HVAD ER SMK FOR DIG?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD ER SMK FOR DIG?"

Transkript

1 Crossmedia - medier på tværs Forår 2013 Kursusansvarlig: Henriette Moos HVAD ER SMK FOR DIG? En kampagne på tværs af medier Anders Thers Justesen Philip Regenfuss Ramsby (prra, ) Mads Fors Pia Lindegaard Jensen Pernille Have (phav, )

2 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Indholdsfortegnelse Indledning%...%3 Motivation(...(3 Problemfelt(...(3 Problemstilling(...(5 Problemformulering(...(5 Begrebsdefinitioner(...(5 Afgrænsning(...(6 Målgruppe...7 Teori(...(7 Metode(...(8 Struktur(...(8 Research%og%undersøgelsesdesign%...%9 Kvalitativ%metode:%Interview%...%9 Casepræsentation%...%12 Tværmediel(analyse(...(13 Brandinganalyse(...(21 Hvaderetbrand?...23 SMK sdigitalemissionogvision...25 Kvantitativ%metode:%%Spørgeskema%blandt%facebookbrugere%...%27 Dataanalyse%...%33 Sortering(af(respondenter(...(33 Repræsentativitet(...(34 Repræsentativitet:Alder...35 Aldersfordeling(...(36 Kønsfordeling(...(37 Kulturforbrug(...(38 Medieforbrug(...(39 Profil(I(hvem(er(respondenterne?(...(40 Behandling%af%hypoteser%...%41 1af79

3 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Diskussion%...%49 Den(tværmedielle(analyse(...(49 Brandinganalysen(...(50 Kampagnens(effekt(på(målgruppen(...(55 Konklusion%...%57 Husk(også(brugerne(...(58 Litteraturliste%...%59 Primær(...(59 Speciallitteratur...59 Sekundær(...(61 Bilagsoversigt%...%63 Bilag%A%P%Interviewguide%...%63 Bilag%B% %Meningskondensering%af%interview%...%66 Bilag%C% %Spørgeskema%(Spørgsmål%&%svarmuligheder)%...%71 Bilag%D% %Chi%i%anden%test%(Goodness%of%fit% %GOF)%...%74 Bilag%E% %Alle%registrerede%respondenter%(Tilgængelig%på%vedlagt%CD)%...%79 Bilag%F% %Sorterede%respondenter%(Tilgængelig%på%vedlagt%CD)%...%79 Opgaven%er%tilgængelig%online%på:% AndersJustesen$http://atj$read.me/crossmedia/ PernilleHave$http://pernillehave.dk/uncategorized/hvad$er$smk$for$dig/ PiaJensen$http://piapaia.dk/hvad$er$smk$for$dig/ MadsFors$http://www.fors.dk/?page_id=60 PhilipRamsby$http://www.ramsby.it/crossmedia/ Antaltegn: Afleveringsdato:den22.maj2013 2af79

4 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Indledning Motivation S.mart(M.unter(K.unstkampagne(børster(støvet(af(SMK ( $SådanstarterdenartikelpåKommunikationsforum 1,derfangedevoresopmærksomhedog fikostilatkiggenærmerepåstatensmuseumforkunst.ivoresoptiksmagermuseumogså lidtafstøv,såhvordankanetmuseummedrøddertilbagetil kædessammenmedor$ denes.martogm.unterienkampagne? Problemfelt Hvad er en god museumsoplevelse og spiller digital formidling og involvering af brugere en rolleforetnutidigtkunstmuseum? EnbrugerundersøgelseforetagetafKulturstyrelsen(2013)viseretlidtoverraskendekonser$ vativtbilledeaf,hvadbrugernevægterhøjestveddensamledeoplevelseafetmuseumsbesøg og museets kerneydelser: Information i billetsalget, service og betjening. Et af de områder, sombrugernevurdererlavest,ermulighedenforselvatdeltageaktivt. Kulturministeriet har fået udarbejdet en undersøgelse af danskernes kulturvaner (Kum.dk, 2013)somviserenmegetpositivudviklingnemlig,atsøgningentildemerefinkulturelletil$ bud,herunderogsåkunstmuseer,hardenlavestandelafikke$brugeresiden1964(viantager, atdermedikke$brugeremenes demderikkebruger $definitionenfindesikkeipublikatio$ nen).alenekunstmuseer(ogudstillinger)harhaftenstigningfra35til41%fra2004til2012 i andelen af dem, der har været på museum eller udstilling inden for det seneste år (ibid.). Hvilkenrollespillerdendigitaleformidlingidensammenhæng? 1 Schrøder&Kristiansen, SMK.dk,2013 3af79

5 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Omdererendirektesammenhængmellemstigningeniantalbesøgendeognyedigitalemu$ lighedereruvis,mendanskerneskulturvanerharifølgeundersøgelsen(ibid.)ændretsiggen$ nemgribendesetilysetafdenteknologiskeudvikling.hvilkedigitalemulighederkanetmu$ seumsåmedfordelsatsepåforattiltrækkesigdenønskedeopmærksomhediforholdtilf.eks. atfåflerebesøgende? Kulturarvsstyrelsen(2010)udgavi2010enpublikationmedresultaternefraenundersøgelse af de statslige og statsanerkendte museers webbrugere. I publikationen kommer styrelsen med seks anbefalinger til museerne bl.a., at de skal arbejde strategisk med at udvikle deres digitalekommunikationogformidling,ogatdeskalmødeborgernepåbådedigitaleoganalo$ geplatforme. Brugerneafmuseerneshjemmesiderudviserifølgeundersøgelsendensammekonservatisme, som de besøgende på selve museerne. Dem der bruger hjemmesiderne har fokus på basale oplysninger som priser og åbningstider (ibid.). Undersøgelsen af danskernes kulturvaner (kum.dk,2012)viser,at31%benytterhjemmesidernetilatorienteresigføretbesøg,mens kun6%gårefteratoplevedeleafensamling,enudstillingellerkulturarv.fatmod,kanman næstenhørekulturarvsstyrelsensigeisinundersøgelse,dererenoplagtoguudnyttetmulig$ hedforatengageredehyppigebrugereafsocialemedier.fokusskalblotværepådialogog udvekslingafvidenomdeemner,museetbeskæftigersigmedogikkepåselvemuseet(kul$ turarvsstyrelsen,2010). StatensMuseumforKunstsS.marteogM.untreK.unstkampagne,somharkørtienperiodepå femugeristartenaf2013,bredersignetopudtilbådeanalogeogdigitaleplatformebl.a.via enkonkurrencepåfacebook.visynesderfor,atkampagnenerspændendeatundersøgesom tværmedielcaseforatse,hvilkenresonansdenharskabthosmålgruppen.vivilkiggepåtre aspekter dettværmedielle,brugerinvolveringenogbrandingen.idetfølgendevilvikonkreti$ seredeproblemstillinger,vivilundersøge. 4af79

6 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Problemstilling Kampagnen Hvad er SMK for dig? er en del af SMK s brandinginitiativ(linde, 2013, 9:25). HerlæggerStatensMuseumforKunst(herefterkaldetSMK)vægtpåatrammemuseetspo$ tentiellebrugere,skaberesonansogpositioneresigbl.a.gennemdesignæstetikogbrugerin$ volvering med et ønske om at gøre SMK til mere end et museum (Facebook, 2013). Bran$ dingprocessenerenløbendeudviklingsproces,ogdenervigtigforatholdeetbrandtiltalende ogaktueltforeksisterendebrugere,samtskabeopmærksomhedhospotentiellebrugere. Formåletmedvoresundersøgelseeratsepå,omSMKfårnogetudafatsatsepåbrugerinvol$ vering og tværmedialitet som elementer i forbindelse med branding. I tilknytning til vores problemformuleringstillerviderforyderligeretrespørgsmål,somvivilsøgeatfindesvaret påviaanalysenogvoresempiri. Problemformulering Hvordan anvender SMK tværmedielle virkemidler i deres brandingkampagne Hvad er SMK fordig?,oghvordanopleveskampagnenafmålgruppenafpotentiellebrugere? Hvilketværmediellevirkemidlergørmuseetbrugafikampagnen? Hvordanbenyttermuseetsigafbrandingiforbindelsemedkampagnen? Kampagnenvarmentfordepotentiellebrugereafmuseet.Hvilkeneffekthardenhaft påmålgruppen? Begrebsdefinitioner Iundersøgelsenbrugervidettebegrebtilatafgrænseogdiskuteredet,vigernevilundersøge:( Kampagne% % Fremstød(af(reklamemæssig,(militær(eller(anden(art(mhp.(at(opnå(et(bestemt(resultat.(( (Den(Store(Danske,(2013)( 5af79

7 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Når vi benytter os af ordet kampagne i vores undersøgelse, er det i en reklamemæssig for$ stand. Ordet kampagne skal derfor forstås som et selvstændigt reklameprojekt afgrænset til enbestemttidsperiode. Afgrænsning I vores undersøgelse har vivalgt at afgrænse vores fokus til kampagnen Hvad er SMK for dig?.kampagneneretledienstørrebrandingproces,somsmkhararbejdetmeddeseneste toår(linde,2013,9:25).forudforkampagnenharsmkbl.a.lanceretennyvisuelidentitet,og umiddelbartefterkampagnensafslutningharsmkskudtennykampagneigang, Blomsterog Verdenssyn (SMK.dk.2013),baseretpådensammedesignæstetikoglegmedbogstaverneS, MogK: Figur(1(I(her(har(SMK(ført(bogstavlegen(videre(via(et(postkort(i(forbindelse(med(den(nye(udstilling.( Inæsteafsnitdefinerervimålgruppenforvoresundersøgelse. 6af79

8 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Målgruppe For at gøre vores undersøgelse så relevant som mulig, har vi valgt at gå ud fra den samme målgruppe, som er SMK s primære målgruppe for kampagnen. SMK s marketingkoordinator SofieLinde(2013;24:31)omtaleriinterviewetmålgruppensom ikke$brugere.påbaggrund afdeoplysninger,vifikommålgruppen,harvivalgtatdefineredemsom potentiellebrugere meddenneprofil:potentiel(bruger(bosiddende(i(storkøbenhavn,(en(social(museumsbruger,(nysi gerrig(på(at(bruge(al(mulig(kultur,(går(meget(ud(på(caféer(og(bruger(byen(og(sociale(medier(mei get. Iforbindelsemedvoresundersøgelseanvendervifølgendeteorier. Teori Bo%Hovgaard%Thomasen:% Tværmedial,kommunikation,i,flermediekoncepter % BoHovgaardThomasenercand.mag.imedierogkommunikation.VianvenderteorifraTho$ masens kapitel "Tværmedial( kommunikation( i( flermediekoncepter" i På( tværs( af( medierne.( I vorescasepræsentationanvendesthomasensdefinitionafetcasestudieogivoresanalyseaf tværmediellevirkemidlertagesudgangspunktienmodel,derviserrelationermellemforskel$ ligemedier. Anja%Bechmann%Petersen:% Tværmedialitet,som,kommunikationsform % Anja Bechmann Petersens (assisterende professor) teorier fra artiklen Tværmedialitet( som( kommunikationsform, er benyttet til mapping af medieprodukterne i kampagnen Hvad er SMKfordig?.Derudoveranalyserervivedhjælpafhendesdefinitionerogbegreberdetvær$ medielleaspekter,kampagnenbeståraf. Claus%Buhl:% Det,lærende,brand % ClausBuhlercand.mag.etart.fraKøbenhavnsUniversitetogPh.d.fraCopenhagenBusiness School.I2005udgavhanbogen Det(lærende(brand,somviharbenyttetsomhovedteoritil brandingvinklen i vores undersøgelse. Her beskriver han brandingbegrebets oprindelse og historieogdefinerer,hvadderudgøretbrand.viharanvendtbogensdefinitionertilatanaly$ 7af79

9 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 serekampagnen HvaderSMKfordig?,dakampagnenertænkttilatredefinereSMK sprofili forbindelsemedenstørrebrandingproces. Metode Foratkunnesvarepåvoresproblemformuleringvalgteviførstatudføreetpersonligtinter$ viewmedsmk smarketingkoordinatorsofielinde.interviewetskullegiveosetgodtoverblik over kampagnens målgruppe samt formål. Vi valgte at benytte et interview, da dette kunne åbneopforandrevinkler,somviikkeselvvillehavefundetfremtil.viudarbejdedeeninter$ viewguidemedafsætikvaleogbrinkmanns(2008)anbefalinger.herefterforetogvienkvan$ titativ undersøgelse gennem et spørgeskema blandt et udsnit af SMK s potentielle brugere. Spørgeskemaeterudarbejdetpåbaggrundafinformationerfrainterviewetogmedudgangs$ punktirelevantlitteraturafalanbryman(2012).spørgeskemaetskalgiveosdennødvendige data,derkanbe$ellerafkræftedehypoteser,viharudarbejdetudfraproblemformuleringen. Struktur Denneopgaveerinddeltifirehovedkapitler: 1. En(casepræsentation,hvorviførstikortetrækredegørforvorescase,dernæstanalyse$ rer vi kampagnen i forhold til tværmedialitet samt branding. Her præsenterer vi bl.a. enmappingafkampagnensforskelligeplatforme 2. Et(metodeafsnit,hvorvigørredeforogbegrundervoresvalgafkvantitativogkvalitativ metode 3. Dataanalysen,hvordatafravoresspørgeskemasættesopimodvoreshypoteserforat undersøge,omhypotesernekanbe$ellerafkræftes 4. Diskussion(og(konklusion,hvorviinddragercaseanalysensudfald,samleroppådataog hypoteserogdiskutereraltdetteietstørreperspektiv. 8af79

10 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Researchogundersøgelsesdesign Viforetogendelindledenderesearchbl.a.vedatbesøgeSMK shjemmeside,vedattageudpå museet,vedindsamlingafmaterialeiformaff.eks.go$cardsogtilsidstvarviindeogdeltage ikonkurrencenpåfacebook.researchenviste,atderikkevarmegetinformationathenteom selvekampagnen,ogvivalgtederforhurtigtatundersøge,ometinterviewmedsmkvarmu$ ligt. Vi vurderede, atenkvalitativundersøgelse i form af et interview, kunne give os et overblik over kampagnen og de nødvendige faktuelle informationer frem for egne antagelser. Dette villegiveetgodtudgangspunktforatlaveenkvantitativundersøgelseafkampagneniformaf et spørgeskema. En udbredt opfattelse af de to metoder er, at den kvantitative metode pri$ mærtbaserersigpådataiformaftalmateriale,derkanbearbejdesgennemstatistik.denne metodeanvendesderfortilatsigenogetgenereltomenpopulation(hjarvard,1997).derhvor denkvantitativemetodekommerlidttilkorter,nårmanønskeratundersøgedebagvedlig$ gendeårsagertiletresultat.hererdetideeltatbrugedenkvalitativemetode,dernetopvæg$ teratundersøgebevæggrundenebageneventueltendens(ibid.).ivorestilfældevarsmkmed tilatbidragemedderesvidenomkampagnensamtemner,somvimåskeikkehavdeovervejet ellerkendtetil. DennemegetskarpeopdelingafdetometoderkanifølgeBryman(2012)dogikkeopdelesså skarpt.brymanserbådekvalitativogkvantitativmetodesominteresseretidetgenerelleog detbagvedliggende.metodernetagerblottoforskelligetilgangsvinklertilundersøgelsen. Kvalitativmetode:Interview Idettekapitelgivesenbeskrivelseafdenmetodiskefremgangogudførelseafvoreskvalitati$ veundersøgelseafkampagnen. 9af79

11 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Planlægning%af%interview% ForatsikreetoptimaltudbytteafvoresplanlagteinterviewmedSMK,forberedteogudarbej$ dedevieninterviewguide 3 medudgangspunktikvaleogbrinkmann(2008,pp.119$162).det kan være en udfordring at lave en fast interviewguide, når interviewet som vores var et ek$ splorativtinterview,derhavdetilformålatfåinformationerometgiventemne. ( "Et(eksplorativt(interview(er(som(regel(åbent,(og(dets(struktur(er(kun(i(ringe(grad(planI lagt(på(forhånd.(i(dette(tilfælde(præsenterer(intervieweren(et(spørgsmål,(et(område,( der(skal(kortlægges,(eller(et(problemkompleks,(der(skal(afdækkes,(og(følger(derpå(op(på( den(interviewedes(svar(og(søger(ny(information(om(og(nye(vinkler(på(emnet."(( (Kvale(og(Brinkmann,(2008,(p.(126)( Vivalgtealligevelatlaveeninterviewguideudfraenvurderingaf,atviendnuikkeererfarne interviewere,ogforatsikre,atvihavdefokuspåkampagnenispørgsmålene.kvaleogbrink$ mann(2008)opstillersyvfaser,manskaltagehøjdeforvedudarbejdelseafetkvalitativtin$ terview,ogdeterdissefaser,vihartagetudgangspunkti.desudentestedevinetopdettesamt forstålighedenafspørgsmålenepåtotestpersoner,indenvigennemførteinterviewet.herefter flyttedevilidtrundtpårækkefølgenafspørgsmål,såmindrekrævendespørgsmålkomistar$ tenogmereuddybendelængereindeiinterviewet. Vores,interview,med,SMK,beskrevet,ud,fra,de,syv,faser:, Tematisering. Formålet med interviewet var at få et overblik over kampagnen samt SMK stankerbag Design.PlanlægningafinterviewmedSofieLinde.Herunderomskrivningafvoresan$ tagelserogundrenomkringkampagnentilkonkretespørgsmål Interview.Denudarbejdedeinterviewguideblevanvendtsomudgangspunkttilensam$ taleomkampagnen.interviewetvaredeca.50minutter Transskription.Interviewetblevgennemlyttetogudfradettemeningskondenseretiet skema.intervieweterikketransskriberetisinfuldelængde 3InterviewguidevedlagtsombilagA. 10af79

12 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Analyse.Dererikkeforetagetenkvalitativanalyseafinterviewet,dainterviewetdan$ nergrundlagforbaggrundsvidenfremforsvarpåetforskningsproblem Verifikation. Validitet blev foretaget løbende ved udarbejdelsen af interviewguiden samtunderinterviewet,vedatsikre,atviikkestilledeledendespørgsmål Rapportering.Relevantecitaterfrainterviewetinddragessomdokumentationogtilat giveperspektiv. Udførelse%af%interview% Selveinterviewetblevforetagetaftopersonerfragruppen.Denenepersonhavderollensom moderator,mensdenandenhavdeansvarforatsikreteknikken,væremedlytterognotereom allespørgsmålblevbesvaret. Behandling%af%data% Dainterviewet,somnævnttidligere,skulledannegrundlagforindsigtikampagnensamtud$ arbejdelseafetspørgeskema,varvikuninteresseretihovedpointerogtemaeriinterviewet. Vi valgte derfor at benytte meningskondensering frem for transskribering. Som Kvale og Brinkmannskriver: "Meningskondensering(indebærer,(at(de(meninger,(interviewpersonerne(udtrykker,(giI ves(en(kortere(formulering."((2008,(p.(227).(( Lydfilenfrainterviewet 4 eromsattilenskematiskoversigtoverinterviewet 5,hvordergives etoverblikoverstilledespørgsmålogudvalgtesvarpådisse,tænktsomtemaerpåbaggrund afvoresvurdering. Anvendelse%af%data% Deoplysninger,derergivetiinterviewet,erbrugtivoresviderearbejdemedanalyseafcasen samtudarbejdelsenafdenkvantitativeundersøgelse. 4LydfilmedinterviewvedlagtpåDVD. 5MeningskondenseringafinterviewvedlagtsombilagB. 11af79

13 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Casepræsentation Iinterviewetfremhæver Sofie Linde, at kampagnen ikke er enkeltstående, men en del af en størrebrandingproces(linde,2013,9:25).kampagnen HvaderSMKfordig? foregikitids$ rummetden4.februartilden10.marts2013somendelafsmk soverordnedebrandingstra$ tegi.viharvalgtatundersøgekampagnensomenafgrænsetcaseiforholdtilbrandingproces$ sen.afgrænsningenharvivalgtmedudgangspunktithomasens(2007)definitionafetcase$ studie,hvorcasenskalkunneafgrænsestiletnøjeudvalgtudsnitafetobserveretfænomeni etbestemttidsrum. Pådenbaggrundharviafgrænsetvorescasetiltidsrummetden4.februartilden10.marts 2013.Icasensættervifokuspåanvendelsenaftværmedialitetogbrandingpådemedier,som kampagnenbenyttedesigaf.vihardokumenteretogkortlagtkampagnensombeskrevetiaf$ snittetom"researchogundersøgelsesdesign". Figur(2(I(Procesplan(for(vores(case((inkl.(på(vedlagte(DVD).( 12af79

14 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Medudgangspunktinetoptværmedialitetogbrandingvilviidefølgendekapitleranalysere kampagnenudfradissetovinkler.dentværmedielleanalyseundersøgersmk sanvendelseaf tværmedielle virkemidler og brandinganalysen undersøger SMK s brug af virkemidler inden forbranding. Tværmedielanalyse Vi(har(kaldt(den(en(imagekampagne,(da(dens(primære(formål(er(at(gøre(lidt(op(med( det(image(der(hersker,(især(blandt(vores( ikkeibrugere (om(det(lidt(støvede,(monomeni tale,(klassiske,(elitære,(kulturelle.(derudover(skal(den(også(introducere(et(begreb,(hvor( vi(leger(med(ordene(smk(for(også(at(slå(fast,(det(er(det(vi(kalder(os,(da(det(har(noget( mere(moderne(over(sig,(og(vi(kommer(så(også(til(at(bruge(den(her(leg(i(vores(udstillini ger(de(næste(mange(år.(det(er(idéen,(at(det(her(er(en(kommunikationsplatform(udover,( det(er(en(imagekampagne. (( (Linde,(2013,(18:26)( DetindtrykSofieLindeefterladerosmed,bådeicitatetovenfor,menogsågennemrestenaf intervieweter,atkampagnen HvaderSMKfordig? varenlille,menrelativbredkampagne. Lillefordidensigtedemodenlillepopulationafkulturinteresseredekøbenhavnere,ogbred fordismkvillerigtigmangetingmedkampagnen,hvilketviserpånedenfor. Foratfåetbedreoverblikogenbedreforståelseaf,hvordanSMKformidledederestværme$ diellekampagne,harvibenyttetosaftomodeller:anjabechmannpedersensmodelaftvær$ medialitet som relationer mellem medieprodukter og Bo Hovgaard Thomasens model, der klarlæggerdetværmediellehenvisningerikampagnen. Tværmedialitet%som%relationer%mellem%medieprodukter% Tilkortlægningenafkampagnenharvisetpå,hvilkemedieprodukterogmedieplatformeSMK harvalgtatbenyttesigaf.medieplatformedefinererviudfraanjabechmannpetersensom: 13af79

15 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Platforme(knytter(sig(til(den(fysiske(dimension(af(mediet((herunder(tid(og(rumI forhold).(platforme(kan(både(være(brugsi(og(produktionsplatforme(eller(begge(dele.( (Petersen,(2007,(p.(21)( Foratnåudtilmålgruppenafpotentiellebrugerekanviudfraovenståendedefinitionkonsta$ tere,atsmkharbenyttetsigafialtsyvanalogeogdigitalemedieplatformeikampagnen.de analogeplatformeharvidefineretsomoutdoor,avis(trykte),hand$outsogeventpåmuseet. Dedigitaleplatformestrækkersigovercomputer,tabletogsmartphone. Nedenforharvilavetenmodel,derviserdemedieprodukter,SMKharbenyttetsigafirelation tilderesvalgafmedieplatforme.vivilefterfølgendegøreredefor,hvordanvierkommetfrem tilmodellen. 14af79

16 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Figur(3( (model(af(tværmedialitet(som(relation(mellem(medieprodukter((inkl.(på(vedlagte(dvd).( ForatnåfremtilmodellenovenforharvitagetudgangspunktiPetersensteori(ibid.)oglistet demedieprodukter,smkbenyttedesigafpåhverenkeltplatform.vinåedefremtil,atkam$ pagnen HvaderSMKfordig? bestodaffølgende: 15af79

17 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Toforskelligeplakater Trebusbagsider TreforskelligeGO$CARDS Flyers UdstillingpåSMK Onlineannonceringpå: o AOK.dk o Politiken.dk skulturside o SMK.dk Annonceitryktemedier: o Politikensmuseumstillæg o Kulturavisen o Weekendavisen o Information o Berlingske Applikationer: o Facebook o Fysisk(postkortderskaludfyldespåsammemådesomfacebookapplikationen). Vikanudframængdenafannonceredestederogantalletafplakater,digitaleprodukter,GO$ CARDSogflyersse,atselvomkampagnenharværetaktivienrelativkortperiode,erdensom nævnttidligerebredidenforstand,atdenharværettilstedepåmangeplatformeogsåiby$ rummet,hvilketmatchermålgruppenafpotentiellebrugere. For at få en endnu bedre forståelse for kampagnen, benytter vi nedenfor Thomasens model (2007), der tydeliggør samspilsrelationerne mellem de forskellige medieprodukter og den ifølge Petersen (2007) navigationelle tværmedialitet. Produkterne forbindes visuelt og gør brugerneopmærksommepå,athererdertaleometsammenhængendekoncept. % 16af79

18 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Medieprodukternes%samspilsrelationer% ViharvalgtatbrugeBoHovgaardThomasensmodelforatkunnevisualiseresamspilsrelatio$ nerne mellem de forskellige medieprodukter. Tilhørsforholdet mellem medieprodukter og medieplatformeerstadigdetsammesomianjabechmannpetersensmodel(figur3),menfor atgørenedenståendemodelmereoverskuelig,harvikunillustreretmedieprodukterne:% Busreklame&på&& 5A&busser Plakater&i&& byrummet Annoncer&i&Poli; tiken,&andre&aviser&...&(få&oplysninger&fra& interview) Fysisk& app Annonce&på&deres&egen& hjemmeside App&på&Facebook Annonce&på& politiken.dk s& kulturside...&(få& oplysninger&fra& interview) Udstilling Flyers Go&cards Figur(4(I(samspilsrelationer(mellem(medieprodukter((inkl.(på(vedlagte(DVD).( Imodellenovenforfremhævesdet,atdererennavigationeltværmedialitetmellemdeforskel$ lige medieprodukter,daalledeanaloge produkter henviser til hjemmesiden.denne henvis$ ning til et medieprodukt i et andet medie betegnes af Petersen(2007) som kontaktgivende. Medundtagelseafudstillingenpåmuseethenviserallemedieprodukterneeksplicitviaenvi$ suelreference,iformafenhjemmesidehenvisning,tilannoncenpåsmk.dk.dennavigationelle tværmedialitetkansigesatværetredelt,damanefteratværeguidetfradeanalogeprodukter ogindpåhjemmesiden,igenfrahjemmesidenbliverhenvisttilfacebookapplikationen.udstil$ 17af79

19 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 lingen henviser også til facebookapplikationen, hvorpå kampagnens brugerinddragelsesele$ mentogkonkurrenceforegår. Facebookapplikationen,somerkampagnensomdrejningspunkt,bliversidsteledidennaviga$ tionelletværmedialitet.ifølgemuseetselverdetdaogsåmeningen,atfacebookapplikationen skalhaveencentralrolle: Omdrejningspunktet(har(været(facebookapplikationen.(Så(har(vi(brugt(forskellige(meI dier(til(at(trække(folk(ind(til(den,(men(det(har(også(været(nok(for(os,(at(folk(har(set(de( medier(og(kampagnematerialet.(målet(er(lige(så(meget,(at(alle(medier(er(blevet(set.( (Linde,(2013,(14:06).( De kontakttagende medieprodukter i bybilledet skal vække målgruppens nysgerrighed. Ud overatskabesynlighedigadebilledetharmedieprodukterneogsådetformålathenvisemål$ gruppentilsmk shjemmesidevedatinkludereadressenikampagneteksten.påhjemmesiden opfordrersmkviaenannoncebrugerentilatgivesitbudogdeltageikonkurrencenpåface$ book: 18af79

20 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 ( Figur(5(I(SMK's(hjemmeside(med(annoncen(for(kampagnen.( Påmuseetharbesøgendemulighedforatseenudstillingmeddeforskelligebudfrakonkur$ rencedeltagerne på Facebook. De kan også selv deltage i konkurrencen via facebook$ applikationen(pcplaceretiforbindelsemedudstillingen)ellerenfysiskapp(etpostkort)der følgerdetgrafiskedesignforkampagnen. Figur(6(I(Fra(venstre:(Facebookapplikationen,(udstilling(på(SMK,(fysisk(applikation(som(postkort(på(museet.( 19af79

21 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 IfølgeAnjaBechmannPedersenkanvitaleomhybrid$medialitetnår: The(distribution(of(the(same(content(using(a(combination(of(analogue(and(digital(( media.(( (Petersen,(2007,(p.(23)( Med hybrid$medialitet har SMK skabt to udseende$ og funktionsmæssigt ens konkurrence$ elementer, men distribueret dem på hver deres medieplatform $ den ene analog, den anden digital.hybrid$medialitetenhjælpersmkmedatskabeethelhedsindtrykmellemdetome$ dieprodukter,hvilketskabergodsynergimeddenfysiskeudstillingpåmuseet. Dennavigationelletværmedialitetoghybrid$medialitetenerendelafkampagnensgennemgå$ ende konceptuelle tværmedialitet. SMK har med logo, grafiske elementer og ordlegen skabt god relation mellem medieprodukterne, hvilket også er nødvendigt for, at vi kan tale om et tværmedieltkoncept: ( [ ](for(without(navigation(between(channels(the(work(is(not(cross(media.(( (Petersen,(2007,(p.(25)( Petersen(2007)argumentererfor,atmanikkekanhaveettværmedieltmiljøudenat forbin$ de medieprodukternevisueltellerauditivt.smkhargivetallederesproduktersammevisuel$ le udtryk i form af den firkantede ramme, hvis farve kan variere. Alle rammerne indeholder forbogstaverne S, M og K eller et ordspil startende med selvsamme bogstaver. I rammens øverstevenstrehjørneharsmkplaceretdereslogo.atfarverogordspilvarierer,ermedtilat underbyggeillusionenom,atindholdetikampagnenerbrugergenereret.detkanværemedtil atforstærkedennysgerrighedkampagnenskalskabeforattrækkemålgruppenindpåhjem$ mesidenogfacebookapplikationen. Selvom der ikke er nogen decideret gennemgående historie i kampagnen Hvad er SMK for dig?,erindholdetalligevelmedtilatfortælleenhistorie,daordspilleneoptræderialleme$ dieprodukterpåtværsafmedieplatforme.endelafkonceptetikampagnener,atmuseetger$ 20af79

22 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 ne vil fortælle den potentielle målgruppe om SMK på en ny måde, der er mere spændende, mindrestøvetogifølgesofielindeietmindre museumsagtigt sprog(2013,7:26).herbliver legenendelafdenhistorieomfornyelse,sommuseetsøger.historienkommerogsåtilatfort$ sætteidetordspilleneogdetkonceptuelleskalbrugesiefterfølgendekampagner: Vi(kommer(til(at(bruge(den(her(leg(i(vores(udstillingskampagner(de(næste(mange(år.( Det(er(ideen(at(det(her(er(en(kommunikationsplatform(udover(det(er(en(imageI kampagne.(legen(smk(bliver(f.eks.(brugt(i(vores(næste(kampagne( Blomster (det(har(hei le(tiden(været(meningen(at(legen(var(en(teaser.( (Linde,(2013,(18:09)( Vi kan ud fra ovenstående se, at SMK med kampagnen Hvad er SMK for dig? har skabt en solidtværmedieloptakttilfremtidigekampagner.medenbredvifteafmedieprodukter,pla$ ceret på forskellige platforme, har SMK formået at ramme den kulturelledel af bybilledet bredtijagtenpåderespotentiellebrugere.dennejagterforetagetmedenkonceptuelkam$ pagne,derharhafttilopgaveatgøreopmedmuseetsimageogviamedieprodukternenavige$ remålgruppenindpåhjemmesiden. Idetfølgendeafsnitkommer vi til at se nærmere på branding i sammenhæng med SMK s kampagne HvaderSMKfordig?.Vistartermedengenerelgennemgangafbrandingogin$ troducererherunderogsåbrandinghistorieog$udviklingifølgeclausbuhl.dernæstvilviin$ troducere strategien SMK Digital som baggrund for kampagnen Hvad er SMK for dig?. Til sidstfølgerenkampagneanalyse,hvorvikiggerpåkampagnenseffektiforholdtilbranding, samtsmk sønskedemålmedkampagnen. Brandinganalyse Brandingens%historie,%kort.% Brandingharsinerødderpådenamerikanskeprærie(Buhl,2005).Hervarbrandemærketpå kvæget et tegn på ejerskab og på kvalitet, når kvæget skulle sælges. Buhl deler brandingens historieopitregenerationer: 21af79

23 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår generation:Brandmærket Framidtentilslutningenaf1800$talletvaretbrandetkvalitetsstempelpåetprodukt.Pådet tidspunktvarderetstortudvalgaffåprodukter.mådenatskelneimellemdissevarkvalitets$ stemplet.manfandtf.eks.udaf,atjensen skødvarlidtbedreendhansen skød.menhr.han$ senhavdetilgengældandreprodukteribedrekvalitetenddeflesteandrekunnetilbyde.det korteafdetlangeer,atdetvarproduktkvalitet,somsolgteidissedage. 2.generation:Klatremærket Efter 2. verdenskrig tager marketing over. Der bliver reklameret i stor stil for produkter. Brandingenlærersocialpsykologienatkende,ogudoveratgiveproduktetetnavn,skaldetnu ogsåsignalerebrandetssocialeambition:( ( Fra(kun(at(have(været(et(brandemærke(bliver(brandet(nu(til(et(klatremærke.(En(måde( at(iscenesætte(sig(i(det(rette(sociale(selskab(på.(( (Buhl,(2005,(p.(28).( Herkunnemanigennemetproduktkøbesigtilatværelidtmeremaskulin,lidtbedrestillet ellerfølesigsomenfilmstjernevedatbrugelux(ibid.).densocialerangstigevarhericen$ trum. 3.generation:Levemærket Levemærket er den moderne og nutidige generation.forbrugerne bliver skeptiske over for produkternes marketing, for produkter holder ikke altid, hvad de lover. Overeksponering af reklameritvgørforbrugernenærmestimmuneoverforbudskaber.kunfåprøveratdefinere deresstiludfradeforskelligebrands værdier.forbrugerentilpassernuistedetprodukterne tilsinlivsstil.fremforudelukkendeatgåefterkvalitetellerudelukkendekøbelavprisproduk$ ter,blandermanprodukter.mankøberfxbilligevarerinetto,dyrebukserfralevisogskofra en genbrugsbutik. Forbrugeren er i centrum i denne generation af brands. Mottoet er, som Buhlbeskriver: Virksomheder(ejer(produkter( (forbrugere(ejer(brands ((2005,p.16). 22af79

24 Hvad%er%SMK%for%dig? IT$UniversitetetiKøbenhavn Analyseafentværmedielkampagne Forår2013 Vi har set eksempler på brugerinddragelse i forbindelse med offentlige tilgængelige beta$ versionerafsoftware,markedsanalyserellerprodukttestisamarbejdemedforbrugerne: ( Innovationsforskere(som(Debra(Amidon(taler(om,(at(ni(ud(af(ti(kommercielt(bæredygI tige(idéer(i(dag(kommer(fra(kunderne([...] (( (Buhl,(2005,(p.(22).( Hvaderetbrand? Et brand består af flere forskellige ting. Claus Buhl definerer i sin bog, Det( lærende( brand (2005),brandetsfirehovedpunkter.VivilidetkommendeafsnitanvendeBuhlsteoripåvores case. 1. Et%brand%er%et%ord,%der%er%konnotationer%til% Konnotationererdeværdier,somforbrugerenforbindermedetprodukt.Ivorescaseerpro$ duktetsmk.brugernekunneforbindesmkmedordsomspændende,(socialt,(god(oplevelse.(er manikketypen,sombesøgermuseer,kunnemantillæggesmknogleheltandreværdier,som eksempelvis kedelig,(snobbet(eller(støvet.(disse værdier, eller konnotationer, er meget indivi$ duelle,menermedtilat brande produkterellervirksomhederivoreshverdag. 2. Et%brand%er%kendt% Punkttoerganskeenkelt,atnavnetpåetproduktelleretfirmaskalværekendtforatkunne defineressometbrand.ifølgebuhlsdefinitionkanstatensmuseumforkunstsigesatværeet brand, da det indeholder alle fire definitionspunkter. Gør SMK også det? Lige nu arbejder Statens Museum for Kunst på at introducere deres kundekreds samt potentielle brugere til akronymetsmk,somdegernevilkaldesig.menetbranderkunetbrand,nårdetogsåskaber resonanshosforbrugeren.viantager,atdervilkommeettidspunkt,hvorovergangenfra Sta$ tensmuseumforkunst til SMK vilværegennemførtogmuseetkendessom SMK.Somdet erligenu,kandetdiskuteres,hvorvidt SMK erkendtialmindelighed. 23af79

Crossmedia Øvelse 1 Case: Danmarks Indsamling

Crossmedia Øvelse 1 Case: Danmarks Indsamling Bechmann Petersen: Hvad er formålet med Danmarksindsamlingen? At indsamle penge til børn på flugt syd for Sahara Placer Danmarksindsamlingen i figur 8, s. 31 i På tværs af medierne, ud fra jeres nuværende

Læs mere

Problemformuleringer, Crossmedia 2010, 2011 og 2012

Problemformuleringer, Crossmedia 2010, 2011 og 2012 Problemformuleringer, Crossmedia 2010, 2011 og 2012 v. Henriette Moos 2010 Titel: Animas brug af medier Problemformulering: Hvordan benytter brugerne Animas forskellige medietilbud, og hvordan kan Anima

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research.

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research. Markedsundersøgelse Metode Der skal foretages desk research såvel som field research. o Hovedvægten vil blive lagt på desk research til at skaffe alle nødvendige oplysninger. o Det vil blive suppleret

Læs mere

Kapitel 1 Statistiske grundbegreber

Kapitel 1 Statistiske grundbegreber Kapitel 1 Statistiske grundbegreber Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltze.dk Elementær statistik F2011 1 Indledning 2 Population versus stikprøve 3 Variabeltyper og måleskalaer 4 Parametrisk versus ikke-parametrisk

Læs mere

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg PrimeTime Kommunikation A/S Onsdag 20. december 2012 Baggrund for kampagnen > Regionsrådsvalg

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Af gruppe 7: Mohammed Kayed, Patrick Kisbye, Maria Vinther og Kathrine Kristiansen 6. OKTOBER 2016 MAK, CPH BUSINESS Modul 2 Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Kommandørgården, Rømø Antal besvarelser: 317 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

Bilag 4. Beskrivelse af test og målinger af kvalitet (front end)

Bilag 4. Beskrivelse af test og målinger af kvalitet (front end) Bilag 4 Beskrivelse af test og målinger af kvalitet (front end) 1. Kvalitetsmålene Kunden ønsker, at websitet skal opfylde følgende kvaliteter, som vi kort uddyber vores tilgang til. Sjovt og originalt

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man spørge om; 5) Tips n tricks i forhold til at formulere spørgsmål;

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2010, Prinsens Palæ, København Antal besvarelser: 1391 1 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR

STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR CROSS MEDIA BRUGERINVOLVERING DMJX STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR Gruppe 6 Henrik Jøj Katrine Juel Laura Aagaard Victor Plank Gruppe 6 Katrine Juel, Laura Aagaard, Henrik Jøj, Victor Plank

Læs mere

Kommunikation/IT A-niveau. VUC Roskilde, Rmedie14 Ditte & Lasse

Kommunikation/IT A-niveau. VUC Roskilde, Rmedie14 Ditte & Lasse Indledning Mediehuset overvejer at lave et ungdomsmagasin til uddannelsesinstitutionerne men ønsker et større kendskab til målgruppen, før de går videre med projektet. Ungdomsmagasinet er tiltænkt unge

Læs mere

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Juni 2015 Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

BILAG 3 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 DANSK. 1.Hvor bor du? (notér land) 2.Giv en samlet vurdering af din oplevelse på en skala fra 1 til 10 (Sæt kryds)

BILAG 3 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 DANSK. 1.Hvor bor du? (notér land) 2.Giv en samlet vurdering af din oplevelse på en skala fra 1 til 10 (Sæt kryds) BILAG 3 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 1.Hvor bor du? (notér land) 2.Giv en samlet vurdering af din oplevelse på en skala fra 1 til 10 DÅRLIG GOD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Frihedsmuseet, København Antal besvarelser: 396 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE BILAG 1: Ydelsesbeskrivelse INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Rammeaftalen og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Multi Media Mennesket. Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper

Multi Media Mennesket. Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper Multi Media Mennesket Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper Agenda 1. Situationen 2. Formål 3. Partnere 4. Design 5. Analyseværktøjet Multi Media Mennesket Optimering af medie valg på tværs

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2013 Industrimuseet, museet for arbejder, håndværkerog industrikultur Antal besvarelser: 223 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes

Læs mere

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 16. august 2006 Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse Arbejdsnotat Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 1. Materiale og metode 1.1 Indsamling af data Data er

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema.

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema. METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 15. august 2017 Om undersøgelsens metode Dataindsamlingen til Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Prinsens Palæ, København Antal besvarelser: 973 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier?

Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier? Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier? Hvad er formålet? Beskriv kortest muligt det overordnede formål med din virksomhed tilstedeværelse på sociale medier. Hvad er succeskriterierne? Noter

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Pr. 21.01.09 nu med sidetal på Fokusgrupper både 1. og 2. udgave. Se aktuelle ændringer og andet på: http://maalgruppe.wordpress.com Generelt

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

OPFØLGENDE BASELINE-MÅLING 2014 BIF. Louise Kjær Mansfeldt

OPFØLGENDE BASELINE-MÅLING 2014 BIF. Louise Kjær Mansfeldt OPFØLGENDE BASELINE-MÅLING 2014 BIF Louise Kjær Mansfeldt 1 Indhold! Hovedkonklusioner! Resultater! Del 1! Digitalisering! Del 2! Overblik over arbejdsmarkedssituation! Om undersøgelsen! Baggrund og spørgeskema!

Læs mere

Godt Job-kampagne. Lanceres i uge 37

Godt Job-kampagne. Lanceres i uge 37 KOMMUNIKATIONSKIT Godt Job-kampagne Lanceres i uge 37 Vi er alle sammen afhængige af, at der er mennesker, som har lyst til at arbejde som lagermedarbejdere, renovationsmedarbejdere og rengøringsassistenter.

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år Dragør kommune 18+ undersøgelse Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen 18-24 år 17-12-2014 Indholdsfortegnelse Forord...3 Undersøgelsens konklusioner...4 Undersøgelsens fokus...5 Stedet

Læs mere

Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas

Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas Opgave formulering : Projekt : Målgrupper og segmentering Dig og dit team er blevet hyret til at lave en målgruppeundersøgelse for et stort mediehus,

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Strategisk t kommunikation i den danske museumsverden 2008 Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Forskningsundersøgelse

Læs mere

At lave dit eget spørgeskema

At lave dit eget spørgeskema At lave dit eget spørgeskema 1 Lectio... 2 2. Spørgeskemaer i Google Docs... 2 3. Anvendelighed af din undersøgelse - målbare variable... 4 Repræsentativitet... 4 Fejlkilder: Målefejl - Systematiske fejl-

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 31. oktober 2017 Om undersøgelsens metode Dette bilag beskriver forskellige metodiske forhold

Læs mere

Kapitel 3 Centraltendens og spredning

Kapitel 3 Centraltendens og spredning Kapitel 3 Centraltendens og spredning Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltze.dk Elementær statistik F2011 1 / 25 Indledning I kapitel 2 omsatte vi de rå data til en tabel, der bedre viste materialets fordeling

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK L O N E A L L E T O R P C A L L A R D, H E A D O F R E S E A R C H, W O N D E R F U L C O P E N H A G E N AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK Analyse under Culture Plus af turisternes

Læs mere

ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS

ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS Ældre Sagen sendte en direct mail med et stort SommerLotteri til 130.000 medlemmer og benyttede

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMSTILLING... 6 PROBLEMFORMULERING... 7 DISPOSITION... 8 INTRODUKTION TIL KBHFF... 9

INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMSTILLING... 6 PROBLEMFORMULERING... 7 DISPOSITION... 8 INTRODUKTION TIL KBHFF... 9 INDHOLD INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMSTILLING... 6 PROBLEMFORMULERING... 7 DISPOSITION... 8 INTRODUKTION TIL KBHFF... 9 MEDLEMMERNES FÆLLES UDGANGSPUNKT... 9 FÆLLESSKABET I KBHFF...11 DEN POSTMODERNE

Læs mere

Hvad er formålet med en VTV-rapport?

Hvad er formålet med en VTV-rapport? Hvad er formålet med en VTV-rapport? Inspiration Ny viden på området Fortælling, fx artikel 1. 2. 3. 4. 5. VTV rapport Business case VTV-processen bidrager med: Helhedsvurdering af teknologien De fire

Læs mere