Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning"

Transkript

1 1

2 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den danske befolknings sundhed og sygelighed. Sundhedsprofilen præsenterer resultater for Region Syddanmark, og denne pixiudgave sammenfatter resultater fra rapporten med fokus på Tønder kommune. Formål Det overordnede formål med sundhedsprofilen har været: At beskrive forekomsten og udviklingen, samt fordelingen af sundhed og sygelighed i den voksne befolkning i Region Syddanmark. Beskrivelsen omfatter forekomst og fordeling af helbred og trivsel, sygelighed, sundhedsadfærd, kontakt til egen læge samt faktorer af betydning herfor. At tilvejebringe datamateriale til brug for sundhedsplanlægning og til brug for analyser af kommunale forskelle. Rapporten giver på den måde en helt enestående mulighed for at kvalificere Tønder kommunes prioriteringer og indsatser på sundhedsområdet, og indgår i processen omkring udarbejdelsen af en målrettet og handlingsorienteret sundhedspolitik. En proces, der beror på en bred tværpolitisk involvering og lægger op til en offentlig debat omkring, hvordan den enkelte borger kan tage vare på sig selv, og hvordan vi i fællesskab kan tage vare på hverandre. Sundhedsprofilen vil blive udarbejdet hver 4. år, og vil derfor udgøre et vigtigt redskab i forhold til den løbende monitorering af sundhedstilstanden blandt den voksne del af Tønder kommunes borgere. Metode Der er tale om en stikprøve, som giver et øjebliksbillede på den aktuelle tilstand blandt regionens borgere baseret på deres egne vurderinger. Den samlede stikprøve til undersøgelsen omfatter personer i alderen 16 år eller derover bosiddende i Region Syddanmark. Stikprøven er udvalgt, således at den matcher befolkningssammensætningen; herunder køn, etnicitet, alder osv. Af disse udfyldte helt eller delvist spørgeskemaet, hvilket giver en samlet svarprocent på 64,9 %. I Tønder Kommune blev der udsendt invitationer til undersøgelsen. Heraf besvarede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 65,5. Læsevejledning Når man sammenligner mellem kommunerne skal det gøres med stor forsigtighed, og det er ikke muligt at sammenligne på enkelte parametre, som eksempelvis antal rygere eller antal overvægtige. Det skyldes, at der er usikkerhed ved de udvalgte stikprøver. Da ikke alle, der har modtaget spørgeskemaerne, har besvaret, kan nogle grupper med forskellige egenskaber være over- eller underrepræsenteret, f.eks. i forhold til alder, køn osv. Selvom man senere ved bearbejdningen af datasættet, tager hensyn til disse forskelle, vil dette medføre en statistisk usikkerhed. Derfor beregnes der 95 % konfidensintervaller i forhold til svarene. 95 % konfindensintervallet kan beregne sandsynligheden (95 %), for at det givne resultat ligger mellem det givne interval. 2

3 Af vedlagte illustration fremgår det at værdien for fx Middelfart Kommune er 16 %. Det betyder at det reelle tal med 95 % sikkerhed ligger indenfor konfidensintervallet 13 % til 19 %. For Middelfart Kommune er det opgivne værdi 18 %, mens konfidensintervallet er mellem %. For Kerteminde er det 20 %, med en konfidensinterval mellem %. Det betyder i realiteten, at selvom de opgivne procenter umiddelbart er forskellige så er der en vis statistisk usikkerhed der gør, at det reelle tal for alle tre kommuner eksempelvis godt kan være 18 %, og ikke henholdsvis 16 %,18 % eller 20 %, som opgivet her. Som følge af stikprøveusikkerheden er det som hovedregel mere hensigtsmæssigt at rette fokus mod kommunens egne data frem for nabokommunens, eller i højere grad betragte kommunen i en sammenligning med hele regionen. Alternativt kan man udvælge en række underkategorier indenfor den samme overordnede kategori og derudfra lave en subjektiv vurdering, om der tegner sig nogle tendenser. I denne pixiudgave af rapporten er resultaterne præsenteret med de reelle tal, samt udviklingen fra Desuden er der illustreret en smileyvurdering, der placerer Tønder kommune i forhold til gennemsnittet mellem alle regionens kommuner. Eksempel på illustration af resultaterne. Antallet og procentdelen af kommunens borgere, der svarer at de f.eks. har et godt selvvurderet helbred. Antallet og procentdelen af regionens borgere, der svarer at de f.eks. har et godt selvvurderet helbred. Tønders Kommunes placering i forhold til regionen i henholdsvis 2010 samt Tønders Kommunes placering i forhold til regionen i henholdsvis 2010 samt

4 Afsnit 2 Helbred og trivsel I afsnittet om helbred og trivsel er borgeren blevet bedt om at lave en overordnet egenvurdering af deres generelle helbredstilstand, deres opfattelse af deres fysiske og mentale helbred samt deres opfattelse af at lide af stress eller angst/nervøsitet. Selvvurderet helbred er en persons samlede vurdering af en række helbredsforhold, der ikke alene kan beskrives ved at liste personens symptomer og sygdomme. Jo dårligere en person vurderer sit eget helbred, desto større er risikoen for sygelighed og for tidlig død. Generelt ligger Tønder Kommune i toppen sammenlignet med gennemsnittet for de andre kommuner i regionen. Kun lidt over 1/8 af borgerne vurderer deres eget helbred negativt, næsten 12 procent har et dårligt fysisk helbred, under 9 % har det mentalt dårligt og lige knap 12 % føler sig ofte eller meget ofte nervøse eller stresset. Det er en pæn udvikling fra 2010, hvor vi lå under regionsgennemsnittet. Derudover har man i 2013 spurgt til folks søvnvaner og livsomstændigheder, hvor Tønder Kommunen borgere generelt har det bedre end borgere i resten af regionen. Tendenser Andelen der vurderer deres helbred som godt falder med alderen og uddannelsesniveau og der er færre blandt arbejdsløse og førtidspensionister der vurderer de har et godt helbred end blandt folk i arbejde. Der er en større andel, der har dårligt fysisk og mentalt helbred, blandt borgere, der har en sygdom eller lidelse, sammenlignet med borgere, der ikke lider af en sygdom eller lidelse. Både blandt mænd og kvinder har en større andel dårligt fysisk og mentalt helbred blandt dem, der ryger dagligt, end blandt dem, der ikke ryger dagligt. Det fremgår også, at jo højere fysisk aktivitetsniveau og jo sundere kostmønster, desto lavere forekomst af dårligt fysisk og mentalt helbred. I forhold til vægtproblematikker fremgår det, at andelen, der har dårligt fysisk og mentalt helbred, er størst blandt de undervægtige og de svært overvægtige. Forekomsten af dårligt fysisk og mentalt helbred er størst blandt borgere uden erhvervsuddannelse og førtidspensionister. I forhold til oplevelsen af belastende livsomstændigheder er der flere kvinder end mænd der føler sig ramt, og generelt føler førtidspensionister og arbejdsløse sig mere nervøse og stresset end beskæftigede. Resultater *Dette blev ikke belyst i

5 Afsnit 3 Sygelighed I forhold til sygelighed skelnes der mellem langvarig (kronisk) sygdom og kortvarig sygdom. Forekomsten af langvarige sygdomme er i høj grad er betinget af vores livsstil, da vores livsstil både kan øge risikoen for og fremskynde udviklingen af sygdommene. Der fokuseres ofte på de langvarige sygdomme fordi de i dag lægger beslag på en væsentlig del af ressourcerne i det kommunale sundhedsvæsen. Tønder kommune har en relativ høj forekomst af specifikke sygdomme sammenlignet med de andre kommuner i regionen. Generelt er forandringsparatheden overfor ens livsstil høj, når borgeren lider af en sygdom. Følgende præferencer har borgerne til at få hjælp til at ændre deres adfærd: Rygere Inaktive Borgere med for høj alkoholindtagelse - Hjælp og støtte fra familie - Gratis motion ud i det frie - Hjælp og støtte fra familien - Gratis rygestopkurser - Mulighed for motion sammen - Hjælp fra praktiserende - Nikotin præparater med andre læge - Hjælp fra alternativ behandler - Mulighed for at gøre det sammen med andre - Gratis afvænningstilbud ved henvendelse hos Rådgivningscenter Tønder- Misbrug Overvægtige - Gratis motion - Gratis slankekursus Smerter eller ubehag er et andet mål for sygeligheden. Smerter eller ubehag kan i hverdagen være et udtryk for manifestationer af langvarige sygdomme, enkeltstående sygdomsepisoder eller som ganske almindeligt besvær, der enten kan udvikle sig til sygdom eller helt forsvinde igen. Næsten 40 procent i Tønder angiver at have oplevet smerter indenfor de seneste 14 dage, hvilket er et lille fald i forhold til Der skal ses i sammenhæng med at der regionsmæssigt er sket en stigning. Sygelighed kan medføre store udgifter forbundet med sygefravær. Det gælder både udgifter til sundhedssektoren, til arbejdsmarkedet og værdien af det arbejde, som ikke bliver udført. På trods af de høje forekomster af smerter og sygelighed for borgerne, så har Tønder kommune dog færre borgere med kortere eller længerevarende sygefravær sammenlignet med de andre kommuner i regionen. Det reelle antal borgere, der har måttet blive hjemme fra arbejde de sidste 14 dage er faldet med 1,5 % i Tønder Kommune i perioden , så tallet nu er på 1800 borgere. 5

6 Tendenser Blandt borgere, der har en kronisk sygdom, er der en større andel, der henholdsvis ryger dagligt, har stillesiddende fritidsaktivitet, og er svært overvægtige end blandt borgere, der ikke har en langvarig sygdom. Overvægtige og fysisk inaktive, der samtidig lider af en kronisk sygdom er mere motiveret for at ændre deres livsstil end de borgere med samme livsstil som ikke lider af en kronisk sygdom. Der er ofte en sammenhæng mellem specifikke sygdomme og uddannelse, erhvervsmæssig stilling og etnicitet samt samlivsstatus, således at Førtidspensionister samt folk uden erhvervsuddannelse og borgere med anden etnisk baggrund eller enlige i højere grad lider af specifikke sygdomme eller generelle smerter. Generelt ses også en tendens til at en højere procentvis forekomst af specifikke sygdomme blandt kvinder end mænd med undtagelse af diabetes og KOL. Resultater ** Analysen er bearbejdet anderledes og derfor belyses udviklingen over tid ikke 6

7 Afsnit 4 Sundhedsadfærd Sundhedsadfærd kan overordnet defineres som de vaner og aktiviteter, der influerer på menneskets sundhed. Borgerne kan have en negativ eller positiv sundhedsadfærd, og det kan både være noget vedkommende er bevidst eller ubevidst omkring. En vigtig forudsætning for, at sundhedsfagligt personale kan motivere personer til at ændre sundhedsadfærd, er, at personen selv tror, at deres egen indsats har betydning for deres helbred. Derudover har det selvfølgelig en stor betydning, at de er forandringsparate. Sundhedsadfærden kan inddeles i en række risikoparametre, som udgør målingsinstrumentet. Som det fremgår af resultatboksen er specielt rygning, kost og overvægt et stort problem for kommunen, sammenlignet med gennemsnittet for de andre kommuner i regionen. Reelt set udgør alle de nævnte parametre dog en risikofaktor. Selv om kommunen placerer sig flot sammenligningsmæssigt på alkoholområdet er der stadig borgere, der viser tegn på alkoholafhængighed. Tendenser En forholdsvis stor gruppe af borgerne giver udtryk for at være forandringsparate, men der er stadig mange som ikke er parate. Det tyder generelt på at borgerne mangler viden om den sunde livsstil, og ikke er bevidste om deres risikoadfærd. Hvordan skal vi forholde os? Det er vigtigt at borgerne har kendskab og bliver bevidst om sine valg, og selv tager aktivt del i at få oparbejdet nogle sunde vaner. Specielt i forhold til rygning samt kost og inaktivitet, der er skyld i overvægt synes der at være behov for ekstra indsatser. 7

8 Resultater *** Dette blev ikke belyst i

9 Afsnit 5 Kontakt til egen læge I Region Syddanmark har 77,3 % af alle borgerne været ved egen læge inden for de seneste 12 måneder. Borgernes lægebesøg giver, udover fx diagnosticering og receptudskrivning, de praktiserende læger en god mulighed for at diskutere og rådgive om sundhedsadfærd med deres patienter. Mange kroniske sygdomme kan forebygges ved, at man ændrer sundhedsadfærd. Det at have god sundhedsadfærd er således en vigtig del af såvel forebyggelse som behandling af kroniske sygdomme. Fx kan en person via god sundhedsadfærd påvirke sin risiko for at få type-2-diabetes, hjerte-karsygdomme, KOL og kræft. Ca % af alle hospitalsindlæggelser kan forebygges ved ændring af borgernes sundhedsadfærd. Den praktiserende læges rådgivning kan således indgå i det forebyggende arbejde i forhold til både raske borgere og patienter med kronisk lidelser. Det er ikke alene borgere med et dårligt eller meget dårligt selvvurderet helbred, som opsøger egen læge. Således har 75,8 % af borgere med et fremragende, vældig godt eller godt selvvurderet helbred været ved egen læge inden for de seneste 12 måneder, mens det er 93,1 % blandt borgere, der vurderer eget helbred som mindre godt eller dårligt I Tønder Kommune har 76,1 % af borgerne været ved egen læge inden for de seneste 12 måneder. Det estimeres at det drejer sig om borgere. Tendenser Andelen der har været ved egen læge inden for de seneste 12 måneder er større blandt kvinder end blandt mænd. Det gælder alle aldersgrupper. Førtidspensionister og arbejdsløse har i højere grad været ved egen læge inden for de seneste 12 måneder end beskæftigede. Der er en forholdsvis stor andel borgere med uhensigtsmæssig sundhedsadfærd, som ikke har modtaget råd fra praksislægen om en livsstilsændring. Hvordan skal vi forholde os? Med et estimeret antal borgere på , der i aldersgruppen er i kontakt med egen læge inden for 12 måneder indikerer at potentialet for at tænke praktiserende læger med i forebyggelsen er stor. Det bør derfor vurderes hvorledes dette kan gribes an. 9

10 Afsnit 6 Sociale relationer Sociale relationer har en central placering inden for folkesundhedsvidenskaben. Det er dokumenteret, at der er en sammenhæng mellem sociale relationer og sundhed. Personer med stærke sociale relationer har overordnet et bedre helbred, bliver i mindre grad syge og overvinder lettere sygdom end personer med svage sociale relationer. Endvidere har personer med stærke sociale relationer lavere dødelighed end personer med svage sociale relationer. Årligt indtræffer dødsfald relateret til svage sociale relationer, hvilket svarer til cirka 2 % af alle dødsfald. Mænd med svage sociale relationer dør i gennemsnit tre år for tidligt, mens kvinder med svage sociale relationer dør to år for tidligt. Personer med svage sociale relationer kan forvente færre gode leveår uden langvarig belastende sygdom end personer med stærke sociale relationer. Personer med svage sociale relationer er her defineret som personer, der sjældent eller aldrig træffer familie, eller personer, som ikke regner med at kunne få hjælp af andre i tilfælde af sygdom. Som det fremgår af resultaterne længere nede giver ca. 8 % af borgerne i Tønder Kommune udtryk for at de har nogle svage sociale relationer. Det gælder både i forhold til kontakten til familie, kontakten til venner og andelen, der aldrig eller næsten aldrig har nogen at tale med, hvis de har problemer. Tallenene er dog faldende i perioden , således at vi nu ligger under regionsgennemsnittet. Tendenser Der ses en sammenhæng mellem sociale relationer og selvvurderet helbred. Personer der er uønsket alene eller ikke har nogle at tale med om deres problemer vurderer selv at have et dårligere helbred. Andelen af personer, der ikke har nogen at tale med om deres problemer, er større blandt mænd end kvinder og er stigende med alderen. Desuden ses en højere forekomst af borgere, der sjældent eller aldrig har kontakt med familie, blandt førtidspensionister og arbejdsløse end blandt beskæftigede. Derudover er andelen der ofte er uønsket alene er overraskende høj blandt kvinder i aldersgruppen 16-24, og på næsten samme niveau som kvinder i aldersgruppen 75+. Hvordan skal vi forholde os? Med det forholdsvis store antal borgere i Tønder Kommune der estimeres at have svage sociale relationer er der behov for at tænkes sociale relationer med i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. De nævnte tendenser antyder samtidig en mulighed for at fokusområderne kan målrettes yderligere i forhold til de målgrupper, der oplever at have det største behov. Resultatboks 10

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1 Indholdsfortegnelse 0 Læsevejledning... 4 1 Sammenfatning... 5 2 Baggrund og indsamling af data... 7 2.1 Baggrund og formål... 7 2.2 Indsamling af data...

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark. - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre

Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark. - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre 2010 - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005

Læs mere

Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv

Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Pia Vivian Pedersen Katrine Bindesbøl Holm Johansen Ola Ekholm Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Pia Vivian Pedersen

Læs mere

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 3 1. INDLEDNING... 7 2. BAGGRUND FOR SUNDHEDSPROFIL... 9 2.1 SPØRGESKEMAETS STRUKTUR... 12 2.2 DATAINDSAMLING OG BORTFALD... 13 3. INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark SUSY UDSAT

Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark SUSY UDSAT Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark 27 Syddansk Universitet Sundhedsprofil for socialt udsatte

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 25 Ola Ekholm, Mette Kjøller, Michael Davidsen, Ulrik Hesse, Louise Eriksen, Anne Illemann Christensen, Morten Grønbæk 26 Sundhed og sygelighed

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel. Social ulighed. i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987

Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel. Social ulighed. i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987 Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 21 og udviklingen siden 1987 Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 21 og udviklingen siden 1987 Mette

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012 Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Unges dagligdag 2012 Thora Majlund Kjærulff og Trine Pagh Pedersen Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Sundhed og trivsel

Læs mere

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Udarbejdet af: Ministeriet for forebyggelse og sundhed, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen Copyright:

Læs mere

Sundhedsprofil 2013 Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Sundhedsprofil

Sundhedsprofil 2013 Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Sundhedsprofil Sundhedsprofil 3 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil for region og kommuner 3 Sundhedsprofil for region og kommuner 3 Titel: Sundhedsprofil

Læs mere

10. januar 2012. Sundhed på tværs. Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser

10. januar 2012. Sundhed på tværs. Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser 10. januar 2012 Sundhed på tværs Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Sygdom - sundhed og afledte kommunale udgifter...4 Økonomiske omkostninger ved kronisk

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-2-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Lene Winther Ringgaard Gert Allan Nielsen Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, april 24 Tryk: Holmen Center-Tryk A/S

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland Social kapital og sundhed analyser fra Nordjylland 2 Indhold Forord... 3 Social kapital og sundhed - Analyser fra Nordjylland Udgivet i oktober 2013 Manuskript: Claus D. Hansen, Institut for Sociologi

Læs mere

om forebyggelse TEMA Sundhedsprofil

om forebyggelse TEMA Sundhedsprofil om forebyggelse 11 2014 TEMA Sundhedsprofil Fælles platform for samarbejde og strategi AF AFDELINGSCHEF MADS CHRISTIAN HAUGAARD, REGION SYDDANMARK OG PLEJE- OG SUNDHEDSCHEF MONA NEDERBY LARSEN, FREDERICIA

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016 Frederikshavn Kommune Sundhedspolitik 2013-2016 5 6 8 14 15 16 17 20 27 Forord Sundhed er mange ting Hvordan har vi det i Frederikshavn Kommune? Andre udfordringer Involvering Eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Sammenfatning Juni 2009 Leyla Gransell og Henning Hansen Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår 8 CASA,

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere