Ansæt en medarbejder i fleksjob

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansæt en medarbejder i fleksjob"

Transkript

1 Om Job på Særlige Vilkår (JSV) JSV er Københavns Kommunes videns- og servicecenter for job på særlige vilkår. Vi kan vejlede din virksomhed om job på særlige vilkår, hvad enten det drejer sig om fleksjob eller løntilskudsjob til førtidspensionister (tidligere: skånejob). Vi skaber kontakten JSV er bindeleddet mellem borgere og virksomheder i spørgsmål om fleksjob. I JSV har vi løbende rigtig mange borgere, som er motiverede for et nyt arbejdsliv i en virksomhed, der tager hensyn til deres nedsatte arbejdsevne. Mange virksomheder har brug for en ekstra hånd og kan se mening i at hjælpe borgere med nedsat arbejdsevne til at blive på arbejdsmarkedet. Etablering af fleksjob: Jobcenter København Job på Særlige Vilkår Baldersgade 3B 2200 København N Telefon: Udbetaling og behandling af lønrefusion: Ydelsesservice København (Se løsblade eller Information til virksomheder: Ansæt en medarbejder i fleksjob Vi hjælper med etablering af fleksjobbet Vores jobkonsulenter skaber det bedste match mellem borgere og virksomheder. Det sker gennem flere samtaler med både virksomheden og borgeren. Når I har besluttet jer for at ansætte en medarbejder i fleksjob, hjælper vi jer med papirarbejdet. Vi følger op Når ansættelsen er aftalt og etableret, følger jobkonsulenten op. Det sker første gang, når medarbejderen har været ansat i et halvt år. Derefter følger jobkonsulenten op én gang om året. Vi rådgiver om hjælpemidler I kan få løbende rådgivning om bevilling af arbejdsredskaber personlig assistance mentor virksomhedspraktik. Foto: Colourbox Layout og grafik: TryKKeriet

2 Løn og tilskud Arbejdsgiveren betaler som udgangspunkt en løn, som svarer til en 37 timers stilling. Vi vurderer den nye medarbejders arbejdsevne og afgør på den baggrund, hvor meget af lønnen, virksomheden kan få refunderet. Det er enten halvdelen eller to tredjedele af fagets mindsteløn samt pligtige arbejdsgiverbidrag. Hvis medarbejderens arbejdsevne forandrer sig under ansættelsen, kan vi ændre størrelsen af tilskuddet. Ydelsesservice København udbetaler løntilskuddet til arbejdsgiveren. Rent praktisk foregår det ved, at I sender lønsedler og et udfyldt refusionsskema til Ydelsesservice København. Se løsbladet: Sådan søger du løntilskud til medarbejder i fleksjob. Et fleksjob er en mulighed for mennesker, der på grund af helbredsmæssige problemer fysiske eller psykiske har en varigt nedsat arbejdsevne på minimum 50 procent og derfor har svært ved at passe et almindeligt job. I fleksjobbet tager arbejdsgiveren hensyn til medarbejderens særlige situation og sørger for at imødekomme medarbejderens skånebehov. Det kan være ved nedsat arbejdstid, særlige opgaver eller indlagte pauser. Aftale om fleksjob Hvad er fleksjob? Vilkårene for fleksjobbet aftales på et møde i din virksomhed, hvor borgeren, jobkonsulenten fra Job på Særlige Vilkår (JSV), en repræsentant fra virksomheden og eventuelt en faglig repræsentant deltager. Win-win for alle parter I vores virksomhed har medarbejdere i fleksjob været en del af firmaets historie fra begyndelsen. I dag har vi én medarbejder i fleksjob en tidligere pædagogmedhjælper - som hjælper til på lageret. Jeg kan jo se, hvordan de fleksjobbere, vi har haft ansat i tidens løb, er blomstret op. Ikke at de var triste, da de kom, men de er engagerede og tager ansvar for opgaverne. Den største gevinst for alle er jo det menneskelige aspekt. Jeg selv er blevet klogere både som menneske og leder. Og hvis du kan få nogle engagerede mennesker, så er det en win-win for alle parter. Michel Pfeiffer, medejer af smykkefirmaet Tokyo Jane Jobbet giver selvværd og livskvalitet Fleksjobbet betyder, at jeg kan have et - for mig - almindeligt job. Jeg arbejder 20 timer om ugen og er i stand til både at have et arbejdsliv og familieliv på én gang. Det har ikke været muligt tidligere. Alternativet til fleksjobbet ville være at blive førtidspensioneret. Min arbejdsgiver gør meget ud af at gennemtænke arbejdsprocedurer og tilrettelægge arbejdet ud fra filosofien work smart, not hard. Jobbet betyder meget i forhold til mit selvværd og min livskvalitet. Det er vigtigt at vide, at der er brug for en. Mark Cedermark, fleksmedarbejder i smykkefirmaet Tokyo Jane Ansættelsesvilkår Ser man bort fra skånehensyn og lønrefusion fra kommunen, ansættes medarbejderen i fleksjob på de vilkår, som gælder for det almindelige arbejdsmarked. Som arbejdsgiver udarbejder du derfor en ansættelseskontrakt som for de øvrige ansatte. Hvis I ændrer væsentligt på fleksjobbets arbejdsindhold, skal der udarbejdes en ny kontrakt. Det gælder også, hvis I ændrer på de skånehensyn, der blev aftalt ved ansættelsen. Ved ændringer i fleksjobbet eller virksomhedsforhold skal I kontakte virksomhedskonsulenten fra JSV. Forslag til fælles succes Både medarbejderen og virksomheden får udbytte af et succesfuldt fleksjob. Vores erfaringer med at etablere job på særlige vilkår viser, at succesen tit afhænger af, om virksomheden før jobbet er etableret har forberedt sig på den nye situation. Ved ansættelse af en ny medarbejder i fleksjob anbefaler vi at der i virksomheden er viden om fleksjob, specielt hos de berørte medarbejdere at virksomhedens samarbejdsudvalg har taget stilling til oprettelse af fleksjob at mulige arbejdsopgaver er afklaret, og at der er planlagt i organisationen, så eventuelt fravær mærkes mindst muligt at den nye medarbejder er informeret klart om virksomhedens politik og praksis på områder som fravær, sygemelding og acceptabel opførsel at den nye medarbejder sammen med tillidsrepræsentant (eller en anden medarbejderrepræsentant) er inddraget ved udformningen af en jobbeskrivelse med opgaver og skånehensyn. Enighed om jobbeskrivelsen er af vital betydning. Faglige spørgsmål I JSV tager vi os ikke af fagretlige og ansættelsesretlige forhold, som er omfattet af aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Det er en sag for de faglige organisationer også når det drejer sig om en medarbejder i fleksjob.

3 Når en medarbejder i fleksjob bliver syg eller skal på barsel Hvis medarbejderen bliver syg eller skal på barsel, gælder følgende: Syge- og barselsrefusion søges fra første fraværsdag. Fristen for at søge om sygedagpenge er 4 uger efter første fraværsdag. Der skal sættes kryds i feltet fleksjob ved udfyldelse af anmodning om udbetaling af sygedagpenge. Arbejdstiden angives som antallet af den ansattes lønnede arbejdstimer. Løntilskuddet bliver nedsat med det antal sygedage, der har været i refusionsperioden. Modregning i refusionen ved sygdom vil ske, uanset om din virksomhed søger sygedagpengerefusion eller ej. Det påhviler din virksomhed at få anmeldt og registreret al sygefravær. Syge- og barselsrefusion søges hos: Ydelsesservice København Sygedagpenge og Barsel Postboks København V Telefon Fax Mere information Oplysninger om anmodningsskemaer, anmeldelse og anmeldelsesfrister m.v. kan fås ved henvendelse til Ydelsesservice København (se kontaktoplysninger herover). Du kan også finde oplysningerne på www. kk.dk/ydelse eller

4 Sådan søger du løntilskud til en medarbejder i fleksjob Det er Ydelsesservice København, Team for Løntilskud, som behandler anmodninger om udbetaling af løntilskud. Når Job på Særlige Vilkår (JSV) har bevilliget fleksjobbet, modtager du en pakke med bevillingen og blanketterne AB 244 og AB 245. Team for Løntilskud får også en kopi af bevillingen. Løntilskuddet bliver beregnet med udgangspunkt i den underskrevne bevilling fra JSV. Blanket AB Vejledning om præcisering af løntilskuddets sammensætning og udbetalingsprocedure Du får tilsendt blanketten fra JSV sammen med bevillingen. Blanketten skal kun udfyldes én gang og sendes til Team for Løntilskud. Blanket AB Anmodning om udbetaling af løntilskud Du finder blanketten på eller på Samtlige punkter i blanketten skal udfyldes. Når du fremsender den udfyldte anmodning, skal du vedlægge lønsedler for perioden. Du skal være særlig opmærksom på følgende: Der refunderes altid ud fra den mindste overenskomstmæssige løn på området, uanset om der udbetales en højere løn til medarbejderen. Ferieloven gælder også for fleksjobansatte, dvs. har den ansatte ferie uden løn og virksomheden får refusion til 12,5 pct. i feriegodtgørelse, skal medarbejderen afholde 5 ugers ferie. Sygedagpenge skal søges hos Ydelsesservice: Sygedagpenge og Barsel. Der gives sædvanligvis ikke tilskud til overarbejde. Der gives ikke tilskud til f.eks. anciennitets- og /eller kvalifikationstillæg, jf. nedenstående oversigt over løntilskud i fleksjob. Tilskuddet til lønnen kan dog højest beregnes ud fra et beløb på kr. (2010 niveau) på årsbasis eller 231,28 kr. (2010 niveau) på timebasis. Refusionen udbetales bagud. Blanketten kan derfor først indsendes efter refusionsperiodens udgang. Vejledende anbefaler vi, at refusionsanmodninger indsendes hver måned eller hvert kvartal.

5 Begge blanketter sendes til: Ydelsesservice København Team for Løntilskud Postboks Valby Mere information Hvis du har brug for yderligere information, kan du henvende dig til Team for Løntilskud pr. telefon eller mail. Vi har telefontid mandag - onsdag kl og fredag kl Telefon Fax Du kan også finde mange gode oplysninger om fleksjob, syge- og barselsdagpenge mv. på Andre nyttige links: Center for Ligebehandling af Handicappede: Regler om fleksjob https://www.retsinformation.dk/ Retsinformation: Sygedagpengelovgivning og Ferieloven Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Regneeksempel på fleksjob med 50 pct. tilskud: Arbejdsgiverens udgift Tilskudsberettiget løn Refusion (50 pct.) og arbejdsgiverudgifter Udbetalt månedsløn ,67 Mindste overenskomstmæssige , ,56 grundløn Funktionstillæg 1.644, ,16 822,08 Anciennitetstillæg 681, Kvalifikationstillæg 2.829, Arbejdsgiverbidrag: Pensionsbidrag (15 pct.) 4.605, , ,29 ATP 180,00 180,00 90,00 I alt , , ,93

6 Hvad kan du få tilskud til? Oversigten er gældende januar 2010, men ændringer kan forekomme, så derfor henvises til den seneste version på Ydelser (fleksjob - fuldtid) (nye oplysninger er markeret med *) Indgår ved beregning af tilskuddet Løn - grundløn Ja - anciennitetstillæg Nej - funktionsløn 1) Ja - provisionsløn ved en lav grundløn * Ja/Nej 2) - kvalifikationsløn Nej - fast påregnelige tillæg, fx arbejdstids- og ulempetillæg Ja - søgnehelligdagsbetaling 3) Ja - løn under ferie Ja - løn under sygdom og barsel Ja - arbejdstøjstillæg * Ja - feriepenge 4) (12,5 pct. af tilskudsgrundlag + 1,5 pct. i særlig feriegodtgørelse) Ja ATP og andre arbejdsgiverbidrag - ATP-bidrag Ja - arbejdsgiverbetaling til pension Ja - gruppelivsforsikring Ja - 1. og 2. ledighedsdag Ja - AER + SKP (skolepraktik) Ja - DA/LO uddannelsesfond Nej - indbetaling til AKUT fond Ja - ansvarsforsikring Nej - BST-kontingent Nej - arbejdsskadeforsikring inkl. bidrag til AES Ja - lovpligtig arbejdsmiljøafgift Nej - arbejdsmiljøomkostninger i øvrigt Nej - lønsumsafgift Nej - ATP/fritvalgsordningen (FIB) 5) * Ja - barselsfond * Nej - finansieringsbidrag 6) * Nej - LG * Nej - udgifter til fx bil, der er nødvendig i forbindelse med arbejdets udførsel * Nej - skurvognstillæg * Nej - genetillæg * Ja - smudstillæg * Ja 1) Et funktionstillæg indgår i beregningen, hvis der er tale om en særlig funktion/stilling, som den pågældende udøver, og funktionstillægget efter overenskomsten er en del af den mindste overenskomstmæssige timeløn på området. Har tillægget karakter af anciennitetstillæg, kan der ikke ydes tilskud. 2) Hvis det er en del af den mindste overenskomstmæssige timeløn - og alle andre ansatte også får det - kan det indgå, ellers ikke. 3) Hvis det er aftalt i overenskomsten. 4) Hvis der ikke ydes løn under ferie. Hvis det følger af overenskomsten, at der skal ydes et højere beløb i feriepenge og feriegodtgørelse, er det det beløb, der skal lægges til grund for beregningen af tilskud. 5) Overenskomstbestemt ordning, hvor arbejdsgiveren indbetaler procentdel af lønnen til fritvalgskonto. Medarbejderen kan selv vælge, om beløbet udbetales, veksles til pension, eller anvendes til at holde ferie for. 6) ATP, LG og finansieringsbidraget bliver fremover samlet i en fælles opkrævning.

7 Hvad siger loven om fleksjobordningen? Uddrag af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 13: Fleksjob m.v. 69. Jobcenteret sørger for, at personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, med varige begrænsninger i arbejdsevnen, jf. 2, nr. 7, har mulighed for 1. ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed efter 75. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan under hensyn til Danmarks internationale forpligtelser fastsætte regler om, at der inden for visse erhvervsområder ikke er adgang til at beskæftige personer efter stk. 1. Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om tilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob, hvor arbejdet udføres i udlandet. 71. Arbejdsgiveren betaler lønnen til den ansatte i fleksjob. Stk. 2. Tilskud til lønnen udbetales til arbejdsgiveren. Tilskuddet er halvdelen eller totredjedele af lønnen, afhængigt af graden af den nedsatte arbejdsevne. Stk. 3. Tilskuddet beregnes af lønnen med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag. Tilskuddet kan ikke overstige halvdelen eller totredjedele af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde eller af den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde, med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag. Tilskuddet til lønnen kan dog højst beregnes ud fra et beløb på kr. (2010-niveau) på årsbasis eller 231,28 kr. (2010-niveau) på timebasis. Stk. 4. Tilskuddet efter stk. 3 nedsættes med det beløb, som arbejdsgiveren har ret til efter lov om sygedagpenge. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler herom. Uddrag af Lov om aktiv socialpolitik. Kapitel 3: Vejledning og opfølgning 10. Kommunen skal løbende følge sager efter denne lov for at sikre sig, at betingelserne for at give hjælp fortsat er opfyldt. Samtidig skal kommunen være opmærksom på, om der er grundlag for at yde andre former for hjælp. Stk. 3. I sager efter kapitel 7 samt i sager om fleksjob m.v. efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal kommunen foretage opfølgning senest 6 måneder efter, at ydelsen eller tilskuddet er udbetalt første gang. Tilsvarende gælder i sager, hvor personer, der er omfattet af 2, nr. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, får tilbud om ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i samme lov. Herefter skal opfølgningen ske senest 12 måneder efter, at sagen sidst har været vurderet.

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Vejledning om fleksjob

Vejledning om fleksjob Vejledning om fleksjob Dokument nr: 216040 December 2004 (Nedenstående vejledning er en bearbejdning af afsnittet om fleksjob i Personalstyrelsen og CFU: Vejledning om socialt kapitel i staten - juni 2004.

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 Indholdsfortegnelse 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 2. Opkvalificering 2.1. Jobrotation 5 2.2. Opkvalificeringsjob 6 2.3. Voksenlærling 7 2.4. InnoBooster 8 2.5. Fagpilot

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING 1 INDLEDNING... 5 1.1 Formål med håndbogen... 5 1.2 Betingelser for at få en hjælperordning 96 efter stk. 1+2... 5 1.3 Arbejdsleder og arbejdsgiver...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere