HVAD ER SMK FOR DIG?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD ER SMK FOR DIG?"

Transkript

1 Crossmedia - medier på tværs Forår 2013 Kursusansvarlig: Henriette Moos HVAD ER SMK FOR DIG? En kampagne på tværs af medier Anders Thers Justesen Philip Regenfuss Ramsby (prra, ) Mads Fors Pia Lindegaard Jensen Pernille Have (phav, )

2 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Indholdsfortegnelse Indledning%...%3 Motivation(...(3 Problemfelt(...(3 Problemstilling(...(5 Problemformulering(...(5 Begrebsdefinitioner(...(5 Afgrænsning(...(6 Målgruppe...7 Teori(...(7 Metode(...(8 Struktur(...(8 Research%og%undersøgelsesdesign%...%9 Kvalitativ%metode:%Interview%...%9 Casepræsentation%...%12 Tværmediel(analyse(...(13 Brandinganalyse(...(21 Hvaderetbrand?...23 SMK sdigitalemissionogvision...25 Kvantitativ%metode:%%Spørgeskema%blandt%facebookbrugere%...%27 Dataanalyse%...%33 Sortering(af(respondenter(...(33 Repræsentativitet(...(34 Repræsentativitet:Alder...35 Aldersfordeling(...(36 Kønsfordeling(...(37 Kulturforbrug(...(38 Medieforbrug(...(39 Profil(I(hvem(er(respondenterne?(...(40 Behandling%af%hypoteser%...%41 1af79

3 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Diskussion%...%49 Den(tværmedielle(analyse(...(49 Brandinganalysen(...(50 Kampagnens(effekt(på(målgruppen(...(55 Konklusion%...%57 Husk(også(brugerne(...(58 Litteraturliste%...%59 Primær(...(59 Speciallitteratur...59 Sekundær(...(61 Bilagsoversigt%...%63 Bilag%A%P%Interviewguide%...%63 Bilag%B% %Meningskondensering%af%interview%...%66 Bilag%C% %Spørgeskema%(Spørgsmål%&%svarmuligheder)%...%71 Bilag%D% %Chi%i%anden%test%(Goodness%of%fit% %GOF)%...%74 Bilag%E% %Alle%registrerede%respondenter%(Tilgængelig%på%vedlagt%CD)%...%79 Bilag%F% %Sorterede%respondenter%(Tilgængelig%på%vedlagt%CD)%...%79 Opgaven%er%tilgængelig%online%på:% AndersJustesen$http://atj$read.me/crossmedia/ PernilleHave$http://pernillehave.dk/uncategorized/hvad$er$smk$for$dig/ PiaJensen$http://piapaia.dk/hvad$er$smk$for$dig/ MadsFors$http://www.fors.dk/?page_id=60 PhilipRamsby$http://www.ramsby.it/crossmedia/ Antaltegn: Afleveringsdato:den22.maj2013 2af79

4 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Indledning Motivation S.mart(M.unter(K.unstkampagne(børster(støvet(af(SMK ( $SådanstarterdenartikelpåKommunikationsforum 1,derfangedevoresopmærksomhedog fikostilatkiggenærmerepåstatensmuseumforkunst.ivoresoptiksmagermuseumogså lidtafstøv,såhvordankanetmuseummedrøddertilbagetil kædessammenmedor$ denes.martogm.unterienkampagne? Problemfelt Hvad er en god museumsoplevelse og spiller digital formidling og involvering af brugere en rolleforetnutidigtkunstmuseum? EnbrugerundersøgelseforetagetafKulturstyrelsen(2013)viseretlidtoverraskendekonser$ vativtbilledeaf,hvadbrugernevægterhøjestveddensamledeoplevelseafetmuseumsbesøg og museets kerneydelser: Information i billetsalget, service og betjening. Et af de områder, sombrugernevurdererlavest,ermulighedenforselvatdeltageaktivt. Kulturministeriet har fået udarbejdet en undersøgelse af danskernes kulturvaner (Kum.dk, 2013)somviserenmegetpositivudviklingnemlig,atsøgningentildemerefinkulturelletil$ bud,herunderogsåkunstmuseer,hardenlavestandelafikke$brugeresiden1964(viantager, atdermedikke$brugeremenes demderikkebruger $definitionenfindesikkeipublikatio$ nen).alenekunstmuseer(ogudstillinger)harhaftenstigningfra35til41%fra2004til2012 i andelen af dem, der har været på museum eller udstilling inden for det seneste år (ibid.). Hvilkenrollespillerdendigitaleformidlingidensammenhæng? 1 Schrøder&Kristiansen, SMK.dk,2013 3af79

5 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Omdererendirektesammenhængmellemstigningeniantalbesøgendeognyedigitalemu$ lighedereruvis,mendanskerneskulturvanerharifølgeundersøgelsen(ibid.)ændretsiggen$ nemgribendesetilysetafdenteknologiskeudvikling.hvilkedigitalemulighederkanetmu$ seumsåmedfordelsatsepåforattiltrækkesigdenønskedeopmærksomhediforholdtilf.eks. atfåflerebesøgende? Kulturarvsstyrelsen(2010)udgavi2010enpublikationmedresultaternefraenundersøgelse af de statslige og statsanerkendte museers webbrugere. I publikationen kommer styrelsen med seks anbefalinger til museerne bl.a., at de skal arbejde strategisk med at udvikle deres digitalekommunikationogformidling,ogatdeskalmødeborgernepåbådedigitaleoganalo$ geplatforme. Brugerneafmuseerneshjemmesiderudviserifølgeundersøgelsendensammekonservatisme, som de besøgende på selve museerne. Dem der bruger hjemmesiderne har fokus på basale oplysninger som priser og åbningstider (ibid.). Undersøgelsen af danskernes kulturvaner (kum.dk,2012)viser,at31%benytterhjemmesidernetilatorienteresigføretbesøg,mens kun6%gårefteratoplevedeleafensamling,enudstillingellerkulturarv.fatmod,kanman næstenhørekulturarvsstyrelsensigeisinundersøgelse,dererenoplagtoguudnyttetmulig$ hedforatengageredehyppigebrugereafsocialemedier.fokusskalblotværepådialogog udvekslingafvidenomdeemner,museetbeskæftigersigmedogikkepåselvemuseet(kul$ turarvsstyrelsen,2010). StatensMuseumforKunstsS.marteogM.untreK.unstkampagne,somharkørtienperiodepå femugeristartenaf2013,bredersignetopudtilbådeanalogeogdigitaleplatformebl.a.via enkonkurrencepåfacebook.visynesderfor,atkampagnenerspændendeatundersøgesom tværmedielcaseforatse,hvilkenresonansdenharskabthosmålgruppen.vivilkiggepåtre aspekter dettværmedielle,brugerinvolveringenogbrandingen.idetfølgendevilvikonkreti$ seredeproblemstillinger,vivilundersøge. 4af79

6 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Problemstilling Kampagnen Hvad er SMK for dig? er en del af SMK s brandinginitiativ(linde, 2013, 9:25). HerlæggerStatensMuseumforKunst(herefterkaldetSMK)vægtpåatrammemuseetspo$ tentiellebrugere,skaberesonansogpositioneresigbl.a.gennemdesignæstetikogbrugerin$ volvering med et ønske om at gøre SMK til mere end et museum (Facebook, 2013). Bran$ dingprocessenerenløbendeudviklingsproces,ogdenervigtigforatholdeetbrandtiltalende ogaktueltforeksisterendebrugere,samtskabeopmærksomhedhospotentiellebrugere. Formåletmedvoresundersøgelseeratsepå,omSMKfårnogetudafatsatsepåbrugerinvol$ vering og tværmedialitet som elementer i forbindelse med branding. I tilknytning til vores problemformuleringstillerviderforyderligeretrespørgsmål,somvivilsøgeatfindesvaret påviaanalysenogvoresempiri. Problemformulering Hvordan anvender SMK tværmedielle virkemidler i deres brandingkampagne Hvad er SMK fordig?,oghvordanopleveskampagnenafmålgruppenafpotentiellebrugere? Hvilketværmediellevirkemidlergørmuseetbrugafikampagnen? Hvordanbenyttermuseetsigafbrandingiforbindelsemedkampagnen? Kampagnenvarmentfordepotentiellebrugereafmuseet.Hvilkeneffekthardenhaft påmålgruppen? Begrebsdefinitioner Iundersøgelsenbrugervidettebegrebtilatafgrænseogdiskuteredet,vigernevilundersøge:( Kampagne% % Fremstød(af(reklamemæssig,(militær(eller(anden(art(mhp.(at(opnå(et(bestemt(resultat.(( (Den(Store(Danske,(2013)( 5af79

7 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Når vi benytter os af ordet kampagne i vores undersøgelse, er det i en reklamemæssig for$ stand. Ordet kampagne skal derfor forstås som et selvstændigt reklameprojekt afgrænset til enbestemttidsperiode. Afgrænsning I vores undersøgelse har vivalgt at afgrænse vores fokus til kampagnen Hvad er SMK for dig?.kampagneneretledienstørrebrandingproces,somsmkhararbejdetmeddeseneste toår(linde,2013,9:25).forudforkampagnenharsmkbl.a.lanceretennyvisuelidentitet,og umiddelbartefterkampagnensafslutningharsmkskudtennykampagneigang, Blomsterog Verdenssyn (SMK.dk.2013),baseretpådensammedesignæstetikoglegmedbogstaverneS, MogK: Figur(1(I(her(har(SMK(ført(bogstavlegen(videre(via(et(postkort(i(forbindelse(med(den(nye(udstilling.( Inæsteafsnitdefinerervimålgruppenforvoresundersøgelse. 6af79

8 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Målgruppe For at gøre vores undersøgelse så relevant som mulig, har vi valgt at gå ud fra den samme målgruppe, som er SMK s primære målgruppe for kampagnen. SMK s marketingkoordinator SofieLinde(2013;24:31)omtaleriinterviewetmålgruppensom ikke$brugere.påbaggrund afdeoplysninger,vifikommålgruppen,harvivalgtatdefineredemsom potentiellebrugere meddenneprofil:potentiel(bruger(bosiddende(i(storkøbenhavn,(en(social(museumsbruger,(nysi gerrig(på(at(bruge(al(mulig(kultur,(går(meget(ud(på(caféer(og(bruger(byen(og(sociale(medier(mei get. Iforbindelsemedvoresundersøgelseanvendervifølgendeteorier. Teori Bo%Hovgaard%Thomasen:% Tværmedial,kommunikation,i,flermediekoncepter % BoHovgaardThomasenercand.mag.imedierogkommunikation.VianvenderteorifraTho$ masens kapitel "Tværmedial( kommunikation( i( flermediekoncepter" i På( tværs( af( medierne.( I vorescasepræsentationanvendesthomasensdefinitionafetcasestudieogivoresanalyseaf tværmediellevirkemidlertagesudgangspunktienmodel,derviserrelationermellemforskel$ ligemedier. Anja%Bechmann%Petersen:% Tværmedialitet,som,kommunikationsform % Anja Bechmann Petersens (assisterende professor) teorier fra artiklen Tværmedialitet( som( kommunikationsform, er benyttet til mapping af medieprodukterne i kampagnen Hvad er SMKfordig?.Derudoveranalyserervivedhjælpafhendesdefinitionerogbegreberdetvær$ medielleaspekter,kampagnenbeståraf. Claus%Buhl:% Det,lærende,brand % ClausBuhlercand.mag.etart.fraKøbenhavnsUniversitetogPh.d.fraCopenhagenBusiness School.I2005udgavhanbogen Det(lærende(brand,somviharbenyttetsomhovedteoritil brandingvinklen i vores undersøgelse. Her beskriver han brandingbegrebets oprindelse og historieogdefinerer,hvadderudgøretbrand.viharanvendtbogensdefinitionertilatanaly$ 7af79

9 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 serekampagnen HvaderSMKfordig?,dakampagnenertænkttilatredefinereSMK sprofili forbindelsemedenstørrebrandingproces. Metode Foratkunnesvarepåvoresproblemformuleringvalgteviførstatudføreetpersonligtinter$ viewmedsmk smarketingkoordinatorsofielinde.interviewetskullegiveosetgodtoverblik over kampagnens målgruppe samt formål. Vi valgte at benytte et interview, da dette kunne åbneopforandrevinkler,somviikkeselvvillehavefundetfremtil.viudarbejdedeeninter$ viewguidemedafsætikvaleogbrinkmanns(2008)anbefalinger.herefterforetogvienkvan$ titativ undersøgelse gennem et spørgeskema blandt et udsnit af SMK s potentielle brugere. Spørgeskemaeterudarbejdetpåbaggrundafinformationerfrainterviewetogmedudgangs$ punktirelevantlitteraturafalanbryman(2012).spørgeskemaetskalgiveosdennødvendige data,derkanbe$ellerafkræftedehypoteser,viharudarbejdetudfraproblemformuleringen. Struktur Denneopgaveerinddeltifirehovedkapitler: 1. En(casepræsentation,hvorviførstikortetrækredegørforvorescase,dernæstanalyse$ rer vi kampagnen i forhold til tværmedialitet samt branding. Her præsenterer vi bl.a. enmappingafkampagnensforskelligeplatforme 2. Et(metodeafsnit,hvorvigørredeforogbegrundervoresvalgafkvantitativogkvalitativ metode 3. Dataanalysen,hvordatafravoresspørgeskemasættesopimodvoreshypoteserforat undersøge,omhypotesernekanbe$ellerafkræftes 4. Diskussion(og(konklusion,hvorviinddragercaseanalysensudfald,samleroppådataog hypoteserogdiskutereraltdetteietstørreperspektiv. 8af79

10 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Researchogundersøgelsesdesign Viforetogendelindledenderesearchbl.a.vedatbesøgeSMK shjemmeside,vedattageudpå museet,vedindsamlingafmaterialeiformaff.eks.go$cardsogtilsidstvarviindeogdeltage ikonkurrencenpåfacebook.researchenviste,atderikkevarmegetinformationathenteom selvekampagnen,ogvivalgtederforhurtigtatundersøge,ometinterviewmedsmkvarmu$ ligt. Vi vurderede, atenkvalitativundersøgelse i form af et interview, kunne give os et overblik over kampagnen og de nødvendige faktuelle informationer frem for egne antagelser. Dette villegiveetgodtudgangspunktforatlaveenkvantitativundersøgelseafkampagneniformaf et spørgeskema. En udbredt opfattelse af de to metoder er, at den kvantitative metode pri$ mærtbaserersigpådataiformaftalmateriale,derkanbearbejdesgennemstatistik.denne metodeanvendesderfortilatsigenogetgenereltomenpopulation(hjarvard,1997).derhvor denkvantitativemetodekommerlidttilkorter,nårmanønskeratundersøgedebagvedlig$ gendeårsagertiletresultat.hererdetideeltatbrugedenkvalitativemetode,dernetopvæg$ teratundersøgebevæggrundenebageneventueltendens(ibid.).ivorestilfældevarsmkmed tilatbidragemedderesvidenomkampagnensamtemner,somvimåskeikkehavdeovervejet ellerkendtetil. DennemegetskarpeopdelingafdetometoderkanifølgeBryman(2012)dogikkeopdelesså skarpt.brymanserbådekvalitativogkvantitativmetodesominteresseretidetgenerelleog detbagvedliggende.metodernetagerblottoforskelligetilgangsvinklertilundersøgelsen. Kvalitativmetode:Interview Idettekapitelgivesenbeskrivelseafdenmetodiskefremgangogudførelseafvoreskvalitati$ veundersøgelseafkampagnen. 9af79

11 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Planlægning%af%interview% ForatsikreetoptimaltudbytteafvoresplanlagteinterviewmedSMK,forberedteogudarbej$ dedevieninterviewguide 3 medudgangspunktikvaleogbrinkmann(2008,pp.119$162).det kan være en udfordring at lave en fast interviewguide, når interviewet som vores var et ek$ splorativtinterview,derhavdetilformålatfåinformationerometgiventemne. ( "Et(eksplorativt(interview(er(som(regel(åbent,(og(dets(struktur(er(kun(i(ringe(grad(planI lagt(på(forhånd.(i(dette(tilfælde(præsenterer(intervieweren(et(spørgsmål,(et(område,( der(skal(kortlægges,(eller(et(problemkompleks,(der(skal(afdækkes,(og(følger(derpå(op(på( den(interviewedes(svar(og(søger(ny(information(om(og(nye(vinkler(på(emnet."(( (Kvale(og(Brinkmann,(2008,(p.(126)( Vivalgtealligevelatlaveeninterviewguideudfraenvurderingaf,atviendnuikkeererfarne interviewere,ogforatsikre,atvihavdefokuspåkampagnenispørgsmålene.kvaleogbrink$ mann(2008)opstillersyvfaser,manskaltagehøjdeforvedudarbejdelseafetkvalitativtin$ terview,ogdeterdissefaser,vihartagetudgangspunkti.desudentestedevinetopdettesamt forstålighedenafspørgsmålenepåtotestpersoner,indenvigennemførteinterviewet.herefter flyttedevilidtrundtpårækkefølgenafspørgsmål,såmindrekrævendespørgsmålkomistar$ tenogmereuddybendelængereindeiinterviewet. Vores,interview,med,SMK,beskrevet,ud,fra,de,syv,faser:, Tematisering. Formålet med interviewet var at få et overblik over kampagnen samt SMK stankerbag Design.PlanlægningafinterviewmedSofieLinde.Herunderomskrivningafvoresan$ tagelserogundrenomkringkampagnentilkonkretespørgsmål Interview.Denudarbejdedeinterviewguideblevanvendtsomudgangspunkttilensam$ taleomkampagnen.interviewetvaredeca.50minutter Transskription.Interviewetblevgennemlyttetogudfradettemeningskondenseretiet skema.intervieweterikketransskriberetisinfuldelængde 3InterviewguidevedlagtsombilagA. 10af79

12 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Analyse.Dererikkeforetagetenkvalitativanalyseafinterviewet,dainterviewetdan$ nergrundlagforbaggrundsvidenfremforsvarpåetforskningsproblem Verifikation. Validitet blev foretaget løbende ved udarbejdelsen af interviewguiden samtunderinterviewet,vedatsikre,atviikkestilledeledendespørgsmål Rapportering.Relevantecitaterfrainterviewetinddragessomdokumentationogtilat giveperspektiv. Udførelse%af%interview% Selveinterviewetblevforetagetaftopersonerfragruppen.Denenepersonhavderollensom moderator,mensdenandenhavdeansvarforatsikreteknikken,væremedlytterognotereom allespørgsmålblevbesvaret. Behandling%af%data% Dainterviewet,somnævnttidligere,skulledannegrundlagforindsigtikampagnensamtud$ arbejdelseafetspørgeskema,varvikuninteresseretihovedpointerogtemaeriinterviewet. Vi valgte derfor at benytte meningskondensering frem for transskribering. Som Kvale og Brinkmannskriver: "Meningskondensering(indebærer,(at(de(meninger,(interviewpersonerne(udtrykker,(giI ves(en(kortere(formulering."((2008,(p.(227).(( Lydfilenfrainterviewet 4 eromsattilenskematiskoversigtoverinterviewet 5,hvordergives etoverblikoverstilledespørgsmålogudvalgtesvarpådisse,tænktsomtemaerpåbaggrund afvoresvurdering. Anvendelse%af%data% Deoplysninger,derergivetiinterviewet,erbrugtivoresviderearbejdemedanalyseafcasen samtudarbejdelsenafdenkvantitativeundersøgelse. 4LydfilmedinterviewvedlagtpåDVD. 5MeningskondenseringafinterviewvedlagtsombilagB. 11af79

13 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Casepræsentation Iinterviewetfremhæver Sofie Linde, at kampagnen ikke er enkeltstående, men en del af en størrebrandingproces(linde,2013,9:25).kampagnen HvaderSMKfordig? foregikitids$ rummetden4.februartilden10.marts2013somendelafsmk soverordnedebrandingstra$ tegi.viharvalgtatundersøgekampagnensomenafgrænsetcaseiforholdtilbrandingproces$ sen.afgrænsningenharvivalgtmedudgangspunktithomasens(2007)definitionafetcase$ studie,hvorcasenskalkunneafgrænsestiletnøjeudvalgtudsnitafetobserveretfænomeni etbestemttidsrum. Pådenbaggrundharviafgrænsetvorescasetiltidsrummetden4.februartilden10.marts 2013.Icasensættervifokuspåanvendelsenaftværmedialitetogbrandingpådemedier,som kampagnenbenyttedesigaf.vihardokumenteretogkortlagtkampagnensombeskrevetiaf$ snittetom"researchogundersøgelsesdesign". Figur(2(I(Procesplan(for(vores(case((inkl.(på(vedlagte(DVD).( 12af79

14 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Medudgangspunktinetoptværmedialitetogbrandingvilviidefølgendekapitleranalysere kampagnenudfradissetovinkler.dentværmedielleanalyseundersøgersmk sanvendelseaf tværmedielle virkemidler og brandinganalysen undersøger SMK s brug af virkemidler inden forbranding. Tværmedielanalyse Vi(har(kaldt(den(en(imagekampagne,(da(dens(primære(formål(er(at(gøre(lidt(op(med( det(image(der(hersker,(især(blandt(vores( ikkeibrugere (om(det(lidt(støvede,(monomeni tale,(klassiske,(elitære,(kulturelle.(derudover(skal(den(også(introducere(et(begreb,(hvor( vi(leger(med(ordene(smk(for(også(at(slå(fast,(det(er(det(vi(kalder(os,(da(det(har(noget( mere(moderne(over(sig,(og(vi(kommer(så(også(til(at(bruge(den(her(leg(i(vores(udstillini ger(de(næste(mange(år.(det(er(idéen,(at(det(her(er(en(kommunikationsplatform(udover,( det(er(en(imagekampagne. (( (Linde,(2013,(18:26)( DetindtrykSofieLindeefterladerosmed,bådeicitatetovenfor,menogsågennemrestenaf intervieweter,atkampagnen HvaderSMKfordig? varenlille,menrelativbredkampagne. Lillefordidensigtedemodenlillepopulationafkulturinteresseredekøbenhavnere,ogbred fordismkvillerigtigmangetingmedkampagnen,hvilketviserpånedenfor. Foratfåetbedreoverblikogenbedreforståelseaf,hvordanSMKformidledederestværme$ diellekampagne,harvibenyttetosaftomodeller:anjabechmannpedersensmodelaftvær$ medialitet som relationer mellem medieprodukter og Bo Hovgaard Thomasens model, der klarlæggerdetværmediellehenvisningerikampagnen. Tværmedialitet%som%relationer%mellem%medieprodukter% Tilkortlægningenafkampagnenharvisetpå,hvilkemedieprodukterogmedieplatformeSMK harvalgtatbenyttesigaf.medieplatformedefinererviudfraanjabechmannpetersensom: 13af79

15 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Platforme(knytter(sig(til(den(fysiske(dimension(af(mediet((herunder(tid(og(rumI forhold).(platforme(kan(både(være(brugsi(og(produktionsplatforme(eller(begge(dele.( (Petersen,(2007,(p.(21)( Foratnåudtilmålgruppenafpotentiellebrugerekanviudfraovenståendedefinitionkonsta$ tere,atsmkharbenyttetsigafialtsyvanalogeogdigitalemedieplatformeikampagnen.de analogeplatformeharvidefineretsomoutdoor,avis(trykte),hand$outsogeventpåmuseet. Dedigitaleplatformestrækkersigovercomputer,tabletogsmartphone. Nedenforharvilavetenmodel,derviserdemedieprodukter,SMKharbenyttetsigafirelation tilderesvalgafmedieplatforme.vivilefterfølgendegøreredefor,hvordanvierkommetfrem tilmodellen. 14af79

16 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Figur(3( (model(af(tværmedialitet(som(relation(mellem(medieprodukter((inkl.(på(vedlagte(dvd).( ForatnåfremtilmodellenovenforharvitagetudgangspunktiPetersensteori(ibid.)oglistet demedieprodukter,smkbenyttedesigafpåhverenkeltplatform.vinåedefremtil,atkam$ pagnen HvaderSMKfordig? bestodaffølgende: 15af79

17 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Toforskelligeplakater Trebusbagsider TreforskelligeGO$CARDS Flyers UdstillingpåSMK Onlineannonceringpå: o AOK.dk o Politiken.dk skulturside o SMK.dk Annonceitryktemedier: o Politikensmuseumstillæg o Kulturavisen o Weekendavisen o Information o Berlingske Applikationer: o Facebook o Fysisk(postkortderskaludfyldespåsammemådesomfacebookapplikationen). Vikanudframængdenafannonceredestederogantalletafplakater,digitaleprodukter,GO$ CARDSogflyersse,atselvomkampagnenharværetaktivienrelativkortperiode,erdensom nævnttidligerebredidenforstand,atdenharværettilstedepåmangeplatformeogsåiby$ rummet,hvilketmatchermålgruppenafpotentiellebrugere. For at få en endnu bedre forståelse for kampagnen, benytter vi nedenfor Thomasens model (2007), der tydeliggør samspilsrelationerne mellem de forskellige medieprodukter og den ifølge Petersen (2007) navigationelle tværmedialitet. Produkterne forbindes visuelt og gør brugerneopmærksommepå,athererdertaleometsammenhængendekoncept. % 16af79

18 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Medieprodukternes%samspilsrelationer% ViharvalgtatbrugeBoHovgaardThomasensmodelforatkunnevisualiseresamspilsrelatio$ nerne mellem de forskellige medieprodukter. Tilhørsforholdet mellem medieprodukter og medieplatformeerstadigdetsammesomianjabechmannpetersensmodel(figur3),menfor atgørenedenståendemodelmereoverskuelig,harvikunillustreretmedieprodukterne:% Busreklame&på&& 5A&busser Plakater&i&& byrummet Annoncer&i&Poli; tiken,&andre&aviser&...&(få&oplysninger&fra& interview) Fysisk& app Annonce&på&deres&egen& hjemmeside App&på&Facebook Annonce&på& politiken.dk s& kulturside...&(få& oplysninger&fra& interview) Udstilling Flyers Go&cards Figur(4(I(samspilsrelationer(mellem(medieprodukter((inkl.(på(vedlagte(DVD).( Imodellenovenforfremhævesdet,atdererennavigationeltværmedialitetmellemdeforskel$ lige medieprodukter,daalledeanaloge produkter henviser til hjemmesiden.denne henvis$ ning til et medieprodukt i et andet medie betegnes af Petersen(2007) som kontaktgivende. Medundtagelseafudstillingenpåmuseethenviserallemedieprodukterneeksplicitviaenvi$ suelreference,iformafenhjemmesidehenvisning,tilannoncenpåsmk.dk.dennavigationelle tværmedialitetkansigesatværetredelt,damanefteratværeguidetfradeanalogeprodukter ogindpåhjemmesiden,igenfrahjemmesidenbliverhenvisttilfacebookapplikationen.udstil$ 17af79

19 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 lingen henviser også til facebookapplikationen, hvorpå kampagnens brugerinddragelsesele$ mentogkonkurrenceforegår. Facebookapplikationen,somerkampagnensomdrejningspunkt,bliversidsteledidennaviga$ tionelletværmedialitet.ifølgemuseetselverdetdaogsåmeningen,atfacebookapplikationen skalhaveencentralrolle: Omdrejningspunktet(har(været(facebookapplikationen.(Så(har(vi(brugt(forskellige(meI dier(til(at(trække(folk(ind(til(den,(men(det(har(også(været(nok(for(os,(at(folk(har(set(de( medier(og(kampagnematerialet.(målet(er(lige(så(meget,(at(alle(medier(er(blevet(set.( (Linde,(2013,(14:06).( De kontakttagende medieprodukter i bybilledet skal vække målgruppens nysgerrighed. Ud overatskabesynlighedigadebilledetharmedieprodukterneogsådetformålathenvisemål$ gruppentilsmk shjemmesidevedatinkludereadressenikampagneteksten.påhjemmesiden opfordrersmkviaenannoncebrugerentilatgivesitbudogdeltageikonkurrencenpåface$ book: 18af79

20 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 ( Figur(5(I(SMK's(hjemmeside(med(annoncen(for(kampagnen.( Påmuseetharbesøgendemulighedforatseenudstillingmeddeforskelligebudfrakonkur$ rencedeltagerne på Facebook. De kan også selv deltage i konkurrencen via facebook$ applikationen(pcplaceretiforbindelsemedudstillingen)ellerenfysiskapp(etpostkort)der følgerdetgrafiskedesignforkampagnen. Figur(6(I(Fra(venstre:(Facebookapplikationen,(udstilling(på(SMK,(fysisk(applikation(som(postkort(på(museet.( 19af79

21 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 IfølgeAnjaBechmannPedersenkanvitaleomhybrid$medialitetnår: The(distribution(of(the(same(content(using(a(combination(of(analogue(and(digital(( media.(( (Petersen,(2007,(p.(23)( Med hybrid$medialitet har SMK skabt to udseende$ og funktionsmæssigt ens konkurrence$ elementer, men distribueret dem på hver deres medieplatform $ den ene analog, den anden digital.hybrid$medialitetenhjælpersmkmedatskabeethelhedsindtrykmellemdetome$ dieprodukter,hvilketskabergodsynergimeddenfysiskeudstillingpåmuseet. Dennavigationelletværmedialitetoghybrid$medialitetenerendelafkampagnensgennemgå$ ende konceptuelle tværmedialitet. SMK har med logo, grafiske elementer og ordlegen skabt god relation mellem medieprodukterne, hvilket også er nødvendigt for, at vi kan tale om et tværmedieltkoncept: ( [ ](for(without(navigation(between(channels(the(work(is(not(cross(media.(( (Petersen,(2007,(p.(25)( Petersen(2007)argumentererfor,atmanikkekanhaveettværmedieltmiljøudenat forbin$ de medieprodukternevisueltellerauditivt.smkhargivetallederesproduktersammevisuel$ le udtryk i form af den firkantede ramme, hvis farve kan variere. Alle rammerne indeholder forbogstaverne S, M og K eller et ordspil startende med selvsamme bogstaver. I rammens øverstevenstrehjørneharsmkplaceretdereslogo.atfarverogordspilvarierer,ermedtilat underbyggeillusionenom,atindholdetikampagnenerbrugergenereret.detkanværemedtil atforstærkedennysgerrighedkampagnenskalskabeforattrækkemålgruppenindpåhjem$ mesidenogfacebookapplikationen. Selvom der ikke er nogen decideret gennemgående historie i kampagnen Hvad er SMK for dig?,erindholdetalligevelmedtilatfortælleenhistorie,daordspilleneoptræderialleme$ dieprodukterpåtværsafmedieplatforme.endelafkonceptetikampagnener,atmuseetger$ 20af79

22 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 ne vil fortælle den potentielle målgruppe om SMK på en ny måde, der er mere spændende, mindrestøvetogifølgesofielindeietmindre museumsagtigt sprog(2013,7:26).herbliver legenendelafdenhistorieomfornyelse,sommuseetsøger.historienkommerogsåtilatfort$ sætteidetordspilleneogdetkonceptuelleskalbrugesiefterfølgendekampagner: Vi(kommer(til(at(bruge(den(her(leg(i(vores(udstillingskampagner(de(næste(mange(år.( Det(er(ideen(at(det(her(er(en(kommunikationsplatform(udover(det(er(en(imageI kampagne.(legen(smk(bliver(f.eks.(brugt(i(vores(næste(kampagne( Blomster (det(har(hei le(tiden(været(meningen(at(legen(var(en(teaser.( (Linde,(2013,(18:09)( Vi kan ud fra ovenstående se, at SMK med kampagnen Hvad er SMK for dig? har skabt en solidtværmedieloptakttilfremtidigekampagner.medenbredvifteafmedieprodukter,pla$ ceret på forskellige platforme, har SMK formået at ramme den kulturelledel af bybilledet bredtijagtenpåderespotentiellebrugere.dennejagterforetagetmedenkonceptuelkam$ pagne,derharhafttilopgaveatgøreopmedmuseetsimageogviamedieprodukternenavige$ remålgruppenindpåhjemmesiden. Idetfølgendeafsnitkommer vi til at se nærmere på branding i sammenhæng med SMK s kampagne HvaderSMKfordig?.Vistartermedengenerelgennemgangafbrandingogin$ troducererherunderogsåbrandinghistorieog$udviklingifølgeclausbuhl.dernæstvilviin$ troducere strategien SMK Digital som baggrund for kampagnen Hvad er SMK for dig?. Til sidstfølgerenkampagneanalyse,hvorvikiggerpåkampagnenseffektiforholdtilbranding, samtsmk sønskedemålmedkampagnen. Brandinganalyse Brandingens%historie,%kort.% Brandingharsinerødderpådenamerikanskeprærie(Buhl,2005).Hervarbrandemærketpå kvæget et tegn på ejerskab og på kvalitet, når kvæget skulle sælges. Buhl deler brandingens historieopitregenerationer: 21af79

23 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår generation:Brandmærket Framidtentilslutningenaf1800$talletvaretbrandetkvalitetsstempelpåetprodukt.Pådet tidspunktvarderetstortudvalgaffåprodukter.mådenatskelneimellemdissevarkvalitets$ stemplet.manfandtf.eks.udaf,atjensen skødvarlidtbedreendhansen skød.menhr.han$ senhavdetilgengældandreprodukteribedrekvalitetenddeflesteandrekunnetilbyde.det korteafdetlangeer,atdetvarproduktkvalitet,somsolgteidissedage. 2.generation:Klatremærket Efter 2. verdenskrig tager marketing over. Der bliver reklameret i stor stil for produkter. Brandingenlærersocialpsykologienatkende,ogudoveratgiveproduktetetnavn,skaldetnu ogsåsignalerebrandetssocialeambition:( ( Fra(kun(at(have(været(et(brandemærke(bliver(brandet(nu(til(et(klatremærke.(En(måde( at(iscenesætte(sig(i(det(rette(sociale(selskab(på.(( (Buhl,(2005,(p.(28).( Herkunnemanigennemetproduktkøbesigtilatværelidtmeremaskulin,lidtbedrestillet ellerfølesigsomenfilmstjernevedatbrugelux(ibid.).densocialerangstigevarhericen$ trum. 3.generation:Levemærket Levemærket er den moderne og nutidige generation.forbrugerne bliver skeptiske over for produkternes marketing, for produkter holder ikke altid, hvad de lover. Overeksponering af reklameritvgørforbrugernenærmestimmuneoverforbudskaber.kunfåprøveratdefinere deresstiludfradeforskelligebrands værdier.forbrugerentilpassernuistedetprodukterne tilsinlivsstil.fremforudelukkendeatgåefterkvalitetellerudelukkendekøbelavprisproduk$ ter,blandermanprodukter.mankøberfxbilligevarerinetto,dyrebukserfralevisogskofra en genbrugsbutik. Forbrugeren er i centrum i denne generation af brands. Mottoet er, som Buhlbeskriver: Virksomheder(ejer(produkter( (forbrugere(ejer(brands ((2005,p.16). 22af79

24 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Vi har set eksempler på brugerinddragelse i forbindelse med offentlige tilgængelige beta$ versionerafsoftware,markedsanalyserellerprodukttestisamarbejdemedforbrugerne: ( Innovationsforskere(som(Debra(Amidon(taler(om,(at(ni(ud(af(ti(kommercielt(bæredygI tige(idéer(i(dag(kommer(fra(kunderne([...] (( (Buhl,(2005,(p.(22).( Hvaderetbrand? Et brand består af flere forskellige ting. Claus Buhl definerer i sin bog, Det( lærende( brand (2005),brandetsfirehovedpunkter.VivilidetkommendeafsnitanvendeBuhlsteoripåvores case. 1. Et%brand%er%et%ord,%der%er%konnotationer%til% Konnotationererdeværdier,somforbrugerenforbindermedetprodukt.Ivorescaseerpro$ duktetsmk.brugernekunneforbindesmkmedordsomspændende,(socialt,(god(oplevelse.(er manikketypen,sombesøgermuseer,kunnemantillæggesmknogleheltandreværdier,som eksempelvis kedelig,(snobbet(eller(støvet.(disse værdier, eller konnotationer, er meget indivi$ duelle,menermedtilat brande produkterellervirksomhederivoreshverdag. 2. Et%brand%er%kendt% Punkttoerganskeenkelt,atnavnetpåetproduktelleretfirmaskalværekendtforatkunne defineressometbrand.ifølgebuhlsdefinitionkanstatensmuseumforkunstsigesatværeet brand, da det indeholder alle fire definitionspunkter. Gør SMK også det? Lige nu arbejder Statens Museum for Kunst på at introducere deres kundekreds samt potentielle brugere til akronymetsmk,somdegernevilkaldesig.menetbranderkunetbrand,nårdetogsåskaber resonanshosforbrugeren.viantager,atdervilkommeettidspunkt,hvorovergangenfra Sta$ tensmuseumforkunst til SMK vilværegennemførtogmuseetkendessom SMK.Somdet erligenu,kandetdiskuteres,hvorvidt SMK erkendtialmindelighed. 23af79

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Viborg Stiftsmuseum, Viborg Stiftsmuseum, Viborg Antal besvarelser: 91 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet

Læs mere

INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMSTILLING... 6 PROBLEMFORMULERING... 7 DISPOSITION... 8 INTRODUKTION TIL KBHFF... 9

INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMSTILLING... 6 PROBLEMFORMULERING... 7 DISPOSITION... 8 INTRODUKTION TIL KBHFF... 9 INDHOLD INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMSTILLING... 6 PROBLEMFORMULERING... 7 DISPOSITION... 8 INTRODUKTION TIL KBHFF... 9 MEDLEMMERNES FÆLLES UDGANGSPUNKT... 9 FÆLLESSKABET I KBHFF...11 DEN POSTMODERNE

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Indledning. 1 Østerbro Bibliotek: http://bibliotek.kk.dk/biblioteker/oesterbro

Indledning. 1 Østerbro Bibliotek: http://bibliotek.kk.dk/biblioteker/oesterbro Gruppe 15 Anja J. Baluch (230391-ajub) Charlotte K. Jæger (020890-ckan) Isabel Aagaard (091190-iaag) Julia Warnke (250891-jwar) Kahlina R. Ottosen (230492-krab) Abstract The development of our society

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

KAPITEL 1 - KAMPAGNEN STEMPLET... 7

KAPITEL 1 - KAMPAGNEN STEMPLET... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 MOTIVATION...2 PROBLEMFELT...2 PROBLEMSTILLING...3 PROBLEMFORMULERING...3 AFGRÆNSNING...4 MÅLGRUPPER...4 INTRODUKTION TIL ANVENDT TEORI...4 INTRODUKTION TIL METODE...5

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Brugerundersøgelse på BRANDTS - september-december 2009 Lidt om undersøgelsen Formål > Hvem er det, der kommer torsdag aften? > Hvad motiverer gæsterne

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Prækvalificering til arkitektkonkurrencer i Danmark. Del 2: Arkitekternes perspektiv og erfaringer

Prækvalificering til arkitektkonkurrencer i Danmark. Del 2: Arkitekternes perspektiv og erfaringer PrækvalificeringtilarkitektkonkurrenceriDanmark Del2:Arkitekternesperspektivogerfaringer Arbejdspapiraf KristianKreinerogMajkenMereteGorm April2009 0 Arbejdspapiretsindholdogopbygning Dennerapporterenfortsættelseafenrapportfrajanuar2008,hvorpraksisomkringprækvalificering

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man spørge om; 5) Tips n tricks i forhold til at formulere spørgsmål;

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier?

Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier? Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier? Hvad er formålet? Beskriv kortest muligt det overordnede formål med din virksomhed tilstedeværelse på sociale medier. Hvad er succeskriterierne? Noter

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Dette notat er til inspiration forud for at lave en spørgeskemaundersøgelse eller inden evalueringer i øvrigt. Indhold i casen 1.

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark 2010 TITEL: National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark 2010 UDGIVER: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NonUsers 2012 en kortlægning af de fynske ikke-brugere 1 Bilag 1.1 Bilag 1: Spørgeskema - NonUsers 2012 Kortlægning af ikke-brugere i det fynske Page 1 - Question 1 - Choice

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Se video her ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT

Se video her ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT Se video her 1 UNIVERSET 4 MAGASINER Distribution 120.000 ekspl. af hver udgave + Cykelbutikker, Skoda og via Danmarks Cykel Union 2015 DIT BRAND ONLINE Cyclingplanet.dk / facebook Aller Medias 30 platforme

Læs mere

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm.

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm. Projekt 8.5 Hypotesetest med anvendelse af t-test (Dette materiale har været anvendt som forberedelsesmateriale til den skriftlige prøve 01 for netforsøget) Indhold Indledning... 1 χ -test... Numeriske

Læs mere

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE INDHOLD METODE TRE IKKE-LÆSER -SEGMENTER SEGMENTERNE PROFIL LÆSEADFÆRD BESLUTNINGSPROCES DRIVERS OG BARRIERER SEGMENTERNE FORDELT PÅ REGIONER METODE 1 Fokusgruppe 2 Segmenteringsstudie

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel -

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - Hvad er det? Hvilke erfaringer er der? Hvilke strategier kan anvendes? Hvordan kan bibliotekerne indbygge Audience Development i

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori Indholdsfortegnelse 5 Indholdsfortegnelse... 5 Om forfatterne...10 Forord....11 Introduktion 1 Emne og formål...15 2 Tilgang og begreber...19 Der er teori bag al praksis 19 Kampagneteori....20 Centrale

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 14 Metode Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 277 1. Dataindsamling Denne rapport bygger på telefoninterviews med 3.481 repræsentativt udvalgte 15-24-årige unge fra hele Danmark.

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER

PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER Jette Meller Thomsen, 1/6 PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER -Udvikling af hjemmeside -Sociale medier - Informationsmaterialer -Årsrapporter -Messer UDVIKLING AF HJEMMESIDE Ny hjemmeside til Københavns

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Segmentering af biblioteksbrugere

Segmentering af biblioteksbrugere Segmentering af biblioteksbrugere - En analyse af 4 segmenter af brugere af Fredericia Bibliotek Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

Inspirationsmøde! Min baggrund! Cases: DMGP/DGP og PicnicFyn! Hvordan når I de unge?! Sociale medier! Nyhedsbreve! Jeres kommunikationsudfordringer!

Inspirationsmøde! Min baggrund! Cases: DMGP/DGP og PicnicFyn! Hvordan når I de unge?! Sociale medier! Nyhedsbreve! Jeres kommunikationsudfordringer! Morten Velander! Inspirationsmøde! Min baggrund! Cases: DMGP/DGP og PicnicFyn! Hvordan når I de unge?! Sociale medier! Nyhedsbreve! Jeres kommunikationsudfordringer! S"l gerne spørgsmål undervejs Visuel

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere