Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik"

Transkript

1 Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 20. august 2014 SUF 2014: Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 1

2 Indhold 1. Indledning og baggrund Baggrund... 3 Kort om undersøgelsens metode Hovedkonklusioner Frihed... 6 Københavns kommune og frihed Medborgerskab og deltagelse... 9 Københavns Kommune og medborgerskab og deltagelse Tryghed Københavns kommune og tryghed Hvordan kan København blive et bedre sted for ældre? SUF 2014: Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 2

3 1. Indledning og baggrund Denne rapport præsenterer hovedresultaterne fra en borgerundersøgelse, som Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennemført i forbindelse med udviklingen af den nye ældrepolitik. Undersøgelsen er gennemført blandt 502 repræsentativt udvalgte borgere på 65 år eller derover i Københavns Kommune. I tillæg til dette notat findes en omfattende tabelrapport, som rummer svarfordelinger på alle undersøgelsens spørgsmål samt krydstabuleringer på relevante baggrundsvariable Baggrund Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i færd med at udvikle en ny ældrepolitik, som hviler på tre bærende visioner, henholdsvis: Frihed Medborgerskab og deltagelse Tryghed Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i den forbindelse gennemført en omfattende høringsproces rettet mod både de borgere på 65 år og derover, som modtager ydelser fra Københavns Kommune såvel som Københavnske borgere i al almindelighed. Høringsprocessen er primært baseret på borgermøder på Rådhuset, i lokalområder, på plejeboligcentre mv. Deltagere på borgermøderne har været borgere, brugere, ældreorganisationer, medarbejdere mv. Borgerundersøgelsen, som beskrives i dette notat, er gennemført for at sikre en bred inddragelse af borgere på 65 år og derover i høringsprocessen. Formålet er således at afdække, om de holdninger og input til ældrepolitikken, som fremkom på borgermøderne, også kan genfindes blandt alle ældre i Københavns Kommune. Derfor er undersøgelsen gennemført som en repræsentativ stikprøveundersøgelse, der afspejler den samlede målgruppe af alle københavnske borgere på 65 år og derover. De holdninger og input, som fremkom på borgermøderne, har udgjort fundamentet for udviklingen af spørgeskemaet til undersøgelsen. Spørgeskemaet er inddelt i tre temaer, som stemmer overens med de tre bærende visioner i ældrepolitikken: Frihed; medborgerskab og deltagelse; samt tryghed. De enkelte spørgsmål og svarkategorierne under hvert af de tre temaer tager udgangspunkt i de forhold, som optog borgerne på borgermødernes temadiskussioner om de tre visioner. For at sikre, at undersøgelsen også afdækker vigtige forhold under hvert tema, som ikke nødvendigvis fremkom på borgermøderne, indledes hvert tema i spørgeskemaet med et åbent spørgsmål, hvor respondenterne bedes om med egne ord at sige, hvad der er det vigtigste for dem i forhold til det givne tema. SUF 2014: Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 3

4 Kort om undersøgelsens metode Borgerundersøgelsen baserer sig på i alt 502 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte borgere i Københavns Kommune på 65 år og derover. Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af telefoniske interviews med målgruppen. Stikprøven til undersøgelsen (de gennemførte interview) er udvalgt repræsentativt i forhold til køn, alder og lokalområde, således at stikprøvens fordeling på disse kriterier svarer til fordelingen i den samlede population af borgere i Københavns Kommune på 65 år og derover. Det betyder, at undersøgelsens resultater i høj grad kan forventes at afspejle holdningerne hos den samlede population. Interviewene er gennemført i perioden 4. august august Telefoninterviewene er gennemført af Epinion P/S for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Kontakt Undersøgelsen er gennemført af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Kvalitet og Sammenhæng, afdelingen for Data og Analyse. Spørgsmål om undersøgelsen kan rettes til: Afdelingsleder Mette Bergholdt (z81s@suf.kk.dk) Konsulent Claus Bo Hansen (cf71@suf.kk.dk) SUF 2014: Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 4

5 2. Hovedkonklusioner Der er stor overensstemmelse mellem input og holdninger fra borgermødernes temadiskussioner om ældrepolitikkens visioner og de holdninger, som kommer til udtryk i resultaterne fa indeværende borgerundersøgelse. Det kommer dels til udtryk, når borgerne i borgerundersøgelsen spørges, hvad der er vigtigt for dem i forhold til frihed, medborgerskab og deltagelse samt tryghed, idet borgerne med egne ord peger på forhold, som generelt er meget lig de ting, som også blev diskuteret på borgermøderne. Dels er borgerne i borgerundersøgelsen generelt meget enige i, at hovedtemaerne fra borgermøderne er vigtige, når de skal foretage en ranglistning af borgermødernes input. Borgerundersøgelsen viser således, at følgende ting påpeges som de vigtigste i relation til ældrepolitikkens tre visioner: FRIHED Frihed til at gøre, hvad man vil, når man vil Økonomisk frihed Frihed til at vælge fra At være uafhængig af hjælp MEDBORGERSKAB OG DELTAGELSE At blive respekteret At have indflydelse på de nære ting og hverdagen At være del af et fællesskab At have kontakt til andre generationer TRYGHED Tryg i egen bolig Økonomisk sikkerhed At kunne få hjælp ved behov At kunne færdes trygt og ubesværet i byen Borgerundersøgelsen peger desuden på, at der er et vist overlap mellem de tre visioner i ældrepolitikken. For eksempel ses, at der er overlap mellem, hvad borgerne vurderer som vigtigt i relation de to temaer, frihed samt medborgerskab og deltagelse. Det er værd at bemærke, at en relativt større del af borgerne svarer ved ikke, når de spørges om, hvad der er vigtigt i forhold til deltagelse og medborgerskab end tilfældet er i relation til de to øvrige visioner. Samtidig ses i relation til alle tre visioner, at omkring halvdelen af borgerne svarer ved ikke, når de spørges (åbent) om, hvad Københavns Kommune kan gøre for at sikre, henholdsvis ældres frihed, medborgerskab og deltagelse samt tryghed. Det kan sandsynligvis forklares af, at de tre visioner alle er relativt abstrakte og komplekse begreber, som det kan være vanskeligt for borgerne at indplacere i en kommunal opgaveløsning. Det betyder, at borgerundersøgelsen ikke giver noget entydigt billede af borgernes holdninger til, hvad Københavns Kommune skal gøre for at sikre, at de ældre føler, at de har frihed. SUF 2014: Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 5

6 3. Frihed Som det første tema er borgerne i undersøgelsen blevet bedt om at svare på hvilke forhold, som er vigtigst for dem i forhold til frihed. Borgerne er indledningsvist blevet bedt om med deres egne ord at beskrive, hvad der er det vigtigste for dem i forhold til at kunne føle frihed som ældre. Resultatet viser, at borgernes svar i vidt omfang kan grupperes i seks overordnede kategorier af svar samt en andet -kategori til de svar, som ikke umiddelbart kan grupperes. Resultatet af denne gruppering ses i nedenstående figur 3.1. Figur 3.1. Borgernes egne bud på det vigtigste i forhold til FRIHED (Spørgsmål: Hvis du kun kan sige én ting, hvad vil du så sige, er det vigtigste for dig i forhold til at have frihed som ældre? ) Selvbestemmelse 26 % Godt helbred 17 % At klare sig selv 11 % Mobilitet 10 % God økonomi 6 % Social kontakt til andre 3 % Andet 10 % Ved ikke / Ønsker ikke at svare 16 % Total 100 % NOTE: Spørgsmålet er stillet som et åbent spørgsmål, dvs. uden prædefinerede svarkategorier. I stedet noterer intervieweren borgerens egen formulering, som efterfølgende grupperes i kategorier. Grupperingen er foretaget af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Godt en fjerdedel af borgerne peger på forhold, som overordnet kan grupperes under samlebetegnelsen "selvbestemmelse", som det vigtigste i relation til at have frihed som ældre. Dernæst følger "godt helbred" og "at kunne klare sig selv" som de hyppigst nævnte ting, der er vigtige for at have frihed som ældre. Resultaterne af det åbne spørgsmål om frihed stemmer godt overens med de input, som fremkom på borgermødernes temadiskussioner om frihed. Det fremgår af de følgende spørgsmål om frihed i borgerundersøgelsen, hvor borgerne er blevet bedt om at vurdere vigtigheden af de hyppigst nævnte forhold i relation til frihed, som blev nævnt på borgermøderne. Resultaterne af denne ranglistning ses i figur 3.2. neden for. SUF 2014: Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 6

7 Figur 3.1. Vigtigste forhold for borgernes FRIHED Ranglistning af input fra borgermøder (Spørgsmål: "Hvor vigtige er følgende ting for, at du kan føle, at du har frihed som ældre?") At kunne gøre de ting, jeg selv vil, når jeg selv ønsker det 97% At have økonomisk frihed 94% Frihed til at vælge ting fra, som jeg IKKE ønsker at deltage i 91% At være uafhængig af hjælp 85% At byen indrettes på en ældrevenlig måde 72% At jeg kan vælge mellem forskellige typer af boliger 64% At den hjælp, jeg får fra det offentlige, er fleksibel, og at den passer til den hverdag, jeg har 57% At jeg kan vælge mellem forskellige typer af tilbud fra det offentlige, fx forskellige slags mad, aktivitetstilbud 56% Vigtig/Meget Vigtigt Hverken/eller Ikke vigtigt/slet ikke vigtigt Ved ikke En stor del af borgerne i undersøgelsen vurderer de fleste af de forhold, som der er spurgt ind til, som vigtigt for deres frihed. Undersøgelsen bekræfter således, at de holdninger og input, som fremkom på borgermøderne, for størstedelens vedkommende møder bred opbakning i den københavnske ældrebefolkning. Borgermødernes temadiskussioner om frihed har således haft en god repræsentativitet for ældrebefolkningen i København. Om end de fleste forhold vurderes som vigtige af flertallet af borgerne i undersøgelsen, viser figur 3.2, at stort set alle borgere - over 90 pct. - vurderer selvbestemmelse som vigtigt, herunder såvel at kunne bestemme hvad man vil og hvornår som at kunne bestemme, hvad man ikke vil. Også økonomisk frihed (94 pct.) og uafhængighed af hjælp (85 pct.) er vigtigt for langt størstedelen af borgerne. SUF 2014: Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 7

8 Københavns kommune og frihed Som det sidste spørgsmål under temaet, frihed, er borgerne i undersøgelsen bedt om at give deres bud på, hvad Københavns Kommune kan gøre for at medvirke til at sikre frihed for ældre borgere i København. Resultatet af det åbne spørgsmål ses i figur 3.3. neden for. Figur 3.3. Hvad kan Københavns Kommune gøre for de ældres FRIHED? (Spørgsmål: Kan du med dine egne ord fortælle, hvad du synes, er det vigtigste, Københavns Kommune kan gøre for, at du føler, at du har frihed? ) Bedre og fleksibel hjælp 10 % Ældre- og handicapvenlig indretning af det offentlige rum 6 % Bedre offentlig transport 6 % Mindre elektronisk kommunikation/bedre kommunikation med kommunen 4 % Tilpasset bolig 3 % Flere aktiviteter 2 % Bedre service i det offentlige 2 % Bedre økonomi / mere i pension 2 % Valgfrihed / frit valg / selvbestemmelse 2 % Har endnu ikke behov for hjælp 2 % Mindre elektronisk kommunikation 0 % Andet 5 % Københavns Kommune skal ikke gøre noget det er ikke kommunens opgave 12 % Ved ikke / Ønsker ikke at svare 44 % Total 100 % NOTE: Spørgsmålet er stillet som et åbent spørgsmål, dvs. uden prædefinerede svarkategorier. I stedet noterer intervieweren borgerens egen formulering, som efterfølgende grupperes i kategorier. Grupperingen er foretaget af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Der er relativt stor spredning i de ældres svar på spørgsmålet om, hvad Københavns Kommune kan gøre for, at ældre føler, de har frihed. Forslag, som kan kategoriseres under overskriften bedre og fleksibel hjælp, er således det mest udbredte, idet 10 pct. af svarene kan placeres her. Desuden handler 6 pct. af forslagene om ældre- og handicapvenlig indretning af det offentlige rum og tilsvarende 6 pct. om bedre offentlig transport. Alle øvrige grupperinger af svar rummer mindre end 5 pct. af de ældres forslag. Figur 3.3. viser desuden, at 12 pct. af de ældre mener, at det ikke er Københavns Kommunes opgave at sikre de ældres frihed. Det bemærkes, at 44 pct. af undersøgelsens deltagere har svaret ved ikke til dette spørgsmål. Det viser, at selvom de ældre godt kan pege på, hvad der er vigtigt for dem i forhold til frihed, så har de vanskeligt ved at forbinde frihed med kommunens opgaver. Den høje andel af ved ikke -svar kombineret med den store spredning i svarene betyder, at borgerundersøgelsen ikke giver noget entydigt billede af borgernes holdninger til, hvad Københavns Kommune skal gøre for at sikre, at de ældre føler, at de har frihed. SUF 2014: Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 8

9 4. Medborgerskab og deltagelse Borgerundersøgelsens næste tema angår ældrepolitikkens anden vision, medborgerskab og deltagelse. Også under dette tema er borgerne i undersøgelsen bedt om med deres egne ord at beskrive, hvad der er vigtigst for dem i forhold til medborgerskab og deltagelse. Resultatet ses i figur 4.1. neden for. Figur 4.1. Borgernes egne bud på det vigtigste i forhold til MEDBORGERSKAB OG DELTA- GELSE (Spørgsmål: Hvis du kun kan sige én ting, hvad vil du så sige, er det vigtigste for dig i forhold til medborgerskab og deltagelse som ældre? ) Aktiviteter (for ældre) 12 % At hjælpe hinanden og have fællesskab 10 % Have indflydelse (fx via Ældresagen el. at stemme) 5 % Transporten til aktiviteter og mobilitet 4 % Frivilligt om man deltager 3 % At være frivillig 2 % Ældresagen 1 % Andet 6 % Ved ikke / Ønsker ikke at svare 58 % Total 100 % NOTE: Spørgsmålet er stillet som et åbent spørgsmål, dvs. uden prædefinerede svarkategorier. I stedet noterer intervieweren borgerens egen formulering, som efterfølgende grupperes i kategorier. Grupperingen er foretaget af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Figur 4.1. viser, at relativt flest borgere peger på aktiviteter for ældre (12 pct.) og at hjælpe hinanden og have fællesskab (10 pct.) som det vigtigste i relation til medborgerskab og deltagelse. 5 pct. peger på, at det er vigtigt at have indflydelse. Dermed ses, at de hyppigst forekommende åbne besvarelser også under dette tema er blandt de højest rangerede forhold fra borgermøderne. Det bemærkes, at flertallet af borgerne i undersøgelsen - 58 pct. - har svaret ved ikke på det åbne spørgsmål om medborgerskab og deltagelse. Ved ikke-andelen er således højere i forhold til medborgerskab og deltagelse end de to øvrige visioner. Det kan skyldes, at medborgerskab og deltagelse ikke er vedkommende for de ældre, eller at medborgerskab og deltagelse er for luftigt et begreb til, at de ældre kan forholde sig til det. Under alle omstændigheder betyder den høje andel af ved ikke -svar kombineret med den store spredning i svarene, at borgerundersøgelsen ikke giver noget entydigt billede af borgernes holdninger til medborgerskab og deltagelse. Borgerne er efterfølgende bedt om at vurdere vigtigheden af de hyppigst nævnte forhold fra borgermødernes temadiskussioner om medborgerskab og deltagelse. Resultatet ses i figur 4.2. neden for. SUF 2014: Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 9

10 Figur 4.2. Vigtigste forhold for borgernes MEDBORGERSKAB og DELTAGELSE Ranglistning af input fra borgermøder (Spørgsmål: Jeg læser nu en række ting op, som kan have betydning for MEDBORGERSKAB OG DELTAGELSE som ældre. For hver ting jeg læser op, vil jeg bede dig om at sige, hvor vigtigt pågældende ting er for dig i forhold til medborgerskab og deltagelse for ældre ) At blive respekteret som et voksent menneske 92% At have indflydelse på de nære ting og min hverdag 88% At føle, jeg er en del af et fællesskab 83% At have kontakt til andre aldersgrupper eller generationer end min egen, fx med unge mennesker At kunne fortsætte med at deltage i samfundet fx at kunne deltage i de ting, jeg tidligere har deltaget i, fx At kunne fortsætte med at bidrage til samfundet og have ansvar for andre mennesker At bo et sted, hvor der er andre mennesker i samme livssituation som jeg selv 47% 73% 71% 82% At være politisk aktiv 37% Vigtig/Meget Vigtigt Hverken/eller Ikke vigtigt/slet ikke vigtigt Ved ikke Flest borgere vurderer, at det er vigtigt "at blive respekteret som et voksent menneske" (92 pct.), ligesom en stor del af borgerne også vurderer "indflydelse på de nære ting og hverdagen" (88 pct.) som vigtigt i relation til medborgerskab og deltagelse. Dermed viser undersøgelsen en tydelig sammenhæng mellem medborgerskab og deltagelse og undersøgelsens første tema om frihed. I relation til sidstnævnte var selvbestemmelse, som tidligere nævnt, blandt de forhold, som mere end 9 ud af 10 borgere vurderede som vigtigt i relation til frihed. Videre ses, at også det "at være en del af et fællesskab" (83 pct.) og "at have kontakt til andre generationer" (82 pct.) vurderes som vigtigt af langt størstedelen af borgerne. Det fremgår også, at forhold som "at bo et sted med andre mennesker i samme livssituation" (47 pct.) og "at være politisk aktiv" (37 pct.) vurderes som vigtigt af relativt færre borgere end de andre forhold om medborgerskab og deltagelse, som der spørges til i undersøgelsen. Københavns Kommune og medborgerskab og deltagelse Som det sidste spørgsmål under temaet, medborgerskab og deltagelse, er borgerne i undersøgelsen bedt om at give deres bud på, hvad Københavns Kommune kan gøre for at medvirke til at sikre SUF 2014: Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 10

11 medborgerskab og deltagelse for ældre i København. Resultatet af det åbne spørgsmål ses i figur 4.3. neden for. Figur 4.3. Hvad kan Københavns Kommune gøre for de ældres MEDBORGERSKAB og DELTAGELSE? (Spørgsmål: Kan du med dine egne ord fortælle, hvad du synes, er det vigtigste, Københavns Kommune kan gøre for dit medborgerskab og din deltagelse? ) Behov for flere ressourcer og transport muligheder 7 % Gode aktiviteter og gøre brug af frivillige 6 % Sikre borgerinddragelse 4 % Sikre at de basale behov dækkes 3 % Københavns kommune gør det godt 2 % Billigere eller gratis aktiviteter 2 % Behov for flere/bedre boliger 1 % Digital kommunikation skal være valgfri 1 % Andet 3 % Københavns Kommune skal ikke gøre noget det er ikke kommunens opgave 14 % Ved ikke / Ønsker ikke at svare 58 % Total 100 % NOTE: Spørgsmålet er stillet som et åbent spørgsmål, dvs. uden prædefinerede svarkategorier. I stedet noterer intervieweren borgerens egen formulering, som efterfølgende grupperes i kategorier. Grupperingen er foretaget af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Igen ses relativt stor spredning i svarene omkring, hvad Københavns Kommune kan gøre for at sikre ældres medborgerskab og deltagelse. Flest svar (7 pct.) omhandler ønsket om bedre ressourcer og transportmuligheder og gode aktiviteter og brug af frivillige (6 pct.). I lighed med det tidligere åbne spørgsmål om medborgerskab og deltagelse ses også her, at flertallet - 58 pct. - svarer ved ikke. Den høje andel af ved ikke -svar kombineret med den store spredning i svarene betyder, at borgerundersøgelsen ikke giver noget entydigt billede af borgernes holdninger til, hvad Københavns Kommune skal gøre for at sikre de ældres medborgerskab og deltagelse. SUF 2014: Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 11

12 5. Tryghed Borgerundersøgelsens tredje og sidste tema angår ældrepolitikkens tredje vision, tryghed. Figur 5.1. neden for viser resultatet af det åbne spørgsmål om, hvad borgerne vurderer som det vigtigste for, at de kan føle sig trygge som ældre. Figur 5.1. Borgernes egne bud på det vigtigste i forhold til TRYGHED (Spørgsmål: Hvis du kun kan sige én ting, hvad vil du så sige, er det vigtigste for dig i forhold til at have tryghed som ældre? ) Hjælp er tilgængelig 14 % At kunne færdes i sikkerhed i det offentlige rum 12 % Venner og familie 8 % Sikkerhed i eget hjem 8 % Økonomisk tryghed 7 % Lokalt netværk 7 % Godt helbred 5 % Andet 7 % Ved ikke / Ønsker ikke at svare 33 % Hovedtotal 100 % NOTE: Spørgsmålet er stillet som et åbent spørgsmål, dvs. uden prædefinerede svarkategorier. I stedet noterer intervieweren borgerens egen formulering, som efterfølgende grupperes i kategorier. Grupperingen er foretaget af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. I relation til tryghed ses lidt større overensstemmelse mellem borgernes svar end i relation til medborgerskab og deltagelse. De åbne svar kan således grupperes i lidt færre kategorier, og der findes en større andel svar i hver kategori. Igen ses, at de åbne besvarelser bekræfter inputtet fra borgermøderne. Det tydeliggøres i nedenstående figur 5.2., hvor borgerne i lighed med de øvrige temaer er bedt om at vurdere vigtigheden af de hyppigst nævnte forhold fra borgermødernes temadiskussioner om tryghed. Det fremgår, at de grupperinger, som borgernes åbne besvarelser kan kategoriseres under, i vidt mål er i overensstemmelse med de forhold, som borgermøderne udpegede som vigtige for ældres tryghed. En tredjedel af borgerne i undersøgelsen svarer ved ikke på spørgsmålet om, hvad der er det vigtigste i forhold til at have tryghed som ældre. SUF 2014: Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 12

13 Figur 5.2. Vigtigste forhold for borgernes TRYGHED Ranglistning af input fra borgermøder (Spørgsmål: "Jeg læser nu en række ting op, som kan have betydning for det at have TRYGHED som ældre. For hver ting jeg læser op, vil jeg bede dig om at sige, hvor vigtigt pågældende ting er for dig i forhold til at have tryghed som ældre. ") At føle mig tryg i min egen bolig 96% At have økonomisk sikkerhed 95% At jeg kan få hjælp, hvis jeg har behov for det At vide, hvor jeg kan henvende mig, hvis jeg får behov for hjælp At jeg kan færdes trygt og ubesværet i byen 93% 91% 91% At bo i et godt nærmiljø At jeg kan få hjælp, når der sker store ændringer i tilværelsen, fx hvis ægtefælle dør, jeg bliver syg el. l. At de mennesker, fx medarbejdere fra det offentlige, som skal hjælpe mig, er personer jeg kan være tryg ved At de mennesker, fx medarbejdere fra det offentlige, som skal hjælpe mig, kan imødekomme mine behov på en At jeg ikke bliver hægtet af på grund af den digitale udvikling 90% 89% 77% 77% 74% Vigtig/Meget Vigtigt Hverken/eller Ikke vigtigt/slet ikke vigtigt Ved ikke "At være tryg i egen bolig"; "at have økonomisk sikkerhed"; "at kunne få hjælp ved behov"; at vide, hvor man skal henvende sig for at få hjælp"; og "at bo i et godt nærmiljø" vurderes af mindst 9 ud af 10 borgere at være vigtigt for, at de kan føle sig trygge som ældre. Københavns kommune og tryghed Som det sidste spørgsmål under temaet, tryghed, er borgerne i undersøgelsen bedt om at give deres bud på, hvad Københavns Kommune kan gøre for at medvirke til at sikre tryghed for ældre borgere i København. Resultatet ses neden for. SUF 2014: Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 13

14 Figur 5.3. Hvad kan Københavns Kommune gøre for de ældre TRYGHED? (Spørgsmål: Kan du med dine egne ord fortælle, hvad du synes, er det vigtigste Københavns Kommune kan gøre for, at du føler dig tryg? ) Mere politi / bedre indsats mod kriminalitet / mere sikkerhed i det offentlige rum 10 % Nemmere at få hjælp / bedre hjælp 10 % Mere fleksibelt system 4 % Bedre vilkår for handicappede og ældre i det offentlige rum 4 % Mindre digital kommunikation 2 % Københavns Kommune gør det godt 2 % Ønsket om fast hjælper 2 % Københavns Kommune skal ikke gøre noget det er ikke kommunens opgave 10 % Andet 4 % Ved ikke / Ønsker ikke at svare 51 % Total 100 % NOTE: Spørgsmålet er stillet som et åbent spørgsmål, dvs. uden prædefinerede svarkategorier. I stedet noterer intervieweren borgerens egen formulering, som efterfølgende grupperes i kategorier. Grupperingen er foretaget af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Flest åbne svar om tryghed kan grupperes under overskrifterne mere politi / bedre indsats mod kriminalitet / mere sikkerhed i det offentlige rum og nemmere at få hjælp / bedre hjælp, som begge rummer 10 pct. af de åbne besvarelser om, hvad der er vigtigst, at Københavns Kommune kan gøre i relation til tryghed. I lighed med resultaterne om de to andre visioner, ses også i relation til tryghed, at en stor andel af de ældre (51 pct.) har svaret ved ikke på det åbne spørgsmål om, hvad Københavns Kommune kan gøre for, at de ældre føler sig trygge. Også her skal resultatet af dette spørgsmål således tolkes med dette in mente. SUF 2014: Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 14

15 6. Hvordan kan København blive et bedre sted for ældre? Som det sidste spørgsmål i undersøgelsen er deltagerne blevet bedt om at give gode råd til, hvordan Københavns Kommune kan blive en bedre kommune for ældre borgere at bo i. Resultatet ses i figur 6.1. neden for. Figur 6.1. Gode råd til at gøre København til en bedre kommune for ældre (Spørgsmål: Så vil jeg høre, om du har et godt råd til, hvordan Københavns Kommune kan blive en bedre kommune for ældre borgere at bo i? ) Flere / billigere tilbud til ældre 12 % Bedre / mere hjemmehjælp 9 % Bedre / mere hjemmehjælp 9 % Bedre, pænere veje / fortove / generelt det offentlige rum 6 % Flere ressourcer 4 % Mere inddragelse af ældre 4 % Københavns Kommune gør et godt stykke arbejde 4 % Bedre / mere offentlig transport 3 % Andet 7 % Ved ikke / Ønsker ikke at svare 50 % Total 100 % NOTE: Spørgsmålet er stillet som et åbent spørgsmål, dvs. uden prædefinerede svarkategorier. I stedet noterer intervieweren borgerens egen formulering, som efterfølgende grupperes i kategorier. Grupperingen er foretaget af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. SUF 2014: Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 15

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2016 Center for Kræft

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 Bilag 1 - Referat af alle brugerundersøgelser i 2016 Dette

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Visitation 1 Brugerundersøgelse 2016 Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Indhold. Udredning og Rehabilitering, SUF Total

Indhold. Udredning og Rehabilitering, SUF Total Udredning og Rehabilitering, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG HJEMMEPLEJE 2019 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BAGGRUND OG METODE..... 3 OPSUMMERING OG SAMMENLIGNING AF RESULTATER.... 8 SAMLET TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN.......

Læs mere

Indhold. Hjemmepleje, SUF Total

Indhold. Hjemmepleje, SUF Total Hjemmepleje, SUF Total Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på alle

Læs mere

Tilfredshed blandt beboere i plejebolig

Tilfredshed blandt beboere i plejebolig Tilfredshed blandt beboere i plejebolig Rapport Region Lyngby-Taarbæk Hovedstaden Kommune Marts 2018 29/6/16 Kapacitetsudredning 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 Metode 3 2. HOVEDKONKLUSIONER 4

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Slottet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Slottet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Slottet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt borgere der benytter

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Skjulhøjgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Skjulhøjgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Skjulhøjgård KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Sølund. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Sølund. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Sølund KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Møllehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Møllehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Møllehuset KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Ørestad Plejecenter KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kastanjehusene. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kastanjehusene. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Kastanjehusene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bryggergården. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bryggergården. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bryggergården KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bomiparken. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bomiparken. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bomiparken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bispebjerghjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bispebjerghjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bispebjerghjemmet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Egebo. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Egebo. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Egebo KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Hjortespring. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Hjortespring. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Hjortespring KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Pilehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Pilehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Pilehuset KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rundskuedagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rundskuedagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Rundskuedagen KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Solgavehjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Solgavehjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Solgavehjemmet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bonderupgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bonderupgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bonderupgård KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Nybodergården. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Nybodergården. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Nybodergården KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Verdishave. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Verdishave. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Verdishave KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rosenborgcentret. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rosenborgcentret. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Rosenborgcentret KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kildevæld Sogn. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kildevæld Sogn. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Kildevæld Sogn KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ABSALONHUS

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ABSALONHUS BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ABSALONHUS Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne.

Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne. Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne. Epinion Capacent Indhold 1 Indledning...3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Karakteristik af respondenter... 3 1.3 Centrale

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. Kastanjehusene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. Kastanjehusene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE Kastanjehusene 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen CKSK 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år Svarfordelinger på alle spørgsmål Brugerundersøgelsen

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I R E S P O N D E N T E R

P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I R E S P O N D E N T E R HJEMMEPLEJEUNDERSØGELSE KØGE KOMMUNE P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I 2 0 1 7 764 R E S P O N D E N T E R P R O J E K T K O N S U L E N T E R C O N N I E F : L A R S E N, K A R I N A N Y H O

Læs mere

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Magistraten

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Magistraten Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Magistraten Service på Rådhusets kontorer (herunder Borgerservicecentret): På spørgsmål vedrørende servicen på Rådhusets kontorer er det kun de borgere, der har tilkendegivet,

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Spørgeskemaundersøgelse af borgernes tilfredshed med støtte efter Lov om social service 83. Brugertilfredshed i hjemmeplejen 2018 Tønder kommune HR Baggrund og metode...2

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2018 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL AARHUS KOMMUNE OPLÆG TIL ANALYSEDESIGN MAJ 2015 OVERSIGT Indledning Dataindsamlingen Forholdet mellem de to Aarhusmål Medborgerskab En god by for alle 3 5 8 10 12 1 INDLEDNING

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD AC PEDER LYKKE

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD AC PEDER LYKKE BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD PEDER LYKKE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Aktivitetstilbud 1 Brugerundersøgelse Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Indhold. Aktivitetstilbud, SUF Total

Indhold. Aktivitetstilbud, SUF Total Aktivitetstilbud, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 INDHOLD 3 BAGGRUND OG FORMÅL 4 HOVEDKONKLUSIONER 5-7 RESPONDENTERNES BAGGRUND 8-12 AARHUS EN GOD BY FOR ALLE 13-15 TRIVSEL OG ENSOMHED 16-19

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE MTO og APE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE MTO og APE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE MTO og APE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt brugere har haft ophold

Læs mere

Kendskab til borger.dk. December 2018

Kendskab til borger.dk. December 2018 Kendskab til borger.dk 2018 December 2018 FORMÅL Undersøgelsens formål Formål Digitaliseringsstyrelsen ønsker i 2018 at få gennemført en kendskabsanalyse af borger.dk Digitaliseringsstyrelsen har tidligere

Læs mere

Indhold. Rehabiliteringscentre, SUF Total

Indhold. Rehabiliteringscentre, SUF Total Rehabiliteringscentre, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Resumé Dette notat viser resultater fra den nationale trivselsmåling fra foråret 2017 for eleverne i 4.-9. klasse i folkeskolen. Elevernes trivsel præsenteres i

Læs mere

Indhold. Plejebolig, SUF Total

Indhold. Plejebolig, SUF Total Plejebolig, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Møllehuset

Indhold. Plejebolig, Møllehuset Plejebolig, Møllehuset 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Bispebjerghjemmet

Indhold. Plejebolig, Bispebjerghjemmet Plejebolig, Bispebjerghjemmet 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Dr. Ingrids Hjem

Indhold. Plejebolig, Dr. Ingrids Hjem Plejebolig, Dr. Ingrids Hjem 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Bonderupgård

Indhold. Plejebolig, Bonderupgård Plejebolig, Bonderupgård 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Poppelbo

Indhold. Plejebolig, Poppelbo Plejebolig, Poppelbo 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Håndværkerforeningen

Indhold. Plejebolig, Håndværkerforeningen Plejebolig, Håndværkerforeningen 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE SUNDHEDSHUSE FOREBYGGELSE KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE SUNDHEDSHUSE FOREBYGGELSE KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE SUNDHEDSHUSE FOREBYGGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt borgere,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015 Undersøgelser af tilfredshed Beboere på plejecentre og i omsorgsboliger Næstved Kommune, 2015 1 2 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Hørgården

Indhold. Plejebolig, Hørgården Plejebolig, Hørgården 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Bryggergården

Indhold. Plejebolig, Bryggergården Plejebolig, Bryggergården 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Absalonhus

Indhold. Plejebolig, Absalonhus Plejebolig, Absalonhus 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Rosenborgcentret

Indhold. Plejebolig, Rosenborgcentret Plejebolig, Rosenborgcentret 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Nybodergården

Indhold. Plejebolig, Nybodergården Plejebolig, Nybodergården 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt Københavns Kommunes hjemmeplejemodtagere

Læs mere

Markedsanalyse. 11. juli 2018

Markedsanalyse. 11. juli 2018 Markedsanalyse 11. juli 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Officielle anbefalinger og kostråd ja tak Sundhedsdebatten fortsætter, og der

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler

af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler UNDERSØGELSE af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler Rådet for Etniske Minoriteter Marts 2004 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN Rådet for Etniske Minoriteter afholdt den 3. maj 2003 en konference

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. Kærbo KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. Kærbo KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG Kærbo 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere