Dansk Sejlunions bestyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Sejlunions bestyrelse"

Transkript

1 REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde Dato: Mandag den 28. april 2014 kl Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Hans Natorp, Line Markert, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina Nielsen, Ole Ingemann Nielsen, Mads Christensen og Erik Schulz. Mads Kolte- Olsen, Thomas Jacobsen og Henrik Blakskjær (hele mødet) Peter Wolsing (pkt. 3.2) Henrik Andersen, John Christensen og Holger Fabian-Jessing fra Ordensudvalget (pkt. 4.4) DAGSORDEN 1. Godkende dagsorden Hans Natorp bød velkommen. Man gennemgik forslag til mødets dagsorden. Bestyrelsen besluttede at godkende dagsorden for mødet. 2. Godkende referater Der var inden mødet blevet givet enkelte kommentarer til referaterne fra bestyrelsens møder fredag den 28. marts 2014 og lørdag den 29. marts Bestyrelsen besluttede at godkende referat fra møde den 28. marts 2014 og referat fra møde den 29. marts Afrapportering 3.1. Formandens rapport Hans Natorp orienterede om bidrag til Sailing Aarhus bud på ISAF Worlds Hans Natorp deltager i ISAF Midyear-meeting maj for at arbejde for Sailing Aarhus bud. Hans Natorp orienterede fra seneste møde i Nordic Sailing Federation (NoSF). Man drøftede på mødet sekretariatsbistand til arbejdet i NoSF, uden at man dog fik afklaret omfang. Der blev givet udtryk for ønske om løbende, korte orienteringer til bestyrelsen af de møder, som Hans Natorp deltager i. Hans Natorp vil bestræbe sig på dette. Der kan dog være en tidsmæssig udfordring. Bestyrelsen tog formandens rapport til efterretning. 1

2 Ledelsens rapport Medlemsudvikling Mads Kolte-Olsen orienterede om medlemsudvikling i Dansk Sejlunion. Det samlede medlemstal er siden 2009 faldet med ca. 12 %. 59 % af klubberne har mistet medlemmer det seneste år. Der er vækst i 34 % af klubberne. Klubberne med fald/vækst fordeler sig over hele landet, og der er både små og store klubber i fald/vækstgruppen. Sekretariatet vil analysere tallene nærmere og bruge analysen til støtte af klubkonsulenternes arbejde. Vi oplever voksne, som glider væk fra sejlsporten, og samtidig oplever vi en bevægelse i Danmark af voksne, der søger et aktivt friluftsliv. Dansk Sejlunion har i 2013 under overskriften PULS og Vand i håret iværksat en række tiltag, som tager fat i udfordringen. Vi fortsætter linien i Der blev givet udtryk for ønske om, at analysen af medlemstal beskriver udviklingen i forskellige typer af klubber (størrelse, geografi, aldersfordelingen, aktivitetsportefølje). Det blev karakteriseret som foruroligende, at aldersgruppen 60+ stiger, mens aldersgruppen år falder. Traditionerne følger med, men sejlsporten har brug for ny inspiration. Der blev givet udtryk for ønske om mere viden om danskerne uden for sejlsporten. Sekretariatet oplyste, at man aktuelt forbereder en repræsentativ undersøgelse af medlemmerne i sejlklubberne i Dansk Sejlunion. Undersøgelsen vil blive gennemført sammen med DIF analyseafdeling. Denne undersøgelse vil danne grundlag for senere at indhente viden om de målgrupper, som er kritiske for sejlsportens udvikling. Der eksisterer en del viden allerede, som sejlsporten vil bygge sin indsats på: fx Center for Ungdomsforskning undersøger unges livsmønstre og motivation for engagement i idræt og foreningsliv. Idrættens analyseinstitut har undersøgt danskernes idræts- og motionsvaner. Friluftsrådet har undersøgt danskernes friluftsliv. Københavns Universitet forbereder en undersøgelse af det maritime friluftsliv i Danmark. Bestyrelsen besluttede at tage orienteringen om Dansk Sejlunions medlemsudvikling til efterretning. Sejlsportsliga: Mads Kolte-Olsen orienterede om forberedelsen af sejlsportsligaen Formålet med ligaen er at skabe en platform, der tydeligt viser mulighed for udvikling af sejlsport og klubliv. Målet for 2014 er at afholde fire stævner med højt sportsligt niveau og høj tilfredshed blandt sejlere og stævneklubber, budgettet skal holde, og projektet skal i 2014 skabe grundlag for ligaens fremtid 2015 og Status for ligaens forberedelse er, at man er godt på vej til at skabe grundlaget for at nå de opstillede mål. Der er fortsat mange brikker, der skal falde på plads. Fokus er pt. på stævnerne den 30. maj 1. juni i Rungsted og juni i Sønderborg. Maj bliver en intens måned. Projektet er pt. udfordret på logistik af både og på at sikre indtægter til fuld dækning af aktiviteter. Sekretariatet har iværksat en række tiltag for at løse udfordringerne. 2

3 Man drøftede mulighed for, at ligabådene kan komme ud i sejlklubberne. Sejlads med ligabådene rundt om i landet i løbet af sæsonen kan styrke klubbernes engagement i liga og udvikling af sportsbådsmiljø. Derudover vil det bidrage til løsning af logistik-udfordring. Projektets tidsplan tillader imidlertid ikke, at ligabådene kommer ud til sejlklubber før det første stævne den 30. maj. Aktuelt er der i projektet ikke tilstrækkeligt med indtægter til at dække slid og skade ved udlån. Det kan formentlig lade sig gøre, at bådene kan komme ud til klubber efter det første stævne. Sekretariatet vil arbejde på at skabe mulighed for, at bådene kommer ud til klubber i løbet af sommeren. Man drøftede ligaforeningens rolle. Ligaforeningen er sammensat af de 18 ligaklubber og er rådgivende i alle væsentlige forhold omkring ligaen: fx pris, stævnelængde, krav til hold, sejladsbestemmelser, kriterier for op- og nedrykning. Dansk Sejlunion har den endelige beslutningskompetence, da man ejer ligaen og har det økonomiske ansvar. Et større ansvar for ligaforeningen blev anbefalet. Man bør i løbet af 2014 arbejde for at overdrage flere opgaver til ligaforeningen. Dette kunne involvere og skabe ejerskab i klubberne og tilføre ligaen flere ressourcer. Derudover bør ligaforeningen været organiseret som et DS Netværk. Man drøftede op og nedrykning til/fra sejlsportsligaen. Opfattelsen af ligaen som en event for mange klubber bliver større jo bedre mulighederne er for at rykke op. Derudover vil en 2. og 3. division kunne øge sejlklubbernes muligheder for at deltage. Udviklingen i indtægter i 2014 bestemmer muligheden for at udvide ligaen med flere lag. I forhold til ligaens økonomi, så forventer sekretariatet, at der vil være muligheder for at etablere samarbejde med sponsorer under og efter 1. stævne. Det blev nævnt, at sportsbådsmiljøerne savner information om projektets fremdrift. Sekretariatet vil arbejde for, at alle oplever, at man er velkommen til ligastævne, uanset om man sejler på ligabanen eller sportsbåds-open banerne. Det vil være tydeligt på website, på vand og på land. Bestyrelsen besluttede at tage sekretariatets orientering om sejlsportsligaen til efterretning. Bestyrelsen lægger vægt på, at ligaen skal skabe værdi for klubberne, og projektets økonomi skal holde. Ledelsesrapport: Mads Kolte-Olsen fremlagde ledelsesrapport for 2. kvartal Der blev givet udtryk for, at ledelsesrapporten i sit nye format giver overblik over prioriterede indsatser. Man foreslog til rapporten for 2. kvartal, at forsiden med farver angiver status for alle tiltag. Der blev givet udtryk for, at Dansk Sejlunion i arbejdet med bundmaling er opmærksom på at være på forkant med miljøkrav. Dansk Sejlunion er i dialog med Hempel. Hempel har sendt Dansk Sejlunion information om udvikling af nyt produkt. 3

4 Sekretariatet orienterede om, at indstilling om klubbåd følger efter indstilling om DS Klubfinans. Indstilling om DS Klubfinans bliver sat på dagsordenen til bestyrelsens møde den juni. Bestyrelsen besluttede at tage ledelsesrapport for 1. kvartal 2014 til efterretning Økonomirapport 1. kvartal 2014 Henrik Blakskjær orienterede for status af Dansk Sejlunions økonomi for 1. kvartal Regnskabet for 1. kvartal er som forventet i forhold til budget, når der tages hensyn til, at kontingentindbetalinger fra klubber var budgetteret i 1. kvartal, men først udfaktureret primo 2. kvartal. De primære opgaver i 1. kvartal har været afslutning af 2013 og implementering af budget Sekretariatet arbejder videre med opfølgning på økonomien og med at eksekvere på de tiltag, som er nødvendige for at opnå de økonomiske målsætninger for Estimatet for 2014 uændret. Man spurgte til formålet med tidsregistrering. Status for tidsregistrering er, at system er i testfase. Formålet med tidsregistrering er i første omgang er at skabe overblik over arbejdstid, sygdom og ferie. Sekretariatet vil på udvalgte områder udvikle registrering af forskellige opgaver og afprøve dette. Bestyrelsen besluttede at tage orienteringen om Dansk Sejlunions økonomi 1. kvartal 2014 til efterretning. 4. Mødets hovedpunkter 4.1. Bestyrelsens mål og indsats i Hans Natorp præsenterede oplæg til bestyrelsens mål og indsats for Tre hovedopgaver for bestyrelsen: Sætte strategiske mål Overvåge gennemførelse af strategi og sammen med sekretariatets ledelse afklare de forhold, som ligger i grænsefladen af bestyrelsens og ledelsens opgavefelter Være i dialog med sejlunionens medlemmer Hans Natorp anbefalede, at bestyrelsen i 2014 prioriterer mere af sin tid og opmærksomhed på mål og strategi og mindre på overvågning og sparring med sekretariatets ledelse. Hans Natorp anbefalede desuden, at bestyrelsen og sekretariatet arbejder for at blive kendt for at være til stede blandt medlemmerne på en måde, så tilstedeværelsen styrker klub- og medlemsudvikling. Der var bred opbakning til at prioritere bestyrelsens tilstedeværelse i sejlklubber. Bestyrelsens besøg i en sejlklub skal forberedes og tage udgangspunkt i en analyse af sejlklubben. Bestyrelsens besøg skal spille sammen med klubkonsulenternes klubbesøg. Man kunne overveje tilstedeværelse gennem personer, som har oplevet Dansk Sejlunion som værdifuld, fx landhold eller talenter. 4

5 Bestyrelsen besluttede for 2014 at prioritere følgende sit arbejde: Følge gennemførelse af igangværende projekter, fortsætte det aktuelle niveau med afrapportering på gennemførelse og afsætte tid på møder til at afklare politiske aspekter i aktuelle projekter, fx klubbåd, DS Klubfinans, sejlsportsligaens fremtid En strategisk drøftelse på hvert bestyrelsesmøde, bl.a. strategisk beslutning om fremtidig finansiering af Dansk Sejlunion Styrke tilstedeværelse over for sejlklubbers bestyrelser. Bestyrelsen bad sekretariatet om et oplæg med plan og indhold til mødet den juni Bestyrelsens konstituering og øvrige opgavefordeling Man drøftede konstituering og øvrig opgavefordeling i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig: Hans Natorp, formand Henrik Voldsgaard, næstformand Erik Schulz politisk økonomiansvarlig Bestyrelsen besluttede på næste møde at afklare øvrig opgavefordeling i bestyrelsen Dansk Sejlunions fremtidige finansiering Hans Natorp lagde op til politisk drøftelse af Dansk Sejlunions fremtidige finansiering. Perspektiver: fx hvad sker der efter 2016, hvor den aktuelle bevilling fra TORM Fonden udløber, hvordan bliver finansieringen fra Team Danmark efter OL 2016? Incitamentsstruktur: fx hvem betaler for aktiviteterne i sejlsporten? Hvad er sponsorernes incitament til samarbejde med Dansk Sejlunion. Samarbejde med fonde er en særlig disciplin. Rammer: fx hvilken ramme sætter vi for arbejdet med Dansk Sejlunions indtægtsgrundlag? Hvad er vores risikovillighed? Hvilken type kommercielle aktiviteter vil vi gå ind i? Værktøjer: fx hvilke værktøjer har vi for at løse opgaven? Udsyn: Spørgsmålet om Dansk Sejlunions fremtidige finansiering - et tjek af perspektiver, incitamentsstruktur, rammer og værktøjer - skal stilles i forhold enhver strategiske beslutning i Dansk Sejlunion. Det blev drøftet, om Dansk Sejlunions kunne udvide sine forretningsområder til fx fundraising for klubber. Teknisk og formelt er en udvidelse mulig, men man skal være opmærksom på, om Dansk Sejlunions har de nødvendige kompetencer. Det kunne være nyttigt at vide mere om sponsorater til sejlorganisationer i andre lande. En undersøgelse af potentielle internationale sponsorer til Dansk Sejlunion kunne også være værdifuld. Det blev foreslået, at Dansk Sejlunion inden for primære aktivitetsområder arbejdede med faseopdelt budgetter, som angav en række aktiviteter, der bliver sat i værk, såfremt yderligere finansiering blev skaffet i løbet af budgetåret. 5

6 Det er sejlsporten som helhed, vi kan sælge. Det er nødvendigt at afklare, hvad sejlsporten skaber af værdi, samt afklare de ydelser der skal til for, at sponsor oplever værdien. Det er nødvendigt at kunne analysere, hvad en mulig samarbejdspartner søger af værdi og dermed sammenfaldet med sejlsporten. Bestyrelsen besluttede at fortsætte drøftelsen på mødet den juni. Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe til at udarbejde oplæg til drøftelsen: Hans Natorp, Line Markert, Henrik Voldsgaard og Henrik Blakskjær Opfølgning på DS generalforsamling 2014 Dansk Sejlunions generalforsamling 2014 besluttede at pålægge Dansk Sejlunions bestyrelse at gå i dialog med Danmarks Idrætsforbund om rammerne for sejlklubbernes selvstyre. Ordensudvalget deltog i mødet for til bestyrelsen at redegøre for sine synspunkter til opfølgning på Generalforsamlingens beslutning. Ordensudvalget forventer ikke, at den juridiske ramme kan blive ændret. Sejlklubbernes beslutningskompetence vil fremover være, som den er i dag. Man skal ikke forvente, at der bliver ændret på muligheden for at få prøvet afgørelser fra Ordensudvalget. Hans Natorp redegjorde for forventning til, at vi kan forbedre rammerne for behandling af eksklusionssager. n med DIF af den juridiske ramme skal afklare både dens grænser og dens rummelighed. Vi respekterer krav om saglighed, rimelig begrundelse og proportionalitet samt princippet om prøvelse af eksklusionssager ved ankeinstans. Dansk Sejlunion er en serviceorganisation for klubber og skal styrke sine administrative rammer af klubbernes eksklusionssager: fx sekretariatets rådgivning af bestyrelser, vejledning, tjeklister og skabeloner til dokumentation, løfte sejlklubbernes kompetence til håndtering af eksklusionssager samt offentliggørelse af Ordensudvalgets og DIF Appelinstans afgørelser. Bestyrelsen besluttede at bede Mads Kolte-Olsen sammen med direktør for Danmarks Idrætsforbund at sætte en dagsorden for dialogen mellem DIF og Dansk Sejlunion samt afklare forløb og opgaver. Forløbet skal involvere Ordensudvalget i forhold til forberedelse og offentliggørelse af eksklusionssager DIF Årsmøde 2014 Man drøftede og afklarede Dansk Sejlunions afgivelse af stemmer til valg af DIF bestyrelse og synspunkter til, hvordan man opstiller kandidater til DIF bestyrelse. Der blev givet udtryk for, at en beslutning om, at DIF investerer i nyt byggeri vil indskrænke mulighederne for at gå nye veje i et samarbejde med Team Danmark om et nationalt elitecenter. Hans Natorp og Christina Nielsen deltager i DIF Årsmøde den 3. maj. 6

7 4.6. Frikøb formand Erik Schulz redegjorde for formandens tidsforbrug siden bestyrelsesmødet den 28. marts. Erik Schulz redegjorde for overslag på formandens tidsforbrug i uge Status for frikøb i 1. halvår er samlet kr. Estimat for hele 2014 er kr., hvilket er inden for budgettet. Bestyrelsen besluttede at godkende frikøb af formanden for uge ( kr.) Bestyrelsen besluttede desuden at forhåndsgodkende frikøb for uge ( kr.) 4.7. Eventuelt Der var ikke noget til eventuelt. 7

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse MØDEREFERAT Møde: B-møde 6/2012 Dato: Tirsdag den 26. juni 2012 kl. 15.00 til 21.00 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Deltagere: Hans Natorp (HN) DS formand Jens Erik Hansen (JEH) Næstformand Jan Wojtczak (JW)

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Deltagere Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen, Thomas Brøgger, Karen Vejby, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Alt om J/70 som klubbåd og DS Klubfinans

Alt om J/70 som klubbåd og DS Klubfinans November 2014 Foto: Per Heegaard Alt om J/70 som klubbåd og DS Klubfinans Dansk Sejlunion anbefaler J/70 som klubbåd for at fremme de lokale sportsbådsmiljøer i dansk sejlsport. Med DS Klubfinans får klubberne

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Ulrik Grønbjerg Andersen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Dansk Sejlunions debatmøde den 21. september 2009 Scandic Hotel Odense

Dansk Sejlunions debatmøde den 21. september 2009 Scandic Hotel Odense Dansk Sejlunions debatmøde den 21. september 2009 Scandic Hotel Odense STIKORDSREFERAT Mødet er ikke båndet. Dette referat er således alene baseret på notater af stikord fra mødet. Derfor kan der være

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning...3 Tursejlads... 10 Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 20 Kapsejlads i Danmark... 23 Kommunikation...

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

NY KLUBBÅD Køb af J/70 via DS Klubfinans. Danmarks smukkeste fjord

NY KLUBBÅD Køb af J/70 via DS Klubfinans. Danmarks smukkeste fjord 4.2014 Årgang 15 NY KLUBBÅD Køb af J/70 via DS Klubfinans Tur Danmarks smukkeste fjord Når ungerne kommer til juleafslutning eller sidste sejladsdag, og man får en krammer, mens de fortæller, at sejlads

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Roskilde d.19.12.2013 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 16. december 2013 kl. 9.00 13.00 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal. Tilstede:

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. ALB@kl.dk Direkte Mobil 2939 3723 Weidekampsgade 10

Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. ALB@kl.dk Direkte Mobil 2939 3723 Weidekampsgade 10 N OTAT Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet blev afholdt d. 25. februar 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S. Lokale S-10 Den 25. februar 2015 Sags ID: SAG-2015-00439

Læs mere

Vollsmose. Arbejdet pågår og planen forelægges By-og Kulturudvalget i november med endelig beslutning i byrådet den 4. december 2013.

Vollsmose. Arbejdet pågår og planen forelægges By-og Kulturudvalget i november med endelig beslutning i byrådet den 4. december 2013. Implementering af Fremtidens Vollsmose Status september 2013 Kort sammenfatning Status over indsatsen i Vollsmose bygger på tre hovedfelter Byrådets beslutninger fra december 2012 og den koordinerede implementering,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere