HVAD ER SMK FOR DIG?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD ER SMK FOR DIG?"

Transkript

1 Crossmedia - medier på tværs Forår 2013 Kursusansvarlig: Henriette Moos HVAD ER SMK FOR DIG? En kampagne på tværs af medier Anders Thers Justesen Philip Regenfuss Ramsby (prra, ) Mads Fors Pia Lindegaard Jensen Pernille Have (phav, )

2 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Indholdsfortegnelse Indledning%...%3 Motivation(...(3 Problemfelt(...(3 Problemstilling(...(5 Problemformulering(...(5 Begrebsdefinitioner(...(5 Afgrænsning(...(6 Målgruppe...7 Teori(...(7 Metode(...(8 Struktur(...(8 Research%og%undersøgelsesdesign%...%9 Kvalitativ%metode:%Interview%...%9 Casepræsentation%...%12 Tværmediel(analyse(...(13 Brandinganalyse(...(21 Hvaderetbrand?...23 SMK sdigitalemissionogvision...25 Kvantitativ%metode:%%Spørgeskema%blandt%facebookbrugere%...%27 Dataanalyse%...%33 Sortering(af(respondenter(...(33 Repræsentativitet(...(34 Repræsentativitet:Alder...35 Aldersfordeling(...(36 Kønsfordeling(...(37 Kulturforbrug(...(38 Medieforbrug(...(39 Profil(I(hvem(er(respondenterne?(...(40 Behandling%af%hypoteser%...%41 1af79

3 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Diskussion%...%49 Den(tværmedielle(analyse(...(49 Brandinganalysen(...(50 Kampagnens(effekt(på(målgruppen(...(55 Konklusion%...%57 Husk(også(brugerne(...(58 Litteraturliste%...%59 Primær(...(59 Speciallitteratur...59 Sekundær(...(61 Bilagsoversigt%...%63 Bilag%A%P%Interviewguide%...%63 Bilag%B% %Meningskondensering%af%interview%...%66 Bilag%C% %Spørgeskema%(Spørgsmål%&%svarmuligheder)%...%71 Bilag%D% %Chi%i%anden%test%(Goodness%of%fit% %GOF)%...%74 Bilag%E% %Alle%registrerede%respondenter%(Tilgængelig%på%vedlagt%CD)%...%79 Bilag%F% %Sorterede%respondenter%(Tilgængelig%på%vedlagt%CD)%...%79 Opgaven%er%tilgængelig%online%på:% AndersJustesen$http://atj$read.me/crossmedia/ PernilleHave$http://pernillehave.dk/uncategorized/hvad$er$smk$for$dig/ PiaJensen$http://piapaia.dk/hvad$er$smk$for$dig/ MadsFors$http://www.fors.dk/?page_id=60 PhilipRamsby$http://www.ramsby.it/crossmedia/ Antaltegn: Afleveringsdato:den22.maj2013 2af79

4 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Indledning Motivation S.mart(M.unter(K.unstkampagne(børster(støvet(af(SMK ( $SådanstarterdenartikelpåKommunikationsforum 1,derfangedevoresopmærksomhedog fikostilatkiggenærmerepåstatensmuseumforkunst.ivoresoptiksmagermuseumogså lidtafstøv,såhvordankanetmuseummedrøddertilbagetil kædessammenmedor$ denes.martogm.unterienkampagne? Problemfelt Hvad er en god museumsoplevelse og spiller digital formidling og involvering af brugere en rolleforetnutidigtkunstmuseum? EnbrugerundersøgelseforetagetafKulturstyrelsen(2013)viseretlidtoverraskendekonser$ vativtbilledeaf,hvadbrugernevægterhøjestveddensamledeoplevelseafetmuseumsbesøg og museets kerneydelser: Information i billetsalget, service og betjening. Et af de områder, sombrugernevurdererlavest,ermulighedenforselvatdeltageaktivt. Kulturministeriet har fået udarbejdet en undersøgelse af danskernes kulturvaner (Kum.dk, 2013)somviserenmegetpositivudviklingnemlig,atsøgningentildemerefinkulturelletil$ bud,herunderogsåkunstmuseer,hardenlavestandelafikke$brugeresiden1964(viantager, atdermedikke$brugeremenes demderikkebruger $definitionenfindesikkeipublikatio$ nen).alenekunstmuseer(ogudstillinger)harhaftenstigningfra35til41%fra2004til2012 i andelen af dem, der har været på museum eller udstilling inden for det seneste år (ibid.). Hvilkenrollespillerdendigitaleformidlingidensammenhæng? 1 Schrøder&Kristiansen, SMK.dk,2013 3af79

5 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Omdererendirektesammenhængmellemstigningeniantalbesøgendeognyedigitalemu$ lighedereruvis,mendanskerneskulturvanerharifølgeundersøgelsen(ibid.)ændretsiggen$ nemgribendesetilysetafdenteknologiskeudvikling.hvilkedigitalemulighederkanetmu$ seumsåmedfordelsatsepåforattiltrækkesigdenønskedeopmærksomhediforholdtilf.eks. atfåflerebesøgende? Kulturarvsstyrelsen(2010)udgavi2010enpublikationmedresultaternefraenundersøgelse af de statslige og statsanerkendte museers webbrugere. I publikationen kommer styrelsen med seks anbefalinger til museerne bl.a., at de skal arbejde strategisk med at udvikle deres digitalekommunikationogformidling,ogatdeskalmødeborgernepåbådedigitaleoganalo$ geplatforme. Brugerneafmuseerneshjemmesiderudviserifølgeundersøgelsendensammekonservatisme, som de besøgende på selve museerne. Dem der bruger hjemmesiderne har fokus på basale oplysninger som priser og åbningstider (ibid.). Undersøgelsen af danskernes kulturvaner (kum.dk,2012)viser,at31%benytterhjemmesidernetilatorienteresigføretbesøg,mens kun6%gårefteratoplevedeleafensamling,enudstillingellerkulturarv.fatmod,kanman næstenhørekulturarvsstyrelsensigeisinundersøgelse,dererenoplagtoguudnyttetmulig$ hedforatengageredehyppigebrugereafsocialemedier.fokusskalblotværepådialogog udvekslingafvidenomdeemner,museetbeskæftigersigmedogikkepåselvemuseet(kul$ turarvsstyrelsen,2010). StatensMuseumforKunstsS.marteogM.untreK.unstkampagne,somharkørtienperiodepå femugeristartenaf2013,bredersignetopudtilbådeanalogeogdigitaleplatformebl.a.via enkonkurrencepåfacebook.visynesderfor,atkampagnenerspændendeatundersøgesom tværmedielcaseforatse,hvilkenresonansdenharskabthosmålgruppen.vivilkiggepåtre aspekter dettværmedielle,brugerinvolveringenogbrandingen.idetfølgendevilvikonkreti$ seredeproblemstillinger,vivilundersøge. 4af79

6 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Problemstilling Kampagnen Hvad er SMK for dig? er en del af SMK s brandinginitiativ(linde, 2013, 9:25). HerlæggerStatensMuseumforKunst(herefterkaldetSMK)vægtpåatrammemuseetspo$ tentiellebrugere,skaberesonansogpositioneresigbl.a.gennemdesignæstetikogbrugerin$ volvering med et ønske om at gøre SMK til mere end et museum (Facebook, 2013). Bran$ dingprocessenerenløbendeudviklingsproces,ogdenervigtigforatholdeetbrandtiltalende ogaktueltforeksisterendebrugere,samtskabeopmærksomhedhospotentiellebrugere. Formåletmedvoresundersøgelseeratsepå,omSMKfårnogetudafatsatsepåbrugerinvol$ vering og tværmedialitet som elementer i forbindelse med branding. I tilknytning til vores problemformuleringstillerviderforyderligeretrespørgsmål,somvivilsøgeatfindesvaret påviaanalysenogvoresempiri. Problemformulering Hvordan anvender SMK tværmedielle virkemidler i deres brandingkampagne Hvad er SMK fordig?,oghvordanopleveskampagnenafmålgruppenafpotentiellebrugere? Hvilketværmediellevirkemidlergørmuseetbrugafikampagnen? Hvordanbenyttermuseetsigafbrandingiforbindelsemedkampagnen? Kampagnenvarmentfordepotentiellebrugereafmuseet.Hvilkeneffekthardenhaft påmålgruppen? Begrebsdefinitioner Iundersøgelsenbrugervidettebegrebtilatafgrænseogdiskuteredet,vigernevilundersøge:( Kampagne% % Fremstød(af(reklamemæssig,(militær(eller(anden(art(mhp.(at(opnå(et(bestemt(resultat.(( (Den(Store(Danske,(2013)( 5af79

7 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Når vi benytter os af ordet kampagne i vores undersøgelse, er det i en reklamemæssig for$ stand. Ordet kampagne skal derfor forstås som et selvstændigt reklameprojekt afgrænset til enbestemttidsperiode. Afgrænsning I vores undersøgelse har vivalgt at afgrænse vores fokus til kampagnen Hvad er SMK for dig?.kampagneneretledienstørrebrandingproces,somsmkhararbejdetmeddeseneste toår(linde,2013,9:25).forudforkampagnenharsmkbl.a.lanceretennyvisuelidentitet,og umiddelbartefterkampagnensafslutningharsmkskudtennykampagneigang, Blomsterog Verdenssyn (SMK.dk.2013),baseretpådensammedesignæstetikoglegmedbogstaverneS, MogK: Figur(1(I(her(har(SMK(ført(bogstavlegen(videre(via(et(postkort(i(forbindelse(med(den(nye(udstilling.( Inæsteafsnitdefinerervimålgruppenforvoresundersøgelse. 6af79

8 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Målgruppe For at gøre vores undersøgelse så relevant som mulig, har vi valgt at gå ud fra den samme målgruppe, som er SMK s primære målgruppe for kampagnen. SMK s marketingkoordinator SofieLinde(2013;24:31)omtaleriinterviewetmålgruppensom ikke$brugere.påbaggrund afdeoplysninger,vifikommålgruppen,harvivalgtatdefineredemsom potentiellebrugere meddenneprofil:potentiel(bruger(bosiddende(i(storkøbenhavn,(en(social(museumsbruger,(nysi gerrig(på(at(bruge(al(mulig(kultur,(går(meget(ud(på(caféer(og(bruger(byen(og(sociale(medier(mei get. Iforbindelsemedvoresundersøgelseanvendervifølgendeteorier. Teori Bo%Hovgaard%Thomasen:% Tværmedial,kommunikation,i,flermediekoncepter % BoHovgaardThomasenercand.mag.imedierogkommunikation.VianvenderteorifraTho$ masens kapitel "Tværmedial( kommunikation( i( flermediekoncepter" i På( tværs( af( medierne.( I vorescasepræsentationanvendesthomasensdefinitionafetcasestudieogivoresanalyseaf tværmediellevirkemidlertagesudgangspunktienmodel,derviserrelationermellemforskel$ ligemedier. Anja%Bechmann%Petersen:% Tværmedialitet,som,kommunikationsform % Anja Bechmann Petersens (assisterende professor) teorier fra artiklen Tværmedialitet( som( kommunikationsform, er benyttet til mapping af medieprodukterne i kampagnen Hvad er SMKfordig?.Derudoveranalyserervivedhjælpafhendesdefinitionerogbegreberdetvær$ medielleaspekter,kampagnenbeståraf. Claus%Buhl:% Det,lærende,brand % ClausBuhlercand.mag.etart.fraKøbenhavnsUniversitetogPh.d.fraCopenhagenBusiness School.I2005udgavhanbogen Det(lærende(brand,somviharbenyttetsomhovedteoritil brandingvinklen i vores undersøgelse. Her beskriver han brandingbegrebets oprindelse og historieogdefinerer,hvadderudgøretbrand.viharanvendtbogensdefinitionertilatanaly$ 7af79

9 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 serekampagnen HvaderSMKfordig?,dakampagnenertænkttilatredefinereSMK sprofili forbindelsemedenstørrebrandingproces. Metode Foratkunnesvarepåvoresproblemformuleringvalgteviførstatudføreetpersonligtinter$ viewmedsmk smarketingkoordinatorsofielinde.interviewetskullegiveosetgodtoverblik over kampagnens målgruppe samt formål. Vi valgte at benytte et interview, da dette kunne åbneopforandrevinkler,somviikkeselvvillehavefundetfremtil.viudarbejdedeeninter$ viewguidemedafsætikvaleogbrinkmanns(2008)anbefalinger.herefterforetogvienkvan$ titativ undersøgelse gennem et spørgeskema blandt et udsnit af SMK s potentielle brugere. Spørgeskemaeterudarbejdetpåbaggrundafinformationerfrainterviewetogmedudgangs$ punktirelevantlitteraturafalanbryman(2012).spørgeskemaetskalgiveosdennødvendige data,derkanbe$ellerafkræftedehypoteser,viharudarbejdetudfraproblemformuleringen. Struktur Denneopgaveerinddeltifirehovedkapitler: 1. En(casepræsentation,hvorviførstikortetrækredegørforvorescase,dernæstanalyse$ rer vi kampagnen i forhold til tværmedialitet samt branding. Her præsenterer vi bl.a. enmappingafkampagnensforskelligeplatforme 2. Et(metodeafsnit,hvorvigørredeforogbegrundervoresvalgafkvantitativogkvalitativ metode 3. Dataanalysen,hvordatafravoresspørgeskemasættesopimodvoreshypoteserforat undersøge,omhypotesernekanbe$ellerafkræftes 4. Diskussion(og(konklusion,hvorviinddragercaseanalysensudfald,samleroppådataog hypoteserogdiskutereraltdetteietstørreperspektiv. 8af79

10 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Researchogundersøgelsesdesign Viforetogendelindledenderesearchbl.a.vedatbesøgeSMK shjemmeside,vedattageudpå museet,vedindsamlingafmaterialeiformaff.eks.go$cardsogtilsidstvarviindeogdeltage ikonkurrencenpåfacebook.researchenviste,atderikkevarmegetinformationathenteom selvekampagnen,ogvivalgtederforhurtigtatundersøge,ometinterviewmedsmkvarmu$ ligt. Vi vurderede, atenkvalitativundersøgelse i form af et interview, kunne give os et overblik over kampagnen og de nødvendige faktuelle informationer frem for egne antagelser. Dette villegiveetgodtudgangspunktforatlaveenkvantitativundersøgelseafkampagneniformaf et spørgeskema. En udbredt opfattelse af de to metoder er, at den kvantitative metode pri$ mærtbaserersigpådataiformaftalmateriale,derkanbearbejdesgennemstatistik.denne metodeanvendesderfortilatsigenogetgenereltomenpopulation(hjarvard,1997).derhvor denkvantitativemetodekommerlidttilkorter,nårmanønskeratundersøgedebagvedlig$ gendeårsagertiletresultat.hererdetideeltatbrugedenkvalitativemetode,dernetopvæg$ teratundersøgebevæggrundenebageneventueltendens(ibid.).ivorestilfældevarsmkmed tilatbidragemedderesvidenomkampagnensamtemner,somvimåskeikkehavdeovervejet ellerkendtetil. DennemegetskarpeopdelingafdetometoderkanifølgeBryman(2012)dogikkeopdelesså skarpt.brymanserbådekvalitativogkvantitativmetodesominteresseretidetgenerelleog detbagvedliggende.metodernetagerblottoforskelligetilgangsvinklertilundersøgelsen. Kvalitativmetode:Interview Idettekapitelgivesenbeskrivelseafdenmetodiskefremgangogudførelseafvoreskvalitati$ veundersøgelseafkampagnen. 9af79

11 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Planlægning%af%interview% ForatsikreetoptimaltudbytteafvoresplanlagteinterviewmedSMK,forberedteogudarbej$ dedevieninterviewguide 3 medudgangspunktikvaleogbrinkmann(2008,pp.119$162).det kan være en udfordring at lave en fast interviewguide, når interviewet som vores var et ek$ splorativtinterview,derhavdetilformålatfåinformationerometgiventemne. ( "Et(eksplorativt(interview(er(som(regel(åbent,(og(dets(struktur(er(kun(i(ringe(grad(planI lagt(på(forhånd.(i(dette(tilfælde(præsenterer(intervieweren(et(spørgsmål,(et(område,( der(skal(kortlægges,(eller(et(problemkompleks,(der(skal(afdækkes,(og(følger(derpå(op(på( den(interviewedes(svar(og(søger(ny(information(om(og(nye(vinkler(på(emnet."(( (Kvale(og(Brinkmann,(2008,(p.(126)( Vivalgtealligevelatlaveeninterviewguideudfraenvurderingaf,atviendnuikkeererfarne interviewere,ogforatsikre,atvihavdefokuspåkampagnenispørgsmålene.kvaleogbrink$ mann(2008)opstillersyvfaser,manskaltagehøjdeforvedudarbejdelseafetkvalitativtin$ terview,ogdeterdissefaser,vihartagetudgangspunkti.desudentestedevinetopdettesamt forstålighedenafspørgsmålenepåtotestpersoner,indenvigennemførteinterviewet.herefter flyttedevilidtrundtpårækkefølgenafspørgsmål,såmindrekrævendespørgsmålkomistar$ tenogmereuddybendelængereindeiinterviewet. Vores,interview,med,SMK,beskrevet,ud,fra,de,syv,faser:, Tematisering. Formålet med interviewet var at få et overblik over kampagnen samt SMK stankerbag Design.PlanlægningafinterviewmedSofieLinde.Herunderomskrivningafvoresan$ tagelserogundrenomkringkampagnentilkonkretespørgsmål Interview.Denudarbejdedeinterviewguideblevanvendtsomudgangspunkttilensam$ taleomkampagnen.interviewetvaredeca.50minutter Transskription.Interviewetblevgennemlyttetogudfradettemeningskondenseretiet skema.intervieweterikketransskriberetisinfuldelængde 3InterviewguidevedlagtsombilagA. 10af79

12 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Analyse.Dererikkeforetagetenkvalitativanalyseafinterviewet,dainterviewetdan$ nergrundlagforbaggrundsvidenfremforsvarpåetforskningsproblem Verifikation. Validitet blev foretaget løbende ved udarbejdelsen af interviewguiden samtunderinterviewet,vedatsikre,atviikkestilledeledendespørgsmål Rapportering.Relevantecitaterfrainterviewetinddragessomdokumentationogtilat giveperspektiv. Udførelse%af%interview% Selveinterviewetblevforetagetaftopersonerfragruppen.Denenepersonhavderollensom moderator,mensdenandenhavdeansvarforatsikreteknikken,væremedlytterognotereom allespørgsmålblevbesvaret. Behandling%af%data% Dainterviewet,somnævnttidligere,skulledannegrundlagforindsigtikampagnensamtud$ arbejdelseafetspørgeskema,varvikuninteresseretihovedpointerogtemaeriinterviewet. Vi valgte derfor at benytte meningskondensering frem for transskribering. Som Kvale og Brinkmannskriver: "Meningskondensering(indebærer,(at(de(meninger,(interviewpersonerne(udtrykker,(giI ves(en(kortere(formulering."((2008,(p.(227).(( Lydfilenfrainterviewet 4 eromsattilenskematiskoversigtoverinterviewet 5,hvordergives etoverblikoverstilledespørgsmålogudvalgtesvarpådisse,tænktsomtemaerpåbaggrund afvoresvurdering. Anvendelse%af%data% Deoplysninger,derergivetiinterviewet,erbrugtivoresviderearbejdemedanalyseafcasen samtudarbejdelsenafdenkvantitativeundersøgelse. 4LydfilmedinterviewvedlagtpåDVD. 5MeningskondenseringafinterviewvedlagtsombilagB. 11af79

13 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Casepræsentation Iinterviewetfremhæver Sofie Linde, at kampagnen ikke er enkeltstående, men en del af en størrebrandingproces(linde,2013,9:25).kampagnen HvaderSMKfordig? foregikitids$ rummetden4.februartilden10.marts2013somendelafsmk soverordnedebrandingstra$ tegi.viharvalgtatundersøgekampagnensomenafgrænsetcaseiforholdtilbrandingproces$ sen.afgrænsningenharvivalgtmedudgangspunktithomasens(2007)definitionafetcase$ studie,hvorcasenskalkunneafgrænsestiletnøjeudvalgtudsnitafetobserveretfænomeni etbestemttidsrum. Pådenbaggrundharviafgrænsetvorescasetiltidsrummetden4.februartilden10.marts 2013.Icasensættervifokuspåanvendelsenaftværmedialitetogbrandingpådemedier,som kampagnenbenyttedesigaf.vihardokumenteretogkortlagtkampagnensombeskrevetiaf$ snittetom"researchogundersøgelsesdesign". Figur(2(I(Procesplan(for(vores(case((inkl.(på(vedlagte(DVD).( 12af79

14 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Medudgangspunktinetoptværmedialitetogbrandingvilviidefølgendekapitleranalysere kampagnenudfradissetovinkler.dentværmedielleanalyseundersøgersmk sanvendelseaf tværmedielle virkemidler og brandinganalysen undersøger SMK s brug af virkemidler inden forbranding. Tværmedielanalyse Vi(har(kaldt(den(en(imagekampagne,(da(dens(primære(formål(er(at(gøre(lidt(op(med( det(image(der(hersker,(især(blandt(vores( ikkeibrugere (om(det(lidt(støvede,(monomeni tale,(klassiske,(elitære,(kulturelle.(derudover(skal(den(også(introducere(et(begreb,(hvor( vi(leger(med(ordene(smk(for(også(at(slå(fast,(det(er(det(vi(kalder(os,(da(det(har(noget( mere(moderne(over(sig,(og(vi(kommer(så(også(til(at(bruge(den(her(leg(i(vores(udstillini ger(de(næste(mange(år.(det(er(idéen,(at(det(her(er(en(kommunikationsplatform(udover,( det(er(en(imagekampagne. (( (Linde,(2013,(18:26)( DetindtrykSofieLindeefterladerosmed,bådeicitatetovenfor,menogsågennemrestenaf intervieweter,atkampagnen HvaderSMKfordig? varenlille,menrelativbredkampagne. Lillefordidensigtedemodenlillepopulationafkulturinteresseredekøbenhavnere,ogbred fordismkvillerigtigmangetingmedkampagnen,hvilketviserpånedenfor. Foratfåetbedreoverblikogenbedreforståelseaf,hvordanSMKformidledederestværme$ diellekampagne,harvibenyttetosaftomodeller:anjabechmannpedersensmodelaftvær$ medialitet som relationer mellem medieprodukter og Bo Hovgaard Thomasens model, der klarlæggerdetværmediellehenvisningerikampagnen. Tværmedialitet%som%relationer%mellem%medieprodukter% Tilkortlægningenafkampagnenharvisetpå,hvilkemedieprodukterogmedieplatformeSMK harvalgtatbenyttesigaf.medieplatformedefinererviudfraanjabechmannpetersensom: 13af79

15 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Platforme(knytter(sig(til(den(fysiske(dimension(af(mediet((herunder(tid(og(rumI forhold).(platforme(kan(både(være(brugsi(og(produktionsplatforme(eller(begge(dele.( (Petersen,(2007,(p.(21)( Foratnåudtilmålgruppenafpotentiellebrugerekanviudfraovenståendedefinitionkonsta$ tere,atsmkharbenyttetsigafialtsyvanalogeogdigitalemedieplatformeikampagnen.de analogeplatformeharvidefineretsomoutdoor,avis(trykte),hand$outsogeventpåmuseet. Dedigitaleplatformestrækkersigovercomputer,tabletogsmartphone. Nedenforharvilavetenmodel,derviserdemedieprodukter,SMKharbenyttetsigafirelation tilderesvalgafmedieplatforme.vivilefterfølgendegøreredefor,hvordanvierkommetfrem tilmodellen. 14af79

16 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Figur(3( (model(af(tværmedialitet(som(relation(mellem(medieprodukter((inkl.(på(vedlagte(dvd).( ForatnåfremtilmodellenovenforharvitagetudgangspunktiPetersensteori(ibid.)oglistet demedieprodukter,smkbenyttedesigafpåhverenkeltplatform.vinåedefremtil,atkam$ pagnen HvaderSMKfordig? bestodaffølgende: 15af79

17 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Toforskelligeplakater Trebusbagsider TreforskelligeGO$CARDS Flyers UdstillingpåSMK Onlineannonceringpå: o AOK.dk o Politiken.dk skulturside o SMK.dk Annonceitryktemedier: o Politikensmuseumstillæg o Kulturavisen o Weekendavisen o Information o Berlingske Applikationer: o Facebook o Fysisk(postkortderskaludfyldespåsammemådesomfacebookapplikationen). Vikanudframængdenafannonceredestederogantalletafplakater,digitaleprodukter,GO$ CARDSogflyersse,atselvomkampagnenharværetaktivienrelativkortperiode,erdensom nævnttidligerebredidenforstand,atdenharværettilstedepåmangeplatformeogsåiby$ rummet,hvilketmatchermålgruppenafpotentiellebrugere. For at få en endnu bedre forståelse for kampagnen, benytter vi nedenfor Thomasens model (2007), der tydeliggør samspilsrelationerne mellem de forskellige medieprodukter og den ifølge Petersen (2007) navigationelle tværmedialitet. Produkterne forbindes visuelt og gør brugerneopmærksommepå,athererdertaleometsammenhængendekoncept. % 16af79

18 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Medieprodukternes%samspilsrelationer% ViharvalgtatbrugeBoHovgaardThomasensmodelforatkunnevisualiseresamspilsrelatio$ nerne mellem de forskellige medieprodukter. Tilhørsforholdet mellem medieprodukter og medieplatformeerstadigdetsammesomianjabechmannpetersensmodel(figur3),menfor atgørenedenståendemodelmereoverskuelig,harvikunillustreretmedieprodukterne:% Busreklame&på&& 5A&busser Plakater&i&& byrummet Annoncer&i&Poli; tiken,&andre&aviser&...&(få&oplysninger&fra& interview) Fysisk& app Annonce&på&deres&egen& hjemmeside App&på&Facebook Annonce&på& politiken.dk s& kulturside...&(få& oplysninger&fra& interview) Udstilling Flyers Go&cards Figur(4(I(samspilsrelationer(mellem(medieprodukter((inkl.(på(vedlagte(DVD).( Imodellenovenforfremhævesdet,atdererennavigationeltværmedialitetmellemdeforskel$ lige medieprodukter,daalledeanaloge produkter henviser til hjemmesiden.denne henvis$ ning til et medieprodukt i et andet medie betegnes af Petersen(2007) som kontaktgivende. Medundtagelseafudstillingenpåmuseethenviserallemedieprodukterneeksplicitviaenvi$ suelreference,iformafenhjemmesidehenvisning,tilannoncenpåsmk.dk.dennavigationelle tværmedialitetkansigesatværetredelt,damanefteratværeguidetfradeanalogeprodukter ogindpåhjemmesiden,igenfrahjemmesidenbliverhenvisttilfacebookapplikationen.udstil$ 17af79

19 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 lingen henviser også til facebookapplikationen, hvorpå kampagnens brugerinddragelsesele$ mentogkonkurrenceforegår. Facebookapplikationen,somerkampagnensomdrejningspunkt,bliversidsteledidennaviga$ tionelletværmedialitet.ifølgemuseetselverdetdaogsåmeningen,atfacebookapplikationen skalhaveencentralrolle: Omdrejningspunktet(har(været(facebookapplikationen.(Så(har(vi(brugt(forskellige(meI dier(til(at(trække(folk(ind(til(den,(men(det(har(også(været(nok(for(os,(at(folk(har(set(de( medier(og(kampagnematerialet.(målet(er(lige(så(meget,(at(alle(medier(er(blevet(set.( (Linde,(2013,(14:06).( De kontakttagende medieprodukter i bybilledet skal vække målgruppens nysgerrighed. Ud overatskabesynlighedigadebilledetharmedieprodukterneogsådetformålathenvisemål$ gruppentilsmk shjemmesidevedatinkludereadressenikampagneteksten.påhjemmesiden opfordrersmkviaenannoncebrugerentilatgivesitbudogdeltageikonkurrencenpåface$ book: 18af79

20 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 ( Figur(5(I(SMK's(hjemmeside(med(annoncen(for(kampagnen.( Påmuseetharbesøgendemulighedforatseenudstillingmeddeforskelligebudfrakonkur$ rencedeltagerne på Facebook. De kan også selv deltage i konkurrencen via facebook$ applikationen(pcplaceretiforbindelsemedudstillingen)ellerenfysiskapp(etpostkort)der følgerdetgrafiskedesignforkampagnen. Figur(6(I(Fra(venstre:(Facebookapplikationen,(udstilling(på(SMK,(fysisk(applikation(som(postkort(på(museet.( 19af79

21 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 IfølgeAnjaBechmannPedersenkanvitaleomhybrid$medialitetnår: The(distribution(of(the(same(content(using(a(combination(of(analogue(and(digital(( media.(( (Petersen,(2007,(p.(23)( Med hybrid$medialitet har SMK skabt to udseende$ og funktionsmæssigt ens konkurrence$ elementer, men distribueret dem på hver deres medieplatform $ den ene analog, den anden digital.hybrid$medialitetenhjælpersmkmedatskabeethelhedsindtrykmellemdetome$ dieprodukter,hvilketskabergodsynergimeddenfysiskeudstillingpåmuseet. Dennavigationelletværmedialitetoghybrid$medialitetenerendelafkampagnensgennemgå$ ende konceptuelle tværmedialitet. SMK har med logo, grafiske elementer og ordlegen skabt god relation mellem medieprodukterne, hvilket også er nødvendigt for, at vi kan tale om et tværmedieltkoncept: ( [ ](for(without(navigation(between(channels(the(work(is(not(cross(media.(( (Petersen,(2007,(p.(25)( Petersen(2007)argumentererfor,atmanikkekanhaveettværmedieltmiljøudenat forbin$ de medieprodukternevisueltellerauditivt.smkhargivetallederesproduktersammevisuel$ le udtryk i form af den firkantede ramme, hvis farve kan variere. Alle rammerne indeholder forbogstaverne S, M og K eller et ordspil startende med selvsamme bogstaver. I rammens øverstevenstrehjørneharsmkplaceretdereslogo.atfarverogordspilvarierer,ermedtilat underbyggeillusionenom,atindholdetikampagnenerbrugergenereret.detkanværemedtil atforstærkedennysgerrighedkampagnenskalskabeforattrækkemålgruppenindpåhjem$ mesidenogfacebookapplikationen. Selvom der ikke er nogen decideret gennemgående historie i kampagnen Hvad er SMK for dig?,erindholdetalligevelmedtilatfortælleenhistorie,daordspilleneoptræderialleme$ dieprodukterpåtværsafmedieplatforme.endelafkonceptetikampagnener,atmuseetger$ 20af79

22 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 ne vil fortælle den potentielle målgruppe om SMK på en ny måde, der er mere spændende, mindrestøvetogifølgesofielindeietmindre museumsagtigt sprog(2013,7:26).herbliver legenendelafdenhistorieomfornyelse,sommuseetsøger.historienkommerogsåtilatfort$ sætteidetordspilleneogdetkonceptuelleskalbrugesiefterfølgendekampagner: Vi(kommer(til(at(bruge(den(her(leg(i(vores(udstillingskampagner(de(næste(mange(år.( Det(er(ideen(at(det(her(er(en(kommunikationsplatform(udover(det(er(en(imageI kampagne.(legen(smk(bliver(f.eks.(brugt(i(vores(næste(kampagne( Blomster (det(har(hei le(tiden(været(meningen(at(legen(var(en(teaser.( (Linde,(2013,(18:09)( Vi kan ud fra ovenstående se, at SMK med kampagnen Hvad er SMK for dig? har skabt en solidtværmedieloptakttilfremtidigekampagner.medenbredvifteafmedieprodukter,pla$ ceret på forskellige platforme, har SMK formået at ramme den kulturelledel af bybilledet bredtijagtenpåderespotentiellebrugere.dennejagterforetagetmedenkonceptuelkam$ pagne,derharhafttilopgaveatgøreopmedmuseetsimageogviamedieprodukternenavige$ remålgruppenindpåhjemmesiden. Idetfølgendeafsnitkommer vi til at se nærmere på branding i sammenhæng med SMK s kampagne HvaderSMKfordig?.Vistartermedengenerelgennemgangafbrandingogin$ troducererherunderogsåbrandinghistorieog$udviklingifølgeclausbuhl.dernæstvilviin$ troducere strategien SMK Digital som baggrund for kampagnen Hvad er SMK for dig?. Til sidstfølgerenkampagneanalyse,hvorvikiggerpåkampagnenseffektiforholdtilbranding, samtsmk sønskedemålmedkampagnen. Brandinganalyse Brandingens%historie,%kort.% Brandingharsinerødderpådenamerikanskeprærie(Buhl,2005).Hervarbrandemærketpå kvæget et tegn på ejerskab og på kvalitet, når kvæget skulle sælges. Buhl deler brandingens historieopitregenerationer: 21af79

23 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår generation:Brandmærket Framidtentilslutningenaf1800$talletvaretbrandetkvalitetsstempelpåetprodukt.Pådet tidspunktvarderetstortudvalgaffåprodukter.mådenatskelneimellemdissevarkvalitets$ stemplet.manfandtf.eks.udaf,atjensen skødvarlidtbedreendhansen skød.menhr.han$ senhavdetilgengældandreprodukteribedrekvalitetenddeflesteandrekunnetilbyde.det korteafdetlangeer,atdetvarproduktkvalitet,somsolgteidissedage. 2.generation:Klatremærket Efter 2. verdenskrig tager marketing over. Der bliver reklameret i stor stil for produkter. Brandingenlærersocialpsykologienatkende,ogudoveratgiveproduktetetnavn,skaldetnu ogsåsignalerebrandetssocialeambition:( ( Fra(kun(at(have(været(et(brandemærke(bliver(brandet(nu(til(et(klatremærke.(En(måde( at(iscenesætte(sig(i(det(rette(sociale(selskab(på.(( (Buhl,(2005,(p.(28).( Herkunnemanigennemetproduktkøbesigtilatværelidtmeremaskulin,lidtbedrestillet ellerfølesigsomenfilmstjernevedatbrugelux(ibid.).densocialerangstigevarhericen$ trum. 3.generation:Levemærket Levemærket er den moderne og nutidige generation.forbrugerne bliver skeptiske over for produkternes marketing, for produkter holder ikke altid, hvad de lover. Overeksponering af reklameritvgørforbrugernenærmestimmuneoverforbudskaber.kunfåprøveratdefinere deresstiludfradeforskelligebrands værdier.forbrugerentilpassernuistedetprodukterne tilsinlivsstil.fremforudelukkendeatgåefterkvalitetellerudelukkendekøbelavprisproduk$ ter,blandermanprodukter.mankøberfxbilligevarerinetto,dyrebukserfralevisogskofra en genbrugsbutik. Forbrugeren er i centrum i denne generation af brands. Mottoet er, som Buhlbeskriver: Virksomheder(ejer(produkter( (forbrugere(ejer(brands ((2005,p.16). 22af79

24 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Vi har set eksempler på brugerinddragelse i forbindelse med offentlige tilgængelige beta$ versionerafsoftware,markedsanalyserellerprodukttestisamarbejdemedforbrugerne: ( Innovationsforskere(som(Debra(Amidon(taler(om,(at(ni(ud(af(ti(kommercielt(bæredygI tige(idéer(i(dag(kommer(fra(kunderne([...] (( (Buhl,(2005,(p.(22).( Hvaderetbrand? Et brand består af flere forskellige ting. Claus Buhl definerer i sin bog, Det( lærende( brand (2005),brandetsfirehovedpunkter.VivilidetkommendeafsnitanvendeBuhlsteoripåvores case. 1. Et%brand%er%et%ord,%der%er%konnotationer%til% Konnotationererdeværdier,somforbrugerenforbindermedetprodukt.Ivorescaseerpro$ duktetsmk.brugernekunneforbindesmkmedordsomspændende,(socialt,(god(oplevelse.(er manikketypen,sombesøgermuseer,kunnemantillæggesmknogleheltandreværdier,som eksempelvis kedelig,(snobbet(eller(støvet.(disse værdier, eller konnotationer, er meget indivi$ duelle,menermedtilat brande produkterellervirksomhederivoreshverdag. 2. Et%brand%er%kendt% Punkttoerganskeenkelt,atnavnetpåetproduktelleretfirmaskalværekendtforatkunne defineressometbrand.ifølgebuhlsdefinitionkanstatensmuseumforkunstsigesatværeet brand, da det indeholder alle fire definitionspunkter. Gør SMK også det? Lige nu arbejder Statens Museum for Kunst på at introducere deres kundekreds samt potentielle brugere til akronymetsmk,somdegernevilkaldesig.menetbranderkunetbrand,nårdetogsåskaber resonanshosforbrugeren.viantager,atdervilkommeettidspunkt,hvorovergangenfra Sta$ tensmuseumforkunst til SMK vilværegennemførtogmuseetkendessom SMK.Somdet erligenu,kandetdiskuteres,hvorvidt SMK erkendtialmindelighed. 23af79

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Medieindhold på forskellige skærmenheder

Medieindhold på forskellige skærmenheder Medieindhold på forskellige skærmenheder Vejleder: Dan Pedersen og Klaus Svarre Navn: CPR.: Mail: Portfolio: Lucille Whitney Strøbech 191171 lstr@itu.dk www.lucille.me/csp Thomas Charles Rohleder 101285

Læs mere

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider 2010 KULTURARVSSTYRELSEN TITEL: Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider UDGIVER / Kulturarvsstyrelsen (2010)

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Abstract. Keywords Facebook Google Personalisation Tracking EULA (End User License Agreement) IT and democracy. 1 af 78

Abstract. Keywords Facebook Google Personalisation Tracking EULA (End User License Agreement) IT and democracy. 1 af 78 Abstract Both Facebook and Google utilise personalisation of content to some extent. We hypothesise that few users have any knowledge of this filtration of content. Through interviews of four individuals,

Læs mere

Titelblad. Aalborg Vikings og de Sociale Medier

Titelblad. Aalborg Vikings og de Sociale Medier Titelblad Projekt titel: Aalborg Vikings og de Sociale Medier Virksomhed: Aalborg Vikings Vejleder: Per Justesen Studie: Sportsmanagement Cpr Jimmie: 220487-1267 Cpr Gianna: 120885-1752 Klasse: smpa0912

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk)

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk) Skrevet af: Sebastian Strømberg Studie nr: 44348 Mail: sebasst@ruc.dk Semester: 6. semester, digitale medier Roskilde Universitet Maj 2013 1 Resume Dette projekt tager udgangspunkt i en målgruppe afprøvning

Læs mere

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Annesofie Walther Petersen 44834 og Nanna Munch Schwartau 43989 anwape@ruc.dk og nmunchs@ruc.dk Jørgen Lerche Nielsen Kommunikation

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

en strategi for markedsføring via det sociale medium Facebook Efterår 2011 IT-Universitetet i København Underviser: Ulrik Falktoft

en strategi for markedsføring via det sociale medium Facebook Efterår 2011 IT-Universitetet i København Underviser: Ulrik Falktoft Fresh Fitness en strategi for markedsføring via det sociale medium Facebook Efterår 2011 IT-Universitetet i København Underviser: Ulrik Falktoft Charlotte Tanuan Stelsrud - chta - 280585 Lisa Løvendahl

Læs mere

Det Erhvervsrelaterede Projekt:

Det Erhvervsrelaterede Projekt: Det Erhvervsrelaterede Projekt: Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Vejleder: Anne-Marie

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

- Blandt unge i Region Hovedstaden

- Blandt unge i Region Hovedstaden Forbrugslån - Blandt unge i Region Hovedstaden Gruppe 12 Kasper Kjærgaard Liv Lyø Facius Mia Tjellesen Nick Peronard Steffen Schreyer Sussie Bjerg Andersen Vejleder: Anders Peter Hansen Roskilde Universitet

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK, KOMMUNIKATION 2013 AALBORG UNIVERSITET VEJLEDER: RASMUS GRØN GRUPPE 22 CHRISTINA A.S. NIELSEN HENRIETTE K.

BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK, KOMMUNIKATION 2013 AALBORG UNIVERSITET VEJLEDER: RASMUS GRØN GRUPPE 22 CHRISTINA A.S. NIELSEN HENRIETTE K. KOMMUNIKATIONSDESIGN FOR AT FAÅ UNGE UNIVERSITETSSTUDERENDE TIL AT GAÅ REGELMÆSSIGT TIL TANDLÆGE BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK, KOMMUNIKATION 2013 AALBORG UNIVERSITET VEJLEDER: RASMUS GRØN GRUPPE 22

Læs mere

MORGENMÆLK HAR GULD I MUND

MORGENMÆLK HAR GULD I MUND MORGENMÆLK HAR GULD I MUND EN ANALYSE AF KAMPAGNEN MORGENMÆLK Bessie Dal Lotte Rosgård Holm Lise Hejl Hyldstrup Maibritt Jensen Sofie Terp Koch-Nielsen Lise Theisen Vejleder Claus Munch Roskilde Universitet

Læs mere

Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet.

Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet. Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet. - The decision process for at family, when buying the child s first mobile phone. Udarbejdet af: Udarbejdet af: Cand.merc.

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Brugerinddragende design af budgetapplikation

Brugerinddragende design af budgetapplikation Roskilde Universitet Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse (C) Efteråret 2014 5. Semester Brugerinddragende design af budgetapplikation Gruppe B1 Aline Bartholin - 50298 Magnus Holt - 50230 Mette

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget Roskilde Universitet Bachelormodulet i Kommunikation Efterår 2013 Michael Reinholt Hebor 44059, bachelor Camilla Louise Grandt 47141, alm. Martin Egedal Nielsen 50465, alm. Søren Lund Lyngbæk 47776, bachelor

Læs mere