FORBRUGERHOLDNINGER TIL ONLINE DATING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBRUGERHOLDNINGER TIL ONLINE DATING"

Transkript

1 FORBRUGERHOLDNINGER TIL ONLINE DATING CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ONLINE DATING 29. JULI 2014 KANDIDATAFHANDLING COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 CAND.MERC. EMF SANNE GROTHE VEJLEDER OLE E. ANDERSEN MAIKEN EGSTRAND HEDELUND Anslag: = 118,8 sider

2

3 ABSTRACT ABSTRACT The focus of this thesis is to understand consumers attitude towards online dating, and examine how these attitudes can be affected and changed. We seek to gain knowledge of potential negative attitudes towards online dating and create a communication strategy in order to influence the existing attitudes. The paper is case oriented and the company involved is Single.dk. The theoretical base of the thesis includes an investigation of the terms: culture, motivation, attitudes as well as rationality and irrationality. We have chosen to convey our study based on six indebt interviews, two focus group interviews and one questionnaire survey based on 553 respondents. The data collected are based on people from the Danish society and with representatives from three age segments; 18-27, and 40+. The qualitative interviews are semi structured, and have an open approach for the purpose of opening up to the informal stories of the informants. The data from the quantitative survey are collected through questionnaires on the Internet. The analysis shows that there exists a correlation between cultural influence experienced by the consumers and their attitude formation towards online dating. Furthermore, it is found that the diffusion of online dating has a positive influence on the formation of consumers attitude. Additionally, it is found that the consumers have a positive attitude towards online dating regardless of which attitude component, cognitive or emotional, they are influenced by. However, there seem to be a distinction according to the degree of the consumers involvement. Here a lower degree of involvement leads to a less positive attitude towards online dating. The subjective norm and consumers' perceived consequences of online dating also have an influence on attitude formation towards online dating. Finally, there exist a correlation between consumers rational reasoning and their attitude towards online dating. However, the analysis also indicates that there is no significant correlation between respondents social needs and their attitude formation. Similarly, the results show no relationship between three out of the four attitude functions and consumer attitudes towards online dating. On the basis of the analysis a communication strategy is created. This strategy shows that Single.dk should implement a differentiated marketing strategy, which focuses on two different audiences. i

4 FORORD FORORD Nærværende afhandling udgør den samlede kandidatafhandling med titlen Forbrugerholdninger til online dating. Afhandlingen er skrevet i et samarbejde mellem Sanne Grothe og Maiken Egstrand Hedelund, og er forløbet over foråret og sommeren 2014 ved Copenhagen Business School (CBS). Afhandlingens omfang er svarende til 30 ECTS-point. Under forløbet har Ole E. Andersen fungeret som vejleder og har især hjulpet med generelle retningslinjer omkring afhandlingen. Desuden har Christina Nadine Brixtofte bidraget med forståelsesmæssige rettelser, og Sandie Langer Christensen har læst korrektur på afhandlingen. Endeligt har Morten Rosendahl Hedelund bidraget med rettelser til afhandlingens layout. Et stort tak til alle ovennævnte, som har hjulpet med afhandlingen. ii

5 iii

6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDNING Indledning Problemformulering Afgrænsning Teoriskitsering Kultur Motivation Holdninger Rationalitet og irrationalitet Metodeskitsering / empiri Videnskabsteori Disposition... 7 KAPITEL 2 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE Single.dk KAPITEL 3 TEORETISK FUNDAMENT Kultur Kulturanalyse - Schein Diffusion of Innovations Referencegrupper Motivation Maslows Behovspyramide Rossiter-Percy grid Holdninger ABC-modellen Effekthierarkimodeller Holdningsfunktioner Multiattitude-modeller Rationalitet og irrationalitet Rationalitet Begrænset rationalitet Adfærdsøkonomi og kognitiv psykologi Irrationalitet Sammenspil mellem rationalitet og irrationalitet Tænke for meget eller tænke for lidt? Forbrugeradfærd KAPITEL 4 HYPOTESER Kultur Motiver Holdninger Rationalitet og irrationalitet KAPITEL 5 METODE/EMPIRI Undersøgelsesdesign Kvalitativ undersøgelse Narrativ tilgang Dataindsamling Reliabilitet og validitet iv

7 INDHOLDSFORTEGNELSE Resultatformidling af dybde- og fokusgruppeinterviews Kvantitativ metode Empiri Udvælgelses af respondenter Spørgeskemaundersøgelse Skalering Analyser af spørgeskemadata med SPSS Realiabilitet og validitet ved kvantitativ metode KAPITEL 6 ANALYSE Indledende overvejelser Beskrivende statistik Stikprøvens repræsentativitet Databehandling Besvarelse af hypoteser Holdnings-variabel Hypotese Hypotese Hypotese Hypotese Hypotese Hypotese Hypotese Sammenfatning KAPITEL 7 DISKUSSION Refleksioner over respondenternes svarangivelse Refleksioner over konstruktionen af holdnings-variablen Refleksioner over analysens resultater KAPITEL 8 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI TRA-modellen (Theory of Reasoned Action) Rossiter-Percy grid Sammenfatning KAPITEL 9 KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING Konklusion Opgavens reliabilitet og validitet Perspektivering Forbrugerholdninger og -adfærd Forbrugerholdninger og adfærd på singlemarkedet KAPITEL 10 LITTERATURLISTE KAPITEL 11 BILAGSFORTEGNELSE v

8

9 Kapitel 1 INDLEDNING Kapitel 1 INDLEDNING 1.1 INDLEDNING Online dating er et marked i vækst med en brancheomsætning i 2012 på 97,5 millioner kr., hvilket er en stigning på 8 % sammenlignet med 2011 (Lund, 2013). Flere og flere online datingsider finder indpas på det danske marked i takt med, at ønsket om at finde kærligheden bliver mere udfordrende, grundet hverdagens mange gøremål. I Danmark er der over en halv million brugere af online datingsider (Hilton, 2014), hvorfor accepten af online dating umiddelbart kan synes fremherskende. På trods af dette står mange udbydere af online datingsider dog overfor nogle store udfordringer, idet store dele af den danske befolkning endnu ikke anerkender denne digitaliserede måde at finde kærligheden på. Skønt flere undersøgelser påpeger, at online dating ikke længere er nær så tabubelagt som tidligere, eksisterer der fortsat mange fordomme i relation til at benytte online dating. Eksempelvis at det kun er uintelligente, asociale og grimme personer, som benytter denne service (Anker-Møller, 2012). I relation hertil påpeger Asif (2013), at online dating ofte forbindes med noget som personer ikke vil vedkende sig, hvorfor mange personer ikke omtaler en eventuel anvendelse af denne service. Undersøgelser har ligeledes fundet, at graden af de fordomme som eksisterer, afhænger af den kultur og den omgangskreds som man færdes i (Schultz, 1999). Dermed kan accepten og brugen af online dating variere blandt befolkningsgrupper. De negative holdninger og den deraf afledte, tilbageholdende adfærd i forhold til at anvende online dating kan dog anses som værende irrationelle. Dette skyldes, at man ved hjælp af online datingsider netop har mulighed for at anvende en velinformeret og velovervejet måde at finde en partner på, og denne metode derfor giver mulighed for at træffe et rationelt valg. I modsætning til at finde en partner på anden vis, som eksempelvis via byture i weekenden. Sidstnævnte metode er en meget anvendt tilgang for mange, da den fastlagte hverdag ellers ikke leder til mange nye bekendtskaber. Byture eller lignende kan dog anses som et langt mere irrationelt forsøg på at finde en partner, da denne tilgang ikke giver samme mulighed for at blive oplyst om, og sortere mellem mulige kandidater. Denne fremgangsmåde kan således lede til en langt mere anstrengende og langsom proces i jagten på kærligheden. En af de nyere online datingsider på det danske marked er Single.dk, som blev oprettet i august 2012 (tidligere Netdate.dk fra 1999). Single.dk har siden deres opstart vundet store markedsandele og virksomheden regner med yderligere fremgang i de kommende år (bilag 1). Grundet Sing- Side 1 197

10 Kapitel 1 INDLEDNING le.dk s fremadgående succes på et udfordrende marked, fremstår denne virksomhed som værende spændende og relevant i relation til online dating. Derfor ønsker vi at fremsætte en operationel kommunikationsstrategi for denne virksomhed, med det formål at hjælpe virksomheden til endnu større succes i fremtiden. Kommunikationsstrategien vil blive baseret på en analyse af forbrugernes holdninger til online dating, og hvorfor disse holdninger er opstået med henblik på at forsøge at ændre eventuelle negative forbrugerholdninger til online dating PROBLEMFORMULERING Med udgangspunkt i den indledende beskrivelse af problemfeltet opstilles følgende problemformulering og undersøgelsesområder: Det ønskes at undersøge forbrugernes holdninger til online dating, med henblik på at ændre eventuelle negative forbrugerholdninger via en relevant kommunikationsstrategi for Single.dk. For at specificere problemformuleringen opdeles denne i mindre, mere håndterbare undersøgelsesområder. Dermed ønskes det at skabe et overblik og styre problemløsningen, samt opstille en afgrænsning af problemformuleringen: Teoretisk funderet undersøgelse af kulturlag og kulturpåvirkninger i det danske samfund og hvorledes disse kan have en indflydelse på forbrugerholdninger. Teoretisk funderet undersøgelse af de motiver, som kan ligge til grund for valget eller fravalget af brugen af online dating, for at få indsigt i, hvad der ydermere kan påvirke forbrugernes holdninger. Teoretisk behandling af udvalgte holdnings-modeller med inddragelse af teorier omhandlende holdningsdannelse, holdningspåvirkning og holdningsændring. Teoretisk undersøgelse af begreberne rationalitet og irrationalitet, med henblik på at opnå en større forståelse for individers tanker, beslutningsprocesser og adfærd i forhold til online dating. Analyse på baggrund af de udvalgte teorier med henblik på at undersøge, hvilke holdninger forbrugerne har i relation til online dating, hvorfor disse holdninger eksisterer, og hvordan de kan påvirkes og ændres. På baggrund af den empiriske analyse, som tager sit udgangspunkt i opgavens teoretiske fundament, ønskes det at udarbejde en sammenhængende og argumenterende kommunikationsstrategi for Single.dk. Strategien vil inkludere overordnede guidelines og refleksioner i forhold til hvilken Side 2 197

11 Kapitel 1 INDLEDNING retning og hvilket kreativt koncept, Single.dk bør fokusere på. Dermed bliver det ikke en detailspecifik strategi med medievalg, budgetallokering og lignende AFGRÆNSNING I opgaven vil fokus være relateret til generelle online datingsider og dermed ikke niche datingsiderne såsom elitedating.dk, farmerdating.dk og partnermedniveau.dk. Dette skyldes, at det er den generelle holdning til online dating i Danmark, som ønskes undersøgt. I relation hertil bør det nævnes, at online dating i denne opgave forstås som den aktivitet, man kan bruge for at finde en partner ved hjælp af Internettet, og hvor det kræves, at man opretter en detaljeret og beskrivende profil. Således omhandler undersøgelsen ikke dating-services såsom Tinder. Endvidere fokuseres der i opgaven på teorier omhandlende kultur, motivation, holdningsdannelse og holdningsændring, samt menneskets rationalitet og irrationalitet. Dermed tages der ikke højde for andre faktorer, som kan have indflydelse på en kommunikationsstrategi såsom konkurrenceparametre, økonomiske faktorer og lignende. Ydermere er teorierne udvalgt på baggrund af deres relevans i forhold til ovenstående problemformulering. Dermed eksisterer der en lang række teorier og begreber, indenfor dette felt, som ikke inddrages i opgaven. Da opgaven, som nævnt ovenstående, afgrænses til at undersøge holdninger til generelle online datingsider, fastsættes den empiriske målgruppe til at indbefatte hele det danske datingmarked, hvilket inkluderer danskere i alderen 18+. Dette harmonerer med, at Single.dk ligeledes har fastsat deres målgruppe til personer der er over 18 år, og det netop er denne virksomhed, vi ønsker at opstille en kommunikationsstrategi for. Som udgangspunkt inddeles målgruppen yderligere i tre alderssegmenter; år, år samt 41+. Denne inddeling er foretaget på baggrund af Single.dk s egen alderssegmentering. 1.2 TEORISKITSERING KULTUR For at opnå indblik i, hvilke faktorer, der kan påvirke den danske befolknings holdninger i forhold til online dating, ses der på nogle kulturelle betragtninger. Kultur kan defineres som et sæt af værdier, meninger og normer, der er gældende for samfundet (Solomon, 2010). Således bliver de værdier, meninger og normer, som eksisterer i en given kultur, kriterier, som individer bruger til at udvælge og retfærdiggøre deres handlinger. Kulturen er dermed en afgørende determinant for en persons adfærd og ønsker og kan have stor indflydelse på de holdninger, som dannes hos det enkelte individ. Side 3 197

12 Kapitel 1 INDLEDNING Det synes relevant at foretage en kulturanalyse for at opnå større indsigt i samfundets grundlæggende kultur i relation til online dating. Til dette formål anvendes Edgar Scheins kulturanalyse, som anskuer kulturen på tre forskellige analyseniveauer: artefakter, værdier og grundlæggende antagelser. Teorien Diffusion of Innovations fremsat af Rogers, E.M. (1995), omhandler spredningen af en innovation, og dermed hvorledes en innovation accepteres og tages i brug i samfundet. Denne teori fremstår brugbar for at klarlægge, hvilke faktorer, der har betydning for anvendelsen og accepten af online dating. Endvidere inddrages teori omhandlende individers referencegrupper, idet referencegrupper antages at have meget stor betydning for forbrugernes holdninger og adfærd (Solomon, 2013). Derved synes det interessant at undersøge, hvorledes holdninger og adfærd i relation til online dating er influeret af individers referencegrupper MOTIVATION Motivation refererer til den proces, der danner årsag til forbrugernes adfærd. Motivation opstår, når der er et behov, som forbrugeren ønsker at dække (Ibid.). Det synes relevant at inkludere motivationsteorier for at få en forståelse for, hvad der kan motivere forbrugerne til at anvende online dating. Maslows behovspyramide fremsætter fem motivationsbehov som skal opfyldes kontinuerligt, nedefra og op, igennem pyramiden. I midten af behovspyramiden findes det sociale behov og dermed behov for kærlighed, ømhed og tilknytning. Denne teori findes anvendelig for at opnå en dybere forståelse for individers behov for at finde kærligheden og skabe sociale relationer, eller mangel på samme. Hermed er det muligt at belyse, hvilke faktorer der motiverer forbrugere til at anvende online dating. Rossiter-Percy grid kan ligeledes anvendes til at belyse forbrugernes motivation for at anvende online dating. Ifølge teorien kan motivationen for forbrug af et produkt eller service enten være negativt eller positivt orienteret og forbrugeren kan være høj eller lav involveret i dette forbrug. Modellen kan således anvendes til at inddele befolkningen i forskellige segmenter, afhængig af deres motivation og involvering i relation til online dating. Denne opdeling skal være behjælpelig til at opstille en velargumenteret kommunikationsstrategi for Single.dk. Side 4 197

13 Kapitel 1 INDLEDNING HOLDNINGER For at afdække de holdninger, der eksisterer blandt målgruppen i relation til online dating synes det væsentligt at belyse, hvilke komponenter, som tilsammen konstruerer en holdning. Dette gøres ved hjælp af ABC-modellen, som netop påviser, hvorledes en holdning består af tre komponenter, og dermed viser samspillet mellem viden, følelser og handling. I relation hertil benyttes effekthierarkimodeller til at forklare den relative indflydelse af de tre komponenter, og hvorledes holdninger dannes som følge heraf. Da holdninger dannes af forskellige årsager, hos forskellige mennesker, synes det interessant at undersøge, hvorfor en holdning dannes. For at belyse dette anvendes Daniel Katzs teori omhandlende fire holdningsfunktioner. De fire holdningsfunktioner; nyttefunktion, værdifunktion, egodefensiv funktion og viden-funktion, skal være med til at skabe indsigt i, hvilke holdninger, der eksisterer i forhold til online dating. Endvidere synes det væsentligt at undersøge, hvilken (intention til) adfærd individers holdninger kan resultere i. Til dette formål benyttes Theory of Reasoned Action, som er et teoretisk framework, der kan hjælpe med at forudsige og forklare den menneskelige adfærd. Teorien omhandler sammenhængen mellem holdning og adfærd og benyttes til at generere en mere omfattende forståelse for, hvordan en holdning dannes. Ydermere skal teorien være behjælpelig til at udarbejde en kommunikationsstrategi for Single.dk RATIONALITET OG IRRATIONALITET Hvorvidt individer tænker og handler rationelt eller irrationelt har været et længe diskuteret spørgsmål. Det ønskes at give en forklaring af begreberne rationalitet og irrationalitet for at opnå en større forståelse for individers tanker, beslutningsprocesser og adfærd i forhold til online dating. Den teoretiske undersøgelse vil belyse den rationelle beslutningsmodel og anvendelsen af denne. Endvidere belyses teorier omkring begrænset rationalitet og adfærdsøkonomi. Efterfølgende flyttes fokus til det irrationelle individ i form af anerkendelsen af de ubevidste og intuitive processer i beslutningstagning. Det synes dermed interessant at belyse, hvorledes menneskets bevidsthed og rationalitet såvel som ubevidsthed og irrationalitet påvirker forbrugeren i forhold til dennes tanker, beslutningstagning samt adfærd. Side 5 197

14 Kapitel 1 INDLEDNING 1.3 METODESKITSERING / EMPIRI Denne opgave er af praktisk karakter, idet der tages udgangspunkt i en praktisk problemstilling, som omhandler den danske befolknings holdninger til online dating. Der gøres brug af en eksplorativ analyse, da det synes relevant at undersøge, hvilke holdninger, der eksisterer for at kunne påvirke disse. Den eksplorative analyse kan være med til at afdække holdningsdannelse og holdningspåvirkning blandt befolkningen, idet analysen anvendes til at udforske en problemstilling på en bred og åben måde (Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz & Sørensen, 2009). Dermed skal analysen være med til at generere ideer til, hvorledes online dating bør markedsføres til befolkningen, således at denne aktivitet bliver mere acceptabel og velanset. Tilgangen til analysen er abduktiv, da man ikke kan tale om, hvornår processen starter og slutter. I stedet veksler vi i abduktionen mellem empiri og teori og lader de to elementer informere hinanden, for at vi kan lave en informeret analyse (Halkier, 1998). Der er altså hverken tale om en induktiv eller deduktiv tilgang, men en blanding af de to, hvor vores teoretiske baggrund samt erfaringer og meninger influerer den indsamlede empiri, og hvor empirien igen spiller ind på den efterfølgende analyse. Både teorien og feltet udvikler sig efterhånden som undersøgelsen og analysen finder sted. Der anvendes en kvalitativ såvel som en kvantitativ analysetilgang i opgaven. Indledningsvist vil der blive holdt interview med marketingsdirektøren for Single.dk, for at få en dybere forståelse for virksomhedens målsætninger, samt hvilke holdninger og anskuelser Single.dk har i forhold til markedet på nuværende tidspunkt. Interviewet skal ligeledes være med til at opnå inspiration og afhente empirisk materiale til opgavens videre udarbejdelse. Endvidere vil der blive foretaget 6 kvalitative dybdeinterviews og 2 fokusgruppeinterviews med 5-7 deltagere i hver. Med den kvalitative tilgang er det muligt at gå i dybden med de holdninger, der eksisterer og undersøge, hvor de kommer fra. Således vil det også være muligt at afdække, hvorledes disse holdninger kan påvirkes. Herefter foretages der en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, der er baseret på 553 respondenter. Spørgeskemaundersøgelsen konstrueres på baggrund af det indsamlede data fra de kvalitative undersøgelser og den anvendte teori. Derved vil der blive taget udgangspunkt i de holdninger og synspunkter, som ekspliciteres via de kvalitative undersøgelser ved udarbejdelse af spørgeskemaet. Den kvantitative undersøgelse benyttes til at indsamle data for en større målgruppe og er dermed velegnet til at teste hypoteser om en bredere population. En nærmere analyse og redegørelse for metodens validitet og reliabilitet følger i kapitel 5. Side 6 197

15 Kapitel 1 INDLEDNING I analysen vil der hovedsageligt blive anvendt primære data, som er opsamlet via de kvalitative og kvantitative undersøgelser af befolkningens holdninger. Dog gøres der også brug af sekundære data, blandt andet i form af statistikker fra Danmarks Statistisk. 1.4 VIDENSKABSTEORI Med de anvendte teorier i henhold til opgavebesvarelsen, lægger vi et socialkonstruktivistisk syn på opgaven, hvilket betyder, at vores erkendelse af virkeligheden som udgangspunkt er konstruktivistisk. Dermed mener vi, at vores viden om virkeligheden er en social konstruktion, som er skabt i interaktion og forhandling med andre individer (Larsen, 2005). Vi har i forbindelse med opgaven en implicit antagelse om dens retning og om, hvilke resultater, vi har mulighed for at nå frem til. Dette kan påvirke den måde, hvorpå vi arbejder med opgaven og set ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv ligeledes have betydning for selve resultaterne (Collin, 2003). De normative forestillinger, vi har om opgavens emne, kan sandsynligvis have indflydelse på, hvilken vinkel, vi har lagt på opgavens fokus og i høj grad også på udformningen af vores interviewguide. Årsagen hertil kan være, at vi mere eller mindre ubevidst kan søge at udforme interviewguiden i overensstemmelse med vores overbevisning om, hvordan vi kan få informanterne til mest positivt at tage imod interviewsituationerne. Ligeledes vil udvælgelsen af fokusområder fra interviewene til spørgeskemaundersøgelsen være baseret på en subjektiv udvælgelse fra vores side. Både interviewene, spørgeskemaundersøgelsen og den samlede opgaves resultater kan derved siges at være konstrueret ud fra vores egne forestillinger om den konkrete verden. Særligt kan vi influere undersøgelsesresultaterne i forbindelse med de elementer af interviewene, som vi vælger at medtage i vores analyse. På trods af, at vi i opgaven forsøger at være objektive, er vi bevidste om, at dette aldrig er fuldstændig muligt, og at vi i høj grad indgår i en proces af meningsskabelse i forhold til opgavens fokusområder (Bryman & Bell, 2007) DISPOSITION Efter den indledningsvise beskrivelse af problemfeltet, afgrænsning, metode- og teoriskitsering samt opgavens videnskabsteoretiske ståsted i kapitel 1, fremlægges en beskrivelse af Single.dk. Virksomhedsbeskrivelsen i kapitel 2 vil inkludere en kort beskrivelse af virksomhedens historie, ejerforhold, samt omsætning og økonomiske resultater. I kapitel 3 vil de udvalgte teorier blive beskrevet. Der vil i opgaven blive fokuseret på teorier omhandlende kultur, motivation, holdninger samt menneskets rationalitet og irrationalitet. Disse teo- Side 7 197

16 Kapitel 1 INDLEDNING rier skal tilsammen være med til at skabe en forståelse for hvilke holdninger, der er i relation til online dating, samt hvorfor disse holdninger eksisterer. Endvidere skal teorierne give et indblik i, hvorledes det er muligt at påvirke og eventuelt ændre forbrugerholdninger, med henblik på at fremsætte en kommunikationsstrategi for Single.dk. Ud fra de fremsatte teorier er det muligt at opstille hypoteser som søges besvaret gennem de kvalitative og kvantitative undersøgelser. Hypoteserne fremstilles i kapitel 4. Det efterfølgende kapitel 5 omhandler de udvalgte dataindsamlingsmetoder og databehandlinger. Dette kapitel vil indledningsvis fremlægge en beskrivelse af de kvalitative studier og den efterfølgende databehandling. Databehandlingen fra de kvalitative interviews vil herefter udgøre fundamentet for den kvantitative spørgeskemaundersøgelse. Kapitel 6 indeholder de statistiske såvel som de empiriske analyser. Dette afsnit vil inkludere en besvarelse af de opstillede hypoteser i henhold til opgavens problemstilling. Herefter følger en diskussion af analysens resultater i kapitel 7. Dette inkluderer overvejelser, refleksioner, undren og mulige forklaringsårsager i forhold til analysens udfald. Ud fra analysens resultater vil det efterfølgende være muligt at give et forslag til en kommunikationsstrategi for Single.dk. Kommunikationsstrategien vil blive fremlagt i kapitel 8. Afslutningsvist opstilles opgavens konklusioner og en efterfølgende perspektivering for opgaven i kapitel 9. Side 8 197

17 Kapitel 1 INDLEDNING Kapitel 1 Holdningsændring & kommunikationsstrategi Indledning og problemformulering g Metode- og teoriskitsering Kapitel 2 Kapitel 3 Virksomhedsbeskrivelse Teoretisk fundament Kultur Motiver Holdninger Rationalitet og irrationalitet Kapitel 4 Hypoteser Kapitel 5 Metode og databehandling Dybdeinterviews Fokusgruppeinterviews spørgeskemaundersøgelse Kapitel 6 Statistisk og empirisk analyse Hypotese X Hypotese Y Kapitel 7 Diskussion Kapitel 8 Kommunikationsstrategi Kapitel 9 Konklusion og perspektivering Side 9 197

18 Kapitel 2 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE Kapitel 2 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE 2.1 SINGLE.DK Jonas Cronfeld og Mattias Pfeiffer stiftede Netdate.dk i 1999, og har siden ført virksomheden videre med navneskiftet i 2012 til Single.dk. Medstifter Jonas Cronfeld udtaler i et interview (bilag 1), at Single.dk på mange områder er sammenlignelig med Dating.dk, som er Danmarks største online datingudbyder. Dating.dk ejer i dag 50 % af Single.dk. Single.dk havde i 2013 en årlig omsætning på cirka 10 millioner kroner og en profit på cirka 3 millioner kroner. Ejerne håber og regner med en fordobling af disse økonomiske resultater i 2014, eftersom det ifølge Jonas Cronfeld er realistisk, at Single.dk fortsætter deres opadgående vækstkurve fra de tidligere år (bilag 1). Virksomheden beskæftiger på nuværende tidspunkt 6 medarbejdere, som er bosiddende i både Danmark og udlandet. De søger dog at ansætte flere i den nærmeste fremtid (bilag 1). Der er cirka brugere af Single.dk, hvoraf cirka er aktive brugere. Single.dk har en bred målgruppe, som dækker alle danskere over 18 år. Virksomheden forsøger at adskille sig fra deres konkurrenter ved at levere produkter, som de ved forbrugerne efterspørger, og efterfølgende præsentere disse på en spændende, visuel og frisk måde. Side

19 Kapitel 3 TEORETISK FUNDAMENT Kapitel 3 TEORETISK FUNDAMENT 3.1 KULTUR For at få en dybere forståelse for de holdninger som forbrugerne har, synes det væsentligt at undersøge, hvilken kultur, de lever i. Dette skyldes, at kultur har indflydelse på den måde, som mennesket handler, og derved også på de holdninger, der dannes (Evans, Jamal & Foxall, 2009). Årsagen til dette er, at kultur både er medskabende for individers identitet samt giver individer et rationale for de handlinger, de foretager KULTURANALYSE - SCHEIN Der foretages en kulturanalyse for at opnå større indsigt i samfundets grundlæggende kultur i forhold til online dating. Geert Hofstede har fremsat en kulturanalyse, som umiddelbart kan synes anvendelig til at afdække den danske kultur i forhold til online dating. Hofstede kulturanalyse inkluderer fem forskellige kulturdimensioner, som menes at eksistere, i større eller mindre grad, i forskellige (nationale) kulturer. Disse kulturdimensioner giver dog anledning til en meget faststruktureret analyse af kulturen, hvorfor denne teori ikke synes anvendelig til opgavens videre besvarelse. I stedet har Edgar Schein fremsat en kulturanalyse, der betragtes som værende mere åben og derved giver mulighed for at foretage en mere objektiv og udforskende analyse af den kultur, der eksisterer i relation til online dating. Således vælges at benytte Scheins funktionelle perspektiv til kulturanalysen. På trods af, at Scheins funktionelle perspektiv har fokus på kultur i organisationer, synes teorien alligevel mulig at overføre til at behandle kulturer i andre sammenhænge. Der kan argumenteres for dette, idet organisationskultur defineres som et kollektivt fænomen og en social enhed, (Schultz, 1990), hvilket ifølge Hofstede ligeledes er en generel beskrivelse af kulturbegrebet (Hofstede, 1999). Schein anskuer kulturen ud fra de funktioner, som kulturen varetager for at sikre sin overlevelse (Schultz, 1990). Viden om kulturen anses som værende en nødvendighed for at kunne forstå de irrationelle ræsonnementer og handlinger, som foregår i menneskers systemer. Uden kultur vil man ikke være i stand til at forstå, hvorfor mennesker tænker og føler, som de gør. Schultz (1990) fremhæver via dette perspektiv, at man bør foretage en dybdegående analyse, der bevæger sig gennem hvert lag af kulturen for at opnå indsigt i den givne kultur. En kulturanalyse vil desuden give et indblik i de holdninger, der eksisterer i det pågældende samfund. Side

20 Kapitel 3 TEORETISK FUNDAMENT Scheins funktionelle perspektiv anskuer kulturen på tre forskellige analyseniveauer; grundlæggende antagelser, værdier og artefakter (Schein, 2010). De grundlæggende antagelser er de dybdegående, fundamentale træk, der er ved kulturen. Disse er noget, som implicit styrer adfærden, hvilket gør, at de er meget svære at få øje på i kulturen. Dette omhandler de kerneantagelser, som individuelle personer i en gruppe har omkring verden, og hvordan den fungerer. Mønstret for de grundlæggende antagelser bliver over en periode dannet af kulturmedlemmerne, og det er dette mønster, der kommer til at danne kernen for kulturen (Ibid.). Denne kerne kaldes for det kulturelle paradigme og udgør dermed de grundlæggende antagelser for den enkelte kultur (Schultz, 1990). Det midterste niveau af kulturanalyse inkluderer holdninger og værdier. Disse indbefatter flere personers holdning til, hvordan man bør handle og dermed de pågældende normer i kulturen. Et vigtigt element i dette niveau er social validering, hvor samfundets deltagere bekræfter hinanden i deres opfattelse og holdninger, hvorved det er muligt at fortælle hinanden, hvorvidt den adfærd, man udviser i den pågældende kultur er acceptabel (Schein, 2010). Artefakter, som er det sidste kulturniveau, omfatter ethvert fysisk eller verbalt identificerbart element i kulturen. De er synlige og er en bevidst del af kulturen. Det er disse, som man først får øje på i en kultur og som danner grundlag for fordomme og stereotyper. Dette kan blandt andet være arkitektur, sprog, teknologi, dagsrytmer, traditioner, vaner og rutiner (Ibid.). Artefakter er dermed den adfærd, som kan observeres i en kultur (Ibid.) KRITIK På trods af Edgar Scheins anerkendelse inden for sit felt, eksisterer der en række kritikpunkter af hans teori om kulturniveauer. Et af de væsentligste kritikpunkter er at teorien ikke er gjort operationel, hvilket kan gøre teorien svær at anvende i praksis. Schein angiver ikke nogen konkret fremgangsmåde for, hvordan man afdækker de tre kulturniveauer. Det kan specielt være svært at afdække de grundlæggende antagelser hos forbrugerne for dermed at bringe kulturens kerne til overfladen for at forstå, hvilke holdninger, der er grundfæstet i kulturen og hvorfor. På den måde har Schein altså mere fokus på de tre elementer end på selve processen af kulturanalysen. Et andet kritikpunkt af Scheins model er, at den udelukkende fokuserer på de interne faktorer i kulturen. På den måde ignoreres omgivelserne, som kan have stor indflydelse på kulturen. Eksempelvis kan forbrugernes geografiske placering antages at have en stor indflydelse på den pågældende kultur. Side

Analyse og måling af reklameeffekten for luksusbiler

Analyse og måling af reklameeffekten for luksusbiler Analyse og måling af reklameeffekten for luksusbiler Kandidatafhandling Cand.merc. EMF Institut for Afsætningsøkonomi Copenhagen Business School December 2009 Forfattere: Maria Funder Louise Kjær Lauritsen

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

I japanske omgivelser En tværkulturel undersøgelse af nationalkulturers indflydelse på interkulturel kommunikation

I japanske omgivelser En tværkulturel undersøgelse af nationalkulturers indflydelse på interkulturel kommunikation I japanske omgivelser En tværkulturel undersøgelse af nationalkulturers indflydelse på interkulturel kommunikation Japanese are like ducks. They are calm on the water, but paddling madly underneath Cecilie

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Danske studerende og SU-lån

Danske studerende og SU-lån Institut for Marketing og Statistik Cand. Merc. Marketing Kandidatafhandling Forfattere: Anne-Sophie Fugl 281452 Ronja Madsen - 280486 Vejleder: Maria Kümpel Nørgaard Danske studerende og SU-lån En analyse

Læs mere

Social Media Strategi

Social Media Strategi Social Media Strategi En empirisk undersøgelse af sociale medier, der belyser hvorfor og hvordan virksomheder skal arbejde strategisk med sociale medier Af Adil Mirzakhanova Aarhus School of Business and

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Celebrity Endorsement

Celebrity Endorsement HA(int.) 6. Semester Forfattere: Dorte Tang Hansen Louise Tang Damgaard Vejleder: Charlotte Ellegaard Knudsen Celebrity Endorsement Handelshøjskolen i Århus 2011 Abstract Today celebrity endorsement is

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Line K. Nielsen. Vejleder: Mona Toft Madsen

Line K. Nielsen. Vejleder: Mona Toft Madsen Institut for Ledelse Kandidatafhandling Forfattere: Sisse Gry Jensen Line K. Nielsen Vejleder: Mona Toft Madsen Handelshøjskolen, Aarhus Universitet August 2008 Employer branding i Salling Bank - En afhandling

Læs mere

Når videndelingen er på tværs

Når videndelingen er på tværs Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen Speciale

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

- Blandt unge i Region Hovedstaden

- Blandt unge i Region Hovedstaden Forbrugslån - Blandt unge i Region Hovedstaden Gruppe 12 Kasper Kjærgaard Liv Lyø Facius Mia Tjellesen Nick Peronard Steffen Schreyer Sussie Bjerg Andersen Vejleder: Anders Peter Hansen Roskilde Universitet

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Optimering af en it-implementeringsproces

Optimering af en it-implementeringsproces Bachelorafhandling Institut for Ledelse Ha (almen) Ha (int. Eng.) Forfattere: Trine Foget Johansen Trine Helene Quorning Vejleder: John Hahn Pedersen Optimering af en it-implementeringsproces - fra et

Læs mere

ee12! Er#en#bæredygtig#forretningsmodel## det#nye#sort?#

ee12! Er#en#bæredygtig#forretningsmodel## det#nye#sort?# ! ee12! # # Er#en#bæredygtig#forretningsmodel## det#nye#sort?# Virksomhedsstudier Maria Grønnegaard Jensen Maria Louise Alkemade Bjerregaard Camilla Schmidt Eriksen Pernille Cecilie Fackmann Fløystrup

Læs mere

EN FLASKE TIL FORSKEL

EN FLASKE TIL FORSKEL EN FLASKE TIL FORSKEL 1. Semester, Hus 06.2. Gruppe 11 Vejleder: Kim Sandholdt Abstract This assignment revolves around charity donations from bottle deposit. We circulate around people s normal habits

Læs mere

Titelblad. Er der gået sport i den? - Et casestudie i content marketing. Aalborg Universitet Juni 2015 10. semester Cand.mag.komm.

Titelblad. Er der gået sport i den? - Et casestudie i content marketing. Aalborg Universitet Juni 2015 10. semester Cand.mag.komm. Titelblad Er der gået sport i den? - Et casestudie i content marketing Aalborg Universitet Juni 2015 10. semester Cand.mag.komm. Vejleder: Jørgen Riber Christensen Specialets omfang: Anslag: 177.820 Normalsider:

Læs mere

Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet.

Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet. Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet. - The decision process for at family, when buying the child s first mobile phone. Udarbejdet af: Udarbejdet af: Cand.merc.

Læs mere

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk)

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk) Skrevet af: Sebastian Strømberg Studie nr: 44348 Mail: sebasst@ruc.dk Semester: 6. semester, digitale medier Roskilde Universitet Maj 2013 1 Resume Dette projekt tager udgangspunkt i en målgruppe afprøvning

Læs mere

Kundetilfredshed og loyalitet

Kundetilfredshed og loyalitet Cand.merc.EMF Institut for Afsætningsøkonomi Kandidatafhandling Økonomisk Markedsføring Kundetilfredshed og loyalitet - på det danske mobiltelefonimarked Susanne Barbara Reitzner Kieger Camilla Sook Mark

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Subculturize your brand

Subculturize your brand Subculturize your brand - et speciale om differentiering, i en tid hvor traditionel branding er blevet generisk Kandidatafhandling Cand.merc. Design & Communication Management Copenhagen Business School

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ÀºøÆæª ºª ø Ê ª ø flø øøæº fl ø ºªÆÊ ÈÎ

Læs mere