FORBRUGERHOLDNINGER TIL ONLINE DATING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBRUGERHOLDNINGER TIL ONLINE DATING"

Transkript

1 FORBRUGERHOLDNINGER TIL ONLINE DATING CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ONLINE DATING 29. JULI 2014 KANDIDATAFHANDLING COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 CAND.MERC. EMF SANNE GROTHE VEJLEDER OLE E. ANDERSEN MAIKEN EGSTRAND HEDELUND Anslag: = 118,8 sider

2

3 ABSTRACT ABSTRACT The focus of this thesis is to understand consumers attitude towards online dating, and examine how these attitudes can be affected and changed. We seek to gain knowledge of potential negative attitudes towards online dating and create a communication strategy in order to influence the existing attitudes. The paper is case oriented and the company involved is Single.dk. The theoretical base of the thesis includes an investigation of the terms: culture, motivation, attitudes as well as rationality and irrationality. We have chosen to convey our study based on six indebt interviews, two focus group interviews and one questionnaire survey based on 553 respondents. The data collected are based on people from the Danish society and with representatives from three age segments; 18-27, and 40+. The qualitative interviews are semi structured, and have an open approach for the purpose of opening up to the informal stories of the informants. The data from the quantitative survey are collected through questionnaires on the Internet. The analysis shows that there exists a correlation between cultural influence experienced by the consumers and their attitude formation towards online dating. Furthermore, it is found that the diffusion of online dating has a positive influence on the formation of consumers attitude. Additionally, it is found that the consumers have a positive attitude towards online dating regardless of which attitude component, cognitive or emotional, they are influenced by. However, there seem to be a distinction according to the degree of the consumers involvement. Here a lower degree of involvement leads to a less positive attitude towards online dating. The subjective norm and consumers' perceived consequences of online dating also have an influence on attitude formation towards online dating. Finally, there exist a correlation between consumers rational reasoning and their attitude towards online dating. However, the analysis also indicates that there is no significant correlation between respondents social needs and their attitude formation. Similarly, the results show no relationship between three out of the four attitude functions and consumer attitudes towards online dating. On the basis of the analysis a communication strategy is created. This strategy shows that Single.dk should implement a differentiated marketing strategy, which focuses on two different audiences. i

4 FORORD FORORD Nærværende afhandling udgør den samlede kandidatafhandling med titlen Forbrugerholdninger til online dating. Afhandlingen er skrevet i et samarbejde mellem Sanne Grothe og Maiken Egstrand Hedelund, og er forløbet over foråret og sommeren 2014 ved Copenhagen Business School (CBS). Afhandlingens omfang er svarende til 30 ECTS-point. Under forløbet har Ole E. Andersen fungeret som vejleder og har især hjulpet med generelle retningslinjer omkring afhandlingen. Desuden har Christina Nadine Brixtofte bidraget med forståelsesmæssige rettelser, og Sandie Langer Christensen har læst korrektur på afhandlingen. Endeligt har Morten Rosendahl Hedelund bidraget med rettelser til afhandlingens layout. Et stort tak til alle ovennævnte, som har hjulpet med afhandlingen. ii

5 iii

6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDNING Indledning Problemformulering Afgrænsning Teoriskitsering Kultur Motivation Holdninger Rationalitet og irrationalitet Metodeskitsering / empiri Videnskabsteori Disposition... 7 KAPITEL 2 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE Single.dk KAPITEL 3 TEORETISK FUNDAMENT Kultur Kulturanalyse - Schein Diffusion of Innovations Referencegrupper Motivation Maslows Behovspyramide Rossiter-Percy grid Holdninger ABC-modellen Effekthierarkimodeller Holdningsfunktioner Multiattitude-modeller Rationalitet og irrationalitet Rationalitet Begrænset rationalitet Adfærdsøkonomi og kognitiv psykologi Irrationalitet Sammenspil mellem rationalitet og irrationalitet Tænke for meget eller tænke for lidt? Forbrugeradfærd KAPITEL 4 HYPOTESER Kultur Motiver Holdninger Rationalitet og irrationalitet KAPITEL 5 METODE/EMPIRI Undersøgelsesdesign Kvalitativ undersøgelse Narrativ tilgang Dataindsamling Reliabilitet og validitet iv

7 INDHOLDSFORTEGNELSE Resultatformidling af dybde- og fokusgruppeinterviews Kvantitativ metode Empiri Udvælgelses af respondenter Spørgeskemaundersøgelse Skalering Analyser af spørgeskemadata med SPSS Realiabilitet og validitet ved kvantitativ metode KAPITEL 6 ANALYSE Indledende overvejelser Beskrivende statistik Stikprøvens repræsentativitet Databehandling Besvarelse af hypoteser Holdnings-variabel Hypotese Hypotese Hypotese Hypotese Hypotese Hypotese Hypotese Sammenfatning KAPITEL 7 DISKUSSION Refleksioner over respondenternes svarangivelse Refleksioner over konstruktionen af holdnings-variablen Refleksioner over analysens resultater KAPITEL 8 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI TRA-modellen (Theory of Reasoned Action) Rossiter-Percy grid Sammenfatning KAPITEL 9 KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING Konklusion Opgavens reliabilitet og validitet Perspektivering Forbrugerholdninger og -adfærd Forbrugerholdninger og adfærd på singlemarkedet KAPITEL 10 LITTERATURLISTE KAPITEL 11 BILAGSFORTEGNELSE v

8

9 Kapitel 1 INDLEDNING Kapitel 1 INDLEDNING 1.1 INDLEDNING Online dating er et marked i vækst med en brancheomsætning i 2012 på 97,5 millioner kr., hvilket er en stigning på 8 % sammenlignet med 2011 (Lund, 2013). Flere og flere online datingsider finder indpas på det danske marked i takt med, at ønsket om at finde kærligheden bliver mere udfordrende, grundet hverdagens mange gøremål. I Danmark er der over en halv million brugere af online datingsider (Hilton, 2014), hvorfor accepten af online dating umiddelbart kan synes fremherskende. På trods af dette står mange udbydere af online datingsider dog overfor nogle store udfordringer, idet store dele af den danske befolkning endnu ikke anerkender denne digitaliserede måde at finde kærligheden på. Skønt flere undersøgelser påpeger, at online dating ikke længere er nær så tabubelagt som tidligere, eksisterer der fortsat mange fordomme i relation til at benytte online dating. Eksempelvis at det kun er uintelligente, asociale og grimme personer, som benytter denne service (Anker-Møller, 2012). I relation hertil påpeger Asif (2013), at online dating ofte forbindes med noget som personer ikke vil vedkende sig, hvorfor mange personer ikke omtaler en eventuel anvendelse af denne service. Undersøgelser har ligeledes fundet, at graden af de fordomme som eksisterer, afhænger af den kultur og den omgangskreds som man færdes i (Schultz, 1999). Dermed kan accepten og brugen af online dating variere blandt befolkningsgrupper. De negative holdninger og den deraf afledte, tilbageholdende adfærd i forhold til at anvende online dating kan dog anses som værende irrationelle. Dette skyldes, at man ved hjælp af online datingsider netop har mulighed for at anvende en velinformeret og velovervejet måde at finde en partner på, og denne metode derfor giver mulighed for at træffe et rationelt valg. I modsætning til at finde en partner på anden vis, som eksempelvis via byture i weekenden. Sidstnævnte metode er en meget anvendt tilgang for mange, da den fastlagte hverdag ellers ikke leder til mange nye bekendtskaber. Byture eller lignende kan dog anses som et langt mere irrationelt forsøg på at finde en partner, da denne tilgang ikke giver samme mulighed for at blive oplyst om, og sortere mellem mulige kandidater. Denne fremgangsmåde kan således lede til en langt mere anstrengende og langsom proces i jagten på kærligheden. En af de nyere online datingsider på det danske marked er Single.dk, som blev oprettet i august 2012 (tidligere Netdate.dk fra 1999). Single.dk har siden deres opstart vundet store markedsandele og virksomheden regner med yderligere fremgang i de kommende år (bilag 1). Grundet Sing- Side 1 197

10 Kapitel 1 INDLEDNING le.dk s fremadgående succes på et udfordrende marked, fremstår denne virksomhed som værende spændende og relevant i relation til online dating. Derfor ønsker vi at fremsætte en operationel kommunikationsstrategi for denne virksomhed, med det formål at hjælpe virksomheden til endnu større succes i fremtiden. Kommunikationsstrategien vil blive baseret på en analyse af forbrugernes holdninger til online dating, og hvorfor disse holdninger er opstået med henblik på at forsøge at ændre eventuelle negative forbrugerholdninger til online dating PROBLEMFORMULERING Med udgangspunkt i den indledende beskrivelse af problemfeltet opstilles følgende problemformulering og undersøgelsesområder: Det ønskes at undersøge forbrugernes holdninger til online dating, med henblik på at ændre eventuelle negative forbrugerholdninger via en relevant kommunikationsstrategi for Single.dk. For at specificere problemformuleringen opdeles denne i mindre, mere håndterbare undersøgelsesområder. Dermed ønskes det at skabe et overblik og styre problemløsningen, samt opstille en afgrænsning af problemformuleringen: Teoretisk funderet undersøgelse af kulturlag og kulturpåvirkninger i det danske samfund og hvorledes disse kan have en indflydelse på forbrugerholdninger. Teoretisk funderet undersøgelse af de motiver, som kan ligge til grund for valget eller fravalget af brugen af online dating, for at få indsigt i, hvad der ydermere kan påvirke forbrugernes holdninger. Teoretisk behandling af udvalgte holdnings-modeller med inddragelse af teorier omhandlende holdningsdannelse, holdningspåvirkning og holdningsændring. Teoretisk undersøgelse af begreberne rationalitet og irrationalitet, med henblik på at opnå en større forståelse for individers tanker, beslutningsprocesser og adfærd i forhold til online dating. Analyse på baggrund af de udvalgte teorier med henblik på at undersøge, hvilke holdninger forbrugerne har i relation til online dating, hvorfor disse holdninger eksisterer, og hvordan de kan påvirkes og ændres. På baggrund af den empiriske analyse, som tager sit udgangspunkt i opgavens teoretiske fundament, ønskes det at udarbejde en sammenhængende og argumenterende kommunikationsstrategi for Single.dk. Strategien vil inkludere overordnede guidelines og refleksioner i forhold til hvilken Side 2 197

11 Kapitel 1 INDLEDNING retning og hvilket kreativt koncept, Single.dk bør fokusere på. Dermed bliver det ikke en detailspecifik strategi med medievalg, budgetallokering og lignende AFGRÆNSNING I opgaven vil fokus være relateret til generelle online datingsider og dermed ikke niche datingsiderne såsom elitedating.dk, farmerdating.dk og partnermedniveau.dk. Dette skyldes, at det er den generelle holdning til online dating i Danmark, som ønskes undersøgt. I relation hertil bør det nævnes, at online dating i denne opgave forstås som den aktivitet, man kan bruge for at finde en partner ved hjælp af Internettet, og hvor det kræves, at man opretter en detaljeret og beskrivende profil. Således omhandler undersøgelsen ikke dating-services såsom Tinder. Endvidere fokuseres der i opgaven på teorier omhandlende kultur, motivation, holdningsdannelse og holdningsændring, samt menneskets rationalitet og irrationalitet. Dermed tages der ikke højde for andre faktorer, som kan have indflydelse på en kommunikationsstrategi såsom konkurrenceparametre, økonomiske faktorer og lignende. Ydermere er teorierne udvalgt på baggrund af deres relevans i forhold til ovenstående problemformulering. Dermed eksisterer der en lang række teorier og begreber, indenfor dette felt, som ikke inddrages i opgaven. Da opgaven, som nævnt ovenstående, afgrænses til at undersøge holdninger til generelle online datingsider, fastsættes den empiriske målgruppe til at indbefatte hele det danske datingmarked, hvilket inkluderer danskere i alderen 18+. Dette harmonerer med, at Single.dk ligeledes har fastsat deres målgruppe til personer der er over 18 år, og det netop er denne virksomhed, vi ønsker at opstille en kommunikationsstrategi for. Som udgangspunkt inddeles målgruppen yderligere i tre alderssegmenter; år, år samt 41+. Denne inddeling er foretaget på baggrund af Single.dk s egen alderssegmentering. 1.2 TEORISKITSERING KULTUR For at opnå indblik i, hvilke faktorer, der kan påvirke den danske befolknings holdninger i forhold til online dating, ses der på nogle kulturelle betragtninger. Kultur kan defineres som et sæt af værdier, meninger og normer, der er gældende for samfundet (Solomon, 2010). Således bliver de værdier, meninger og normer, som eksisterer i en given kultur, kriterier, som individer bruger til at udvælge og retfærdiggøre deres handlinger. Kulturen er dermed en afgørende determinant for en persons adfærd og ønsker og kan have stor indflydelse på de holdninger, som dannes hos det enkelte individ. Side 3 197

12 Kapitel 1 INDLEDNING Det synes relevant at foretage en kulturanalyse for at opnå større indsigt i samfundets grundlæggende kultur i relation til online dating. Til dette formål anvendes Edgar Scheins kulturanalyse, som anskuer kulturen på tre forskellige analyseniveauer: artefakter, værdier og grundlæggende antagelser. Teorien Diffusion of Innovations fremsat af Rogers, E.M. (1995), omhandler spredningen af en innovation, og dermed hvorledes en innovation accepteres og tages i brug i samfundet. Denne teori fremstår brugbar for at klarlægge, hvilke faktorer, der har betydning for anvendelsen og accepten af online dating. Endvidere inddrages teori omhandlende individers referencegrupper, idet referencegrupper antages at have meget stor betydning for forbrugernes holdninger og adfærd (Solomon, 2013). Derved synes det interessant at undersøge, hvorledes holdninger og adfærd i relation til online dating er influeret af individers referencegrupper MOTIVATION Motivation refererer til den proces, der danner årsag til forbrugernes adfærd. Motivation opstår, når der er et behov, som forbrugeren ønsker at dække (Ibid.). Det synes relevant at inkludere motivationsteorier for at få en forståelse for, hvad der kan motivere forbrugerne til at anvende online dating. Maslows behovspyramide fremsætter fem motivationsbehov som skal opfyldes kontinuerligt, nedefra og op, igennem pyramiden. I midten af behovspyramiden findes det sociale behov og dermed behov for kærlighed, ømhed og tilknytning. Denne teori findes anvendelig for at opnå en dybere forståelse for individers behov for at finde kærligheden og skabe sociale relationer, eller mangel på samme. Hermed er det muligt at belyse, hvilke faktorer der motiverer forbrugere til at anvende online dating. Rossiter-Percy grid kan ligeledes anvendes til at belyse forbrugernes motivation for at anvende online dating. Ifølge teorien kan motivationen for forbrug af et produkt eller service enten være negativt eller positivt orienteret og forbrugeren kan være høj eller lav involveret i dette forbrug. Modellen kan således anvendes til at inddele befolkningen i forskellige segmenter, afhængig af deres motivation og involvering i relation til online dating. Denne opdeling skal være behjælpelig til at opstille en velargumenteret kommunikationsstrategi for Single.dk. Side 4 197

13 Kapitel 1 INDLEDNING HOLDNINGER For at afdække de holdninger, der eksisterer blandt målgruppen i relation til online dating synes det væsentligt at belyse, hvilke komponenter, som tilsammen konstruerer en holdning. Dette gøres ved hjælp af ABC-modellen, som netop påviser, hvorledes en holdning består af tre komponenter, og dermed viser samspillet mellem viden, følelser og handling. I relation hertil benyttes effekthierarkimodeller til at forklare den relative indflydelse af de tre komponenter, og hvorledes holdninger dannes som følge heraf. Da holdninger dannes af forskellige årsager, hos forskellige mennesker, synes det interessant at undersøge, hvorfor en holdning dannes. For at belyse dette anvendes Daniel Katzs teori omhandlende fire holdningsfunktioner. De fire holdningsfunktioner; nyttefunktion, værdifunktion, egodefensiv funktion og viden-funktion, skal være med til at skabe indsigt i, hvilke holdninger, der eksisterer i forhold til online dating. Endvidere synes det væsentligt at undersøge, hvilken (intention til) adfærd individers holdninger kan resultere i. Til dette formål benyttes Theory of Reasoned Action, som er et teoretisk framework, der kan hjælpe med at forudsige og forklare den menneskelige adfærd. Teorien omhandler sammenhængen mellem holdning og adfærd og benyttes til at generere en mere omfattende forståelse for, hvordan en holdning dannes. Ydermere skal teorien være behjælpelig til at udarbejde en kommunikationsstrategi for Single.dk RATIONALITET OG IRRATIONALITET Hvorvidt individer tænker og handler rationelt eller irrationelt har været et længe diskuteret spørgsmål. Det ønskes at give en forklaring af begreberne rationalitet og irrationalitet for at opnå en større forståelse for individers tanker, beslutningsprocesser og adfærd i forhold til online dating. Den teoretiske undersøgelse vil belyse den rationelle beslutningsmodel og anvendelsen af denne. Endvidere belyses teorier omkring begrænset rationalitet og adfærdsøkonomi. Efterfølgende flyttes fokus til det irrationelle individ i form af anerkendelsen af de ubevidste og intuitive processer i beslutningstagning. Det synes dermed interessant at belyse, hvorledes menneskets bevidsthed og rationalitet såvel som ubevidsthed og irrationalitet påvirker forbrugeren i forhold til dennes tanker, beslutningstagning samt adfærd. Side 5 197

14 Kapitel 1 INDLEDNING 1.3 METODESKITSERING / EMPIRI Denne opgave er af praktisk karakter, idet der tages udgangspunkt i en praktisk problemstilling, som omhandler den danske befolknings holdninger til online dating. Der gøres brug af en eksplorativ analyse, da det synes relevant at undersøge, hvilke holdninger, der eksisterer for at kunne påvirke disse. Den eksplorative analyse kan være med til at afdække holdningsdannelse og holdningspåvirkning blandt befolkningen, idet analysen anvendes til at udforske en problemstilling på en bred og åben måde (Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz & Sørensen, 2009). Dermed skal analysen være med til at generere ideer til, hvorledes online dating bør markedsføres til befolkningen, således at denne aktivitet bliver mere acceptabel og velanset. Tilgangen til analysen er abduktiv, da man ikke kan tale om, hvornår processen starter og slutter. I stedet veksler vi i abduktionen mellem empiri og teori og lader de to elementer informere hinanden, for at vi kan lave en informeret analyse (Halkier, 1998). Der er altså hverken tale om en induktiv eller deduktiv tilgang, men en blanding af de to, hvor vores teoretiske baggrund samt erfaringer og meninger influerer den indsamlede empiri, og hvor empirien igen spiller ind på den efterfølgende analyse. Både teorien og feltet udvikler sig efterhånden som undersøgelsen og analysen finder sted. Der anvendes en kvalitativ såvel som en kvantitativ analysetilgang i opgaven. Indledningsvist vil der blive holdt interview med marketingsdirektøren for Single.dk, for at få en dybere forståelse for virksomhedens målsætninger, samt hvilke holdninger og anskuelser Single.dk har i forhold til markedet på nuværende tidspunkt. Interviewet skal ligeledes være med til at opnå inspiration og afhente empirisk materiale til opgavens videre udarbejdelse. Endvidere vil der blive foretaget 6 kvalitative dybdeinterviews og 2 fokusgruppeinterviews med 5-7 deltagere i hver. Med den kvalitative tilgang er det muligt at gå i dybden med de holdninger, der eksisterer og undersøge, hvor de kommer fra. Således vil det også være muligt at afdække, hvorledes disse holdninger kan påvirkes. Herefter foretages der en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, der er baseret på 553 respondenter. Spørgeskemaundersøgelsen konstrueres på baggrund af det indsamlede data fra de kvalitative undersøgelser og den anvendte teori. Derved vil der blive taget udgangspunkt i de holdninger og synspunkter, som ekspliciteres via de kvalitative undersøgelser ved udarbejdelse af spørgeskemaet. Den kvantitative undersøgelse benyttes til at indsamle data for en større målgruppe og er dermed velegnet til at teste hypoteser om en bredere population. En nærmere analyse og redegørelse for metodens validitet og reliabilitet følger i kapitel 5. Side 6 197

15 Kapitel 1 INDLEDNING I analysen vil der hovedsageligt blive anvendt primære data, som er opsamlet via de kvalitative og kvantitative undersøgelser af befolkningens holdninger. Dog gøres der også brug af sekundære data, blandt andet i form af statistikker fra Danmarks Statistisk. 1.4 VIDENSKABSTEORI Med de anvendte teorier i henhold til opgavebesvarelsen, lægger vi et socialkonstruktivistisk syn på opgaven, hvilket betyder, at vores erkendelse af virkeligheden som udgangspunkt er konstruktivistisk. Dermed mener vi, at vores viden om virkeligheden er en social konstruktion, som er skabt i interaktion og forhandling med andre individer (Larsen, 2005). Vi har i forbindelse med opgaven en implicit antagelse om dens retning og om, hvilke resultater, vi har mulighed for at nå frem til. Dette kan påvirke den måde, hvorpå vi arbejder med opgaven og set ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv ligeledes have betydning for selve resultaterne (Collin, 2003). De normative forestillinger, vi har om opgavens emne, kan sandsynligvis have indflydelse på, hvilken vinkel, vi har lagt på opgavens fokus og i høj grad også på udformningen af vores interviewguide. Årsagen hertil kan være, at vi mere eller mindre ubevidst kan søge at udforme interviewguiden i overensstemmelse med vores overbevisning om, hvordan vi kan få informanterne til mest positivt at tage imod interviewsituationerne. Ligeledes vil udvælgelsen af fokusområder fra interviewene til spørgeskemaundersøgelsen være baseret på en subjektiv udvælgelse fra vores side. Både interviewene, spørgeskemaundersøgelsen og den samlede opgaves resultater kan derved siges at være konstrueret ud fra vores egne forestillinger om den konkrete verden. Særligt kan vi influere undersøgelsesresultaterne i forbindelse med de elementer af interviewene, som vi vælger at medtage i vores analyse. På trods af, at vi i opgaven forsøger at være objektive, er vi bevidste om, at dette aldrig er fuldstændig muligt, og at vi i høj grad indgår i en proces af meningsskabelse i forhold til opgavens fokusområder (Bryman & Bell, 2007) DISPOSITION Efter den indledningsvise beskrivelse af problemfeltet, afgrænsning, metode- og teoriskitsering samt opgavens videnskabsteoretiske ståsted i kapitel 1, fremlægges en beskrivelse af Single.dk. Virksomhedsbeskrivelsen i kapitel 2 vil inkludere en kort beskrivelse af virksomhedens historie, ejerforhold, samt omsætning og økonomiske resultater. I kapitel 3 vil de udvalgte teorier blive beskrevet. Der vil i opgaven blive fokuseret på teorier omhandlende kultur, motivation, holdninger samt menneskets rationalitet og irrationalitet. Disse teo- Side 7 197

16 Kapitel 1 INDLEDNING rier skal tilsammen være med til at skabe en forståelse for hvilke holdninger, der er i relation til online dating, samt hvorfor disse holdninger eksisterer. Endvidere skal teorierne give et indblik i, hvorledes det er muligt at påvirke og eventuelt ændre forbrugerholdninger, med henblik på at fremsætte en kommunikationsstrategi for Single.dk. Ud fra de fremsatte teorier er det muligt at opstille hypoteser som søges besvaret gennem de kvalitative og kvantitative undersøgelser. Hypoteserne fremstilles i kapitel 4. Det efterfølgende kapitel 5 omhandler de udvalgte dataindsamlingsmetoder og databehandlinger. Dette kapitel vil indledningsvis fremlægge en beskrivelse af de kvalitative studier og den efterfølgende databehandling. Databehandlingen fra de kvalitative interviews vil herefter udgøre fundamentet for den kvantitative spørgeskemaundersøgelse. Kapitel 6 indeholder de statistiske såvel som de empiriske analyser. Dette afsnit vil inkludere en besvarelse af de opstillede hypoteser i henhold til opgavens problemstilling. Herefter følger en diskussion af analysens resultater i kapitel 7. Dette inkluderer overvejelser, refleksioner, undren og mulige forklaringsårsager i forhold til analysens udfald. Ud fra analysens resultater vil det efterfølgende være muligt at give et forslag til en kommunikationsstrategi for Single.dk. Kommunikationsstrategien vil blive fremlagt i kapitel 8. Afslutningsvist opstilles opgavens konklusioner og en efterfølgende perspektivering for opgaven i kapitel 9. Side 8 197

17 Kapitel 1 INDLEDNING Kapitel 1 Holdningsændring & kommunikationsstrategi Indledning og problemformulering g Metode- og teoriskitsering Kapitel 2 Kapitel 3 Virksomhedsbeskrivelse Teoretisk fundament Kultur Motiver Holdninger Rationalitet og irrationalitet Kapitel 4 Hypoteser Kapitel 5 Metode og databehandling Dybdeinterviews Fokusgruppeinterviews spørgeskemaundersøgelse Kapitel 6 Statistisk og empirisk analyse Hypotese X Hypotese Y Kapitel 7 Diskussion Kapitel 8 Kommunikationsstrategi Kapitel 9 Konklusion og perspektivering Side 9 197

18 Kapitel 2 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE Kapitel 2 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE 2.1 SINGLE.DK Jonas Cronfeld og Mattias Pfeiffer stiftede Netdate.dk i 1999, og har siden ført virksomheden videre med navneskiftet i 2012 til Single.dk. Medstifter Jonas Cronfeld udtaler i et interview (bilag 1), at Single.dk på mange områder er sammenlignelig med Dating.dk, som er Danmarks største online datingudbyder. Dating.dk ejer i dag 50 % af Single.dk. Single.dk havde i 2013 en årlig omsætning på cirka 10 millioner kroner og en profit på cirka 3 millioner kroner. Ejerne håber og regner med en fordobling af disse økonomiske resultater i 2014, eftersom det ifølge Jonas Cronfeld er realistisk, at Single.dk fortsætter deres opadgående vækstkurve fra de tidligere år (bilag 1). Virksomheden beskæftiger på nuværende tidspunkt 6 medarbejdere, som er bosiddende i både Danmark og udlandet. De søger dog at ansætte flere i den nærmeste fremtid (bilag 1). Der er cirka brugere af Single.dk, hvoraf cirka er aktive brugere. Single.dk har en bred målgruppe, som dækker alle danskere over 18 år. Virksomheden forsøger at adskille sig fra deres konkurrenter ved at levere produkter, som de ved forbrugerne efterspørger, og efterfølgende præsentere disse på en spændende, visuel og frisk måde. Side

19 Kapitel 3 TEORETISK FUNDAMENT Kapitel 3 TEORETISK FUNDAMENT 3.1 KULTUR For at få en dybere forståelse for de holdninger som forbrugerne har, synes det væsentligt at undersøge, hvilken kultur, de lever i. Dette skyldes, at kultur har indflydelse på den måde, som mennesket handler, og derved også på de holdninger, der dannes (Evans, Jamal & Foxall, 2009). Årsagen til dette er, at kultur både er medskabende for individers identitet samt giver individer et rationale for de handlinger, de foretager KULTURANALYSE - SCHEIN Der foretages en kulturanalyse for at opnå større indsigt i samfundets grundlæggende kultur i forhold til online dating. Geert Hofstede har fremsat en kulturanalyse, som umiddelbart kan synes anvendelig til at afdække den danske kultur i forhold til online dating. Hofstede kulturanalyse inkluderer fem forskellige kulturdimensioner, som menes at eksistere, i større eller mindre grad, i forskellige (nationale) kulturer. Disse kulturdimensioner giver dog anledning til en meget faststruktureret analyse af kulturen, hvorfor denne teori ikke synes anvendelig til opgavens videre besvarelse. I stedet har Edgar Schein fremsat en kulturanalyse, der betragtes som værende mere åben og derved giver mulighed for at foretage en mere objektiv og udforskende analyse af den kultur, der eksisterer i relation til online dating. Således vælges at benytte Scheins funktionelle perspektiv til kulturanalysen. På trods af, at Scheins funktionelle perspektiv har fokus på kultur i organisationer, synes teorien alligevel mulig at overføre til at behandle kulturer i andre sammenhænge. Der kan argumenteres for dette, idet organisationskultur defineres som et kollektivt fænomen og en social enhed, (Schultz, 1990), hvilket ifølge Hofstede ligeledes er en generel beskrivelse af kulturbegrebet (Hofstede, 1999). Schein anskuer kulturen ud fra de funktioner, som kulturen varetager for at sikre sin overlevelse (Schultz, 1990). Viden om kulturen anses som værende en nødvendighed for at kunne forstå de irrationelle ræsonnementer og handlinger, som foregår i menneskers systemer. Uden kultur vil man ikke være i stand til at forstå, hvorfor mennesker tænker og føler, som de gør. Schultz (1990) fremhæver via dette perspektiv, at man bør foretage en dybdegående analyse, der bevæger sig gennem hvert lag af kulturen for at opnå indsigt i den givne kultur. En kulturanalyse vil desuden give et indblik i de holdninger, der eksisterer i det pågældende samfund. Side

20 Kapitel 3 TEORETISK FUNDAMENT Scheins funktionelle perspektiv anskuer kulturen på tre forskellige analyseniveauer; grundlæggende antagelser, værdier og artefakter (Schein, 2010). De grundlæggende antagelser er de dybdegående, fundamentale træk, der er ved kulturen. Disse er noget, som implicit styrer adfærden, hvilket gør, at de er meget svære at få øje på i kulturen. Dette omhandler de kerneantagelser, som individuelle personer i en gruppe har omkring verden, og hvordan den fungerer. Mønstret for de grundlæggende antagelser bliver over en periode dannet af kulturmedlemmerne, og det er dette mønster, der kommer til at danne kernen for kulturen (Ibid.). Denne kerne kaldes for det kulturelle paradigme og udgør dermed de grundlæggende antagelser for den enkelte kultur (Schultz, 1990). Det midterste niveau af kulturanalyse inkluderer holdninger og værdier. Disse indbefatter flere personers holdning til, hvordan man bør handle og dermed de pågældende normer i kulturen. Et vigtigt element i dette niveau er social validering, hvor samfundets deltagere bekræfter hinanden i deres opfattelse og holdninger, hvorved det er muligt at fortælle hinanden, hvorvidt den adfærd, man udviser i den pågældende kultur er acceptabel (Schein, 2010). Artefakter, som er det sidste kulturniveau, omfatter ethvert fysisk eller verbalt identificerbart element i kulturen. De er synlige og er en bevidst del af kulturen. Det er disse, som man først får øje på i en kultur og som danner grundlag for fordomme og stereotyper. Dette kan blandt andet være arkitektur, sprog, teknologi, dagsrytmer, traditioner, vaner og rutiner (Ibid.). Artefakter er dermed den adfærd, som kan observeres i en kultur (Ibid.) KRITIK På trods af Edgar Scheins anerkendelse inden for sit felt, eksisterer der en række kritikpunkter af hans teori om kulturniveauer. Et af de væsentligste kritikpunkter er at teorien ikke er gjort operationel, hvilket kan gøre teorien svær at anvende i praksis. Schein angiver ikke nogen konkret fremgangsmåde for, hvordan man afdækker de tre kulturniveauer. Det kan specielt være svært at afdække de grundlæggende antagelser hos forbrugerne for dermed at bringe kulturens kerne til overfladen for at forstå, hvilke holdninger, der er grundfæstet i kulturen og hvorfor. På den måde har Schein altså mere fokus på de tre elementer end på selve processen af kulturanalysen. Et andet kritikpunkt af Scheins model er, at den udelukkende fokuserer på de interne faktorer i kulturen. På den måde ignoreres omgivelserne, som kan have stor indflydelse på kulturen. Eksempelvis kan forbrugernes geografiske placering antages at have en stor indflydelse på den pågældende kultur. Side

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Maj 2013 ver. 2 Indhold...

Læs mere

Almen studieforberedelse. 3.g

Almen studieforberedelse. 3.g Almen studieforberedelse 3.g. - 2012 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter Humaniora Samfundsfag Naturvidenskabelige fag Fysik Kemi Naturgeografi Biologi Naturvidenskabsmetoden Definer spørgsmålet

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser, som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvilke faktorer forårsagede denne hændelse?, og inddrager

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om?

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? 1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? Undersøgelsesmetoden/ fremgangsmåden: Hvordan spørger du? 2. Undersøgelsens faglige formål, evt. brug: Hvorfor spørger du? Undersøgelsens

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Janne Hedegaard Hansen. Aarhus Universitet

Janne Hedegaard Hansen. Aarhus Universitet Narrativ dokumentation Janne Hedegaard Hansen Ph.d., hd lektor lk Aarhus Universitet Formål: Dokumentation af eksisterende praksis Udvikling og kvalificering af praksis Videndeling Dokumentation Narrativ

Læs mere

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kort bestemmelse af faget Faget matematik er i læreruddannelsen karakteriseret ved et samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds-

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Sammendrag Denne PhD afhandling omhandler organisatorisk implementering

Læs mere

Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen. Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport

Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen. Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport Rockwoolfonden Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Indhold Forord 9 1 Introduktion 11

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test Adaptive General Reasoning Test STANDARD RAPPORT Dette er en fortrolig rapport, som udelukkende må anvendes af personer med en gyldig certificering i anvendelse af værktøjet AdaptGRT fra DISCOVER A/S.

Læs mere

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse succesfulde medarbejdere med ProfileXT consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5 Word of Mouth I samarbejde med CBS Maj 2011 2010 2011 Side 1 Baggrund Vores beslutningsprocesser bliver påvirket af stadig flere stimuli vi skal tage stilling til. Mediebilledet fragmenteres og digitale

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

AT og elementær videnskabsteori

AT og elementær videnskabsteori AT og elementær videnskabsteori Hvilke metoder og teorier bruger du, når du søger ny viden? 7 begrebspar til at karakterisere viden og måden, du søger viden på! Indholdsoversigt s. 1: Faglige mål for AT

Læs mere

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Pr. 21.01.09 nu med sidetal på Fokusgrupper både 1. og 2. udgave. Se aktuelle ændringer og andet på: http://maalgruppe.wordpress.com Generelt

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

kan skabe behov for civile initiativer. Individualisering har dog øjensynligt ændret typen og sammensætningen af frivillige arbejde.

kan skabe behov for civile initiativer. Individualisering har dog øjensynligt ændret typen og sammensætningen af frivillige arbejde. Dansk resume Denne afhandling undersøger omfanget af det formelle og uformelle frivillige arbejde i Danmark. Begrebet frivilligt arbejde i denne afhandling omfatter således både formelle og uformelle aktiviteter,

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Februar 2014 version

Læs mere

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du:

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du: Forandringsagenten Forandringsagenten Rollemodel Krav til de enkelte roller Diffusionssystemer Forandringsplanlægning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til forandringsagentens rolle og ansvar

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Nichlas Permin Berger Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Sammenfatning af speciale AKF-notatet Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen kan downloades

Læs mere

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau. QUESTIONNAIRE DESIGN og betydningen heraf for datakvalitet Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.dk Center for OPinion & ANalyse (COPAN) 1 QUESTIONNAIRE DESIGN Design er her ikke lig layout

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk Ledelse opgaver opgaver mellemmenneskelig viden på alle er Strategiske Taktiske Topledelse Mellemledelse Topledere Mellemledere Mellemmenneskelig viden og forståelse Overblik og helhedssans Operative Førstelinieledelse

Læs mere

Spredningsnetværk. Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse. Efter denne lektion skal du:

Spredningsnetværk. Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse. Efter denne lektion skal du: Spredningsnetværk Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende og kunne forklare begreberne spredningsnetværk og

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Vigtigheden af evaluering

Vigtigheden af evaluering The Greenlandic Childhood Vigtigheden af evaluering Presentation by Maliina Ablesen ved Maliina Abelsen Documentation Centre on 28. april 09 Children & Youth 1. Intro ved MIPI Evidensbaseret viden (udgangspunkt

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

NÅR KØNSNORMERNE LARMER

NÅR KØNSNORMERNE LARMER NÅR KØNSNORMERNE LARMER - En kritisk diskursanalyse af, hvordan konstruktioner af maskulinitet influerer på unge mænds oplevelse af kærestevold Af: Amalie Frederikke Stender og Malene Laustsen Blædel Vejleder:

Læs mere

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Redegørelsen ovenfor er baseret på statistiske analyser, der detaljeres i det følgende, et appendiks for hvert afsnit. Problematikken

Læs mere

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law.

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Med udgangspunkt i kritikken af eksisterende radikaliseringsmodeller præsenterer rapporten en

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012

Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012 Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012 Sjælland 1 Fakta om MoHO Primært udviklet af Gary Kielhofner (1949 2010) med

Læs mere

AI som metode i relationsarbejde

AI som metode i relationsarbejde AI som metode i relationsarbejde - i forhold til unge med særlige behov Specialiseringsrapport Navn : Mette Kaas Sørensen Studienr: O27193 Mennesker med nedsat funktionsevne Vejleder: Birte Lautrop Fag:

Læs mere

Implementering. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3. www.socialkvalitetsmodel.dk

Implementering. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3. www.socialkvalitetsmodel.dk Implementering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3 www.socialkvalitetsmodel.dk Planlægge Hvordan nås kvalitetsmålet? Handle På baggrund af kvalitetsovervågning iværksættes

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

ORGANISATION C - JYSK

ORGANISATION C - JYSK ORGANISATION C - JYSK ZBC Næstved - Annesofie Blaabjerg Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 1 Organisationsteoretiske skoler Organisationsteoretiske skoler Klassisk Organisationsteori

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Udviklingen af Personas og en bedre digital service

Udviklingen af Personas og en bedre digital service Udviklingen af Personas og en bedre digital service Om Snitkergroup: Brug brugerne! Idéfase: find idéen Hvem er brugerne og hvad er deres behov? Workshops Feltstudier Konceptfase: test konceptet VIL brugerne

Læs mere

UDVIKLING AF VIDEN OM INDSATSERS KVALITET I TILSYN

UDVIKLING AF VIDEN OM INDSATSERS KVALITET I TILSYN UDVIKLING AF VIDEN OM INDSATSERS KVALITET I TILSYN PERSPEKTIVER PÅ UNDERSØGELSE AF FAGLIG KVALITET I SO CIALE INDSATSER Å R S M Ø D E, S O C I A L T I L S Y N, S O C I A L S T Y R E L S E N, 2 1. M A J

Læs mere

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS Baggrund og formål Holmstrupgård har siden 2012 haft et dagtilbud om beskæftigelsesrettede indsatser til unge med psykiatriske lidelser som

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori Indholdsfortegnelse 5 Indholdsfortegnelse... 5 Om forfatterne...10 Forord....11 Introduktion 1 Emne og formål...15 2 Tilgang og begreber...19 Der er teori bag al praksis 19 Kampagneteori....20 Centrale

Læs mere

knytter sig til metoden. Endvidere vil der være en diskussion af metodens begrænsninger, ligesom der vil blive fremlagt en række konkrete metodiske

knytter sig til metoden. Endvidere vil der være en diskussion af metodens begrænsninger, ligesom der vil blive fremlagt en række konkrete metodiske Indledning I ethvert forskningsprojekt står man som forsker over for valget af metode. Ved at vælge en bestemt metode, vælger man samtidig et bestemt blik på det empiriske genstandsfelt, og det blik bliver

Læs mere

> Teamrolle- og Lederstilprofil. Navn: Peter Sample

> Teamrolle- og Lederstilprofil. Navn: Peter Sample > Teamrolle- og Lederstilprofil Navn: Peter Sample Dato: 14 april 2009 Team Roller ofte Team Rolle Koordinator Opstarter Fornyer Afslutter Organisator Analysator Kontaktskaber Formidler Team Rolle Beskrivelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere