CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE)"

Transkript

1 CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 9

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge København S. Telefon: Telefax: URL: Forord Sundhedsstyrelsen har gennem de senere år opprioriteret ajourføringen af Cancerregisteret. Registeret er vigtigt for overvågning af kræftudvikling i Danmark, og benyttes derfor som grundlag for både sundhedsfaglige, administrative og politiske beslutninger. Dertil kommer, at Cancerregisteret benyttes intensivt i kræftforskningen. Tallene i den seneste udgave af Sundhedsstyrelsens Cancerregister udgør bl.a. fundamentet for udarbejdelsen af Kræftplan II og er derfor beslutningsgrundlag for de kommende års indsats i bekæmpelsen af kræft. Siden 1. januar 2004 er alle indberetninger fra sygehussektoren foretage elektronisk til Sundhedsstyrelsen. Fra 1. januar 2005 er det endvidere blevet obligatorisk for primærsektoren at indsende cancerindberetninger til Sundhedsstyrelsen i elektronisk form. Den nye indberetningsform kombineret med en automatiseret håndtering af de indkomne data betyder, at Sundhedsstyrelsens Cancerregister fremover opdateres løbende og dermed, at års-publiceringer af tal fra registeret fra 2005 og fremefter kan ske i starten af det følgende år. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og Kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 9, maj

3 Cancerregisteret 2003 (foreløbig opgørelse) Resumé Sundhedsstyrelsen indsamler data vedrørende nye kræfttilfælde i Danmark i henhold til Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v. Indrapporteringen er frem til og med 2003 sket på blanket. Ved samkørsel med Landspatientregisteret og som noget nyt Patologiregisteret findes ikke anmeldte tilfælde, som sygehusafdelinger efterfølgende anmodes om at anmelde via udsendelse af rykkere til de relevante afdelinger. Ved samkørsel med Dødsårsagsregisteret 2003 findes yderligere 1,5-2 procent af årets nye kræfttilfælde er foreløbige, da samkørsel med Dødsårsagsregisteret udestår Sundhedsstyrelsen har ligesom ved publikation af tallene for 2000 samt 2001 og 2002 valgt at offentliggøre antallet at nye kræfttilfælde i 2003 inden samkørsel med Dødsårssagsregisteret, hvorfor tallene omtales som foreløbige. Med henblik på at opnå sammenlignelighed med tidligere år, er resultatet af en samkørsel med Dødsårsagsregisteret 2003 estimeret. På baggrund af tidligere års erfaringer fra samkørsel med Dødsårssagsregisteret er det forventede tillæg i incidensen herfra estimeret. Summen af de foreløbige og estimerede tal udgør den samlede incidens. Da der knytter sig en vis usikkerhed til denne foreløbige opgørelse af Cancerregisteret, skal udviklingen i cancer incidensen tolkes med varsomhed nye kræfttilfælde i 2003 I 2003 blev der til Cancerregisteret anmeldt i alt nye tilfælde af kræft i Danmark. Af disse blev i alt tilfælde registreret hos mænd og hos kvinder. Efter tillæg af estimat for samkørsel med Dødsårsagsregisteret udgør det samlede antal nye kræfttilfælde i heraf hos mænd og hos kvinder. Den samlede incidens for 2003 udgør 623 tilfælde pr for mænd og 642 pr kvinder. Set over en årrække er antallet af nye kræfttilfælde stigende Flere tilfælde af blærehalskirtelkræft blandt mænd (Prostatakræft) Set over en årrække er antallet af nye kræfttilfælde for både mænd og kvinder stigende frem til Tendensen for de enkelte sygdomme er imidlertid varierende. For de fleste sygdommes vedkommende er tendensen let stigende. Der er dog også flere eksempler på stagnation og endda deciderede fald i incidensen. For mænd udviser både på de foreløbige og de samlede incidenstal en stigning i antallet af blærehalskirtelkræft. Den samlede incidens er således steget fra tilfælde i 2002 til tilfælde i 2003, svarende til en stigning på 10 pct. Stigningen skal delvist ses i lyset af den mere komplette indrapportering for 2003 og en mere effektiv diagnosticeringmetode. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 9, maj

4 Svagt fald i tilfælde af brystkræft blandt kvinder i 2003 Stigning i tilfælde af hudkræft blandt kvinder For kvinder ses et svagt fald i antallet at ny-diagnosticerede tilfælde af brystkræft fra 2002 til Den samlede incidens for brystkræft er faldet fra tilfælde i 2002 til tilfælde i 2003, svarende til et fald på godt 4 pct. Udviklingen i brystkræft har været stigende over en længere årrække, med fald i enkelte år. Det er ikke på baggrund af denne rapport muligt at afklare, om udviklingen i brystkræft er vendt. For modermærkekræft (melanom) stiger den samlede incidens fra 564 tilfælde i 2002 til 690 tilfælde i 2003, svarende til en stigning på 22 pct. Tilsvarende stiger antallet af anden hudkræft (ikke melanom) fra tilfælde i 2002 til tilfælde i 2003, svarende til en stigning på 5 pct. Stigningen i incidensen for hudkræft skal delvist tilskrives den øgede registrering som følge af en udvidet indsamlingsmetode med bidrag fra Patologiregisteret, der gør registreringerne i Cancerregisteret for 2003 mere komplette. Kilder og metode Indsamling af data Indsamling af oplysninger om nye kræfttilfælde sker i henhold til Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v. Anmeldelserne foretages på en speciel blanket og samles efter CPR-nummer i Cancerregisteret. Ved samkørsel med Landspatientregisteret og Patologiregisteret findes endnu ikke anmeldte tilfælde, og der udsendes anmodning om indberetning af disse tilfælde. Ved samkørsel med Dødsårsagsregisteret og efterfølgende forespørgsler findes yderligere 1,5 til 2 procent af et års nye kræfttilfælde. Nye metoder til opdatering af Cancerregisteret 2003 For at sikre flest mulige indberetninger i 2003 er der benyttet to nye metoder i forbindelse med identificering af manglende indberetninger. For første gang er der således sendt rykkere ud til de indberettende afdelinger baseret på kontrol via Landspatientregisteret og Patologiregistret og via Patologiregisteret alene. Dette har betydet, at cancerregistreringen for 2003 må anses for at være mere komplet end for de tidligere år. På baggrund af anmodninger via Landspatientregisteret og Patologiregisteret i kombination, er der registreret 313 nye kræfttilfælde (heraf 186 mænd og 127 kvinder) og tilsvarende via Patologiregisteret alene 1950 nye kræfttilfælde (heraf 1149 mænd og 801 kvinder), jf. bilagstabel 1b. Tallene for 2003 er ligesom tallene for 2001 og 2002 offentliggjort uden samkørsel med Dødsårsagsregisteret, og betegnes på den baggrund som foreløbige tal. Som nævnt ovenfor, er der foretaget estimater af tilgangen via Dødsårsagsregisteret. Tallene er derfor sammenlignelige over tid, men blot forbundet med en vis usikkerhed, der afstedkommes af estimationen. De endelige tal inklusiv samkørsel med Dødsårsagsregisteret vil senere foreligge i publikationen Cancer Incidens i Danmark Cancerregisteret er et incidens-baseret register, og årsopgørelsen viser derfor alene antallet af nye kræfttilfælde i det pågældende år og ikke an- Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 9, maj

5 tallet af personer, som har fået kræft i alt. Samme person kan således være repræsenteret flere gange i Cancerregisteret. Dette betyder, at incidensen kan være højere end antallet af personer, der er ramt af en cancersygdom det pågældende år. Opgørelsen af indberetningerne til Cancerregisteret 2003 (uden estimat for tilgang via Dødsårsagsregisteret) viser, at de tilfælde er fordelt på personer, heraf mænd og kvinder. Af disse er personer registreret tidligere i Cancerregisteret, svarende til 12,6 pct. Heri er også al hudcancer medregnet. Således var der i 2003 i alt personer, der første gang fik registreret en kræftdiagnose. Estimeret samkørsel med Dødsårsagsregisteret Som nævnt indeholder de nyeste opgørelser fra Cancerregisteret ikke en samkørsel med Dødsårsagsregisteret. Samkørslen med Dødsårsagsregisteret foretages for at gøre Cancerregisteret komplet. Således vil cancerincidensen uden samkørsel være undervurderet, og derfor ikke sammenlignelig med tidligere år. For at skabe sammenlignelighed over tid, er bidraget af nye cancertilfælde fra samkørsel med Dødsårsagsregisteret under hensynstagen til køn og diagnose, estimeret for hhv. 2001, 2002 og Resultatet er for 2003 et forventet tillæg på 589 tilfælde svarende til 1,7 pct. af det samlede antal kræfttilfælde. Estimatet er baseret på resultaterne fra tidligere års samkørsel med Dødsårsagsregisteret. På baggrund af årene , er den forventede tilskrivning i 2001 og 2002 opgjort. Det estimerede antal er fordelt på køn og diagnoser. For 2001 og 2002 svarer estimatet for tilgangen via samkørsel med Dødsårsagsregisteret til ca. 2-3 pct. af et års nye cancertilfælde. Estimatet af samkørslen med Dødsårsagsregisteret for 2003 er beregnet anderledes end for 2001 og 2002, da der i 2003 via den udvidede indsamlingsmetode, er opnået en mere komplet indberetning inden samkørslen med Dødsårsagsregisteret. Estimatet for tilgangen af incidente tilfælde via samkørsel med Dødsårsagsregisteret er derfor tilsvarende nedjusteret for For 2003 er estimatet alene baseret på den historiske tilgang af kræfttilfælde uden histologi ved samkørsel med Dødsårsagsregisteret i perioden Tilgangen via samkørsel med Dødsårsagsregisteret er på baggrund af ovenstående estimeret til at udgøre 1,7 pct. af de samlede indberetninger til Cancerregisteret i Ved at summere de faktiske anmeldelser til Cancerregisteret og det estimerede tillæg opnås et sammenligneligt grundlag i forhold til tidligere år. På grund af estimationen over tilgangen af incidenser fra Dødsårsagsregisteret, er det ikke muligt at udarbejde aldersstandardiserede rater for perioden De aldersstandardiserede tal tilføjes i takt med at den endelige samkørsel med Dødsårsagsregisteret afsluttes. Dynamisk opdatering af åropgørelserne I forbindelse med udarbejdelsen af årsopgørelserne, opdateres de tidligere år i forhold til indkomne registreringer efter sidste opgørelsestidspunkt. Af tabel 1 ses tilgangen af nye kræfttilfælde pr. år for perioden , som følge af efteranmeldte tilfælde det følgende år. Fra Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 9, maj

6 udgøres de efteranmeldte tilfælde både af de faktiske indberetninger efter det pågældende års opgørelse og estimatet af tilgangen via samkørsel med Dødsårsagsregisteret. Det er naturligt, at den største tilgang sker inden for de nærmeste år efter en årgangs offentliggørelse. For 2001, 2002 og 2003 er den samlede incidens angivet, som summen af foreløbige og estimerede tal. Aldersstandardisering Kræft er en sygdom, som optræder hyppigere med stigende alder. Derfor vil en stigning i antallet af ældre betyde flere kræfttilfælde. For at kunne sammenligne over tid og på tværs af geografiske områder aldersstandardiseres data, hvorved der korrigeres for forskelle i befolkningens alderssammensætning og ændringer i denne. Tabellerne er aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000 (DK-2000). Tallene for 2001, 2002 og 2003 er dog ikke aldersstandardiseret men kun opgjort som rå rater, dvs. antal tilfælde divideret med antal personer. Tabel 1. Nye kræfttilfælde tilført årgange efter første offentliggørelse og årgangenes udgangsværdi Samlet 2001* Samlet 2002* Samlet 2003* Total Anm. For udgør tallene summen af de anmeldte tilfælde plus et estimeret tillæg fra samkørslerne med Dødsårsagsregisteret. For Cancerregisteret årgang 2000 er der gennemført samkørsel med Dødsårsagsregisteret 2000 i Tilgang i denne forbindelse fremgår af rækken Cancerregisteret 2003 I 2003 er der anmeldt nye tilfælde af kræft nye kræfttilfælde efter korrektion for samkørsel med Dødsårsagsregisteret I 2003 blev der til Cancerregisteret anmeldt i alt nye tilfælde af kræft i Danmark. Af disse blev i alt tilfælde registreret hos mænd og hos kvinder, jf. tabel 2. Incidensen udgør 612 nye tilfælde af kræft pr mænd og tilsvarende 631 nye tilfælde pr , jf. tabel 3. Efter korrektion for samkørsel med Dødsårsagsregisteret udgør det samlede antal nye kræfttilfælde i , heraf hos mænd og hos kvinder, jf. tabel 2. Den samlede incidens udgør 623 tilfælde pr mænd og 642 pr kvinder, jf. tabel 3. Udviklingen i antallet af nye kræfttilfælde har været stigende gennem mange år for både mænd og kvinder. Figur 1 viser udviklingen i antal nye kræfttilfælde fra 1994 til 2003 i absolutte tal. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 9, maj

7 Også efter korrektion for alderssammensætning, er antallet af nye kræfttilfælde stigende. Figur 2 viser de standardiserede rater for 1991 til Rater for 2001, 2002 og 2003 er som tidligere nævnt ikke medtaget på grund af estimationen for tilgangen via samkørsel med Dødsårsagsregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 9, maj

8 Figur 1. Antal nye kræfttilfælde fordelt på mænd og kvinder * 2002* 2003* Mænd Kvinder Anm: For er tallene summen af de anmeldte tilfælde plus et estimeret tillæg fra samkørslerne med Dødsårsagsregisteret. Figur 2. Antal nye kræfttilfælde pr indbyggere, aldersstandardiserede rater (DK-2000) Mænd Kvinder Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 9, maj

9 Kræftformer fordelt på mænd og kvinder Tabel 2 og 3 viser forskellige kræftformer i 2003 for mænd og kvinder inddelt i overordnede hovedgrupper. Kræftformerne er grupperet efter ICD-7 klassifikationen. Tabel 2 viser de absolutte foreløbige samt estimerede tal fra samkørsel med Dødsårsagsregisteret. På den baggrund også den samlede incidens. Tabel 3 viser de samme tal pr henholdsvis mænd, kvinder og indbyggere i 2003, uden aldersstandardisering. Detaljerede opgørelser for 2003 er gengivet i bilagstabel 1a. De vil senere blive udgivet som endelige tal i Cancer Incidens i Danmark Tabel 2. Nye kræfttilfælde i 2003 fordelt på ICD-7 hovedgrupper, mænd og kvinder Foreløbige tal 2003 Estimeret fra døde Samlet total 2003 ICD7-gruppe Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Alle maligne neoplasmer Mundhule og svælg Fordøjelsesorganer og bughinde Luftveje Brystkræft Kvindelige kønsorganer Mandlige kønsorganer Kræft i urinveje Hudkræft Kræft andre specificerede steder Metastaser og kræft uspec. steder Kræft i lymfe og bloddannende væv Anm.: Foreløbige tal udgøres af anmeldelser til Cancerregisteret. Estimeret udgøres af det estimerede tillæg fra samkørsel med Dødsårsagsregisteret. Samlet total incidens er summen af de to. Tabel 3. Nye kræfttilfælde i 2003 fordelt på ICD-7 hovedgrupper, pr hhv. mænd, kvinder Foreløbige tal 2003 Estimeret fra døde Samlet total 2003 Overordnet ICD7-gruppe Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Alle maligne neoplasmer Mundhule og svælg Fordøjelsesorganer og bughinde Luftveje Brystkræft Kvindelige kønsorganer Mandlige kønsorganer Kræft i urinveje Hudkræft Kræft andre specificerede steder Metastaser og kræft uspec. steder Kræft i lymfe og bloddannende væv Anm.: Foreløbige tal udgøres af anmeldelser til Cancerregisteret. Estimeret udgøres af det estimerede tillæg fra samkørsel med Dødsårsagsregisteret. Samlet total incidens er summen af de to. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 9, maj

10 De hyppigste kræftformer De ti hyppigste kræftformer i 2003 udgøres stort set af de samme sygdomme som i 2002 for både mænd og kvinder, se tabel 4 og 5. Blandt mænd har kræft i prostata erstattet lungekræft som den næsthyppigste kræftform. Endvidere har kræft i lymfeknude (non-hodgkin) erstattet kræft i hjerne og nervesystem som den 7. hyppigste kræftform i Hos kvinderne er placeringen af de 4 hyppigste kræftsygdomme uændret. Modermærkekræft (melanom) ændrer sig fra at være 7. hyppigste kræftsygdom i 2002 til 5. hyppigste i Livmoderhalskræft er ny på listen over de ti hyppigste kræftfomer i 2003 og erstatter kræft i bugspytkirtel, der var nummer ti på listen i Tabel 4. Antal kræfttilfælde efter de ti hyppigst forekommende kræftformer for mænd i 2003 Mænd Foreløbig total 2003 Estimeret fra døde Samlet total 2003 Placering i 2002 Anden Hudkræft (ikke melanom) Kræft i prostata (Blærehalskirtel) Lungekræft Kræft i tyk- og endetarm Kræft i urinblære Modermærkekræft (melanom) Kræft i lymfeknude (non-hodgkin) Kræft i hjerne og nervesystem Kræft i nyre Leukæmi Øvrige Alle Anm.: Foreløbige tal udgøres af anmeldelser til Cancerregisteret. Estimeret udgøres af det estimerede tillæg fra samkørsel med Dødsårsagsregisteret. Samlet total incidens er summen af de to. Tabel 5. Antal kræfttilfælde efter de ti hyppigst forekommende kræftformer for kvinder i 2003 Kvinder Foreløbig total 2003 Estimeret fra døde Samlet total 2003 Placering i 2002 Brystkræft Anden hudkræft (ikke melanom) Kræft i tyk- og endetarm Lungekræft Modermærkekræft (melanom) Kræft i livmoder Kræft i æggestokke Kræft i hjerne og nervesystem Kræft i urinblære Livmoderhalskræft Øvrige Alle Anm.: Foreløbige tal udgøres af anmeldelser til Cancerregisteret. Estimeret udgøres af det estimerede tillæg fra samkørsel med Dødsårsagsregisteret. Samlet total incidens er summen af de to. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 9, maj

11 Alder på diagnosetidspunkt Hyppigste kræftformer hos yngre mænd (under 45 år) Hyppigste kræftformer hos yngre kvinder (under 45 år) Af tabel 4 og 5 fremgår det, at kræft især rammer de ældre aldersgrupper. Endvidere ses det, at børn og unge især rammes af svulster i hjerne og nervesystem og kræft i bloddannende væv (leukæmi). Blandt de ti hyppigste kræftformer rammes mænd under 45 år især af hudkræft (både modermærke kræft og anden hudkræft) samt kræft i hjerne og nervesystemet. Incidensen for testikelkræft, som er den mest almindelige kræftform i aldersgruppen under 45, er for lav til at komme med i tabellen over de ti hyppigste kræftformer. Hos de yngre kvinder er de hyppigste kræftformer brystkræft, anden hudkræft, livmoderhalskræft og modermærkekræft, foruden tumorer i hjerne og nervesystem. Anden hudkræft end modermærkekræft er hyppig hos begge køn og med stigende forekomst med alderen. Denne kræftform er overvejende basocellulært carcinom, der kun yderst sjældent er livstruende. Udviklingen i de livstruende kræftformer Geografisk fordeling Blandt de livstruende kræftformer for de over 60-årige er kræft i bryst hos kvinder og kræft i lunger og blærehalskirtel hos mænd de hyppigste kræftformer, efterfulgt af kræft i tyk- og endetarm og for kvinders vedkommende derefter af kræft i lunger. I bilagstabel 2a-2b findes for 2003 de foreløbige absolutte antal nye kræfttilfælde for de ti hyppigste kræftformer fordelt på amterne og Københavns og Frederiksbergs Kommuner opdelt efter køn. Da det drejer sig om relativt små tal, når de enkelte kræftformer fordeles ud på amts- og Kommuneniveau, kan der rent statistisk opstå ret store forskelle, når 2003 data sammenlignes med tidligere år. Fortolkning på dette detaljeringsniveau, skal derfor ske med varsomhed. I bilagstabel 3a-3b findes for 2003 de foreløbige antal tilfælde pr henholdsvis mænd og kvinder. Udviklingen i kræfttilfælde frem til 2003 Udviklingen i kræfttilfælde de sidste ti år Tabel 6-9 viser udviklingen i antal nye kræfttilfælde frem til 2003 med udgangspunkt i de ti kræftformer, som optrådte hyppigst i Af tabel 6 og 7 fremgår for de absolutte antal, og for 2001, 2002 og 2003 den samlede incidens. Af tabel 8 og 9 fremgår de aldersstandardiserede rater kun frem til 2000, da der som nævnt ikke er beregnet aldersstandardiserede rater for 2001, 2002 og Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 9, maj

12 Tabel 6: De ti hyppigste kræftformer 2003 for mænd, og de samme kræftformer i årene Antal nye tilfælde pr. år. Mænd * 2002* 2003* Placering i 2002 Anden Hudkræft (ikke melanom) Kræft i prostata (Blærehalskirtel) Lungekræft Kræft i tyk- og endetarm Kræft i urinblære Modermærkekræft (melanom) Kræft i lymfeknude (non-hodgkin) Kræft i hjerne og nervesystem Kræft i nyre Leukæmi Øvrige Alle Anm: For er den samlede incidens anført, givet ved summen af anmeldelser til Cancerregisteret og estimeret tillæg fra samkørsel med Dødsårsagsregisteret. Tabel 7: De ti hyppigste kræftformer i 2003 for kvinder, og de samme kræftformer i årene Antal nye tilfælde pr. år. Kvinder * 2002* 2003* Placering i 2002 Brystkræft Anden hudkræft (ikke melanom) Kræft i tyk- og endetarm Lungekræft Modermærkekræft (melanom) Kræft i livmoder Kræft i æggestokke Kræft i hjerne og nervesystem Kræft i urinblære Livmoderhalskræft Øvrige Alle Anm: For er den samlede incidens anført, givet ved summen af anmeldelser til Cancerregisteret og estimeret tillæg fra samkøsel med Dødsårsagsregisteret. Tabel 8. De ti hyppigste kræftformer for mænd i 2003 opgjort for årene Antal nye tilfælde pr. år pr mænd, aldersstandardiserede rater (DK-2000) Mænd Anden Hudkræft (ikke melanom) Kræft i prostata (Blærehalskirtel) Lungekræft Kræft i tyk- og endetarm Kræft i urinblære Modermærkekræft (melanom) Kræft i lymfeknude (non-hodgkin Kræft i hjerne og nervesystem Kræft i nyre Leukæmi Øvrige Alle Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 9, maj

13 Tabel 9. De ti hyppigste kræftformer for kvinder i 2003 opgjort for årene Antal nye tilfælde pr. år pr kvinder, aldersstandardiserede rater (DK-2000) Kvinder Rangorden i 2002 Brystkræft Anden hudkræft (ikke melenom) Kræft i tyk- og endetarm Lungekræft Modermærkekræft (melanom) Kræft i livmoder Kræft i æggestokke Kræft i hjerne og nervesystem Kræft i urinblære Livmoderhalskræft Øvrige Alle Anden hudkræft Anden hudkræft end modermærkekræft er den hyppigste, respektive næsthyppigste kræftform hos henholdsvis mænd og kvinder, og antal tilfælde har været stigende igennem perioden. Denne gruppe indeholder overvejende svulster af typen basocellulært carcinom, der især breder sig lokalt og sjældent metastaserer. Til gengæld er det almindeligt, at den samme person får flere svulster af samme type over årene. Dette fænomen afspejles imidlertid ikke i Cancerregisterets opgørelse, hvor hver type hudkræft kun registreres én gang hos hver patient. Brystkræft Tyktarms- og endetarmskræft Lungekræft Brystkræft er stadig den hyppigste kræftform hos kvinder. Over de seneste 10 år, har incidensen for brystkræft været stigende. Den seneste udvikling i 2003 udviser dog et svagt fald i incidensen for brystkræft i forhold til 2002 tallet på godt 4 pct. Udviklingen i brystkræft har været stigende over en længere årrække, med fald i enkelte år. Det er ikke på baggrund af denne rapport muligt at afklare, om udviklingen i brystkræft er vendt. Kræft i tyk- og endetarm indtager som foregående år tredjepladsen hos kvinder, og for mænds vedkommende en fjerdeplads. Fra 2002 til 2003 ses et fald i incidensen hos kvinder på 3 pct. mens tendensen i antallet af nye tilfælde for mænd stadig er stigende. Fra 2002 til 2003 udgjorde stigningen i incidensen for mænd 4 pct. Lungekræft er en stor sygdomsgruppe hos både mænd og kvinder, og rammer især midaldrende og ældre. For mænd er forekomsten af nye tilfælde toppet for knapt 10 år siden, og tendensen har siden været stagnerende. For kvinder derimod er tendensen i antallet af lungekræfttilfælde fortsat stigende. Fra 2002 til 2003 falder antallet af nye tilfælde dog fra i 2002 til i 2003, svarende til et fald på knap 4 pct. Urinblære Kræft i prostata (blærehalskirtel) Antallet af tumorer i blæren ligger på samme niveau gennem tiårs perioden for både mænd og kvinder. Opgørelsen omfatter såvel godartede som ondartede svulster. Hos mænd ses over en 10 års periode en fortsat stigning i antal tilfælde af prostatakræft. Alene fra 2002 til 2003 steg antallet af nye tilfælde fra til 2.434, svarende til en stigning på 10 pct. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 9, maj

14 Stigningen skal delvist ses i lyset af den mere komplette indrapportering for 2003 og en mere effektiv diagnosticeringsmetode Svulster i hjerne, hjernehinder og nerver Svulster i hjerne, hinder og nerver omfatter såvel benigne som maligne tumorer. Over en 10 års periode ses forekomsten svagt stigende for både mænd og kvinder. For begge køn udviste incidensen imidlertid et fald fra 2002 til For mænd udgjorde faldet 6 pct. og for kvinder tilsvarende på 7 pct. Modermærkekræft hud Antal tilfælde af modermærkekræft har vist jævn stigning over 10 års perioden for begge køn, specielt fra 2002 til 2003, hvor stigningen udgjorde 13 pct. for mænd og 22 pct. for kvinder. Stigningen i incidensen for hudkræft skal delvist tilskrives den øgede registrering som følge af den udvidede indsamlingsmetode med bidrag fra Patologiregisteret, der gør registreringerne i Cancerregisteret for 2003 mere komplette. Kræft i nyre og øvre urinveje Kræft i lymfeknude (non-hodgkin) Blodkræft leukæmi Kræft i æggestokke Kræft i livmoder Livmoderhalskræft Henvendelse Næste offentliggørelse For mænd ses kun mindre udsving i antallet af tumorer i nyre og øvre urinveje over tiårs perioden, det samme gælder raterne. Antallet af tumorer er ikke anført for kvinder i tabellen, fordi kræftformen ikke er blandt de 10 hyppigste. For både mænd og kvinder udvises en stagnerende tendens gennem tiårs perioden af non-hodgkin lymfeknudekræft. Fra 2002 til 2003 ses dog en stigning i antallet af tilfælde hos mænd fra 397 i 2002 til 460 i 2003, svarende til en stigning på knap 16 pct. Antallet af tumorer hos kvinder i denne gruppe er for lavt til at komme med i oversigten over de ti hyppigste kræftformer. For mænd og kvinders vedkommende er tendensen over en 10 års periode en stagnation i antallet af tilfælde. Også for denne sygdom er antallet for kvinder for lavt til at komme med i oversigten. Hos kvinder ses antal tilfælde af kræft i æggestokkene over en 10 års periode at være stort set uændret. For 10 år siden bemærkedes en faldende tendens, men antallet har nu igennem en årrække været relativt stabilt. For livmoderhalskræft er der sket et fald over en årrække, som nu synes under opbremsning, således at raten igennem de sidste år er konstant. Henrik Mulvad Hansen, tlf Margit Rasted, tlf Milan Fajber, tlf Cancerregisteret 2003 (endelig opgørelse med samkørsel via Dødsårsagsregisteret) forventes offentliggjort i juli Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 9, maj

15 Bilagstabel 1a. Nye kræfttilfælde i 2003 fordelt på ICD-7 grupper, mænd og kvinder. Foreløbige tal 2003 Estimeret fra døde Samlet total 2003 ICD7-gruppe Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Alle maligne neoplasmer Alle sarkomer, inkl. knogler og væv Mundhule og svælg Læbekræft Tungekræft Kræft i spytkirtler Kræft i mundhule Kræft i svælg Fordøjelsesorganer og bughinde Spiserør Mavesækkræft Tyndtarmskræft Tyktarmskræft Endetarmskræft Leverkræft Galdeblærekræft Lever - ikke spec. som primær Kræft i bugspytkirtel kræft i bughinde og andre fordøjelses org Luftveje Kræft i næse og bihuler Kræft i strubehovedet ,1 Lungekræft Lungehindekræft Mediastinum Brystkræft Kvindelige kønsorganer Livmoderhalskræft Livmoderkræft Kræft i livmoder, uspecificeret Æggestokkræft Anden og uspec. kræft i kvindelige kønsorganer Mandlige kønsorganer Blærehalskirtelkræft (prostata) Testikelkræft Anden og uspec. kræft i mandlige kønsorganer Kræft i urinveje Nyrekræft Urinblærekræft Hudkræft Modermærkekræft (melanom) Anden hudkræft (ej melanom) Kræft andre specificerede steder Kræft i øje og tårekirtel Kræft i hjerne og nervesystem Kræft i skjoldbruskkirtel Kræft i hormonale kirtler Knoglekræft Kræft i bindevæv Metastaser og kræft uspec. steder Metastaser Kræft andre og uspec. steder Kræft i lymfe og bloddannende væv ,202 Non-Hodgkin Hodgkin Myelomatose Leukæmi Mycosis fungoides Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 9, maj

16 Bilagstabel 1b. Nye kræfttilfælde i 2003 indberettet via blanketter eller via samkørsel med Landspatientregisteret (LPR) og Patologiregisteret (PAT) eller via Patologiregisteret alene samt total, mænd og kvinder. Ekstra 2003 oplysnin ger fra LPR og PAT Ekstra 2003 oplysnin ger fra LPR og PAT Foreløbige tal 2003 ICD7-gruppe Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Alle maligne neoplasmer Alle sarkomer, inkl. knogler og væv Mundhule og svælg Læbekræft Tungekræft Kræft i spytkirtler Kræft i mundhule Kræft i svælg Fordøjelsesorganer og bughinde Spiserør Mavesækkræft Tyndtarmskræft Tyktarmskræft Endetarmskræft Leverkræft Galdeblærekræft Lever - ikke spec. som primær Kræft i bugspytkirtel kræft i bughinde og andre fordøjelses org Luftveje Kræft i næse og bihuler Kræft i strubehovedet ,1 Lungekræft Lungehindekræft Mediastinum Brystkræft Kvindelige kønsorganer Livmoderhalskræft Livmoderkræft Kræft i livmoder, uspecificeret Æggestokkræft Anden og uspec. kræft i kvindelige kønsorganer Mandlige kønsorganer Blærehalskirtelkræft (prostata) Testikelkræft Anden og uspec. kræft i mandlige kønsorganer Kræft i urinveje Nyrekræft Urinblærekræft Hudkræft Modermærkekræft (melanom) Anden hudkræft (ej melanom) Kræft andre specificerede steder Kræft i øje og tårekirtel Kræft i hjerne og nervesystem Kræft i skjoldbruskkirtel Kræft i hormonale kirtler Knoglekræft Kræft i bindevæv Metastaser og kræft uspec. steder Metastaser Kræft andre og uspec. steder Kræft i lymfe og bloddannende væv ,202 Non-Hodgkin Hodgkin Myelomatose Leukæmi Mycosis fungoides Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 9, maj

17 Bilagstabel 2a. De hyppigste kræftformer for mænd fordelt på amter samt Københavns og Frederiksberg Kommune, 2003 (Foreløbige absolutte tal). Mænd Total Anden Hudkræft (ikke melanom) Kræft i prostata (Blærehalskirtel) Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Hele landet Anm.: Tabellen er baseret på Cancerregisteret uden samkørsel med Dødsårsagsregisteret. Lungekræft Kræft i tyk- og endetarm Kræft i urinblære Modermærkekræft (melanom) Kræft i lymfeknude (non-hodgkin) Kræft i hjerne og nervesystem Kræft i nyre Leukæmi Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 9, maj

18 Bilagstabel 2b. De ti hyppigste kræftformer for kvinder fordelt på amter samt Københavns og Frederiksberg Kommune, 2003 (Foreløbige absolutte tal). Kvinder Total Brystkræft Anden hudkræft (ikke melanom) Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Hele landet Anm.: Tabellen er baseret på Cancerregisteret uden samkørsel med Dødsårsagsregisteret. Kræft i tyk- og endetarm Lungekræft Modermærkekræft (melanom) Kræft i livmoder Kræft i æggestokke Kræft i hjerne og nervesystem Kræft i urinblære Livmoderhalskræft Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 9, maj

19 Bilagstabel 3a. De ti hyppigste kræftformer, antal tilfælde pr mænd fordelt på amter samt Københavns og Frederiksberg Kommune, 2003 (Forløbige tal). Mænd Total Anden Hudkræft (ikke melanom) Kræft i prostata (Blærehalskirtel) Lungekræft Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Anm.: Tabellen er baseret på Cancerregisteret uden samkørsel med Dødsårsagsregisteret. Kræft i tyk- og endetarm Kræft i urinblære Modermærkekræft (melanom) Kræft i lymfeknude (non-hodgkin) Kræft i hjerne og nervesystem Kræft i nyre Leukæmi Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 9, maj

20 Bilagstabel 3b. De ti hyppigste kræftformer, antal tilfælde pr kvinder fordelt på amter samt Københavns og Frederiksberg Kommune, 2003 (Foreløbige tal). Kvinder Total Brystkræft Anden hudkræft (ikke melanom) Kræft i tyk- og endetarm Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Anm.: Tabellen er baseret på Cancerregisteret uden samkørsel med Dødsårsagsregisteret. Lungekræft Modermærkekræft (melanom) Kræft i livmoder Kræft i æggestokke Kræft i hjerne og nervesystem Kræft i urinblære Livmoderhalskræft Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 9, maj

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen kl Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 (foreløbig opgørelse) 2004:2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

CANCERREGISTERET 2001 (foreløbige tal )

CANCERREGISTERET 2001 (foreløbige tal ) CANCERREGISTERET 2001 (foreløbige tal 2002 2003) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder Cancerregisteret 1997 Kontaktpersoner: Cand. Scient. Carsten Agger, lokal 7602 Assisterende læge Solvejg Bang, lokal 7581 Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7579 29.657 nye kræfttilfælde i 1997.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

Cancerregisteret 1995

Cancerregisteret 1995 Cancerregisteret 1995 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 13.394 nye krættilfælde blandt mænd og 14.901 blandt kvinder kræft den hyppigste kræftform hos mænd kræft den hyppigst kræftform

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Kræftepidemiologi. Figur 1

Kræftepidemiologi. Figur 1 Kræftepidemiologi På foranledning af Kræftstyregruppen har en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen udarbejdet rapporten Kræft i Danmark. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse,

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013 Cancerregisteret Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

CANCERREGISTERET 2002 og 2003

CANCERREGISTERET 2002 og 2003 CANCERREGISTERET 2002 og 2003 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret, Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret, Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1998-2012 Cancerregisteret, Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2001-2002 (foreløbig opgørelse) 2004:3

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2001-2002 (foreløbig opgørelse) 2004:3 kl Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2001-2002 (foreløbig opgørelse) 2004:3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark

Kræftoverlevelse i Danmark RAPPORT Juni 2017 Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret 2001-2015 Udgiver Sundhedsdatastyrelsen Copyright Sundhedsdatastyrelsen Version 1.0 Versionsdato 7. juni 2017 Web-adresse www.sundhedsdata.dk

Læs mere

Nye Kræfttilfælde i Danmark

Nye Kræfttilfælde i Danmark RAPPORT 2017 Nye Kræfttilfælde i Danmark Cancerregisteret 2016 Signaturforklaring:. Nul 0 Mindre end 0,5 (heltal) 0,0 Mindre end 0,05 (tal med 1 decimal) af den anvendte enhed (Blank) Tal kan efter sagens

Læs mere

Cancerregisteret 2009. Tal og analyse

Cancerregisteret 2009. Tal og analyse Cancerregisteret 2009 Tal og analyse Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk Hjemmeside: www.sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye Kræfttilfælde i Danmark. Cancerregisteret

Nye Kræfttilfælde i Danmark. Cancerregisteret Nye Kræfttilfælde i Danmark Cancerregisteret 2015 Redaktion: Sundhedsdatastyrelsen Ørestads Boulevard 5 2300 København S Hjemmeside: www.sundhedsdatastyrelsen.dk Publikationen Nye Kræfttilfælde i Danmark

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010.

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010. SYGEHUSPATIENTERS OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1997-2008 2010 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Nye Kræfttilfælde i Danmark. Cancerregisteret

Nye Kræfttilfælde i Danmark. Cancerregisteret Nye Kræfttilfælde i Danmark Cancerregisteret 2014 Redaktion: Sundhedsdatastyrelsen Ørestads Boulevard 5 2300 København S Hjemmeside: www.sundhedsdata.dk Publikationen Nye Kræfttilfælde i Danmark fra Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031

Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031 Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031 Kræftstatistikdatabasen NORDCAN 1, som er baseret på data fra de nordiske cancerregistre, har en funktion til fremskrivning af

Læs mere

Cancerregisteret. Tal og analyse

Cancerregisteret. Tal og analyse Cancerregisteret Tal og analyse 2012 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

CANCERREGISTERET. Tal og analyser

CANCERREGISTERET. Tal og analyser CANCERREGISTERET Tal og analyser 2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

Cancerregisteret. Tal og analyse

Cancerregisteret. Tal og analyse Cancerregisteret Tal og analyse 2013 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for årene 1999-2002 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Tallene for 1999 og 2000 er validerede;

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2000-2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1998-2009 2011 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1998-2009 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

CANCERREGISTERET 2008

CANCERREGISTERET 2008 CANCERREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

CANCERREGISTERET Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 3

CANCERREGISTERET Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 3 CANCERREGISTERET 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 20 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var i 200:

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Nøgletal for kræft oktober 2007

Nøgletal for kræft oktober 2007 Nøgletal for kræft oktober 2007 1. Stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet. I perioden fra 2001 til 2006 er antallet af personer, som

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Kræftplan IV Notat vedrørende analyse til beskrivelse af sundhedsvæsenets aktivitet og resultater på

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 EndETaRmsKRÆFT

KRÆFTPROFIL 9 EndETaRmsKRÆFT 2009 KRÆFTPROFIL Endetarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Endetarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Kræftområdet 2007-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Hovedresultater... 3 1.4

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 402 Offentligt CANCERREGISTERET 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 4

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 402 Offentligt CANCERREGISTERET 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 4 Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 402 Offentligt CANCERREGISTERET 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Kræftprofil: Brystkræft 2000-2007. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. URL: http://www.sst.dk

Kræftprofil: Brystkræft 2000-2007. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. URL: http://www.sst.dk KRÆFTPROFIL BRYSTKRÆFT 2000-2007 2009 Kræftprofil: Brystkræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Cancer; Bryst; Mamma; Cancerregisteret;

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

CANCERREGISTERET 2005 og 2006

CANCERREGISTERET 2005 og 2006 CANCERREGISTERET 2005 og 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

De samfundsøkonomiske omkostninger ved kræft

De samfundsøkonomiske omkostninger ved kræft CENTER FOR SUNHEDSØKONOMISK FORSKNING - COHERE De samfundsøkonomiske omkostninger ved kræft SAMMENFATNING MARIE KRUSE, GISELA HOSTENKAMP OKTOBER 2016 De samfundsøkonomiske omkostninger ved kræft Kræft

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

Sundhed. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen

Sundhed. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2 Sundhed Danskernes middellevetid er steget Middellevetiden anvendes ofte som mål for en befolknings sundhedstilstand. I Danmark har middellevetiden gennem en periode været stagnerende, men siden midten

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere