Kendelse i faglig voldgift (FV ) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS"

Transkript

1 Kendelse i faglig voldgift (FV ) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst skal udføres af murersvende. Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Overenskomst 2014 for Murer- og Murerarbejdsmandsarbejde mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 63, punkt Som medlemmer af voldgiftsretten har fungeret Gynther Honnens og Morten Rasmussen, udpeget af 3F, og Hans Henrik Kristensen og Jeppe Wartazz, udpeget af Dansk Byggeri. Landsdommer Tine Vuust er af Arbejdsrettens formand udpeget som juridisk opmand og Tonny Wulff er udpeget som faglig opmand. Sagen har været forhandlet den 26. maj 2015 i Dansk Byggeri, Agerbæksvej 17, Risskov. Påstande Klager har nedlagt påstand om, at firmaet skal anerkende, at lægning af tegltagsten, herunder binde/sømme og montere fjederbindere, er murerarbejde, som skal udføres af murersvende, jf. 4, stk. 1, i overenskomsten for murer- og murerarbejdsmandsarbejde. Indklagede har endeligt påstået frifindelse, subsidiært at klager skal anerkende, at lægning af falstegltagsten, hvor der ikke anvendes mørtel, ikke er murerarbejde, som skal udføres af murersvende, jf. 4, stk. 1, og mere subsidiært, at klager skal anerkende, at binde/sømme og montere sidefalsbindere ikke er murerarbejde, som skal udføres af murersvende, jf. 4, stk. 1.

2 Sagsfremstilling J. O. Tagdækning udførte fra november 2012 i underentreprise en større renoveringsopgave med lægning af m2 tegltag på Sølystskoen i Silkeborg. Arbejdet blev ikke udført (udelukkende) af murersvende. Den 29. oktober 2013 blev der afholdt fællesmøde mellem LO og 3F på den ene side og DA og Dansk Byggeri på den anden. Virksomheden var trods indkaldt ikke mødt. På mødet erkendte man fra arbejdsgiverside, at der var begået brud på overenskomstens 4, idet man herved forudsatte, at der var tale om oplægning af tegltagsten, samt at der ikke var antaget arbejdskraft, som opfyldte betingelserne i overenskomstens 4. Da der imidlertid ikke kunne opnås enighed om bodens størrelse, blev sagen indbragt for Arbejdsretten, hvor der den 21. november 2014 blev holdt møde om sagen. I dette retsmøde blev der afgivet forklaring af blandt andre Jens Ole Padkjær. Hans forklaring er i retsbogen gengivet således: Jens Ole Padkjær har forklaret, at han har været ejer af J. O. Tagdækning ApS i 11 år. Firmaet udfører taglægning med både betontagsten og tegltagsten. Normalt har han 4-5 ansatte, heraf en murer, Morten. Han er også selv murer og har deltaget i arbejdet på byggepladsen. De ansatte er alle medlemmer af 3F. De personer, man ser på fotografierne i bilag G er ham selv (bagest), Morten og Jan. Jan er ikke murer, men specialarbejder. Arbejdet med at lægge teglsten på er murerarbejde. Den efterfølgende montering af metalbindere på teglstenene behøver derimod ikke at blive udført af murere. Arbejdet på byggepladsen blev tilrettelagt således når de var 4 til stede at han selv og Morten udførte murerarbejdet, mens de to andre, som ikke var murere eller murersvende, monterede bindere og udførte andet arbejde, som ikke var murerarbejde. Der var altid mindst én murer til stede, dvs. enten Morten eller ham selv. [ ] Arbejdet blev udført over ca. 25 arbejdsdage, idet de lagde ca kvm tag på en dag. De var der ikke hver dag, og der var pauser af ugers varighed, op til 1 måned. Det tager ikke lang tid at montere fuglegitter. Derimod tager det lang tid at lægge gratbånd på hele tagryggen. [ ] Efter vidneførslens afslutning blev sagen på klagers anmodning udsat med henblik på, at det ved faglig voldgift blev afklaret, om montering af metalbindere er murerarbejde. Overenskomstgrundlaget Af Overenskomst 2014 for Murer- og Murerarbejdsmandsarbejde mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund fremgår bl.a.: 2

3 4 Gensidige forpligtelser Murersvende 1. Dansk Byggeri forpligter sig til fortrinsvis at beskæftige murersvende til murerarbejde som sædvanemæssigt udføres af murersvende og elever. Af Priskuranten for provinsen fremgår blandt andet priser for lægning af forskellige teglsten og forskellige cementsten, ligesom der er fastsat priser på fastbinding af tagsten. Der blev den 21. januar 1979 afsagt kendelse i en faglig voldgift mellem Entreprenørforeningen for firmaet Arne Vierø og Specialarbejderforbundet. Efter afgørelsen i denne sag skulle Specialarbejderforbundet anerkende, at lægning af alle typer teglsten uanset bindemidlet var omfattet af den mellem forbundet og Entreprenørforeningen gældende overenskomst. Ved protokollat af 4. juni 1996 opnåedes der enighed mellem Specialarbejderforbundet og Byggeriets Arbejdsgivere om, at montering og opsætning af SkærmTegl er at betragte som fællesarbejde, der kan udføres af murersvende, snedker- og tømrersvende og specialarbejdere. Den 3. maj 2013 blev der på et fællesmøde i Dansk Arbejdsgiverforening behandlet en klage, rejst af LO på vegne af 3F, over J. O. Tagdækning ApS vedrørende brud på overenskomstens 4 ved ikke at anvende murersvende til lægning af tegltagsten på et stort villatag. Af referatet fremgår bl.a., at Dansk Byggeri erkendte, at der var begået brud på overenskomstens 4, og der opnåedes enighed om betaling af en bod, ligesom virksomheden blev pålagt fremover nøje at overholde overenskomsten. Forklaringer Der er under sagen afgivet forklaring af indehaver af J. O. Tagdækning ApS Jens Ole Padkjær, selvstændig tagfirmaindehaver Mikkel Christensen og murersvend Søren Miller. Jens Ole Padkjær har supplerende til forklaringen for Arbejdsretten forklaret, at der var tale om lægning af falsteglsten på et meget stort tag, og derfor var det rationelt at opdele arbejdet således, at mureren lagde to teglsten ad gangen i en diagonal linje, hvorefter en ikke faguddannet medarbejder 3

4 gik efter og satte bindere på hver anden sten. Taget var opmålt og tegnet op på forhånd af en murer med kridtstreger for hver tredje sten. De to nederste rækker var lagt på forhånd af én mand. Den øverste række blev også lagt og bundet af én mand i samme arbejdsgang, ligesom der også kun var én mand til at færdiggøre taget ved hjørnerne. Ved lægning af vingetagsten skal binderen monteres bag på tagstenen, inden den bliver lagt på taget, og derfor kan man ikke opdele processen på samme måde. Falsteglsten skal først bindes efter lægning, og der er stort set ingen efterfølgende justering af stenene, der i dag laves lige som nøjagtige som cementsten. Han har kun en murer til at gå forrest og lægge falsteglstenene, fordi det kræves i overenskomsten. Ud fra en faglig vurdering er det ikke nødvendigt, idet alle vil kunne lære at lægge tagsten uden først at have gennemgået en mureruddannelse. Der laves intet arbejde i mørtel i forbindelse med lægning af tagene. Søren Miller har forklaret, at traditionelt foretages oplægning af tegltagsten af en murer, der både lægger og binder tagstenene i samme arbejdsgang. Han har svært ved at se det rationelle i den arbejdsgang, som Jens Ole Padkjær forklaret om, fordi man næppe kan undgå at komme i vejen for hinanden. Det er da også murerens ansvar, at tegltaget er lagt ordentligt, og hertil hører, at stenene er fæstnet ordentligt. En murerarbejdsmand har ikke ansvaret for eventuelle murerfejl. Normalt skal man lægge tre rækker teglsten for at sikre, at man holder retningen. Selvom der er kridtstreger for hver tredje sten, så skal der også være lejlighed til at rette dem ind. Mikkel Christensen har forklaret, at han er indehaver af et tagfirma, som lægger alle slags tag. Han tilrettelægger arbejdet med oplægning af falsteglsten på samme måde som J. O. Tagdækning ApS, idet det er mest rationelt. Arbejdet med oplægning af cementsten sker på samme måde som med teglsten, og det kan efter overenskomsten udføres af andre end murere. Hvis der er ovenlysvinduer eller andre udfordringer på taget, lægges tagstenene omkring disse som regel først, og det arbejde udføres ikke nødvendigvis af murere. Procedure Klager har til støtte for påstanden gjort gældende, at arbejdet med oplægning af tegltagsten er og har altid været en opgave for murere, der også i sidste ende bærer ansvaret for, at arbejdet er udført ordentligt, herunder at tagstenene er bundet forsvarligt. Murerforbundet havde ikke overenskomst med Entreprenørforeningen, og hidtil har Dansk Byggeri og 3F altid været enige om, at oplægning af teglsten er murerarbejde efter 4 i overenskomsten, også selvom der i mange år ikke har været 4

5 mørtelarbejde forbundet med lægning af teglsten. Det indgår da også som en del af mureruddannelsen. Indklagede har til støtte for sine påstande gjort gældende, at arbejdet med oplægning af teglsten ikke længere har en sådan faglig karakter, at det skal betragtes som værende alene murerarbejde. 3F har tidligere anerkendt, at oplægning af cementsten er fællesarbejde, og der er i dag ikke en sådan forskellighed i arbejdet med oplægning af dem og teglsten, at det forudsætter en særlig faglig ekspertise at oplægge tegltagstenene. Begge dele kan udføres efter tillæring, således som det også blev slået fast ved den faglige voldgift fra 1979, og som de to grænseaftaler også har fastslået, herunder aftalen fra 1996, der fastslog, at også oplægning af skærmtegl er fællesarbejde. Opmændenes afgørelse og begrundelsen herfor Da der blandt de partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten ikke har kunnet opnås enighed, træffes afgørelsen af opmændene, der udtaler følgende: Afgørende for, om arbejdet med oplægning af tegltagsten efter parternes overenskomst 4 skal udføres af murersvende, er, om der er tale om murerarbejde som sædvanemæssigt udføres af murersvende og elever. Parterne er enige om, at arbejdet med oplægning af tegltagsten indtil nu har været anset for omfattet af overenskomstens 4, og at der således har været krav om, at arbejdet skal udføres af en murer. Dansk Byggeri anerkendte da også under mæglingsmødet den 29. oktober 2013 i denne sag, at der var tale om overenskomstbrud. Ved vingetegl udføres arbejdet med lægning og binding i én arbejdsgang. Ved falstegltagsten udføres arbejdet i bund og top samt omkring ovenlysvinduer mv. i én arbejdsgang, og selve lægningen af tagstenene herimellem har hidtil normalt været udført af én mand, som lægger stenene på vej op og binder på vej ned. Det forhold, at arbejdsgangen efter de afgivne forklaringer på større tagflader rationelt kan opdeles, således at én lægger stenene, og at en anden derefter binder hver anden sten, finder vi ikke er til- 5

6 strækkeligt til at fastslå, at oplægning af teglsten eller selve bindingen ikke længere skulle være murerarbejde i overenskomstens forstand. På denne baggrund får klager medhold i sin påstand. T h i b e s t e m m e s: J. O. Tagdækning ApS skal anerkende, at lægning af tegltagsten, herunder binde/sømme og montere fjederbindere, er murerarbejde, som skal udføres af murersvende, jf. 4, stk. 1, i overenskomsten for murer- og murerarbejdsmandsarbejde. Hver af parterne bærer deres omkostninger og betaler halvdelen af opmændenes honorar. København, den 10. juni 2015 Tine Vuust og f/tonny Wulff 6

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 23. august 2010 i Faglig voldgiftssag F.V. 2010.27: CO-industri for Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Calanbau

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket v/ A og B (faglig sekretær Jens Kirkegaard) mod Dansk Byggeri for MPS Murermester & Entreprenørfirma (advokat Thea

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 1 Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 i sag nr. A2004.325: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Leo Lybæk Hansen) mod Skov & Haveservice v/henning Lübcke Vedskøllevej

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 1 Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 i sag nr. A2006.343: Landsorganisationen i Danmark for HK/Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Handel, Transport og Service (tidligere

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 I sag nr.: AR2011.0749 Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Elgiganten A/S (advokat Linda Nordstrøm Nissen) mod Landsorganisationen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 i faglig voldgiftssag 2010.0141 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod Danmarks Radio (advokat Niels Banke) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om fotograferne

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737:

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737: UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DI for Smurfit Kappa Danmark A/S (advokat Karsten Almosetoft) 2 Sagens behandling ved

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 i sag nr. A2005.659: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 (konsulent Stephan Agger)

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0203, afsagt den 13. marts 2014 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Our House A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014 I sag nr.: AR2012.0643 Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: A HK/Stat som mandatar for, B og (advokat Mette Østergaard) C mod Moderniseringsstyrelsen som mandatar for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere