samlet med teorier, metodikker og data, der danner udgangspunkt for en analyse? Inden for den kritiske statistik eller den kritiske tabellæsning, anbefales at der stilles følgende spørgsmål - Hvad er formålet med tallene? - Hvordan er tallene indsamlet? (herunder: hvem er undersøgt, med hvilken metode, og med hvilket resultat?) - Hvordan er tallene analyseret? Nedenfor er en introduktion til statistikken som disciplin (afsnit 1), formålet med at indsamle talmateriale (afsnit 2), tabel-konstruktion (afsnit 3), tabel-læsning (afsnit 4), sammenhængen mellem de variable (afsnit 5), således at man kan stille kritiske spørgsmål til egne og andres kvantitative datamaterialer. Ud over den kritiske og spørgende tilgang til data er formålet også, at man kan blive redelig i sin forskning. Senere i studiet (samt i pensum) udfoldes de nævnte perspektiver og strategier; der er altså i dette hæfte tryk på ordet introduktion. Merete Watt Boolsen September 2004.

4 4 AFSNIT 1: STATISTIKKEN SOM DISCIPLIN Statistik er et område af matematikken, der søger at ordne data eller tal. I forbindelse med spørgeskemaundersøgelser har statistik til formål at give et koncentrat i form af de tal, der fremkommer, når informanternes svar er opgjort. Der er tre grundlæggende måder, som statistikken anvendes på til at beskrive data (den beskrivende statistik). Her anvendes mål for centrale tendenser og mål for variation. Gennemsnit, median og modalværdier (typiske værdier) er mål for centrale tendenser, idet man ved hjælp af et enkelt tal udtrykker noget om en gruppe. Variationsmål siger noget om, hvor forskellige de enkelte værdier i den undersøgte gruppe har været hvor meget de har varieret. Den beskrivende statistik hjælper med til at skabe overblik og orden i kaos. til at udvikle hypoteser. Det kan være, at der foreligger store mængder af data fx fra store spørgeskemaundersøgelser. Statistikken kan anvendes for at undersøge, om der er nogle mønstre i data, dvs. man udvikler hypoteser om forskellige sammenhænge under forskellige betingelser. Fx kan man være interesseret i at se, om holdninger og handlinger udtrykkes på en bestemt måde hos mænd og på en anden måde hos kvinder. Denne proces kaldes for udforskende data-analyse. Og til at efterprøve hypoteser (den generaliserende statistik). Behovet for at afprøve hypoteser skyldes, at man næsten altid ar-

5 5 bejder med begrænsede mængder af data, hvis resultater man ønsker at kunne generalisere fra til de større befolkningsgrupper (hvorfra det lille udvalg er trukket). Denne form for statistik kaldes generaliserende statistik og her signifikanstestes. Det betyder, at man kan sige noget om forholdet mellem to eller flere variable; om sammenhængen er tilfældig (dvs. ikke signifikant) eller om sammenhængen er signifikant (dvs. at den ikke kan skyldes tilfældige variationer, hvorved der er belæg for at antage, at der faktisk er forskel på den undersøgte parameter, som analysen vedrører). Imidlertid er det vigtigt at bemærke, at man alene kan udtrykke sig i sandsynligheder; der er hverken tale om bevis eller sikkerhed. For den kritiske student/forsker kan kort nævnes, at det er vigtigt - at kende de variables skalaniveau, - at kende forudsætningerne for at en test kan anvendes, - at undersøge om forudsætningerne for testet er opfyldt i den givne situation; - at tage stilling til, hvilken sandsynlighed man ønsker at arbejde med og - at vurdere hvad der kan konkluderes efter testen er gennemført.

6 6 AFSNIT 2: FORMÅLET MED AT INDSAMLE TALMATERIALE Der er forskel på hvad man vil med tal og indsamling af talmateriale. Inden for det samfundsvidenskabelige område skelnes traditionelt mellem følgende formål: I nogle undersøgelser er formålet at kunne generalisere fra de personer, der er undersøgt til personer, der ikke er undersøgt, i nogle undersøgelser er formålet alene at beskrive dvs. få viden om ganske bestemte forhold hos ganske bestemte grupper af personer, i nogle undersøgelser er formålet at kunne forstå og forklare en situation eller en udvikling, i nogle undersøgelser er formålet at kunne gøre forudsigelser, i nogle undersøgelser er formålet at kunne sammenligne resultater mellem forskellige grupperinger eller forskellige adfærdsmønstre hos forskellige grupper eller forskellige sygdomsforløb mv. i nogle undersøgelser er formålet at kunne vurdere processer eksempelvis udviklingsforløb, sammenhænge o.l. i nogle undersøgelser er formålet at kunne udvikle hypoteser om sammenhænge i nogle undersøgelser er formålet at kunne afprøve hypoteser. Undersøgelsens design skal afspejle formålet med undersøgelsen og undersøgelsens problematik. Det omvendte må ikke være tilfæl-

7 7 det. Statistikken og de statistiske metoder er et redskab i disse processer. Men der er ikke tale om en facitliste. Man kan foretage beregninger og dermed analysere data; vurderinger er det sidste led i processen. Her forsøger man at besvare spørgsmålet om, hvad denne nye viden betyder under bestemte synsvinkler eller ud fra bestemte politikker. Den kritiske statistik dvs. de kritiske spørgsmål, som man kan stille til tallene kan være med til at konklusioner revideres, modificeres, differentieres eller evt. fjernes. Neden for nævnes et par områder, som man med de kritiske briller kan interessere sig for inden for survey- eller spørgeskemaundersøgelser: udvalgsmetoder og bortfald 2. UDVALGSMETODER Valg af personer til en undersøgelse kan foregå på mange forskellige måder; men den måde, man vælger på, har konsekvenser for de konklusioner, der lader sig formulere. Neden for nævnes kort eksempler på udvalgsmetoder. (1) TILFÆLDIGT UDVALG foretages i princippet som om alle i universet var skrevet op på hver sin lille seddel, der var lagt ned i en stor hat, som man derefter trak sin stikprøve ud af. Udvalgssandsynligheden skal være den samme for alle. Det kan den også blive, hvis man anvender af tabeller over 2 udvalgsmetoderne er mere udførligt omtalt i Boolsen, Samt Mogens Dam m.fl., 2003, kap. 3

8 8 tilfældige 3 tal. At udvalget bliver repræsentativt sikres ved tilfældigheden - at alle har samme sandsynlighed for at komme med i udvalget. Jo større udvalget er, jo større bliver undersøgelsens præcision. (2) SYSTEMATISK UDVALG Her søger man at sikre repræsentativiteten i den undersøgte gruppe ved en nemmere metode end det tilfældige udvalg. Man udtager f.eks. hver 10. person på en liste. MEN hvis et systematisk udvalg skal være af samme karakter - lige så godt - som det tilfældige, skal udvælgelseskriteriet være aldeles irrelevant for det, man vil undersøge. (3) STRATIFICERET UDVALG Ved denne metode inddeles hele populationen i lag (strata) på en sådan måde, at de kendetegn, der undersøges, kan forventes at optræde med væsentlig forskellig hyppighed i det enkelte stratum. (4) PANEL Hvis en undersøgelse gentages med mellemrum, anvendes ofte et panel, dvs. et udvalg, som benyttes til flere beslægtede undersøgelser. (5) KLYNGEUDVALG Ved et klyngeudvalg vælger man ikke et enkelt individ ad gangen, men en gruppe personer (fx alle personer i en opgang eller i hele beboelsesejendommen). (6) BEVIDST UDVALG Ved et bevidst udvalg vælger forskeren bestemte personer ud. Ulempen er, at det alene afhænger af forskeren eller studenten, om udvalget bliver repræsentativt. 3 de fleste statistiske tabelværker indeholder sådanne tabeller.

9 9 Et bevidst udvalg kan i nogle (specielt studie-) sammenhænge blive til et bekvemt udvalg. Danner man sit udvalg ved at henvende sig til forbipasserende på gaden, vennerne, kollegerne ved frokostbordet, familien eller folk, der står opført i telefonbogens spalte 1171 slipper man naturligvis for en masse besvær i forbindelse med undersøgelses tilrettelæggelsen. At anstrengelserne alligevel ikke står mål med resultaterne siger sig selv. (Fisker, m.fl. 1995: 53) Jeg vil udtrykke det lidt enklere: man slipper for at fortælle andre om konklusionerne; for man ved ikke, hvem de gælder for ud over vennerne, kollegerne, familien osv. og det vil næppe være repræsentativt. BORTFALD Det er så godt som altid umuligt at få svar fra hele udvalget. Den del, der ikke svarer, kaldes bortfaldet. I spørgeskemaundersøgelser er det centrale spørgsmål, om bortfaldet har betydning for vurderingen af undersøgelsens resultat. Som udgangspunkt må man sige, at et bortfald altid vil skævvride et resultat (Bystöm, 1990: 263). Men man kan forsøge at få et bedre indblik i, hvad der karakteriserer bortfaldet; idet man gennem en såkaldt bortfaldsanalyse kan undersøge, om bortfaldet er væsentlig anderledes sammensat end de, der svarede. Hvis det

10 10 er tilfældet, kan det betyde, at den del, der har svaret, ikke længere er repræsentativ 4. Hvis de to grupper (de, der har svaret, og de, der ikke har svaret) adskiller sig fra hinanden, kan man antage, at denne forskel forplanter sig til undersøgelses-resultaterne - og dermed har en virkning. Er der ingen forskel, betyder det imidlertid ikke, at bortfaldet er uden betydning for undersøgelsens resultater; det er muligt at den egenskab, som vi undersøger, kan optræde forskelligt i de to grupper, men at det ikke behøver at vise sig, når vi sammenligner grupperne på de variable, som vi har mulighed for at sammenligne på 5. I mange undersøgelser antages imidlertid, at hvis bortfaldet stort set har samme sammensætning som besvarelserne, kan man regne med, at det er faktorer, som er undersøgelsen uvedkommende, der har bevirket bortfaldet, og besvarelserne kan da stadig anses for repræsentative for hele populationen. HVOR STORT ELLER LILLE MÅ BORTFALDET VÆRE? Hvor stort eller lille må bortfaldet være, hvis vi ønsker at kunne generalisere fra dem, der har besvaret vores spørgeskemaundersøgelse blandt tilfældigt udtrukne personer? problemet kaldes nonresponse (manglende svar); og det er alvorligt i mange surveys. En tommelfingerregel siger, at hvis der er 15% i stikprøven, der ikke 4 Byström kalder dette for en struktursammenligning. 5 Byström, 1990: 263

11 11 besvarer spørgeskemaet, er det problematisk at generalisere til hele populationen 6. Bortfaldsproblematikken er størst ved postspørgeskemaundersøgelser. Det er svært at sige noget præcist om, hvor stort eller hvor lille, bortfaldet må være, men nedennævnte variationsområder er oversat til vurderinger af svarprocenter i spørgeskemaundersøgelser (Bryman, 2000: 132 efter Mangione, 1995: 60-1) højere end 85%: strålende 70-85%: udmærket 60-70%: akkurat acceptabelt 50-60%: mindre acceptabelt mindre end 50%: uacceptabelt 6 Agresti & Finlay, 1997, nævner tallet 20%.

12 12 Figur 1: Et anseeligt bortfald i en survey 95%. I 1987 præsenterede Shere Hite resultatet af en survey, som hun havde gennemført på voksne amerikanske kvinder. En af hendes konklusioner var, at 70% af de kvinder, der havde været gift mindst 5 år, havde seksuelle forhold uden for ægteskabet. Hun baserede sin konklusion på spørgeskemabesvarelser fra hele 4500 kvinder. Imidlertid var spørgeskemaet sendt til i alt kvinder. Man kan ikke vide, om de 4,5%, der besvarede spørgeskemaet, er repræsentative for de kvinder, der var udvalgt til at modtage spørgeskemaet men sandsynligheden er stor for, at de 4,5% ikke er repræsentative for de kvinder. Og sandsynligheden for at de kvinder, der besvarede spørgeskemaet, er repræsentative for samtlige amerikanske kvinder, er formentlig endnu mindre. Det virker umiddelbart indlysende, at et bortfald som i Shere Hites undersøgelse på 95,5% må betyde, at resultaterne ikke kan anses for at være repræsentative. (efter Agresti & Finlay, 1977) HVAD KUNNE HUN HAVE GJORT, DA HUN OFFENTLIGGJORDE RESULTATERNE? Shere Hite kunne have sagt: dette spørgeskema har været sendt ud til kvinder og 4500 har besvaret det. Blandt disse kvinder angiver 70%, at osv.. Undersøgelsen kan ikke anses for at være repræsentativ for amerikanske kvinder. Hvis man sammenligner dem, der har besvaret skemaet med andre amerikanske kvinder, viser det sig, at de adskiller sig med hensyn til osv. (konklusionerne kunne evt. være suppleret med en såkaldt bortfaldsanalyse). Notabene: En undersøgelse bliver ikke nødvendigvis ringere af, at den ikke er repræsentativ. Men analyserne bliver direkte forkerte, hvis resultaterne præsenteres som sådanne. (Efter Boolsen, 2004b: 26)

13 13 AFSNIT 3: TABELKONSTRUKTION HVORDAN LÆSES EN TABEL? 7 De fleste tabeller er opbyggede efter samme princip, og når man har forstået det, er det relativt nemt at "læse" en tabel. En tabel består af en forspalte og et hoved samt nogle oplysninger, der er knyttet til disse. Endvidere har de fleste tabeller en overskrift, der siger, hvilke data, der indgår. Figur 2: Tabelskabelonen : Tabel nr. Tabeloverskrift Tabelhoved (kategorier) Forspalte (kategorier) søj-.. ler angivelse af regneenhed... rækker Horisontal randfordeling (rækkesummer) Vertikal randfordeling (søjlesummer) Anmærkning: (generelle, nødvendige oplysninger) Noter: (specifik information om indholdet i de enkelte kategorier) Kilder: (hvorfra kommer tabellens materiale?) Totalsum 7 fra (1) Boolsen & Hansen, 1998: Forstå statistikken fra beregninger til analyse og vurderinger. C.A. Reitzels Forlag. (2) Boolsen, 2004: Fra spørgeskema til statistisk analyse, C.A. Reitzels forlag.

14 14 En tabel skal se ud - og omfatte så mange oplysninger - at den kan læses "for sig selv", dvs. uafhængig af teksten i artiklen. Først skal man finde ud af, hvad det er for en type oplysninger, der står inde i tabellen. Dernæst skal man finde ud af, hvad eller hvem disse oplysninger vedrører. Det kan man se på forspalten og hovedet. Og for det tredje skal man finde ud af, om der er nogle forbehold. Sådanne oplysninger er ofte anført som fodnoter eller anmærkninger under tabellen. Det er min erfaring, at mange tabeller i samfundsvidenskabelige rapporter er svære at læse simpelthen fordi tabellen ikke er stillet op, så det er muligt at vide eller få overblik over, hvad den handler om. Det er naturligvis uacceptabelt og det er ofte forklaringen på, at nogle føler sig afmægtige over for tabeller. Men hvis en tabel eller en præsentation af tal er uforståelig eller ufuldstændig, kan den kun med besvær (eller eventuelt slet ikke) anvendes til eget forskningsbrug.

15 15 AFSNIT 4: TABELLÆSNING 8 Afhængige og uafhængige variable Tabeller med mange tal skal kondenseres (dvs. sammentrænges) for at blive mere overskuelige. Men det er ikke helt ligegyldigt, hvordan man forsøger at sammentrænge sine tal dvs. skabe orden i kaos. Hvis ikke man tænker sig om, kan man faktisk opnå præcis det modsatte. Et tilfældigt valgt eksempel gennemgås neden for. Tabel 4.1: Boligforhold. Husstande med 1 voksen kvinde fordelt efter dennes alder samt efter hvorvidt der var hjemmeboende børn eller ikke Absolutte tal år år år år 67 år+ I alt med børn antal 5961 antal antal antal antal 136 antal uden børn I alt Anmærkning: tabellen omfatter en tælling foretaget af Danmarks Statistik d. 1. januar Noter: der er tale om børn under 26 år. Kilde: Materialet er bearbejdet på grundlag af tabel fra publikationen: Kvinder & mænd, Danmarks Statistik, 1985, p. 26. KOMMENTAR til tabel 4.1: Tabellen fortæller, at der i Danmark i 1984 var knap husstande med 1 voksen kvinde. Godt var under 25 år, godt var mellem 25 og 34 år, osv. osv. hele tabellen kan oversættes til ord, når indholdet skal beskrives, men det er ikke sikkert, at vi får et større overblik over materialet af den grund. Absolutte tal kan ofte virke uoverskuelige, og når det er tilfældet er det er svært at konkludere, hvad tabellen siger, og det er 8 dette afsnit er i hovedtræk taget fra Boolsen, 2004

16 16 helt umuligt at foretage vurderinger af situationen. Derfor kan procentberegninger med fordel foretages. Dette kan ske på flere måder: vertikalt, horisontalt eller totalt. Men det er ikke ligegyldigt, hvilken måde, der vælges. Et procent tal fremkommer ved, at et mindre tal divideres med et større og ganges med 100. Et procent tal angiver således en andel af noget. Dette noget er procentbasis. Man skal kende og forstå procentbasis, inden meningsfulde konklusioner kan drages. Tabel 4.2: Boligforhold. Husstande med 1 voksen kvinde fordelt efter dennes alder samt efter hvorvidt der var hjemmeboende børn eller ikke Pct. tal år år år år 67 år+ I alt med børn % 7 % 31 % 51 % 12 % 0 % 101 uden børn I alt Anmærkning: tabellen omfatter en tælling foretaget af Danmarks Statistik d. 1. januar Pct. basis er kvinder. Noter: der er tale om børn under 26 år. Kilde: Materialet er bearbejdet på grundlag af tabel fra publikationen: Kvinder & mænd, Danmarks Statistik, 1985, p. 26. KOMMENTAR til tabel 4.2: I denne tabel er der foretaget horisontale (lodrette) procentfordelinger, hvilket betyder, at man kan foretage en sammenligning af tallene vertikalt, når man skal beskrive data. Vi har taget den ene variabel - med børn/uden børn - og for hver af disse to værdier viser vi, hvorledes den - i statistisk forstand - betingede fordeling af den anden variabel: kvindernes alder, varierer. Det betyder, at vi kan sige, at med børn/uden børn er den uafhængige variabel og at kvindernes alder er den afhængige; eller sagt på en anden måde: kvindernes alder er afhængig af, om de bor med eller

17 17 uden børn... Det giver ingen mening. Det giver mere mening, at gøre det modsatte. Se tabel 4.3. Tabel 4.3: Boligforhold. Husstande med 1 voksen kvinde fordelt efter dennes alder samt efter hvorvidt der var hjemmeboende børn eller ikke Pct. tal år år år år 67 år+ I alt med børn procent 14 procent 50 procent 63 procent 10 procent 0 procent 19 uden børn I alt Anmærkning: tabellen omfatter en tælling foretaget af Danmarks Statistik d. 1. januar Pct. basis er kvinder. Noter: der er tale om børn under 26 år. Kilde: Materialet er bearbejdet på grundlag af tabel fra publikationen: Kvinder & mænd, Danmarks Statistik, 1985, p. 26. KOMMENTAR til tabel 4.3: I denne tabel er der foretaget vertikale procentfordelinger, hvilket betyder, at man kan foretage en sammenligning af tallene horisontalt, når man skal beskrive data. Rent teknisk har vi taget den ene variabel - kvindernes alder - og for hver af disse kategorier viser vi, hvorledes den - i statistisk forstand - betingede fordeling af den anden variabel: med børn/uden børn varierer. Det betyder, at vi kan sige, at kvindernes alder er den uafhængige variabel, og at med børn/uden børn er den afhængige; eller sagt på en anden måde: spørgsmålet om, hvorvidt kvinderne bor med eller uden børn, er afhængig af deres alder. Denne måde at præsentere tallene på giver mening. Konklusionen er, at det mest almindelige for enlige kvinder er at bo sammen med børn, når kvinderne er i aldersgruppen år. I aldersgruppen år er det lige almindeligt for enlige kvinder at bo med som uden børn. Der er næsten ingen kvinder (i pct. svarer det til 0, men som det fremgår af

18 18 de absolutte tal i tabel 1, er der faktisk 136), der bor sammen med børn, når de er 67 år gamle eller derover. Den 3. linie i tabellen siger det samme - nemlig, at det er mest almindeligt blandt enlige kvinder, der er helt unge eller over 50 år, at bo uden hjemmeboende børn (det gælder for henholdsvis 86% og 90%) 9. Ved opdelingen i afhængig og uafhængig variabel tages stilling til årsags-forholdet. Den uafhængige variabel er "årsagen" og den afhængige variabel er "virkningen"/effekten. Afbildes materialet i et koordinatsystem vil den uafhængige variabel typisk være på x-aksen, mens den afhængige placeres langs y-aksen. Tabel 4.4: Boligforhold. Husstande med 1 voksen kvinde procentvis fordelt efter kombinationen af kvindernes alder samt efter hvorvidt der var hjemmeboende børn eller ikke Pct. tal år år år år 67 år+ I alt Pct. basis med børn % 1 % 6 % 10 % 2 % 0 % uden børn I alt Pct. basis Anmærkning: tabellen omfatter en tælling foretaget af Danmarks Statistik d. 1. januar Pct. basis er kvinder. Noter: der er tale om børn under 26 år. Kilde: Materialet er bearbejdet på grundlag af tabel fra publikationen: Kvinder & mænd, Danmarks Statistik, 1985, p Det kan forekomme, at en arbejdsgiver i sin vurdering af en kvindelig ansøger, inddrager spørgsmålet om hendes børn og civilstand. Hvis han/hun har særlige forestillinger om, hvordan disse forhold kan påvirke arbejdsindsatsen, kan han/hun evt. på forhånd vælge kvinder med en vis alder ud til samtale. Arbejdsgiveren foretager med andre ord en vurdering, når han læser tallene.

19 19 KOMMENTAR til tabel 4.4: Med denne tabel, hvor hele materialet er fordelt procentuelt, kan man få overblik over, hvor meget de enkelte grupper "fylder". Beregningen kan f.eks. tage udgangspunkt i en socialpolitisk debat, hvor man ønsker at vide, hvor stor andelen af enlige kvinder under 25 år med hjemmeboende børn er - den er 1% 10. Omvendt kan man se, at den største gruppe af enlige kvinder er de 67+ årige, der ikke bor sammen med børn - den er på 41%. NB Læg i øvrigt mærke til, at i denne tabel giver procentberegningerne 101%. Man kan altid overveje, om man af hensyn til evt. ukyndige (statistik) læsere skal angive procentsammenlægninger til 100% - dvs. foretage simple afrundinger af tallene, eller om man ønsker at anvende de faktisk beregnede tal. Konklusionen af de gennemgåede tabeller er, at tabel 4.3 den mest meningsfulde, og man kan i forlængelse heraf overveje, om man ikke kan nøjes med at bringe en del af tabellen - f.eks. den linie eller række, der indeholder procent tallene for de kvinder, der bor sammen med børn (dvs. række 1). I den tabel, der danner udgangspunkt for gennemgangen af ovenstående tabeller, er endvidere anført tallene for enlige mænd. Det betyder, at man kan få et (hurtigt) overblik over de to køns fordeling på alder og hvorvidt, de bor alene eller sammen med børn ved at betragte tabel en politiker, der er modstander af (øget) indsats over for unge enlige mødre, kunne f.eks. inddrage denne tabel i sin argumentation.

20 20 Tabel 4.5: Andelen af henholdsvis enlige kvinder og enlige mænd, der bor sammen med børn - fordelt efter husstandsoverhovedets alder KVINDER MÆND Procentbasis - 25 år med hjemmeboende børn, % med hjemmeboende børn, % Kvinder abs. Mænd abs år år år år I alt %basis Anmærkning: Tabellen omfatter en tælling foretaget af Danmarks Statistik d. 1. januar Noter: Der er tale om børn under 26 år. Kilder: Materialet er bearbejdet på grundlag af tabel fra publikationen: Kvinder & mænd, Danmarks Statistik, 1985, p. 26. KOMMENTAR til tabel 4.5: Det kan meget vel tænkes, at der vil være læsere, der ikke opfatter, at der i ovennævnte tabel er tale om horisontale procentfordelinger, fordi der ikke er angivet tallene for dem, der ikke bor med børn (14% af enlige kvinder under 25 år bor sammen med børn; 50% af enlige kvinder mellem år bor sammen med børn, osv.). For at gøre billedet tydeligt kan man vise tallene som i tabel 4.6 og 4.7 nedenfor, idet der alene er vist tallene for de unge.

21 21 Tabel 4.6: Fuldstændig udskrift af række 1 i tabel 4.5 (kvinder alene). Kvinder ALDER med hjemmeboende børn uden hjemmeboende børn I alt pct. basis % % % - 25 år Kilde: Kvinder & mænd, Danmarks Statistik, 1985, p. 26. Tabel 4.7: Fuldstændig udskrift af række 1 i tabel 4.5 (mænd alene). Mænd ALDER med hjemmeboende børn uden hjemmeboende børn I alt pct. basis % % % - 25 år Kilde: Kvinder & mænd, Danmarks Statistik, 1985, p. 26. For at fuldstændiggøre eksemplet ses nedenfor den tabel, der har dannet udgangspunkt for alle beregningerne og analyserne:

22 22 Tabel 4.8: Husstande med 1 voksen person fordelt efter dennes alder 1. januar KVINDER MÆND ALDER uden børn under 26 år med børn under 26 år uden børn under 26 år med børn under 26 år under 25 år antal antal 5961 antal antal år år år år I ALT Kilde: Kvinder & mænd, Danmarks Statistik, 1985, p. 26. Bemærk i øvrigt, at én ting er at læse tabellen og dermed sige, hvad der står i den. En anden ting er at vurdere tabellen og dermed give udtryk for om en eller anden værdi er høj eller lav i forhold til en bestemt vinkel eller et bestemt udgangspunkt. Når man beskriver tabeller, refereres blot deres indhold. Når man vurderer tabeller, sker det altid i forhold til et eller andet udgangspunkt. Man er sjældent uenige om at referere tal, men uenighederne kan opstå, når man vurderer dem. Derfor er det en god idé at gå til tabelmaterialet i en undersøgelse og dermed til det oprindelige spørgeskema og ikke nøjes med at læse, hvad forskeren skriver. Man skal gøre sig klart: hvad vil jeg med disse tal? hvorfor er de vigtige for min argumentation? hvad er det, jeg selv ønsker at vise? hvad er mit faglige og videnskabsteoretiske udgangspunkt?

23 23 hvordan er tallene indsamlet? hvordan har forskningsstrategi og -design set ud i den pågældende undersøgelse? hvis der er tale om en survey-undersøgelse, hvis resultater man ønsker at generalisere: hvordan ser svarprocenten ud? er der foretaget bortfaldsanalyser (i tilfælde af lav svarprocent) hvordan ser resultatet at den ud? osv. hvad har man konkret spurgt om (= spørgeskemaspørgsmålene)? i hvilken sammenhæng er spørgsmålene blevet stillet? Der kan (og bør) stilles mange spørgsmål til de undersøgelser, som man anvender i forbindelse med sin egen forskning eller egen argumentation. Det er umuligt at nævne dem alle, men SUND FOR- NUFT, når man læser og vurderer andres undersøgelser (og når man gennemfører egne) er en vigtig parameter.

24 24 AFSNIT 5: SAMMENHÆNGE 11 Er der en sammenhæng mellem børns og forældres intelligens? mellem kvinders højde og vægt? Er matematisk begavede studenter dårlige til sprog og sproglige studenter dårlige til matematik? Får børnehaveklassebørn det nemmere senere i skolen end børn, der ikke har gået i børnehaveklasse? Medfører uddannelse bedre kvalitet i opgaveløsninger? Disse og tilsvarende problemstillinger, hvor forholdet mellem 2 variable skal beskrives, behandles ad statistisk vej via en række mål for sammenhænge 12 og statistisk signifikans 13. Kausalitet, forudsigelse og forklaring er almindelige begreber i forskningen, hvor de er integrerede i det teoretisk arbejde. Hvad angår den første kausaliteten - er den det mest almindelige og anvendes, når der er tale om en årsag og en virkning. Generelt plejer man at sige, at følgende forhold skal være tilstede, for at man kan tale om kausalitet: 1. en tidsmæssig rækkefølge mellem de variable, hvor årsagen kommer før virkningen, 2. en i statistisk forstand målt sammenhæng (= korrelation), 3. udelukkelse 11 for yderligere diskussion henvises til Boolsen, det er altid hensigtsmæssigt at have tænkt sig om, inden den statistiske analyse påbegyndes, dvs. at have formuleret nogle hypoteser om mulige eller forventede sammenhænge; det modsatte ikke at gøre dette kan nemt føre til, at analysen bliver uden fokus og dermed eventuelt overflødig, uoverskuelig og uinteressant. 13 I samfundsvidenskaberne kan vi bedst lide, at tale om kausale sammenhænge kausalitet men ofte er der alene tale om sammenhænge.

25 25 af andre plausible forklaringer, og 4. en teoretisk forklaring, der sandsynliggør ideelt set forudsiger sammenhængen 14. Figur 3: Oversigt over relationerne mellem kausale variable (a) X + Y (b) X 1 X _ + Y (c) + + X Z + Y (d) X + Y _ Z X 1 (e) + _ Z + X 2 _ Y Bemærkninger: I en kausal sammenhæng er der en årsag og en virkning. Den enkleste model har to variable, hvor X almindeligvis betegner årsag og Y effekt/virkning. Forholdet mellem de variable er symboliseret ved pile, og de viser kausalitetens retning (fra uafhængig til afhængig variabel). 14 Neuman, 2000: 51 ff samt Andersen, 1997

26 26 Sammenhængen kan være enten positiv eller negativ. En positiv sammenhæng betyder, at en højere værdi på den ene variable er ledsaget af en højere værdi på en anden. I figuren viser model (a) den simpleste kausale model med to variable. Model (b) viser et mere sammensat forhold, idet der er to kausale variable. Model (c) og (d) identificerer også forhold mellem tre variable, men den teoretiske kausale kæde er anderledes. Model (e) illustrerer en model med fire variable. To kausale variable er forbundne, men ifølge teorien er ingen af dem årsag til den anden (de finder muligvis sted samtidig). (Neuman, 2000: 56) UNDERSØGELSE AF FORHOLDET MELLEM TO VARIABLER Den enkleste måde at undersøge forholdet mellem to variabler på er at stille dem op i en tabel eller ved at tegne dem op i et koordinatsystem. Mål for sammenhæng har til formål at vise styrken og retningen af samvariationen mellem to variabler. I tilknytning til sammenhængsmål anvendes statistiske signifikanstest til at estimere sikkerheden for, at en observeret sammenhæng også eksisterer i den samlede population. Der findes mange forskellige sammenhængsmål. Hvilket mål, der egner sig til en given analyse, afhænger af, hvorvidt variablen er målt på nominalskala-, ordinalskala- eller intervalskala-niveau.

Behandling af kvantitative data 19.11.2012

Behandling af kvantitative data 19.11.2012 Behandling af kvantitative data 19.11.2012 I dag skal vi snakke om Kvantitativ metode i kort form Hvordan man kan kode og indtaste data Data på forskellig måleniveau Hvilke muligheder, der er for at analysere

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Statistik II 1. Lektion. Analyse af kontingenstabeller

Statistik II 1. Lektion. Analyse af kontingenstabeller Statistik II 1. Lektion Analyse af kontingenstabeller Kursusbeskrivelse Omfang 5 kursusgange (forelæsning + opgaveregning) 5 kursusgange (mini-projekt) Emner Analyse af kontingenstabeller Logistisk regression

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Kapitel 8 Chi-i-anden (χ 2 ) prøven

Kapitel 8 Chi-i-anden (χ 2 ) prøven Kapitel 8 Chi-i-anden (χ 2 ) prøven Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltze.dk Elementær statistik F2011 1 / 19 Indledning Forskelle mellem stikprøver undersøges med z-test eller t-test for data målt på

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Skriftlig eksamen i samfundsfag

Skriftlig eksamen i samfundsfag OpenSamf Skriftlig eksamen i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Præcise nedslag 3. Beregninger 3.1. Hvad kan absolutte tal være? 3.2. Procentvis ændring (vækst) 3.2.1 Tolkning af egne beregninger

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Introduktion Kursusholder: Kasper K. Berthelsen Opbygning: Kurset består af 5 blokke En blok består af: To normale

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man spørge om; 5) Tips n tricks i forhold til at formulere spørgsmål;

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 31. oktober 2017 Om undersøgelsens metode Dette bilag beskriver forskellige metodiske forhold

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema.

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema. METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 15. august 2017 Om undersøgelsens metode Dataindsamlingen til Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Introduktion 1 Formelt Lærere: Esben Budtz-Jørgensen Jørgen Holm Petersen Øvelseslærere: Berivan+Kathrine, Amalie+Annabell Databehandling: SPSS

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Stikprøver og stikprøve fordelinger. Stikprøver Estimatorer og estimater Stikprøve fordelinger Egenskaber ved estimatorer Frihedsgrader

Stikprøver og stikprøve fordelinger. Stikprøver Estimatorer og estimater Stikprøve fordelinger Egenskaber ved estimatorer Frihedsgrader Stikprøver og stikprøve fordelinger Stikprøver Estimatorer og estimater Stikprøve fordelinger Egenskaber ved estimatorer Frihedsgrader Statistik Statistisk Inferens: Prediktere og forekaste værdier af

Læs mere

Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger

Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger Normalfordelingen Standard Normal Fordelingen Sandsynligheder for Normalfordelingen Transformation af Normalfordelte Stok.Var. Stikprøver og Stikprøvefordelinger

Læs mere

Problemstillinger omkring spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter. Vibeke Jakobsen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Problemstillinger omkring spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter. Vibeke Jakobsen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Problemstillinger omkring spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter Vibeke Jakobsen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Er kvaliteten lavere i data indsamlet blandt etniske minoriteter

Læs mere

Hvad siger statistikken?

Hvad siger statistikken? Eleverne har tidligere (fx i Kolorit 7, matematik grundbog) arbejdet med især beskrivende statistik (deskriptiv statistik). I dette kapitel fokuseres i højere grad på, hvordan datamateriale kan tolkes

Læs mere

Kapitel 1 Statistiske grundbegreber

Kapitel 1 Statistiske grundbegreber Kapitel 1 Statistiske grundbegreber Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltze.dk Elementær statistik F2011 1 Indledning 2 Population versus stikprøve 3 Variabeltyper og måleskalaer 4 Parametrisk versus ikke-parametrisk

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 4. Hypotesetest generelt Test for middelværdi Test for andele

Anvendt Statistik Lektion 4. Hypotesetest generelt Test for middelværdi Test for andele Anvendt Statistik Lektion 4 Hypotesetest generelt Test for middelværdi Test for andele Hypoteser og Test Hypotese I statistik er en hypotese en påstand om en populationsparameter. Typisk en påstand om

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Hus 20, hus P10 og hus 22: forelæsning kl samt opfølgning i eget hus kl

Hus 20, hus P10 og hus 22: forelæsning kl samt opfølgning i eget hus kl basiskursus 8: Kvantitativ metode Om kurset Fag Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Kursustype Basiskursus Kursus starter 14-02-2014 Kursus slutter 09-05-2014 Undervisningstidspunkt Hus P11 og

Læs mere

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 16. august 2006 Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse Arbejdsnotat Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 1. Materiale og metode 1.1 Indsamling af data Data er

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Samfundsfag og matematik

Samfundsfag og matematik Samfundsfag og matematik Piketty: Kapitalismens 2. grundlæggende lov: β = s/g Lineær regression: y = ax + b Beregninger med Excel: Indekstal = C6/$B6*100. Diagram Chi^2-test: p = 0,04 Brug af egen spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Sammenhængsanalyser. Et eksempel: Sammenhæng mellem rygevaner som 45-årig og selvvurderet helbred som 51 blandt mænd fra Københavns amt.

Sammenhængsanalyser. Et eksempel: Sammenhæng mellem rygevaner som 45-årig og selvvurderet helbred som 51 blandt mænd fra Københavns amt. Sammenhængsanalyser Et eksempel: Sammenhæng mellem rygevaner som 45-årig og selvvurderet helbred som 51 blandt mænd fra Københavns amt. rygevaner som 45 årig * helbred som 51 årig Crosstabulation rygevaner

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Fagplan for statistik, efteråret 2015

Fagplan for statistik, efteråret 2015 Side 1 af 7 M Fagplan for statistik, efteråret 20 Litteratur Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø (HK): Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave, ISBN 9788741256047 HypoStat

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning Side 1 af 6 Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning Litteratur: Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø: Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave,

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

Hvad skal vi lave? Nulhypotese - alternativ. Teststatistik. Signifikansniveau

Hvad skal vi lave? Nulhypotese - alternativ. Teststatistik. Signifikansniveau Hvad skal vi lave? 1 Statistisk inferens: Hypotese og test Nulhypotese - alternativ. Teststatistik P-værdi Signifikansniveau 2 t-test for middelværdi Tosidet t-test for middelværdi Ensidet t-test for middelværdi

Læs mere

Eksempel på besvarelse af spørgeordet Hvad kan udledes (beregn) inkl. retteark.

Eksempel på besvarelse af spørgeordet Hvad kan udledes (beregn) inkl. retteark. Eksempel på besvarelse af spørgeordet Hvad kan udledes (beregn) inkl. retteark. Denne opgavetype kan tage sig ud på forskellig vis, da det udleverede materiale enten kan være en tabel eller en figur. Nedenfor

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER Undervisningseffekten udregnes som forskellen mellem den forventede og den faktiske karakter i 9. klasses afgangsprøve. Undervisningseffekten udregnes

Læs mere

Velkommen til kurset. Teoretisk Statistik. Lærer: Niels-Erik Jensen

Velkommen til kurset. Teoretisk Statistik. Lærer: Niels-Erik Jensen 1 Velkommen til kurset Teoretisk Statistik Lærer: Niels-Erik Jensen Plan for i dag: 1. Eks: Er euro'en skæv? 4. Praktiske informationer 2. Eks: Regressionsmodel (kap. 1) 5. Lidt om kursets indhold 3. Hvad

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Introduktion 1 Formelt Lærer: Jørgen Holm Petersen Øvelseslærere: Signe, Helene, Marie, Amalie Databehandling: SPSS Eksamen: Ugeopgave efterfulgt

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Kapitel 7 Forskelle mellem centraltendenser

Kapitel 7 Forskelle mellem centraltendenser Kapitel 7 Forskelle mellem centraltendenser Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltze.dk Elementær statistik F2011 1 / 29 Indledning 1. z-test for ukorrelerede data 2. t-test for ukorrelerede data med ens

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Module 1: Data og Statistik

Module 1: Data og Statistik Forskningsenheden for Statistik ST01: Elementær Statistik Bent Jørgensen og Hans Chr. Petersen Module 1: Data og Statistik 1.1 Hvad er statistik?................................... 1 1.2 Datatyper.......................................

Læs mere

BILAG 2 METODE OG FORSK- NINGSDESIGN

BILAG 2 METODE OG FORSK- NINGSDESIGN Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Bilag Dato Marts 2014 BILAG 2 METODE OG FORSK- NINGSDESIGN BILAG 2 METODE OG FORSKNINGSDESIGN INDHOLD 1. Design- og metodebilag 1 1.1 Forskningsdesign 1 1.2 Analysemetoder

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet en reminder Udformning af spørgeskema

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Teoretisk Statistik, 2. december 2003. Sammenligning af poissonfordelinger

Teoretisk Statistik, 2. december 2003. Sammenligning af poissonfordelinger Uge 49 I Teoretisk Statistik, 2. december 2003 Sammenligning af poissonfordelinger o Generel teori o Sammenligning af to poissonfordelinger o Eksempel Opsummering om multinomialfordelinger Fishers eksakte

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Supplerende notat om kommunale kontrakter

Supplerende notat om kommunale kontrakter Supplerende notat om kommunale kontrakter En sammenligning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter og institutionskontrakter KREVI Dette notat indeholder en kortlægning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2.

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2. C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b. 5.000 4.800 4.600 4.400 4.00 4.000 3.800 3.600 3.400 3.00 3.000 1.19% 14.9% 7.38% 40.48% 53.57% 66.67% 79.76% 9.86% 010 011

Læs mere

Kapitel 12 Variansanalyse

Kapitel 12 Variansanalyse Kapitel 12 Variansanalyse Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltzedk Elementær statistik F2011 Version 7 april 2011 1 / 43 Indledning Sammenligning af middelværdien i to grupper indenfor en stikprøve kan

Læs mere

Fremtiden visioner og forudsigelser

Fremtiden visioner og forudsigelser Fremtiden visioner og forudsigelser - Synopsis til eksamen i Almen Studieforberedelse - Naturvidenskabelig fakultet: Matematik A Samfundsfaglig fakultet: Samfundsfag A Emne/Område: Trafikpolitik Opgave

Læs mere

Teknikker til analyse af tal med Excel

Teknikker til analyse af tal med Excel 1 Appendiks 2 Teknikker til analyse af tal med Excel Dette appendiks indeholder mange gentagelser fra kapitel 10, afsnit 4 Teknikker til analyse af tal i Den skinbarlige virkelighed) dog med den forskel,

Læs mere

ELEVPRAKSIS. Teknisk rapport. Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter. ELEVPRAKSIS l 1

ELEVPRAKSIS. Teknisk rapport. Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter. ELEVPRAKSIS l 1 ELEVPRAKSIS Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter Teknisk rapport ELEVPRAKSIS l 1 ELEVPRAKSIS Morten Pettersson, Thomas Illum Hansen, Camilla Kølsen og Jeppe Bundsgaard Data

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Statistiske data. Datamatricen. Variable j. ... X ij = x ij... Anonymiserede og ækvivalente dataindivider. Datamodellen

Statistiske data. Datamatricen. Variable j. ... X ij = x ij... Anonymiserede og ækvivalente dataindivider. Datamodellen Statistiske data Datamatricen Variable j Individer i X ij = x ij Anonymiserede og ækvivalente dataindivider Datamodellen Hvis dataindividerne er udvalgte repræsentanter fra en population, så er datamatrice

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Tirsdag den 27. maj 2014 kl stx141-MAT/B

Matematik B. Studentereksamen. Tirsdag den 27. maj 2014 kl stx141-MAT/B Matematik B Studentereksamen 2stx141-MAT/B-27052014 Tirsdag den 27. maj 2014 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Kapitel 12 Variansanalyse

Kapitel 12 Variansanalyse Kapitel 12 Variansanalyse Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltzedk Elementær statistik F2011 Version 7 april 2011 1 Indledning 2 Ensidet variansanalyse 3 Blokforsøg 4 Vekselvirkning 1 Indledning 2 Ensidet

Læs mere

for matematik pä B-niveau i hf

for matematik pä B-niveau i hf for matematik pä B-niveau i hf 75 50 5 016 Karsten Juul GRUPPEREDE DATA 1.1 Hvad er deskriptiv statistik?...1 1. Hvad er grupperede og ugrupperede data?...1 1.1 Eksempel pä ugrupperede data...1 1. Eksempel

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Risikoen for at have et dårligt psykisk helbred mere end fordobles for personer med et belastende

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Konfidensintervaller og Hypotesetest

Konfidensintervaller og Hypotesetest Konfidensintervaller og Hypotesetest Konfidensinterval for andele χ -fordelingen og konfidensinterval for variansen Hypoteseteori Hypotesetest af middelværdi, varians og andele Repetition fra sidst: Konfidensintervaller

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

02402 Løsning til testquiz02402f (Test VI)

02402 Løsning til testquiz02402f (Test VI) 02402 Løsning til testquiz02402f (Test VI) Spørgsmål 4. En ejendomsmægler ønsker at undersøge om hans kunder får mindre end hvad de har forlangt, når de sælger deres bolig. Han har regisreret følgende:

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april Århus 8. april 2011 Morten Frydenberg Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april Opgave 1 ( gruppe 1: sp 1-4, gruppe 5: sp 5-9 og gruppe 6: 10-14) I denne opgaveser vi på et

Læs mere

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009 DTU Informatik 02402 Introduktion til Statistik 200-2-0 LFF/lff Løsning til eksaminen d. 4. december 2009 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition,

Læs mere

I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner

I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner Projektet er delt i to, og man kan vælge kun at gennemføre den ene del. Man kan vælge selv at frembringe data, fx gennem et samarbejde med idræt eller biologi, eller man kan anvende de foreliggende data,

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere