Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16"

Transkript

1 Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan Præsentation for Generalforsamlingen oktober 2014

2 Fra Nye tider, nye skikke... Debatoplæg juni 2012 (HB) Lokal debat Strategiske pointer fra debatten sommer 2013 (HB) GF 23. oktober 2013 Grønt, gult, rødt. Til Målsætninger og indsatser HB s handleplan Grundlag Dilemmaer/prioriteringer Foreningens formål og fokusområderne i handleplanen Handleplan: Mål, indsatser og opfølgning

3 Grundlag for HB-handleplanen Vedtægterne af 22. januar 2010 Debatoplægget, HB juni 2012 Den lokale debat i medlemskredsene, input fra samarbejdspartnere. Samlet op i Strategiske pointer fra debatten, HB august 2013 Generalforsamlingen oktober 2013, oplægget fra Thorups Kontor vedr. Styrkepositioner, vadesteder og kritiske faktorer Referat fra HB-mødet 29. november 2013, pkt. 6: Opfølgning på punktet fra GF.

4 Dilemmaer og forslag til håndtering Vedtægtsændringer? Visse steder oplagt i processen men anbefales ikke. Hellere leve venligt på kant med vedtægterne i fremadrettet HBhandlingsplan og åbent lægge op til at vedtægterne indgår i en evaluering af HP, der igangsættes efter GF i 2016 med evt. oplæg til vedtægtsændringer ved GF 2017 Sigtelinierne mere proces? Der er energi i debatten i HB stadig men det anbefales at lade den overordnede værdi-debat om sigtelinier hvile foreløbigt I stedet satse på konkret handleplan inklusiv mål om ambitiøse FKSSADholdninger/policies så må en evaluering vise, om sigtelinierne var for snærende eller for bløde Ambitionsniveau? Det er fritidsarbejde og det skal være sjovt (!?) Ambitiøse, konkrete mål, men realistisk indfasning med indbygget evne til at evaluere og gentænke HB s hovedrolle i forløbet samtidig med at debatten om sigtelinier holdes levende Forprocessen tog to år lade HP en få den samme tid og en formandsperiode starte evaluering med nyvalgt formand ved GF 2016

5 Foreningens tre formål i vedtægterne som drivende for handleplanen Faglighed At fremme gensidig faglig inspiration og erfaringsudveksling Samarbejde At formidle og tage initiativ til samarbejde med relevante myndigheder, institutioner og organisationer på nationalt, regionalt og internationalt niveau Indflydelse At påvirke lovgivningen og udviklingen gennem afholdelse af årsmøderog konferencer, deltagelse i kommissionsarbejde, forskning, debatter m.v., herunder en aktiv og åben indsats i forhold til medierne Resten af vedtægterne handler om struktur i en ret snæver forstand..

6 Debatoplægget og de strategiske pointer fra debatten cirkler om tre fokusområder for bestyrelsen i det videre arbejde med målsætninger og indsatser A. Fokus på medlemmerne/netværkene Muligheden for at få noget ud af medlemsskabet Videndeling/netværk, Bidrage aktivt til foreningens formål, aktivistisk medinddragende linie men også at kunne deltage på flere niveauer, Skabe personlige netværk via foreningen, adhoc-deltagelse, Læring om ledelse, velfærdsledelse, Nye medlemssegmenter, fagchefer, ledere, eksperter? Digital kommunikation

7 Debatoplægget og de strategiske pointer fra debatten cirkler om tre fokusområder for bestyrelsen i det videre arbejde med målsætninger og indsatser B. Fokus på strukturen/organisationen Udnytte eksisterende netværk bedre Supplere faste udvalg med ad hoc strukturer Koble det faglige og ledelsesmæssige i strukturen, herunder få indkoblet fagchefer m.v. Prioritere sundhed og arbejdsmarked i strukturen Nye samarbejdsformer, platforme. Bedre til at gå i partnerskab Nye netværksmodeller Sårbarhed via formandens aktuelle 98%-rolle udadtil Brug ikke tid på endeløse strukturdiskussioner, men revitalisér opbygning og struktur

8 Debatoplægget og de strategiske pointer fra debatten cirkler om tre fokusområder for bestyrelsen i det videre arbejde med målsætninger og indsatser C. Fokus på formidlingen/dialogen Kvalificere velfærdssamfundets socialfaglige udfordringer og de ledelsesmæssige svar. Fælles udfordringer, ikke fælles holdninger State af the art Debat, perspektiv, dilemmaer og spørgelyst vigtigere end systemloyalitet, manifester og enighed Den rolige, saglige stemme prioriteret i f.t. centrale samarbejdspartnere Turde rejse debat uden at have svar altid, proaktivitet Elektroniske medier med i paletten Samspil samfund/civilsamfund fylde mere Koble det nationale og brugerne med troværdighed: Politik/org./praksis Relativt mere sundhed og beskæftigelse - og prioritere det tværgående. Hvorfor FSD når det nu er FKSSAD som er vores akronym? Mere gejst og relevans på årsmøderne! Styring, investeringstænkning, effektivisering. Bruge internationalt perspektiv mere

9 Foreningens tre formål i vedtægterne og de tre fokusområder fra strategiprocessen skal i bedste fald ses samlet i en HB-handleplan Fokusområde: Formål: Medlemmerne/ Netværkene Strukturen/ organisationen Formidlingen/ dialogen Fagligheden. gensidig faglig insp. og erfa.- udveksling Samarbejdet. formidle og tage initiativ. Indflydelsen. påvirke lovgivning og udvikling

10 Målsætninger for en HB-handleplan Stikord til seks praktiske målsætninger der skal udfyldes af konkrete indsatser Fokusområde: Formål: Medlemmerne/ Netværkene Strukturen/ organisationen Formidlingen/ dialogen Fagligheden. gensidig faglig insp. og erfa.- udveksling Værdi for medlemmerne Understøtte netværk Genstarte organisationen Formidle FKSSADholdninger/policies /debatoplæg Samarbejdet. formidle og tage initiativ. Satse på partnerskaber Formidle partnerskaber Indflydelsen. påvirke lovgivning og udvikling Nyt Årsmøde Nyt Årsskrift (Re)præsentere holdninger/policies

11 Målsætninger bindes sammen af formål og fokusområder: Medlemsfokus driver udvikling i både organisation og formidling og sætter fornyet fokus på foreningens tre formål i vedtægterne. Fokusområde: Formål: Medlemmerne/ Netværkene Strukturen/ organisationen Formidlingen/ dialogen Fagligheden. gensidig faglig insp. og erfa.- udveksling Værdi for medlemmerne Understøtte netværk Genstarte organisationen Formidle FKSSADholdninger/policies /debatoplæg Samarbejdet. formidle og tage initiativ. Satse på partnerskaber Formidle partnerskaber Indflydelsen. påvirke lovgivning og udvikling Nyt Årsmøde Nyt Årsskrift (Re)præsentere holdninger/policies

12 Målsætninger og indsatser skal understøttes af Hovedbestyrelsens arbejde/arbejdsdeling Forretningsudvalg med nye roller i støbeskeen? Nye fokusroller til alle medlemmer i HB? Fokusområde: Formål: Medlemmerne/ Netværkene Strukturen/ organisationen Formidlingen/ dialogen Fagligheden. gensidig faglig insp. og erfa.- udveksling Næstformand/kasser er med fokus på organisation, medlemmer og netværk? HB-medlemmer med ansvar for faglige udvalg Samarbejdet. formidle og tage initiativ. Næstformand med fokus på partnerskaber og samarbejde? HB-medlemmer med ansvar for konkrete partnerskaber Indflydelsen. påvirke lovg. og udvikling Formand ( ordførende ) med fokus på formidling/debat

13 HB-handleplanen indsatser på målsætningerne Fagligheden og medlemmerne: 1. Værdi for medlemmerne/understøtte netværk Opbygge samlet medlemsdatabase nationalt/regionalt én base til fælles brug for administration og netværksdannelse Medlemsnetværk via LinkedIn. Opsamle erfaring i én kreds med henblik på dynamisk opsamling af viden/prioritering/udbredelse Fokusere www på medlemsviden (holdninger/policies/debat) og aktivistisk inddragelse, dernæst på vidensportal og nyheder. Koble medlemsbase med www og LinkedIn Opbygge HB-portal på www til det praktiske arbejde i HB Indsats for flere medlemmer med fordelene i rygsækken som argument

14 HB-handleplanen indsatser på målsætningerne Fagligheden og strukturen: 2. Genstarte organisationen Revitalisere emner for og sammensætning af nationale udvalg HB-medlem som aktivt bindeled. Størrelse/sammensætning fagchefer? Etablere ad hoc nationale udvalg vedr. f.eks. Rehabilitering, Civilsamfund, Velfærdsledelse. HB-medlem som aktivt bindeled. Regionale udvalg (faste/adhoc) efter lokal prioritering og ønske. Regionalt relativt mere fokus på netværk/faglig substans fremfor holdning/policy

15 HB-handleplanen indsatser på målsætningerne Fagligheden og formidlingen: 3. Formidle holdninger og policies Nationale udvalg formulere holdninger/policies/debatoplæg løbende, afstemt i FU/HB. Sætte socialfaglig dagsorden med FKSSAD-vignet Fokus på det tværgående (mere end social) og fokus på hele kommunen og byen/civilsamfundet Løbende debat i medlemskredsen på aktuelle debatoplæg på vej via www/linkedin Løbende formidling af holdning/policies fremfor én gang om året i årsskriftet. Eventuelt fælles skabelon/layout: Fakta, praksis, holdning, case Formidling ift medier i løbende debatter og ved relevante casehistorier koblet til holdning/policy/debatoplæg

16 HB-handleplanen indsatser på målsætningerne Samarbejdet og strukturen 4. Satse på partnerskaber Regionalt arbejde i paraply-sammenhæng efter lokal prioritering i kredsene Etablere partnerskaber på f.eks. fire områder i første omgang: Nært Sundhedsvæsen, Velfærdsledelse, Rehabilitering, Job og vækst. HBmedlem som aktivt bindeled. Deltagere f.eks.: Fagl. org., mininisterier/styrelser, regionalt niveau, frivillige org., forskere, formidlere (MM?), internationale partnere. Koble til egne nationale ad hoc udvalg Dyrke intense relationer til nære samarbejdspartnere (ministerier, faglige organisationer, maks i alt). Fordele roller efter behov i HB

17 HB-handleplanen indsatser på målsætningerne Samarbejdet og formidlingen 5. Formidle partnerskaber Bruge www og LinkedIN til at formidle partnerskaberne og dynamikken i dem Formulere partnerskaberne med ind i FKSSADholdninger/policies/debatoplæg Bruge partnerskaberne aktivt i forhold til medier og de mest nære samarbejdspartnere

18 HB-handleplanen indsatser på målsætningerne Indflydelsen og formidlingen 6. Nyt Årsmøde/Nyt Årsskrift/(Re)præsentere holdninger/policies Omdanne Årskriftet til hovedsageligt at være en summation af holdninger/policies, der frigives løbende over året med et klimaks op mod årsmødet Kommunikere holdninger/policies løbende over nettet. Årsskriftet stadig som eneste trykte medie Et mere dynamisk Årsmøde med fokus på medlemsnetværk (interaktivitet), partnerskaber (interorganisatorisk) og formidling af policies/debat/holdning. Arbejdsgruppe i HB. Formidle holdninger/policies direkte og konkret i relevante partnerskaber og i samarbejdet med nære partnere. Hovedvægt på formandens rolle/udvalgte HB-medlemmer også i forhold til medier

19 HB-handleplanen indsatser på målsætningerne Integrationen og koordineringen 7. Hovedbestyrelsen i arbejdstøjet Fokus på roller for HB-medlemmer i nationale udvalg (faste/ad hoc) og i partnerskaber Forretningsudvalg med tre fokuserede roller (med overlap): Kasserer/medlemsfokus, næstformand/partnerfokus og formand/formidling/ordførende HB-arbejdsgrupper omkring udvalgte temaer (f.eks. www/linkedin, layout/skabelon til holdning/policy, Årsmødet o.s.v.) Mediemæssigt fokus på formand, delvist næstformand med ansvar for partnerskaber og også udvalgte medlemmer i HB (afhængigt af ansvarsområde konkret.) HB-dagsorden med fokus på handleplanen og løbende debat om sigtelinier og deres udmøntning i de konkrete produkter i handleplanen

20 HB-handleplanen Proces og opfølgning Oplæg drøftet på HB-mødet 28. marts Den endelige handleplan efter tilretning på HB-mødet 28. marts drøftet og tilrettet på arbejdsdagene i april 2014 Projektoversigt opdateres løbende Ansvarlige, tidsplaner justeres ift ressourcetræk m.v. Satse på synlige resultater og ikke skyde for mange bolde afsted. HB juni og oktober 2014 status GF oktober 2014 præsentation og status med henblik på input Løbende status i HB Evaluering igangsættes på baggrund af drøftelse på GF 2016.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation.

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation. RAPPORT 7. JUNI 2011 Røde Kors i forandring - Styrkelse af fællesskabet - Stærkere social profil - Fleksibel og dynamisk organisation - Stærke værdier Styrelsen, juni 2011 RødeKors.dk INDHOLD 1 Strategisk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Oplæg til 'Fremtidig Strategi og udvikling af Danske Risikorådgivere' Strategi- og udviklingsplan

Oplæg til 'Fremtidig Strategi og udvikling af Danske Risikorådgivere' Strategi- og udviklingsplan Oplæg til 'Fremtidig Strategi og udvikling af Danske Risikorådgivere' Strategi- og udviklingsplan Innovationsudvalget DR20; version 03, 25. marts 2012 Kommissorium: At udarbejde en strategi og udviklingsplan

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

for Friluftsrådet 2013-2020

for Friluftsrådet 2013-2020 for Friluftsrådet 2013-2020 Strategi for Friluftsrådet 2013-2020 1. En strategi frem mod 2020 2. Vision 3. Mission 4. Værdier 5. Strategiske fokusområder 6. Organisationsmål og udviklingsmål 7. Friluftsliv

Læs mere