Introduktionspolitik for nyansatte TSM/TSL...3. Introduktionspolitik for nyansatte skolesekretærer...3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktionspolitik for nyansatte TSM/TSL...3. Introduktionspolitik for nyansatte skolesekretærer...3"

Transkript

1 Sødalskolen Indholdsfortegnelse Retningslinjer - Ansættelse og modtagelse af nye medarbejdere på Sødalskolen...1 Introduktionspolitik for skoleledelsen...1 Introduktionspolitik for undervisningspersonalet...2 Introduktionspolitik for nyansatte i SFO...2 Introduktionspolitik for nyansatte skolesekretærer...3 Introduktionspolitik for nyansatte TSM/TSL...3 Introduktionspolitik for nyansatte rengøringsassistenter/tilsynsassistenter...3 Retningslinjer - Alkoholpolitik på Sødalskolen...4 Retningslinjer - Sygefravær for personalet ved Sødalskolen...5 Retningslinjer - Vold mod ansatte på Sødalskolen...7 Retningslinjer - Sødalskolens indkøbspolitik...8 Retningslinjer Sundhedsfremme og rummelighed...9 Livsstil og arbejdsmiljø...9 Socialt ansvar - rummelighed...9 Retningslinjer - Sødalskolens rygepolitik...10 Retningslinjer Ekstern arbejdskraft...11

2 Retningslinjer, Sødalskolen 1 Retningslinjer - Ansættelse og modtagelse af nye medarbejdere på Sødalskolen Generelt Disse retningslinjer skal være med til at støtte og inspirere i forbindelse med nyansættelse af medarbejdere. Skoleledelsen har ansvaret for, at en ny medarbejder introduceres bedst muligt til jobbet, men det er et fælles ansvar, at nye medarbejdere modtages og forberedes til jobbet i en positiv og konstruktiv atmosfære. Enhver som kommer til en ny arbejdsplads har behov for introduktion. Hvor omfattende introduktionen skal være afhænger naturligvis af arbejdes karakter, ansættelsens forventede længde samt den nye medarbejders forudgående kendskab til arbejdsområdet og organisationen. Retningslinjerne skal være med til at sikre, at en ny medarbejder systematisk indføres i arbejdspladsens fysiske og psykiske miljø. Introduktionen af den nyansatte starter allerede ved de første kontakter mellem den nye medarbejder og arbejdspladsen dvs. igennem stillingsopslaget og ansøgningen. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de signaler, vi som arbejdsplads sender via fx indkaldelse til samtale, ansættelsessamtalen samt kontakten indtil den første ansættelsesdag. Hvis der går lang tid fra ansættelsen til første arbejdsdag, skal vi vise, at vi ikke har glemt pågældende. Relevante nyhedsbreve, skoleblade, kursustilbud eller andet, der viser, vi er opmærksomme på den nyansatte, sendes til vedkommende. Herudover inviteres den nyansatte med til arrangementer, der foregår mellem tidspunktet for ansættelsen og den første arbejdsdag. Udlevering af informationsmappe Umiddelbart efter ansættelsen udleveres skolens Informationsmappe for nyansatte. Mappen indeholder en lang række praktiske informationer og materialer, der giver den ansatte kendskab til planer, regler struktur mv. på skolen. Den første arbejdsdag.. Alle skal på forhånd informeres om, at en ny kollega tiltræder. Benyt Dagen i dag med navn og billede. Introduktionspolitik for skoleledelsen Den fungerende ledelse varetager selv introduktion af den nyansatte. Der tilstræbes en ansættelsesmæssig overlapningsperiode mellem den afgående og den nyansatte leder.

3 Retningslinjer, Sødalskolen 2 Introduktionspolitik for undervisningspersonalet!" # $! %" & ' () ) ) * +, - ( +. "! ) "/ 0. $. $ # ) ) ) ).) " -. *" #! / $&. - #,-$ $ 2 " " / #. ".. 1 ).. " 2. - ". "). - ) ". " " &!....) & " ' " "). " " $ Introduktionspolitik for nyansatte i SFO I forbindelse med indkaldelse til ansættelsessamtale udleveres SFO s pjece til ansøgeren. SFO-ledelsens opgave Sætter vikar på de første uger, hvor den nyansatte er i huset. Omfanget vurderes efter et skøn. Målet er, at den nyansatte skal have tid til at sætte sig ind i tingene, og lære børnene at kende under afslappede forhold. Sørger for en rundvisning på skolen den første dag.

4 Retningslinjer, Sødalskolen 3 Gennemgår mødeplan og principperne herfor. Sikrer, at der ikke skabes uoverskuelige situationer de første dage på arbejdspladsen. Afholder en opsamlende samtale efter tre måneders ansættelse. Øvrige informationer kommer efter behov, idet der ønskes en overskuelig start. Introduktionspolitik for nyansatte skolesekretærer Mødetidspunktet, for den nye, fastsættes til en time senere end de øvrige, så alle er klar til at modtage stille og roligt. Ledelsens/kontorets opgave Overlapning med anden sekretær, hvis muligt. Sørge for adgang/koder til de forskellige edb-systemer samt kode til kopimaskine. Sørge for skrivebord, stol og "passende arbejdsopgaver". Introduktions snak / kaffepause, hvor der orienteres om, hvordan dagen i dag er planlagt. Rundvisning på skolen og præsentation for: Lærere i personalerummet, rengøring, pedel (have nøgler), SFO og øvrige samarbejdspartnere: tandlæge/klinikass., psykolog, talepæd., skolelæge, sygepl, lægesekretær, huskunstner Løbende orientering om arbejdsrutiner på kontoret. Efter 3 måneder skal der være en opfølgningssamtale med ledelsen. Vi har ingen tutor/mentor, men den anden sekretær sørger for at tage den nye med til frokost, og i det hele taget være obs på, at den nye inddrages i samtaler og medtages i sociale sammenhænge. Introduktionspolitik for nyansatte TSM/TSL TSL s opgave Rundvisning på skolen og præsentation for: Lærere i personalerummet, rengøring, kontoret, SFO og øvrige samarbejdspartnere: tandlæge/klinikass., psykolog, talepæd., skolelæge, sygepl, lægesekretær, huskunstner. Udførlig instruktion om arbejdsområde. Passende overskueligt arbejdsområde i starten. I forbindelse med ansættelse af en ny TSL tilstræbes der en ansættelsesmæssig overlapningsperiode med den afgående TSL eller den konstituerede TSL. Introduktionspolitik for nyansatte rengøringsassistenter/tilsynsassistenter Tilsynsassistentens opgave Rundvisning på skolen og præsentation for: Lærere i personalerummet, pedel, kontoret, SFO og øvrige relevante samarbejdspartnere: tandlæge/klinikass., psykolog, talepæd., skolelæge, sygepl, lægesekretær, huskunstner. Udførlig instruktion om arbejdsområde. Passende overskueligt arbejdsområde i starten. I forbindelse med ansættelse af en ny tilsynsassistent tilstræbes der en ansættelsesmæssig overlapningsperiode med den afgående tilsynsassistent eller den konstituerede tilsynsassistent. Vedtaget på SU-mødet den 25. februar 2002 Revideret af MED udvalget august 2005

5 Retningslinjer, Sødalskolen 4 Retningslinjer - Alkoholpolitik på Sødalskolen Der må ikke indtages alkohol i arbejdstiden. Undtaget fra denne regel er de situationer, som er beskrevet under afsnittet Traditioner. Traditioner Der er tradition for, at alkoholindtagelse accepteres: I personalerummet efter endt undervisning/arbejde I et frikvarter/pause i forbindelse med kollegers fødselsdage, jubilæer m.v. Ved forældremøder/forældrearrangementer Skolebestyrelsesmøder Lejrskoler, hytteture, koloni Udvalgsmøder, pædagogisk råds møder Personalefester Disse traditioner bibeholdes, idet den enkelte medarbejder har ansvar overfor de uskrevne regler om alkoholindtagelse, som hver af disse traditioner indebærer. De udskrevne regler indeholder det princip, at personalet som hovedregel ikke er påvirket i samvær med elever/børn og forældre i skolemæssig sammenhæng. Hjælpeforanstaltninger Ansatte med alkoholproblemer skal hjælpes og har samtidig pligt til at medvirke. Hjælpen kan bestå i: Motivation til at ændre et overforbrug Orientering om tilbud Motivation til selv at kontakte en alkoholklinik - eller kollega eller en anden - gør det efter aftale Motivation til en samtale, hvor en medarbejder fra alkoholklinikken deltager Enhver henvendelse og enhver sag vedrørende alkoholproblemer vil blive behandlet fortroligt. Det er alles ansvar at tage alkoholproblemer op. Ledelsen inddrages i sagen. Vedtaget af MED-udvalget den

6 Retningslinjer, Sødalskolen 5 Retningslinjer - Sygefravær for personalet ved Sødalskolen Sygefraværspolitikken er en del af personalepolitikken på Sødalskolen. Målene er : tilfredse og raske medarbejdere. at bevare og udvikle arbejdspladsen som attraktiv. at ansatte under sygefravær stadig føler tilknytning til arbejdspladsen. at medarbejdere efter endt sygdom uden unødig besvær kan vende tilbage til arbejdspladsen. at nedbringe og forebygge skolens sygefravær. Handleplan Den nærmeste foresatte kontakter en sygemeldt efter 5 dages fravær. Den ansatte orienterer om, hvornår genoptagelsen af arbejdet ventes at finde sted. Efter 3 gentagne sygdomsperioder inden for 3 måneder tilbydes den ansatte en samtale med nærmeste foresatte. TR eller anden bisidder deltager, hvis en af parterne ønsker det. Den ansatte redegør for årsagen til sygefraværet og retter henvendelse til ledelsen om eventuelle ændringer i varigheden af sygdomsforløbet så hurtigt som muligt. Dette skal ske af hensyn til hensyn til øvrige kolleger samt eventuel ansættelse af vikarer. Den nærmeste foresatte forpligtes til at vurdere, om eventuelle forhold på arbejdspladsen vedrørende det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er årsag til fraværet. Skyldes fraværet sådanne forhold, forsøges udarbejdet en plan i samarbejde med medarbejder og nærmeste foresatte for at forbedre arbejdsforholdene for den pågældende. Hvis et højt sygefravær skyldes personlige forhold, forsøges der etableret hjælpeforanstaltninger f.eks. i form af tilbud om samtaler eller andre mulige tiltag. TR eller anden bisidder medvirker ved samtaler, hvis dette ønskes af en af parterne. Både kolleger og ledelse skal løbende have fokus på de medarbejdere, der skal løse opgaven, mens den sygemeldte er fraværende. Vi skal sammen sikre ordentlige arbejdsforhold i denne periode ved at gennemføre samtaler med de involverede om evt. belastninger, der kan afhjælpes. Den første samtale sker på ledelsens initiativ. Ved længerevarende sygdom er det både den nærmeste foresattes samt medarbejderens ansvar, at der holdes regelmæssig kontakt mellem arbejdsplads og den sygemeldte. For at understøtte et godt kollegaskab forventes det, at kolleger i teams, faggruppe og netværk har kontakt med den sygemeldte, så denne ikke isoleres, men til stadighed føler sig som en del af arbejdspladsen. Procedure ved sygemelding Der ringes til: SFO-ansatte: Skolens kontor inden I tilfælde af morgenåbning ringes til SFO-leder. Lærere/børnehaveklasseledere/pæd.medhjælpere: Vikardækker ml. kl Sekretærer: Skolens kontor inden I tilfælde af morgenåbning til den leder der har morgenåbning. Tekn. servicemedarbejdere: Kontoret inden kl Rengøringspersonale: Rengøringsteamet kl Hvis det er muligt, oplyses der om den forventede længde af fraværet. Ligeledes gives relevante oplysninger i forhold til uopsættelige opgaver og af hensyn til den eventuelle afløsers mulighed for at udføre arbejdet i fraværsperioden.

7 Retningslinjer, Sødalskolen 6 Specielt for lærergruppen er det således at vikarplanen for undervisningens indhold afleveres til kontoret, helst via mail men ellers telefonisk. Findes der en vikarmappe i klassen kan der henvises til denne. Har man allerede lavet plan for flere dage og sygdommen strækker sig over flere dage, modtages denne plan meget gerne ellers henvises til teamets vikarmappe som findes i klassen. Procedure ved raskmelding Der ringes til: SFO-pædagoger: SFO-kontoret inden dagen før. Lærere/børnehaveklasseledere/pæd.medhjælpere: Kontoret inden kl dagen før. Sekretærer: Kontoret, dagen før. Tekn. servicemedarbejdere: Kontoret, dagen før. Rengøringspersonale: Rengøringsteamet, dagen før. Evaluering Revideres i forbindelse med den årlige gennemgang af sygefravær.. Vedtaget på SU-mødet den 9. februar Delvist revideret på MED-møde den 17. april 08. Til endelig godkendelse efterår 08.

8 Retningslinjer, Sødalskolen 7 Retningslinjer - Vold mod ansatte på Sødalskolen Ved vold forstås alle former for fysisk og psykisk vold i form af trusler, chikane og grov mobning. Vold er ikke den enkeltes problem, men et arbejdspladsproblem, hvor arbejdsgiveren har pligt til at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Sikkerhedsorganisationen skal hjælpe med dette. Handleplan Den voldsramte skal støttes umiddelbart samtale med ledelse og kolleger fritagelse for forpligtelser, må ikke lades alene professionel krisehjælp aftales med forening eller forvaltning Orientering af alle personalegrupper samt skolebestyrelsesformanden ledelsen orienterer så hurtigt som muligt - senest dagen efter - alle ansatte om hændelsesforløbet. Forholdsregler over for voldsudøveren samtale med ledelse og evt. TR, klasselærer og evt. den voldsramte meddelelse til og indkaldelse af forældre evt. bortvisning fra skolen evt. underretning til de sociale myndigheder Anmeldes som arbejdsskade og i forvaltningens database omkring Vold og trusler om vold. Sikkerhedsrepræsentanterne melder episoden til de faglige organisationer der ønsker det. Arbejdspladsen (ledelsen) melder alle tilfælde af vold og trusler om vold til politiet. Forebyggende indsats Personalet er i alle henseender opmærksom på og reagerer mod begyndende tendenser til voldsudøvelse. Emnet tages i fællesskab op i teamsamarbejdet og på fløjmøder. Evaluering Revideres i forbindelse med den årlige gennemgang af Vold og trusler. Vedtaget på SU-mødet den 9. februar Delvist revideret på MED-møde den 17. april 08. Til endelig godkendelse efterår 08.

9 Retningslinjer, Sødalskolen 8 Retningslinjer - Sødalskolens indkøbspolitik Overordnet følger vi kommunens indkøbspolitik, hvor både hensynet til det ydre miljø og arbejdsmiljøet indgår i vurderingen af de produkter og ydelser, vi køber. Udover en miljømæssig vurdering af det indkøbte, er det vigtigt, at der også tages hensyn til brugen af det indkøbte, altså at der anlægges et ergonomisk perspektiv på funktionen. Vi mener også, at et æstetisk perspektiv på de indkøb, der omgiver os og børnene i vores hverdag, har betydning for dels børnenes kulturelle udvikling og på vores arbejdsmiljø. Kvalitet, pris & æstetik Forholdet mellem kvalitet, pris og æstetik vurderes ved de enkelte indkøb. Indkøbsaftaler Vi anvender de obligatoriske indkøbsaftaler til indkøb. Hermed er vi sikret, at både børns og ansattes arbejdsmiljø bliver tilgodeset. Vi sørger for at lave tjek på pris, kvalitet & æstetik i de tilfælde, hvor der ikke er obligatoriske aftaler. Repræsentanter Vi takker nej til besøg af repræsentanter, der i vores arbejdstid dels stjæler vores tid og dels opfinder behov ved at trække uimodståelige og uundværlige herligheder op af kufferten. Vi anmoder i stedet om at få reklamer tilsendt. Sikkerhedsorganisationen SiO Sikkerhedsorganisationen inddrages ved indkøb af betydende karakter som indkøbes på områder der ikke er dækket af obligatoriske indkøbsaftaler. Endvidere har sikkerhedsorganisationen mulighed for at påpege sikkerhedsmæssige grunde til at foretrække andre produkter end produkter på indkøbsaftale. Århus kommunes indkøbspolitik kan ses på Århus kommunes hjemmeside. Evaluering Evalueres minimum hvert 5. år og næste gang er i Vedtaget af MED-udvalget den 8. maj 2008.

10 Retningslinjer, Sødalskolen 9 Retningslinjer Sundhedsfremme og rummelighed Vi følger Århus kommunes politik omkring sundhed og trivsel samt politik omkring rummelighed. Vi deltager i trivselsmålinger arrangeret af Århus Kommune. Sundhedsfremme på arbejdspladsen omfatter livsstil, arbejdsmiljø og virksomhedens sociale ansvar. Livsstil og arbejdsmiljø Sødalskolen skal være en sund arbejdsplads, der fremmer sundhed, trivsel og arbejdsglæde hos den enkelte ansatte. Sundhed knytter sig til den enkelte ansattes helbred og velbefindende, hvorfor det er den enkelte ansattes sundhed og trivsel, der er målet. Initiativer til sundhedsfremme tager derfor udgangspunkt i, at den enkelte ansatte har behov og muligheder for udvikling af overskud og kompetencer. Selvom udgangspunktet er den enkeltes sundhed, er de midler, der anvendes til at fremme sundheden fælles, da vi opholder os megen tid på arbejde, har de samme arbejdsvilkår og opgaver, og da normer om sundhed og livsstil udveksles og formes i og af kulturen på arbejdspladsen. Vi har alle indflydelse på og ansvar for, at arbejdspladsen er i udvikling. Evaluering indgår som en væsentlig vigtig metode til at forandre og forbedre arbejdsmiljøet via vores tilbagevendende APV og APU. Vi støtter den enkelte medarbejder i at modtage tilbud som nævnt i Århus kommunes politik f.eks: kostvejledning, rygestop, motion m.v. Socialt ansvar - rummelighed Vi følger det politisk vedtagne mål, at arbejdsmarkedet skal være så rummeligt, at der også er plads til mennesker, der ikke har fuld arbejdsevne. Udgangspunktet for vores retningslinjer er derfor Århus Kommunes personalepolitik, hvoraf det bl.a. fremgår, at der skal arbejdes aktivt for at varetage arbejdspladsens sociale ansvar. Vi har og vil fortsat udvikle en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til mennesker der søger at få fodfæste på arbejdsmarkedet samt mennesker der har behov for fastholdelse i eksisterende job. Det skaber et godt arbejdsmiljø for medarbejderne at vide, at der er mulighed for forskellige former for ansættelse på arbejdspladsen. Vi har gennem årene fået erfaring med flere forskellige ansættelsesformer som f.eks. praktik, fleksjob, jobtræning, kontorelever, senioraftaler m.v. Evaluering Evalueres hvert 2. i forbindelse med APV/APU arbejdet. Næste gang i Vedtaget af MED-udvalget den 8. maj 2008.

11 Retningslinjer, Sødalskolen 10 Retningslinjer - Sødalskolens rygepolitik Vi følger Århus Kommunes rygepolitik. Børn og rygning Børn og unge ryger ikke i skole, fritidsklub, ungdomsskole m.v. Børn og unge udsættes ikke for passiv rygning. Børn og unge ser ikke voksne ryge. Det er et personligt valg, om man vil ryge eller ej. Har man lyst til at få hjælp til at stoppe med at ryge betaler vi for et rygestopkursus. Sødalskolen er en røgfri skole. Der ryges ikke på Sødalskolens område/matrikel. Når vi afholder personalefester, receptioner m.v. som er placeret efter kl , er det tilladt at ryge på terrassen tilknyttet personalerummet samt indgangen ved SFO Fyrtøjet. Overtrædelse af rygepolitikken vil blive opfattet som misligholdelse af ansættelses-forholdet og kan få ansættelsesretlige konsekvenser i form af påtale eller advarsel Evaluering Evalueres minimum hvert 5. år. Næste gang er i Vedtaget af MED-udvalget den 12. juni 2008.

12 Retningslinjer, Sødalskolen 11 Retningslinjer Ekstern arbejdskraft Vi følger Århus kommunes politik omkring fremmed arbejdskraft. Alle håndværkere eller andre personer, der kommer på skolens matrikel for at udføre et håndværksmæssigt arbejde, skal underskrive en blanket vedrørende regler for: Håndtering af affald Afskærmning Sikker opbevaring af materialer og værk2008tøj Rygepolitik Støj Ingen musik der forstyrrer undervisningen i skoletiden. Evaluering Evalueres minimum hvert 10. år. Næste gang i Vedtaget af MED-udvalget den 8. maj 2008.

Velkommen til Beder Skole

Velkommen til Beder Skole Velkommen til Beder Skole Arbejdsmiljøhåndbog 1 FORORD Beder skoles arbejdsmiljøarbejde tager sit afsæt i: Elementerne i arbejdet med social kapital. 2 o De 3 diamanter: Tillid, retfærdighed og samarbejde

Læs mere

Personalepolitik for Nyborg Gymnasium

Personalepolitik for Nyborg Gymnasium . Personalepolitik for Nyborg Gymnasium Godkendt af SU den 26. marts 2008 Godkendt af bestyrelsen den 2. april Personalepolitikken indeholder retningslinier for forholdet mellem ledelse og medarbejder

Læs mere

Samsø Kommune. Personalehåndbog 2014

Samsø Kommune. Personalehåndbog 2014 Personalehåndbog 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Formål og værdier... 4 Rettigheder og pligter... 4 Politisk organisation... 5 Administrativ organisation... 5 Samarbejdsudvalgets

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Personalepolitik for Nørre Gymnasium

Personalepolitik for Nørre Gymnasium Personalepolitik for Nørre Gymnasium 1. Vision, værdier og personalepolitikkens målsætning s. 2 2. Ansættelsespolitik s. 2 2.1. Introduktion af nyansatte s. 3 3. Arbejdsforhold s. 4 3.1. Timebytninger

Læs mere

Personalepolitik på Gudenaadalens Efterskole

Personalepolitik på Gudenaadalens Efterskole Personalepolitik på Gudenaadalens Efterskole Værdigrundlag Gudenaadalens Efterskole bygger på det Grundtvig/Koldske skole- og livssyn, som danner grundlag for skolens daglige liv og måder, vi møder eleverne

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Indholdsfortegnelse A. Indledning...3 B. Ansættelse/rekruttering af nye medarbejdere...4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse...6 D. Fagfordeling...9 E.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK Gældende fra 25. marts 2014

PERSONALEPOLITIK Gældende fra 25. marts 2014 PERSONALEPOLITIK Gældende fra 25. marts 2014 PERSONALEPOLITIK FOR HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN Indholdsfortegnelse Målsætning for Hotel- og Restaurantskolens personalepolitik... 2 Målsætning for Hotel- og

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

Løn-og Personalepolitik

Løn-og Personalepolitik Løn-og Personalepolitik for ansatte ved Brønderslev Gymnasium og HF-Kursus Godkendt af Samarbejdsudvalget den 30/11-2007 og af Bestyrelsen 5/12-2007 1 1.FORORD...4 2.PERSONALEPOLITIK FOR BG...5 2.1: Formål..........5

Læs mere

1. Indledning. 2. 2. Rekruttering og ansættelse. 3. 3. Samarbejde og organisation.. 4. 4. Trivselspolitik 6

1. Indledning. 2. 2. Rekruttering og ansættelse. 3. 3. Samarbejde og organisation.. 4. 4. Trivselspolitik 6 Personalepolitik for Indhold Gammel Hellerup Gymnasium 2008 1. Indledning. 2 2. Rekruttering og ansættelse. 3 3. Samarbejde og organisation.. 4 4. Trivselspolitik 6 5. Kommunikations-, informations- og

Læs mere

Personalepolitik. Jammerbugt Kommunes

Personalepolitik. Jammerbugt Kommunes Jammerbugt Kommunes Personalepolitik Overordnet personalepolitik og delpolitikker for: Forebyggelse af arbejdsbetinget stress Intern information Kompetenceudvikling Løn Misbrug Mobning og seksuel chikane

Læs mere

Brøndby Kommune Personalepolitik

Brøndby Kommune Personalepolitik Revideret af HMU i september 2014 (med undtagelse af Overordnet Lønpolitik ). Brøndby Kommune Personalepolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PERSONALEPOLITIK... 2 1 INDLEDNING... 2 2 LEDELSE OG SAMARBEJDE... 3

Læs mere

Ishøj kirker og kirkegård Personalepolitik

Ishøj kirker og kirkegård Personalepolitik Ishøj kirker og kirkegård Personalepolitik. Som foreløbig vedtaget på menighedsrådsmøde 29 MAJ 2012 Personalepolitikken består af 2 dele, en generel og en specifik. Print 18 MAJ 2012, version 1.5 Generelt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK PERSONALEHÅNDBOG august 2012 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole - Drøftet i samarbejdsudvalget (MIO) skoleåret 2013/2014 Indhold: 1 Indledning... 2 1.1 Roskilde Katedralskole i elevperspektiv... 2 1.2 Medarbejdere og det

Læs mere

Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5. Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik...

Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5. Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik... Indhold Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5 Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik... 6 Introduktion til nye lærere og vikarer... 7 Modtagelse

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Personalepolitikker. Byggeforeningen af 1933

Personalepolitikker. Byggeforeningen af 1933 Personalepolitikker Byggeforeningen af 1933 1. april 2014 Indhold Forord... 3 Adfærd og omgangstone på arbejdspladsen... 3 Afskedigelse... 3 Alkohol og andre rusmidler... 3 Ansættelse... 4 Arbejdsmiljø...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere