FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7"

Transkript

1 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H7 for Louisiana og Humlebæk Kirkegård m.m Juni 1997

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side 5 Delområderne i lokalplanen side 6 LOKALPLAN H7 1 Lokalplanens område side 7 2 Lokalplanens formål side 7 3 Lokalplanområdets anvendelse side 7 4 Bebyggelsens omfang og placering side 8 5 Trafikforhold side 8 6 Parkering side 9 7 Ubebyggede arealer side 9 8 Forudsætningen for ibrugtagen af ny bebyggelse side 9 9 Tilladelser fra andre myndigheder side Delvis ophævelse af byplanvedtægt Humlebæk Nord side Dispensationer fra og ændringer i lokalplanen side 10 PLANBILAG Planbilag 1: Planbilag 6: Planbilag 7: Planbilag 8: Planbilag 9: Planbilag 10: Planbilag 11: Lokalplanens område Oversigtsplan Børnehuset Plan af Børnehuset Snit og perspektiv af Børnehuset Parkering Oversigskort for museet Udvidelse af museets publikumsfaciliteter og museumsbutik Udvidelse af museets kontorlokaler Museumsudvidelsen, oversigtsplan Planbilag 12: Planbilag 6353: Planbilag 6354: Museumsudvidelsen, sydfløjen Planbilag 6355: Museumsudvidelsen, nordfløjen Planbilag 6356: Perspektivtegninger FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING

4

5 Redegørelse LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanens område omfatter Louisiana Museet beliggende nær Humlebæk Havn, samt de tilstødende arealer: Kirkegården, Skovtrekanten mellem Ny Strandvej og Louisevej, samt strandarealet langs Øresund. Lokalplanområdet afgrænses således af Ny Strandvej, Humlebæk Havn, Øresund, villaområdet mod syd, samt af Louisevej. Lokalplanens formål er at muliggøre en udvidelse af museets faciliteter, herunder lokaler og parkeringsareal. Lokalplanen opdeler området i 4 delområder, som hver især sigter på at udvidelserne tager hensyn til områdets særlige landskabelige karakterer, samt kirken og dens anlæg. Louisianas gamle villa fra 1855 LOKALPLANENS BAGGRUND Den 28.januar 1980 vedtog Byrådet den oprindelige lokalplan. Lokalplanen blev udarbejdet på baggrund af Louisiana museets ønske om udvidelse, efter at Louisiana i 1978 offentliggjorde sine udvidelsesplaner. Efter mange drøftelser med kommunen afholdtes et borgermøde, hvor udvidelsesplanerne blev diskuteret. Udvidelsesprojektet var tegnet af arkitekterne Jørgen Bo og Wilhelm Wohlerts Tegnestue, og Edith & Ole Nørgaards Tegnestue udarbejdede haveplanen. Udvidelsen indebar en ny sydfløj øst for hovedbygningen og en nordfløj nedenfor cafeteriaet og koncertsalen. I alt en udvidelse på ca m 2. Sydfløjen skulle rumme garderobe, butik, udstilling og studierum. 3

6 Nordfløjen skulle rumme udstilling, videorum og magasinrum. De to fløje skulle forbindes med gange og trapper, således at museet kunne opleves i én rundgang. I forbindelse med lokalplanarbejdet blev der foretaget såvel landskabelige som trafikale analyser, da det i forbindelse med udvidelsen var nødvendigt med en række trafikale ændringer med hensyn til til- og frakørsel til museet. Den 22. februar 1993 vedtog Byrådet 1. revision af lokalplanen. Revisionen blev udarbejdet på baggrund af Louisianas ansøgning i 1993 om udvidelse af børnefaciliteter. Denne udvidelse betød bedre og flere tilbud til de mange børn, der hvert år besøger museet. Projektet, som igen var tegnet af Jørgen Bo og Wilhelm Wohlerts Tegnestue, fordelte sig på 3 etager beliggende nær Giacomettisalen og med en flot udsigt over søen og den rige vegetation langs bredden. Børnehuset var på i alt 379 m 2 etageareal. Den øverste etage rummede formningsrum, fortællerrum og skoletjeneste. Mellemste etage indeholdt musikrum og undervisningsrum med computere. Den nederste etage indeholdt spiserum, men kunne også benyttes til kreative formål. Fra den nye bygning var der direkte udgang til Søhaven, som efter restaurering og nyplantning skulle genåbnes samtidig med Børnehuset. I forbindelse med reetableringen af haven indgik museet en aftale med Meninghedsrådet om et årligt møde, hvor havens forhold skulle drøftes. Det aftaltes også, at Søhaven skulle bevare sit præg af naturhave, og at der ved begravelser ville blive lukket for adgang til haven. Den 26. august 1996 vedtog Byrådet 2. revision af lokalplanen. Denne revision skyldtes, at der i takt med udvidelserne og det øgede besøgsantal til museet var behov for flere parkeringspladser. Gennem mange år havde Skovog Naturstyrelsen, kommunen og museet samarbejdet om at finde en løsning på parkeringsproblemet. Et forsøg på at anlægge nye parkeringspladser på Krogerupmarken vest for Kystbanen syd for Krogerupvej strandede imidlertid, da Naturklagenævnet i 1996 udlagde arealet som en del af Kellerisfredningen. I stedet anbefalede Naturklagenævnet, at Skovtrekanten syd for Louisiana mellem Ny Strandvej og Louisevej kunne rumme de ønskede parkeringspladser. Lokalplanens 2. revision indeholdt mulighed for, at ca. 90 nye pladser kunne etableres i Skovtrekanten. Placeringen af parkeringspladserne tog i videst muligt omfang hensyn til området, således at langt de fleste store træer i området blev bevaret. Den 30. juni1997 vedtog Byrådet 3. revision af lokalplanen. Revisionen betød, at Louisiana kunne udvide sine publikumsfaciliteter, museumsbutik og kontorlokaler. Udvidelsen der også denne gang var tegnet af Jørgen Bo og Wilhelm Wohlerts Tegnestue, indebar en ny butik på ca. 127 m 2 med lette glasfacader mod parken, hvorved rummet åbnede sig mod den smukke udsigt over sundet. Fra butikken skulle etableres en trappe til underetagen, der 4

7 rummede stor garderobe, toiletter, lager, bibliotek og flere butiksfaciliteter. Udvidelsen af underetagen var på i alt 786 m 2. For at afhjælpe manglen på kontorfaciliteter skulle der etableres en let overbygning på den eksisterende fløj vest for den gamle Villa med direkte adgang fra dennes overetage. Overbygningen var på 122 m 2, som blev fordelt på kontorer, toiletter, garderobe og trappe. I underetagen skulle opføres en reception på 48 m 2. Indgangen til Louisiana LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanområdet danner, sammen med området nord for og vest for, et større sammenhængende rekreativt område med store naturværdier. Størstedelen af dette rekreative område er fredet og offentligt tilgængeligt. Louisiana Museet og parken, Humlebæk Havn med fiskerlejet og Krogerup Højskole er attraktive udflugtsmål ikke alene for lokalbefolkningen, men også for besøgende fra ind- og udland. Villaområdet syd for Louisiana har ligeledes en meget attraktiv beliggenhed mod Øresund. På baggrund af områdets særlige rekreative og attraktive karakter er det lokalplanens formål at muliggøre en udvidelse af Louisiana Museet, som tager mest mulig hensyn til områdets landskabelige kvaliteter. Det øgede behov for parkeringspladser og trafikbetjening, betyder at lokalplanen også skal sikre, at boligområdet nær museet ikke belastes af trafikken. For at have en klar afgrænsning mellem museum, parkering, offentlige friarealer, rekreative arealer og kirke/kirkegård opdeler lokalplanen området i en række delområder, med hver deres anvendelsesbestemmelser. 5

8 DELOMRÅDERNE I LOKALPLANEN I II III IV Kirken, Humlebæk Kapel og Kirkegården udgør et samlet område, som er omfattet af den kirkelige lovgivning, og må kun anvendes til kirke og kirkegård. Strandarealet mellem Louisiana og Øresund samt det sydfor liggende strandområde fastholdes som et rekreativt areal, der er offentligt tilgængeligt. Terrænforhold og beplantning må kun ændres efter en af Byrådet godkendt plan. Museumsområdet omfatter en del af søen og museet med museumsparken, og det afgrænses mod øst af de underjordiske museumssale. Området må kun anvendes til museumsformål. Skovtrekanten mellem Louisevej, Ny Strandvej og Gl. Strandvej må kun anvendes til parkering. Der er desuden fastsat bevaringsbestemmelser for enkelte af områdets træer. 6

9 LOKALPLAN H7 FOR LOUISIANA OG HUMLEBÆK KIRKEGÅRD M.M. FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. I henhold til Lov om planlægning (lbk. nr. 563 af 30. juni 1997) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område: 1 LOKALPLANENS OMRÅDE 1. Lokalplanen afgrænses, som vist på planbilag 1, og omfatter matr. nr. 5 a, 25 a, b, g, k, q, r, og s, 26 b og c, Krogerup by, Humlebæk sogn, samt alle parceller der efter den 30. juni 1997 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2. Lokalplanens område opdeles som vist på planbilag 1 i delområderne I, II, III og IV. 2 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål: at at at at fastlægge en opdeling af området til Kirke - Kirkegård, museumsformål, offentligt parkeringsareal samt til offentlige friarealer til rekreative formål, fastlægge bestemmelser for en udbygning af Louisiana Museet, fastlægge omfanget af parkering i tilslutning til museet, anvise hvordan en hensigtsmæssig trafikbetjening af området kan ske. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 1. Område I må kun anvendes til kirke og kirkegård. 2. Område II må kun anvendes til rekreative anlæg og skal være tilgængeligt for offentligheden. 3. Område III må kun anvendes til museumsformål. 4. Område IV må kun anvendes til offentlig parkeringsplads. 7

10 4 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 1. I område II må ny bebyggelse kun opføres, når nærmere bestemmelser herom er fastsat i en supplerende lokalplan. 2. I område III må ny bebyggelse kun opføres i overensstemmelse med planbilagene 6353, 6354 og Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Udover den i stk. 2 første punktum fastlagte ny bebyggelse, må der opføres den på planbilagene 6, 7 og 8 viste nye bebyggelse. 4. Udover den i stk. 2 første punktum samt stk. 3 fastlagte ny bebyggelse må der opføres den på planbilagene 10, 11 og 12 viste nye bebyggelse. 5 TRAFIKFORHOLD 1. I område II udlægges areal til en 3 m bred sti fra Gl. Strandvej til Havnevej. Den eksisterende sti bevares med sin nuværende anlægsbredde og belægning. 2. Trafikken på Amalievej ensrettes mod øst på strækningen mellem Ny Strandvej og Louisevej. 3. Trafikken på Louisevej ensrettes mod nordøst. 4. Trafikken på Gl. Strandvej ensrettes mod nordvest på en strækning af ca. 20 m målt fra Ny Strandvej. 5. Motortrafikken på Gl. Strandvej ensrettes mod nord (nordvest) på en strækning af ca. 10 m udfor grænsen mellem områderne II og III (angivet med A på planbilag 1). Kørebanen indsnævres på den ensrettede strækning. Hvis Byrådet senere finder det påkrævet lukkes strækningen med indsnævret kørebane for motortrafik og ændres til cykelsti, samt vendemulighed for biler etableres. 6. Motortrafikken på Amalievej ensrettes mod vest på en strækning af ca. 10 m udfor Louisevejs østskel (angivet med B på planbilag 1). Kørebanen indsnævres på den ensrettede strækning. Hvis Byrådet senere finder det påkrævet, lukkes strækningen med indsnævret kørebane for motortrafik og ændres til cykelsti. 8

11 6 PARKERING 1. I område III skal der anlægges parkeringspladser for biler og busser i overensstemmelse med planbilag 6356 (rev. marts 1997). 2. I område IV kan der anlægges parkeringsplads for personbiler efter de retningslinjer, der fremgår af planbilag 9. (Vedr. parkeringspladsens udformning, se 7, stk.4). 7 UBEBYGGEDE AREALER 1. I område II må der kun ændres på terrænforhold eller beplantning, hvis det sker i overensstemmelse med et af Byrådet godkendt projekt. 2. I område III må beplantning og hegning kun ske i overensstemmelse med planbilag 6356 (rev. marts 1997). 3. I område III må der ikke indrettes legeplads eller ændres på terrænforhold og beplantning indenfor de på planbilag 6356 (rev. marts 1997) lodret skraverede arealer, uden Byrådets særlige godkendelse. 4. For område IV gælder følgende bestemmelser: De træer, der er markerede på planbilag 9 skal bevares. I beplantningsarealerne langs Ny Strandvej og mellem parkeringsrækkerne skal der plantes løvfældende træer og bøgepur, som angivet på planbilag 9, evt. suppleret med stengærder. Parkeringsområdet skal forsynes med en belægning af chaussesten, grus eller græsarmeringssten. Parkeringsområdet forsynes med orienteringsbelysning med en maksimal højde på 1 m. Lyset skal være nedadrettet og må ikke lyse opad eller til siderne. Belysningen må kun være tændt i indtil ½ time efter museets lukketid. Parkeringspladsen lukkes med bomme senest ½ time efter museets/arrangementers lukketid. 8 FORUDSÆTNINGEN FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Før ny bebyggelse i område III tages i brug, skal de ubebyggede arealer være reetablerede, samt de i 6 nævnte parkeringspladser være anlagt. Område II skal være reetableret som strandareal. 9

12 9 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 1. Ændringer i trafikafviklingen ved Louisiana, som er beskrevet i 5, kræver tilladelse af amtsrådet og politiet. 2. Realiseringen af parkeringspladsudvidelsen i område IV forudsætter dispensation fra eller ophævning af den fredning fra 1943, som gælder for området. 3. Realiseringen af parkeringspladsudvidelsen i område IV forudsætter dispensation fra eller ophævning af Fredskovpligten. 10 DELVIS OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT HUMLEBÆK NORD For lokalplanområdet ophæves den under 2. januar 1953 af Boligministeriet godkendte byplanvedtægt for Humlebæk Nord med dertil hørende tillæg. 11 DISPENSATIONER FRA OG ÆNDRINGER I LOKALPLANEN 1. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende lokalplan kan indrømmes af Byrådet, såfremt karakteren af det kvarter, som lokalplanen søger at skabe eller fastholde, ikke derved ændres. 2. Ændringer i lokalplanen kan ske efter Byrådets vedtagelse efter reglerne om vedtagelse og godkendelse af nye lokalplaner. I henhold til 27 i Lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. FREDENSBORG-HUMLEBÆK BYRÅD, den 28. januar 1980, 22. februar 1993, 26. august 1996 og 30. juni Sv. Erik Christiansen borgmester / Steen Lollike kommunaldirektør 10

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. H105

Forslag Lokalplan nr. H105 Forslag Lokalplan nr. H105 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 Boliger på Slettenhus PLAN OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 INDLEDNING 5 OFFENTLIG HØRING 5 LOKALPLANOMRÅDET 5 LOKALPLANENS

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Rønde Kommune Lokalplan nr.

Rønde Kommune Lokalplan nr. Rønde Kommune Lokalplan nr. 58 Inklusive tillæg til Rønde Kommuneplanforslag 2001 Januar 2002 06 Nyt boligområde med småerhverv og kursuscenter mellem Jeshøjvej og Ravnebjergvej i Feldballe Lokalplan nr.

Læs mere

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Partiel Byplanvedtægt fra 12. januar 1976 for så vidt angår det område, som er omfattet

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 3.26. for Ombygning af Solhavegård til boliger, Espergærde, samt tillæg nr. 4 til Helsingør kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.26. for Ombygning af Solhavegård til boliger, Espergærde, samt tillæg nr. 4 til Helsingør kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.26 for Ombygning af Solhavegård til boliger, Espergærde, samt tillæg nr. 4 til Helsingør kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Eksisterende

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere