Vesterparken. Regler og retningsliner. Hvem betaler hvad?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vesterparken. Regler og retningsliner. Hvem betaler hvad?"

Transkript

1 Vesterparken. Regler og retningsliner. Hvem betaler hvad? En sammenfatning af den praksis vi har i foreningen mht. hvem der skal betale, når bygningen eller den enkeltes lejlighed skal renoveres eller repareres efter en skade. Det er håbet, at fjerne tvivlsspørgsmål, gerne inden håndværkerne er rekvireret. Som hovedregel står foreningen for udvendig vedligehold af bygningen og fællesarealerne og andelshaver står for indvendig vedligehold af lejligheden. Der er dog visse undtagelser, herunder særlige regler for vand- og varmeinstallationer. Altaner, nye: - Foreningen ejer formelt altanerne og står derfor for vedligehold af disse. - Vedligehold af altanens ekstratilbehør påhviler andelshaver = inddækninger, skærme, altankasser, m.v. - Altanernes værdi pr : kr Mansardaltanernes værdi pr : kr Nedskrivning: Efter 10 år (fra ) nedskrives altanernes værdi lineært over 30 år. Altaner- franske og indbyggede: - Foreningen står for almindeligt vedligehold. - Vedligehold af altaners ekstratilbehør påhviler andelshaver, såsom inddækninger, skærme, altankasser, m.v. - Indbyggede altaners bundareal skal holdes rent og afløbet skal jævnligt efterses for opsamling af blade etc. så vandskader hos underbo undgås. Byggetilladelse, lejlighed: Områder der kræver byggetilladelse: - Badeværelsesombygning: Andelshaver betaler samtlige omkostninger ved projektet. - Bærevægge, skillevægge, fælles stigeledninger og faldstammer nedtages eller ændres. - Gulvvarme - Emhætte-spjæld, hul i muren til spjæld: OBS: Byggetilladelse gives ikke af kommunen! Byggesagsagsgang, lejligheder: 1. Andelshaver udfylder en ansøgning om byggearbejde til Center for Byggeri. Ansøgningen skal vurderes i h.t. foreningens regler og efter godkendelse underskrives af bestyrelsen før indsendelse til Center for Byggeri. 2. Kvittering og tilladelse fra Center for byggeri afleveres til bestyrelsen før byggeriet kan påbegyndes. 3. Ved krav om færdigmelding (gælder kun ved flytning af bærevægge m.v.): Færdigmelding indsendes til Center for Byggeri, som kvitterer med en ibrugtagningstilladelse. Kopi afleveres til bestyrelsen og til administrator.

2 4. Bestyrelsen modtager dokumentation på arbejdets udførsel (foto og skriftlig dokumentation fra autoriseret håndværker) og arkiverer herefter byggesagen i sagsakterne på lejligheden. Ansøgningsskemaer findes på foreningens hjemmeside: Tegninger over lejligheder skal afhentes hos Center for Byggeri. Byggesagsgang for opkøb og ombygning af loft- og kælderareal: - Kælderareal: OBS: Det er kun kælderareal under 58, st. th. og 44, st. tv. der kan opkøbes! - Loftareal: Der kan kun opkøbes loftareal over egen lejlighed, og kun hvor dette ikke hindrer almindelig adgang til det resterende loftareal og spidsloft. Ved behov for ændring af trappeadgang til spidsloft, er det bygherres (andelshavers) ansvar og udgift, at nedtage og opsætte en alternativ trappe. - Tagterrasse: Såfremt dele af et opkøbt areal udlægges til tagterrasse, betales der kun andelssum og husleje af det areal, der kunne være opnået under tag, med en højde på over 1.20 cm. Sagsgang for andelshaver (bygherre): 1. Til bestyrelsen: Ansøgning om byggearbejde (afleveres i 2 kopier) underskrives af bestyrelsens formand, næstformand eller sekretær, som beholder den ene kopi. 2. Til Center for byggeri: Ansøgning om byggearbejde indsendes. Ansøgningen besvares med en kvittering for byggetilladelse. 3. Til Andelsbo og bestyrelse: Aflevering af kvittering for byggetilladelse tegning over loftareal over lejlighed, med angivelse af placering af det antal m2, der ønskes tilkøbt. Detaljeret beskrivelse af projektet. 4. Fra Andelsbo: Foreløbig kontrakt med opkrævning af andelssum ud fra det angivne antal m2 og huslejeopkrævning ud fra samme. 5. Byggetilsyn: Der kræves et uvildigt tilsyn med byggeriet af en autoriseret byggeingeniør, som udfærdiger en afsluttende tilsynsrapport. Bestyrelsen informeres om byggeriets gang af byggeingeniøren før byggeriets start. 6. Byggeriet kan påbegyndes, når andelssummen er betalt og alle betingelser er opfyldt. 7. Efter byggeriets afslutning: Umiddelbart efter byggeriets afslutning, foretages opmåling af det opkøbte areal af et autoriseret landindspektør, til brug for BBR og til brug for regulering af andelssum og huslejeopkrævning. 8. Ibrugtagningstilladelse indhentes fra Center for Byggeri. 9. Til Andelsbo og bestyrelse: Ibrugtagningstilladelse og opmålingsrapport sendes til Andelsbo og bestyrelsen. Andelsbo regulerer efterfølgende andelssummen (med evt. tilbagebetaling eller ekstrabetaling) samt regulerer huslejeopkrævningen, så den svarer til det faktisk opkøbte areal. 2

3 Elektricitet: - Vedligehold af el-installationer på alle fællesområder - Vedligehold af dørtelefonanlæg. - Samtlige installationer inkl. elmåleren i lejligheden vedligeholdes af andelshaver. - Ringeklokke til lejligheden (ved egen dør) vedligeholdes af andelshaver. Fugt- og svampeskader: - Eksperthjælp til konstatering af svamp m.v. betales af foreningen når det vurderes, at der er mistanke om fugtskader udefra. - Fugt og svampeskader der skyldes, at området har været tildækket, uden mulighed for luftcirkulation eller anden form for mislighold: Andelshaver pålægges byrden til eksperthjælp og udgifterne til udbedring af skaden. Gas og elmåler: - Flytning af gasmåler: Udgift påhviler andelshaver. Gulv: - Oprindeligt trægulv i lejligheder: Den bærende konstruktion = bjælker/strøer vedligeholdes af foreningen. - Utæt badeværelsesgulv grundet revnet gulv forårsaget af tæret/defekt bærebjælke: Bjælke renoveres eller udskiftes, gulvet renoveres, billigste fliser pålægges. Ønskes dyrere fliser, betaler andelshaver forskellen, som registreres som en forbedring for andelshaver. - Utæt badeværelsesgulv der forårsager at vand siver ned gennem etageadskillelsen renoveres af foreningen, med mindre utætheden skyldes dårligt udført håndværkerarbejde hos andelshaveren. - Oprindeligt trægulv i lejlighederne: Vedligeholdes af andelshaver, herunder afhjælpning af løse, knirkende gulvbrædder. - Badeværelsesgulv: Reetablering af revnede gulvfliser der er pålagt oprindeligt gulv, hvor bærebjælken konstateres ikke-tæret, påhviler andelshaver. - Gulvbelægning: linoleum, vinyl, parket, klinker, bræddegulv og tæpper vedligeholdes af andelshaver. - Gulv: Afretning af undergulv med plader påhviler andelshaver Gulvvarme: Se under byggetilladelser 3

4 Lofter, oprindeligt loft eller andet lovligt sænket loft i brandklasse A: - Loftskade i lejligheder på øverste etage, grundet læk fra tag: Renovering af oprindeligt loft, gipsloft eller andet lovligt opsat loft. Der afsluttes med maling. Skade anmeldes af bestyrelsen til foreningens forsikring. - Loftskade i øvrige lejligheder, grundet læk på fælles stigeledning og fælles faldstamme: Renovering af oprindeligt loft, gipsloft eller andet lovligt opsat loft. Der afsluttes med maling. Skaden anmeldes af bestyrelsen til foreningens forsikring. - Vandskader i loft fra et lækage i et lovligt badeværelsegulv betales af foreningen, såfremt bygningsforsikringen vil dække dette. Skaden anmeldes af bestyrelsen til foreningens forsikring. - Almindeligt vedligehold af lofter, herunder maling, renovering af stuk, opretning af loft, glasvæv m.v. påhviler andelshaver. Radiatorer: Almindeligt vedligehold påhviler foreningen. Anmeldte fejl på radiatorer og termostater udbedres snarest muligt af foreningens VVS-firma. - Flytning eller nedtagning påhviler andelshaver. Skal udføres af ejendommens VVS-firma. - Udluftning af radiatorer: Jævnlig udluftning bør foretages. Det er især vigtigt, at beboerne i de øverste lejligheder udlufter deres radiatorer jævnligt af hensyn til de øvrige beboere. (støjgener og varmetab) Termostaterne aktiveres jævnligt. -Anmeldelse af fejl på radiatorer og termostater påhviler andelshaver. Hvis fejlen har forårsaget et merforbrug, påhviler udgiften til dette andelshaver, indtil fejlen er anmeldt og udbedret. -Manglende radiator i et rum. Ved salg påhviler det sælger, at opsætte en radiator i rummet, hvis køber måtte ønske dette. Rørkasser og sænkede lofter: - Rørkasser og sænkede lofter der skjuler foreningens fællesinstallationer: Ifølge Lejelovens 55 skal andelshaver give adgang til det lejede. Forhindringer såsom rørkasser og sænkede lofter skal demonteres af andelshaver, for at give håndværkere fri og uhindret adgang, ligesom det er medlemmets risiko at reetablere det nedtagne. Ved individuelle installationer monteret af en tidligere andelshaver, påhviler det den nuværende andelshaver at demontere og reetablere rørkasse eller loft. Salg af andelsbolig: Bestyrelsen opsætter salgsopslag i opgange og på hjemmesiden. 5 dage efter 2. fremvisning overgår salget til andelshaver. Salget og godkendelse af køber, skal dog altid forinden godkendes af bestyrelsen og ske i overensstemmelse med foreningens vedtægter og retningslinjer.. - Sælger bestiller vurderingsrapport, el-check og VVS-check hos de, af bestyrelsen, udpegede fagfolk. Udgiften til vurderingsrapporten deles mellem sælger og køber. Elektriker- og VVS-check betales af sælger. Sælger betaler i første omgang for alle tre rapporter. 4

5 Vurderingernes gyldighed er 18 måneder fra udarbejdelsen. El- og VVs-tjek er ligeledes gældende i 18 måneder fra udarbejdelsen. - Sælger aflæser og anmelder gas-, el- og varmeforbrug. Vedligehold: - Alle fællesarealer vedligeholdes. Hoveddøre, bagdøre, vinduer og udvendige døre vedligeholdes af foreningen. - Almindeligt vedligehold af lejligheden påhviler andelshaver. - Udbedring som følge af manglende vedligehold i lejligheden, herunder skadedyr m.v. foretages på andelshavers regning. Vægge - Fugtskader udefra udbedres af foreningen, såfremt det anerkendes af foreningens bygningsforsikring medmindre skaden skyldes, at en væg har været dækket af genstand, skabe eller tunge møbler, så der ikke har været tilstrækkelig luftcirkulation eller andre forhold hos andelshaveren. - Fugtskader som eksempelvis skyldes, at ydervæg har været tildækket af møbler m.v. påhviler andelshaver. - Opretning af vægge, klinker i bad og køkken påhviler andelshaver. - Glasvæv, tapet, og maling påhviler andelshaver. - Bærevægge, skillevægge: Nedtagning eller ændring kræver forudgående tilladelse fra bestyrelsen og fra Center for Byggeri. Se under Byggetilladelse. VVS: - Alle rørføringer på fællesarealerne vedligeholdes af foreningen. - Lodrette fælles stigeledninger til koldt og varmt vand inkl. første ballofix-ventil placeret på den vandrette stigeledning i lejligheden vedligeholdes af foreningen. - Lodrette fælles faldstammer inkl. 1. afgreningsstuds og afgreningsled vedligeholdes af foreningen. - Vandrette forsyningsledninger/stigeledninger og ballofixventiler eksklusiv første ballofixventil påhviler andelshaver. - Vandrette tilslutninger til faldstamme og stigeledninger påhviler andelshaver. - Ballofixventilerne bør aktiveres et par gange årligt, hvilket påhviler andelshaver. - Afløb fra håndvask, brusebad, badekar og gulvafløb, herunder afløbsrist og vandlås vedligeholdes af andelshaver. - Badeværelsesombygning kræver forudgående byggetilladelse fra bestyrelsen og fra Center for Byggeri. Vådrumsbeskyttelse er obligatorisk jf. Vådrumsreglement af

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen den 29.05.2012:

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen den 29.05.2012: Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen den 29.05.2012: 1. Udskiftning af faldstammer og stigeledninger 2. Brandforebyggelse 3. Huslejedækning 4. Omfangsdræn 1. Forslag: Udskiftning af faldstammer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere

VURDERING VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED. AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV. Bygningsrådgivning 18-03-2014

VURDERING VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED. AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV. Bygningsrådgivning 18-03-2014 1 VURDERING Bygningsrådgivning VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV Besigtiget: 5/3-2014, kl.09:00 IP Administration A/S Frederiksberg Alle

Læs mere

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST.

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Udgave 6.2-2015 FORORD Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Håndbogen giver information om ejerskifte samt om mange

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 234 Skolegade, Kastaniealle. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 234 Skolegade, Kastaniealle. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 234 Skolegade, Kastaniealle Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24

BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 BEBOERVEJLEDNING for beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 september 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 BESTYRELSESMEDLEMMER... 4 ADMINISTRATOR... 5 VICEVÆRT... 5 PRAKTISK INFO... 5 Fællesantenne,

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967 Håndbog For andelshavere i AST 6. udgave 2013 FORORD Håndbog for andelshavere i AST Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Råder etskatalog Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret B - ordning Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Generelt side 3 o Baggrund o Begreber Individuel råderet side

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Byg-Selv Vejledning for. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus. Bestyrelsen kan findes på adressen. Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø

Byg-Selv Vejledning for. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus. Bestyrelsen kan findes på adressen. Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø Bestyrelsen kan findes på adressen Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø Bestyrelsens kontortid: Mandag 18.30 19.30 Tlf.: 3918 1303 E-mail.: bestyrelsen@sctkjeldshus.dk www.sctkjeldshus.dk Byg-Selv

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Kantorparken Blok III Husorden og orientering

Kantorparken Blok III Husorden og orientering Ejerforeningen Kantorparken Blok III Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok III Hjerteligt velkommen til Kantorparken Blok III. Vi håber, at alle nye beboere hurtigt vil

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere