Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund"

Transkript

1 Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013

2 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning Beretning for Sydkredsen Beretning fra Østkredsen Beretning fra Nordkredsen Planudvalgets beretning Børn & Unge-udvalgets beretning Kortudvalgets beretning for Breddeudvalgets beretning Eliteudvalgets beretning MTBO-udvalgets beretning Budget VISIONSPUNKTER fokus i Anmeldelsesblanket Årsrapport

3 Program Repræsentantskabsmødet 2013 afholdes lørdag den 2. marts i Brøndby. Repræsentantskabsmødet indledes lørdag kl Der er mange og spændende punkter på dagsordenen og vi ser frem til at se så mange klubrepræsentanter som muligt. Uden for mødesalen vil I kunne opleve spændende udstillinger af nye tiltag og projekter i JERES orienteringsforbund! I vil kunne deltage i et orienteringsløb i Idrættens Hus, og I har muligheden for at besøge DOFs kontor. Det tilstræbes at følge følgende tidsplan: kaffe og brød Optælling af repræsentanter navneregistrering Repræsentantskabsmødet begynder sit arbejde. Velkomst og valg af dirigent og sekretær: Hovedbestyrelsen foreslår Troels Nielsen som dirigent og Gert Pedersen som sekretær. 10:15 Skovadgang og zonering Status på den nye aftale med Naturstyrelsen v/ Bendt Frandsen, Planudvalget 10:35 Workshops / Debat 11:45 Hilsen fra DIF v/ Preben Staun, næstformand i DIF 12:00 Æresbevisninger og uddelinger af udmærkelser for Årets breddeklub overrækkes af Lisa Tantholt, Breddeudvalget Årets Løber overrækkes af Dorthe Hansen, Eliteudvalget Årets MTB-O rytter overrækkes af Bjarke Refslund, MTB-O udvalget Årets kortprofil overrækkes af John Holm, Kortudvalget Årets Træner hædres af Dorthe Hansen, Eliteudvalget Silva-blokken - overrækkes af Troels Bent Hansen, Østkredsudvalget DOF-ærestegn overrækkes af formand Helge Søgaard Organisatoren overrækkes af formand Helge Søgaard 12:30 Frokost Orientering Sport & natur 3

4 Program Den formelle del af Repræsentantskabsmødet jævnfør dagsorden Beretninger Regnskab 2012 og budget Behandling af indkomne forslag Kontingenter Valg Orientering om valg i kredsene Næste års Repræsentantskabsmøde Eventuelt Der indlægges en 15 minutters pause undervejs. 15:30 Repræsentantskabsmødet afsluttes. Orientering Sport & natur 4

5 Praktiske oplysninger Mødet afholdes i: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Af hensyn til bestilling af forplejning henstiller vi til, at man tilmelder sig via O-service senest fredag den 22. februar Repræsentantskabsmødet er gratis for to klubrepræsentanter ønsker man flere repræsentanter med, er prisen kr. 500,- pr. repræsentant. Stemmeret Repræsentantskabsmødet består af klubbernes repræsentanter samt hovedbestyrelsens og kredsbestyrelsernes medlemmer samt medlemmer af faste udvalg, staben og appeludvalget. Dirigenten kan give andre end de nævnte taleret. Det er kun klubbernes repræsentanter, der har stemmeret ved repræsentantskabsmødet. Hver klub har 2 stemmer. Fuldmagt En klub kan alene give stemmefuldmagt til egne repræsentanter. En klub kan give en repræsentant skriftlig fuldmagt til at disponere begge klubbens stemmer. Anmeldelse af antal repræsentanter For at være stemmeberettiget skal en klubs skriftlige anmeldelse af antal repræsentanter være sekretariatet i hænde senest 5 dage før repræsentantskabsmødet. Fristen er således mandag den 25. februar 2013 Men vi henstiller til at, I tilmelder jer via O-service inden 22. februar Navneanmeldelse Stemmeret er endvidere betinget af, at navneanmeldelse sker skriftligt senest ved repræsentantskabsmødes begyndelse. Klubrepræsentanterne bedes bruge Navne - anmeldelsesblanket vedlagt som bilag, der underskrevet og i original sendes med post til Dansk Orienterings-Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby eller afleveres ved ankomsten. Blanketten kan samtidig benyttes til afgivelse af fuldmagt. Orientering Sport & natur 5

6 Dagsorden Optælling af repræsentanter a) Valg af dirigent og sekretær b) Workshops - Se under program ovenfor. c) Beretning om forbundets virksomhed ved formanden og de faste fag- og kredsudvalg. d) Regnskab og budget, 1. Forelæggelse og eventuel godkendelse af det reviderede regnskab, 2. Forelæggelse af budget for indeværende år, herunder godkendelse af de af hovedbestyrelsen vedtagne afgifter. 3. Forelæggelse af budgetskitse for det efterfølgende kalenderår. e) Behandling af hovedbestyrelsens forslag til klubkontingent f) Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag g) Valg af nedennævnte personer for en 2-årig periode: 1. Formand (lige år) - Helge Søgaard 2. Næstformand (ulige år) - Kim Folmann Jørgensen modtager genvalg 3. Næstformand (lige år) - Mette Rønning Steffensen 4. Formand for Planudvalget (lige år) - Jens Jørgen Lyngaa 5. Formand for kortudvalget (ulige år) - John Holm modtager genvalg 6. Formand for MTBO-udvalget (lige år) - Bjarke Refslund 7. Formand for Breddeudvalget (ulige år) - Lisa Tantholdt modtager genvalg 8. Formand for Børne- og ungdomsudvalget (lige år) - Merete Spangsberg Nielsen 9. Formand for Eliteudvalget (ulige år) - Dorthe Hansen modtager ikke genvalg Hovedbestyrelsen foreslår Thomas Jensen h) Valg af: 1. 3 revisorer, heraf 1 statsautoriseret. - DIF-revision /KPMG - Palle Møller Nielsen modtager ikke genvalg - Jens Aaris Thisted 2. 1 revisorsuppleant - Finn Redder Olsen Orientering Sport & natur 6

7 Dagsorden i) Valg af: 1. Formand for Appeludvalget - Søren Hviid modtager genvalg 2. 2 medlemmer til Appeludvalget - Gunnar Tamberg modtager ikke genvalg - Kell Sønnichsen modtager genvalg Hovedbestyrelsen foreslår Torben Kristensen 3. 2 suppleanter til Appeludvalget - Torben Kristensen stiller op til udvalget - Thomas Lindschou modtager genvalg j) Orientering om klubledermødernes valg af kredsudvalgsformænd og stedfortrædere samt eventuelle medlemmer af fagudvalgene. k) Eventuelt, herunder meddelelse om tid og sted for det kommende års repræsentantskabsmøde. Orientering Sport & natur 7

8 Formandens beretning Dansk Orienterings-Forbund BERETNING 2012 Indledning Det er nemt at gentage sig selv, men det falder naturligt at konstatere, at også 2012 blev et godt år for dansk orientering. Arbejdet og stemningen i såvel forbund (DOF), hovedbestyrelse (HB), udvalg og arbejdsgrupper samt i kredse og klubber er præget af positive holdninger og en konstruktiv tilgang til de udfordringer eller opgaver, som der er arbejdet med i årets løb. Dette gør sig i høj grad også gældende, når snakken går på tværs af landsdele og klubfarver på stævnepladserne dér hvor orientering nydes og udvikles. Strategi 2015 HB s strategiske redskab er forsat Vision 2015, der blev vedtaget på et repræsentantskabsmøde for nogle år siden. Vi har siden arbejdet os målrettet gennem flere af visionens konkrete indsatsområder, men på trods heraf har sådanne dokumenter det med at henfalde som årene går i strategiperioden. For at undgå dette har HB vedtaget, at 4 indsatsområder skal have særlig fokus i 2013: Løbsudvikling: Her gælder det flere enkle løb i forskellige former året rundt, som inspiration til flere udøvere og flere starter. Og helst løb på terminslisten, så de kommer til kendskab for flest mulige. Eller mere fokus på kvalitetsløb og større nationale arrangementer, som det er værd at rejse efter eller værd at blive hjemme i sommerferien for at deltage i. Lettere at komme i gang med orientering Intensivering af arbejdet med at undgå frafald blandt dem som kommer som nye, suppleret med strukturerede lærings- og introforløb og måske nye medlemsformer, som vi endnu ikke helt er kommet i gang med, men som kunne gøre det mere attraktivt for nye udøvere. Flere værktøjer til klubber og frivillige Livet skal gøres lettere for såvel frivillige som klubber gennem bedre formidling af de muligheder og de mange værktøjer, som vi har på hylderne i dag, suppleret med nye muligheder eksempelvis et udvidet tilmeldings- og medlemsadministrationssystem. DOF-Akademiet Som bredt betragtet sætter fokus på uddannelse og kompetenceskabelse. Udover decideret løbstilrettelæggelse og planlægning er det også relevant at sætte ledelse, motivation, udvikling eller ressourcedisponering på dagsordenen. Danmarks Idræts Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) Samarbejdet med DIF er forløbet på bedste vis, og det er uændret vores opfattelse at DIF værdsætter vort strukturerede tilgang til arbejdet i et specialforbund. Vi er vidende om, at der ofte refereres til DOF, når der skal give gode eksempler herpå. TD besluttede i 2012 at opgradere vort landsholdsarbejde til Verdensklasseniveau, hvilket er det højeste støttegruppe indenfor TD. Betydningen heraf skal ses i lyset af, at der kun kommer 8-10 specialforbund i denne kategori, samt at orientering er den eneste ikke-olympiske idræt. Orientering Sport & natur 8

9 Beretning for 2012 Økonomisk betyder vore gode relationer til såvel DIF som TD rigtigt meget i vores samlede økonomi. O-service Som tidligere orienteret opsagde leverandøren af dette system ganske uventet arbejdet med at udvikle systemet med langt flere muligheder end i dag, på trods af at vi langt tidligere i forløbet havde defineret de ønskede ændringer og fastlagt prisen herfor. HB er meget optaget af at leve op til de forventninger, som klubberne med rette kan have til sådanne faciliteter, og der arbejdes meget med at finde en alternativ løsning. Vi forventer at denne er på plads i løbet af Den nuværende aftale med O-service kan opsiges med seks måneders varsel til udløb ved udgangen af et kalenderår. Landsholdene Både fod-orientering og MTB-orientering har igen vist flot fremgang. Det er vanskeligt at fremhæve nogle, og jeg vil derfor alene anføre at både senior- og juniorlandshold, suppleret med ungdomslandsholdene, har taget mange og flotte medaljer. Den internationale konkurrence skærpes fortsat med nye nationer, der trænger sig på og yderligere krav til fokusering og målrettet arbejde med såvel fysik som teknik. Jeg har ved selvsyn fulgt flere af vore landshold til de internationale mesterskaber, og det er en fornøjelse at se hvordan de både mestrer konkurrencerne og samtidigt formår at være søde og naturlige unge mennesker, der fungerer som værdige rollemodeller for andre unge i orientering. Børn og Unge Ungdomsarbejdet er et stort fagområde for DOF, som rummer mange initiativer indenfor kursusaktiviteter og sommerlejre. Børn og Unge udvalget har i årets løb arbejdet med en ny struktur og tilgang til opgaverne, hvilket hilses med tilfredshed. Det er meget prisværdigt at også vi formår fornyelse og en innovativ tilgang til ellers velfungerende områder. Bredde Dette område har sat fokus på en imponerende eksponering af orientering, gennem Find vej i -konceptet. Dels Find vej i Danmark -dagen, men også gennem talrige projekter rundt om i landet. Hertil kommer en række tiltag som skal stimulere klubbernes medlemstilgang og fastholdelse af nye. Desværre har vi endnu ikke knækket nødden omkring hvordan vi skaber en solid medlemsfremgang. Der rapporteres om mange gode initiativer og om nye medlemmer, men når slutresultatet skal gøres op, er det stort set status quo. Måske dækker dette over en positiv udvikling, hvor vi undgår tilbagegang, men vores ambitioner rækker til mere end det. Derfor sætter vi fokus på dette gennem et af de 4 strategipunkter i Kort Vores kort er vores idrætsanlæg og aftalen med COWI har endnu engang vist sig værdifuld for korttegningen. Flere og flere kort tegnes nu efter denne højdemodel, og i det hele taget gør Kortudvalget en sublim indsats for at hjælpe klubberne med korttegning og for at holde kvaliteten i top. Orientering Sport & natur 9

10 Beretning for 2012 Plan Her har der været mange og store opgaver på programmet. Dels dialogen med Naturstyrelsen omkring stillezoner, som på sigt kan blive en alvorlig trussel mod vores tilgang til skovene. Heldigvis er vi stærkt bakket op af DIF i denne sag, der endnu er pågående. Ligeledes er der arbejdet med en fornyelse af skovaftalen med de private skovejere. Men også et nyt reglement for fod- og MTB-orientering har krævet mange ressourcer. Kredsudvalgene Hertil kommer arbejdet i kredsudvalgene, hvor der fokuseres på terminslisteplanlægning, løbstilrettelæggelse, it-udstyr og især erfaringsudveksling blandt klubberne, der ubestridt er er både rygraden i DOF og selve DOF! Tak Helt generelt nyder vi alle godt af det omfattende arbejde, der udføres i såvel kreds- som fagudvalg og i de nedsatte ad-hoc arbejdsgrupper i samarbejde med vores dygtige stab af ansatte og frivillige medarbejdere, idet dette både støtter og vedligeholder en lang række driftsopgaver, såvel som udvikler nye tiltag eller løser opståede specialopgaver. Heldigvis opfattes forbund og klubber som et samlet hele af alle, hvilket jeg personligt ser som den største glæde og tilfredsstillelse for de mange timer vi alle investerer i dansk orientering. Der skal derfor rettes en meget stor tak til alle, der som ansat eller på frivilligt plan i forbund, kredse, udvalg eller i klubberne yder en indsats for vores idræt. I gør det alle til en fornøjelse at være med, og I sikrer at vi fortsat kan nyde vores fantastiske idræt. Helge Søgaard forbundsformand Orientering Sport & natur 10

11 Direktørens beretning 2012 har været endnu et begivenhedsrigt år, hvor etablering af Find vej i -projekter, afholdelsen af Find vej i Danmark -dagen, naturløb, klubudviklingsforløb og for elitens vedkommende succes ved internationale mesterskaber samt formulering af elite- og masterplan blot er blandt nogle af aktiviteterne. Det eksternt finansierede Find vej i Danmark -projekt kulminerede i 2012 efter et 4-årigt projektforløb. Projektet skulle oprindelig have været afsluttet med udgangen af 2011, men blev forlænget med yderligere ét år, og rigtig mange klubber har taget del i den slutspurt, der har været i Det betød, at vi inden udgangen af 2012 nåede op på hele 134 projekter under Find vej i Danmark, og herudover i øjeblikket er ved at færdiggøre de sidste af 37 Find vej i skolen -projekter. Projektet har gennem hele perioden fået enorm ros fra alle projektparter og alle kan være stolte over det produkt, som Find vej i Danmark er blevet og den anerkendelse, som det har medført i bl.a. skoler og kommuner. Men selvom projektet er afsluttet, og der ikke er flere penge at hente gennem DOF, så betyder det ikke, at vi er færdige med Find vej. Find vej i Danmark er nu så kendt, at det vil være dumt at give slip vi har derfor en fælles forpligtelse til at sørge for vedligeholdelse af de etablerede projekter, opdatering af links mv., men vi skal også være opmærksomme på kommuner, der har fået øjnene op for Find vej s værdier, og kan være interesserede i at (med-)finansiere nye projekter. En af grundende til Find vej s store succes er den markedsføring, der er foretaget gennem vores udviklingsprojekt med afholdelsen af den store Find vej i Danmark -dagen i april som det helt store udstillingsvindue. Over nye ansigter havde vi denne dag ude at stifte bekendtskab med orientering det er rigtig mange taget i betragtning af, at vi selv er godt medlemmer. Dagen gav en for orienteringssporten historisk stor medieeksponering både før, under og efter arrangementet. Dels gjorde den royale deltagelse, at vi fik omtale i for orienteringssporten ellers utilgængelige medier, men vigtigst af alt var den massive omtale, som langt de fleste deltagende klubber fik i de lokale medier. Rigtig mange klubber har erfaret, at det med en relativt begrænset indsats er muligt at få ganske omfattende spalteplads i lokalaviserne. Erfaringen fra 2011 og 2012 viser, at cirka fem procent af deltagerne ved et Find vej i - arrangement efterfølgende melder sig ind i arrangørklubben. Nogle klubber har dog ligget langt højere end gennemsnittet blot ved at lade sig inspirere af erfaringerne fra andre klubber. Det er typisk klubber, hvis medlemmer gerne siger højt, at orientering er en fed og sjov sportsgren kom og vær med!, og det tror jeg, vi alle kan blive bedre til. For orientering er en unik sportsgren, der kombinerer natur og motion på en helt særlig måde noget som oven i købet harmonerer ekstremt godt med tidens ånd. Vi kan ikke bare gemme os i skoven længere, for nu kommer familier og motionister selv derud, og det skal udnyttes i 2013, hvor udviklingsprojektet sætter særligt fokus på rekruttering gennem en opfordring til alle medlemmer om at markedsføre vores fantastiske idræt og invitere venner og bekendte med. Igen i 2012 har vi afholdt Naturløb i hele landet med stor succes i samarbejde med Aktiv Rundt i Danmark en succes, der videreføres i 2013 med tillæg af lærerinspirationskurser. I det hele taget bliver 2013 et år med meget fokus på skoler, idet alle skoler i samarbejde med Dansk Skoleidræt er inviteret med til Find vej i Danmark -dagen og til at køre et særligt undervisningsforløb i ugerne op til. Orientering Sport & natur 11

12 Beretning for 2012 Vores udviklingskonsulenter har været på besøg i mange klubber i 2012, og kommer fortsat gerne ud og hjælper og inspirerer til fortsat udvikling fx med anvendelsen af klubudviklingsværktøjet klub-o-meter, der i 2012 er blevet gjort elektronisk, så det er endnu lettere at gå til. På elitens område blev der brugt meget energi på at beskrive elite- og masterplan frem mod de kommende 4 års samarbejde med Team Danmark. Der var dog også tid til det, det hele drejer sig om arbejdet med udøverne i skoven, der igen i år resulterede i mange flotte præstationer og med medaljer ved alle aktiviteter med Maja Alms VM-sølv og EM-bronze som det mest i øjenfaldende. Rigtig glædeligt er det at se, at det strukturerede talent- og elitearbejde, der efterhånden nu gennem en årrække er blevet udført på alle planer i dansk orientering, ikke blot er blevet mødt med anerkendelse hos Team Danmark og opkvalificering til verdensklasseforbund, men også gør, at vi nu på seniorplan har en ganske stor gruppe af løbere, der kan gøre sig gældende i den absolutte verdenstop og flere er på vej! Til at støtte de vores bedste juniorløbere i deres kamp for at nå toppen har vi fra nytår budt velkommen til to nye trænere, Jeppe Ruud og Jesper Wendel, der sammen med Emil Thorsen nu udgør trænerteamet på juniorsiden. Elitecenteret i Aarhus, der etableredes i 2011, har fundet et fornuftigt setup og er blevet den ønskede base for træningen for de i Danmark bosiddende løbere med daglig kontakt til vores seniortrænere Lars Lindstrøm og Torbjørn Gasbjerg. Tak samarbejdet i Jeg ser frem mod endnu et spændende år for dansk orientering i 2013! Michael Sørensen Direktør Orientering Sport & natur 12

13 Beretning for Sydkredsen Dansk Orienteringsforbund 2012 Formand: Kate Nielsen Næstformand: ---- Børne- og ungeudvalget: Steen Holmegaard Breddeudvalget: Ole Gjøtterup Planudvalget: Mogens Nielsen Kortudvalget: Knud Erik Thomsen Eliteudvalget: Pernille Buch Sekretær: Asta Terkelsen Økonomi: Jette Sørensen / Asta Terkelsen Der er siden generalforsamlingen / klubledermødet i januar 2012 afholdt 3 møder i Kredsudvalg Syd. Besætningen har været den samme som i 2011, og det er dejligt. Desværre har vores mange årige kontoansvarlige Jette Sørensen valgt at forlade Sydkredsen og slå sig ned i København Til gengæld har vi her i efteråret fået tilsagn fra Pernille Buch om, at hun vil være Sydkredsens repræsentant i DOF s eliteudvalg. Kredsudvalget har besluttet, at vi ikke vil søge efter en ny kontoansvarlig som afløser for Jette. Vores sekretær Asta Terkelsen har varetaget opgaven siden Jette flyttede, og det er gået så godt, at Asta har besluttet, at hun vil tage endnu et år som både sekretær og kontoansvarlig. I skrivende stund mangler vi fortsat en næstformand. Der er i 2012 afholdt 3 klubledermøder efter vores nye koncept, hvor KOK, SNAB og FROS på skift er vært for møderne. Det har været rigtig dejligt for os i kredsudvalget, at vi har kunnet sætte fokus på at holde møder og lade andre om at have fokus på kaffe, kage og anden forplejning. De 3 klubber har accepteret at fortsætte modelle. Klubledermøderne er godt besøgt af klubbernes repræsentanter. På 2 af klubledermøderne har DOF været repræsenteret med både ansatte og HB-medlemmer, hvilket har været meget givende og medvirket til et gensidigt højt informationsniveau og en god dialog. Som noget nyt har kredsudvalget i 2012 indført temaer på klubledermøderne. Desværre er vi ikke kommet så langt med det endnu, men det er ikke opgivet. Formålet med temaerne er i højere grad at gøre klubledermøderne til et forum for erfaringsudveksling og networking. Bl.a. fortalte Henrik Jensen, OK SNAB om TVO-samarbejdet mellem SNAB og OK GORM, som er et fælles projekt omkring træning af unge talenter i de to klubber, hvor også Vejle Kommune er involveret. Sydkredsens hjemmeside har i mange år været udviklet og vedligeholdt at Henrik og Annette Sperling fra KOK. Nu var tiden kommet til, at en anden skulle tage over, og samtidig var der behov for noget mere tidssvarende software til opgaven. Derfor kom det som en stor gave, da Finn Hove, formand for OK SYD tilbød at opbygge en ny hjemmeside og vedligeholde denne. I løbet at efteråret 2012 er hjemmesiden blevet færdig og er kommet i drift. I 2012 har to af kredsens klubber fejret 50 års jubilæum med tilhørende sociale og O-tekniske arrangementer. Det er OK WEST, som blev stiftet 24/ og OK HTF, som blev stiftet den 3/ Tillykke til jer fra Sydkredsen endnu engang. Vision 2015 fortsætter og er fortsat et fast indslag på langt de fleste klubledermøder. Hovedsatsningen i 2012 har været Find-vej-dagen den 28.april. På denne dag deltog 11 af Orientering Sport & natur 13

14 Beretning for 2012 Sydkredsen Sydkredsens 16 klubber, hvilket svarer til 70 %. Desuden har rigtig mange klubber fået Findvej-i projekter ud i deres skove, og der er nu 24 steder i Sydkredsen, hvor man kan finde poster. Det er 12 af Sydkredsens i alt 16 klubber, som står for disse projekter. Der er ingen tvivl om, at Sydkredsens klubber arrangerer en masse gode lokale, regionale og landdækkende løb. Dette styres dygtigt af Mogens Nielsen, og det har han gjort i mange år. Trods dette har der i 2012 været behov for en debat om, hvorvidt vi i Kredsen får delt sol og vind lige, når vi tildeler de forskellige løb til klubberne. Der er ingen tvivl om, at der er nogle løb, som er meget attraktive økonomisk, og nogle der ikke er det. Men som Kreds har vi nogle forpligtigelser omkring løbsafvikling, som vi skal løse i fællesskab. Derfor er der nu indført et system omkring tildeling af løb, således at det ikke mere er først til mølle. Kredsudvalget bedømmer ansøgerne til de enkelte løb (hvis der er flere interesserede) og vurderer ud fra en række kriterier, hvem der vil kunne lave det bedste arrangement, og samtidig giver vi forskellige klubber mulighed for at opnå økonomisk gevinst. Vi håber, at denne model vil blive til glæde for alle i fremtiden. Efter en del bøvl er det lykkes at få en terminsliste for 2013 på plads ikke mindst på grund af stort engagement fra klubberne. I den forbindelse har vi også fået talt om, hvordan klubberne ønsker terminslisten for SYD. Forslag til løb i 2014 er oprettet i o-service i planlægningskalenderen. I Sydkredsen har vi brugt mdivision, som er udviklet af Michael Christensen. Michael har ønsket at stoppe, så mdivision bliver ikke opdateret til det nye divisionsreglement. Der er sat lidt forskelligt i gang, men i skrivende stund ved vi ikke hvad det ender med. Det var lovet, at Mogens Nielsen i løbet af 2012 skulle lave en plan for udskiftning af Sydkredsens materiel. Denne sag er ikke glemt, men gemt. Dog blev det i 2012 besluttet, at kredsen vil udfase sine EMIT-brikker, men EMIT er fortsat det tidtagningssystem, som anvendes i Sydkredsen. Indtil de EMIT-brikker vi har, er døde, kan man låne dem vederlagsfrit. Den umiddelbart største udgift, som venter i forhold til materiellet er udskiftning af EMIT-postenhederne. Mogens vurderer, at det vil koste kr. at købe nye. Der har været forslag fremme om at søge fondsmidler til nye postenheder, men kredsudvalget har i øjeblikket hverken ressourcer eller kompetencer til dette. Og så var det i 2012, at Sydkredsen vandt KUM. Målet havde været klart for de unge og deres trænere, men det var nok ikke alle, som havde troet på det. Tillykke til de unge mennesker og til alle de frivillige, som har været med til at skabe frugtbare ungdomsmiljøer indenfor O-løb i Sydkredsen har været præget af et skifte i B&UU Syd, idet Jens Peder Jensen, efter mange års tro tjeneste har valgt at stoppe i udvalget. Jens Peder har lovet i en overgangsperiode at være med mht. KUM udtagelse og ungdomspokalen. Efter længere tids søgen fik vi fundet en afløser. Det er Lone Rasmussen OK SNAB. U1-gruppen: 2012 har været et turbulent år for kredsens U1 ungdomsgruppe. Ved årets start var der stadig ikke lykkedes at finde en egentlig U1 leder. Samtidig skulle det nye koncept med at klubberne skulle stå for de praktiske dele af et kursus afprøves. I alt er der i årets løb blevet afholdt 3 weekendkurser og én sommerlejr på 1 uge. Erfaringerne fra årets kurser må være, at det vigtigt at der er en gruppe ledere, som er faste deltagere på kurserne, således at der skabes en sammenhæng i årets forskellige aktiviteter. Her sidst på årets er det så lykkedes at finde en fast U1 leder (Lone Rasmussen Ok SNAB), Orientering Sport & natur 14

15 Beretning for 2012 Sydkredsen som får til opgave at være den koordinerende person mellem arrangør klubberne og de 3-6 faste instruktører. U2-gruppen har traditionen tro afholdt tre kurser og en sommerlejr i Sverige. Kurserne er blevet afholdt i forskellige dele af Danmark, således at løberne stifter bekendtskab med forskellige terræntyper. Vi stræber i ledergruppen efter at lave nogle kvalificerede træninger, hvor der differentieres, således at alle løbere udfordres i forhold til orienteringsniveau og - kompetencer. På alle kurserne er der arrangeret flere forskellige sociale events. Vi vil gerne have, at løberne opnår og får et fællesskab, så kurserne både bliver lærerige og sjove. På det seneste kursus er der også blevet indført forskellige teori- og tørtræningsoplæg. Vi har i den anledning købt en projektor, og arbejder i øjeblikket på at gøre teorien og tørtræningen både spændende og lærerig. U2-Ledergruppen har de sidste 3 år bestået af de samme ledere. Dette medfører mange positive ting. Løberne kender lederne, hvilket giver en relation og en tryghed. Lederne kender hinanden godt og fungere godt sammen - både socialt og fagligt. De kender hinandens styrker og kan udnytte dem bedst muligt, hvilket i sidste ende gerne skulle medføre bedre kurser og sommerlejre. Desuden er alle i ledergruppen gode til at tage initiativ og bidrage, hvor der kan bidrages. Året har i Sydkredsen budt på flere nytegnede kort til både FOD-orientering og MTBO, hvor COWI s digitale grundmaterialer har været anvendt. Næsten alle kredsens korttegnende klubber har efterhånden rekvireret digitale grundmaterialer, så der kan også forventes flere nytegnede kort i det nye år. I maj blev der afholdt kortseminar med OK WEST s klubhus som samlingspunkt. Det var for Sydkredsens kortkonsulenter og klubbernes korttegnere. Der var 19 deltagere. Som sædvanligt blev seminaret indledt med en terrænvandring på et til lejligheden fremstillet grundkort og afsluttet med en gennemgang af terrænbesøget, erfaringsudvekslinger samt nyheder fra kortfronten. I november blev der afholdt kortkonsulenttræf hos OK GORM i Jelling. Det var Søren Germann fra OK GORM, der stod for arrangementet. Der var 24 deltagere til seminaret. Temaerne var en status på revisionen af IOF s kortnorm, kortkvaliteten samt nyt fra kortfronten, herunder en orientering om frigivelsen af grundkortdata fra årsskiftet, et nyt Open Source korttegningsprogram samt links til kort på nettet. Der var terrænvandringer dels i Jelling Skov og Jelling By, hvor temaerne var hhv. gennemløbeligheder og normen for sprintkort med en afsluttende evaluering Sydkredsens bredderepræsentant, Ole Gjøtterup savner hjælp fra Sydkredsens klubber til et lokalt breddeudvalg. Der har været forsøgt at få et voksenkursus i stand i et område med klitplantager og små filurlige bakker i fyrkrat, for at rette det lidt mod nogle af 2013 s løb. Men ved henvendelse til nogle klubber i dette område var det ikke muligt at finde en klub, der ville påtage sig at arrangerer kurset. I 2013 vil der blive forsøgt afholdt voksenkurser den 23/2 og den 3/11. Kate Nielsen Formand for kredsudvalg SYD Orientering Sport & natur 15

16 Beretning fra Østkredsen Kredsudvalget har i 2012 bestået af: Troels Bent Hansen, Formand Lisa Tantholdt, Bredde Claus Mikkelsen, Kort Bjarke Sucksdorff, Plan og Næstformand Flemming Bruun, Børn & Unge og Webmaster Mogens Jørgensen, SportIdent og materiel Helge Lang Petersen, Elite Johan Frydendahl, Kasserer Uden for kredsudvalget har en lang række personer ydet en stor indsats for fællesskabet i Østkredsen. Vi har afholdt 3 kredsudvalgsmøder, altid med stor fremmødeprocent og engagement flot og tak for samarbejdet. Referat fra møderne er udsendt. Beretninger fra de enkelte udvalg følger. Vi har endvidere afholdt 3 klubledermøder også med flot fremmøde i den forbindelse stor tak til Roskilde OK for værtskab og til Lisa Tantholdt, Hanne og Ib for, at have sørget for at vi blev bespist så godt. Familieorientering fortsatte fremmarchen i 2012 og vil blive yderligere styrket i årene fremover, som en af hjørnestene i rekrutteringsarbejdet. Kredsens nye fælles overbygningsklub Copenhagen Orienteering, har igennem sin første sæson vist sin berettigelse og haft flere fælles ture til udenlandske løb med flot deltagelse af kredsens bedste løbere. Kredsen har investeret i opgradering og udvidelse af SportIdent udstyret, samt renovering af bi-vognen til glæde og gavn for kredsens medlemmer. Kredsen vil også i 2013 foretage store investeringer i fælles udstyr. I 2013 vil vi investere i mere udstyr til fælles glæde og gavn for medlemmerne. På ønskesedlen står bl.a. en trailer. Deltagerantallet i stævner er totalt set på et nogenlunde stabilt niveau på landsplan er der ca starter på et år det var der også i Medlemstal er også nogenlunde konstant og det er jo noget rod når forbundets finansiering i vid udstrækning bygger på en forudsætning om medlemstilgang. Vi må i fællesskab i østkredsen arbejde for promovering af sporten og rekruttering. Vi har nogle stærke fælles kort på hånden i form af karruselløb og SkovCup, som vi må kunne udnytte bedre til fælles rekruttering. Til slut en varm tak til de øvrige medlemmer i Kredsudvalget for et stort arbejde med den daglige drift, den positive deltagelse og hyggelige stemning ved udvalgsmøderne. Troels Bent Hansen Formand for kredsudvalg Øst Orientering Sport & natur 16

17 Beretning fra Nordkredsen Nordkreds - udvalgets årsberetning 2012 Kredsudvalget har i 2012 bestået af Formand Birgitte Halle Aarhus 1900 Orientering Stedfortræder Arne Pedersen Mariagerfjord OK Elite Johan MacLassen AKIF Bredde Lars-Ole Kopp Karup OK Børn og unge Peter Sinding Poulsen Silkeborg OK Kort Steen Frandsen Viborg OK Plan Keld Gade Viborg OK Kasserer Jørn Berthelsen Herning OK Uden for kredsudvalget er der en række personer, som yder en stor indsats til fællesskabet i Nordkredsen har der været præget af aktiviteter udsprunget af DOF s indsatser som Naturløb, Skoleløb og Find vej i projekter. Der har været rigtig mange børn og voksne ude og finde poster og haft gode oplevelser med det. Der har været lagt megen energi i forberedelser til disse arrangementer, og aktiviteterne har været pænt omtalt i de lokale medier. Vi har på den måde gjort opmærksom på sporten. Ser vi på medlemstallene kan vi ikke prale af en tilsvarende tilgang af medlemmer. Vores medlemstal er ikke eksploderet, trods de mange nye initiativer - desværre, men holder stort set status quo, med et lille plus. På trods af dette mener vi, at tiltagene bidrager til et bedre kendskab til orienteringssporten, og som på lang sigt vil bære frugt i form af flere medlemmer. Medlemstilgang er et af de emner vi fremadrettet vil arbejde videre med. Vi har afholdt 3 kredsledermøder, hvor stort set alle klubber i Nordkredsen har været repræsenteret, hvilket er meget positivt. Møderne går på skift i klubberne og værtsklubben står på fineste vis for beværtningen. Tak til alle madmødre. Møderne har været afholdt i god stemning, selv om der er forskellige meninger. Nordkredsen har igen i år stået for flere arrangementer og Lars-Ole Kopp har været primus motor. Der har været 5 vinterlang arrangementer, en natugle og KUM for ungdomsløbere. Desværre blev efterårets Sverige samling til Norge aflyst pga. manglende tilmelding. Det er også Lars-Ole der står for udlejning af Eventvognen. Vognen er tit udlejet og giver Nordkredsens venner en indtægt, som vi bl.a. kan bruge til at støtte vores ungdomsløbere. Vi har fået tilrettet vedtægter til Nordkredsens venner, så der nu skulle være overensstemmelse med DOF s regelsæt og praksis. I slutningen af året er vi påbegyndt arbejdet med ny hjemmeside og nedsættelse af en slags Task Force, som skal kunne give råd og vejledning indenfor beregning specielt til stafetter. Sluttelig vil jeg rette en tak til klubberne for det store arbejde der bliver gjort rundt omkring i klubberne, for støtte til mig som ny formand i Nordkredsen og ikke mindst til kredsudvalget for god sparring. Birgitte Halle Formand for Kredsudvalg Nord Orientering Sport & natur 17

18 Planudvalgets beretning Udvalgets sammensætning Jens-Jørgen Lyngaa (formand og kontrollanter mm) Bendt Frandsen (Skovpuljen, skovadgang, referat) Keld Gade (terminslistefører Nord) Mogens Nielsen (terminslistefører Syd) Bjarke Sucksdorff (terminslistefører Øst, hjemmesiden) Lars Thestrup (banelægning, banelæggerkonkurrence, resultatlister) Jan Hausner (MTB) Herudover er Finn Arildsen, Lars Lindstrøm og Michael Sørensen tilknyttet udvalget. Zonering af statsskovene De sidste par år er der kommet nye tiltag fra Naturstyrelsen. I år var det zoneringen af Statsskovene. Hvordan det ender for os er ikke til at sige, gisningerne går lige fra at vi næsten ikke kan komme i skovene længere til at det ingen betydning får. Ud fra det sidste jeg har hørt tror jeg ikke det får den store betydning, man kan endda håbe at det vil give en mere ens tolkning af hvad man må hvor. Skovadgang til private skove I sær på Fyn har vi haft sværd ved at komme i de private skove, selv om vi har tilbudt betaling via Skovpuljen. Her sidste på året har Ole Husen og Bendt Frandsen lavet en ny aftale med Skovejerforeningen. Desværre er aftalen kun vejledende for Skovejerforeningens medlemmer. Skovadgangspuljen: Det søgte beløb fra Skovpuljen er igen i år steget lidt. Der har kun været et par klubber vi har måttet rykke for at få oplyst om de ønsker penge fra Skovpuljen eller ej. Heldigvis er der da stadig private skove vi kan komme i uden at skulle betale. Banelægningskonkurrence: Banelægningskonkurrencen kører efterhånden også i faste rammer. Deltagerantallet er forholdsvis stabilt, så der er ikke så meget at berette om. Planlægning: Flytningen af KUM til efteråret blev aldrig gennemført, da BUU efter fornyet forhandling gerne vil have den tilbage til foråret. Nogle DM er vil i løbet af de næste år holde flytte dag. Fra 2013 er DM i MTBO flyttet til den anden weekend i august efter ønske fra MTBO udvalget. Fra 2015 afholdes DM-Nat næstsidste weekend i marts, DM-Sprint afvikles sidste søndag i maj og DM-Ultralang afvikles den sidste søndag i oktober. Kontrollanter: Igen i år har der ikke være problemer med at finde kontrollanter til DM og WRE løb. Stævnekontroljobbene bliver hovedsagelig varetaget af vore Event Advisere, og så, gør det, det selvfølgelig også lettere, at der ikke længere skal finde en juryformand. Orientering Sport & natur 18

19 Beretning for 2012 Planudvalget Reglement: Sidst på året blev det nye reglement vedtaget af HB. Ud over mindre justeringer er der kommet nye regler for divisionsturneringen. Man har justeret lidt på pointgivningen og så er der indført en ekstra klasse for de ældste løbere. Der er også blevet indført vindertider ved alle DM er i stedet for længder. Det eneste punkt der rigtig har givet debat, var nye blå sværhedsklasse for de ældste løbere. Teknisk sværd som en sort bane, men fysisk mindre anstrengende. Efter en justering af aldersgrænsen holdt debatten dog igen. Stævnehåndbogen: Vi håber at vi i 2013 får revideret værd at vide -hæfterne i når nu vi har det nye reglement. Revisionsarbejdet af Værd at vide for banekontroller er godt i gang. Heri vil der være en tabel om vindertider og banelængder i forskellige terræntyper. Dispensationer og anker: Heller ikke i 2012 fik vi nogen anke. Til gengæld fik vi først på året nogle dispensationsansøgninger. Mindst en af disse er kommet med i det nye reglement. Jens-Jørgen Lyngaa Formand for Plan-udvalget Orientering Sport & natur 19

20 Børn & Unge-udvalgets beretning Generelle betragtninger 2012 har igen været et år med udvikling og nytænkning på programmet for Børne- og Ungdomsudvalget (B&UU). Udvalget har igennem året arbejdet med dets egen organisering og rolle i forhold til de områder og projekter, der har relation til børn og unge, og vil i løbet af vinteren 2013 konstituere sig med medlemmer i nye positioner og med en ny sammensætning af ansvarsområder. Det er utrolig vigtigt for et udvalg, der arbejder med børn og unge, at opretholde momentum og følge med de tendenser og interesser, der viser sig inden for orientering og samfundet generelt. Vi håber, at 2013 kan være et foryngelses-år, hvor vi forhåbentlig kan inddrage flere unge i det politiske og organisatoriske arbejde i forbundet. Der er altid plads og brug for medlemmer med lyst og interesse for udviklende ungdomsarbejde. For andet år i træk havde vi et børn- og ungdomsspor på årets Trænerseminar Her blev vi endnu engang påmindet, om hvor vigtige ungdomstrænerne er for orienteringssporten. Vi har i udvalget en dyb respekt for de trænere, forældre og ledere som står og indbyder til sjove og lærerige aktiviteter hver uge, weekend og sommer. I er alle uundværlige, og vi håber, at endnu flere vil følge jeres gode eksempel og store ildhu til vores seminar og weekender i Udvalget Udvalget måtte i 2012 sige farvel til et garvet medlem. Jens Peder Jensen, medlem af OK-HTF og mangeårigt medlem af Sydkredsens børne- og ungdomsudvalg, er stoppet. Hans efterfølger i Sydkredsen er endnu ikke fundet. Der skal fra B&UU lyde en stor tak til Jens Peder for hans store arbejde. Børne- og Ungdomsudvalget bestod i 2012 af følgende medlemmer: - Christian Holm Hansen, Ålborg OK. Udvalgsmedlem og koordinator for Juniorgruppen. - Steen Holmegaard, OK Gorm. Formand for Sydkredsens B&UU. - Helle Bobach, Ålborg OK Pan. Udvalgsmedlem B&UU. - Morten Pedersen, OK Pan. Udvalgsmedlem, Nordkredsen B&UU. - Tom P. Neesgaard, FSK Lyngby OK. Udvalgsmedlem, Østkredsens B&UU. - Merete Spangsberg Nielsen, Odense OK. Formand for Lands B&UU. KUM Årets KUM blev arrangeret af Nordkredsen den 5-6. maj med individuel konkurrence i Klode Mølle og stafetten i Kompedal. Her blev der dystet bravt i mellem de knap 180 unge, og som gammel sydkredsløber må jeg sige, at det varmer mit hjerte at erfare, at det i år var Sydkredsens tur til at vinde kredsmesterskabet. KUM er det største ungdomsarrangement, vi har i Danmark, og vi er i udvalget glade for at kunne afholde et landsdækkende stævne, som favner løbere i alle aldre. Arrangementet har i mange år været et fast koncept, men realiteten er, at midlerne ikke længere rækker til at kunne gøre hele stævnet gratis for deltagerne, uden at det går ud over andre aktiviteter i udvalget, som kurser og lejre. Derudover er der de senere år kommet mange flere elitetilbud til de unge, som gerne vil afprøve deres talenter på nationalt og internationalt plan, så måske er tiden ved at være moden til at der arbejdes hen imod KUM som et stævne for alle unge. Et socialt arrangement, som sætter fokus på fællesskabet med en fed fest, gode venner og nye orienteringsudfordringer. Hvad enten det er at løbe en stafet i udklædningstøj eller en supersprint i byen. KUM rummer et utal af muligheder, og vi glæder os til at se jer alle igen til KUM i Orientering Sport & natur 20

21 Beretning for 2012 Børn & Unge-udvalget Lederuddannelse og udviklingspulje Trænerseminaret blev afholdt i november, hvor udviklingskonsulent Gert Nielsen igen var hovedmanden bag årets ungdomsspor. Vi er utrolig glade for det kvalificerede arbejde der dagligt udføres for at lette og forbedre ungdomsarbejdet i klubber og kredse, både fra sekretariatet og Gerts side. Henvendelser og nye ideer, bliver altid mødt med stor positivitet og imødekommenhed. Vi glæder os til at bygge videre på samarbejdet, og sammen arbejde videre mod nye mål. Vores udviklingspulje gav mulighed for at støtte Tisvilde Hegns Mini Thok gruppe, der med nye og anderledes aktiviteter har formået at få en stabil gruppe af små (6-11 år) ivrige o-løbere ud i skoven. Derudover blev der afprøvet To-mandspatruljeløb i Allerød Orienteringsklub, hvor fx en erfaren løber kunne tage sin skolekammerat med ud på en orienteringsbane. Vi glæder os over de gode ideer, som blev sendt ind, og håber der kommer endnu flere i Ungdomskurser Kurserne har igen i år været velbesøgt af både løbere og ledere. Juniorgruppen er efterhånden blevet en fast del af det nationale arbejde, og vi så i år en meget positiv udvikling idet, tidligere juniorløbere gik sammen og afholdte en sommerlejr for unge seniorer. De unge seniorer var 40 på tur, og vi vil i B&UU fermover meget gerne støtte dette og lignende initiativer. Generelt kan udvalget konstatere at ungdomskurserne kører godt, og at både løbere og ledere er glade. Det er altid spændende at høre beretninger fra kurserne, og vi er sikre på, at kurserne udgør en væsentlig del af den aktivitet og samling på tværs som skal til for at fastholde børn og unge i sporten. Ønsker for 2013 I 2013 bliver det spændende at få afprøvet de nye roller i udvalget. Derudover ser vi frem til samarbejdet med de øvrige fagudvalg i forbundet. Mange projekter og interesser går på tværs, og vi er overbeviste om, at det er først når vi bliver rigtig gode til at sammentænke og involvere hinanden i aktiviteterne, at det bliver Let at gå til for medlemmerne i Dansk Orienterings-forbund. Børne- og ungdomsudvalget vil gerne sige tak for det store frivillige arbejde der udføres, hver uge, weekend og sommer, rundt omkring i de tre kredse. Vi er glade for det gode samarbejde, og vi ser frem til et godt ungdoms år i Merete Spangsberg Nielsen Formand Lands Børne- og ungdomsudvalget. Orientering Sport & natur 21

22 Kortudvalgets beretning for 2012 Udvalgets sammensætning John Holm (formand) Steen Frandsen (Nordkredsen) Knud Erik Thomsen (Sydkredsen) Claus Mikkelsen (Østkredsen) Asger Jensen (Østkredsen) Mogens Hansen (reglement m.m.) Flemming Hjort Jensen (IOF Kortudvalg) Flemming Nørgaard (Kortsupervisor) Bedre grundmaterialer til kortfremstilling: Der er i 2012 bestilt grundmaterialer for 40 kort svarende til 420 km2, hvilket er ca. 50% mere end budgetteret. Kortudvalget har efter ønske fra HB ændret prisen for digitale grundmaterialer fra 1. jan. 2013, således at grundbeløbet på op til 4 km2 koster 1000 kr. og hver efterfølgende 4 km2 kr I prisen medfølger nu grid data, som i OCAD 10/11 muliggør fremstilling af blandt andet Hill Shading, som kan indgå i grundmaterialet og bruges som supplement. Undervisning: Kortsupervisoren har afholdt følgende kurser: Marts - april: Maj - juni: Aftenmøder i de tre kredse for kortkonsulenterne med temaet: Kriterier for at godkende et O-kort. Formålet var at få skabt en fælles forståelse for kravene til at et kort kan tildeles et godkendelsesmærke. Kortseminar i hver af de tre kredse. Temaer var GPS, generalisering og rekognosering samt nyheder på kortfronten. Der var i 58 deltagere i alt til møderne i NORD, SYD og ØST. November: Det årlige træf for kortkonsulenter blev afholdt i Jellings klubhus med 24 deltagere. Kortkonsulenterne og udvalget deltog fuldtalligt. Programmet for fredag aften var input fra IOF s Map kommission om ISOM ændringer, Hvad er gode kort og en status på den annoncerede frigivelse af grunddata i Lørdag formiddag var der kortvandringer i Jelling skov med fokus på diffuse tætheder og under vegetation. Om eftermiddagen diskutere vil detaljeringsgraden af print kort ud fra kortet Jelling By Orientering Sport & natur 22

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Onsdag d. 17.06.2015 hos Skive AMOK mødelokale Skive Stadion. Tilstede fra bestyrelsen: Formand Claus Poulsen (Silkeborg OK), Stedfortræder Arne Pedersen (Mariager

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015 Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015 Mødested KursusCentre.dk, Oddevejen 8, Middelfart Mødedato Fredag 6. marts 2015 kl. 17.30-22.00 Mødedeltagere Referat Walther Rahbek, Formand (WRM) Mette Rønning

Læs mere

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Mødested: FROS s klubhus, Hannerup Engvej 1c, Fredericia Mødedato: Tirsdag d. 6/11 kl. 19.00 Mødeindbudte Klubrepræsentanter

Læs mere

Børn og Unge. Handlinger #.1

Børn og Unge. Handlinger #.1 Børn og Unge Generelt om måling: Der er i foråret 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt løbere, trænere og forældre. Disse svar ligger i høj grad som baggrund for de strategiske må og tiltag

Læs mere

Klubledermøder November 2013

Klubledermøder November 2013 Klubledermøder November 2013 Vision 2015 4 visionspunkter i fokus Medlemstal Repræsentantskabsmøde 2014 Find vej Plus Find vej Dagen DOF Akademi 25/1-14 Ny hjælpetræneruddannelse: 1-2-træner Naturløbet

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006

Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB og Stab Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006 Mødested Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato Tirsdag den 28. november 2006 kl. 17.00-21.30

Læs mere

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe. kr. 250,00 pr. kursus dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost.

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe. kr. 250,00 pr. kursus dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost. 2015 Tid: Lørdag den 24. januar 2015 kl. 09.45-16.00 Sted: Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe Følgende kurser udbydes denne dag: A-stævneledelse: v/ Mette Rønning Steffensen og Ib Clausen A-stævnebanelægning:

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus.

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Mødedeltagere: Kurt Andersen (KA) - Faaborg/formand, Inge Thorsen (IT) OO/næstformand, Bent Mikkelsen(BM) Faaborg/U1, Merete Spangsberg

Læs mere

Referat fra klubledermøde i Østkredsen nr. 2/13

Referat fra klubledermøde i Østkredsen nr. 2/13 Dansk Orienterings-Forbund 09 06 2013 Til Østkredsen klubber Kredsudvalg, Øst DOF, kontor Referat fra klubledermøde i Østkredsen nr. 2/13 Mødested Roskilde OK klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer Dansk Orienterings-Forbund November 2010 Breddeudvalget Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer - anbefalinger på baggrund af erfaringer fra de 11 klubber i ATKprojektet. Hvordan tiltrækker og fastholder

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006.

Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer HB & stab Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006. Mødested: Hos Jesper Vesterdams Allé 8, Lind 7400 Herning Mødedato Onsdag den 6. december 2006 kl.

Læs mere

Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2012

Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Orienterings-Forbund Til Alle medlemmer af Dansk Orienterings-Forbund Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2012 Mødested Mødedato Mødedeltagere Mødecenter Odense, Buchwaldsgade, Odense Lørdag den

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

STÆVNE OG REGLEMENT. Strategisk mål 1:

STÆVNE OG REGLEMENT. Strategisk mål 1: STÆVNE OG REGLEMENT Strategisk mål 1: Udvikle og implementere et nyt koncept for administration og koordination af publikationsvirksomhed i DOF med henblik på blandt andet at sikre større sammenhæng samt

Læs mere

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012.

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. Kortreglement Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. 1. Gyldighed 1.1. Reglerne omfatter alle typer orienteringskort

Læs mere

GORM, orienterings- og skiklub Generalforsamling. Tirsdag d. 6.2.07 kl. 19.30 i Abrahamsens Gård

GORM, orienterings- og skiklub Generalforsamling. Tirsdag d. 6.2.07 kl. 19.30 i Abrahamsens Gård GORM, orienterings- og skiklub Generalforsamling Tirsdag d. 6.2.07 kl. 19.30 i Abrahamsens Gård 30 fremmødte. Bent Nielsen bød velkommen med opfordring til netop at deltage i klubbens årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007.

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007. Kortreglement Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007. 1. Gyldighed 1.1. Reglerne omfatter alle typer orienteringskort som fremstilles af klubber

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2008.

Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2008. Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2008. Pkt. 1 Valg af dirigent Gerda Vangsgaard blev valgt Pkt. 2 Formandens beretning herunder beretning fra udvalgene Se beretningen Trænings- og Skovudvalg

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Hjemmesiden Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Mødested: Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby Mødedato: Fredag den 3. marts 2006 kl.

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand Mødedato Tirsdag 25. november 2014 kl. 17.20-22.00 (middag 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, Formand (WRM) Mette

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ INDBYDELSE DM Mellem Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til for andet år at byde velkommen i Munkebjerg denne gang i den østlige del af skoven.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 4/2013

Referat hovedbestyrelsesmøde 4/2013 Referat hovedbestyrelsesmøde 4/2013 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Tirsdag, den 17. september 2013, kl. 17.00 ca. 21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen,

Læs mere

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år.

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år. Formandens kommentar til referat fra bestyrelsesmødet, pkt. 1: Alle udvalg havde inden mødet lagt et dokument på bestyrelsens Dropbox med det formål at beskrive udvalget ud fra punkter som baggrund, målgruppe,

Læs mere

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen & stab Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Mandag den 19. juni 2006

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Dansk Curling Forbund

Dansk Curling Forbund Dansk Curling Forbund 11.05. 2013 Til alle klubber under Dansk Curling Forbund. Referat af Årsmøde lørdag d. 11. maj 2012 kl. 11,00. Idrættens Hus i Brøndby. Til stede: Knud Meinertz, Bent Sørensen, Anne,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event.

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Indbydelse til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø Arrangør Orienteringsklubben Esbjerg. Klassifikation A **** stævne. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Dato Lørdag

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

!"#$ % & ' (#'"!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88''

!#$ % & ' (#'!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' !"#$ % & ' ('%)$* '#+, ' (#'"!#,, -!. -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ %)$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' 7'8"'& 3 '8"'& 8"'&!8"', "' * #',, * 3 &!"#! $ % 3 ",, '-"

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

14. Det internationale arbejde. Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi

14. Det internationale arbejde. Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi 14. Det internationale arbejde Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi DOF har ikke haft afgørende indflydelse på beslutninger i IOF men har i de seneste år fokuseret

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Til: DAO s medlemsorkestre www.daonet.dk mail@daonet.dk D. 04. marts 2007 Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde 2007 Mødetype: Repræsentantskabsmøde Tid: Lørdag d. 4. marts kl. 10:30 Sted: Mødecenter Odense,

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

#. Motion & Foreningsliv. Udvalgsdeltagere: Jørn F Andersen (HTF), Lars-Ole Kopp (Karup), Heidi Kristensen (Søllerød OK)

#. Motion & Foreningsliv. Udvalgsdeltagere: Jørn F Andersen (HTF), Lars-Ole Kopp (Karup), Heidi Kristensen (Søllerød OK) #. Motion & Foreningsliv. Udvalgsdeltagere: Jørn F Andersen (HTF), Lars-Ole Kopp (Karup), Heidi Kristensen (Søllerød OK) Der er følere ude hos Nord samt Øst. Strategisk mål #.1: Tilsikre Klubudviklingsprojektet

Læs mere

Årsberetning for 2013

Årsberetning for 2013 Årsberetning for 2013 Løbsåret 2013 Vi har i året 2013 oplevet mange spændende løb. Årets fynske løbskalender har lignet de foregående år, med mange tilbud til løberne. Med fælles vintercup og Fynsk Sprint

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Deltagere: Referent: Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3: Punkt 4: Til sted var klubber svarende til 37 stemmer ud af i alt 63 mulige stemmer Ole

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Orientering Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Grundkort/ laserkurver 82.000 kompasser Lærerbøger 1.900.000 kr (700.000 Samarbejde, kr) projekter og 1.250.000 kr. til økonomi Eliten Sko/udstyr til eliten

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2014

Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2014 Dansk Orienterings-Forbund Til Alle medlemmer af Dansk Orienterings-Forbund Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2014 Mødested Idrættens Hus, Brøndby Mødedato Lørdag den 1. marts 2014 kl. 10.00 til 16.30

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Afbud fra Anni Jensen 1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 11.12.2006 Referatet blev enstemmigt godkendt. 2) Ordinær generalforsamling 05.02.2007 Bestyrelsen

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Mødedato: Lørdag, den 5. marts 2005 kl. 10.00 16.30

Mødedato: Lørdag, den 5. marts 2005 kl. 10.00 16.30 1 Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen og stab Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOFs udvalg DOFs revisorer Referat af Repræsentantskabsmødet 2005 Mødested:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere