FORBRUGERHOLDNINGER TIL ONLINE DATING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBRUGERHOLDNINGER TIL ONLINE DATING"

Transkript

1 FORBRUGERHOLDNINGER TIL ONLINE DATING CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ONLINE DATING 29. JULI 2014 KANDIDATAFHANDLING COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 CAND.MERC. EMF SANNE GROTHE VEJLEDER OLE E. ANDERSEN MAIKEN EGSTRAND HEDELUND Anslag: = 118,8 sider

2

3 ABSTRACT ABSTRACT The focus of this thesis is to understand consumers attitude towards online dating, and examine how these attitudes can be affected and changed. We seek to gain knowledge of potential negative attitudes towards online dating and create a communication strategy in order to influence the existing attitudes. The paper is case oriented and the company involved is Single.dk. The theoretical base of the thesis includes an investigation of the terms: culture, motivation, attitudes as well as rationality and irrationality. We have chosen to convey our study based on six indebt interviews, two focus group interviews and one questionnaire survey based on 553 respondents. The data collected are based on people from the Danish society and with representatives from three age segments; 18-27, and 40+. The qualitative interviews are semi structured, and have an open approach for the purpose of opening up to the informal stories of the informants. The data from the quantitative survey are collected through questionnaires on the Internet. The analysis shows that there exists a correlation between cultural influence experienced by the consumers and their attitude formation towards online dating. Furthermore, it is found that the diffusion of online dating has a positive influence on the formation of consumers attitude. Additionally, it is found that the consumers have a positive attitude towards online dating regardless of which attitude component, cognitive or emotional, they are influenced by. However, there seem to be a distinction according to the degree of the consumers involvement. Here a lower degree of involvement leads to a less positive attitude towards online dating. The subjective norm and consumers' perceived consequences of online dating also have an influence on attitude formation towards online dating. Finally, there exist a correlation between consumers rational reasoning and their attitude towards online dating. However, the analysis also indicates that there is no significant correlation between respondents social needs and their attitude formation. Similarly, the results show no relationship between three out of the four attitude functions and consumer attitudes towards online dating. On the basis of the analysis a communication strategy is created. This strategy shows that Single.dk should implement a differentiated marketing strategy, which focuses on two different audiences. i

4 FORORD FORORD Nærværende afhandling udgør den samlede kandidatafhandling med titlen Forbrugerholdninger til online dating. Afhandlingen er skrevet i et samarbejde mellem Sanne Grothe og Maiken Egstrand Hedelund, og er forløbet over foråret og sommeren 2014 ved Copenhagen Business School (CBS). Afhandlingens omfang er svarende til 30 ECTS-point. Under forløbet har Ole E. Andersen fungeret som vejleder og har især hjulpet med generelle retningslinjer omkring afhandlingen. Desuden har Christina Nadine Brixtofte bidraget med forståelsesmæssige rettelser, og Sandie Langer Christensen har læst korrektur på afhandlingen. Endeligt har Morten Rosendahl Hedelund bidraget med rettelser til afhandlingens layout. Et stort tak til alle ovennævnte, som har hjulpet med afhandlingen. ii

5 iii

6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDNING Indledning Problemformulering Afgrænsning Teoriskitsering Kultur Motivation Holdninger Rationalitet og irrationalitet Metodeskitsering / empiri Videnskabsteori Disposition... 7 KAPITEL 2 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE Single.dk KAPITEL 3 TEORETISK FUNDAMENT Kultur Kulturanalyse - Schein Diffusion of Innovations Referencegrupper Motivation Maslows Behovspyramide Rossiter-Percy grid Holdninger ABC-modellen Effekthierarkimodeller Holdningsfunktioner Multiattitude-modeller Rationalitet og irrationalitet Rationalitet Begrænset rationalitet Adfærdsøkonomi og kognitiv psykologi Irrationalitet Sammenspil mellem rationalitet og irrationalitet Tænke for meget eller tænke for lidt? Forbrugeradfærd KAPITEL 4 HYPOTESER Kultur Motiver Holdninger Rationalitet og irrationalitet KAPITEL 5 METODE/EMPIRI Undersøgelsesdesign Kvalitativ undersøgelse Narrativ tilgang Dataindsamling Reliabilitet og validitet iv

7 INDHOLDSFORTEGNELSE Resultatformidling af dybde- og fokusgruppeinterviews Kvantitativ metode Empiri Udvælgelses af respondenter Spørgeskemaundersøgelse Skalering Analyser af spørgeskemadata med SPSS Realiabilitet og validitet ved kvantitativ metode KAPITEL 6 ANALYSE Indledende overvejelser Beskrivende statistik Stikprøvens repræsentativitet Databehandling Besvarelse af hypoteser Holdnings-variabel Hypotese Hypotese Hypotese Hypotese Hypotese Hypotese Hypotese Sammenfatning KAPITEL 7 DISKUSSION Refleksioner over respondenternes svarangivelse Refleksioner over konstruktionen af holdnings-variablen Refleksioner over analysens resultater KAPITEL 8 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI TRA-modellen (Theory of Reasoned Action) Rossiter-Percy grid Sammenfatning KAPITEL 9 KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING Konklusion Opgavens reliabilitet og validitet Perspektivering Forbrugerholdninger og -adfærd Forbrugerholdninger og adfærd på singlemarkedet KAPITEL 10 LITTERATURLISTE KAPITEL 11 BILAGSFORTEGNELSE v

8

9 Kapitel 1 INDLEDNING Kapitel 1 INDLEDNING 1.1 INDLEDNING Online dating er et marked i vækst med en brancheomsætning i 2012 på 97,5 millioner kr., hvilket er en stigning på 8 % sammenlignet med 2011 (Lund, 2013). Flere og flere online datingsider finder indpas på det danske marked i takt med, at ønsket om at finde kærligheden bliver mere udfordrende, grundet hverdagens mange gøremål. I Danmark er der over en halv million brugere af online datingsider (Hilton, 2014), hvorfor accepten af online dating umiddelbart kan synes fremherskende. På trods af dette står mange udbydere af online datingsider dog overfor nogle store udfordringer, idet store dele af den danske befolkning endnu ikke anerkender denne digitaliserede måde at finde kærligheden på. Skønt flere undersøgelser påpeger, at online dating ikke længere er nær så tabubelagt som tidligere, eksisterer der fortsat mange fordomme i relation til at benytte online dating. Eksempelvis at det kun er uintelligente, asociale og grimme personer, som benytter denne service (Anker-Møller, 2012). I relation hertil påpeger Asif (2013), at online dating ofte forbindes med noget som personer ikke vil vedkende sig, hvorfor mange personer ikke omtaler en eventuel anvendelse af denne service. Undersøgelser har ligeledes fundet, at graden af de fordomme som eksisterer, afhænger af den kultur og den omgangskreds som man færdes i (Schultz, 1999). Dermed kan accepten og brugen af online dating variere blandt befolkningsgrupper. De negative holdninger og den deraf afledte, tilbageholdende adfærd i forhold til at anvende online dating kan dog anses som værende irrationelle. Dette skyldes, at man ved hjælp af online datingsider netop har mulighed for at anvende en velinformeret og velovervejet måde at finde en partner på, og denne metode derfor giver mulighed for at træffe et rationelt valg. I modsætning til at finde en partner på anden vis, som eksempelvis via byture i weekenden. Sidstnævnte metode er en meget anvendt tilgang for mange, da den fastlagte hverdag ellers ikke leder til mange nye bekendtskaber. Byture eller lignende kan dog anses som et langt mere irrationelt forsøg på at finde en partner, da denne tilgang ikke giver samme mulighed for at blive oplyst om, og sortere mellem mulige kandidater. Denne fremgangsmåde kan således lede til en langt mere anstrengende og langsom proces i jagten på kærligheden. En af de nyere online datingsider på det danske marked er Single.dk, som blev oprettet i august 2012 (tidligere Netdate.dk fra 1999). Single.dk har siden deres opstart vundet store markedsandele og virksomheden regner med yderligere fremgang i de kommende år (bilag 1). Grundet Sing- Side 1 197

10 Kapitel 1 INDLEDNING le.dk s fremadgående succes på et udfordrende marked, fremstår denne virksomhed som værende spændende og relevant i relation til online dating. Derfor ønsker vi at fremsætte en operationel kommunikationsstrategi for denne virksomhed, med det formål at hjælpe virksomheden til endnu større succes i fremtiden. Kommunikationsstrategien vil blive baseret på en analyse af forbrugernes holdninger til online dating, og hvorfor disse holdninger er opstået med henblik på at forsøge at ændre eventuelle negative forbrugerholdninger til online dating PROBLEMFORMULERING Med udgangspunkt i den indledende beskrivelse af problemfeltet opstilles følgende problemformulering og undersøgelsesområder: Det ønskes at undersøge forbrugernes holdninger til online dating, med henblik på at ændre eventuelle negative forbrugerholdninger via en relevant kommunikationsstrategi for Single.dk. For at specificere problemformuleringen opdeles denne i mindre, mere håndterbare undersøgelsesområder. Dermed ønskes det at skabe et overblik og styre problemløsningen, samt opstille en afgrænsning af problemformuleringen: Teoretisk funderet undersøgelse af kulturlag og kulturpåvirkninger i det danske samfund og hvorledes disse kan have en indflydelse på forbrugerholdninger. Teoretisk funderet undersøgelse af de motiver, som kan ligge til grund for valget eller fravalget af brugen af online dating, for at få indsigt i, hvad der ydermere kan påvirke forbrugernes holdninger. Teoretisk behandling af udvalgte holdnings-modeller med inddragelse af teorier omhandlende holdningsdannelse, holdningspåvirkning og holdningsændring. Teoretisk undersøgelse af begreberne rationalitet og irrationalitet, med henblik på at opnå en større forståelse for individers tanker, beslutningsprocesser og adfærd i forhold til online dating. Analyse på baggrund af de udvalgte teorier med henblik på at undersøge, hvilke holdninger forbrugerne har i relation til online dating, hvorfor disse holdninger eksisterer, og hvordan de kan påvirkes og ændres. På baggrund af den empiriske analyse, som tager sit udgangspunkt i opgavens teoretiske fundament, ønskes det at udarbejde en sammenhængende og argumenterende kommunikationsstrategi for Single.dk. Strategien vil inkludere overordnede guidelines og refleksioner i forhold til hvilken Side 2 197

11 Kapitel 1 INDLEDNING retning og hvilket kreativt koncept, Single.dk bør fokusere på. Dermed bliver det ikke en detailspecifik strategi med medievalg, budgetallokering og lignende AFGRÆNSNING I opgaven vil fokus være relateret til generelle online datingsider og dermed ikke niche datingsiderne såsom elitedating.dk, farmerdating.dk og partnermedniveau.dk. Dette skyldes, at det er den generelle holdning til online dating i Danmark, som ønskes undersøgt. I relation hertil bør det nævnes, at online dating i denne opgave forstås som den aktivitet, man kan bruge for at finde en partner ved hjælp af Internettet, og hvor det kræves, at man opretter en detaljeret og beskrivende profil. Således omhandler undersøgelsen ikke dating-services såsom Tinder. Endvidere fokuseres der i opgaven på teorier omhandlende kultur, motivation, holdningsdannelse og holdningsændring, samt menneskets rationalitet og irrationalitet. Dermed tages der ikke højde for andre faktorer, som kan have indflydelse på en kommunikationsstrategi såsom konkurrenceparametre, økonomiske faktorer og lignende. Ydermere er teorierne udvalgt på baggrund af deres relevans i forhold til ovenstående problemformulering. Dermed eksisterer der en lang række teorier og begreber, indenfor dette felt, som ikke inddrages i opgaven. Da opgaven, som nævnt ovenstående, afgrænses til at undersøge holdninger til generelle online datingsider, fastsættes den empiriske målgruppe til at indbefatte hele det danske datingmarked, hvilket inkluderer danskere i alderen 18+. Dette harmonerer med, at Single.dk ligeledes har fastsat deres målgruppe til personer der er over 18 år, og det netop er denne virksomhed, vi ønsker at opstille en kommunikationsstrategi for. Som udgangspunkt inddeles målgruppen yderligere i tre alderssegmenter; år, år samt 41+. Denne inddeling er foretaget på baggrund af Single.dk s egen alderssegmentering. 1.2 TEORISKITSERING KULTUR For at opnå indblik i, hvilke faktorer, der kan påvirke den danske befolknings holdninger i forhold til online dating, ses der på nogle kulturelle betragtninger. Kultur kan defineres som et sæt af værdier, meninger og normer, der er gældende for samfundet (Solomon, 2010). Således bliver de værdier, meninger og normer, som eksisterer i en given kultur, kriterier, som individer bruger til at udvælge og retfærdiggøre deres handlinger. Kulturen er dermed en afgørende determinant for en persons adfærd og ønsker og kan have stor indflydelse på de holdninger, som dannes hos det enkelte individ. Side 3 197

12 Kapitel 1 INDLEDNING Det synes relevant at foretage en kulturanalyse for at opnå større indsigt i samfundets grundlæggende kultur i relation til online dating. Til dette formål anvendes Edgar Scheins kulturanalyse, som anskuer kulturen på tre forskellige analyseniveauer: artefakter, værdier og grundlæggende antagelser. Teorien Diffusion of Innovations fremsat af Rogers, E.M. (1995), omhandler spredningen af en innovation, og dermed hvorledes en innovation accepteres og tages i brug i samfundet. Denne teori fremstår brugbar for at klarlægge, hvilke faktorer, der har betydning for anvendelsen og accepten af online dating. Endvidere inddrages teori omhandlende individers referencegrupper, idet referencegrupper antages at have meget stor betydning for forbrugernes holdninger og adfærd (Solomon, 2013). Derved synes det interessant at undersøge, hvorledes holdninger og adfærd i relation til online dating er influeret af individers referencegrupper MOTIVATION Motivation refererer til den proces, der danner årsag til forbrugernes adfærd. Motivation opstår, når der er et behov, som forbrugeren ønsker at dække (Ibid.). Det synes relevant at inkludere motivationsteorier for at få en forståelse for, hvad der kan motivere forbrugerne til at anvende online dating. Maslows behovspyramide fremsætter fem motivationsbehov som skal opfyldes kontinuerligt, nedefra og op, igennem pyramiden. I midten af behovspyramiden findes det sociale behov og dermed behov for kærlighed, ømhed og tilknytning. Denne teori findes anvendelig for at opnå en dybere forståelse for individers behov for at finde kærligheden og skabe sociale relationer, eller mangel på samme. Hermed er det muligt at belyse, hvilke faktorer der motiverer forbrugere til at anvende online dating. Rossiter-Percy grid kan ligeledes anvendes til at belyse forbrugernes motivation for at anvende online dating. Ifølge teorien kan motivationen for forbrug af et produkt eller service enten være negativt eller positivt orienteret og forbrugeren kan være høj eller lav involveret i dette forbrug. Modellen kan således anvendes til at inddele befolkningen i forskellige segmenter, afhængig af deres motivation og involvering i relation til online dating. Denne opdeling skal være behjælpelig til at opstille en velargumenteret kommunikationsstrategi for Single.dk. Side 4 197

13 Kapitel 1 INDLEDNING HOLDNINGER For at afdække de holdninger, der eksisterer blandt målgruppen i relation til online dating synes det væsentligt at belyse, hvilke komponenter, som tilsammen konstruerer en holdning. Dette gøres ved hjælp af ABC-modellen, som netop påviser, hvorledes en holdning består af tre komponenter, og dermed viser samspillet mellem viden, følelser og handling. I relation hertil benyttes effekthierarkimodeller til at forklare den relative indflydelse af de tre komponenter, og hvorledes holdninger dannes som følge heraf. Da holdninger dannes af forskellige årsager, hos forskellige mennesker, synes det interessant at undersøge, hvorfor en holdning dannes. For at belyse dette anvendes Daniel Katzs teori omhandlende fire holdningsfunktioner. De fire holdningsfunktioner; nyttefunktion, værdifunktion, egodefensiv funktion og viden-funktion, skal være med til at skabe indsigt i, hvilke holdninger, der eksisterer i forhold til online dating. Endvidere synes det væsentligt at undersøge, hvilken (intention til) adfærd individers holdninger kan resultere i. Til dette formål benyttes Theory of Reasoned Action, som er et teoretisk framework, der kan hjælpe med at forudsige og forklare den menneskelige adfærd. Teorien omhandler sammenhængen mellem holdning og adfærd og benyttes til at generere en mere omfattende forståelse for, hvordan en holdning dannes. Ydermere skal teorien være behjælpelig til at udarbejde en kommunikationsstrategi for Single.dk RATIONALITET OG IRRATIONALITET Hvorvidt individer tænker og handler rationelt eller irrationelt har været et længe diskuteret spørgsmål. Det ønskes at give en forklaring af begreberne rationalitet og irrationalitet for at opnå en større forståelse for individers tanker, beslutningsprocesser og adfærd i forhold til online dating. Den teoretiske undersøgelse vil belyse den rationelle beslutningsmodel og anvendelsen af denne. Endvidere belyses teorier omkring begrænset rationalitet og adfærdsøkonomi. Efterfølgende flyttes fokus til det irrationelle individ i form af anerkendelsen af de ubevidste og intuitive processer i beslutningstagning. Det synes dermed interessant at belyse, hvorledes menneskets bevidsthed og rationalitet såvel som ubevidsthed og irrationalitet påvirker forbrugeren i forhold til dennes tanker, beslutningstagning samt adfærd. Side 5 197

14 Kapitel 1 INDLEDNING 1.3 METODESKITSERING / EMPIRI Denne opgave er af praktisk karakter, idet der tages udgangspunkt i en praktisk problemstilling, som omhandler den danske befolknings holdninger til online dating. Der gøres brug af en eksplorativ analyse, da det synes relevant at undersøge, hvilke holdninger, der eksisterer for at kunne påvirke disse. Den eksplorative analyse kan være med til at afdække holdningsdannelse og holdningspåvirkning blandt befolkningen, idet analysen anvendes til at udforske en problemstilling på en bred og åben måde (Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz & Sørensen, 2009). Dermed skal analysen være med til at generere ideer til, hvorledes online dating bør markedsføres til befolkningen, således at denne aktivitet bliver mere acceptabel og velanset. Tilgangen til analysen er abduktiv, da man ikke kan tale om, hvornår processen starter og slutter. I stedet veksler vi i abduktionen mellem empiri og teori og lader de to elementer informere hinanden, for at vi kan lave en informeret analyse (Halkier, 1998). Der er altså hverken tale om en induktiv eller deduktiv tilgang, men en blanding af de to, hvor vores teoretiske baggrund samt erfaringer og meninger influerer den indsamlede empiri, og hvor empirien igen spiller ind på den efterfølgende analyse. Både teorien og feltet udvikler sig efterhånden som undersøgelsen og analysen finder sted. Der anvendes en kvalitativ såvel som en kvantitativ analysetilgang i opgaven. Indledningsvist vil der blive holdt interview med marketingsdirektøren for Single.dk, for at få en dybere forståelse for virksomhedens målsætninger, samt hvilke holdninger og anskuelser Single.dk har i forhold til markedet på nuværende tidspunkt. Interviewet skal ligeledes være med til at opnå inspiration og afhente empirisk materiale til opgavens videre udarbejdelse. Endvidere vil der blive foretaget 6 kvalitative dybdeinterviews og 2 fokusgruppeinterviews med 5-7 deltagere i hver. Med den kvalitative tilgang er det muligt at gå i dybden med de holdninger, der eksisterer og undersøge, hvor de kommer fra. Således vil det også være muligt at afdække, hvorledes disse holdninger kan påvirkes. Herefter foretages der en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, der er baseret på 553 respondenter. Spørgeskemaundersøgelsen konstrueres på baggrund af det indsamlede data fra de kvalitative undersøgelser og den anvendte teori. Derved vil der blive taget udgangspunkt i de holdninger og synspunkter, som ekspliciteres via de kvalitative undersøgelser ved udarbejdelse af spørgeskemaet. Den kvantitative undersøgelse benyttes til at indsamle data for en større målgruppe og er dermed velegnet til at teste hypoteser om en bredere population. En nærmere analyse og redegørelse for metodens validitet og reliabilitet følger i kapitel 5. Side 6 197

15 Kapitel 1 INDLEDNING I analysen vil der hovedsageligt blive anvendt primære data, som er opsamlet via de kvalitative og kvantitative undersøgelser af befolkningens holdninger. Dog gøres der også brug af sekundære data, blandt andet i form af statistikker fra Danmarks Statistisk. 1.4 VIDENSKABSTEORI Med de anvendte teorier i henhold til opgavebesvarelsen, lægger vi et socialkonstruktivistisk syn på opgaven, hvilket betyder, at vores erkendelse af virkeligheden som udgangspunkt er konstruktivistisk. Dermed mener vi, at vores viden om virkeligheden er en social konstruktion, som er skabt i interaktion og forhandling med andre individer (Larsen, 2005). Vi har i forbindelse med opgaven en implicit antagelse om dens retning og om, hvilke resultater, vi har mulighed for at nå frem til. Dette kan påvirke den måde, hvorpå vi arbejder med opgaven og set ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv ligeledes have betydning for selve resultaterne (Collin, 2003). De normative forestillinger, vi har om opgavens emne, kan sandsynligvis have indflydelse på, hvilken vinkel, vi har lagt på opgavens fokus og i høj grad også på udformningen af vores interviewguide. Årsagen hertil kan være, at vi mere eller mindre ubevidst kan søge at udforme interviewguiden i overensstemmelse med vores overbevisning om, hvordan vi kan få informanterne til mest positivt at tage imod interviewsituationerne. Ligeledes vil udvælgelsen af fokusområder fra interviewene til spørgeskemaundersøgelsen være baseret på en subjektiv udvælgelse fra vores side. Både interviewene, spørgeskemaundersøgelsen og den samlede opgaves resultater kan derved siges at være konstrueret ud fra vores egne forestillinger om den konkrete verden. Særligt kan vi influere undersøgelsesresultaterne i forbindelse med de elementer af interviewene, som vi vælger at medtage i vores analyse. På trods af, at vi i opgaven forsøger at være objektive, er vi bevidste om, at dette aldrig er fuldstændig muligt, og at vi i høj grad indgår i en proces af meningsskabelse i forhold til opgavens fokusområder (Bryman & Bell, 2007) DISPOSITION Efter den indledningsvise beskrivelse af problemfeltet, afgrænsning, metode- og teoriskitsering samt opgavens videnskabsteoretiske ståsted i kapitel 1, fremlægges en beskrivelse af Single.dk. Virksomhedsbeskrivelsen i kapitel 2 vil inkludere en kort beskrivelse af virksomhedens historie, ejerforhold, samt omsætning og økonomiske resultater. I kapitel 3 vil de udvalgte teorier blive beskrevet. Der vil i opgaven blive fokuseret på teorier omhandlende kultur, motivation, holdninger samt menneskets rationalitet og irrationalitet. Disse teo- Side 7 197

16 Kapitel 1 INDLEDNING rier skal tilsammen være med til at skabe en forståelse for hvilke holdninger, der er i relation til online dating, samt hvorfor disse holdninger eksisterer. Endvidere skal teorierne give et indblik i, hvorledes det er muligt at påvirke og eventuelt ændre forbrugerholdninger, med henblik på at fremsætte en kommunikationsstrategi for Single.dk. Ud fra de fremsatte teorier er det muligt at opstille hypoteser som søges besvaret gennem de kvalitative og kvantitative undersøgelser. Hypoteserne fremstilles i kapitel 4. Det efterfølgende kapitel 5 omhandler de udvalgte dataindsamlingsmetoder og databehandlinger. Dette kapitel vil indledningsvis fremlægge en beskrivelse af de kvalitative studier og den efterfølgende databehandling. Databehandlingen fra de kvalitative interviews vil herefter udgøre fundamentet for den kvantitative spørgeskemaundersøgelse. Kapitel 6 indeholder de statistiske såvel som de empiriske analyser. Dette afsnit vil inkludere en besvarelse af de opstillede hypoteser i henhold til opgavens problemstilling. Herefter følger en diskussion af analysens resultater i kapitel 7. Dette inkluderer overvejelser, refleksioner, undren og mulige forklaringsårsager i forhold til analysens udfald. Ud fra analysens resultater vil det efterfølgende være muligt at give et forslag til en kommunikationsstrategi for Single.dk. Kommunikationsstrategien vil blive fremlagt i kapitel 8. Afslutningsvist opstilles opgavens konklusioner og en efterfølgende perspektivering for opgaven i kapitel 9. Side 8 197

17 Kapitel 1 INDLEDNING Kapitel 1 Holdningsændring & kommunikationsstrategi Indledning og problemformulering g Metode- og teoriskitsering Kapitel 2 Kapitel 3 Virksomhedsbeskrivelse Teoretisk fundament Kultur Motiver Holdninger Rationalitet og irrationalitet Kapitel 4 Hypoteser Kapitel 5 Metode og databehandling Dybdeinterviews Fokusgruppeinterviews spørgeskemaundersøgelse Kapitel 6 Statistisk og empirisk analyse Hypotese X Hypotese Y Kapitel 7 Diskussion Kapitel 8 Kommunikationsstrategi Kapitel 9 Konklusion og perspektivering Side 9 197

18 Kapitel 2 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE Kapitel 2 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE 2.1 SINGLE.DK Jonas Cronfeld og Mattias Pfeiffer stiftede Netdate.dk i 1999, og har siden ført virksomheden videre med navneskiftet i 2012 til Single.dk. Medstifter Jonas Cronfeld udtaler i et interview (bilag 1), at Single.dk på mange områder er sammenlignelig med Dating.dk, som er Danmarks største online datingudbyder. Dating.dk ejer i dag 50 % af Single.dk. Single.dk havde i 2013 en årlig omsætning på cirka 10 millioner kroner og en profit på cirka 3 millioner kroner. Ejerne håber og regner med en fordobling af disse økonomiske resultater i 2014, eftersom det ifølge Jonas Cronfeld er realistisk, at Single.dk fortsætter deres opadgående vækstkurve fra de tidligere år (bilag 1). Virksomheden beskæftiger på nuværende tidspunkt 6 medarbejdere, som er bosiddende i både Danmark og udlandet. De søger dog at ansætte flere i den nærmeste fremtid (bilag 1). Der er cirka brugere af Single.dk, hvoraf cirka er aktive brugere. Single.dk har en bred målgruppe, som dækker alle danskere over 18 år. Virksomheden forsøger at adskille sig fra deres konkurrenter ved at levere produkter, som de ved forbrugerne efterspørger, og efterfølgende præsentere disse på en spændende, visuel og frisk måde. Side

19 Kapitel 3 TEORETISK FUNDAMENT Kapitel 3 TEORETISK FUNDAMENT 3.1 KULTUR For at få en dybere forståelse for de holdninger som forbrugerne har, synes det væsentligt at undersøge, hvilken kultur, de lever i. Dette skyldes, at kultur har indflydelse på den måde, som mennesket handler, og derved også på de holdninger, der dannes (Evans, Jamal & Foxall, 2009). Årsagen til dette er, at kultur både er medskabende for individers identitet samt giver individer et rationale for de handlinger, de foretager KULTURANALYSE - SCHEIN Der foretages en kulturanalyse for at opnå større indsigt i samfundets grundlæggende kultur i forhold til online dating. Geert Hofstede har fremsat en kulturanalyse, som umiddelbart kan synes anvendelig til at afdække den danske kultur i forhold til online dating. Hofstede kulturanalyse inkluderer fem forskellige kulturdimensioner, som menes at eksistere, i større eller mindre grad, i forskellige (nationale) kulturer. Disse kulturdimensioner giver dog anledning til en meget faststruktureret analyse af kulturen, hvorfor denne teori ikke synes anvendelig til opgavens videre besvarelse. I stedet har Edgar Schein fremsat en kulturanalyse, der betragtes som værende mere åben og derved giver mulighed for at foretage en mere objektiv og udforskende analyse af den kultur, der eksisterer i relation til online dating. Således vælges at benytte Scheins funktionelle perspektiv til kulturanalysen. På trods af, at Scheins funktionelle perspektiv har fokus på kultur i organisationer, synes teorien alligevel mulig at overføre til at behandle kulturer i andre sammenhænge. Der kan argumenteres for dette, idet organisationskultur defineres som et kollektivt fænomen og en social enhed, (Schultz, 1990), hvilket ifølge Hofstede ligeledes er en generel beskrivelse af kulturbegrebet (Hofstede, 1999). Schein anskuer kulturen ud fra de funktioner, som kulturen varetager for at sikre sin overlevelse (Schultz, 1990). Viden om kulturen anses som værende en nødvendighed for at kunne forstå de irrationelle ræsonnementer og handlinger, som foregår i menneskers systemer. Uden kultur vil man ikke være i stand til at forstå, hvorfor mennesker tænker og føler, som de gør. Schultz (1990) fremhæver via dette perspektiv, at man bør foretage en dybdegående analyse, der bevæger sig gennem hvert lag af kulturen for at opnå indsigt i den givne kultur. En kulturanalyse vil desuden give et indblik i de holdninger, der eksisterer i det pågældende samfund. Side

20 Kapitel 3 TEORETISK FUNDAMENT Scheins funktionelle perspektiv anskuer kulturen på tre forskellige analyseniveauer; grundlæggende antagelser, værdier og artefakter (Schein, 2010). De grundlæggende antagelser er de dybdegående, fundamentale træk, der er ved kulturen. Disse er noget, som implicit styrer adfærden, hvilket gør, at de er meget svære at få øje på i kulturen. Dette omhandler de kerneantagelser, som individuelle personer i en gruppe har omkring verden, og hvordan den fungerer. Mønstret for de grundlæggende antagelser bliver over en periode dannet af kulturmedlemmerne, og det er dette mønster, der kommer til at danne kernen for kulturen (Ibid.). Denne kerne kaldes for det kulturelle paradigme og udgør dermed de grundlæggende antagelser for den enkelte kultur (Schultz, 1990). Det midterste niveau af kulturanalyse inkluderer holdninger og værdier. Disse indbefatter flere personers holdning til, hvordan man bør handle og dermed de pågældende normer i kulturen. Et vigtigt element i dette niveau er social validering, hvor samfundets deltagere bekræfter hinanden i deres opfattelse og holdninger, hvorved det er muligt at fortælle hinanden, hvorvidt den adfærd, man udviser i den pågældende kultur er acceptabel (Schein, 2010). Artefakter, som er det sidste kulturniveau, omfatter ethvert fysisk eller verbalt identificerbart element i kulturen. De er synlige og er en bevidst del af kulturen. Det er disse, som man først får øje på i en kultur og som danner grundlag for fordomme og stereotyper. Dette kan blandt andet være arkitektur, sprog, teknologi, dagsrytmer, traditioner, vaner og rutiner (Ibid.). Artefakter er dermed den adfærd, som kan observeres i en kultur (Ibid.) KRITIK På trods af Edgar Scheins anerkendelse inden for sit felt, eksisterer der en række kritikpunkter af hans teori om kulturniveauer. Et af de væsentligste kritikpunkter er at teorien ikke er gjort operationel, hvilket kan gøre teorien svær at anvende i praksis. Schein angiver ikke nogen konkret fremgangsmåde for, hvordan man afdækker de tre kulturniveauer. Det kan specielt være svært at afdække de grundlæggende antagelser hos forbrugerne for dermed at bringe kulturens kerne til overfladen for at forstå, hvilke holdninger, der er grundfæstet i kulturen og hvorfor. På den måde har Schein altså mere fokus på de tre elementer end på selve processen af kulturanalysen. Et andet kritikpunkt af Scheins model er, at den udelukkende fokuserer på de interne faktorer i kulturen. På den måde ignoreres omgivelserne, som kan have stor indflydelse på kulturen. Eksempelvis kan forbrugernes geografiske placering antages at have en stor indflydelse på den pågældende kultur. Side

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Spredningsnetværk. Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse. Efter denne lektion skal du:

Spredningsnetværk. Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse. Efter denne lektion skal du: Spredningsnetværk Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende og kunne forklare begreberne spredningsnetværk og

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du:

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du: Forandringsagenten Forandringsagenten Rollemodel Krav til de enkelte roller Diffusionssystemer Forandringsplanlægning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til forandringsagentens rolle og ansvar

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5 Word of Mouth I samarbejde med CBS Maj 2011 2010 2011 Side 1 Baggrund Vores beslutningsprocesser bliver påvirket af stadig flere stimuli vi skal tage stilling til. Mediebilledet fragmenteres og digitale

Læs mere

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori Indholdsfortegnelse 5 Indholdsfortegnelse... 5 Om forfatterne...10 Forord....11 Introduktion 1 Emne og formål...15 2 Tilgang og begreber...19 Der er teori bag al praksis 19 Kampagneteori....20 Centrale

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS. 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS. 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh Resumé Projektets formål har været at dokumentere sammenhængen mellem aftenskoleundervisning og demokrati

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man spørge om; 5) Tips n tricks i forhold til at formulere spørgsmål;

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

DESK & FIELD RESEARCH. Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter

DESK & FIELD RESEARCH. Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter DESK & FIELD RESEARCH Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter Om os Min baggrund Cand. Merc. Int. Marketing IT konsulent Damgaard Data Service Account Manager The Baan Company IT-Chef

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv:

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: Eksempel På Rapport XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: 6 Overordnede Chefer 32 Sideodnede Kolleger 64 Underordnede Medarbejdere 7 Selv Copyright

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil Projektorganisering side 1 Projektorganisering Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er et projekt?... 2 1.1 Projektbegrebet... 2 1.2 Studieprojekter og professionelle projekter... 3 2. Projektfaser... 4 2.1 Fase-begrebet...

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Forandring. Fire nøgleroller der skal besættes for at få forandring til at ske. Teaser

Forandring. Fire nøgleroller der skal besættes for at få forandring til at ske. Teaser Forandring Fire nøgleroller der skal besættes for at få forandring til at ske. Slide nr. 1 Teaser Jeg præsenterer en ny model til styring af organisatorisk forandring med fokus på interessent-nøgleroller

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007

Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007 Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007 tobias.loessing@aarch.dk DISPOSITION fordi du nu må tegne, skal du ikke tro at det bliver lettere... mod noget spændende? Evaluering Image boards Skitsering

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

persolog Personlig Mestringsrapport

persolog Personlig Mestringsrapport persolog Personlig Mestringsrapport Instruktioner til persolog Online Rapporter Personlig Mestring Oversigt over rapportelementer og bestillingsmuligheder: persolog online rapporter Personlig Mestring

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Introduktion til perception Forelæsning 2

Introduktion til perception Forelæsning 2 Introduktion til perception Forelæsning 2 02.09.2014 Johan Trettvik Dagens mål: At give en motivering af feltet At give en ultra kort historisk forståelse for hvorfor feltet ser ud som det gør, og hvorfor

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales?

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Gå hjem møde ved center for kommunikation December 2003 Timme Bisgaard Munk Formål Hvad er krydssalg? hvordan og hvorfor virker anbefalinger på Internettet til

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Ledelse Lederopgaver. Ledelse Autoritet magt - indflydelse. Lederholdninger (Edgar H. Schein 1990) Lederholdninger (Douglas McGregor teori x og y)

Ledelse Lederopgaver. Ledelse Autoritet magt - indflydelse. Lederholdninger (Edgar H. Schein 1990) Lederholdninger (Douglas McGregor teori x og y) Ledelse opgaver Ledelse Autoritet magt - indflydelse Instrumentelle varetagelse af den faglige side af arbejdet planlægning og kontrol Emotionelle forholdet til og mellem medarbejderne og deres forhold

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt ledelse By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere