Kravspecifikationer for. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikationer for. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 2."

Transkript

1 Kravspecifikationer for Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 2. 1

2 Indholdsfortegnelse Generelle beskrivelser Fysiske byggesagsarkiv og arkivmængde Byggesagsarkivet Placering af byggesagsarkivet Adgangsforhold Opbevaring af byggesagerne Byggesagsarkivets organisering... 4 Del Klargøring Kravspecifikationer Klargøring Dokument typer Korrespondance i almindelighed Interne dokumenter (ikke offentligt tilgængelige dokumenter) Tegninger generelt Beregninger og rapporter Fotos Materiale vedrørende BBR og vurdering, samt olietanke Rensning Opmærkning af metadata Opmærkning Valide data... 7 Del Scanning Kravspecifikationer Scanning Kvaliteten af scanningen Optical Character Recognition (OCR) Sagsdokumenter der skal scannes Ekspedition og kassation af dokumenter... 9 Del Aflevering til FilArkiv (Odders digitale byggesagsarkiv) og opbevaring af arkivmateriale før, under og efter scanning Aflevering til FilArkiv (Odders digitale byggesagsarkiv) Kravspecifikationer Lokaler Sikkerhed Andet

3 Indledning Odder Kommune udbyder opgaven Digitalisering af Odder Kommunes byggesagsarkiv. Tilbuddet ønskes givet i 3 dele: Del 1 - Klargøring - der består af sortering af tomme dokumenter, dokumenter uden information, sortering og klargøring af byggesagsarkivet til scanning. Del 2 Scanning - der består i nedpakning, afhentning, scanning og tilbagelevering af dokumenterne til et af Odder Kommune anvist arkiv. Del 3 Aflevering til FilArkiv (Odders digitale byggesagsarkiv) og opbevaring af arkiv-materiale før, under og efter scanning. De fysiske byggesager udgør efter Odder Kommunes opfattelse brutto ca. 160 hyldemetre. Generelle beskrivelser 1. Fysiske byggesagsarkiv og arkivmængde 1.1 Byggesagsarkivet Placering af byggesagsarkivet Byggesagsarkivet der skal scannes, er placeret på Rådhuset i Odder, Rådhusgade 3, 8300 Odder. Det forudsættes, at leverandøren har besigtiget arkivet inden tilbud afgives og der må ikke være ekstraomkostninger for Odder Kommune forbundet med afhentning af arkivet Adgangsforhold Den fysiske adgang til arkivet sker fortrinsvis via bygningens kælderindgang på Nørregade. Der kan parkeres med lastvogn eller varevogn tæt ved kælderindgangen. Mellem parkering og kælderindgangen er der en rampe. Døren til kælder-indgangen er en enkeltdør med en fri bredde på ca. 109 cm. Ankomsten sker til et større gang-areal som derefter går over i et almindeligt, 155 cm bredt, gang-areal der fører til selve byggesagsarkivet. Herudover er der placeret en mindre andel verserende sager i et skabsarkiv, i afdelingen for Byggeri, beliggende i bygningens stueetage. Adgangen hertil sker ad samme vej som ovenfor beskrevet og videre derfra med elevator fra kælder til stueetage. Fra elevatoren til afdelingen/arkivskabene er der ca. 40 m. Det forudsættes at leverandøren har besigtiget adgangsforholdene inden tilbud afgives. 3

4 1.1.3 Opbevaring af byggesagerne Byggesagerne i kælder er placeret i hhv. hængemapper i arkivskabe, med hver 5 skuffer i højden og i kasser placeret ovenpå arkivskabene. Arkivet i stueetagen er placeret i hængemapper i skabe med 3 skuffer i højden. Enkelte ting står i ringbind. Der er efter Odder Kommunes opfattelse ca. 160 hyldemeter, med dokumenter. Det er leverandøren selv der skal opmåle det løbende antal hyldemeter Byggesagsarkivets organisering Byggesagerne er primært organiseret i sagsmapper indeholdende 1 byggesag. Store byggesager kan bestå af flere sagsmapper, arkivkasser eller ringbind. Herudover findes der et mindre arkiv for olietanke, placeret i 12 ringbind i afdelingen for Byggeri. Byggesagerne er organiseret under hver enkelt ejendoms gadenavn og husnummer og er opstillet, i arkivet, i alfabetiske rækkefølge. Uden på arkivskabenes skuffer er anført gadenavne. På hver hængemappe er angivet husnummer. Ved hver gadenavnsskift forefindes en tom hængemappe kun med angivelse af vejnavn. Byggesagerne indeholder hovedsagelig papirdokumenter i A4 format, og tegninger foldet i A4 format og i mindre omfang A5 format og ark i varierede længder og bredder. Papirets beskaffenhed er stærkt varierende og består som hovedregel af almindeligt tidstypisk papir, tykt papir, skrøbeligt papir, kalkepapir og lystryk m.v. Dokumenter og tegninger findes som hvidt, gulnet, farvet, blåtryk eller flerfarvet papir. Dokumenttyper er maskin- og håndskrevne breve, udfyldte fortrykte blanketter, notater, rapporter, beregninger, blyant- og tuschtegninger, fotos i sort/hvid eller farver, kort, avisudklip og andre former for tryk. De, eksempelvis miljø- og ejendoms- og byggemodningssager, der findes ilagt ejendomsmappen, skal ligeledes scannes. Del Klargøring Ved klargøring forstås levering af ressourcer, kompetencer og materiel til transport, sortering, rensning, registrering og anden form for klargøring af dokumenter og andet scanningsmateriale inden opmærkningen af metadata og scanning. 2.1 Kravspecifikationer Klargøring På grundlag af nedenstående vejledninger om ordning og registrering gøres dokumenterne klar til scanning. Der stilles følgende krav til ordning: Dokumentorganisering: Dokumenterne lægges i orden jævnfør 2.2 Rensning: Sagerne renses jævnfør 2.3 4

5 Opmærkning af Metadata: Sagerne opmærkes jævnfør Dokument typer I dette afsnit beskrives de forskellige dokumenttyper, der forventes at optræde i arkivet og som alle skal scannes Sagsomslag Om hver enkelt sag forefindes et sagsomslag der skal scannes som første side i hver sag. Omslagene er af varierende størrelse, papirtype og farve. I nogle omslag er påhæftet ark med BBR oplysninger. Disse skal scannes iht. pkt Korrespondance i almindelighed Ansøgninger, anmeldelser, afgørelser, byggetilladelse, ibrugtagningstilladelse, bygningsattest, afslutningsmeddelelse, godkendelse af anmeldelse, afslag på anmeldelse, naboorienteringer, partshøringer, varsel om påbud, påbud, diverse attester og korrespondance med ansøger m.v Interne dokumenter (ikke offentligt tilgængelige dokumenter) Sagsbehandlernes notater, korrespondance med andre afdelinger i kommunen Tegninger generelt Tuschtegninger, kuglepennetegninger, blyantstegninger og udskrevne computertegninger m.v. Hvor der er tale om store byggesager, så som erhvervsbebyggelser, etagehusbebyggelser og offentlige bygninger, skal der ske en opdeling i arkitekttegninger og ingeniørtegninger. Ved store byggesager forstås i denne sammenhæng byggesager hvor tegningerne er større end A3 og antallet af tegninger er større end Beregninger og rapporter Statiske beregninger samt hertil knyttede skitser/tegninger, varmetabsberegninger, geotekniske rapporter med tilhørende kort og tegninger, skimmelsvamp-rapporter med de i rapporten angivne fotos, tegninger m.v., samt øvrige beregninger og rapporter Fotos Fotos af bygningsfacader, bygningskonstruktioner, luftfotos m.v Materiale vedrørende BBR og vurdering, samt olietanke. For hver adresse kan der forekomme oplysninger om olietanke og tankattester. Derudover kan der forekommer ældre materiale vedrørende BBR. 2.3 Rensning Tilbudsgiver skal fjerne de for scanningens gennemførelse nødvendige sammenholdelses-mekanismer, så som klips, hæfteklammer, elastikker, piberensere gummibånd, ringbind, tape, rykke, spiralrygge, plastlommer, tilbudsmapper og lignende. 5

6 De fjernede sammenholdningsmekanismer, herunder ringbind bortskaffes af tilbudsgiveren. Større sammenholdte dokumenter omfattet af pkt. 5, afsnit 2, såsom rapporter, statiske beregninger skal af tilbudsholderen efter scanningen sammenholdes af et mavebælte. Dubletter og informationsløse dokumenter (uden tekst eller sigende tegning) inden for samme sag skal fjernes. Derudover stilles følgende krav til rensningen: Optræder der et eller flere cpr. numre i materialet der skal scannes, skal de overstreges af Leverandøren. Cpr. numrene skal således være ulæselige og må ikke kunne genskabes elektronisk eller på anden måde. Post-it, hvis sedlen indeholder væsentlig information om sagen, skal de skrives over på et dokument, såfremt de ikke kan scannes. Rengøring af snavsede dokumenter. Opsplitning af limede eller indbundne sider. Underretning til Odder Kommune skal ske straks, såfremt det konstateres, at dokumenterne er angrebet af svamp, råd eller anden væsentlig skade. Servicen udføres i overensstemmelse med tilbud, illustrationer og beskrivelser og det i bilag 1 aftalte. 3. Opmærkning af metadata 3.1 Opmærkning I forbindelse med klargøring af sagerne ønskes opmærkning af metadata, hvis de findes på omslaget eller på byggetilladelsen, eksempler herpå kunne være nedenstående, samt enkelte punkter fra afsnit 4.4, endelig udformning af metadata og antal, aftales med Leverandør: Beboelse Carport/Garage Erhverv Landbrug Offentlig bygning Miljø Lovliggørelse Til og ombygning Udhus/drivhus/skur/annex Brand/brandsikring Skilt/pylon Nedrivning Parabol/mast/antenne BBR Ejendomsvurderinger Tankattest Olietanke Grundlaget for lokalplaner Dispensationssag 6

7 Diverse 3.2 Metadata i øvrigt Hvis de findes, registreres følgende data for hver enkelt byggesag: Årstal (4 cifre) Journal nr. Landsejerlavskode Matrikel nr. Husnummer Hus bogstav Ejendoms nr. Vejnavn 3.3 Valide data Odder Kommune forudsætter, at Leverandøren tilsikrer, at der gennemføres en kvalitetskontrol, der dels kontrollerer registret datas validitet, eksempelvis at adressen er valid og at den hænger sammen med den angivne matrikel, og dels frasorterer sager med invalide data til senere manuel behandling. Del Scanning Efter klargøring og opmærkningen skal dokumenterne scannes. Efter scanningen skal dokumenterne være tilgængelige i kronologisk rækkefølge indenfor hver byggesag. Kvaliteten af det scannede skal være så tydelig og læsbar som det er muligt ud fra originalen. 4.1 Kravspecifikationer Scanning Der er følgende krav ved scanning af dokumenterne: Scanningen foretages generelt i 400 DPI og i farver. Tekstdokumenter skal scannes i 400 DPI. Scanningen skal foretages efter lineart princippet, således at resultatet er skarpkantet. Dokumenter hvori indgår foto, kortmateriale og/eller detaljerede billeder må kvaliteten ikke være under 400 DPI og farvedybden ikke under 24 bit. Originaldokumenterne må ikke blive beskadiget af scanningen. Der kan forefindes gamle byggesager der er syet sammen, disse ønskes også scannet. Dokumenter der ikke opfylder nævnte krav skal genscannes inden for maksimalt 2 arbejdsuge, fra fejlmelding er meddelt Leverandøren, til Odder Kommune har modtaget det genscannede dokument. Ovennævnte skal ske uden udgift for Odder Kommune indtil udgangen af april

8 Scannede tegninger skal kunne udskrives i samme målestoksforhold og størrelse samt læsbarhed, som originalen. Med baggrund i brugervenligt net, ønskes de enkelte filer reduceret i fil størrelse, til et passende niveau, hvor kvaliteten er tilfredsstillende. Filer bør ikke overstige 50 MB, inden de opdeles i flere. Opdelingsprincip aftales nærmere efter Leverandør er fundet. 4.2 Kvaliteten af scanningen Scanningskvaliteten kontrolleres ved stikprøve. Sammen med tilbuddet skal fremsendes en prøve på en scannet byggesag og kvaliteten må ikke fravige fra kravspecifikationen. Eksemplet skal være tilgængeligt for Odder Kommune i digital form. Prøvescanningens resultater indgår i udvælgelsen af scanningsleverandør. Byggesagseksemplet udleveres af Odder Kommune, ved besigtigelse af byggesagsarkivet. 4.3 Optical Character Recognition (OCR) Odder Kommune ønsker, at leverandøren skal kunne levere en OCR service på alle sort hvide og farvede dokumenter til og med A3 med følgende funktionelle krav: OCR-behandlingen skal kunne håndtere tegnsættet ISO (8 bit) af hensyn til korrekt behandling af æ, ø og å. Leverandøren skal oplyse i hvilken kvalitet OCR scanningen er, vedr. karakterniveau og felter. Resultatet heraf indgår i udvælgelsen af scanningsleverandør Det skal være muligt at lade felter, der er OCR behandlet indgå i metadata. 4.4 Sagsdokumenter der skal scannes Odder Kommune ønsker alle sagsdokumenter i byggesagsarkivet scannet herunder: Byggesager incl. tegninger, ansøgningsskemaer, byggetilladelser, dokumenter, fuldmagter og afslag Nedrivningstilladelser Dispensationssager Naboorienteringer og partshøringer Forespørgselssager (byggelov, deklarationer, byplanvedtægter og lokalplaner) Principielle tilladelser og godkendelser Øvrige godkendelser og korrespondance Afgørelser i politiske udvalg og nævn Deklarationer Svar fra andre afdelinger vedr. intern høring Korrespondance med brandmyndigheden Varslinger om påbud, påbud og politianmeldelser Ibrugtagningstilladelser, afslutningsmeddelelser og bygningsattester Afløbssager Anmeldelser fra kloak- og vvs-mestre Skorstensattester Undersøgelsesrapporter vedr. skimmelsvamp Notater 8

9 Tilsynsrapporter og geotekniske rapporter Statiske beregninger Varmetabsberegninger og energirammeberegninger Lydmålerrapporter Anmeldelser om bortskaffelse af bygningsaffald Olietanksager og benzin- og olieudskillere Afløbs- og spildevandtilladelser til samletanke og nedsivningsanlæg m.v. Miljøgodkendelser Bolignedlæggelsessager Planlovssager Landzonesager Brandsikringssager Godkendelser fra eksterne myndigheder (Naturklagenævn, Amt, Statsforvaltning/Statsamt, Vejdirektoratet, ministerier, Fødevarekontrollen, Arbejdstilsynet, m.v.) Div. bekendtgørelser Ejendomsoplysningsskemaer Skøder og købsaftale BBR - ejermeddelelser 5. Ekspedition og kassation af dokumenter Leverandøren skal opbevare de scannede dokumenter/sager indtil udgangen af april Herefter skal de scannede dokumenter/sager destrueres ved forbrænding. Leverancen til forbrændingen påhviler Leverandøren og skal ske uden udgift for Odder Kommune dvs. være indeholdt i tilbuddet. Destruktionen skal ske ved godkendt forbrændingsanlæg og skal ske senest 1. august Der skal tilgår Odder Kommune skriftlig besked, når destruktionen er foretaget. Undtaget er dokumenter, tegninger m.m. vedrørende historiske bygninger i Odder Kommune omfattende Slotte, Herregårde, Fredet Bygninger o.lign.. Odder Kommune udarbejder en særskilt liste over disse bygninger og antager, at det drejer sig om ca. 100 adresser. Listen udleveres til den valgte Leverandør ved kontraktindgåelsen og sagerne leveres tilbage til kælderarkivet i særskilte kasser med omslag pr. ejendom. Der udleveres endvidere en spærringsliste over ejendomme der ikke skal være tilgængelige for borgere i FilArkiv. Disse sager skal ved aflevering til FilArkiv være mærket fortrolig. 9

10 Del Aflevering til FilArkiv (Odders digitale byggesagsarkiv) og opbevaring af arkiv-materiale før, under og efter scanning. 6.1 Aflevering til FilArkiv (Odders digitale byggesagsarkiv) Scanningsleverancen skal bestå af : PDF + XML. Scanningsleverandøren skal sørge for at scannede byggesager automatisk uploades til det digitale arkiv. Dette kan ske på følgende 2 måder: 1) Asynkron overførsel - Leverandøren stiller en SFTP server til rådighed, hvor dokumenter (PDF) og metadata (XML) gøres tilgængelig for arkivsystemet. Arkivsystemet vil downloade i bestemte tidsvinduer efter aftale med leverandøren. 2) Synkron overførsel - Leverandøren anvender arkivets webservice til upload af dokumenter og eventuelle rettelser. Arkivets webservice har en funktion/metode til Upload, der skal have 2 parametre: En PDF og en XML med tilhørende metadata. XML formatet er det samme uanset hvilke af ovenstående metode der vælges. Opbygning af XML-filen med feltnavne for metadataoplysninger aftales nærmere efter kontraktindgåelse. 6.2 Kravspecifikationer Lokaler Lokalerne hos Leverandøren, hvor de pågældende dokumenter opbevares, skal opfylde følgende krav: Temperaturen i lokalet skal ligge over 10 C og under 30 C. Variationen inden for 24 timer må højst være +/- 5 C Luftfugtigheden skal ligge mellem 40 % og 50 % RF (Relativ fugtighed) +/- 5 % Der skal være luftcirkulation i lokalet, hvor luften fornys. Lokaler i kældre skal have afløb i gulv og dokumenterne skal være anbragt mindst 10 cm over gulvet i sådanne lokaler. Der bør ikke være vandrør eller dampførende rørgennemføringer i lokalet. Hvis der findes fjernvarmerør, bør der være installeret en varmeveksler forud for lokalet. Ved elinstallationer skal hovedsikring, gruppecentral og målere være placeret udenfor lokalet for at reducere brandfare. Tage og vægge skal være tætte mod regn, sne og skadedyr. 7. Sikkerhed Der kan være tale om fortrolige eller personfølsomme informationer i arkiverne. Leverandøren skal til enhver tid følge de aktuelle anvisninger og vejledninger fra Kunden. Med henvisning til Statsministeriets Cirkulære vedrørende sikkerhedsbeskyttelse (CIR nr. 204 af 07/12/2001) af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU eller WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt, skelnes der mellem følgende klassificeringer: 10

11 YDERST HEMMELIGT Denne klassifikationsgrad anvendes om informationer, hvis videregivelse uden dertil indhentet bemyndigelse ville kunne forvolde Danmark eller landene i NATO, EU eller WEU overordentlig alvorlig skade. HEMMELIGT Denne klassifikationsgrad skal anvendes om informationer, hvis videregivelse uden dertil indhentet bemyndigelse ville kunne forvolde Danmark eller landene i NATO, EU eller WEU alvorlig skade. FORTROLIGT Denne klassifikationsgrad skal anvendes om informationer, hvis videregivelse uden dertil indhentet bemyndigelse ville kunne forvolde Danmark eller landene i NATO, EU eller WEU skade. TIL TJENESTEBRUG Denne klassifikationsgrad anvendes om informationer, der ikke må offentliggøres eller komme til uvedkommendes kendskab. Odder Kommune ønsker at Leverandøren og dennes personale som minimum er klassificeres i klassifikationsgrad 4 til tjenestebrug. Dette skal dokumenteres. 8. Andet Såfremt Leverandøren finder forhold der ikke er beskrevet, skal der straks gøres opmærksom herpå. 11

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Digitalisering af Hedensted Kommunes ejendomsarkiv samt levering og drift af webløsning

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Digitalisering af Hedensted Kommunes ejendomsarkiv samt levering og drift af webløsning Udbudsmateriale Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Digitalisering af Hedensted Kommunes ejendomsarkiv samt levering og drift af webløsning Indholdsfortegnelse 1. INFORMATIONER

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 27. SEPTEMBER 2012

DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 27. SEPTEMBER 2012 DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Opgaven...2 2 Krav til klargøring og håndtering...2 3 Gennemsyn for personoplysninger...4 4 Filformater og opløsning...5

Læs mere

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar ID Spørgsmål, Leverandør Svar, Københavns Brandvæsen 1 Vil besvarelsen ske løbende? Vi stiller dette spørgsmål, fordi vi ofte har oplevet, at en besvarelse ofte

Læs mere

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar ID Spørgsmål, Leverandør Svar, Københavns Brandvæsen 1 Vil besvarelsen ske løbende? Vi stiller dette spørgsmål, fordi vi ofte har oplevet, at en besvarelse ofte

Læs mere

Opbevaring af papirarkivalier m.v. Juni 2012

Opbevaring af papirarkivalier m.v. Juni 2012 Opbevaring af papirarkivalier m.v. Juni 2012 Arkivlokaler og opbevaringsforhold Den offentlige sektors arkivdannelse er i dag hovedsagligt digital. Ikke desto mindre vil myndighederne i årene frem fortsat

Læs mere

9. oktober 2012 kl. 13.00-15.00, Kulturstyrelsen, H C Andersens Boulevard 2, 1553 København V

9. oktober 2012 kl. 13.00-15.00, Kulturstyrelsen, H C Andersens Boulevard 2, 1553 København V REFERAT MØDETITEL Digitalisering af Bygningsfredningsarkivet informations- og spørgemøde TID OG STED 9. oktober 2012 kl. 13.00-15.00, Kulturstyrelsen, H C Andersens Boulevard 2, 1553 København V DAGSORDEN

Læs mere

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggesagsgebyr... 4 3. Tidspunkt for betaling af gebyr... 4 4. Retsgrundlag... 4 5. Fastsættelse af timeprisen... 5 6. Sager

Læs mere

Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning

Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning Annoncering af skanningsopgave - Bilag D - Kravspecifikation Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-ogtjenesteydelser/annoncering-skanning-af-analoge-arkiver

Læs mere

Vejledning til private arkivskabere

Vejledning til private arkivskabere Rigsarkivet Vejledning til private arkivskabere Sådan gør du et arkiv klar til aflevering til Rigsarkivet Allan Lyngs Kjærgaard 20-11-2015 Indledning Når man skal aflevere et arkiv til Rigsarkivet, skal

Læs mere

En byggesags gang gennem huset

En byggesags gang gennem huset Ankommer med posten eller afleveret personligt. Hentes af TF s sekretariatet, stemples med dato. Enkelte sager sorteres fra og gennemgås af Teknisk direktør før de overgår til Byggesagsafdelingen. Elin

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014.

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spørgsmål og svar Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spg. 1 Bilag 3: Bilag 3 skal i flg.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Guide til ansøgning i Byg & Miljø

Guide til ansøgning i Byg & Miljø Guide til ansøgning i Byg & Miljø Digital selvbetjeningsløsning Fra d. 1. december 2014 er det obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning Byg & Miljø ved ansøgning om byggetilladelse. Dette

Læs mere

SLA arkivuddannelse. Modul 2, dag 1 Arkivets samlinger: Arkivalier

SLA arkivuddannelse. Modul 2, dag 1 Arkivets samlinger: Arkivalier SLA arkivuddannelse Modul 2, dag 1 Arkivets samlinger: Arkivalier Dagens program Velkomst introduktion Hvad er arkivalier Arbejdsgang på arkivet Indkomst Indsamlingspolitik Modtagelse, journalskrivning,

Læs mere

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE Enfamiliehuse og tilbygninger Hvis du skal opføre enfamiliehus, rækkehus eller lave en tilbygning eller udestue, er det vigtigt at få overblik over, hvornår og hvordan man bærer sig ad med at lave en ansøgning

Læs mere

Overdragelse af private fælleskloakker og private kloakker i fællesareal til Værløse Kloakforsyning

Overdragelse af private fælleskloakker og private kloakker i fællesareal til Værløse Kloakforsyning Overdragelse af private fælleskloakker og private kloakker i fællesareal til Værløse Kloakforsyning Ordningen gælder i Furesø Kommune for de ejendomme, der er tilsluttet Værløse Kloakforsyning. Baggrund

Læs mere

BILAG D - KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE. Annoncering af skanning til ESDH-løsning - Bilag D - Kravspecifikation INDLEDNING

BILAG D - KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE. Annoncering af skanning til ESDH-løsning - Bilag D - Kravspecifikation INDLEDNING INDLEDNING BILAG D - KRAVSPECIFIKATION (Bilag ligger også på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud som en word-fil) Tilbudsgivers besvarelse vil indgå i tilbudsevalueringen under delkriteriet Kvalitet.

Læs mere

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Februar 2011 Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver

Læs mere

Potentielle tilbudsgivere på Erhvervs- og Byggestyrelsens udbud af kontrakt om sekretariatsbistand vedr. byggeskadeforsikringen 20.

Potentielle tilbudsgivere på Erhvervs- og Byggestyrelsens udbud af kontrakt om sekretariatsbistand vedr. byggeskadeforsikringen 20. NOTAT Sterregaard ApS Fra: Til: Bent Sterregaard Potentielle tilbudsgivere på Erhvervs- og Byggestyrelsens udbud af kontrakt om sekretariatsbistand vedr. byggeskadeforsikringen 20. november 2008 Besvarelse

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Det er et krav, at skannings-løsningen kan integreres til ESDH-løsningen & det digitale arkiv, så de kan modtage de indskannede dokumenter.

Det er et krav, at skannings-løsningen kan integreres til ESDH-løsningen & det digitale arkiv, så de kan modtage de indskannede dokumenter. Bilag 1 specifikation I det følgende opstilles krav til samlet skanningsløsning. Det forudsættes at leverandørens tilbud indeholder såvel skannere, OCR funktionalitet, samt software til efterbehandling

Læs mere

Arkivinstruks broer September 2012

Arkivinstruks broer September 2012 Arkivinstruks broer September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Identifikation af arkivalier 1 3. Digitalisering og navngivning af arkivdokumenter 2 3.1 Digitalisering 2 3.2 Navngivning 4 Tabel

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner Københavns Stadsarkiv oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE Dato: 22-09-2016 Sagsnr.: 2016-1091 Godkendelsen er sendt ind på sagen på Byg og Miljø portalen GODKENDELSE AF NEDRIVNING AF BYGNING I HENHOLD TIL BR15 Ejendoms nr.: 157-161970 Matrikel

Læs mere

Vejledning til "Henstandsordning"

Vejledning til Henstandsordning 1. AFGRÆNSNING AF HENSTANDSORDNINGENS VIRKEOMRÅDE... 3 2. SAMTYKKEERKLÆRING... 3 3. ANSØGNINGEN... 3 4. SAGSBEHANDLING... 4 4.1 SAGSBEHANDLINGSTIDER... 4 4.2 AFSLAG PÅ HENSTANDSORDNING... 4 4.3 KLAGER

Læs mere

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases))

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases)) Nr Reference Spørgsmål Svar 1 Bilag D, Afsnit B (Separatorark) Tværgående, Tekniske Krav Er det muligt at modtage eksempler på alle varianter af separatorark der benyttes i dag? I dag anvendes separatorark

Læs mere

Bilag 13B. Generelle forhold. Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE

Bilag 13B. Generelle forhold. Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 13B Side 1 af 10 Generelle forhold INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Kundens generelle forhold... 2 2.2 Yderligere oplysninger om flytteopgaven... 4 2.3 Sikkerhedsgodkendelse/straffeattest

Læs mere

FORVALTNING. Afleveringsfortegnelse for Teknisk Forvaltning

FORVALTNING. Afleveringsfortegnelse for Teknisk Forvaltning FORVALTNING Give kommune Afleveringsfortegnelse for Teknisk Forvaltning Odder-journalarkiv efter 1970 Der forefindes delvis journalkort til arkivet (Kalkerne). Sager er senere overført til KL, der er blevet

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Ole Eriksen Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10891 - 13 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009)

Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009) Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009) Aflevering af arkivalier fra statslige myndigheder til Statens Arkiver foregår i henhold

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Min Digitale Byggesag Disposition. Hvordan startede det kort Film Hvad er MDB Hvad har Gladsaxe gjort Foreløbig gevinst i Gladsaxe Hvad kan I gøre

Min Digitale Byggesag Disposition. Hvordan startede det kort Film Hvad er MDB Hvad har Gladsaxe gjort Foreløbig gevinst i Gladsaxe Hvad kan I gøre Min Digitale Byggesag Disposition Hvordan startede det kort Film Hvad er MDB Hvad har Gladsaxe gjort Foreløbig gevinst i Gladsaxe Hvad kan I gøre 1 30/04/2012 Hvad er MDB? 1 MDB er en web baseret IT løsning,

Læs mere

Forretningsgang Procedurer for den elektroniske personsag Oprette adressat og sag med adressat som sagspart

Forretningsgang Procedurer for den elektroniske personsag Oprette adressat og sag med adressat som sagspart Forretningsgang Procedurer for den elektroniske personsag Oprette adressat og sag med adressat som sagspart SSM, PUK den 09.08.10 v.9 Hvis instituttet skal journalisere de dokumenter, der sagsbehandles

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING Vejledningen giver overblik over, hvordan man som ejendomsejer kan undersøge, om det er de rigtige oplysninger, der er registreret på BBR-ejermeddelelsen, og hvordan eventuelle

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 20. maj 2015

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 20. maj 2015 Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på ny klage fra NAVN NAVN NAVN vedr. 330-2016-577279 Afhentning af dagrenovation Parkvej Skælskør 04-10-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-577295 Partshøring - Storkevej 10 04-10-2016

Læs mere

http://sonderborg.planvis.dk/search

http://sonderborg.planvis.dk/search Vejledning til søgning i digital byggesagssagsarkiv, Sønderborg Kommune http://sonderborg.planvis.dk/search Er hjemmeside portal for tilgængeliggørelse af digitaliserede byggesager fra Sønderborg Kommune

Læs mere

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Indhold Formål... 2 Lovgrundlag... 2 Lov om offentlighed i forvaltningen... 2 Forvaltningsloven... 2 Arkivloven...

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR BEMYNDIGELSE

OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR BEMYNDIGELSE Center for Miljø OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR EMYNDIGELSE for valgperioden 2014 til 2017 Fra Miljø- udvalget Til Center for Miljø, bygningsmyndigheden Et notat fra: ygningsmyndigheden 14/17010 Oprettet:

Læs mere

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Modtaget dato Kommunens navn og adresse Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Ejendommen Vejnavn og husnummer Forbeholdt

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Journalnummer: Emne: lovliggøre etableret legeplads Adresse: Albanigade 9

Journalnummer: Emne: lovliggøre etableret legeplads Adresse: Albanigade 9 Journalnummer: 2014-1597 Emne: lovliggøre etableret legeplads Adresse: Albanigade 9 (03) 2014-05-19 [Ud] Ibrugtagningstilladelse 2010 (02) 2014-05-19 [Ud] Byggetilladelse 2010 (01) 2014-05-13 [e-mail Ind]

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. februar 2014 14/01667-20 x x x KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT Vejdirektoratet har modtaget jeres brev af 29. januar 2014. I har

Læs mere

Gebyrvedtægt. for. byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015. Side 1 af 8

Gebyrvedtægt. for. byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015. Side 1 af 8 Gebyrvedtægt for byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Side 1 af 8 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

BYGNINGSANMELDELSE. Vinderup kommune. - 4 AUS Vinderup kommune INDGÅET. af Sjornlcjær, Sevel sogn. Bygherre: Hrr.

BYGNINGSANMELDELSE. Vinderup kommune. - 4 AUS Vinderup kommune INDGÅET. af Sjornlcjær, Sevel sogn. Bygherre: Hrr. Vinderup kommune Teknisk forvaltning 7830 Vinderup Tlf. nr. (07) 44 16 00 BYGNINGSANMELDELSE INDGÅET - 4 AUS. 1975 Vinderup kommune Ejendommens matr. af Sjornlcjær, Sevel sogn beliggende (gade eller vej

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen E-mail: andi@forsyningen.dk Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Slagelse Kraftvarmeværk Ringsted Halmvarmeværk Haslev Kraftvarmeværk St. Merløse Varmeværk 28. marts 2014 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-53377 Dato: 30-11-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Winsløw Advokatfirma vedrørende ejendommen matr.nr. 16L af Frederiksberg, beliggende

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD KONTRAKT mellem Naviair og Entreprenør vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD 1. Kontraktparter Denne kontrakts parter er Naviair Naviair Allé 1 DK 2770 Kastrup i det

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 Altan.dk Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Mikkel Stinus Frandsen BYGGETILLADELSE Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 På grundlag af ansøgning af 11. juli og revideret projekt modtaget

Læs mere

Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120

Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120 Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120 Udbud på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Dato for modtagelse 1. 30.10.13 2. 30.10.13 3. 30.10.13 Spørgsmål Svar Besvaret d. Udbudsbetingelser, pkt.

Læs mere

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (i det følgende benævnt Dataansvarlige ) og Leverandør

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Slagelse Kommune Teknik og

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

Best practice modellen

Best practice modellen Best practice modellen Sekretær Journalisering Leder Orienterer sig/fordeler Byggesagsbehandler Orienterer sig i sagen Høring af relevante parter Kontrollerer rådighedsindskrænkninger Udformer tilladelsen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Paul Hallberg Hovedvejen 118 2600 Glostrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i

Læs mere

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Erhvervsparken 24, 8882 Fårvang. Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Erhvervsparken 24, 8882 Fårvang. Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur UDBUD Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur Grundareal 88.069 m² heraf 336 m² vej Tilbudsfrist mandag 3. februar 2014 kl. 12.00 Mindstepris 1.495.000 kr. Silkeborg Kommune sælger ejendommen

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal bygge

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA Rev. ved ARH okt. 2012 PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA 1. Indledning. Der skal indsamles og revideres brodata i forbindelse med anlæg af nye bygværker og større ombygninger i VD-anlægsområderegi

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Vejle Kommune udbyder ejendommen. Vimmelskaftet 2, 7323 Give

UDBUDSMATERIALE. Vejle Kommune udbyder ejendommen. Vimmelskaftet 2, 7323 Give UDBUDSMATERIALE Vejle Kommune udbyder ejendommen Vimmelskaftet 2, 7323 Give Udbud Vejle Kommune udbyder i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af den 24/6 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste

Læs mere

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital Udbud af Koloskopiudstyr til Kirurgisk Afd. K på Bispebjerg Hospital Udbudsbetingelser Ordregivers sagsnr. 13007595 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 3 2. ORDREGIVER... 4 3. GENERELT... 4 3.1 TILBUDDETS

Læs mere

Vejledning til kommunen vedr. indberetning af oplysninger til DIA- DEM (SAL)

Vejledning til kommunen vedr. indberetning af oplysninger til DIA- DEM (SAL) til kommunen vedr. indberetning af oplysninger til DIA- DEM (SAL) Denne vejledning er henvendt til kommunale medarbejdere, som skal beskæftige sig med indberetning af oplysninger til DIADEM gennem SemiAutomatisk

Læs mere

Placering af bygningerne. Lyseblå = oprindelig bolig. Grøn = udvidelse af bolig (2001 173 m 2 )

Placering af bygningerne. Lyseblå = oprindelig bolig. Grøn = udvidelse af bolig (2001 173 m 2 ) Placering af bygningerne Lyseblå = oprindelig bolig Grøn = udvidelse af bolig (2001 173 m 2 ) Gul = gammel stald som nu søges lovliggjort til boligareal (76m 2 ) Lilla = udhus (2001-180 m 2 ) Hvid = garage

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Grundsalg Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Til interesserede Side 1 af 7 Salgsmateriale for 32 villagrunde ved Langfreddal i Sabro TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Vedlagt

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

ScanSuite produktbeskrivelse Scan@Suite Fleksibel dokumentskanning Produktbeskrivelse Neopost, juni 2015 DocID: ScanSuite produktblad.

ScanSuite produktbeskrivelse Scan@Suite Fleksibel dokumentskanning Produktbeskrivelse Neopost, juni 2015 DocID: ScanSuite produktblad. Scan@Suite Fleksibel dokumentskanning Produktbeskrivelse Neopost, juni 2015 DocID: ScanSuite produktblad.docx side 1/7 Overblik Neopost har udviklet en løsning, der hjælper private og offentlige organisationer

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Salg af parcelhusgrunde Hanebjælken, Vestbjerg Sagsnr. 2014-17841

Salg af parcelhusgrunde Hanebjælken, Vestbjerg Sagsnr. 2014-17841 Sagsnr.: 2014-17841 KJK/tho Beskrivelse Hanebjælken ligger centralt i Vestbjerg i et område med et veludbygget stisystem. Der er sikker vej til børneinstitution, skole og idrætshal. Der er sælges i alt

Læs mere

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Dokumentstyring ectrl Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Side 1 af 15 15-02-2011 1. Dokumentstyring Ved hjælp af dokumentstyringen i ectrl, kan man tilknytte en fil, et scannet dokument eller et

Læs mere