REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus"

Transkript

1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar, kl , afholdtes ekstraordinær generalforsamling i AB Ålholmhus i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 B, 2500 Valby. Indkaldelse til generalforsamlingen var udsendt til medlemmerne ved brev af 10. januar 2007 fra administrator og havde følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag Ændring af vedtægternes 12 om fremleje, som midlertidigt vedtaget på ordinær generalforsamling den 13. november Ændring af vedtægternes 14, således at sammenlægning af andelslejligheder muliggøres. Ændring af vedtægternes 14 A, således at ledige leje-lejligheder tilbydes naboandelshaverne til sammenlægning. Udskiftning af låse på gadedørene. Ad 1. Valg af dirigent og referent. Formand Søren Bilde bød velkommen og foreslog foreningens administrator Jens Bruun Hansen som dirigent og referent. En enstemmig generalforsamling tilsluttede sig forslaget. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at 48 ud af foreningens 79 andele var repræsenteret herunder 24 ved fuldmagt. Med generalforsamlingens samtykke konstaterede dirigenten lovligt kald og varsel og dekreterede beslutningsdygtighed, for så vidt angår forslag 1 - som midlertidigt vedtaget på general-forsamlingen den 13. november 2006 og forslag 4, men ikke i henhold til vedtægtsændringerne i forslag 2 og 3, idet der til ændring af vedtægterne kræves kvalificeret flertal, hvilket betyder, at mindst 2/3 (min. 53) af samtlige medlemmer skal være repræsenteret på generalforsamlingen og at 2/3 heraf stemme for forslaget. Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger.

2 Ad 2. Forslag. 1) Bestyrelsens foreslog endelig vedtagelse af ændring af vedtægternes 12, som midlertidigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13. november Nuværende formulering: 12 Fremleje: En andelshaver kan normalt maksimalt fremleje eller fremlåne sin bolig i tre år. I forbindelse med andelsboligforeningens stiftelse indrømmes der dog en særskilt ret, for de andelshavere, der melder sig ind i andelsboligforeningen ved stiftelsen, til tidsubegrænset fremleje. Denne tidsubegrænsede ret til fremleje bortfalder ved senere overdragelse af andelen, med mindre bestyrelsen dispenserer herfor. Erhvervsandele har ubegrænset ret til fremleje. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren. Den fremlejegivende andelshaver skal straks skriftligt meddele administrator sin midlertidige nye adresse, og den fremlejegivende andelshaver skal fortsat foranledige den månedlige boligafgift indbetalt til administrators kontor. Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelser. Ønskes ændret til: 12 Fremleje: En andelshaver kan normalt maksimalt fremleje eller fremlåne sin bolig i tre år. I forbindelse med andelsboligforeningens stiftelse indrømmes der dog en særskilt ret, for de andelshavere, der melder sig ind i andelsboligforeningen ved stiftelsen, til tidsubegrænset fremleje. Denne tidsubegrænsede ret til fremleje bortfalder ved senere overdragelse af andelen, med mindre bestyrelsen dispenserer herfor. Erhvervsandele har ubegrænset ret til fremleje. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og vilkårene for fremleje. Kontrakten skal udfærdiges af foreningens administrator mod et nærmere fastsat gebyr. Den fremlejegivende andelshaver skal straks skriftligt meddele administrator sin midlertidige nye adresse, og den fremlejegivende andelshaver skal fortsat foranledige den månedlige boligafgift indbetalt til administrators kontor. Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelser. Bestyrelsen motiverede forslaget og fremhævede blandt andet at den ønsker mere gennemskuelige fremlejekontrakter, som forhindrer at andelshavere kræver for meget i husleje, hvorfor et vilkår som bestyrelsen fremover vil være at boligafgiften fremgår af fremlejekontrakten med tillæg af leje af møbler, forbrug mv.

3 Efter en livlig debat satte dirigenten forslaget til afstemning. For vedtægtsændringen stemte 43, imod stemte 5 og der var ingen blanke stemmer. Således vedtog generalforsamlingen ændringen af vedtægternes 12. 2) Bestyrelsen foreslog ændring af vedtægternes 14, således at sammenlægning af lejligheder muliggøres ved andelshavers fraflytning efter følgende regler: Nuværende ordlyd: 14 Overdragelse af andel: Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage sin andel til enhver, der beboer eller samtidig med overtagelsen indflytter i den til andelen hørende bolig. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, som i forbindelse med overtagelsen betaler et ekspeditionsgebyr, jf. 4, stk. 2. Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles. Ønskes ændret til: 14 Overdragelse af andel: Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed, er han berettiget til at overdrage sin andel i overensstemmelse med nedennævnte regler. 1) Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af andelsbolig, eller til børn, børnebørn, søskende, forældre eller bedsteforældre. 2) Er lejligheden mindre end 60 m2, skal lejligheden tilbydes andelshaverne i nabolejlighederne på samme etage til sammenlægning i henhold til nedennævnte regler. Acceptfristen er 14 dage fra modtagelse af tilbudet om sammenlægning. Såfremt 2 naboer ønsker sammenlægning, skal andelshaveren med brugsret til en lejlighed, der ikke kan sammenlægges til anden side have første ret til sammenlægning. Såfremt dette ikke gør sig gældende eller gør sig gældende for begge naboer, skal andelshaveren med størst anciennitet på foreningens interne venteliste have første ret. Ved samme anciennitet afgøres det ved lodtrækning. I forbindelse med sammenlægning skal andelshaveren selv indhente fornøden tilladelse hos de relevante myndigheder. Såfremt der i forbindelse med sammenlægningen skal nedtages eller gennembrydes bærende vægge, skal der foreligge dokumentation for udført arbejde fra relevante autoriserede håndværkere. Det gælder både tømrer-, murer-, vvs- og el-arbejde. Der skal inden 3 måneder efter overtagelsesdatoen for nabolejligheden være etableret adgang mellem de sammenlagte lejligheder. Såfremt der ikke er etableret adgang mellem de sammenlagte lejligheder indenfor ovennævnte frist på 3 måneder, kan bestyrelsen tilbagekalde tilladelsen til sammenlægning og pålægge andelshaveren at afhænde den tilkøbte lejlighed. Indstillingsretten til lejligheden overtages af bestyrelsen. Der opstilles ydermere krav til, at hver andelsbolig kun må have et køkken og kun en hoveddør

4 efter endt sammenlægning. Såfremt dette ikke er foretaget indenfor en frist på 6 måneder kan bestyrelsen tilbagekalde tilladelsen til sammenlægning og pålægge andelshaveren at afhænde den tilkøbte lejlighed. Indstillingsretten til lejligheden overtages af bestyrelsen. Efter sammenlægning udgør de to sammenlagte lejligheder én lejlighed med ét tilhørende andelsbevis. Andelshaver har efter sammenlægning ret til fremleje jfr. 12 i sammen omfang som før sammenlægning. 3) For lejligheder større end 60 m2 eller i tilfælde af at naboandelshaverne ikke ønsker lejligheden til sammenlægning, er fraflyttende andelshaver berettiget til at overdrage sin andel til enhver, der beboer eller samtidig med overtagelsen indflytter i den til andelen hørende bolig. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, som i forbindelse med overtagelsen betaler et ekspeditionsgebyr, jf. 4, stk. 2. Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles. Bestyrelsen oplyste, at efter debatten på den ordinære generalforsamling var forslaget om sammenlægning ændret således, at det daværende forslag var blevet delt op i to separate forslag - ét vedrørende 14 om andelslejligheder og ét vedrørende 14 A om lejelejligheder (forslag 3). Bestyrelsen havde tilrettet forslaget om ændring af 14, således at en andelshaver vil kunne sælge til nærmeste familie eller bytte med anden andelsbolig, før end andelen skal tilbydes naboandelshavere til sammenlægning. Med mulighed for sammenlægning vil der skabes bedre forudsætninger for at andelshaverne kan blive boende i foreningen gennem livets forskellige faser og dermed skabe en bedre forening med mindre udskiftning. En repræsentant for en andelshaver bemærkede på andelshaverens vegne, at ændringen begrænser andelshavernes råderet ved fraflytning, og at der i København er et stort behov for mindre lejligheder til unge under uddannelse, hvorfor denne opfordrede til at stemme imod forslaget. Hertil svarede bestyrelsen, at mulighed for sammenlægning formentlig selv ikke på langt sigt vil medføre sammenlægning af samtlige lejligheder under 60 m2, men at sammenlægning vil skabe flere forskellige størrelser lejligheder i ejendommen. Det blev endvidere tilføjet, at det ikke er foreningens opgave at føre boligpolitik, men at skabe et godt miljø at bo i. En andelshaver spurgte om sammenlægning ikke kunne nøjes med at ske i de tilfælde, hvor en fraflyttende andelshaver ikke havde en køber til lejligheden. Hertil svarede bestyrelsen, at det ville resultere i ganske få sammenlægninger, da de fleste har i sin omgangskreds en person, der gerne vil købe en andelslejlighed. En deltager spurgte, om det ikke allerede var muligt at sammenlægge, hvis man købte nabolejligheden. Hertil svarede dirigenten, at vedtægternes 3 medfører, at en andelshaver kun have én bolig i foreningen, og man kan således ikke købe en nabolejlighed til sammenlægning. Herefter satte dirigenten forslaget til afstemning, hvor 35 stemte for, 11 imod og 2 stemte blankt. Således blev forslaget midlertidigt vedtaget, og kan endeligt vedtages på en efterfølgende generalforsamling, såfremt mere end 2/3 af de ved sådan generalforsamling repræsenterede stemmer for forslaget. 3) Bestyrelsen foreslog ændring af vedtægternes 14 A således, at fremtidige ledige

5 lejelejligheder skal tilbydes naboandelshavere til sammenlægning efter følgende regler: Nuværende formulering: 14 A Når en eventuel lejelejlighed i ejendommen bliver ledig, bestemmer følgende retningslinier i nævnte rækkefølge, hvem der tilbydes at købe lejligheden som andel: Til andelshavere, der er indtegnet på en intern venteliste hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet på ventelisten går forud for de senere indtegnede. Rækkefølgen af andelshavere på den interne venteliste afgøres ved lodtrækning. Interesserede medlemmer, der indmeldte sig ved stiftelsen, kan inden udgangen af maj 2005 skriftligt meddele bestyrelsen at man ønsker at komme på den interne venteliste. Herefter sker indplacering efter lodtrækning forestået af bestyrelsen. Efter 1. juni 2005 vil optagelse af andelshavere på ventelisten være efter princippet om først i tid. Hvis ingen på den interne ventelisten selv ønsker at købe den tomme lejelejlighed som andel, tilbydes lejligheden, i form af andel, til en person der står på en ekstern venteliste, således at den, der først er indtegnet på ventelisten går forud for de senere indtegnede. Berettiget til at stå på den eksterne venteliste er personer, som er anvist af andelshavere i foreningen. Rækkefølgen af personer på den eksterne venteliste afgøres ved lodtrækning. Interesserede medlemmer, der indmeldte sig ved stiftelsen, kan inden udgangen af maj 2005 skriftligt meddele bestyrelsen navnet på 1 person som andelshaveren ønsker at få skrevet på den eksterne venteliste. Herefter sker indplacering efter lodtrækning forestået af bestyrelsen. Efter 1. juni 2005 vil optagelse af nye personer på ventelisten være efter princippet om først i tid. Hver andel har alene ret til at have en person anvist på listen. Ønskes ændret til: 14 A Når en eventuel lejelejlighed i ejendommen bliver ledig, bestemmer følgende retningslinier i nævnte rækkefølge, hvem der tilbydes at købe lejligheden som andel: 1) Såfremt den ledige lejelejlighed er mindre end 60 m2 tilbydes den til andelshaverne i nabolejlighederne på samme etage til sammenlægning. Såfremt 2 naboer ønsker sammenlægning, skal andelshaveren med brugsret til én lejlighed, der ikke kan sammenlægges til anden side have første ret. Såfremt dette ikke gør sig gældende eller gør sig gældende for begge naboer, skal andelshaveren med størst anciennitet på foreningens interne venteliste have første ret. Ved samme anciennitet afgøres det ved lodtrækning. Sammenlægning skal ske efter reglerne i 14. 2) Til andelshavere, der er indtegnet på en intern venteliste hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet på ventelisten går forud for de senere indtegnede. Rækkefølgen af andelshavere på den interne venteliste afgøres ved lodtrækning. Interesserede medlemmer, der indmeldte sig ved stiftelsen, kan inden udgangen af maj 2005 skriftligt meddele bestyrelsen at man ønsker at komme på den interne venteliste. Herefter sker indplacering efter lodtrækning forestået af bestyrelsen. Efter 1. juni 2005 vil optagelse af andelshavere på ventelisten være efter princippet om først i tid.

6 Hvis ingen på den interne ventelisten selv ønsker at købe den tomme lejelejlighed som andel, tilbydes lejligheden, i form af andel, til en person der står på en ekstern venteliste, således at den, der først er indtegnet på ventelisten går forud for de senere indtegnede. Berettiget til at stå på den eksterne venteliste er personer, som er anvist af andelshavere i foreningen. Rækkefølgen af personer på den eksterne venteliste afgøres ved lodtrækning. Interesserede medlemmer, der indmeldte sig ved stiftelsen, kan inden udgangen af maj 2005 skriftligt meddele bestyrelsen navnet på 1 person som andelshaveren ønsker at få skrevet på den eksterne venteliste. Herefter sker indplacering efter lodtrækning forestået af bestyrelsen. Efter 1. juni 2005 vil optagelse af nye personer på ventelisten være efter princippet om først i tid. Hver andel har alene ret til at have en person anvist på listen. Som konsekvens af ovenstående ændring ønskes følgende tilføjelse (markeret med fed og kursiv) i vedtægternes 3: Såfremt en udlejet bolig bliver ledig, skal bestyrelsen søge denne overdraget til en person, der optages som andelshaver eller sælge den til sammenlægning, medmindre boligen skal anvendes som bolig for en ejendomsfunktionær. Bestyrelsen havde motiveret forslaget under forslag 2, hvorefter dirigenten satte forslaget til afstemning, hvor 40 stemte for og 8 imod. Således blev forslaget midlertidigt vedtaget, og kan endeligt vedtages på en efterfølgende generalforsamling, såfremt mere end 2/3 af de ved sådan generalforsamling repræsenterede stemmer for forslaget. 4) Bestyrelsen foreslog udskiftning af låse på ejendommens gadedøre. Bestyrelsen motiverede forslaget, som var udsendt sammen med indkaldelsen og fremførte blandt andet, at et nyt låsesystem med systemnøgle ville være væsentligt mere sikkert, da de nuværende låse ikke var blevet skiftet ud i år. Der var flere eksempler på, at personer uden retmæssig adgang til ejendommen var i besiddelse af nøgle til gadedørene. Bestyrelsen oplyste endvidere, at hver lejlighed vil få 3 nøgler. Udskiftningen vil koste ca. 350 kr. pr. andelshaver, som vil blive opkrævet sammen med boligafgiften, når udskiftningen er fuldendt. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning, hvor 46 stemte for og 2 imod. Således blev forslaget vedtaget og bestyrelsen kan iværksætte udskiftning af lås på gadedør. Bestyrelsen ønskede afslutningsvis en tilkendegivelse af, om der var interesse blandt de deltagende andelshavere for at få udskiftet og indstillet låsen i egen hoveddør hvormed systemnøglen til gadedørene tillige kan bruges til de enkelte lejligheder for egen regning. Såfremt mere end 10 andelshavere var interesseret ville foreningen kunne få et godt tilbud. Dette var der stor interesse for blandt de fremmødte. Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen og takkede deltagerne for god ro og orden.

7 ***** København den 29. januar Som dirigent og referent: Bestyrelsen: Jens Bruun Hansen Søren Bilde Britt Østergaard Jensen Kim Hansen Ole Vinkler Simon Strøm Lagrelius

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986.

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Broparken af 1986 Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. 1.2 Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 26042011 /w h VEDTÆ GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN NAVN, HJEMSTED og FORMÅL: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

A/B GULLFOSS VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN A/B GULLFOSS. A Foreningens hjemsted og formål

A/B GULLFOSS VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN A/B GULLFOSS. A Foreningens hjemsted og formål A/B GULLFOSS Bestyrelsen: Leifsgade 23, st.th. 2300 København S. Tlf.: 32 54 33 04 Fax.: 32 54 33 64 www.abgullfoss.dk Kontortid: tirsdage i ulige uger 18.30-19.00 bestyrelsen@abgullfoss.dk Viceværter:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Kære beboere, Bestyrelsen har længe ønsket at opdatere foreningens vedtægter. Vi er overordnet tilfredse med indholdet i vedtægterne, men formen

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Andelsboligforeningen Slotsbakken

Andelsboligforeningen Slotsbakken Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsbakken Indholdsoversigt Side 1 1Navn og hjemsted, 2 Formål, 3 Medlemmer, 4 Indskud, 5 Hæftelse, 6 Andel Side 2 7 Boligaftale, 8 Boligafgift, 9 Vedligeholdelse,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtaget på fællesmødet 1/2-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemmer 3 4 Indskud 3 5 Hæftelse 3 6 Andel 4 7 Boligaftale 4 8 Boligafgift

Læs mere

VEDTÆGTER December 2005

VEDTÆGTER December 2005 J.nr.. 025145-0018 sli/hkj VEDTÆGTER December 2005 For Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 www.bechbruun.com

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 Opdateret juni, 2010 Seneste ændringer til denne vedtægt foretaget på ordinær generalforsamling 26. maj 2010 Revideret siden Juli 2008-udgaven: Ny 3.2 Ændring 6.1

Læs mere