Udviklingen i brugen af kemo-terapi. Af: Jakob Kjellberg og Louise Herbild, DSI Institut for Sundhedsvæsen, september 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingen i brugen af kemo-terapi. Af: Jakob Kjellberg og Louise Herbild, DSI Institut for Sundhedsvæsen, september 2003"

Transkript

1 Udviklingen i brugen af kemo-terapi Af: Jakob Kjellberg og Louise Herbild, DSI Institut for Sundhedsvæsen, september

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND KEMOTERAPEUTISKE PRÆPARATER... 3 Capecitabin... 3 Vinorelbin... 3 Trastuzumab FORMÅL METODE RESULTATER KONKLUSION... 9 LITTERATUR BILAG NR. 1 - DIAGNOSEKODER FOR HHV. BRYST-, LUNGE- OG TARMKRÆFT BILAG NR. 2 SALGET AF CYTOSTATIKA BILAG NR. 3 SKS-KODER MED HISTORIK

3 1. Baggrund Følgende evaluering indgår som en del af en større evaluering af, hvorvidt anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens nationale kræftplan fra februar 2000 er blevet implementeret i det danske sundhedsvæsen. Denne delevaluering omhandler specifikt brugen af kemoterapi indenfor behandlingen af hhv. brystkræft, lungekræft og tarmkræft. Der blev i den nationale kræftplan fra februar 2000 givet anbefalinger om en stigende anvendelse af kemoterapeutiske præparater indenfor kræftbehandlingen i form af adjuverende behandling 1. Der blev givet anbefalinger om øget kemoterapeutisk behandling indenfor dels ikke-småcellet lungecancer, avanceret urinblærecancer, spiserørskræft, analkræft, tyktarmskræft og livmoderhalskræft, hvor kemoterapien skulle gives i kombination med strålebehandling (Sundhedsstyrelsen. National kræftplan. Status og forslag til initiativer i relation til kræftbehandlingen. Februar 2000). Der er siden kræftplanens udgivelse i februar 2000 udviklet nye kemoterapeutiske præparater, og det blev ved evalueringens påbegyndelse derfor besluttet, ikke at fokusere på de præparater, der var angivet i kræftplanen, men i stedet at fokusere på følgende præparater til behandling af hhv. bryst-, tarm- og lungekræft: - Xeloda/Capecitabin - Navelbine/Vinorelbin - Herceptin/Trastuzumab. Disse tre præparater anvendes primært indenfor brystkræft og kolorektal cancer. I forhold til lungekræft kunne en egentlig standardbehandling ikke udpeges. Der benyttes cisplatin eller carboplatin kombineret med enten vinorelbin, gemcitabin, taxol eller taxotere, men disse præparater anvendes ligeledes ved en lang række andre kræftformer, hvorfor det ikke ville være muligt at isolere behandlingen af lungekræft blandt disse (U. Lassen). Vinorelbin, der er udvalgt ovenfor, anvendes dog også i forbindelse med lungekræft ( De tre præparater vil i det efterfølgende blive nærmere beskrevet med hensyn til indikationer for behandling, dispenseringsformer samt dosis. Beskrivelserne stammer fra Lægemiddelstyrelsens lægemiddelkatalog ( 1 Adjuverende behandling er behandling i tilknytning til anden primær behandling fx kirurgi eller strålebehandling. 2

4 1.1 kemoterapeutiske præparater Capecitabin Indikationerne for behandling med Capecitabin er: Metastatisk kolorektal cancer og metastatisk mammacancer. Capecitabin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. Lægemiddelkataloget foreslår følgende dosering: Voksne: mg./m 2 legemsoverflade 2 gange dgl. i 14 dage efterfulgt af en uges pause. Se endvidere speciallitteratur. Ved moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ml./min.) reduceres dosis til 75 % af initialdosis. Bemærk: Tabletterne skal synkes hele i forbindelse med et måltid eller senest 30 min. efter et måltid. Bør ikke anvendes til børn under 18 år, da erfaring savnes ( Dispenseringsform: tabletter a 150 mg. (filmovertrukne - mrk. XELODA - 150) eller 500 mg. (filmovertrukne - mrk. XELODA - 500) capecitabin. Vinorelbin Indikationerne for behandling med Navelbine er: Metastaserende cancer mammae og cancer pulmonis. Vinorelbin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. Lægemiddelkataloget foreslår følgende dosering: Voksne: Monoterapi. Sædvanligvis mg./m 2 legemsoverflade i.v. én gang ugentligt. Behandlingen bør foregå under kontrol af leukocyt- og trombocyttal. Dosis bør reduceres ved lever-galdevejssygdom. Ved kombinationskemoterapi gives mg./m 2 1. og 5. dag hver 3. uge eller 1. og 8. dag hver 3. uge. Maksimal éngangsdosis 60 mg. Bemærk: Må kun anvendes intravenøst. Paravenøs injektion kan give nekrose. Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. Tilberedning af injektions- og infusionsvæske: Den beregnede mængde koncentrat fortyndes med isotonisk natriumchloridinfusionsvæske eller isotonisk glucoseinfusionsvæske. Til langsom bolusinjektion (5-10 min.) anvendes ml., og til kortvarig infusion (15-30 min.) anvendes 125 ml. Indgivelse bør altid efterfølges af grundig gennemskylning af venen. Holdbarhed: Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 12 timer ved stuetemperatur og 24 timer i køleskab (2-8 C), men bør anvendes umiddelbart 3

5 Dispenseringsform: koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml. indeholder 10 mg. vinorelbin (som tartrat) i sterilt vand. Beregnet til intravenøs infusion efter fortynding. ph efter fortynding 3,5-4,0. Trastuzumab Indikationerne for behandling med Herceptin er: Metastaserende mammacancer med højt HER-2- positive tumorer: a) Som monoterapi eller i kombination med vinorelbin til behandling af patienter, som har fået mindst 2 kemoterapiregimer omfattende mindst ét antracyclin og ét taxoid, og til hormonreceptorpositive patienter, som ikke har responderet på hormonbehandling. b) I kombination med paclitaxel til behandling af patienter, som ikke har fået kemoterapi, og som ikke er egnede til behandling med et antracyclin. Trastuzumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. Lægemiddelkataloget foreslår følgende dosering: Voksne: Initialt 4 mg./kg legemsvægt som i.v. infusion over 90 min. én gang. Efter 1 uge gives 2 mg./kg. legemsvægt én gang om ugen. Hvis den initiale mætningsdosis tåles godt, kan efterfølgende doser gives som i.v. infusion over 30 min. Ved kombinationsbehandling kan paclitaxel gives dagen efter 1. dosis af trastuzumab og umiddelbart efter de følgende trastuzumabdoser, hvis 1. dosis trastuzumab tåltes. Se i øvrigt speciallitteratur. Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske: Indholdet af et hætteglas opløses i 7,2 ml. sterilt vand uden omrystning til en koncentration på 21 mg./ml. Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. Tilberedning af infusionsvæske. Den beregnede mængde infusionskoncentrat sættes til 250 ml. isotonisk natriumchloridinfusionsvæske. Holdbarhed: Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer opbevaret ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart. Bemærk: Må ikke blandes med glucoseopløsninger, da disse kan forårsage aggregation af proteinet Dispenseringsform: pulver til koncentrat til infusionsvæske i hætteglas indeholdende 150 mg. trastuzumab. Tilsat L-histidin, L-histidinchlorid, polysorbat 20 og α,α-trehalosedihydrat. Beregnet til intravenøs infusion efter opløsning i 7,2 ml. sterilt vand og efterfølgende fortynding. ph efter opløsning ca. 6,0. 4

6 2. Formål Ønsket med afrapporteringen var, i den udstrækning det lod sig gøre, at kortlægge udviklingen i brugen af de tre ovennævnte kemoterapeutiske præparater over de sidste ti år, og herunder at undersøge udviklingen i brugen af kemoterapi i forhold til antallet af relevante behandlede cancerdiagnoser. 3. Metode I forbindelse med afdækningen af forbruget af de tre kemoterapeutiske præparater er der hentet informationer omkring salget af de tre pågældende præparater fra Lægemiddelstyrelsen. For vinorelbin har det været muligt at få opgørelser over salget tilbage fra april 1998, men for capecitabin og trastuzumab eksisterer der ikke opgørelser fra før Dette er muligvis en konsekvens af, at præparaterne er forholdsvis nye, og således ikke har været brugt i flere år. Udover de korte tidsmæssige intervaller, der kunne hentes data for, viser det sig, at opgørelserne ikke nødvendigvis er et udtryk for det reelle forbrug. For mange af præparaterne gælder det, at de bruges i kombination med andre kemoterapeutiske præparater, hvor særlige individuelle kure sammensættes til specifikke patienter. Ved disse særlige sammensatte kure registreres forbruget ikke på det enkelte præparat, og det kan således ikke opgøres eksakt. Det vurderes af Lægemiddelstyrelsen (Annemette Anker Nielsen), at godt halvdelen af forbruget af cytostatika anvendes på den facon, og det anførte forbrug i afsnittet nedenfor er således kun udtryk for en del af det samlede forbrug. Det var i forbindelse med evalueringen et ønske at undersøge udviklingen i brugen af kemoterapi i forhold til antallet af relevante behandlede cancerdiagnoser. Det havde i den forbindelse været interessant at sammenkøre diagnoserne for bryst-, lunge- og tarmkræft med oplysninger fra Landspatientregisteret (LPR) omkring formen af den kemoterapeutiske behandling, dvs. hvorvidt der var sket en ændring fra behandling med fx lavdosisregimer til højdosisregimer. Forudsætningen for dette var dog, at der i LPR er registreret, hvorvidt der er givet basis, kompleks eller højdosis cytostatisk behandling. Dette viste sig først at være tilfældet efter januar Registrering af behandling med lavdosis cytostatika har dog været mulig fra januar Frem til blev brugen af cytostatika derimod registreret på behandlingsområde eller organ (se evt. bilag nr. 2). Fra Sundhedsstyrelsens Sundhedsinformatik (Ole B. Larsen) blev det derudover oplyst, at 5

7 registreringspraksis pga. løbende ændringer i SKS-koderne ikke er særlig repræsentativ for praksis. Det har på trods af relevansen af at undersøge forbruget af de kemoterapeutiske præparater i forhold til antallet af diagnosticerede patienter således ikke været muligt at opnå et datagrundlag med tilstrækkelig høj validitet, som kunne give et realistisk billede af udviklingen. Det havde, udover ovennævnte, ligeledes været interessant at sammenkøre diagnoserne for de tre relevante kræftformer med oplysninger fra Lægemiddelstyrelsen omkring forbruget af de forskellige præparater. Forbruget af præparaterne registreres dog ikke på CPR, hvorfor en kobling mellem diagnoserne fra LPR og oplysninger om forbrug ikke er mulig. Diagnosekoderne for de tre kræftformer er vedlagt i bilag nr. 1. Det har således vist sig problematisk at skulle vurdere, hvorvidt anvendelsen af kemoterapi i kræftbehandlingen er steget på baggrund af de tilgængelige data. Ændringer i registreringspraksis af behandlingsprocedurer i Landspatientregisteret, individuelt sammensatte og producerede kemoterapeutiske behandlingskure samt manglende mulighed for samkøring af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens registre og Landspatientregisteret har således medført, at det alene er muligt at give meget vage konklusioner om anvendelsen af de tre pågældende præparater: capecitabin, vinorelbin og trastuzumab. 4. Resultater Forbruget af Xeloda (capecitabin) er vist i figuren nedenfor for perioden fra september 2001 til og med maj Forbruget er steget stødt gennem hele den viste periode. Capecitabin sælges som pakninger med hhv. 60 blister a 125 mg. i hver, og som større pakninger med 120 blister a 500 mg. i hver. Forbruget er dog altovervejende domineret af de større pakninger med 500 mg. Totalt forbrug af capecitabin i mg sep-01 nov-01 jan-02 mar-02 maj-02 jul-02 sep-02 nov-02 jan-03 Små pakninger Store pakninger mar-03 maj-03 6

8 Ved behandling gives der 1250 mg./m 2 legemsoverflade to gange dagligt i to uger, hvorefter der holdes en uges pause. Legemsoverfladen udregnes på baggrund af vægt og højde (Du Bois formel) eller aflæses i et nomogram. For en person på 62 kg., der er 170 cm. høj vil legemsoverfladen fx være ca. 1,7 m 2 (Documenta Physiologica 2001:17). Der skal ved fortolkning af figurerne huskes på, at det angivne forbrug, sandsynligvis kun repræsenterer halvdelen af det totale forbrug af præparatet. Dette skyldes, som tidligere nævnt, at en stor del af forbruget indgår i kombinationsbehandlinger, hvor mange forskellige præparater sammensættes i specifikke kure til enkelte patienter. Ved disse kombinationsbehandlinger registreres forbruget af enkeltprodukterne ikke (Annemette Anker Nielsen). Forbruget af capecitabin svarer i danske kroner til et salg på lidt over kr./kvartal i september 2001 med en stigning til knap 4 mio. kr./kvartal i maj Nedenfor er salget af Herceptin (trastuzumab) vist. Også dette præparat har været brugt i stigende grad fra juli 2001 til og med april Der er i andet kvartal af 2003 solgt for knap 4,5 mio. kr. af præparatet. 1 Hætteglas (HTGL) svarer til 150 mg. af det aktive stof trastuzumab. Ved anbefalet dosering med 4 mg./kg. legemsvægt anvendes der således1½-2 hætteglas pr. dosering. Salg af trastuzumab (1 HTGL.) Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Antal Pris 7

9 Salget af Navelbine (vinorelbin) er opgjort samlet i kroner nedenfor. Præparatet sælges i mange forskellige pakninger og forskellige doser, hvoraf antallet af solgte pakninger fremgår af figuren nedenfor. Salg af vinorelbin Antal Apr Okt Apr Okt Apr Okt Apr Okt Apr Okt Apr x1 ml. 10x5 ml. 10x1ml. Total salg i kroner Det totale salg i ml. af produktet er angivet i figuren nedenfor. 1 ml. Navelbine indeholder 10 mg. vinorelbin. Der gives, jf. Lægemiddelkataloget maksimalt 60 mg. vinorelbin pr. engangsdosis. Figuren viser en stigning i forbruget fra 1998 og frem, dog med betydelige sæsonsvingninger og bemærkelsesværdigt højt forbrug hvert år i månederne juli-september. - koner Totale salg af vinorelbin i ml. ml Apr Okt Apr Okt Apr Okt Apr Okt Apr Okt Apr x1 ml. 10x5 ml. 1x1 ml. 8

10 5. Konklusion Det har vist sig svært at skaffe kvantitative data omkring anvendelsen af kemoterapeutiske præparater indenfor specifikke diagnosegrupper. Mange kemoterapeutiske stoffer bruges dels til behandling af flere forskellige kræftformer, og de anvendes desuden også i kombinationsbehandlinger, hvor de sammensættes med andre præparater i individuelle kure til enkelte patienter. Andre kemoterapeutiske stoffer bruges både i kurativt- og palliativt øjemed, og disse faktorer gør det således praktisk umuligt at sammenholde enkelte præparater med behandlingen af enkelte kræftsygdomme. Det er i hvert fald tilfældet under gældende registreringspraksis, hvor forbruget af de enkelte kemoterapeutiske produkter ikke kan ledes tilbage til de enkelte patienter. Sammenlagt kan det på baggrund af nærværende gennemgang således alene konstateres, at anvendelsen af hhv. Navelbine, Xeloda og Herceptin som enkeltprodukter er steget siden begyndelsen af Det kan ikke konkluderes, hvorvidt anvendelsen af produkterne i kombination med andre typer af cytostatika har udviklet sig (kombinationsbehandlinger). Og det kan ikke konkluderes, hvorvidt stigningen er forårsaget af et øget forbrug af kemoterapeutiske præparater generelt ved behandlingen af de pågældende tre kræftformer, eller hvorvidt den observerede stigning er forårsaget af en udfasning af nogle andre præparater, der tidligere har været benyttet, til fordel for de tre udvalgte. Konklusioner bliver således relativt vage, men det må pointeres, at det på baggrund af gældende tilgængelige data ikke er muligt at komme med mere specifikke resultater. 9

11 Litteratur Sundhedsstyrelsen. National kræftplan. Status og forslag til initiativer i relation til kræftbehandlingen. Februar Personlige kontakter: Ulrik Lassen, tilknyttet lægefaglig konsulent. Annemette Anker Nielsen, Lægemiddelstyrelsen. Hans Klarskov Madsen, Lægemiddelstyrelsen. Ole B. Larsen, Sundhedsstyrelsen. Hjemmesider: Lægemiddelkataloget: Documenta Physiologica, 2001: 10

12 Bilag nr. 1 - Diagnosekoder for hhv. bryst-, lunge- og tarmkræft Under MDC 6 Sygdomme i fordøjelsesorganerne 06M28+_C Ondartede sygd. i fordøjelsesorganerne, Antal=35 DC160 Neopl mal cardiae DC161 Neopl mal fundi ventriculi DC162 Neopl mal corporis ventriculi DC163 Neopl mal antri pylorici ventriculi DC164 Neopl mal pylori DC165 Neopl mal curvaturae minoris ventriculi DC166 Neopl mal curvaturae majoris ventriculi DC168 Neopl mal ventriculi overgribende flere regioner DC169 Neopl mal ventriculi uden specifikation DC170 Neopl mal duodeni DC171 Neopl mal jejuni DC172 Neopl mal ilei DC173 Neopl mal diverticuli Meckeli DC178 Neopl mal intestini tenuis overgribende flere regioner DC179 Neopl mal intestini tenuis uden specifikation DC180 Neopl mal coeci DC180A Neopl mal valvulae ileocoecalis DC182 Neopl mal coli ascendentis DC183 Neopl mal coli flexurae hepaticae DC184 Neopl mal coli transversi DC185 Neopl mal coli flexurae lienalis DC186 Neopl mal coli descendentis DC187 Neopl mal coli sigmoidei DC188 Neopl mal coli overgribende flere regioner DC188A Hereditær non-polypøs kolorektal cancer (HNPCC) DC189 Neopl mal coli uden specifikation DC199 Neopl mal rectosigmoidei DC209 Neopl mal recti 11

13 DC210 Neopl mal ani uden specifikation DC211 Neopl mal canalis analis DC212 Neopl mal zonae cloacogenicae DC218 Neopl mal ani et canalis analis overgribende flere reg DC260 Neopl mal tractus intestinalis uden specifikation DC268 Neopl mal systematis digestivi overgribende flere regioner DC269 Neopl mal systematis digestivi uden specifikation Under MDC 4 sygdomme i respirationsorganerne 04M03_C Ondartede svulster i luftveje, Antal=16 DC339 Neopl mal tracheae DC340 Neopl mal bronchi hovedbronchus DC340A Neopl mal pulmonis, hilus DC340B Neopl mal tracheae, carina DC341 Neopl mal pulmonis lobi superioris DC342 Neopl mal pulmonis lobi medialis DC343 Neopl mal pulmonis lobi inferioris DC348 Neopl mal pulmonis overgribende flere regioner DC349 Neopl mal bronchi sive pulmonis uden specifikation DC384 Neopl mal pleurae DC388 Neopl mal overgribende hjerte, mediastinum og pleura DC398 Neopl mal org resp et intrathoracalium overgrib flere org DC399 Neopl mal systematis resp m dårligt defineret lokalisation DC450 Mesothelioma pleurae DC761 Neopl mal thoracis uden specifikation DC780 Neopl mal pulmonis metastaticum Under MDC 9 sygdomme i hud, underhud og mammae 09X01 Ondartet sygdom i mamma, Antal=16 DC500 Neopl mal papillae et areolae mammae DC500A Neopl mal mammae, areola DC500B Neopl mal mammae, papilla 12

14 DC500C Paget's sygdom i mamma DC501 Neopl mal mammae centrale del DC502 Neopl mal mammae øvre mediale kvadrant DC503 Neopl mal mammae nedre mediale kvadrant DC504 Neopl mal mammae øvre laterale kvadrant DC505 Neopl mal mammae nedre laterale kvadrant DC506 Neopl mal mammae processus axillaris DC508 Neopl mal mammae overgribende flere regioner DC509 Neopl mal mammae uden specifikation DD050 Carc in situ mammae lobularis DD051 Carc in situ mammae intraductalis DD057 Carc in situ mammae m anden lokalisation DD059 Carc in situ mammae uden specifikation 09M04_C Ondartede sygdomme i hud, underhud og mamma, Antal=13 DC500 Neopl mal papillae et areolae mammae DC500A Neopl mal mammae, areola DC500B Neopl mal mammae, papilla DC500C Paget's sygdom i mamma DC501 Neopl mal mammae centrale del DC502 Neopl mal mammae øvre mediale kvadrant DC503 Neopl mal mammae nedre mediale kvadrant DC504 Neopl mal mammae øvre laterale kvadrant DC505 Neopl mal mammae nedre laterale kvadrant DC506 Neopl mal mammae processus axillaris DC508 Neopl mal mammae overgribende flere regioner DC509 Neopl mal mammae uden specifikation DC792 Neopl mal cutis metastaticum 09M04 Ondartet sygdom i bryst, Antal=5 DD050 Carc in situ mammae lobularis DD051 Carc in situ mammae intraductalis 13

15 DD057 Carc in situ mammae m anden lokalisation DD059 Carc in situ mammae uden specifikation DD486 Neopl mammae uden specifikation 14

16 Bilag nr. 2 Salget af cytostatika År Kvt. Produktnavn Varenummer Antal pakninger Afregningspris Pakningstekst inkl. moms (kr.) Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Xeloda STK. (BLISTER) Xeloda STK. (BLISTER) Navelbine X 1 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Xeloda STK. (BLISTER) 15

17 Xeloda STK. (BLISTER) Navelbine X 1 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Xeloda STK. (BLISTER) Xeloda STK. (BLISTER) Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Xeloda STK. (BLISTER) Xeloda STK. (BLISTER) Navelbine X 1 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Xeloda STK. (BLISTER) Xeloda STK. (BLISTER) Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Xeloda STK. (BLISTER) Xeloda STK. (BLISTER) Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Xeloda STK. (BLISTER) Xeloda STK. (BLISTER) Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Xeloda STK. (BLISTER) Xeloda STK. (BLISTER) Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL. Kilde: Hans Klarskov Madsen, Lægemiddelstyrelsen. 16

18 Bilag nr. 3 SKS-koder med historik SKS-kodenr Recordart Kodetekst Dato:gyldig fra Dato:gyldig til BAHL pro Cytostatisk behandling af nervesystemet BBHL pro Cytostatisk behandling af det endokrine system BBHL0 pro Cytostatisk behandling af endokrint organ BBHL00 pro Cytostatisk behandling af pancreas BBHL01 pro Cytostatisk behandling af skjoldbruskkirtel BBHL02 pro Cytostatisk behandling af binyre BBHL03 pro Cytostatisk behandling af ovarier BBHL04 pro Cytostatisk behandling af testikler BCHL pro Cytostatisk behandling af øjenhule BDHL pro Cytostatisk oto-rhino-laryngologisk behandling BEHL pro Cytostatisk beh. med relation til kæber, mundhule og svælg BEHL0 pro Cytostatisk behandling af kæber, mundhule og svælg BEHL00 pro Cytostatisk behandling af tonsiller BEHL01 pro Cytostatisk behandling af mundslimhinde BEHL02 pro Cytostatisk behandling af spytkirtel BGHL pro Cytostatisk beh. af nedre luftveje, lunger og mediastinum BGHL0 pro Cytostatisk behandling af nedre luftveje og lunger BGHL1 pro Cytostatisk behandling af nedre luftveje BHHL pro Cytostatisk behandling af mamma BIHL pro Cytostatisk behandling af mave-tarmkanal BIHL0 pro Cytostatisk behandling af mave-tarmkanal BIHL0 pro Cytostatisk behandling af oesophagus BIHL00 pro Cytostatisk behandling af ventrikel BIHL01 pro Cytostatisk behandling af tyndtarm BIHL02 pro Cytostatisk behandling af tyktarm og endetarm BIHL1 pro Cytostatisk behandling af lever og galdeveje BIHL1 pro Cytostatisk behandling af ventrikel BIHL2 pro Cytostatisk behandling af pancreas BIHL2 pro Cytostatisk behandling af colon BIHL3 pro Cytostatisk behandling af milt BIHL3 pro Cytostatisk behandling af rectum og anus BIHL4 pro Cytostatisk behandling af lever BIHL5 pro Cytostatisk behandling af galdeblære og galdeveje BIHL6 pro Cytostatisk behandling af pancreas BJHE12 pro Installation af cytostatikum i blæren BJHL pro Cytostatisk behandling af nyrer, urinveje og kønsorganer BJHL0 pro Cytostatisk behandling af nyrer BJHL1 pro Cytostatisk behandling af urinveje BJHL10 pro Installation af cytostatika i urinblære BJHL2 pro Cytostatisk behandling af kønsorganer BJHL20 pro Cytostatisk behandling af livmoder BJHL21 pro Cytostatisk behandling af prostata BJHL22 pro Cytostatisk behandling af testes BJHL23 pro Cytostatisk behandling af ovarier BKHE8 pro Cytostatisk behandling ved ekstrauterin graviditet BLHL pro Cytostatisk behandling af bevægeapparatet BLHM3 pro Behandling med lavdosis cytostatica

19 BNHL pro Cytostatisk behandling af hudtumor BOHJ3 pro Cytostatisk behandling med immunmodulerende virkning BOHL pro Cytostatisk beh af blod, bloddann. organer og lymfatisk væv BOHL0 pro Cytostatisk behandling af knoglemarv BOHL1 pro Cytostatisk behandling af lymfatisk væv BOHL5 pro Cytostatisk behandling af metastaser i lymfeknuder BWHA pro Cytostatisk behandling BWHA1 pro Basis cytostatisk behandling BWHA2 pro Kompleks cytostatisk behandling BWHA3 pro Behandling med højdosis cytostatika BWHA30 pro Højdosis cytostatisk behandling Kilde: Ole B. Larsen, Sundhedsstyrelsen. 18

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

Nøgletal for kræft oktober 2007

Nøgletal for kræft oktober 2007 Nøgletal for kræft oktober 2007 1. Stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet. I perioden fra 2001 til 2006 er antallet af personer, som

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2000-2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: Christina på 30 år indlægges på det psykiatriske hospital. Her observerer psykiatrilægen, at Christina lider af kontaktproblemer

Læs mere

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010.

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010. SYGEHUSPATIENTERS OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1997-2008 2010 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid til sygehusbehandling 2009-2014 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse. Specifikt aktivitet på

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for årene 1999-2002 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Tallene for 1999 og 2000 er validerede;

Læs mere

Hold S04S Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00. Hold S04S

Hold S04S Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00. Hold S04S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00 Hold S04S 1 Case: Type 2 diabetes Anna Nielsen er 68 år gammel, 162 cm høj og vejer 122 kg. Hun har i mange år haft problemer med forhøjet

Læs mere

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder Cancerregisteret 1997 Kontaktpersoner: Cand. Scient. Carsten Agger, lokal 7602 Assisterende læge Solvejg Bang, lokal 7581 Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7579 29.657 nye kræfttilfælde i 1997.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1998-2009 2011 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1998-2009 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab

Indlægsseddel: Information til brugeren. Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab Indlægsseddel: Information til brugeren Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 402 Offentligt CANCERREGISTERET 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 4

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 402 Offentligt CANCERREGISTERET 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 4 Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 402 Offentligt CANCERREGISTERET 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

Kræftepidemiologi. Figur 1

Kræftepidemiologi. Figur 1 Kræftepidemiologi På foranledning af Kræftstyregruppen har en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen udarbejdet rapporten Kræft i Danmark. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid til operation på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse, specifikt aktivitet på de

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen kl Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 (foreløbig opgørelse) 2004:2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Avastin anvendes sammen med andre kræftlægemidler til behandling af voksne med følgende kræftformer:

Avastin anvendes sammen med andre kræftlægemidler til behandling af voksne med følgende kræftformer: EMA/175824/2015 EMEA/H/C/000582 EPAR - sammendrag for offentligheden bevacizumab Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for. Det forklarer, hvordan Udvalget

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert PRÆDIAGNOSTISKE FORUDSÆTNINGER SAMT KLINISKE KOMPETENCER 4.3.1 Indhente og vurdere kliniske og parakliniske data, som er nødvendige for endelig patoanatomisk

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Kræftstatistik baseret på Landspatientregisteret

Kræftstatistik baseret på Landspatientregisteret Kræftstatistik baseret på Landspatientregisteret Kontaktpersoner: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, direkte 7222 7601 Afdelingslæge Jørgen Steen Andersen, direkte 7222 7815 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen,

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin,

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 20 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var i 200:

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Fru Andersen på 61 år skal have fjernet et 10 cm stort hernia incisionalis via en åben abdominal operation. Hun får postoperativ

Læs mere

Tilberedning Indløb Holdbarhed Andet

Tilberedning Indløb Holdbarhed Andet Ampicillin 500 mg (Pentrexyl) 500 mg opløses i 5 ml sterilt Gives langsomt over 5-10 holdbar 1 time i køleskab 500 mg opløses direkte i 100 ml Infusionsopløsningen skal anvendes inden 8 timer ved infusion

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

Nøgletal for kræft april 2009

Nøgletal for kræft april 2009 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft april 2009 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter i

Læs mere

CANCERREGISTERET 2001 (foreløbige tal )

CANCERREGISTERET 2001 (foreløbige tal ) CANCERREGISTERET 2001 (foreløbige tal 2002 2003) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kræftprofil: Brystkræft 2000-2007. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. URL: http://www.sst.dk

Kræftprofil: Brystkræft 2000-2007. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. URL: http://www.sst.dk KRÆFTPROFIL BRYSTKRÆFT 2000-2007 2009 Kræftprofil: Brystkræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Cancer; Bryst; Mamma; Cancerregisteret;

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

CANCERREGISTERET 2008

CANCERREGISTERET 2008 CANCERREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af akutte blødninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VI Akutte blødninger opstår oftest hos alvorligt syge og døende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE)

CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE) CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 EndETaRmsKRÆFT

KRÆFTPROFIL 9 EndETaRmsKRÆFT 2009 KRÆFTPROFIL Endetarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Endetarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013 Cancerregisteret Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V den 6. juni 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig kvinde indlægges på mistanke om akut blindtarmsbetændelse. Hun opereres samme aften og ordineres tablet morfin 10 mg p.n. mod postoperative

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Supplerende registreringsvejledning

Supplerende registreringsvejledning Supplerende registreringsvejledning 2001 Nye krav om obligatorisk indberetning af ydelser fra 2001 Dette notat omfatter de registreringskrav, der dels er en følge af specialeselskabernes bidrag til den

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00 Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl. 9.00 til 11.00 1 Case: En 66-årig mand henvender sig til praktiserende læge p.g.a. meget stærke smerter i højre storetå. Smerterne er opstået akut samme

Læs mere

Region Midtjylland. Akut kræftbehandling. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 29

Region Midtjylland. Akut kræftbehandling. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 29 Region Midtjylland Akut kræftbehandling Bilag til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007 Punkt nr. 29 N O T A T Danske Regioners syvpunktsplan på kræftområdet Danske Regioner støtter, at der udarbejdes

Læs mere

SKS-kodestruktur. antal kar.

SKS-kodestruktur. antal kar. SKS-kodestruktur felt antal kar. start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 recordart an Overgruppe-klassifikation (kode-katalog) 2 20 4 SKS-kodenr. an inkl. foranstillet SKS-hovedgruppe 3 8 24 dato:gyldig

Læs mere

Cancerregisteret 1995

Cancerregisteret 1995 Cancerregisteret 1995 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 13.394 nye krættilfælde blandt mænd og 14.901 blandt kvinder kræft den hyppigste kræftform hos mænd kræft den hyppigst kræftform

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Clindamycin Stragen 150 mg/ml Koncentrat til infusionsvæske, opløsning samt injektionsvæske, opløsning Clindamycin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden

Læs mere

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER Kapitel. DØDSÅRSAGER Embedslægeinstitutionen foretager en løbende registrering og kvalitetssikring af indkomne dødsattester vedrørende borgere bosat i Grønland. Data indtastes i Embedslægeinstitutionens

Læs mere

Cancerregisteret 2009. Tal og analyse

Cancerregisteret 2009. Tal og analyse Cancerregisteret 2009 Tal og analyse Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk Hjemmeside: www.sst.dk

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå>

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> Kodeark for DRG Ark over lokale koder. c_casemix MG90* En betegnelse for de DAGS grupper, hvor prisen sættes lig 0 i Takstsystem 2008. MG90A Besøg, som ikke afregnes pga udmåde 7 (aflyst besøg) MG90B MG90C

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml

Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml Opgave 2: Hvor mange mg/ml indeholder en 0,7 % opløsning af adrenalin? Svar: mg/ml Opgave

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen RAPPORT MONITORERING AF FØDEPLANEN RÅDHUSPASSAGEN 3 Side 1 af 13 6600 VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen BAGGRUND På sit møde den 22. juni 2011 iværksatte Sundhedsstrategisk

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning. 21 september 2009

Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning. 21 september 2009 Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning 21 september 2009 Juridisk grundlag for ordningen Bekendtgørelse nr. 1065 af 6. november 2008 Kapitel 5 Om

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Hr. Kristensen er 50 år gammel og har i flere år haft ledsmerter, især i fingrene. Han har fået stillet diagnosen rheumatoid

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Farmorubicin 10 mg, 20 mg og 50 mg, pulver til injektionsvæske, opløsning. epirubicinhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Farmorubicin 10 mg, 20 mg og 50 mg, pulver til injektionsvæske, opløsning. epirubicinhydrochlorid Pfizer Logo INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Farmorubicin 10 mg, 20 mg og 50 mg, pulver til injektionsvæske, opløsning epirubicinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret, Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret, Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1998-2012 Cancerregisteret, Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

Nye Kræfttilfælde i Danmark

Nye Kræfttilfælde i Danmark RAPPORT 2017 Nye Kræfttilfælde i Danmark Cancerregisteret 2016 Signaturforklaring:. Nul 0 Mindre end 0,5 (heltal) 0,0 Mindre end 0,05 (tal med 1 decimal) af den anvendte enhed (Blank) Tal kan efter sagens

Læs mere

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Repetition af formler & opgaveregning 1 Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Agenda Enheder Styrke Dosering Infusionshastighed Fortynding 2 HUSK Vær

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse.

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse. Indlægsseddel: Information til brugeren Flolan 0,5 mg og 1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning Epoprostenol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat Produktinformation for Prostivas (Alprostadil) Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 04 17 31 Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Pakningsstørrelse 5 x 1 ml Dagsaktuel

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Kræftområdet 2007-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Hovedresultater... 3 1.4

Læs mere

Cancerregisteret. Tal og analyse

Cancerregisteret. Tal og analyse Cancerregisteret Tal og analyse 2012 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

ANBEFALINGER FOR URIN TIL DANSK CANCERBIOBANK URIN

ANBEFALINGER FOR URIN TIL DANSK CANCERBIOBANK URIN ANBEFALINGER FOR URIN TIL DANSK CANCERBIOBANK URIN DCB anbefaler én af nedenstående procedurer, alt efter om man indsamler urin supernatant og pellet, urin supernatant alene eller urin (ucentrifugeret).

Læs mere

Årsrapport for arbejdet i task force vedr. strålebehandling 2008

Årsrapport for arbejdet i task force vedr. strålebehandling 2008 Årsrapport for arbejdet i task force vedr. strålebehandling 2008 2009 Bilag Bilag 1 November 2008 2 Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Arbejdsgruppens kommissorium og medlemmer... 4 Kapitel 3. Metode...

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 2011 Tal og analyse Dødsårsagsregistreret 2010 Copyright: Sundhedsstyrelsen, 2011. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S For spørgsmål kontakt: Sundhedsdokumentation

Læs mere

Dødårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødårsagsregisteret. Tal og analyse Dødårsagsregisteret Tal og analyse 2014 Signaturforklaring >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives

Læs mere