LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER."

Transkript

1 LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen for lønforhandling i vores sogn. Principper for løn Administration af lønmidlerne tager udgangspunkt i den løbende visions- og målsætningsplan, som Menighedsrådet (MR) i dialog med medarbejderne fastlægger. Følgende områder indgår som, centrale elementer i principper for løn Bred kompetenceudvikling fagligt og personligt.. Tværgående områder og funktioner, hvor den enkelte medarbejder udviser initiativ for faglig og geografisk fleksibilitet, f.eks. ved 1. Effektivisering af drift ude og inde herunder god planlægning og optimering rationelle og fremadrettede procedurer vedr. indkøb og ressourceplanlægning ved ekstraordinær arbejdsindsats til gavn for helheden 2. Personlige kvalifikationer fleksibilitet både fagligt og geografisk omstillingsparathed. Lønnen fastsættes efter en samlet vurdering af den enkelte medarbejder og det eksisterende lønniveau. Løn Løn være af forskellig karakter: 1. funktionsløn det vil sige en særlig tidsbegrænset funktion i forbindelse med et indsatsområde, eller et særligt projekt. Den type lokalløn kan tildeles, når der foreligger en funktionsbeskrivelse eller en projektbeskrivelse for den pågældende funktion. 2. kvalifikationsløn det vil sige at en medarbejder har en særlig efterspurgt kompetence, som ligger uden for de relevante forventninger til den konkrete stilling, som vedkommende bestrider, og som kommer kirken til gode i henhold til MRs visioner og mål, og som således ikke i forvejen er aflønnet via aktuel indplacering 3. engangsvederlag: en her og nu belønning for en særlig indsats fagligt eller personligt.

2 Hvem er omfattet? Alle kirkens medarbejdere Procedure: Alle ønsker om løn indgives til menighedsrådet skriftligt inden 15. september. Overenskomstansatte indgiver deres ønsker via deres faglige organisation. Tjenestemandsansatte indgiver deres ønsker via deres faglige organisationer til kirkeministeriet. Øvrige ansatte kan indsende deres ønsker direkte til menighedsrådet. MR behandler alle ønsker på sit oktober/november møde på baggrund af indstilling fra kontaktpersonerne, og svarer herefter skriftligt på de fremsatte forslag/ønsker. Ved uenighed, for overenskomstansatte, kan den faglige organisation indbringes forhandlingen til Stiftet som 2. Instans forhandling, som beskrevet i overenskomsten. Kirkegårdspersonale: Lønforhandling finder sted mellem menighedsrådet/kirkegårdslederen og 3F/TR. For ufaglærte gartner, ansat på kirkegården, gælder desuden: En ufaglært gartner kan, efter individuel aftale med kirkegårdslederen, påbegynde relevant og godkendt efteruddannelse med. Den ufaglærte udbetales tillæg, efter forhandling med 3F, indtil niveauet for løn som faglært er opnået. Herefter ophæves kvalifikationstillæg, og der udbetales løn svarende til faglært gartner. Basiskursus (4 uger) Kirkegårdskursus (3 uger) Belægningskursus (4 x 3 uger) Grønne kurser jord, vand og næring (3 x 3 uger) Beskæringskursus (4 uger) Alle lønaftaler skal godkendes af menighedsrådet. Brabrand 1. november 2012

3 Lønpolitik i Budolfi Sogn Dette papir er udarbejdet, for at de ansatte ved Budolfi Domkirke ved, hvad der blandt andet ligger til grund for menighedsrådets lønpolitik. Menighedsrådet mener grundlæggende, at den begyndelsesløn, som aftales, skal være fair og rimelig og modsvare medarbejderens kompetencer. Menighedsrådet forventer derfor, at alle ansatte er engagerede medarbejdere, som yder en professionel indsats i forhold til de opgaver, der både falder under den enkeltes arbejdsområder og til hele organisationen, og at alle bidrager positivt til et godt arbejdsmiljø. Følgende egenskaber og kompetencer kan i en lønforhandling være med til at påvirke lønnen i en positiv retning. Personlige egenskaber. Fleksibilitet, tilgængelighed, er serviceminded og imødekommende, engagement, parathed, flid, præcision, konstruktivitet, villighed til at lære nyt, udviser holdånd og lyst til at indgå i arbejdsfællesskabet. Personlige kompetencer. Erfaring med arbejdsområdets kerneopgaver, faglig relevant rutine, person- og sognekendskab, kreativitet, dygtighed, samarbejdsvillighed. Andre forhold, der kan påvirke løndannelsen. Kursusdeltagelse indenfor arbejdsområdet, anden kompetencegivende uddannelse, der har relevans til arbejdsområdet, personlig udvikling, inddragelse af nye arbejdsområder, en særlig indsats, der er mere end forventelig Vederlag. Der kan altid aftales merarbejde, eller der kan opstå specielle situationer, der kræver en særlig indsats, og menighedsrådet kan honorere sådanne situationer. Dog skal omfanget og honoraret altid være aftalt på forhånd.

4 Menighedsrådet d. 21. april 2010 Lønpolitik for Helligåndskirken Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Helligåndskirken lægger vægt på i udmøntningen af de lokale lønmidler at beskrive processen for lønforhandling i vores sogn. Principper for lokalløn Administration af lokale lønmidler tager udgangspunkt i den visions- og målsætningsplan, som Menighedsrådet (MR) i dialog med medarbejderne fastlægger. Her er formuleret, hvilke indsatsområder, der er prioriteret i perioden og hvad det betyder for medarbejdernes arbejdsindsats og dermed også udvikling i denne periode. Det betyder, at følgende områder indgår som, centrale elementer i principper for lokalløn Bred kompetenceudvikling, specielt inden for indsatsområderne o arbejdet med børn og unge, o diakoni, o kommunikation Tværgående områder og funktioner, hvor den enkelte medarbejder udviser proaktiv initiativ for faglig og geografisk fleksibilitet, f.eks. ved o Effektivisering af drift ude og inde o herunder god planlægning og optimering o rationelle og fremadrettede procedurer vedr. indkøb og ressourceplanlægning o ved ekstraordinær arbejdsindsats til gavn for helheden Personlige kvalifikationer o fleksibilitet både fagligt og geografisk o omstillingsparathed. Lokallønsformer I henhold til de nye overenskomster kan lokale lønmidler være af forskellig karakter:

5 o funktionsløn det vil sige en særlig tidsbegrænset funktion i forbindelse med et indsatsområde, eller et særligt projekt. Den type lokalløn kan tildeles, når der foreligger en funktionsbeskrivelse eller en projektbeskrivelse for den pågældende funktion. o kvalifikationsløn det vil sige at en medarbejder har en særlig efterspurgt kompetence, som ligger uden for de relevante forventninger til den konkrete stilling, som vedkommende bestrider, og som kommer kirken til gode i henhold til MRs visioner og mål, og som således ikke i forvejen er aflønnet via aktuel indplacering o engangsvederlag: en her og nu belønning for en særlig indsats. Hertil kan man forestille sig mere generel kompetenceudvikling og ændrede ansvarsområder, som kan give anledning til generel lønomplacering (intervallønstrin). Det skal dog tænkes sammen med, hvem der betaler tid og penge for en sådan evt. kompetenceudvikling. Det er næppe realistisk, at kirken både investerer i kompetenceudvikling af en medarbejder og derefter også honorerer i løn, at man har fået den kompetence, som man selv har betalt for Hvem er omfattet? Alle kirkens medarbejdere med overenskomstansættelse eller time-/honorarløn omfattet af de nye overenskomster. (Tjenestemandsansatte er ikke omfattet, idet sådanne er omfattet af centrale lønforhandlinger). Procedure Alle ønsker om lokalløn indgives til menighedsrådet skriftligt inden 15. september (normalt) af medarbejderens organisation. MR behandler alle ønsker på sit oktobermøde på baggrund af indstilling fra Personaleudvalget, og svarer herefter skriftligt på de fremsatte forslag/ønsker. Ved enighed træder den forhandlede lokalløn i kraft efterfølgende år pr. d. 1. januar. Ved uenighed indbringes forhandlingen til Stiftet som 2. Instans forhandling, som beskrevet i overenskomsten. Rammerne for lokalløn MR vil tilsigte at budgettere med i omegnen af 1-1,5% af lønsummen (lønsummen for den berørte medarbejdergruppe) til lokalløn.

6 Øvrige forhold Året 2010 (til implementering i 2011) vil være et forsøgsår og lønpolitikken skal derfor evalueres primo 2011 med henblik på at gøre principper og procedure permanente. Således vedtaget på MRs møde d. 21. april 2010.

7

8

9

10 Varde Menighedsråds lønpolitik. a. Intervalløn. Det er menighedsrådets vurdering, at intervallønnen honorerer for de opgaver, der er stillingens kerneopgaver, og at menighedsrådet for denne løn kan forvente både effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen, og at medarbejderen er samarbejdsvillig og positiv. Menighedsrådet vurderer, at generelle lønstigninger og / eller stagnation eller fald følger arbejdsmarkedets udvikling. b. Aftaler om særlige løntillæg. Såfremt menighedsrådet beslutter at tildele en medarbejder et særligt løntillæg sker dette for en særlig indsats, der skal understøtte den retning, menighedsrådet ønsker at gå, og at udførelsen sker i overensstemmelse med den overordnede personalepolitik. B. Menighedsrådets udarbejdelse af mål for løndannelse. a. Lønpolitikkens udarbejdelse. Menighedsrådet har som grundlag anvendt tilgængeligt materiale fra kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd. b. Generelle bestemmelser. Menighedsrådet har med overenskomsten for organister og organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerne-opgaver som kordegn, sognemedhjælper, kirkemusiker og kirketjener fået arbejdsgiveropgaven at forhandle løn med personalegruppernes faglige organisationer. Menighedsrådets rolle i overenskomstforhandlingerne har dermed fået lønnen ind som et ledelsesredskab på lige fod med f.eks. MUS, personale medindflydelse mv., idet lønnen derved kommer til at understøtte den retning, menighedsrådet vil gå i. Landsforeningen af Menighedsråd siger i den forbindelse, at det er dens opfattelse, at basislønnen eller fikspunktet honorerer for de opgaver, der er stillingens kerneopgaver, og at menighedsrådet for denne løn kan forvente både effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen, og at medarbejderen er samarbejdsvillig og positiv. Landsforeningen udtaler også, at basislønnen / fikspunktet i nogen grad betaler for geografisk og/eller faglig fleksibilitet. Forhandling og lønudgift. Kirkeministeriet understreger, at den lokale løndannelse sker inden for rammerne af menighedsrådets økonomi. Det er menighedsrådets ansvar gennem prioritering at sikre, at der er midler til rådighed til de områder, der ønskes styrket. Menighedsrådet er forpligtet til at forhandle løn en gang årligt, hvis den forhandlingsberettigede organisation ønsker en forhandling. I sådanne tilfælde skal menighedsrådet besvare henvendelse om indgåelse af lønaftale senest 15. november under forudsætning af, at forslaget er fremsat af den faglige organisation inden 15. september.

11 C. I Varde menighedsråds tilgang til lønforhandlinger med faglige organisationer indgår bl.a. følgende. Mål for ledelse jfr. organisationsplanens afsnit A: a. Menighedsrådet gør medarbejderne bekendt med de årlige mål, budgetter og resultatkrav og inddrager medarbejderne i planlægning og udførelse deraf. b. Menighedsrådets ledelse sigter, i organisation og personalepolitik, mod effektivitet, samarbejde, udvikling, trivsel og agtelse for medarbejdernes færdigheder. c. Menighedsrådet lægger vægt på, at ledelse og medarbejdere gør sig synlige i dialog med hinanden. d. Personalepolitikkens afsnit 1: Det er menighedsrådet mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, sam-arbejde og uddelegering af opgaver for derigennem at fremme effektivitet, udvikling og agtelse af ansattes færdigheder til gavn for den enkelte medarbejder selv og for menigheden samt andre brugere af den kirkelige institution. Vi vil sikre kvaliteten i vort arbejde, glæde os over succeser og vil gerne gøre dem synlige. e. Til fremme af de foran beskrevne mål gennemføres sideløbende følgende: * MUS-samtaler og kompetenceudvikling, * Der er oprettet samarbejdsudvalg med 4 møder årligt samt et årligt medarbejdermøde. * Virksomhedsplan for det kommende år udarbejdes. Heri indgår en 5 årig prioriteringsplan for større investeringer. * Årsberetning udarbejdes efterfølgende år med angivelse af, om kravene om stillede mål blev indfriet.

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole skal være en attraktiv arbejdsplads og kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken skal afspejle

Læs mere

LØNPOLITIK. En vej til skolens mål

LØNPOLITIK. En vej til skolens mål LØNPOLITIK En vej til skolens mål Inspirationspjece til frie grundskoler, efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler August 2005 LØNPOLITIK En vej til skolens mål Inspirationspjece til frie grundskoler,

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Lønforhandlinger på arbejdspladsen - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Maj 2012 Dét skal man vide om lokale lønforhandlinger Lønforhandlinger skal ske mindst én gang om året, hvis en af

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Lønhandlingsplan for Vejle Kommune

Lønhandlingsplan for Vejle Kommune Lønhandlingsplan for Vejle Kommune Gældende fra 1.4.2013 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organisering af opgaven... 3 Generelt om overenskomst 2013-2015... 4 De centrale aftaler om Lokal Løndannelse...

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega Kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR

Læs mere

Personalepolitik ved VUC Roskilde

Personalepolitik ved VUC Roskilde Personalepolitik ved VUC Roskilde Juni 2015 2015 L æ d e r s t r æ d e 4, 4 0 0 0 R o s k i l d e Indholdsfortegnelse Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 1 Overordnet formål... 4 VUC Roskilde

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere