Udviklingen i brugen af kemo-terapi. Af: Jakob Kjellberg og Louise Herbild, DSI Institut for Sundhedsvæsen, september 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingen i brugen af kemo-terapi. Af: Jakob Kjellberg og Louise Herbild, DSI Institut for Sundhedsvæsen, september 2003"

Transkript

1 Udviklingen i brugen af kemo-terapi Af: Jakob Kjellberg og Louise Herbild, DSI Institut for Sundhedsvæsen, september

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND KEMOTERAPEUTISKE PRÆPARATER... 3 Capecitabin... 3 Vinorelbin... 3 Trastuzumab FORMÅL METODE RESULTATER KONKLUSION... 9 LITTERATUR BILAG NR. 1 - DIAGNOSEKODER FOR HHV. BRYST-, LUNGE- OG TARMKRÆFT BILAG NR. 2 SALGET AF CYTOSTATIKA BILAG NR. 3 SKS-KODER MED HISTORIK

3 1. Baggrund Følgende evaluering indgår som en del af en større evaluering af, hvorvidt anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens nationale kræftplan fra februar 2000 er blevet implementeret i det danske sundhedsvæsen. Denne delevaluering omhandler specifikt brugen af kemoterapi indenfor behandlingen af hhv. brystkræft, lungekræft og tarmkræft. Der blev i den nationale kræftplan fra februar 2000 givet anbefalinger om en stigende anvendelse af kemoterapeutiske præparater indenfor kræftbehandlingen i form af adjuverende behandling 1. Der blev givet anbefalinger om øget kemoterapeutisk behandling indenfor dels ikke-småcellet lungecancer, avanceret urinblærecancer, spiserørskræft, analkræft, tyktarmskræft og livmoderhalskræft, hvor kemoterapien skulle gives i kombination med strålebehandling (Sundhedsstyrelsen. National kræftplan. Status og forslag til initiativer i relation til kræftbehandlingen. Februar 2000). Der er siden kræftplanens udgivelse i februar 2000 udviklet nye kemoterapeutiske præparater, og det blev ved evalueringens påbegyndelse derfor besluttet, ikke at fokusere på de præparater, der var angivet i kræftplanen, men i stedet at fokusere på følgende præparater til behandling af hhv. bryst-, tarm- og lungekræft: - Xeloda/Capecitabin - Navelbine/Vinorelbin - Herceptin/Trastuzumab. Disse tre præparater anvendes primært indenfor brystkræft og kolorektal cancer. I forhold til lungekræft kunne en egentlig standardbehandling ikke udpeges. Der benyttes cisplatin eller carboplatin kombineret med enten vinorelbin, gemcitabin, taxol eller taxotere, men disse præparater anvendes ligeledes ved en lang række andre kræftformer, hvorfor det ikke ville være muligt at isolere behandlingen af lungekræft blandt disse (U. Lassen). Vinorelbin, der er udvalgt ovenfor, anvendes dog også i forbindelse med lungekræft (http://www.lk-online.dk). De tre præparater vil i det efterfølgende blive nærmere beskrevet med hensyn til indikationer for behandling, dispenseringsformer samt dosis. Beskrivelserne stammer fra Lægemiddelstyrelsens lægemiddelkatalog (http://www.lk-online.dk). 1 Adjuverende behandling er behandling i tilknytning til anden primær behandling fx kirurgi eller strålebehandling. 2

4 1.1 kemoterapeutiske præparater Capecitabin Indikationerne for behandling med Capecitabin er: Metastatisk kolorektal cancer og metastatisk mammacancer. Capecitabin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. Lægemiddelkataloget foreslår følgende dosering: Voksne: mg./m 2 legemsoverflade 2 gange dgl. i 14 dage efterfulgt af en uges pause. Se endvidere speciallitteratur. Ved moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ml./min.) reduceres dosis til 75 % af initialdosis. Bemærk: Tabletterne skal synkes hele i forbindelse med et måltid eller senest 30 min. efter et måltid. Bør ikke anvendes til børn under 18 år, da erfaring savnes (http://www.lk-online.dk). Dispenseringsform: tabletter a 150 mg. (filmovertrukne - mrk. XELODA - 150) eller 500 mg. (filmovertrukne - mrk. XELODA - 500) capecitabin. Vinorelbin Indikationerne for behandling med Navelbine er: Metastaserende cancer mammae og cancer pulmonis. Vinorelbin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. Lægemiddelkataloget foreslår følgende dosering: Voksne: Monoterapi. Sædvanligvis mg./m 2 legemsoverflade i.v. én gang ugentligt. Behandlingen bør foregå under kontrol af leukocyt- og trombocyttal. Dosis bør reduceres ved lever-galdevejssygdom. Ved kombinationskemoterapi gives mg./m 2 1. og 5. dag hver 3. uge eller 1. og 8. dag hver 3. uge. Maksimal éngangsdosis 60 mg. Bemærk: Må kun anvendes intravenøst. Paravenøs injektion kan give nekrose. Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. Tilberedning af injektions- og infusionsvæske: Den beregnede mængde koncentrat fortyndes med isotonisk natriumchloridinfusionsvæske eller isotonisk glucoseinfusionsvæske. Til langsom bolusinjektion (5-10 min.) anvendes ml., og til kortvarig infusion (15-30 min.) anvendes 125 ml. Indgivelse bør altid efterfølges af grundig gennemskylning af venen. Holdbarhed: Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 12 timer ved stuetemperatur og 24 timer i køleskab (2-8 C), men bør anvendes umiddelbart 3

5 Dispenseringsform: koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml. indeholder 10 mg. vinorelbin (som tartrat) i sterilt vand. Beregnet til intravenøs infusion efter fortynding. ph efter fortynding 3,5-4,0. Trastuzumab Indikationerne for behandling med Herceptin er: Metastaserende mammacancer med højt HER-2- positive tumorer: a) Som monoterapi eller i kombination med vinorelbin til behandling af patienter, som har fået mindst 2 kemoterapiregimer omfattende mindst ét antracyclin og ét taxoid, og til hormonreceptorpositive patienter, som ikke har responderet på hormonbehandling. b) I kombination med paclitaxel til behandling af patienter, som ikke har fået kemoterapi, og som ikke er egnede til behandling med et antracyclin. Trastuzumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. Lægemiddelkataloget foreslår følgende dosering: Voksne: Initialt 4 mg./kg legemsvægt som i.v. infusion over 90 min. én gang. Efter 1 uge gives 2 mg./kg. legemsvægt én gang om ugen. Hvis den initiale mætningsdosis tåles godt, kan efterfølgende doser gives som i.v. infusion over 30 min. Ved kombinationsbehandling kan paclitaxel gives dagen efter 1. dosis af trastuzumab og umiddelbart efter de følgende trastuzumabdoser, hvis 1. dosis trastuzumab tåltes. Se i øvrigt speciallitteratur. Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske: Indholdet af et hætteglas opløses i 7,2 ml. sterilt vand uden omrystning til en koncentration på 21 mg./ml. Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. Tilberedning af infusionsvæske. Den beregnede mængde infusionskoncentrat sættes til 250 ml. isotonisk natriumchloridinfusionsvæske. Holdbarhed: Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer opbevaret ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart. Bemærk: Må ikke blandes med glucoseopløsninger, da disse kan forårsage aggregation af proteinet Dispenseringsform: pulver til koncentrat til infusionsvæske i hætteglas indeholdende 150 mg. trastuzumab. Tilsat L-histidin, L-histidinchlorid, polysorbat 20 og α,α-trehalosedihydrat. Beregnet til intravenøs infusion efter opløsning i 7,2 ml. sterilt vand og efterfølgende fortynding. ph efter opløsning ca. 6,0. 4

6 2. Formål Ønsket med afrapporteringen var, i den udstrækning det lod sig gøre, at kortlægge udviklingen i brugen af de tre ovennævnte kemoterapeutiske præparater over de sidste ti år, og herunder at undersøge udviklingen i brugen af kemoterapi i forhold til antallet af relevante behandlede cancerdiagnoser. 3. Metode I forbindelse med afdækningen af forbruget af de tre kemoterapeutiske præparater er der hentet informationer omkring salget af de tre pågældende præparater fra Lægemiddelstyrelsen. For vinorelbin har det været muligt at få opgørelser over salget tilbage fra april 1998, men for capecitabin og trastuzumab eksisterer der ikke opgørelser fra før Dette er muligvis en konsekvens af, at præparaterne er forholdsvis nye, og således ikke har været brugt i flere år. Udover de korte tidsmæssige intervaller, der kunne hentes data for, viser det sig, at opgørelserne ikke nødvendigvis er et udtryk for det reelle forbrug. For mange af præparaterne gælder det, at de bruges i kombination med andre kemoterapeutiske præparater, hvor særlige individuelle kure sammensættes til specifikke patienter. Ved disse særlige sammensatte kure registreres forbruget ikke på det enkelte præparat, og det kan således ikke opgøres eksakt. Det vurderes af Lægemiddelstyrelsen (Annemette Anker Nielsen), at godt halvdelen af forbruget af cytostatika anvendes på den facon, og det anførte forbrug i afsnittet nedenfor er således kun udtryk for en del af det samlede forbrug. Det var i forbindelse med evalueringen et ønske at undersøge udviklingen i brugen af kemoterapi i forhold til antallet af relevante behandlede cancerdiagnoser. Det havde i den forbindelse været interessant at sammenkøre diagnoserne for bryst-, lunge- og tarmkræft med oplysninger fra Landspatientregisteret (LPR) omkring formen af den kemoterapeutiske behandling, dvs. hvorvidt der var sket en ændring fra behandling med fx lavdosisregimer til højdosisregimer. Forudsætningen for dette var dog, at der i LPR er registreret, hvorvidt der er givet basis, kompleks eller højdosis cytostatisk behandling. Dette viste sig først at være tilfældet efter januar Registrering af behandling med lavdosis cytostatika har dog været mulig fra januar Frem til blev brugen af cytostatika derimod registreret på behandlingsområde eller organ (se evt. bilag nr. 2). Fra Sundhedsstyrelsens Sundhedsinformatik (Ole B. Larsen) blev det derudover oplyst, at 5

7 registreringspraksis pga. løbende ændringer i SKS-koderne ikke er særlig repræsentativ for praksis. Det har på trods af relevansen af at undersøge forbruget af de kemoterapeutiske præparater i forhold til antallet af diagnosticerede patienter således ikke været muligt at opnå et datagrundlag med tilstrækkelig høj validitet, som kunne give et realistisk billede af udviklingen. Det havde, udover ovennævnte, ligeledes været interessant at sammenkøre diagnoserne for de tre relevante kræftformer med oplysninger fra Lægemiddelstyrelsen omkring forbruget af de forskellige præparater. Forbruget af præparaterne registreres dog ikke på CPR, hvorfor en kobling mellem diagnoserne fra LPR og oplysninger om forbrug ikke er mulig. Diagnosekoderne for de tre kræftformer er vedlagt i bilag nr. 1. Det har således vist sig problematisk at skulle vurdere, hvorvidt anvendelsen af kemoterapi i kræftbehandlingen er steget på baggrund af de tilgængelige data. Ændringer i registreringspraksis af behandlingsprocedurer i Landspatientregisteret, individuelt sammensatte og producerede kemoterapeutiske behandlingskure samt manglende mulighed for samkøring af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens registre og Landspatientregisteret har således medført, at det alene er muligt at give meget vage konklusioner om anvendelsen af de tre pågældende præparater: capecitabin, vinorelbin og trastuzumab. 4. Resultater Forbruget af Xeloda (capecitabin) er vist i figuren nedenfor for perioden fra september 2001 til og med maj Forbruget er steget stødt gennem hele den viste periode. Capecitabin sælges som pakninger med hhv. 60 blister a 125 mg. i hver, og som større pakninger med 120 blister a 500 mg. i hver. Forbruget er dog altovervejende domineret af de større pakninger med 500 mg. Totalt forbrug af capecitabin i mg sep-01 nov-01 jan-02 mar-02 maj-02 jul-02 sep-02 nov-02 jan-03 Små pakninger Store pakninger mar-03 maj-03 6

8 Ved behandling gives der 1250 mg./m 2 legemsoverflade to gange dagligt i to uger, hvorefter der holdes en uges pause. Legemsoverfladen udregnes på baggrund af vægt og højde (Du Bois formel) eller aflæses i et nomogram. For en person på 62 kg., der er 170 cm. høj vil legemsoverfladen fx være ca. 1,7 m 2 (Documenta Physiologica 2001:17). Der skal ved fortolkning af figurerne huskes på, at det angivne forbrug, sandsynligvis kun repræsenterer halvdelen af det totale forbrug af præparatet. Dette skyldes, som tidligere nævnt, at en stor del af forbruget indgår i kombinationsbehandlinger, hvor mange forskellige præparater sammensættes i specifikke kure til enkelte patienter. Ved disse kombinationsbehandlinger registreres forbruget af enkeltprodukterne ikke (Annemette Anker Nielsen). Forbruget af capecitabin svarer i danske kroner til et salg på lidt over kr./kvartal i september 2001 med en stigning til knap 4 mio. kr./kvartal i maj Nedenfor er salget af Herceptin (trastuzumab) vist. Også dette præparat har været brugt i stigende grad fra juli 2001 til og med april Der er i andet kvartal af 2003 solgt for knap 4,5 mio. kr. af præparatet. 1 Hætteglas (HTGL) svarer til 150 mg. af det aktive stof trastuzumab. Ved anbefalet dosering med 4 mg./kg. legemsvægt anvendes der således1½-2 hætteglas pr. dosering. Salg af trastuzumab (1 HTGL.) Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Antal Pris 7

9 Salget af Navelbine (vinorelbin) er opgjort samlet i kroner nedenfor. Præparatet sælges i mange forskellige pakninger og forskellige doser, hvoraf antallet af solgte pakninger fremgår af figuren nedenfor. Salg af vinorelbin Antal Apr Okt Apr Okt Apr Okt Apr Okt Apr Okt Apr x1 ml. 10x5 ml. 10x1ml. Total salg i kroner Det totale salg i ml. af produktet er angivet i figuren nedenfor. 1 ml. Navelbine indeholder 10 mg. vinorelbin. Der gives, jf. Lægemiddelkataloget maksimalt 60 mg. vinorelbin pr. engangsdosis. Figuren viser en stigning i forbruget fra 1998 og frem, dog med betydelige sæsonsvingninger og bemærkelsesværdigt højt forbrug hvert år i månederne juli-september. - koner Totale salg af vinorelbin i ml. ml Apr Okt Apr Okt Apr Okt Apr Okt Apr Okt Apr x1 ml. 10x5 ml. 1x1 ml. 8

10 5. Konklusion Det har vist sig svært at skaffe kvantitative data omkring anvendelsen af kemoterapeutiske præparater indenfor specifikke diagnosegrupper. Mange kemoterapeutiske stoffer bruges dels til behandling af flere forskellige kræftformer, og de anvendes desuden også i kombinationsbehandlinger, hvor de sammensættes med andre præparater i individuelle kure til enkelte patienter. Andre kemoterapeutiske stoffer bruges både i kurativt- og palliativt øjemed, og disse faktorer gør det således praktisk umuligt at sammenholde enkelte præparater med behandlingen af enkelte kræftsygdomme. Det er i hvert fald tilfældet under gældende registreringspraksis, hvor forbruget af de enkelte kemoterapeutiske produkter ikke kan ledes tilbage til de enkelte patienter. Sammenlagt kan det på baggrund af nærværende gennemgang således alene konstateres, at anvendelsen af hhv. Navelbine, Xeloda og Herceptin som enkeltprodukter er steget siden begyndelsen af Det kan ikke konkluderes, hvorvidt anvendelsen af produkterne i kombination med andre typer af cytostatika har udviklet sig (kombinationsbehandlinger). Og det kan ikke konkluderes, hvorvidt stigningen er forårsaget af et øget forbrug af kemoterapeutiske præparater generelt ved behandlingen af de pågældende tre kræftformer, eller hvorvidt den observerede stigning er forårsaget af en udfasning af nogle andre præparater, der tidligere har været benyttet, til fordel for de tre udvalgte. Konklusioner bliver således relativt vage, men det må pointeres, at det på baggrund af gældende tilgængelige data ikke er muligt at komme med mere specifikke resultater. 9

11 Litteratur Sundhedsstyrelsen. National kræftplan. Status og forslag til initiativer i relation til kræftbehandlingen. Februar Personlige kontakter: Ulrik Lassen, tilknyttet lægefaglig konsulent. Annemette Anker Nielsen, Lægemiddelstyrelsen. Hans Klarskov Madsen, Lægemiddelstyrelsen. Ole B. Larsen, Sundhedsstyrelsen. Hjemmesider: Lægemiddelkataloget: Documenta Physiologica, 2001: 10

12 Bilag nr. 1 - Diagnosekoder for hhv. bryst-, lunge- og tarmkræft Under MDC 6 Sygdomme i fordøjelsesorganerne 06M28+_C Ondartede sygd. i fordøjelsesorganerne, Antal=35 DC160 Neopl mal cardiae DC161 Neopl mal fundi ventriculi DC162 Neopl mal corporis ventriculi DC163 Neopl mal antri pylorici ventriculi DC164 Neopl mal pylori DC165 Neopl mal curvaturae minoris ventriculi DC166 Neopl mal curvaturae majoris ventriculi DC168 Neopl mal ventriculi overgribende flere regioner DC169 Neopl mal ventriculi uden specifikation DC170 Neopl mal duodeni DC171 Neopl mal jejuni DC172 Neopl mal ilei DC173 Neopl mal diverticuli Meckeli DC178 Neopl mal intestini tenuis overgribende flere regioner DC179 Neopl mal intestini tenuis uden specifikation DC180 Neopl mal coeci DC180A Neopl mal valvulae ileocoecalis DC182 Neopl mal coli ascendentis DC183 Neopl mal coli flexurae hepaticae DC184 Neopl mal coli transversi DC185 Neopl mal coli flexurae lienalis DC186 Neopl mal coli descendentis DC187 Neopl mal coli sigmoidei DC188 Neopl mal coli overgribende flere regioner DC188A Hereditær non-polypøs kolorektal cancer (HNPCC) DC189 Neopl mal coli uden specifikation DC199 Neopl mal rectosigmoidei DC209 Neopl mal recti 11

13 DC210 Neopl mal ani uden specifikation DC211 Neopl mal canalis analis DC212 Neopl mal zonae cloacogenicae DC218 Neopl mal ani et canalis analis overgribende flere reg DC260 Neopl mal tractus intestinalis uden specifikation DC268 Neopl mal systematis digestivi overgribende flere regioner DC269 Neopl mal systematis digestivi uden specifikation Under MDC 4 sygdomme i respirationsorganerne 04M03_C Ondartede svulster i luftveje, Antal=16 DC339 Neopl mal tracheae DC340 Neopl mal bronchi hovedbronchus DC340A Neopl mal pulmonis, hilus DC340B Neopl mal tracheae, carina DC341 Neopl mal pulmonis lobi superioris DC342 Neopl mal pulmonis lobi medialis DC343 Neopl mal pulmonis lobi inferioris DC348 Neopl mal pulmonis overgribende flere regioner DC349 Neopl mal bronchi sive pulmonis uden specifikation DC384 Neopl mal pleurae DC388 Neopl mal overgribende hjerte, mediastinum og pleura DC398 Neopl mal org resp et intrathoracalium overgrib flere org DC399 Neopl mal systematis resp m dårligt defineret lokalisation DC450 Mesothelioma pleurae DC761 Neopl mal thoracis uden specifikation DC780 Neopl mal pulmonis metastaticum Under MDC 9 sygdomme i hud, underhud og mammae 09X01 Ondartet sygdom i mamma, Antal=16 DC500 Neopl mal papillae et areolae mammae DC500A Neopl mal mammae, areola DC500B Neopl mal mammae, papilla 12

14 DC500C Paget's sygdom i mamma DC501 Neopl mal mammae centrale del DC502 Neopl mal mammae øvre mediale kvadrant DC503 Neopl mal mammae nedre mediale kvadrant DC504 Neopl mal mammae øvre laterale kvadrant DC505 Neopl mal mammae nedre laterale kvadrant DC506 Neopl mal mammae processus axillaris DC508 Neopl mal mammae overgribende flere regioner DC509 Neopl mal mammae uden specifikation DD050 Carc in situ mammae lobularis DD051 Carc in situ mammae intraductalis DD057 Carc in situ mammae m anden lokalisation DD059 Carc in situ mammae uden specifikation 09M04_C Ondartede sygdomme i hud, underhud og mamma, Antal=13 DC500 Neopl mal papillae et areolae mammae DC500A Neopl mal mammae, areola DC500B Neopl mal mammae, papilla DC500C Paget's sygdom i mamma DC501 Neopl mal mammae centrale del DC502 Neopl mal mammae øvre mediale kvadrant DC503 Neopl mal mammae nedre mediale kvadrant DC504 Neopl mal mammae øvre laterale kvadrant DC505 Neopl mal mammae nedre laterale kvadrant DC506 Neopl mal mammae processus axillaris DC508 Neopl mal mammae overgribende flere regioner DC509 Neopl mal mammae uden specifikation DC792 Neopl mal cutis metastaticum 09M04 Ondartet sygdom i bryst, Antal=5 DD050 Carc in situ mammae lobularis DD051 Carc in situ mammae intraductalis 13

15 DD057 Carc in situ mammae m anden lokalisation DD059 Carc in situ mammae uden specifikation DD486 Neopl mammae uden specifikation 14

16 Bilag nr. 2 Salget af cytostatika År Kvt. Produktnavn Varenummer Antal pakninger Afregningspris Pakningstekst inkl. moms (kr.) Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Xeloda STK. (BLISTER) Xeloda STK. (BLISTER) Navelbine X 1 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Xeloda STK. (BLISTER) 15

17 Xeloda STK. (BLISTER) Navelbine X 1 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Xeloda STK. (BLISTER) Xeloda STK. (BLISTER) Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Xeloda STK. (BLISTER) Xeloda STK. (BLISTER) Navelbine X 1 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Xeloda STK. (BLISTER) Xeloda STK. (BLISTER) Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Xeloda STK. (BLISTER) Xeloda STK. (BLISTER) Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Xeloda STK. (BLISTER) Xeloda STK. (BLISTER) Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Xeloda STK. (BLISTER) Xeloda STK. (BLISTER) Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL. Kilde: Hans Klarskov Madsen, Lægemiddelstyrelsen. 16

18 Bilag nr. 3 SKS-koder med historik SKS-kodenr Recordart Kodetekst Dato:gyldig fra Dato:gyldig til BAHL pro Cytostatisk behandling af nervesystemet BBHL pro Cytostatisk behandling af det endokrine system BBHL0 pro Cytostatisk behandling af endokrint organ BBHL00 pro Cytostatisk behandling af pancreas BBHL01 pro Cytostatisk behandling af skjoldbruskkirtel BBHL02 pro Cytostatisk behandling af binyre BBHL03 pro Cytostatisk behandling af ovarier BBHL04 pro Cytostatisk behandling af testikler BCHL pro Cytostatisk behandling af øjenhule BDHL pro Cytostatisk oto-rhino-laryngologisk behandling BEHL pro Cytostatisk beh. med relation til kæber, mundhule og svælg BEHL0 pro Cytostatisk behandling af kæber, mundhule og svælg BEHL00 pro Cytostatisk behandling af tonsiller BEHL01 pro Cytostatisk behandling af mundslimhinde BEHL02 pro Cytostatisk behandling af spytkirtel BGHL pro Cytostatisk beh. af nedre luftveje, lunger og mediastinum BGHL0 pro Cytostatisk behandling af nedre luftveje og lunger BGHL1 pro Cytostatisk behandling af nedre luftveje BHHL pro Cytostatisk behandling af mamma BIHL pro Cytostatisk behandling af mave-tarmkanal BIHL0 pro Cytostatisk behandling af mave-tarmkanal BIHL0 pro Cytostatisk behandling af oesophagus BIHL00 pro Cytostatisk behandling af ventrikel BIHL01 pro Cytostatisk behandling af tyndtarm BIHL02 pro Cytostatisk behandling af tyktarm og endetarm BIHL1 pro Cytostatisk behandling af lever og galdeveje BIHL1 pro Cytostatisk behandling af ventrikel BIHL2 pro Cytostatisk behandling af pancreas BIHL2 pro Cytostatisk behandling af colon BIHL3 pro Cytostatisk behandling af milt BIHL3 pro Cytostatisk behandling af rectum og anus BIHL4 pro Cytostatisk behandling af lever BIHL5 pro Cytostatisk behandling af galdeblære og galdeveje BIHL6 pro Cytostatisk behandling af pancreas BJHE12 pro Installation af cytostatikum i blæren BJHL pro Cytostatisk behandling af nyrer, urinveje og kønsorganer BJHL0 pro Cytostatisk behandling af nyrer BJHL1 pro Cytostatisk behandling af urinveje BJHL10 pro Installation af cytostatika i urinblære BJHL2 pro Cytostatisk behandling af kønsorganer BJHL20 pro Cytostatisk behandling af livmoder BJHL21 pro Cytostatisk behandling af prostata BJHL22 pro Cytostatisk behandling af testes BJHL23 pro Cytostatisk behandling af ovarier BKHE8 pro Cytostatisk behandling ved ekstrauterin graviditet BLHL pro Cytostatisk behandling af bevægeapparatet BLHM3 pro Behandling med lavdosis cytostatica

19 BNHL pro Cytostatisk behandling af hudtumor BOHJ3 pro Cytostatisk behandling med immunmodulerende virkning BOHL pro Cytostatisk beh af blod, bloddann. organer og lymfatisk væv BOHL0 pro Cytostatisk behandling af knoglemarv BOHL1 pro Cytostatisk behandling af lymfatisk væv BOHL5 pro Cytostatisk behandling af metastaser i lymfeknuder BWHA pro Cytostatisk behandling BWHA1 pro Basis cytostatisk behandling BWHA2 pro Kompleks cytostatisk behandling BWHA3 pro Behandling med højdosis cytostatika BWHA30 pro Højdosis cytostatisk behandling Kilde: Ole B. Larsen, Sundhedsstyrelsen. 18

Kræft. Hvad er kræft?

Kræft. Hvad er kræft? Kræft 6 n Kræft er mange forskellige sygdomme, alle karakteriseret ved uhæmmet cellevækst. De fleste kræftformer er multifaktorielt betingede. n Rygning, overvægt, fysisk inaktivitet, kost, alkohol og

Læs mere

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse KRÆFT I DANMARK Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse 25 Kræft i. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende Vi har nyrekræft En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende FORORD DaRenCa Der diagnosticeres mellem 600 og 700 nye tilfælde af nyrekræft om året i Danmark. Der er sket markante fremskridt

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Belyst via interviewundersøgelse blandt hjemmesygeplejersker samt statistiske analyser af udviklingen på udvalgte somatiske områder Sidsel Vinge Jannie Kilsmark Dansk

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter Palliativ indsats til KOL-patienter Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter kolofon Palliativ indsats til KOL-patienter En deskriptiv undersøgelse af danske KOL-patienters sygdomsforløb og behov

Læs mere

Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede?

Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede? MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 mindre syge end uforsikrede? Vibeke Borchsenius Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere