Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund"

Transkript

1 Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013

2 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning Beretning for Sydkredsen Beretning fra Østkredsen Beretning fra Nordkredsen Planudvalgets beretning Børn & Unge-udvalgets beretning Kortudvalgets beretning for Breddeudvalgets beretning Eliteudvalgets beretning MTBO-udvalgets beretning Budget VISIONSPUNKTER fokus i Anmeldelsesblanket Årsrapport

3 Program Repræsentantskabsmødet 2013 afholdes lørdag den 2. marts i Brøndby. Repræsentantskabsmødet indledes lørdag kl Der er mange og spændende punkter på dagsordenen og vi ser frem til at se så mange klubrepræsentanter som muligt. Uden for mødesalen vil I kunne opleve spændende udstillinger af nye tiltag og projekter i JERES orienteringsforbund! I vil kunne deltage i et orienteringsløb i Idrættens Hus, og I har muligheden for at besøge DOFs kontor. Det tilstræbes at følge følgende tidsplan: kaffe og brød Optælling af repræsentanter navneregistrering Repræsentantskabsmødet begynder sit arbejde. Velkomst og valg af dirigent og sekretær: Hovedbestyrelsen foreslår Troels Nielsen som dirigent og Gert Pedersen som sekretær. 10:15 Skovadgang og zonering Status på den nye aftale med Naturstyrelsen v/ Bendt Frandsen, Planudvalget 10:35 Workshops / Debat 11:45 Hilsen fra DIF v/ Preben Staun, næstformand i DIF 12:00 Æresbevisninger og uddelinger af udmærkelser for Årets breddeklub overrækkes af Lisa Tantholt, Breddeudvalget Årets Løber overrækkes af Dorthe Hansen, Eliteudvalget Årets MTB-O rytter overrækkes af Bjarke Refslund, MTB-O udvalget Årets kortprofil overrækkes af John Holm, Kortudvalget Årets Træner hædres af Dorthe Hansen, Eliteudvalget Silva-blokken - overrækkes af Troels Bent Hansen, Østkredsudvalget DOF-ærestegn overrækkes af formand Helge Søgaard Organisatoren overrækkes af formand Helge Søgaard 12:30 Frokost Orientering Sport & natur 3

4 Program Den formelle del af Repræsentantskabsmødet jævnfør dagsorden Beretninger Regnskab 2012 og budget Behandling af indkomne forslag Kontingenter Valg Orientering om valg i kredsene Næste års Repræsentantskabsmøde Eventuelt Der indlægges en 15 minutters pause undervejs. 15:30 Repræsentantskabsmødet afsluttes. Orientering Sport & natur 4

5 Praktiske oplysninger Mødet afholdes i: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Af hensyn til bestilling af forplejning henstiller vi til, at man tilmelder sig via O-service senest fredag den 22. februar Repræsentantskabsmødet er gratis for to klubrepræsentanter ønsker man flere repræsentanter med, er prisen kr. 500,- pr. repræsentant. Stemmeret Repræsentantskabsmødet består af klubbernes repræsentanter samt hovedbestyrelsens og kredsbestyrelsernes medlemmer samt medlemmer af faste udvalg, staben og appeludvalget. Dirigenten kan give andre end de nævnte taleret. Det er kun klubbernes repræsentanter, der har stemmeret ved repræsentantskabsmødet. Hver klub har 2 stemmer. Fuldmagt En klub kan alene give stemmefuldmagt til egne repræsentanter. En klub kan give en repræsentant skriftlig fuldmagt til at disponere begge klubbens stemmer. Anmeldelse af antal repræsentanter For at være stemmeberettiget skal en klubs skriftlige anmeldelse af antal repræsentanter være sekretariatet i hænde senest 5 dage før repræsentantskabsmødet. Fristen er således mandag den 25. februar 2013 Men vi henstiller til at, I tilmelder jer via O-service inden 22. februar Navneanmeldelse Stemmeret er endvidere betinget af, at navneanmeldelse sker skriftligt senest ved repræsentantskabsmødes begyndelse. Klubrepræsentanterne bedes bruge Navne - anmeldelsesblanket vedlagt som bilag, der underskrevet og i original sendes med post til Dansk Orienterings-Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby eller afleveres ved ankomsten. Blanketten kan samtidig benyttes til afgivelse af fuldmagt. Orientering Sport & natur 5

6 Dagsorden Optælling af repræsentanter a) Valg af dirigent og sekretær b) Workshops - Se under program ovenfor. c) Beretning om forbundets virksomhed ved formanden og de faste fag- og kredsudvalg. d) Regnskab og budget, 1. Forelæggelse og eventuel godkendelse af det reviderede regnskab, 2. Forelæggelse af budget for indeværende år, herunder godkendelse af de af hovedbestyrelsen vedtagne afgifter. 3. Forelæggelse af budgetskitse for det efterfølgende kalenderår. e) Behandling af hovedbestyrelsens forslag til klubkontingent f) Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag g) Valg af nedennævnte personer for en 2-årig periode: 1. Formand (lige år) - Helge Søgaard 2. Næstformand (ulige år) - Kim Folmann Jørgensen modtager genvalg 3. Næstformand (lige år) - Mette Rønning Steffensen 4. Formand for Planudvalget (lige år) - Jens Jørgen Lyngaa 5. Formand for kortudvalget (ulige år) - John Holm modtager genvalg 6. Formand for MTBO-udvalget (lige år) - Bjarke Refslund 7. Formand for Breddeudvalget (ulige år) - Lisa Tantholdt modtager genvalg 8. Formand for Børne- og ungdomsudvalget (lige år) - Merete Spangsberg Nielsen 9. Formand for Eliteudvalget (ulige år) - Dorthe Hansen modtager ikke genvalg Hovedbestyrelsen foreslår Thomas Jensen h) Valg af: 1. 3 revisorer, heraf 1 statsautoriseret. - DIF-revision /KPMG - Palle Møller Nielsen modtager ikke genvalg - Jens Aaris Thisted 2. 1 revisorsuppleant - Finn Redder Olsen Orientering Sport & natur 6

7 Dagsorden i) Valg af: 1. Formand for Appeludvalget - Søren Hviid modtager genvalg 2. 2 medlemmer til Appeludvalget - Gunnar Tamberg modtager ikke genvalg - Kell Sønnichsen modtager genvalg Hovedbestyrelsen foreslår Torben Kristensen 3. 2 suppleanter til Appeludvalget - Torben Kristensen stiller op til udvalget - Thomas Lindschou modtager genvalg j) Orientering om klubledermødernes valg af kredsudvalgsformænd og stedfortrædere samt eventuelle medlemmer af fagudvalgene. k) Eventuelt, herunder meddelelse om tid og sted for det kommende års repræsentantskabsmøde. Orientering Sport & natur 7

8 Formandens beretning Dansk Orienterings-Forbund BERETNING 2012 Indledning Det er nemt at gentage sig selv, men det falder naturligt at konstatere, at også 2012 blev et godt år for dansk orientering. Arbejdet og stemningen i såvel forbund (DOF), hovedbestyrelse (HB), udvalg og arbejdsgrupper samt i kredse og klubber er præget af positive holdninger og en konstruktiv tilgang til de udfordringer eller opgaver, som der er arbejdet med i årets løb. Dette gør sig i høj grad også gældende, når snakken går på tværs af landsdele og klubfarver på stævnepladserne dér hvor orientering nydes og udvikles. Strategi 2015 HB s strategiske redskab er forsat Vision 2015, der blev vedtaget på et repræsentantskabsmøde for nogle år siden. Vi har siden arbejdet os målrettet gennem flere af visionens konkrete indsatsområder, men på trods heraf har sådanne dokumenter det med at henfalde som årene går i strategiperioden. For at undgå dette har HB vedtaget, at 4 indsatsområder skal have særlig fokus i 2013: Løbsudvikling: Her gælder det flere enkle løb i forskellige former året rundt, som inspiration til flere udøvere og flere starter. Og helst løb på terminslisten, så de kommer til kendskab for flest mulige. Eller mere fokus på kvalitetsløb og større nationale arrangementer, som det er værd at rejse efter eller værd at blive hjemme i sommerferien for at deltage i. Lettere at komme i gang med orientering Intensivering af arbejdet med at undgå frafald blandt dem som kommer som nye, suppleret med strukturerede lærings- og introforløb og måske nye medlemsformer, som vi endnu ikke helt er kommet i gang med, men som kunne gøre det mere attraktivt for nye udøvere. Flere værktøjer til klubber og frivillige Livet skal gøres lettere for såvel frivillige som klubber gennem bedre formidling af de muligheder og de mange værktøjer, som vi har på hylderne i dag, suppleret med nye muligheder eksempelvis et udvidet tilmeldings- og medlemsadministrationssystem. DOF-Akademiet Som bredt betragtet sætter fokus på uddannelse og kompetenceskabelse. Udover decideret løbstilrettelæggelse og planlægning er det også relevant at sætte ledelse, motivation, udvikling eller ressourcedisponering på dagsordenen. Danmarks Idræts Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) Samarbejdet med DIF er forløbet på bedste vis, og det er uændret vores opfattelse at DIF værdsætter vort strukturerede tilgang til arbejdet i et specialforbund. Vi er vidende om, at der ofte refereres til DOF, når der skal give gode eksempler herpå. TD besluttede i 2012 at opgradere vort landsholdsarbejde til Verdensklasseniveau, hvilket er det højeste støttegruppe indenfor TD. Betydningen heraf skal ses i lyset af, at der kun kommer 8-10 specialforbund i denne kategori, samt at orientering er den eneste ikke-olympiske idræt. Orientering Sport & natur 8

9 Beretning for 2012 Økonomisk betyder vore gode relationer til såvel DIF som TD rigtigt meget i vores samlede økonomi. O-service Som tidligere orienteret opsagde leverandøren af dette system ganske uventet arbejdet med at udvikle systemet med langt flere muligheder end i dag, på trods af at vi langt tidligere i forløbet havde defineret de ønskede ændringer og fastlagt prisen herfor. HB er meget optaget af at leve op til de forventninger, som klubberne med rette kan have til sådanne faciliteter, og der arbejdes meget med at finde en alternativ løsning. Vi forventer at denne er på plads i løbet af Den nuværende aftale med O-service kan opsiges med seks måneders varsel til udløb ved udgangen af et kalenderår. Landsholdene Både fod-orientering og MTB-orientering har igen vist flot fremgang. Det er vanskeligt at fremhæve nogle, og jeg vil derfor alene anføre at både senior- og juniorlandshold, suppleret med ungdomslandsholdene, har taget mange og flotte medaljer. Den internationale konkurrence skærpes fortsat med nye nationer, der trænger sig på og yderligere krav til fokusering og målrettet arbejde med såvel fysik som teknik. Jeg har ved selvsyn fulgt flere af vore landshold til de internationale mesterskaber, og det er en fornøjelse at se hvordan de både mestrer konkurrencerne og samtidigt formår at være søde og naturlige unge mennesker, der fungerer som værdige rollemodeller for andre unge i orientering. Børn og Unge Ungdomsarbejdet er et stort fagområde for DOF, som rummer mange initiativer indenfor kursusaktiviteter og sommerlejre. Børn og Unge udvalget har i årets løb arbejdet med en ny struktur og tilgang til opgaverne, hvilket hilses med tilfredshed. Det er meget prisværdigt at også vi formår fornyelse og en innovativ tilgang til ellers velfungerende områder. Bredde Dette område har sat fokus på en imponerende eksponering af orientering, gennem Find vej i -konceptet. Dels Find vej i Danmark -dagen, men også gennem talrige projekter rundt om i landet. Hertil kommer en række tiltag som skal stimulere klubbernes medlemstilgang og fastholdelse af nye. Desværre har vi endnu ikke knækket nødden omkring hvordan vi skaber en solid medlemsfremgang. Der rapporteres om mange gode initiativer og om nye medlemmer, men når slutresultatet skal gøres op, er det stort set status quo. Måske dækker dette over en positiv udvikling, hvor vi undgår tilbagegang, men vores ambitioner rækker til mere end det. Derfor sætter vi fokus på dette gennem et af de 4 strategipunkter i Kort Vores kort er vores idrætsanlæg og aftalen med COWI har endnu engang vist sig værdifuld for korttegningen. Flere og flere kort tegnes nu efter denne højdemodel, og i det hele taget gør Kortudvalget en sublim indsats for at hjælpe klubberne med korttegning og for at holde kvaliteten i top. Orientering Sport & natur 9

10 Beretning for 2012 Plan Her har der været mange og store opgaver på programmet. Dels dialogen med Naturstyrelsen omkring stillezoner, som på sigt kan blive en alvorlig trussel mod vores tilgang til skovene. Heldigvis er vi stærkt bakket op af DIF i denne sag, der endnu er pågående. Ligeledes er der arbejdet med en fornyelse af skovaftalen med de private skovejere. Men også et nyt reglement for fod- og MTB-orientering har krævet mange ressourcer. Kredsudvalgene Hertil kommer arbejdet i kredsudvalgene, hvor der fokuseres på terminslisteplanlægning, løbstilrettelæggelse, it-udstyr og især erfaringsudveksling blandt klubberne, der ubestridt er er både rygraden i DOF og selve DOF! Tak Helt generelt nyder vi alle godt af det omfattende arbejde, der udføres i såvel kreds- som fagudvalg og i de nedsatte ad-hoc arbejdsgrupper i samarbejde med vores dygtige stab af ansatte og frivillige medarbejdere, idet dette både støtter og vedligeholder en lang række driftsopgaver, såvel som udvikler nye tiltag eller løser opståede specialopgaver. Heldigvis opfattes forbund og klubber som et samlet hele af alle, hvilket jeg personligt ser som den største glæde og tilfredsstillelse for de mange timer vi alle investerer i dansk orientering. Der skal derfor rettes en meget stor tak til alle, der som ansat eller på frivilligt plan i forbund, kredse, udvalg eller i klubberne yder en indsats for vores idræt. I gør det alle til en fornøjelse at være med, og I sikrer at vi fortsat kan nyde vores fantastiske idræt. Helge Søgaard forbundsformand Orientering Sport & natur 10

11 Direktørens beretning 2012 har været endnu et begivenhedsrigt år, hvor etablering af Find vej i -projekter, afholdelsen af Find vej i Danmark -dagen, naturløb, klubudviklingsforløb og for elitens vedkommende succes ved internationale mesterskaber samt formulering af elite- og masterplan blot er blandt nogle af aktiviteterne. Det eksternt finansierede Find vej i Danmark -projekt kulminerede i 2012 efter et 4-årigt projektforløb. Projektet skulle oprindelig have været afsluttet med udgangen af 2011, men blev forlænget med yderligere ét år, og rigtig mange klubber har taget del i den slutspurt, der har været i Det betød, at vi inden udgangen af 2012 nåede op på hele 134 projekter under Find vej i Danmark, og herudover i øjeblikket er ved at færdiggøre de sidste af 37 Find vej i skolen -projekter. Projektet har gennem hele perioden fået enorm ros fra alle projektparter og alle kan være stolte over det produkt, som Find vej i Danmark er blevet og den anerkendelse, som det har medført i bl.a. skoler og kommuner. Men selvom projektet er afsluttet, og der ikke er flere penge at hente gennem DOF, så betyder det ikke, at vi er færdige med Find vej. Find vej i Danmark er nu så kendt, at det vil være dumt at give slip vi har derfor en fælles forpligtelse til at sørge for vedligeholdelse af de etablerede projekter, opdatering af links mv., men vi skal også være opmærksomme på kommuner, der har fået øjnene op for Find vej s værdier, og kan være interesserede i at (med-)finansiere nye projekter. En af grundende til Find vej s store succes er den markedsføring, der er foretaget gennem vores udviklingsprojekt med afholdelsen af den store Find vej i Danmark -dagen i april som det helt store udstillingsvindue. Over nye ansigter havde vi denne dag ude at stifte bekendtskab med orientering det er rigtig mange taget i betragtning af, at vi selv er godt medlemmer. Dagen gav en for orienteringssporten historisk stor medieeksponering både før, under og efter arrangementet. Dels gjorde den royale deltagelse, at vi fik omtale i for orienteringssporten ellers utilgængelige medier, men vigtigst af alt var den massive omtale, som langt de fleste deltagende klubber fik i de lokale medier. Rigtig mange klubber har erfaret, at det med en relativt begrænset indsats er muligt at få ganske omfattende spalteplads i lokalaviserne. Erfaringen fra 2011 og 2012 viser, at cirka fem procent af deltagerne ved et Find vej i - arrangement efterfølgende melder sig ind i arrangørklubben. Nogle klubber har dog ligget langt højere end gennemsnittet blot ved at lade sig inspirere af erfaringerne fra andre klubber. Det er typisk klubber, hvis medlemmer gerne siger højt, at orientering er en fed og sjov sportsgren kom og vær med!, og det tror jeg, vi alle kan blive bedre til. For orientering er en unik sportsgren, der kombinerer natur og motion på en helt særlig måde noget som oven i købet harmonerer ekstremt godt med tidens ånd. Vi kan ikke bare gemme os i skoven længere, for nu kommer familier og motionister selv derud, og det skal udnyttes i 2013, hvor udviklingsprojektet sætter særligt fokus på rekruttering gennem en opfordring til alle medlemmer om at markedsføre vores fantastiske idræt og invitere venner og bekendte med. Igen i 2012 har vi afholdt Naturløb i hele landet med stor succes i samarbejde med Aktiv Rundt i Danmark en succes, der videreføres i 2013 med tillæg af lærerinspirationskurser. I det hele taget bliver 2013 et år med meget fokus på skoler, idet alle skoler i samarbejde med Dansk Skoleidræt er inviteret med til Find vej i Danmark -dagen og til at køre et særligt undervisningsforløb i ugerne op til. Orientering Sport & natur 11

12 Beretning for 2012 Vores udviklingskonsulenter har været på besøg i mange klubber i 2012, og kommer fortsat gerne ud og hjælper og inspirerer til fortsat udvikling fx med anvendelsen af klubudviklingsværktøjet klub-o-meter, der i 2012 er blevet gjort elektronisk, så det er endnu lettere at gå til. På elitens område blev der brugt meget energi på at beskrive elite- og masterplan frem mod de kommende 4 års samarbejde med Team Danmark. Der var dog også tid til det, det hele drejer sig om arbejdet med udøverne i skoven, der igen i år resulterede i mange flotte præstationer og med medaljer ved alle aktiviteter med Maja Alms VM-sølv og EM-bronze som det mest i øjenfaldende. Rigtig glædeligt er det at se, at det strukturerede talent- og elitearbejde, der efterhånden nu gennem en årrække er blevet udført på alle planer i dansk orientering, ikke blot er blevet mødt med anerkendelse hos Team Danmark og opkvalificering til verdensklasseforbund, men også gør, at vi nu på seniorplan har en ganske stor gruppe af løbere, der kan gøre sig gældende i den absolutte verdenstop og flere er på vej! Til at støtte de vores bedste juniorløbere i deres kamp for at nå toppen har vi fra nytår budt velkommen til to nye trænere, Jeppe Ruud og Jesper Wendel, der sammen med Emil Thorsen nu udgør trænerteamet på juniorsiden. Elitecenteret i Aarhus, der etableredes i 2011, har fundet et fornuftigt setup og er blevet den ønskede base for træningen for de i Danmark bosiddende løbere med daglig kontakt til vores seniortrænere Lars Lindstrøm og Torbjørn Gasbjerg. Tak samarbejdet i Jeg ser frem mod endnu et spændende år for dansk orientering i 2013! Michael Sørensen Direktør Orientering Sport & natur 12

13 Beretning for Sydkredsen Dansk Orienteringsforbund 2012 Formand: Kate Nielsen Næstformand: ---- Børne- og ungeudvalget: Steen Holmegaard Breddeudvalget: Ole Gjøtterup Planudvalget: Mogens Nielsen Kortudvalget: Knud Erik Thomsen Eliteudvalget: Pernille Buch Sekretær: Asta Terkelsen Økonomi: Jette Sørensen / Asta Terkelsen Der er siden generalforsamlingen / klubledermødet i januar 2012 afholdt 3 møder i Kredsudvalg Syd. Besætningen har været den samme som i 2011, og det er dejligt. Desværre har vores mange årige kontoansvarlige Jette Sørensen valgt at forlade Sydkredsen og slå sig ned i København Til gengæld har vi her i efteråret fået tilsagn fra Pernille Buch om, at hun vil være Sydkredsens repræsentant i DOF s eliteudvalg. Kredsudvalget har besluttet, at vi ikke vil søge efter en ny kontoansvarlig som afløser for Jette. Vores sekretær Asta Terkelsen har varetaget opgaven siden Jette flyttede, og det er gået så godt, at Asta har besluttet, at hun vil tage endnu et år som både sekretær og kontoansvarlig. I skrivende stund mangler vi fortsat en næstformand. Der er i 2012 afholdt 3 klubledermøder efter vores nye koncept, hvor KOK, SNAB og FROS på skift er vært for møderne. Det har været rigtig dejligt for os i kredsudvalget, at vi har kunnet sætte fokus på at holde møder og lade andre om at have fokus på kaffe, kage og anden forplejning. De 3 klubber har accepteret at fortsætte modelle. Klubledermøderne er godt besøgt af klubbernes repræsentanter. På 2 af klubledermøderne har DOF været repræsenteret med både ansatte og HB-medlemmer, hvilket har været meget givende og medvirket til et gensidigt højt informationsniveau og en god dialog. Som noget nyt har kredsudvalget i 2012 indført temaer på klubledermøderne. Desværre er vi ikke kommet så langt med det endnu, men det er ikke opgivet. Formålet med temaerne er i højere grad at gøre klubledermøderne til et forum for erfaringsudveksling og networking. Bl.a. fortalte Henrik Jensen, OK SNAB om TVO-samarbejdet mellem SNAB og OK GORM, som er et fælles projekt omkring træning af unge talenter i de to klubber, hvor også Vejle Kommune er involveret. Sydkredsens hjemmeside har i mange år været udviklet og vedligeholdt at Henrik og Annette Sperling fra KOK. Nu var tiden kommet til, at en anden skulle tage over, og samtidig var der behov for noget mere tidssvarende software til opgaven. Derfor kom det som en stor gave, da Finn Hove, formand for OK SYD tilbød at opbygge en ny hjemmeside og vedligeholde denne. I løbet at efteråret 2012 er hjemmesiden blevet færdig og er kommet i drift. I 2012 har to af kredsens klubber fejret 50 års jubilæum med tilhørende sociale og O-tekniske arrangementer. Det er OK WEST, som blev stiftet 24/ og OK HTF, som blev stiftet den 3/ Tillykke til jer fra Sydkredsen endnu engang. Vision 2015 fortsætter og er fortsat et fast indslag på langt de fleste klubledermøder. Hovedsatsningen i 2012 har været Find-vej-dagen den 28.april. På denne dag deltog 11 af Orientering Sport & natur 13

14 Beretning for 2012 Sydkredsen Sydkredsens 16 klubber, hvilket svarer til 70 %. Desuden har rigtig mange klubber fået Findvej-i projekter ud i deres skove, og der er nu 24 steder i Sydkredsen, hvor man kan finde poster. Det er 12 af Sydkredsens i alt 16 klubber, som står for disse projekter. Der er ingen tvivl om, at Sydkredsens klubber arrangerer en masse gode lokale, regionale og landdækkende løb. Dette styres dygtigt af Mogens Nielsen, og det har han gjort i mange år. Trods dette har der i 2012 været behov for en debat om, hvorvidt vi i Kredsen får delt sol og vind lige, når vi tildeler de forskellige løb til klubberne. Der er ingen tvivl om, at der er nogle løb, som er meget attraktive økonomisk, og nogle der ikke er det. Men som Kreds har vi nogle forpligtigelser omkring løbsafvikling, som vi skal løse i fællesskab. Derfor er der nu indført et system omkring tildeling af løb, således at det ikke mere er først til mølle. Kredsudvalget bedømmer ansøgerne til de enkelte løb (hvis der er flere interesserede) og vurderer ud fra en række kriterier, hvem der vil kunne lave det bedste arrangement, og samtidig giver vi forskellige klubber mulighed for at opnå økonomisk gevinst. Vi håber, at denne model vil blive til glæde for alle i fremtiden. Efter en del bøvl er det lykkes at få en terminsliste for 2013 på plads ikke mindst på grund af stort engagement fra klubberne. I den forbindelse har vi også fået talt om, hvordan klubberne ønsker terminslisten for SYD. Forslag til løb i 2014 er oprettet i o-service i planlægningskalenderen. I Sydkredsen har vi brugt mdivision, som er udviklet af Michael Christensen. Michael har ønsket at stoppe, så mdivision bliver ikke opdateret til det nye divisionsreglement. Der er sat lidt forskelligt i gang, men i skrivende stund ved vi ikke hvad det ender med. Det var lovet, at Mogens Nielsen i løbet af 2012 skulle lave en plan for udskiftning af Sydkredsens materiel. Denne sag er ikke glemt, men gemt. Dog blev det i 2012 besluttet, at kredsen vil udfase sine EMIT-brikker, men EMIT er fortsat det tidtagningssystem, som anvendes i Sydkredsen. Indtil de EMIT-brikker vi har, er døde, kan man låne dem vederlagsfrit. Den umiddelbart største udgift, som venter i forhold til materiellet er udskiftning af EMIT-postenhederne. Mogens vurderer, at det vil koste kr. at købe nye. Der har været forslag fremme om at søge fondsmidler til nye postenheder, men kredsudvalget har i øjeblikket hverken ressourcer eller kompetencer til dette. Og så var det i 2012, at Sydkredsen vandt KUM. Målet havde været klart for de unge og deres trænere, men det var nok ikke alle, som havde troet på det. Tillykke til de unge mennesker og til alle de frivillige, som har været med til at skabe frugtbare ungdomsmiljøer indenfor O-løb i Sydkredsen har været præget af et skifte i B&UU Syd, idet Jens Peder Jensen, efter mange års tro tjeneste har valgt at stoppe i udvalget. Jens Peder har lovet i en overgangsperiode at være med mht. KUM udtagelse og ungdomspokalen. Efter længere tids søgen fik vi fundet en afløser. Det er Lone Rasmussen OK SNAB. U1-gruppen: 2012 har været et turbulent år for kredsens U1 ungdomsgruppe. Ved årets start var der stadig ikke lykkedes at finde en egentlig U1 leder. Samtidig skulle det nye koncept med at klubberne skulle stå for de praktiske dele af et kursus afprøves. I alt er der i årets løb blevet afholdt 3 weekendkurser og én sommerlejr på 1 uge. Erfaringerne fra årets kurser må være, at det vigtigt at der er en gruppe ledere, som er faste deltagere på kurserne, således at der skabes en sammenhæng i årets forskellige aktiviteter. Her sidst på årets er det så lykkedes at finde en fast U1 leder (Lone Rasmussen Ok SNAB), Orientering Sport & natur 14

15 Beretning for 2012 Sydkredsen som får til opgave at være den koordinerende person mellem arrangør klubberne og de 3-6 faste instruktører. U2-gruppen har traditionen tro afholdt tre kurser og en sommerlejr i Sverige. Kurserne er blevet afholdt i forskellige dele af Danmark, således at løberne stifter bekendtskab med forskellige terræntyper. Vi stræber i ledergruppen efter at lave nogle kvalificerede træninger, hvor der differentieres, således at alle løbere udfordres i forhold til orienteringsniveau og - kompetencer. På alle kurserne er der arrangeret flere forskellige sociale events. Vi vil gerne have, at løberne opnår og får et fællesskab, så kurserne både bliver lærerige og sjove. På det seneste kursus er der også blevet indført forskellige teori- og tørtræningsoplæg. Vi har i den anledning købt en projektor, og arbejder i øjeblikket på at gøre teorien og tørtræningen både spændende og lærerig. U2-Ledergruppen har de sidste 3 år bestået af de samme ledere. Dette medfører mange positive ting. Løberne kender lederne, hvilket giver en relation og en tryghed. Lederne kender hinanden godt og fungere godt sammen - både socialt og fagligt. De kender hinandens styrker og kan udnytte dem bedst muligt, hvilket i sidste ende gerne skulle medføre bedre kurser og sommerlejre. Desuden er alle i ledergruppen gode til at tage initiativ og bidrage, hvor der kan bidrages. Året har i Sydkredsen budt på flere nytegnede kort til både FOD-orientering og MTBO, hvor COWI s digitale grundmaterialer har været anvendt. Næsten alle kredsens korttegnende klubber har efterhånden rekvireret digitale grundmaterialer, så der kan også forventes flere nytegnede kort i det nye år. I maj blev der afholdt kortseminar med OK WEST s klubhus som samlingspunkt. Det var for Sydkredsens kortkonsulenter og klubbernes korttegnere. Der var 19 deltagere. Som sædvanligt blev seminaret indledt med en terrænvandring på et til lejligheden fremstillet grundkort og afsluttet med en gennemgang af terrænbesøget, erfaringsudvekslinger samt nyheder fra kortfronten. I november blev der afholdt kortkonsulenttræf hos OK GORM i Jelling. Det var Søren Germann fra OK GORM, der stod for arrangementet. Der var 24 deltagere til seminaret. Temaerne var en status på revisionen af IOF s kortnorm, kortkvaliteten samt nyt fra kortfronten, herunder en orientering om frigivelsen af grundkortdata fra årsskiftet, et nyt Open Source korttegningsprogram samt links til kort på nettet. Der var terrænvandringer dels i Jelling Skov og Jelling By, hvor temaerne var hhv. gennemløbeligheder og normen for sprintkort med en afsluttende evaluering Sydkredsens bredderepræsentant, Ole Gjøtterup savner hjælp fra Sydkredsens klubber til et lokalt breddeudvalg. Der har været forsøgt at få et voksenkursus i stand i et område med klitplantager og små filurlige bakker i fyrkrat, for at rette det lidt mod nogle af 2013 s løb. Men ved henvendelse til nogle klubber i dette område var det ikke muligt at finde en klub, der ville påtage sig at arrangerer kurset. I 2013 vil der blive forsøgt afholdt voksenkurser den 23/2 og den 3/11. Kate Nielsen Formand for kredsudvalg SYD Orientering Sport & natur 15

16 Beretning fra Østkredsen Kredsudvalget har i 2012 bestået af: Troels Bent Hansen, Formand Lisa Tantholdt, Bredde Claus Mikkelsen, Kort Bjarke Sucksdorff, Plan og Næstformand Flemming Bruun, Børn & Unge og Webmaster Mogens Jørgensen, SportIdent og materiel Helge Lang Petersen, Elite Johan Frydendahl, Kasserer Uden for kredsudvalget har en lang række personer ydet en stor indsats for fællesskabet i Østkredsen. Vi har afholdt 3 kredsudvalgsmøder, altid med stor fremmødeprocent og engagement flot og tak for samarbejdet. Referat fra møderne er udsendt. Beretninger fra de enkelte udvalg følger. Vi har endvidere afholdt 3 klubledermøder også med flot fremmøde i den forbindelse stor tak til Roskilde OK for værtskab og til Lisa Tantholdt, Hanne og Ib for, at have sørget for at vi blev bespist så godt. Familieorientering fortsatte fremmarchen i 2012 og vil blive yderligere styrket i årene fremover, som en af hjørnestene i rekrutteringsarbejdet. Kredsens nye fælles overbygningsklub Copenhagen Orienteering, har igennem sin første sæson vist sin berettigelse og haft flere fælles ture til udenlandske løb med flot deltagelse af kredsens bedste løbere. Kredsen har investeret i opgradering og udvidelse af SportIdent udstyret, samt renovering af bi-vognen til glæde og gavn for kredsens medlemmer. Kredsen vil også i 2013 foretage store investeringer i fælles udstyr. I 2013 vil vi investere i mere udstyr til fælles glæde og gavn for medlemmerne. På ønskesedlen står bl.a. en trailer. Deltagerantallet i stævner er totalt set på et nogenlunde stabilt niveau på landsplan er der ca starter på et år det var der også i Medlemstal er også nogenlunde konstant og det er jo noget rod når forbundets finansiering i vid udstrækning bygger på en forudsætning om medlemstilgang. Vi må i fællesskab i østkredsen arbejde for promovering af sporten og rekruttering. Vi har nogle stærke fælles kort på hånden i form af karruselløb og SkovCup, som vi må kunne udnytte bedre til fælles rekruttering. Til slut en varm tak til de øvrige medlemmer i Kredsudvalget for et stort arbejde med den daglige drift, den positive deltagelse og hyggelige stemning ved udvalgsmøderne. Troels Bent Hansen Formand for kredsudvalg Øst Orientering Sport & natur 16

17 Beretning fra Nordkredsen Nordkreds - udvalgets årsberetning 2012 Kredsudvalget har i 2012 bestået af Formand Birgitte Halle Aarhus 1900 Orientering Stedfortræder Arne Pedersen Mariagerfjord OK Elite Johan MacLassen AKIF Bredde Lars-Ole Kopp Karup OK Børn og unge Peter Sinding Poulsen Silkeborg OK Kort Steen Frandsen Viborg OK Plan Keld Gade Viborg OK Kasserer Jørn Berthelsen Herning OK Uden for kredsudvalget er der en række personer, som yder en stor indsats til fællesskabet i Nordkredsen har der været præget af aktiviteter udsprunget af DOF s indsatser som Naturløb, Skoleløb og Find vej i projekter. Der har været rigtig mange børn og voksne ude og finde poster og haft gode oplevelser med det. Der har været lagt megen energi i forberedelser til disse arrangementer, og aktiviteterne har været pænt omtalt i de lokale medier. Vi har på den måde gjort opmærksom på sporten. Ser vi på medlemstallene kan vi ikke prale af en tilsvarende tilgang af medlemmer. Vores medlemstal er ikke eksploderet, trods de mange nye initiativer - desværre, men holder stort set status quo, med et lille plus. På trods af dette mener vi, at tiltagene bidrager til et bedre kendskab til orienteringssporten, og som på lang sigt vil bære frugt i form af flere medlemmer. Medlemstilgang er et af de emner vi fremadrettet vil arbejde videre med. Vi har afholdt 3 kredsledermøder, hvor stort set alle klubber i Nordkredsen har været repræsenteret, hvilket er meget positivt. Møderne går på skift i klubberne og værtsklubben står på fineste vis for beværtningen. Tak til alle madmødre. Møderne har været afholdt i god stemning, selv om der er forskellige meninger. Nordkredsen har igen i år stået for flere arrangementer og Lars-Ole Kopp har været primus motor. Der har været 5 vinterlang arrangementer, en natugle og KUM for ungdomsløbere. Desværre blev efterårets Sverige samling til Norge aflyst pga. manglende tilmelding. Det er også Lars-Ole der står for udlejning af Eventvognen. Vognen er tit udlejet og giver Nordkredsens venner en indtægt, som vi bl.a. kan bruge til at støtte vores ungdomsløbere. Vi har fået tilrettet vedtægter til Nordkredsens venner, så der nu skulle være overensstemmelse med DOF s regelsæt og praksis. I slutningen af året er vi påbegyndt arbejdet med ny hjemmeside og nedsættelse af en slags Task Force, som skal kunne give råd og vejledning indenfor beregning specielt til stafetter. Sluttelig vil jeg rette en tak til klubberne for det store arbejde der bliver gjort rundt omkring i klubberne, for støtte til mig som ny formand i Nordkredsen og ikke mindst til kredsudvalget for god sparring. Birgitte Halle Formand for Kredsudvalg Nord Orientering Sport & natur 17

18 Planudvalgets beretning Udvalgets sammensætning Jens-Jørgen Lyngaa (formand og kontrollanter mm) Bendt Frandsen (Skovpuljen, skovadgang, referat) Keld Gade (terminslistefører Nord) Mogens Nielsen (terminslistefører Syd) Bjarke Sucksdorff (terminslistefører Øst, hjemmesiden) Lars Thestrup (banelægning, banelæggerkonkurrence, resultatlister) Jan Hausner (MTB) Herudover er Finn Arildsen, Lars Lindstrøm og Michael Sørensen tilknyttet udvalget. Zonering af statsskovene De sidste par år er der kommet nye tiltag fra Naturstyrelsen. I år var det zoneringen af Statsskovene. Hvordan det ender for os er ikke til at sige, gisningerne går lige fra at vi næsten ikke kan komme i skovene længere til at det ingen betydning får. Ud fra det sidste jeg har hørt tror jeg ikke det får den store betydning, man kan endda håbe at det vil give en mere ens tolkning af hvad man må hvor. Skovadgang til private skove I sær på Fyn har vi haft sværd ved at komme i de private skove, selv om vi har tilbudt betaling via Skovpuljen. Her sidste på året har Ole Husen og Bendt Frandsen lavet en ny aftale med Skovejerforeningen. Desværre er aftalen kun vejledende for Skovejerforeningens medlemmer. Skovadgangspuljen: Det søgte beløb fra Skovpuljen er igen i år steget lidt. Der har kun været et par klubber vi har måttet rykke for at få oplyst om de ønsker penge fra Skovpuljen eller ej. Heldigvis er der da stadig private skove vi kan komme i uden at skulle betale. Banelægningskonkurrence: Banelægningskonkurrencen kører efterhånden også i faste rammer. Deltagerantallet er forholdsvis stabilt, så der er ikke så meget at berette om. Planlægning: Flytningen af KUM til efteråret blev aldrig gennemført, da BUU efter fornyet forhandling gerne vil have den tilbage til foråret. Nogle DM er vil i løbet af de næste år holde flytte dag. Fra 2013 er DM i MTBO flyttet til den anden weekend i august efter ønske fra MTBO udvalget. Fra 2015 afholdes DM-Nat næstsidste weekend i marts, DM-Sprint afvikles sidste søndag i maj og DM-Ultralang afvikles den sidste søndag i oktober. Kontrollanter: Igen i år har der ikke være problemer med at finde kontrollanter til DM og WRE løb. Stævnekontroljobbene bliver hovedsagelig varetaget af vore Event Advisere, og så, gør det, det selvfølgelig også lettere, at der ikke længere skal finde en juryformand. Orientering Sport & natur 18

19 Beretning for 2012 Planudvalget Reglement: Sidst på året blev det nye reglement vedtaget af HB. Ud over mindre justeringer er der kommet nye regler for divisionsturneringen. Man har justeret lidt på pointgivningen og så er der indført en ekstra klasse for de ældste løbere. Der er også blevet indført vindertider ved alle DM er i stedet for længder. Det eneste punkt der rigtig har givet debat, var nye blå sværhedsklasse for de ældste løbere. Teknisk sværd som en sort bane, men fysisk mindre anstrengende. Efter en justering af aldersgrænsen holdt debatten dog igen. Stævnehåndbogen: Vi håber at vi i 2013 får revideret værd at vide -hæfterne i når nu vi har det nye reglement. Revisionsarbejdet af Værd at vide for banekontroller er godt i gang. Heri vil der være en tabel om vindertider og banelængder i forskellige terræntyper. Dispensationer og anker: Heller ikke i 2012 fik vi nogen anke. Til gengæld fik vi først på året nogle dispensationsansøgninger. Mindst en af disse er kommet med i det nye reglement. Jens-Jørgen Lyngaa Formand for Plan-udvalget Orientering Sport & natur 19

20 Børn & Unge-udvalgets beretning Generelle betragtninger 2012 har igen været et år med udvikling og nytænkning på programmet for Børne- og Ungdomsudvalget (B&UU). Udvalget har igennem året arbejdet med dets egen organisering og rolle i forhold til de områder og projekter, der har relation til børn og unge, og vil i løbet af vinteren 2013 konstituere sig med medlemmer i nye positioner og med en ny sammensætning af ansvarsområder. Det er utrolig vigtigt for et udvalg, der arbejder med børn og unge, at opretholde momentum og følge med de tendenser og interesser, der viser sig inden for orientering og samfundet generelt. Vi håber, at 2013 kan være et foryngelses-år, hvor vi forhåbentlig kan inddrage flere unge i det politiske og organisatoriske arbejde i forbundet. Der er altid plads og brug for medlemmer med lyst og interesse for udviklende ungdomsarbejde. For andet år i træk havde vi et børn- og ungdomsspor på årets Trænerseminar Her blev vi endnu engang påmindet, om hvor vigtige ungdomstrænerne er for orienteringssporten. Vi har i udvalget en dyb respekt for de trænere, forældre og ledere som står og indbyder til sjove og lærerige aktiviteter hver uge, weekend og sommer. I er alle uundværlige, og vi håber, at endnu flere vil følge jeres gode eksempel og store ildhu til vores seminar og weekender i Udvalget Udvalget måtte i 2012 sige farvel til et garvet medlem. Jens Peder Jensen, medlem af OK-HTF og mangeårigt medlem af Sydkredsens børne- og ungdomsudvalg, er stoppet. Hans efterfølger i Sydkredsen er endnu ikke fundet. Der skal fra B&UU lyde en stor tak til Jens Peder for hans store arbejde. Børne- og Ungdomsudvalget bestod i 2012 af følgende medlemmer: - Christian Holm Hansen, Ålborg OK. Udvalgsmedlem og koordinator for Juniorgruppen. - Steen Holmegaard, OK Gorm. Formand for Sydkredsens B&UU. - Helle Bobach, Ålborg OK Pan. Udvalgsmedlem B&UU. - Morten Pedersen, OK Pan. Udvalgsmedlem, Nordkredsen B&UU. - Tom P. Neesgaard, FSK Lyngby OK. Udvalgsmedlem, Østkredsens B&UU. - Merete Spangsberg Nielsen, Odense OK. Formand for Lands B&UU. KUM Årets KUM blev arrangeret af Nordkredsen den 5-6. maj med individuel konkurrence i Klode Mølle og stafetten i Kompedal. Her blev der dystet bravt i mellem de knap 180 unge, og som gammel sydkredsløber må jeg sige, at det varmer mit hjerte at erfare, at det i år var Sydkredsens tur til at vinde kredsmesterskabet. KUM er det største ungdomsarrangement, vi har i Danmark, og vi er i udvalget glade for at kunne afholde et landsdækkende stævne, som favner løbere i alle aldre. Arrangementet har i mange år været et fast koncept, men realiteten er, at midlerne ikke længere rækker til at kunne gøre hele stævnet gratis for deltagerne, uden at det går ud over andre aktiviteter i udvalget, som kurser og lejre. Derudover er der de senere år kommet mange flere elitetilbud til de unge, som gerne vil afprøve deres talenter på nationalt og internationalt plan, så måske er tiden ved at være moden til at der arbejdes hen imod KUM som et stævne for alle unge. Et socialt arrangement, som sætter fokus på fællesskabet med en fed fest, gode venner og nye orienteringsudfordringer. Hvad enten det er at løbe en stafet i udklædningstøj eller en supersprint i byen. KUM rummer et utal af muligheder, og vi glæder os til at se jer alle igen til KUM i Orientering Sport & natur 20

21 Beretning for 2012 Børn & Unge-udvalget Lederuddannelse og udviklingspulje Trænerseminaret blev afholdt i november, hvor udviklingskonsulent Gert Nielsen igen var hovedmanden bag årets ungdomsspor. Vi er utrolig glade for det kvalificerede arbejde der dagligt udføres for at lette og forbedre ungdomsarbejdet i klubber og kredse, både fra sekretariatet og Gerts side. Henvendelser og nye ideer, bliver altid mødt med stor positivitet og imødekommenhed. Vi glæder os til at bygge videre på samarbejdet, og sammen arbejde videre mod nye mål. Vores udviklingspulje gav mulighed for at støtte Tisvilde Hegns Mini Thok gruppe, der med nye og anderledes aktiviteter har formået at få en stabil gruppe af små (6-11 år) ivrige o-løbere ud i skoven. Derudover blev der afprøvet To-mandspatruljeløb i Allerød Orienteringsklub, hvor fx en erfaren løber kunne tage sin skolekammerat med ud på en orienteringsbane. Vi glæder os over de gode ideer, som blev sendt ind, og håber der kommer endnu flere i Ungdomskurser Kurserne har igen i år været velbesøgt af både løbere og ledere. Juniorgruppen er efterhånden blevet en fast del af det nationale arbejde, og vi så i år en meget positiv udvikling idet, tidligere juniorløbere gik sammen og afholdte en sommerlejr for unge seniorer. De unge seniorer var 40 på tur, og vi vil i B&UU fermover meget gerne støtte dette og lignende initiativer. Generelt kan udvalget konstatere at ungdomskurserne kører godt, og at både løbere og ledere er glade. Det er altid spændende at høre beretninger fra kurserne, og vi er sikre på, at kurserne udgør en væsentlig del af den aktivitet og samling på tværs som skal til for at fastholde børn og unge i sporten. Ønsker for 2013 I 2013 bliver det spændende at få afprøvet de nye roller i udvalget. Derudover ser vi frem til samarbejdet med de øvrige fagudvalg i forbundet. Mange projekter og interesser går på tværs, og vi er overbeviste om, at det er først når vi bliver rigtig gode til at sammentænke og involvere hinanden i aktiviteterne, at det bliver Let at gå til for medlemmerne i Dansk Orienterings-forbund. Børne- og ungdomsudvalget vil gerne sige tak for det store frivillige arbejde der udføres, hver uge, weekend og sommer, rundt omkring i de tre kredse. Vi er glade for det gode samarbejde, og vi ser frem til et godt ungdoms år i Merete Spangsberg Nielsen Formand Lands Børne- og ungdomsudvalget. Orientering Sport & natur 21

22 Kortudvalgets beretning for 2012 Udvalgets sammensætning John Holm (formand) Steen Frandsen (Nordkredsen) Knud Erik Thomsen (Sydkredsen) Claus Mikkelsen (Østkredsen) Asger Jensen (Østkredsen) Mogens Hansen (reglement m.m.) Flemming Hjort Jensen (IOF Kortudvalg) Flemming Nørgaard (Kortsupervisor) Bedre grundmaterialer til kortfremstilling: Der er i 2012 bestilt grundmaterialer for 40 kort svarende til 420 km2, hvilket er ca. 50% mere end budgetteret. Kortudvalget har efter ønske fra HB ændret prisen for digitale grundmaterialer fra 1. jan. 2013, således at grundbeløbet på op til 4 km2 koster 1000 kr. og hver efterfølgende 4 km2 kr I prisen medfølger nu grid data, som i OCAD 10/11 muliggør fremstilling af blandt andet Hill Shading, som kan indgå i grundmaterialet og bruges som supplement. Undervisning: Kortsupervisoren har afholdt følgende kurser: Marts - april: Maj - juni: Aftenmøder i de tre kredse for kortkonsulenterne med temaet: Kriterier for at godkende et O-kort. Formålet var at få skabt en fælles forståelse for kravene til at et kort kan tildeles et godkendelsesmærke. Kortseminar i hver af de tre kredse. Temaer var GPS, generalisering og rekognosering samt nyheder på kortfronten. Der var i 58 deltagere i alt til møderne i NORD, SYD og ØST. November: Det årlige træf for kortkonsulenter blev afholdt i Jellings klubhus med 24 deltagere. Kortkonsulenterne og udvalget deltog fuldtalligt. Programmet for fredag aften var input fra IOF s Map kommission om ISOM ændringer, Hvad er gode kort og en status på den annoncerede frigivelse af grunddata i Lørdag formiddag var der kortvandringer i Jelling skov med fokus på diffuse tætheder og under vegetation. Om eftermiddagen diskutere vil detaljeringsgraden af print kort ud fra kortet Jelling By Orientering Sport & natur 22

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der

Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der betyder, at alle har en chance. Nr. 608 - December

Læs mere

NYE VEJE I ORIENTERING. Hvor skal vi hen? Hjemme hos Steen Frandsen Manden bag kortene. Helge Søgaard takker af Farvel til en formand

NYE VEJE I ORIENTERING. Hvor skal vi hen? Hjemme hos Steen Frandsen Manden bag kortene. Helge Søgaard takker af Farvel til en formand M A G A S I N F O R D A N S K O R I E N T E R I N G S - F O R B U N D 01 februar 2014 63. årgang Hvor skal vi hen? NYE VEJE I ORIENTERING Hjemme hos Steen Frandsen Manden bag kortene Helge Søgaard takker

Læs mere

Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser

Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser Nr. 609 - Februar 2005 Orienteringsklubben Pan Klubhus Postgiro Hjemmeside Kontingent 2003 Sekretariat (indmelding)

Læs mere

DOF får 5 generalsekretær

DOF får 5 generalsekretær Ambitioner: 3 1500 nye på 3 år DOF får 5 generalsekretær DM-sprint 8 på kølig dag DM-nat: 10 Perfekte rammer 1. årgang Nr. 6 december 2004 Dansk Orienterings-Forbund 2 Dansk Orienterings- Forbund Medlem

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Orientering. VM-rytternes gyldne råd: Vilje skaber vindere. Landstrænerne giver dig opskriften på succes. Find ud af, hvordan livet som eliteløber er

Orientering. VM-rytternes gyldne råd: Vilje skaber vindere. Landstrænerne giver dig opskriften på succes. Find ud af, hvordan livet som eliteløber er Orientering O-posten 57. årgang Nr. 4 November 2008 MAGASIN FOR Dansk Orienterings-Forbund Tema: Eliten VM-rytternes gyldne råd: Vilje skaber vindere Landstrænerne giver dig opskriften på succes Find ud

Læs mere

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv.

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv. Plan 2020 Vision: Hvad drømmer vi om? (Ledestjerne vores fyrtårn) Vi har den vision, at orientering er kendt som en sjov, tilgængelig og udfordrende idrætsgren, der handler om at finde vej i naturen og

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014 s Årsberetning 2014 Årsberetning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Beretning 2013-2014 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

sjovt Orientering 01 at løbe Det skal være orienteringsløb siger formanden for Amager OK, en af landets yngste klubber Tema om orienteringsrejser

sjovt Orientering 01 at løbe Det skal være orienteringsløb siger formanden for Amager OK, en af landets yngste klubber Tema om orienteringsrejser Orientering 01 februar 2013 MAGASIN FOR Dansk Orienterings-Forbund 62. årgang Det skal være sjovt at løbe orienteringsløb siger formanden for Amager OK, en af landets yngste klubber Tema om orienteringsrejser

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 Januar 2013. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 Januar 2013. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg Poul Erik

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 1 DELEGERETMØDE 2014 Søndag, den 19.01.14 kl. 09.30 i Langskov Hallen, Langeskov. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015 s Årsberetning 2015 Årsberetning 2014-2015 Indholdsfortegnelse Beretning 2014-2015 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 19 Dommerudvalget

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golf Klubs Bestyrelse 2014: Lone Dahl Bilstrup Formand Mob.: 26 74 16 23 formand@skivegolfklub.dk Palle Nielsen Økonomiansvarlig Mob.: 31 20 92 61 kasserer@skivegolfklub.dk

Læs mere