Stresstest bringer os nærmere bankunionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stresstest bringer os nærmere bankunionen"

Transkript

1 BRIEF Stresstest bringer os nærmere bankunionen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh RESUME De europæiske banker har lige været igennem en omfattende stresstest. Testen er et vigtigt skridt i oprydningsarbejdet efter finanskrisen og er således også en vigtigt brik i forhold til opbygningen af bankunionen. 130 banker er blevet testet. 25 af dem bestod umiddelbart ikke testen. Set i forhold til den stresstest, der blev gennemført tilbage i 2011 er sundhedstilstanden i den europæiske banksektor dog blevet forbedret. Herudover skal man ikke undervurdere stresstestens præventive virkning. De omfattede banker har således siden annonceringen af stresstesten hentet mere end 200 mia. euro som supplerende kapital. De 30 største banker har alene hentet 60 mia. euro. Selve stresstesten er således med til at skabe en mere sund finanssektor. I forhold til debatten om bankunionen har det været anført, at de nordlige lande risikerer at betale for de sydeuropæiske dårligdomme. Derfor er det afgørende, at slå fast, at hele tanken med stresstesten er, at få ryddet op. En oprydning, der også omfatter banker i kernelande som Tyskland, Belgien og Frankrig. De dansker banker kom fint igennem stresstesten, men flere banker har været nødsaget til at foretage nogle ekstra nedskrivninger som følge af undersøgelsens grundighed. Tillid til banksystemet er afgørende for, at få Europa tilbage på sporet i forhold til at få skabt økonomisk vækst. En afgørende forskel mellem USA og Europa er, at man relativt hurtigt fik ryddet op i den finansielle sektor i USA. Det har løftet de private investeringer markant. En omfattende stresstest, hvor 80 pct. af det samlede udlånsmarked i eurolandene er blevet undersøgt er et vigtigt led i denne proces. En højere tillid bør medfører øget appetit på udlån. Tænketanken EUROPA 2014 thinkeuropa.dk

2 HOVEDKONKLUSIONER: Stresstesten er hovedrengøringen, nu overgår den løbende rengøring til ECB. 130 banker er blevet grundigt undersøgt og udsat for en hård test. Stresstestens grundighed skaber tillid. 25 banker bestod umiddelbart ikke testen, men reelt er der kun otte banker der er på kapitaljagt. En oprydning i den finansielle sektor er afgørende i forhold til, at skabe tillid til den finansielle sektor. Stresstesten er derfor en grundsten forhold til at få skabt økonomisk vækst og øget udlån. Stresstesten er således også et udtryk for, at nationale tilsyn ikke har været tilstrækkelige. Det er ikke kun de sydeuropæiske banker, der har brug for oprydning og ekstrakapital. Der er således også banker i Tyskland, Belgien og Frankrig på listen over dumpede banker. Men også danske banker har måtte fore- tage nedskrivninger efter stresstestens gennemførelse. Stresstesten er afgørende i forhold til opbygningen af bankunionen. Nu har vi fået et kig i maskinrummet og dermed er noget af usikkerheden ved at indgå i en forsikring elimineret. Det styrker bankerne, bankunionen og mulighederne for øget økonomisk vækst. Stigende aktiekurser tyder på, der er blevet taget god i mod stresstesten, hvilket har vist sig i form af stigende aktiekurser de første timer efter of- fentliggørelsen af testen. Den sande lakmusprøve består dog i, at der i nærmeste fremtid ikke pludselig kommer nyheder frem om en bank i problemer, der har været omfattet af testen. 2

3 En brik i bolværket mod finanskriser I søndags (den 26. oktober) kom der endnu en væsentlig brik i bolværket mod fremtidige finanskriser. Den Europæiske Centralbank (ECB) og The European Bank Authority (EBA) 1 offentliggjorde nemlig en omfattende stresstest af Europas 150 største banker analytikere har været i gang med at undersøge og analysere, hvad der svarer til mere end 80 pct. af det samlede udlånsmarked i Europa. Tanken med stresstesten, udover at teste bankernes robusthed mod fremtidige kriser, var også at åbne op for maskinrummet, sådan at investorer og andre interessenter kan se, hvad der gemmer sig på bankernes bøger. Der er altså blevet åbnet op for maskinrummet blandt de banker, der vil blive omfattet af bankunionen. Åbenhed omkring bankernes styrke er afgørende for, at få genopbygget tilliden til det finansielle system og dermed også afgørende for det videre arbejde med opbygningen af bankunionen. Bankunionen skal opfattes som en forsikring, nu er svaghederne blandt forsikringstagerne lagt frem, hvorfor noget af den asymmetriske information, der traditionelt gør forsikringsopbygninger vanskelig, er elimineret. Det er tillidsskabende og investorer og andre interessenter kan nu bedre vurdere værdien af den forsikring, som bankunionen medfører. De væsentligste resultater De væsentligste resultater i stresstesten viser, at banker siden annonceringen af stresstesten har hamstret kapital. Stresstesten har haft en ganske præventiv virkning. De 30 største banker har alene siden annonceringen af stresstesten hentet 60 mia. euro som supplerende kapital. Samlet har de 130 banker, der er omfattet af ECB s stresstest, hentet over 200 mia. euro. 25 banker kom ikke igennem stresstesten, hvilket svarer til knap 20 pct. af de testede banker i ECB s undersøgelse. Faktisk er den relative andel imidlertid noget lavere i den samlede undersøgelse, idet 20 banker uden for eurosamarbejdet, såsom de store danske og svenske banker faktisk også blev testet. Dermed var der reelt 150 banker, der blev testet, hvilket bringer den relative andel ned på knap 17 pct. Denne andel skal sammenlignes med den stresstest, der blev gennemført i 2011, hvor 90 banker var omfattet og hvor 20 banker ikke gik igennem testen. Relativt svarer det til, at godt 22 pct. af de testede banker dengang dumpede testen. Resultatet af stresstesten viser dermed, at sundhedstilstanden i det finansielle system trods alt er blevet forbedret i Europa. 1 I virkeligheden er der tale om tre uafhængige undersøgelser. ECB har stresstestet 120 banker, og set på 130 bankers balance (Asset Quality Review). EBA har stresstestet 123 banker. Der er et vist sammenfald, idet 93 banker har været med i alle tre undersøgelser. 20 Banker er kun blevet testet af EBA primært en række banker uden for eurosamarbejdet og 20 Banker er kun blevet testet af ECB. Alt 3

4 Herudover kan det konkluderes, at ECB/EBA er gået grundig til værks med en hovedrengøring i den finansielle sektor. Efterfølgende er ECB nu klar til den løbende rengøring som den officielle tilsynsmyndighed. En overvågning der ifølge ECB skal være tæt, fair og uafhængig. Det er blevet kritiseret, at basisscenariet i ECB analyse er lavet under for gunstige forudsætninger, idet den bygger på ECB s såkaldte vinterprognose. Siden den blev offentliggjort er den europæiske økonomi bremset noget op. Til gengæld er selve stressscenariet til gengæld et meget skarpt scenarie, der summerer de sidste fem års krise. Stresstesten svarer til, at tre års krise har ramt bankerne fra den ene dag til den anden som et chok. Sammenligner man Europa med USA er det afgørende, at få gjort hovedrent og skabt tillid til det finansielle system igen. I USA fik man forholdsvist hurtigt genskabt tilliden til den finansielle sektor. Det har bidraget til at løfte niveauet for private investeringer, der typisk kræver finansiering. Det er ikke sket i Europa, hvor vi stadigvæk har en investerings- og udlånskrise. 12 af de 25 dumpede banker har imidlertid allerede polstret sig bedre her i 2014, hvor undersøgelserne i stresstesten basere sig på regnskaber fra De resterende 13 banker er nu umiddelbart gået på jagt efter yderligere kapital. Fem af de 13 banker har dog allerede betrygget ECB i, at de kan fremskaffe den fornødne kapital, hvorfor der reelt kun er otte banker, der mangler af fremlægge en kapitalplan. Tilsammen skal disse banker skaffe 6,25 mia. euro for at kunne fortsætte som hidtil. De banker, der har brug for at supplere deres kapitalgrundlag, har nu 14 dage til at fremlægge deres planer, hvorefter de har 6 eller 9 måneder til at realisere planerne. Hvorvidt man har 6 eller 9 måneder afhænger af, om banken er faldet igennem på basisscenariet eller stressscenariet, der er et tænkt eksempel på, at en ganske hård krise sætter ind. Umiddelbart kan det lyde hårdt, at banken kun har 14 dage til at offentligøre, hvad planerne er i forhold til at rejse kapital. Årsagen er imidlertid, at man ikke ønsker at bremse væksten i den europæiske økonomi. En følge af den korte tidsfrist er, at bankerne er nødt til at hente ny kapital fremfor at slanke balancerne. Dermed er det bankernes ejere, der må til lommerne fremfor, at kunder må se sig om efter nye bankforbindelser. Det mest magelige for bankernes direktioner vil uden tvivl være at slanke balancerne, det er imidlertid en tidskrævende proces. ECB/EBA har således i udformningen af stresstesten og dens konsekvenser forsøgt at tage højde for, at der aktuelt er en kreditklemme af en vis størrelse i Europa. Bankernes udlån er således alene siden 2012 blevet reduceret med 5,6 pct. 4

5 Figur 1: Markant reduktion i bankernes udlån De europæiske bankers udlån i milliarder euro eksklusiv udlån til MFI er og stater Kilde: BIS Hele Europa er ramt I forhold til debatten om bankunionen, har der været stor fokus på, at det er de sydeuropæiske lande, og at deres banker udgør et problem for den finansielle sektor i Europa. Stresstesten viser imidlertid, at det ikke kun er randlande syd for alperne, der har problemfyldte banker. Der er også banker på listen fra henholdsvis Tyskland, Belgien og Frankrig. Lande der normalt opfattes som kernelande i det europæiske samarbejde. Her bør det også nævnes at flere tyske banker faktisk ikke vil være i stand til at gennemføre stresstesten i forhold til fremtidens kapitalkrav 2. Det springer naturligvis i øjnene, at et land som Italien har hele ni banker på listen over dumpede finansinstitutter. Her synes der således, at være en vis systematik i stresstestens resultater. Set på makroniveau er Italiens økonomi stadigvæk hårdt ramt af den økonomiske krise, hvilket har stor betydning for den finansielle sektor i Italien. Det er især udlån til shippingbranchen og til små og mellemstore virksomheder, der påvirker bankernes balancer negativt. I forhold til dette bliver bankerne nødt til, at være bedre til at vurdere boniteten hos kunderne også i forhold til mere risikofyldte brancher. Både shippingbran- chen og små og mellemstore virksomheder vurderes, at være ganske konjunk- turfølsomme. 2 Som en følge af den regulering (Basel III), der har ramt den finansielle sektor efter finanskrisen er der indført krav om stigende kapitaloverdækning der løbende indfases. Det betyder, at over de kommende år er der flere banker der skal ud og hente yderligere kapital. Det drejer sig også om banker, der aktuelt ikke mangler kapital. 5

6 Over halvdelen af de Italienske banker har imidlertid allerede rejst den nødvendige kapital til at forsætte som hidtil ligesom, at bankerne på listen fra Tyskland, Belgien og Frankrig har skaffet den fornødne kapital. De danske banker kom flot igennem stresstesten uden større problemer, det ændrer imidlertid ikke ved, at flere af de danske banker var nødsagtet til at nedskrive værdien af deres aktiver, som følge af Finanstilsynets gennemgang af enkelt sager. Stresstesten har dermed også medvirket til en vis oprydning i den hjemlige finanssektor. Generelt er der blevet taget godt i mod ECB s stresstest. De finansielle markeder åbnede handelssessionen efter offentliggørelse med det aktiehandlerne kalder rally på bankaktierne. Aktiemarkederne har således bredt hen over Europa reageret positivt på stresstesten og bankernes aktier er steget i gennemsnit med 2-3 procentpoint i værdi. En stigning der efterfølgende er blevet glattet noget ud, som følge af svage nøgletal for den tyske økonomi. De stigende aktiekurser gjorde sig faktisk også gældende for langt hovedparten af de banker, der er på listen over dumpede banker. Årsagen er, at størsteparten af disse meget hurtigt kunne melde ud, at de har fået styr på finanserne. Der kunne således kun observeres fald i aktiekurserne på nogle af de otte banker, der endnu ikke har meldt ud hvad fremtiden bringer. Tillid skaber vækst Nu er stressteten blevet offentliggjort, hvad er så næste trin? Den 4. november træder bankunionen i kræft, hvorfor ECB overtager det løbende eftersyn. Stresstesten indikerer, at flere af de nationale tilsyn ikke har gået så grundigt til værks som ECB. Det at ECB overtager det løbende tilsyn giver dermed finanssektoren et vist kvalitetsstempel. ECB har som centralbank en høj troværdighed, og denne troværdighed bør over tid smitte af på bankerne. Ud over den løbende rengøring må man forvente, at ECB også fremadrettet vil annoncere større gennemgribende hovedrengøringer med års mellemrum. Den tillid som stresstesten skaber ved at vise sort på hvidt, at bankerne kan modstå en betydelig økonomisk krise bør give anledning til, at bankerne til dels har mere mod på at låne penge ud til hinanden. Dels har mere mod på at låne penge ud til kunder, der ønsker at investere i realkapital, dvs. i produktionsan- læg som maskiner, bygninger mv. Når bankerne først er velpolsteret er der ikke et incitament til at slanke balancerne yderligere. Stresstesten er således et udtryk for, at bankernes kreditværdighed er øget. I den forbindelse er det også afgørende, at bankerne er nødsaget til at forrente den kapital de har polstret sig med. Bankerne tjener trods alt deres penge ved at låne penge ud. Den sande lakmusprøve for værdien af stresstesten kommer dog først over tid. Sidst vi fik en stresstest i 2011 kom der efterfølgende hurtigt problemer i den belgiske bank Dexia. Investorer vil derfor nok kræve en vis sikkerhed for finansiel holdbarhed. Dermed vil der være stor fokus i den kommende tid på 6

7 bankernes regnskaber, ligesom at andre uafhængige analyser vil blive brugt som benchmark. Efterfølgende har det vist sig, at stresstesten indeholdte enkelte fejl i forhold til oplysninger om specifikke banker. Fejlene har dog ikke betydning for stresstestens samlede konklusioner. 7

DANSK NEJ TIL BANKUNIONEN KAN KOSTE MILLIARDER

DANSK NEJ TIL BANKUNIONEN KAN KOSTE MILLIARDER NOTAT DANSK NEJ TIL BANKUNIONEN KAN KOSTE MILLIARDER Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Bankunionen kan opfattes som en forsikringsordning, og når man tegner en

Læs mere

Danmark har brug for en bankunion

Danmark har brug for en bankunion NOTAT Danmark har brug for en bankunion Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Danmark har brug for en europæisk bankunion. Så enkelt kan konklusio- nen opsummeres,

Læs mere

DER ER RÅDERUM TIL EN STOR EUROPÆISK INVESTERINGSPLAN PÅ 100 MIA. EURO OM ÅRET

DER ER RÅDERUM TIL EN STOR EUROPÆISK INVESTERINGSPLAN PÅ 100 MIA. EURO OM ÅRET NOTAT DER ER RÅDERUM TIL EN STOR EUROPÆISK INVESTERINGSPLAN PÅ 100 MIA. EURO OM ÅRET Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Europa er ramt af en trehovedet krise. Der

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

TØVEN MED BANKUNIONEN TRUER REALKREDITTEN

TØVEN MED BANKUNIONEN TRUER REALKREDITTEN NOTAT TØVEN MED BANKUNIONEN TRUER REALKREDITTEN Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME En vigtig opgave for en ny regering bliver at sikre den danske realkredit i EU-

Læs mere

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller Effekt på solvens og risikovægtede aktiver Arbejdspapir nr. 1 fra sekretariatet, september 2013 1 KRAKAfinans - Finanskrisekommissionens sekretariat

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM

TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM BRIEF TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Torsdag i denne uge holder Den Europæiske Centralbank (ECB) rentebeslutningsmøde.

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - Efterår 2008 ---------------- Opgaveløser: Vejleder: Martin Riedel Finn Østrup Opgave nr. 13b Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 212-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 14. januar 29 Udlånsvækst med/uden statslig kapital

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS indhold Formue 26. årgang 01 // 2012 Stærke afkast i 2011 Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS Obligationsanalyse 200 år og stadig attraktiv Formue

Læs mere

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod indhold Formue 26. årgang 04 // 2011 Optimal portefølje - kræver global investering Aktiestrategi - når usikkerheden raser Formuepleje 3 år efter Lehman Brothers kollaps Aktiemarkederne nede Formuepleje

Læs mere

det finansielle danmark

det finansielle danmark det finansielle danmark December 214 Det Finansielle Danmark spiller en afgørende rolle i samfundet. En robust, stabil og fremtidsorienteret banksektor med konkurrencedygtige rammevilkår er en forudsætning

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

Krisen sidder dybt i danskerne

Krisen sidder dybt i danskerne Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV juni 2010 Krisen sidder dybt i danskerne Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i 2009-2012 skal skabe bedre overblik

Læs mere

Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012

Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012 Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012 Hvad kan vi lære af finanskrisen? Finanskrisen har medvirket til at skabe et kraftigt økonomisk tilbageslag og en statsgældskrise i den

Læs mere

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 En østjysk fusion - En tænkt situation HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemformulering

Læs mere