Udviklingen i brugen af kemo-terapi. Af: Jakob Kjellberg og Louise Herbild, DSI Institut for Sundhedsvæsen, september 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingen i brugen af kemo-terapi. Af: Jakob Kjellberg og Louise Herbild, DSI Institut for Sundhedsvæsen, september 2003"

Transkript

1 Udviklingen i brugen af kemo-terapi Af: Jakob Kjellberg og Louise Herbild, DSI Institut for Sundhedsvæsen, september

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND KEMOTERAPEUTISKE PRÆPARATER... 3 Capecitabin... 3 Vinorelbin... 3 Trastuzumab FORMÅL METODE RESULTATER KONKLUSION... 9 LITTERATUR BILAG NR. 1 - DIAGNOSEKODER FOR HHV. BRYST-, LUNGE- OG TARMKRÆFT BILAG NR. 2 SALGET AF CYTOSTATIKA BILAG NR. 3 SKS-KODER MED HISTORIK

3 1. Baggrund Følgende evaluering indgår som en del af en større evaluering af, hvorvidt anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens nationale kræftplan fra februar 2000 er blevet implementeret i det danske sundhedsvæsen. Denne delevaluering omhandler specifikt brugen af kemoterapi indenfor behandlingen af hhv. brystkræft, lungekræft og tarmkræft. Der blev i den nationale kræftplan fra februar 2000 givet anbefalinger om en stigende anvendelse af kemoterapeutiske præparater indenfor kræftbehandlingen i form af adjuverende behandling 1. Der blev givet anbefalinger om øget kemoterapeutisk behandling indenfor dels ikke-småcellet lungecancer, avanceret urinblærecancer, spiserørskræft, analkræft, tyktarmskræft og livmoderhalskræft, hvor kemoterapien skulle gives i kombination med strålebehandling (Sundhedsstyrelsen. National kræftplan. Status og forslag til initiativer i relation til kræftbehandlingen. Februar 2000). Der er siden kræftplanens udgivelse i februar 2000 udviklet nye kemoterapeutiske præparater, og det blev ved evalueringens påbegyndelse derfor besluttet, ikke at fokusere på de præparater, der var angivet i kræftplanen, men i stedet at fokusere på følgende præparater til behandling af hhv. bryst-, tarm- og lungekræft: - Xeloda/Capecitabin - Navelbine/Vinorelbin - Herceptin/Trastuzumab. Disse tre præparater anvendes primært indenfor brystkræft og kolorektal cancer. I forhold til lungekræft kunne en egentlig standardbehandling ikke udpeges. Der benyttes cisplatin eller carboplatin kombineret med enten vinorelbin, gemcitabin, taxol eller taxotere, men disse præparater anvendes ligeledes ved en lang række andre kræftformer, hvorfor det ikke ville være muligt at isolere behandlingen af lungekræft blandt disse (U. Lassen). Vinorelbin, der er udvalgt ovenfor, anvendes dog også i forbindelse med lungekræft (http://www.lk-online.dk). De tre præparater vil i det efterfølgende blive nærmere beskrevet med hensyn til indikationer for behandling, dispenseringsformer samt dosis. Beskrivelserne stammer fra Lægemiddelstyrelsens lægemiddelkatalog (http://www.lk-online.dk). 1 Adjuverende behandling er behandling i tilknytning til anden primær behandling fx kirurgi eller strålebehandling. 2

4 1.1 kemoterapeutiske præparater Capecitabin Indikationerne for behandling med Capecitabin er: Metastatisk kolorektal cancer og metastatisk mammacancer. Capecitabin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. Lægemiddelkataloget foreslår følgende dosering: Voksne: mg./m 2 legemsoverflade 2 gange dgl. i 14 dage efterfulgt af en uges pause. Se endvidere speciallitteratur. Ved moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ml./min.) reduceres dosis til 75 % af initialdosis. Bemærk: Tabletterne skal synkes hele i forbindelse med et måltid eller senest 30 min. efter et måltid. Bør ikke anvendes til børn under 18 år, da erfaring savnes (http://www.lk-online.dk). Dispenseringsform: tabletter a 150 mg. (filmovertrukne - mrk. XELODA - 150) eller 500 mg. (filmovertrukne - mrk. XELODA - 500) capecitabin. Vinorelbin Indikationerne for behandling med Navelbine er: Metastaserende cancer mammae og cancer pulmonis. Vinorelbin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. Lægemiddelkataloget foreslår følgende dosering: Voksne: Monoterapi. Sædvanligvis mg./m 2 legemsoverflade i.v. én gang ugentligt. Behandlingen bør foregå under kontrol af leukocyt- og trombocyttal. Dosis bør reduceres ved lever-galdevejssygdom. Ved kombinationskemoterapi gives mg./m 2 1. og 5. dag hver 3. uge eller 1. og 8. dag hver 3. uge. Maksimal éngangsdosis 60 mg. Bemærk: Må kun anvendes intravenøst. Paravenøs injektion kan give nekrose. Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. Tilberedning af injektions- og infusionsvæske: Den beregnede mængde koncentrat fortyndes med isotonisk natriumchloridinfusionsvæske eller isotonisk glucoseinfusionsvæske. Til langsom bolusinjektion (5-10 min.) anvendes ml., og til kortvarig infusion (15-30 min.) anvendes 125 ml. Indgivelse bør altid efterfølges af grundig gennemskylning af venen. Holdbarhed: Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 12 timer ved stuetemperatur og 24 timer i køleskab (2-8 C), men bør anvendes umiddelbart 3

5 Dispenseringsform: koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml. indeholder 10 mg. vinorelbin (som tartrat) i sterilt vand. Beregnet til intravenøs infusion efter fortynding. ph efter fortynding 3,5-4,0. Trastuzumab Indikationerne for behandling med Herceptin er: Metastaserende mammacancer med højt HER-2- positive tumorer: a) Som monoterapi eller i kombination med vinorelbin til behandling af patienter, som har fået mindst 2 kemoterapiregimer omfattende mindst ét antracyclin og ét taxoid, og til hormonreceptorpositive patienter, som ikke har responderet på hormonbehandling. b) I kombination med paclitaxel til behandling af patienter, som ikke har fået kemoterapi, og som ikke er egnede til behandling med et antracyclin. Trastuzumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. Lægemiddelkataloget foreslår følgende dosering: Voksne: Initialt 4 mg./kg legemsvægt som i.v. infusion over 90 min. én gang. Efter 1 uge gives 2 mg./kg. legemsvægt én gang om ugen. Hvis den initiale mætningsdosis tåles godt, kan efterfølgende doser gives som i.v. infusion over 30 min. Ved kombinationsbehandling kan paclitaxel gives dagen efter 1. dosis af trastuzumab og umiddelbart efter de følgende trastuzumabdoser, hvis 1. dosis trastuzumab tåltes. Se i øvrigt speciallitteratur. Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske: Indholdet af et hætteglas opløses i 7,2 ml. sterilt vand uden omrystning til en koncentration på 21 mg./ml. Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. Tilberedning af infusionsvæske. Den beregnede mængde infusionskoncentrat sættes til 250 ml. isotonisk natriumchloridinfusionsvæske. Holdbarhed: Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer opbevaret ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart. Bemærk: Må ikke blandes med glucoseopløsninger, da disse kan forårsage aggregation af proteinet Dispenseringsform: pulver til koncentrat til infusionsvæske i hætteglas indeholdende 150 mg. trastuzumab. Tilsat L-histidin, L-histidinchlorid, polysorbat 20 og α,α-trehalosedihydrat. Beregnet til intravenøs infusion efter opløsning i 7,2 ml. sterilt vand og efterfølgende fortynding. ph efter opløsning ca. 6,0. 4

6 2. Formål Ønsket med afrapporteringen var, i den udstrækning det lod sig gøre, at kortlægge udviklingen i brugen af de tre ovennævnte kemoterapeutiske præparater over de sidste ti år, og herunder at undersøge udviklingen i brugen af kemoterapi i forhold til antallet af relevante behandlede cancerdiagnoser. 3. Metode I forbindelse med afdækningen af forbruget af de tre kemoterapeutiske præparater er der hentet informationer omkring salget af de tre pågældende præparater fra Lægemiddelstyrelsen. For vinorelbin har det været muligt at få opgørelser over salget tilbage fra april 1998, men for capecitabin og trastuzumab eksisterer der ikke opgørelser fra før Dette er muligvis en konsekvens af, at præparaterne er forholdsvis nye, og således ikke har været brugt i flere år. Udover de korte tidsmæssige intervaller, der kunne hentes data for, viser det sig, at opgørelserne ikke nødvendigvis er et udtryk for det reelle forbrug. For mange af præparaterne gælder det, at de bruges i kombination med andre kemoterapeutiske præparater, hvor særlige individuelle kure sammensættes til specifikke patienter. Ved disse særlige sammensatte kure registreres forbruget ikke på det enkelte præparat, og det kan således ikke opgøres eksakt. Det vurderes af Lægemiddelstyrelsen (Annemette Anker Nielsen), at godt halvdelen af forbruget af cytostatika anvendes på den facon, og det anførte forbrug i afsnittet nedenfor er således kun udtryk for en del af det samlede forbrug. Det var i forbindelse med evalueringen et ønske at undersøge udviklingen i brugen af kemoterapi i forhold til antallet af relevante behandlede cancerdiagnoser. Det havde i den forbindelse været interessant at sammenkøre diagnoserne for bryst-, lunge- og tarmkræft med oplysninger fra Landspatientregisteret (LPR) omkring formen af den kemoterapeutiske behandling, dvs. hvorvidt der var sket en ændring fra behandling med fx lavdosisregimer til højdosisregimer. Forudsætningen for dette var dog, at der i LPR er registreret, hvorvidt der er givet basis, kompleks eller højdosis cytostatisk behandling. Dette viste sig først at være tilfældet efter januar Registrering af behandling med lavdosis cytostatika har dog været mulig fra januar Frem til blev brugen af cytostatika derimod registreret på behandlingsområde eller organ (se evt. bilag nr. 2). Fra Sundhedsstyrelsens Sundhedsinformatik (Ole B. Larsen) blev det derudover oplyst, at 5

7 registreringspraksis pga. løbende ændringer i SKS-koderne ikke er særlig repræsentativ for praksis. Det har på trods af relevansen af at undersøge forbruget af de kemoterapeutiske præparater i forhold til antallet af diagnosticerede patienter således ikke været muligt at opnå et datagrundlag med tilstrækkelig høj validitet, som kunne give et realistisk billede af udviklingen. Det havde, udover ovennævnte, ligeledes været interessant at sammenkøre diagnoserne for de tre relevante kræftformer med oplysninger fra Lægemiddelstyrelsen omkring forbruget af de forskellige præparater. Forbruget af præparaterne registreres dog ikke på CPR, hvorfor en kobling mellem diagnoserne fra LPR og oplysninger om forbrug ikke er mulig. Diagnosekoderne for de tre kræftformer er vedlagt i bilag nr. 1. Det har således vist sig problematisk at skulle vurdere, hvorvidt anvendelsen af kemoterapi i kræftbehandlingen er steget på baggrund af de tilgængelige data. Ændringer i registreringspraksis af behandlingsprocedurer i Landspatientregisteret, individuelt sammensatte og producerede kemoterapeutiske behandlingskure samt manglende mulighed for samkøring af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens registre og Landspatientregisteret har således medført, at det alene er muligt at give meget vage konklusioner om anvendelsen af de tre pågældende præparater: capecitabin, vinorelbin og trastuzumab. 4. Resultater Forbruget af Xeloda (capecitabin) er vist i figuren nedenfor for perioden fra september 2001 til og med maj Forbruget er steget stødt gennem hele den viste periode. Capecitabin sælges som pakninger med hhv. 60 blister a 125 mg. i hver, og som større pakninger med 120 blister a 500 mg. i hver. Forbruget er dog altovervejende domineret af de større pakninger med 500 mg. Totalt forbrug af capecitabin i mg sep-01 nov-01 jan-02 mar-02 maj-02 jul-02 sep-02 nov-02 jan-03 Små pakninger Store pakninger mar-03 maj-03 6

8 Ved behandling gives der 1250 mg./m 2 legemsoverflade to gange dagligt i to uger, hvorefter der holdes en uges pause. Legemsoverfladen udregnes på baggrund af vægt og højde (Du Bois formel) eller aflæses i et nomogram. For en person på 62 kg., der er 170 cm. høj vil legemsoverfladen fx være ca. 1,7 m 2 (Documenta Physiologica 2001:17). Der skal ved fortolkning af figurerne huskes på, at det angivne forbrug, sandsynligvis kun repræsenterer halvdelen af det totale forbrug af præparatet. Dette skyldes, som tidligere nævnt, at en stor del af forbruget indgår i kombinationsbehandlinger, hvor mange forskellige præparater sammensættes i specifikke kure til enkelte patienter. Ved disse kombinationsbehandlinger registreres forbruget af enkeltprodukterne ikke (Annemette Anker Nielsen). Forbruget af capecitabin svarer i danske kroner til et salg på lidt over kr./kvartal i september 2001 med en stigning til knap 4 mio. kr./kvartal i maj Nedenfor er salget af Herceptin (trastuzumab) vist. Også dette præparat har været brugt i stigende grad fra juli 2001 til og med april Der er i andet kvartal af 2003 solgt for knap 4,5 mio. kr. af præparatet. 1 Hætteglas (HTGL) svarer til 150 mg. af det aktive stof trastuzumab. Ved anbefalet dosering med 4 mg./kg. legemsvægt anvendes der således1½-2 hætteglas pr. dosering. Salg af trastuzumab (1 HTGL.) Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Antal Pris 7

9 Salget af Navelbine (vinorelbin) er opgjort samlet i kroner nedenfor. Præparatet sælges i mange forskellige pakninger og forskellige doser, hvoraf antallet af solgte pakninger fremgår af figuren nedenfor. Salg af vinorelbin Antal Apr Okt Apr Okt Apr Okt Apr Okt Apr Okt Apr x1 ml. 10x5 ml. 10x1ml. Total salg i kroner Det totale salg i ml. af produktet er angivet i figuren nedenfor. 1 ml. Navelbine indeholder 10 mg. vinorelbin. Der gives, jf. Lægemiddelkataloget maksimalt 60 mg. vinorelbin pr. engangsdosis. Figuren viser en stigning i forbruget fra 1998 og frem, dog med betydelige sæsonsvingninger og bemærkelsesværdigt højt forbrug hvert år i månederne juli-september. - koner Totale salg af vinorelbin i ml. ml Apr Okt Apr Okt Apr Okt Apr Okt Apr Okt Apr x1 ml. 10x5 ml. 1x1 ml. 8

10 5. Konklusion Det har vist sig svært at skaffe kvantitative data omkring anvendelsen af kemoterapeutiske præparater indenfor specifikke diagnosegrupper. Mange kemoterapeutiske stoffer bruges dels til behandling af flere forskellige kræftformer, og de anvendes desuden også i kombinationsbehandlinger, hvor de sammensættes med andre præparater i individuelle kure til enkelte patienter. Andre kemoterapeutiske stoffer bruges både i kurativt- og palliativt øjemed, og disse faktorer gør det således praktisk umuligt at sammenholde enkelte præparater med behandlingen af enkelte kræftsygdomme. Det er i hvert fald tilfældet under gældende registreringspraksis, hvor forbruget af de enkelte kemoterapeutiske produkter ikke kan ledes tilbage til de enkelte patienter. Sammenlagt kan det på baggrund af nærværende gennemgang således alene konstateres, at anvendelsen af hhv. Navelbine, Xeloda og Herceptin som enkeltprodukter er steget siden begyndelsen af Det kan ikke konkluderes, hvorvidt anvendelsen af produkterne i kombination med andre typer af cytostatika har udviklet sig (kombinationsbehandlinger). Og det kan ikke konkluderes, hvorvidt stigningen er forårsaget af et øget forbrug af kemoterapeutiske præparater generelt ved behandlingen af de pågældende tre kræftformer, eller hvorvidt den observerede stigning er forårsaget af en udfasning af nogle andre præparater, der tidligere har været benyttet, til fordel for de tre udvalgte. Konklusioner bliver således relativt vage, men det må pointeres, at det på baggrund af gældende tilgængelige data ikke er muligt at komme med mere specifikke resultater. 9

11 Litteratur Sundhedsstyrelsen. National kræftplan. Status og forslag til initiativer i relation til kræftbehandlingen. Februar Personlige kontakter: Ulrik Lassen, tilknyttet lægefaglig konsulent. Annemette Anker Nielsen, Lægemiddelstyrelsen. Hans Klarskov Madsen, Lægemiddelstyrelsen. Ole B. Larsen, Sundhedsstyrelsen. Hjemmesider: Lægemiddelkataloget: Documenta Physiologica, 2001: 10

12 Bilag nr. 1 - Diagnosekoder for hhv. bryst-, lunge- og tarmkræft Under MDC 6 Sygdomme i fordøjelsesorganerne 06M28+_C Ondartede sygd. i fordøjelsesorganerne, Antal=35 DC160 Neopl mal cardiae DC161 Neopl mal fundi ventriculi DC162 Neopl mal corporis ventriculi DC163 Neopl mal antri pylorici ventriculi DC164 Neopl mal pylori DC165 Neopl mal curvaturae minoris ventriculi DC166 Neopl mal curvaturae majoris ventriculi DC168 Neopl mal ventriculi overgribende flere regioner DC169 Neopl mal ventriculi uden specifikation DC170 Neopl mal duodeni DC171 Neopl mal jejuni DC172 Neopl mal ilei DC173 Neopl mal diverticuli Meckeli DC178 Neopl mal intestini tenuis overgribende flere regioner DC179 Neopl mal intestini tenuis uden specifikation DC180 Neopl mal coeci DC180A Neopl mal valvulae ileocoecalis DC182 Neopl mal coli ascendentis DC183 Neopl mal coli flexurae hepaticae DC184 Neopl mal coli transversi DC185 Neopl mal coli flexurae lienalis DC186 Neopl mal coli descendentis DC187 Neopl mal coli sigmoidei DC188 Neopl mal coli overgribende flere regioner DC188A Hereditær non-polypøs kolorektal cancer (HNPCC) DC189 Neopl mal coli uden specifikation DC199 Neopl mal rectosigmoidei DC209 Neopl mal recti 11

13 DC210 Neopl mal ani uden specifikation DC211 Neopl mal canalis analis DC212 Neopl mal zonae cloacogenicae DC218 Neopl mal ani et canalis analis overgribende flere reg DC260 Neopl mal tractus intestinalis uden specifikation DC268 Neopl mal systematis digestivi overgribende flere regioner DC269 Neopl mal systematis digestivi uden specifikation Under MDC 4 sygdomme i respirationsorganerne 04M03_C Ondartede svulster i luftveje, Antal=16 DC339 Neopl mal tracheae DC340 Neopl mal bronchi hovedbronchus DC340A Neopl mal pulmonis, hilus DC340B Neopl mal tracheae, carina DC341 Neopl mal pulmonis lobi superioris DC342 Neopl mal pulmonis lobi medialis DC343 Neopl mal pulmonis lobi inferioris DC348 Neopl mal pulmonis overgribende flere regioner DC349 Neopl mal bronchi sive pulmonis uden specifikation DC384 Neopl mal pleurae DC388 Neopl mal overgribende hjerte, mediastinum og pleura DC398 Neopl mal org resp et intrathoracalium overgrib flere org DC399 Neopl mal systematis resp m dårligt defineret lokalisation DC450 Mesothelioma pleurae DC761 Neopl mal thoracis uden specifikation DC780 Neopl mal pulmonis metastaticum Under MDC 9 sygdomme i hud, underhud og mammae 09X01 Ondartet sygdom i mamma, Antal=16 DC500 Neopl mal papillae et areolae mammae DC500A Neopl mal mammae, areola DC500B Neopl mal mammae, papilla 12

14 DC500C Paget's sygdom i mamma DC501 Neopl mal mammae centrale del DC502 Neopl mal mammae øvre mediale kvadrant DC503 Neopl mal mammae nedre mediale kvadrant DC504 Neopl mal mammae øvre laterale kvadrant DC505 Neopl mal mammae nedre laterale kvadrant DC506 Neopl mal mammae processus axillaris DC508 Neopl mal mammae overgribende flere regioner DC509 Neopl mal mammae uden specifikation DD050 Carc in situ mammae lobularis DD051 Carc in situ mammae intraductalis DD057 Carc in situ mammae m anden lokalisation DD059 Carc in situ mammae uden specifikation 09M04_C Ondartede sygdomme i hud, underhud og mamma, Antal=13 DC500 Neopl mal papillae et areolae mammae DC500A Neopl mal mammae, areola DC500B Neopl mal mammae, papilla DC500C Paget's sygdom i mamma DC501 Neopl mal mammae centrale del DC502 Neopl mal mammae øvre mediale kvadrant DC503 Neopl mal mammae nedre mediale kvadrant DC504 Neopl mal mammae øvre laterale kvadrant DC505 Neopl mal mammae nedre laterale kvadrant DC506 Neopl mal mammae processus axillaris DC508 Neopl mal mammae overgribende flere regioner DC509 Neopl mal mammae uden specifikation DC792 Neopl mal cutis metastaticum 09M04 Ondartet sygdom i bryst, Antal=5 DD050 Carc in situ mammae lobularis DD051 Carc in situ mammae intraductalis 13

15 DD057 Carc in situ mammae m anden lokalisation DD059 Carc in situ mammae uden specifikation DD486 Neopl mammae uden specifikation 14

16 Bilag nr. 2 Salget af cytostatika År Kvt. Produktnavn Varenummer Antal pakninger Afregningspris Pakningstekst inkl. moms (kr.) Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Xeloda STK. (BLISTER) Xeloda STK. (BLISTER) Navelbine X 1 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Xeloda STK. (BLISTER) 15

17 Xeloda STK. (BLISTER) Navelbine X 1 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Xeloda STK. (BLISTER) Xeloda STK. (BLISTER) Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Xeloda STK. (BLISTER) Xeloda STK. (BLISTER) Navelbine X 1 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Xeloda STK. (BLISTER) Xeloda STK. (BLISTER) Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Xeloda STK. (BLISTER) Xeloda STK. (BLISTER) Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Xeloda STK. (BLISTER) Xeloda STK. (BLISTER) Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL Xeloda STK. (BLISTER) Xeloda STK. (BLISTER) Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Navelbine X 1 ML Navelbine X 5 ML Herceptin HTGL. Kilde: Hans Klarskov Madsen, Lægemiddelstyrelsen. 16

18 Bilag nr. 3 SKS-koder med historik SKS-kodenr Recordart Kodetekst Dato:gyldig fra Dato:gyldig til BAHL pro Cytostatisk behandling af nervesystemet BBHL pro Cytostatisk behandling af det endokrine system BBHL0 pro Cytostatisk behandling af endokrint organ BBHL00 pro Cytostatisk behandling af pancreas BBHL01 pro Cytostatisk behandling af skjoldbruskkirtel BBHL02 pro Cytostatisk behandling af binyre BBHL03 pro Cytostatisk behandling af ovarier BBHL04 pro Cytostatisk behandling af testikler BCHL pro Cytostatisk behandling af øjenhule BDHL pro Cytostatisk oto-rhino-laryngologisk behandling BEHL pro Cytostatisk beh. med relation til kæber, mundhule og svælg BEHL0 pro Cytostatisk behandling af kæber, mundhule og svælg BEHL00 pro Cytostatisk behandling af tonsiller BEHL01 pro Cytostatisk behandling af mundslimhinde BEHL02 pro Cytostatisk behandling af spytkirtel BGHL pro Cytostatisk beh. af nedre luftveje, lunger og mediastinum BGHL0 pro Cytostatisk behandling af nedre luftveje og lunger BGHL1 pro Cytostatisk behandling af nedre luftveje BHHL pro Cytostatisk behandling af mamma BIHL pro Cytostatisk behandling af mave-tarmkanal BIHL0 pro Cytostatisk behandling af mave-tarmkanal BIHL0 pro Cytostatisk behandling af oesophagus BIHL00 pro Cytostatisk behandling af ventrikel BIHL01 pro Cytostatisk behandling af tyndtarm BIHL02 pro Cytostatisk behandling af tyktarm og endetarm BIHL1 pro Cytostatisk behandling af lever og galdeveje BIHL1 pro Cytostatisk behandling af ventrikel BIHL2 pro Cytostatisk behandling af pancreas BIHL2 pro Cytostatisk behandling af colon BIHL3 pro Cytostatisk behandling af milt BIHL3 pro Cytostatisk behandling af rectum og anus BIHL4 pro Cytostatisk behandling af lever BIHL5 pro Cytostatisk behandling af galdeblære og galdeveje BIHL6 pro Cytostatisk behandling af pancreas BJHE12 pro Installation af cytostatikum i blæren BJHL pro Cytostatisk behandling af nyrer, urinveje og kønsorganer BJHL0 pro Cytostatisk behandling af nyrer BJHL1 pro Cytostatisk behandling af urinveje BJHL10 pro Installation af cytostatika i urinblære BJHL2 pro Cytostatisk behandling af kønsorganer BJHL20 pro Cytostatisk behandling af livmoder BJHL21 pro Cytostatisk behandling af prostata BJHL22 pro Cytostatisk behandling af testes BJHL23 pro Cytostatisk behandling af ovarier BKHE8 pro Cytostatisk behandling ved ekstrauterin graviditet BLHL pro Cytostatisk behandling af bevægeapparatet BLHM3 pro Behandling med lavdosis cytostatica

19 BNHL pro Cytostatisk behandling af hudtumor BOHJ3 pro Cytostatisk behandling med immunmodulerende virkning BOHL pro Cytostatisk beh af blod, bloddann. organer og lymfatisk væv BOHL0 pro Cytostatisk behandling af knoglemarv BOHL1 pro Cytostatisk behandling af lymfatisk væv BOHL5 pro Cytostatisk behandling af metastaser i lymfeknuder BWHA pro Cytostatisk behandling BWHA1 pro Basis cytostatisk behandling BWHA2 pro Kompleks cytostatisk behandling BWHA3 pro Behandling med højdosis cytostatika BWHA30 pro Højdosis cytostatisk behandling Kilde: Ole B. Larsen, Sundhedsstyrelsen. 18

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Supplerende registreringsvejledning

Supplerende registreringsvejledning Supplerende registreringsvejledning 2001 Nye krav om obligatorisk indberetning af ydelser fra 2001 Dette notat omfatter de registreringskrav, der dels er en følge af specialeselskabernes bidrag til den

Læs mere

CANCERREGISTERET 2002 og 2003

CANCERREGISTERET 2002 og 2003 CANCERREGISTERET 2002 og 2003 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 AKTIVITET PÅ PRIVATE SYGEHUSE 2006-2010 2011 Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation af Det Specialiserede Sundhedsvæsen URL: www.sst.dk Emneord: LPR, indberetning, statistik,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Af Henrik Jakobsen, overlæge, Urologisk afdeling, Herlev Hospital og Henriette Lindberg, overlæge, Ph.d., Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Prostatakræft

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Hr. Kristensen er 50 år gammel og har i flere år haft ledsmerter, især i fingrene. Han har fået stillet diagnosen rheumatoid

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

1. Kræft. Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling. Kræft

1. Kræft. Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling. Kræft 1. Kræft Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling Hvis denne bog var skrevet for tyve år siden, kunne man næsten sige, at dette første kapitel ville

Læs mere

ANCR. PC-NORDCAN version 2.4

ANCR. PC-NORDCAN version 2.4 PC-NORDCAN version 2.4 Et PC baseret program til præsentation af regional og national cancer incidens og dødelighed i de nordiske lande. Nuværende faciliteter Sponsoreret af Iværksat af ANCR 1 Reference

Læs mere

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Lægemiddelregning Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Typer af fejl i medicineringsprocessen 4356 rapporter om medicineringsfejl indsendt til Sundhedsstyrelsen (2007) 29% Ordinationsfejl

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Carina Nees, Rikke Daugaard og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, januar 2010

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg -Molekylærbiologiske/ immunhistokemiske undersøgelser af gastrointestinale cancere - Screening for kolorektal cancer. Histo temadag, Odense 3. november 2012 Mikkel Eld, Aalborg Molekylærbiologiske og immunhistokemiske

Læs mere

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp?

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Maja Schick Sommer Fysioterapeut, cand.scient.san., Ph.d stud. Carina Nees Fysioterapeut, Master i Idræt og Velfærd Center for Kræft og Sundhed,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Epirubicin Seacross 2 mg/ml, injektionsvæske, opløsning Epirubicin-hydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Epirubicin Seacross 2 mg/ml, injektionsvæske, opløsning Epirubicin-hydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Epirubicin Seacross 2 mg/ml, injektionsvæske, opløsning Epirubicin-hydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage S TA N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage Mave Cardia [C] Pylorus [P] Ptosis Maven er nedsunken. Svært ved at løfte armene over hovedet, hængemave, svært at tømme maven, spiser uden at

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle.

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle. Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle Jes Søgaard KORA Risiko for kræft blandt personer efter social position i Danmark Hvordan

Læs mere

VENTETID TIL SYGEHUS- BEHANDLING 1. HALVÅR 2006

VENTETID TIL SYGEHUS- BEHANDLING 1. HALVÅR 2006 VENTETID TIL SYGEHUS- BEHANDLING 1. HALVÅR 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 26 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Kræftforsøg med patienter i behandling

Kræftforsøg med patienter i behandling Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status Blære- og urinvejskræft 1205 VINSOR An Exploratory Phase I Study with Sorafenib in Addition to Vinflunine in Progressive Locally Advanced or Metastatic

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN TAXOTERE 20 mg koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert enkeltdosis-hætteglas med TAXOTERE 20 mg

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor B. INDLÆGSSEDDEL 20 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning. Indlægsseddel: Information til brugeren Cetirizin Actavis 10 mg filmovertrukne tabletter Cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Cetirizin

Læs mere

Medicineringsfejl 2010

Medicineringsfejl 2010 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2010, Risikomanager, Hvidovre Hospital Det danske Sundhedsvæsen er generelt sikkert i al fald lige så sikkert som alle

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Docetaxel Teva 20 mg koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert enkeldosis-hætteglas med Docetaxel

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 time (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde er i

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED BRYSTKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE

FAKTA OM OG REHABILITERING VED BRYSTKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karin Birtø, Lone Back Christensen og Rikke Daugaard Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Kina

Danske kræftpatienters behandling i Kina Delrapport 2 Kræftens Bekæmpelse Delrapport 2: Danske kræftpatienters behandling i Kina - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Januar 2009 Patientstøtteafdelingen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Adriamycin, injektionsvæske, opløsning. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Natriumchlorid

PRODUKTRESUMÉ. for. Adriamycin, injektionsvæske, opløsning. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Natriumchlorid Produktinformation for Adriamycin (Doxorubicin) Injektionsvæske 2mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 50 58 34 Injektionsvæske 2mg/ml 1 htgl. à 5 ml 50 58 75 50

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

guide BREMS KRÆFT MED NY SUPER MEDICIN KRÆFT TEGN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide BREMS KRÆFT MED NY SUPER MEDICIN KRÆFT TEGN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 + 50 KRÆFT TEGN BREMS KRÆFT MED NY SUPER MEDICIN Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 SUPER MEDICIN MOD KRÆFT INDHOLD SIDE 4 Især lungekræftpatienter kan nu glæde sig over en ny

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 31. januar 2008 PRODUKTRESUMÉ for Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 08854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thymoglobuline 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Anti-thymocytglobulin

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Isotopkardiografi med volumenbestemmelse - Mediso

Isotopkardiografi med volumenbestemmelse - Mediso Instruks Side 1 af 6 Formål At beskrive den korrekte procedure for vurdering af hjertets pumpefunktion og volumen-forhold for højre og venstre ventrikel, samt bestemmelse af minutvolumen. Målgruppe og

Læs mere

HNPCC. Arvelig tarmkræft. Hvidovre Hospital HNPCC-registret. Afsnit 435 H

HNPCC. Arvelig tarmkræft. Hvidovre Hospital HNPCC-registret. Afsnit 435 H HNPCC Arvelig tarmkræft Hvidovre Hospital HNPCC-registret. Afsnit 435 H HNPCC Arvelig tarmkræft Udarbejdet af Overlæge Inge Bernstein og afdelingslæge Susanne Timshel, HNPCC-registret Landsdækkende register

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml koncentrat indeholder 20 mg docetaxel

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Foto: Scanpix guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Få styr på dit kaffeforbrug Et stort indtag af kaffe kan føre

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus POST ASCO 15.JUNI 2012 Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus CANCER MAMMAE HIGHLIGHTS: RESERVELÆGE METTE NISSEN MEDICINSK AFDELING NÆSTVED SYGEHUS PERSPEKTIVERING: OVERLÆGE ANN KNOOP ONKOLOGISK

Læs mere

PCB eksponering og helbred

PCB eksponering og helbred PCB eksponering og helbred Harald Meyer Afdelingslæge, ph.d. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital hmey0004@bbh.regionh.dk Eksponering Fødevarer (hovedkilde mere end 90%) fede fisk, kød,

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA 7 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II 1 Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 D Tarmkræft Overlæge Steffen Bülow, Hvidovre Hospital Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling af kolorektal cancer (KRC) bør samles i 10-15 kolorektale enheder med

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 21. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 22970 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Alvegesic 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Injektionsvæske, opløsning 10

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y]

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y] B. INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y] Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Fakta om og rehabilitering ved. Hoved-halskræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse

Fakta om og rehabilitering ved. Hoved-halskræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Fakta om og rehabilitering ved Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Gitte Ploug Balling, Claus Faber og Rikke Daugaard Center for Kræft og Sundhed København, april 2010, revideret juli 2013.

Læs mere

De nye regionale MDT SFI er der ønskes godkendt

De nye regionale MDT SFI er der ønskes godkendt De nye regionale MDT SFI er der ønskes godkendt Anbefalinger fra den regional MDT workshop ift. eksisterende MDT SFIer. Begrundelsen for nedenstående er, at de konferencer der fjernes, er MDT konferencer,

Læs mere

Information om livmoderhalskræft

Information om livmoderhalskræft Information om livmoderhalskræft Indhold Livmoderhalskræft Biologiske fakta om livmoderhalsen Hvad er livmoderhalskræft? Årsager til livmoderhalskræft Folkeundersøgelsen for livmoderhalskræft (Screening)

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

Man bruger normalt ikke hormonbehandling inden operation (radikal prostatektomi).

Man bruger normalt ikke hormonbehandling inden operation (radikal prostatektomi). Hormonbehandling Hvordan virker hormonbehandling på prostatakræft? Hormonbehandling stopper virkningen af hormonet testosteron på prostatacellerne, herunder prostatakræftcellerne. Testosteron kontrollerer,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information.

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information. Diagnose af prostatakræft Hvordan diagnosticeres prostatakræft? Der findes ikke nogen enkelt test til diagnosticering af prostatakræft, men der er nogle få undersøgelser, som din praktiserende læge kan

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

Ansigtet viser kroppens tilstand

Ansigtet viser kroppens tilstand Ansigtet viser kroppens tilstand Dit ansigt er en åben bog, der afslører, hvordan din krop har det. Problemer med fordøjelsen, lungerne, hjertet og fertiliteten kan alt sammen aflæses i det lille område

Læs mere

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Baggrund Dine æggestokke indeholder alle de æg, der fra pubertet til overgangsalder

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Revideret oktober 2005 Den studerende udfører sygeplejeopgaver i forbindelse med medicingivning, parenteralernæring

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml o o o o ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml ikke er positivt for parenterale formuleringer med

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere