Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen den :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen den 29.05.2012:"

Transkript

1 Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen den : 1. Udskiftning af faldstammer og stigeledninger 2. Brandforebyggelse 3. Huslejedækning 4. Omfangsdræn 1. Forslag: Udskiftning af faldstammer og stigeledninger i opgang i forbindelse med genopbygningen efter brandskaden. Forsikringen betaler for alt det skadede, men det der ikke er skadet, skal vi selv betale for, hvis vi vil have udskiftning. Financieringen (ca kr.) sker ved optagelse af realkreditlån, hvor bestyrelsen bemyndiges til, i samråd med administrator, at optage et fastforrentet 30 årigt kontantlån med 3,5 % rente p.a. Udskiftningen kan foretages uden forhøjelse af boligafgiften, da afdrag på lånet (ca kr. p.a.) kan indeholdes i foreningens normale drift. Begrundelse: Forsikringsselskabet er kun forpligtet til at udskifte de dele af faldstammerne og stigeledningerne, der er beskadiget ved branden. Da samtlige faldstammer og stigeledninger er meget gamle og udtjente med mange rustpletter, er det formålstjenligt at få udskiftet alle faldstammer og stigeledninger i forbindelse med genopbygningen. Udskiftningen vil tillige kunne udføres nemmest og billigst i forbindelse med genopbygningen. For de øvrige 4 opgange, som også har udtjente faldstammer og stigeledninger, forventes udskiftning, efterhånden som økonomien tillader dette. OBS: Faldstammer og stigeledninger der er skjult af rørkasser, skal normalt demonteres og genopsættes af andelshaver, når der måtte være behov for at komme til rørene. Da det ikke kan lade sig gøre i denne brandsag, vil entreprenøren i stedet nedtage og fjerne rørkasser. Eventuelle skader på tilstødende fliser, mur og lignende, står hverken entreprenør eller andelsforeningen til ansvar for. Det er andelshaver, der har ansvaret for evt. reetablering efterfølgende. Der foretages fotodokumentation før nedtagning af rørkasser og entreprenøren forpligtes til at nedtage alt så skånsomt som muligt. Uddrag af præcedens afgørelser i Vesterparken: Rørkasser og sænkede lofter: - Rørkasser og sænkede lofter der skjuler foreningens fællesinstallationer: Ifølge Lejelovens 55 skal andelshaver give adgang til det lejede. Forhindringer såsom rørkasser og sænkede lofter skal demonteres af andelshaver, for at give håndværkere fri og uhindret adgang, ligesom det er medlemmets risiko at reetablere det nedtagne. Ved individuelle installationer monteret af en tidligere ejer, påhviler det den nuværende ejer at demontere og reetablere rørkasse eller loft. 1

2 2. Forslag: Bestyrelsen gives mandat til, at afholde udgifter til brandforebyggelse. Brandforebyggelsen tænkes udført bedst muligt uden forhøjelse af boligafgiften. Begrundelse: Bestyrelsen har brug for mere tid til at finde den bedste løsning, så vi fremover kan føle os trygge. Når bedste løsning er fundet, kan hele huset blive installeret med den samme valgte brandforebyggelse. Vi afventer udspil fra Brandteknisk Afdeling i København og der undersøges tillige løsninger og priser. Finansiering sker ved betaling fra foreningens formue. 3. Forslag: Foreningen betaler for huslejedækning til Andelsbo for boligerne i Vesterparken 44-50, hvis de genhusede ikke kan vende hjem til deres boliger inden den Begrundelse: Hvis byggeriet ikke når at blive færdigt før den 22. februar 2012, stopper IF forsikring med at betale huslejen til Andelsbo for de genhusede i nr De lejligheder der ikke kan bebos den kan der, ifølge sagens natur, ikke opkræves boligafgift for. Der arbejdes meget hårdt på at genopbygningen kan holdes inden for den tid hvor forsikringen betaler for huslejen, da forsinkelser kan blive meget dyrt for alle. Foreningen vil mangle huslejedækning for ca kr. pr. opgang pr. måned, når forsikringen ophører med at betale. Andelshaver, skal selv betale for deres genhusningsbolig, når deres egen husstandsforsikring ophører med at betale huslejen i deres genhusningslejlighed, et år efter skadedatoen den Derfor foreslås det, at et evt. huslejetab i Vesterparken bæres kollektivt af foreningen. Finansiering sker ved betaling fra foreningens formue. 4. Forslag: Fortsættelse af udførelse af omfangsdræn. Financiering til fortsættelse af projektet sker ved optagelse af realkreditlån (ca kr.), hvor bestyrelsen bemyndiges til, i samråd med administrator, at optage et fastforrentet 30 årigt kontantlån med 3,5 % rente p.a. Udskiftningen kan foretages uden forhøjelse af boligafgiften, da afdrag på lånet (ca kr. p.a.) kan indeholdes i foreningens normale drift. Begrundelse: Omfangsdræn er tidligere besluttet på en generalforsamling. Men da forudsætningerne siden er blevet drastisk ændret, grundet branden, er projektet blevet udsat. Der ønskes en fortsættelse, således at der i første omgang omfangsdrænes fra nr. 58, forsiden af huset, til nr. 44, bagsiden af huset. Efterfølgende kan Trivslen blive renoveret. Forsikringen betaler for gulvbelægningen som blev ødelagt af vandskade i

3 OBS: Forslag 1 og forslag 4 indeholder ønske om optag af lån på i alt kr. 1,2 mil, som afdrages af foreningens drift uden huslejeforhøjelse. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen den Forslag 1: Forslag til tilføjelse til vedtægternes 11, stk. 4, boligaftale: Andelshaver er pligtig til, at betale boligafgift, indtil andelen er overdraget til ny andelshaver Begrundelse: Det er p.t. meget svært, at sælge vore lejligheder til vurderingspriserne. Boligerne står længe ledige, og risikoen for, at en fraflyttet sælger stopper indbetaling af boligafgiften, er stor. De øvrige andelshavere vil da hæfte solidarisk for den manglende boligafgift, indtil lejligheden er afhændet. Gældende vedtægter, 11: Boligaftale Foreningen opretter med hvert medlem en boligaftale, som skal indeholde bestemmelser om boligens brug, om husorden, vedligeholdelse, opsigelse, husdyrhold, fremleje m.v. Indtil generalforsamlingen bestemmer andet, tjener sædvanlig lejekontrakt som boligaftale med de af disse vedtægter følgende ændringer. Stk. 2. Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle medlemmer af generalforsamlingen, dog med hensyn til nedsættelse under hensyntagen til panthavernes ret, jf. 21, stk. 2. Stk. 3. Bestyrelsen træffer i samråd med administrator bestemmelse om aftalens nærmere indhold, idet de regler, generalforsamlingen fastsætter i så henseende, skal medtages i aftalen. Forslag 2: Forslag til ændring af vedtægternes 15, misligholdelse: tillæg af påkravsgebyr senest 3 dage efter rettes til tillæg af påkravsgebyr senest 14 dage efter Begrundelse: 3 dages fristen er ændret til 14 dage i Lejeloven. Forslag 3: Forslag om tilføjelse til vedtægternes 15, misligholdelse, stk. 3: Ved for sen betaling af boligafgiften kan opkræves gebyr svarende til det påkravsgebyr, der ifølge lejeloven til enhver tid kan opkræves ved for sen betaling af boligleje. 3

4 Gældende vedtægter 15. Misligholdelse. Såfremt et medlem ikke betaler eventuelt resterende indskud eller kommer i restance med boligafgift eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, eller med ydelsen på et lån, som foreningen i henhold til loven har kautioneret for, og medlemmet ikke har berigtiget restancen med tillæg af påkravsgebyr senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet med oplysning om, at manglende betaling kan medføre eksklusion, eller groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt, såvel som hvis et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer, eller gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet, kan boligret tillige med medlemsskabet bringes til ophør af bestyrelsen. Stk. 2. Når det drejer sig om restancer, er bestyrelsens afgørelse endelig. I andre forhold kan spørgsmålet indankes for næste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling til endelig afgørelse. FORSLAG FRA MEDLEMMERNE: Forslag fra Line Schøler, 58, st. th. Jeg ønsker at stille til forslag at det skal være muligt at lave forældre køb i vores ejendom. Det vil sige at forældre kan købe og eje en andelslejlighed men ikke selv behøver at bebo den. De kan nemlig leje den ud til deres barn på ubestemt tid. Dette synes jeg er en god idé nu hvor at det stå stille til med salg af lejligheder. Det er nemlig ikke alle unge der har råd til at købe en andelslejlighed, men med forældrenes hjælp ville det kunne lade sig gøre at bo i en. Og vi er vel interesseret i at der bor mennesker i vores lejligheder sådan at de ikke bare står og går i forfald Forslag fra Henrik Hansen, 44, st, tv. Forslag om køb af kæld Det foreslås, at andelshavere kan købe det kælderareal de i forvejen har brugsret til. 4

5 I praksis er det formenligt kun lejlighederne hvor der tidligere har været butik, altså 44 st. tv og 58 st. th. der har et tilstrækkeligt areal til at det er interessant. Forslaget går altså alene på, at overtage eet kælderlokale man i forvejen har brugsretten til. Jeg ønsker at købe kælderarealet under egen lejlighed, altså det kælderareal jeg i forvejen har brugsret til. Dette med henblik på at etablere nedgang fra stuen til kælderen med indvendig trappe. Formålet er, at få et mere "nært" kælderlokale, med nemmere adgang, for anvendelse til tøjtørring, kummefryser, vinter/sommertøj etc. Eftersom kælderarealet ikke må anvendes til beboelse, men alene vil kunne anvendes netop som kælder, så mener jeg ikke det er rimeligt at arealet skal koste det samme som loftsarealer, der kan indrettes til beboelse. Jeg foreslår en pris på 10% af andelsværdien for overtagelse af arealet, og 20% husleje. I mit tilfælde, hvor kælderarealet er cirka 30 m2, vil dette betyde en anskaffelsespris på cirka 30*13000*10% = kr, samt en huslejestigning på cirka 30*50kr*20%=300kr pr måned. Ved et senere salg af andelen vil kælderarealets andelsværdi tilsvarende opgøres til 10% af den til enhver tid gældende andelskrone, mens eventuelle forbedringer medtages som normalt ved vurdering af lejligheden. Forslaget forudsætter naturligvis, at det kan opnås myndighedsgodkendelse ift etablering af indvendig trappe. Der er hos center for byggeri forsøgt indhentet forhåndvurdering af, om dette, og nærværende forslag betinges naturligvis af, at endelig godkendelse kan opnås. Mvh. Henrik Hansen Forslag fra Marianne og Lars Helmark, 48, 3. tv.: Forslag til generalforsamling den 29. maj 2012 Vi forslår herved at prisen for køb af loftarealer nedsættes fra 50% til 30% af andelskronen Begrundelse: Dette gør vi fordi at vi mener det er for dyrt at give 50% af andelskronen når der skal laves alt, dvs. el, varme, vinduer, isolering etc. Det vil være en dyr udskrivning for alle mennesker. 5

6 Vi mener også at det bør gøres mere attraktivt at købe arealerne for andre og evt. nye andelshavere. Lige så snart nogle køber et areal, vil der nemlig komme penge i ejendommens kasse, og det vil der jo ikke gøre hvis arealerne ikke bliver solgt. Selve kontant prisen er for vores og givet vis også andres vedkommende vigtig, da man oftest skal ud og låne pengene og i disse tider kan det være svært for mange. Et eksempel kunne være: 60 m2. x 56 kr. pr. m2. (ca. tal) = kr. x 12 mdr. = kr. Dvs. at når et areal på ca. 60 m2. bliver solgt, ryger der over kr. ekstra i andelsboligforeningens kasse om året, det er da værd at tage med. Mvh. Lars & Marianne Helmark Valbygårdsvej 48, 3 tv Forslag fra Flemming Nørremark, 52, st. tv. Forslag til generalforsamlingen den 29/ Forslag til ændring af altanregler. Da kommunen har givet tilladelse til at benytte altansejl som afskærming, vil undertegned hermed foreslå en ændring af teksten i reglerne for altaner. Nuværende i punkt 31 stk 1: "Evt. inddækning udføres i matteret hærdet glas eller lexan. Inddækningerne opsættes på indersiden af altanen. Højde efter eget valg, dog højst til håndkantlisten." Forslag til ændring af punkt 31 stk 1: Evt. inddækning udføres i matteret hærdet glas, lexan eller altansejl, der dog skal passe i farve med facade, hvor end den nu hænger. Altansejl flettes omkring balustre og opsættes fra bundliste til underkant af håndkantlisten samt hele vejen rundt. For matteret hærdet glas eller lexan er højden efter eget valg, dog højst til håndkantlisten. Med venlig hilsen Flemming Nørremark Jensen Valbygårdsvej 52 st. tv. 6

7 Forslag fra Sara Kofoed, 52, 1. tv.: Forslag til generalforsamling 29. maj 2012 Jeg foreslår, at vi får skiftet vores låse ud. Efter branden og adskillige indbrud/tyverier/hærværk må det være på tide. Desuden er det et relativt billigt tidspunkt at gøre det, da mange døre skal skiftes under alle omstændigheder. Der er flere mulige løsninger, men konkret foreslår jeg, at vi skifter til systemlåse. Det vil sige, at hver lejlighed får en unik nøgle, som kan låse hoveddørene op. Samtidig har alle beboere så - efter ønske - mulighed for selv at bekoste udskiftning af egne låse til den lås, der matcher lejlighedens unikke systemnøgle (dør, bagdør, postkasse, hængelåse). Dermed kan vi nøjes med en enkelt nøgle, der kan låse alle døre op. Jeg har indhentet et par tilbud, der kan give en ide om prisen. For udskiftning af 24 låse i hoveddøre + tre nøgler til alle andelshavere + ekstra nøgler til post osv. er den anslåede pris kr ,00,- Ex moms. Vh Sara Kofoed 52, 1. tv. 7

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Bofællesskabet KILEN Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer

Vedtægter for Bofællesskabet KILEN Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer Vedtægter for Bofællesskabet KILEN 2 Navn og hjemsted 2 Formål 2 Medlemmer 2 Indskud 3 Hæftelse 3 Andel 3 Boligaftale 4 Boligafgift 4 Vedligeholdelse 5 Forandringer 5 Fremleje 6 Husorden 7 Overdragelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtaget på fællesmødet 1/2-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemmer 3 4 Indskud 3 5 Hæftelse 3 6 Andel 4 7 Boligaftale 4 8 Boligafgift

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 Opdateret juni, 2010 Seneste ændringer til denne vedtægt foretaget på ordinær generalforsamling 26. maj 2010 Revideret siden Juli 2008-udgaven: Ny 3.2 Ændring 6.1

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Ny, revideret version, vedtaget på generalforsamlingen d. 2. april 2014. Der er foretaget ændringer i 10, 11 og 12. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Indholdsfortegnelse: Navn, hjemsted og formål:...

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere