Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 37

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Skovsbovej Skovsbovej Svendborg Tlf.: Hjemmeside: Center for Børn, Unge og Familier i Svendborg 66, stk. 1, nr. 6 (almindelig døgninstitution) 12 til 18 år (omsorgssvigt, seksuelt overgreb, andet overgreb, indadreagerende adfærd) Pladser i alt: til 18 år (omsorgssvigt, seksuelt overgreb, indadreagerende adfærd) 12 til 18 år (omsorgssvigt, seksuelt overgreb, voldeligt overgreb, indadreagerende adfærd) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Mitra Vatandoust (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Side 2 af 37

3 *Samlet vurdering: Socialtilsyn Syd meddeler i medfør af lov om socialtilsyn 5, stk. 1, jf. 6 og 12-18, døgninstitution Skovsbovej som generelt egnet til at drive tilbud i henhold til lov om social service 66, stk.1, nr. 6. *Afgørelse: Godkendt Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Uanmeldt og anmeldt tilsynsrapport 2013 Magtanvendelses beretninger for 3 borgere, i alt 12 stk. i løbet af 4 måneder. Brandsyn, redningsberedskabet rapport Oversigt over indskrevne beboere Oversigt over medarbejderes kompetence Indberetninger af fysisk og psykisk vold Oversigt over udskrevne børn i 2014 Budget for 2015 Leders Cv Resultatdokumentation jan APV Ansøgning-godkendelse Vikarforbrug Observation Side 3 af 37

4 Interview Interviewkilder Interview med leder Interview med 2 medarbejdere Semiinterview med 2 borgere interview med 3 forældre interview med 3 sagsbehandlere Anbringende kommune Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende Side 4 af 37

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Skovsbovej 101, 5700 Svendborg Lene Sørup Nellemann Mitra Vatandoust Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Der er tale om en re-godkendelse og socialtilsynet været omkring alle syv temaer med tilhørende kriterier og indikator i kvalitetsmodellen. Side 5 af 37

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 37

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget opfyldt. 4. i opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Socialtilsynet vurderer, at Skovsbovej har stort og relevant fokus på borgernes skolegang og understøtter borgerne i i forhold til de skole borgerne er i. Det vurderes hensigtsmæssigt, at tilbuddet indgår i samarbejde med de konkrete skoletilbud med henblik på at sikre en tråd i borgernes dagligdag. Det vurderes, at Skovsbovej med udgangspunkt i de mål, der er opstillet, understøtter borgernes mulighed for udvikling og læring. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Det vurderes, at tilbuddet med udgangspunkt i de opstillede mål, der er for de enkelte borgere, understøtter borgernes skolegang og beskæftigelsestilbud. Det vurderes ligeledes, at der på Skovsbovej arbejdes pædagogisk bevidst med at sikre de indskrevne borgere et stabilt fremmøde i deres skole- og beskæftigelsestilbud. Tilbuddet vægter i den sammenhæng i væsentlig grad samarbejdet med de enkelte skole- og beskæftigelsestilbud. Personalet deltager i møder og aktiviteter på skolen med henblik på borgernes udvikling og med hensyn til opnåelse af borgernes mål for deres uddannelse. Side 7 af 37

8 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 4 (i opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Indikator 01.c: Børnene/de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder Indikatoren bedømmes til at være i opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder oplyser, at der laves behandlingsmål udfra kommunale handleplan, hvor der står hvordan tilbuddet understøtter borgernes skolegang. Der er ligeledes lagt vægt på, leder angiver, at tilbuddet har stor fokus på at alle borgerne går i skole. Personalet benytter deres faglige pædagogiske tilgange til at motivere dem, da de i perioder har det svært ved at passe dagtilbuddet. Eks. Det har været stor udfordring til at motivere en af borgerne til at passe sin skole. Skovsbovej har besluttet at holde vedkommende hjemme i 14 dage og underviser ham i tilbuddet. Efter 14 dage fik han lysten til skole tilbage. Dette skete i samarbejde med sagsbehandler, skole og forældre. Dette bekræftes af borgeren i interviewet. Han oplyser, at han startede op med 1 fag på skolen og efterhånden er det blevet til flere timer. Vedkommende møder p.t. op i skolen kl. 10. I bedømmelsen er der ligeledes lagt vægt på, at socialtilsynet i alle 3 indhentede statusbeskrivelser kan konstatere at der er opstillet konkret mål for borgernes skolegang og der følges op herpå. I følge leder følges op på statusbeskrivelser ca. 2 gange årligt. Dette er ikke i overensstemmelse med datorene på statusbeskrivelser, idet 1 af de 3 tilsendte statusbeskrivelse er fra marts 2013, det vil sige for 1½ år siden. Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at borgerne ifølge leder generelt er tilknyttet skoler og særlige dagtilbud. Alle borgere går i skole, som folkeskole, privat heldagsskole, produktionsskole og CSV. Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at leder oplyser, at borgerne opfylder undervisningsforpligtigelsen gennem deres tilknytning til forskellige skoler, dog ikke alle med en afsluttet eksamen. Der oplyses, at en af Side 8 af 37

9 opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 01.d: Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse 3 (i middel grad borgerne er over den undervisningspligtige alder, men vedkommende følger matematik på 10. klasse niveau og derudover er vedkommendes beskæftigelse at være i terapi. Disse bekræftes af oplysninger fra de interviewede forældre og borgere. Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at ifølge leder og medarbejdere kan det være en pædagogisk udfordring at få borgerne i skole om morgenen og at borgene i perioder har det svært ved at passe skolegangen. I bedømmelsen er der ligeledes lagt vægt på, at tilbuddet med udgangspunkt af tydelig og omsorgsfuld pædagogik forsørger at motivere borgerne til at have et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud eller beskæftigelsestilbud. Hvis de unge er syge, skal de som udgangspunkt opholde sig på deres værelser. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,2 Socialtilsynet vurderer, at Skovsbovej understøtter, at borgerne i så som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Det vurderes, at Skovsbovej i sin indsats omkring borgerne med udgangspunkt i den enkeltes sociale kompetencer bevidst understøtter dem i at vedligeholde kontakter og relationer uden for tilbuddet. Det vurderes endvidere, at tilbuddet arbejder med udgangspunkt i borgernes udviklingsmål, målrettet mod at selvstændiggøre borgerne og understøtter deres Side 9 af 37

10 ressourcer og kompetencer. Dette med hensyn til, at der er tale om et døgntilbud til omsorgssvigtede borgere med blandet andet lavt selvværd og manglende tiltro til sig selv. Det vurderes, at Skovsbovej har opmærksomhed på at sikre en god kontakt med forældrene og tilstræber, at der så vidt muligt bevares en tæt kontakt mellem borgeren og forældrene. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Socialtilsynet vurderer, at Skovsbovej understøtter borgerne til at indgå i sociale relationer og selvstændighed. Der lægges til grund, at tilbuddet har fokus på borgernes sociale kontakter, gennem forskellige sociale aktiviteter og venskab, hvorigennem får de mulighed for at øge deres sociale kompetencer. Dette er også illustreres i borgernes statusbeskrivelse. Der lægges ligeledes til grund, at tilbuddet kan redegøre for, hvorledes der arbejdes med udvikling af selvstændighed i overensstemmelse med borgernes egne ønsker, behov og funktionsniveau. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets indsats i forbindelse med borgernes selvstændiggørelse bør tydeliggøre i deres statusbeskrivelse. Det vurderes, at borgerne i så vidt muligt understøttes og motiveres til at deltage i aktiviteter og udflugter i den udstrækning der tilbydes. Det vurderes, at tilbuddet i så som muligt understøtter borgernes kontakt til og samvær med familie og netværk. Side 10 af 37

11 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 4 (i 4 (i Indikatoren bedømmes til i at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet opstiller konkrete mål i forhold til sociale kompetencer og der følges herpå. Dette er meget tydeligt i de 3 statusrapporter og handleplaner socialtilsynet har fået indblik i. Målene og beskrivelse fremstår konkret og detaljeret med scoreafkrydsning med henblik på opfølgning og udvikling. Der er i bedømmelsen ligeledes lagt vægt på, at opstillede mål for selvstændighed har mindre værdier, således at man ikke kan læse tydeligt hvad der er mål for selvstændighed. Dog giver samtlige informanter udtryk for, at der arbejdes med selvstændighed med hensyn til borgernes alder og formåen. Eksempelvis har borgerne en eller 2 maddage om måneden, de skal alle rydde op på eget værelse, de skal vaske tøj og de skal være selvtransporterede, i den anledning har alle en cykel. Medarbejderne guider, støtter og hjælper hver enkelt borger afhængig af borgernes selvstændighed. Indikatoren bedømmes til i at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledere fortæller, at alle borgere går i fitness en gang ugentlig eller en anden form for motion, og at tilbuddet tager på ferieture 2 gange årligt en skiferie og en sommerferie, hvor der benyttes et sommerhus i Danmark. Dog fortæller leder at det ikke altid lykkedes at få alle borgere med i tirsdagsaktiviteten, men i deres ferieture deltager alle med. En borger fortæller at de om tirsdagen tager til fitness eller går en tur sammen med de andre eller alene. Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at samtlige informanter fortæller, at tilbuddet støtter op om samvær og står til rådighed for forældrene, således at de bliver informeret om deres børn i det omfang de ønsker. Tilbuddet kontakter forældrene i forbindelse med sygdom, lægebesøg, forældremøder på skole og magtanvendelser. Udgangspunktet er at anbringende myndighed der fastsætter samvær og sætter rammen for omfang af samvær med forældrene. Alle borgere på Skovsbovej har samvær med forældre og er hjemme på besøg efter individuelt behov og ifølge deres handleplan. I bedømmelsen er der især lagt vægt på, at samtlige interviewede forældre oplever, at tilbuddet er imødekommende og at de har et godt og solidt samarbejde med tilbuddet. Side 11 af 37

12 Indikator 02.d: Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet Indikator 02.e: Børnene/de unge har venskaber uden for tilbuddet 3 (i middel grad 4 (i Indikator 02.f: Børnene/de unge I bedømmelsen er desuden lagt vægt på, at tilbuddet har fokus på forældresamarbejde og deres deltagelse i barnets liv på tilbuddet, således at de bliver inviteres til 3 årlige fællesarrangementer, sommerarrangement, septembertur i naturen og julebanko. Leder og medarbejdere oplyser, at kontakt med forældrene foregår gennem 2 teampædagoger som er omkring hvert barn. Derudover kan socialrådgiver og leder have en kontakt med forældre, hvis det er et problematisk forhold. I dette eventuelle tilfælde rodes pædagogen ikke ind i problemet. Dette for at beskytte kontakten mellem forældre og kontaktpædagoger. Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at lederen oplyser, at de understøtter borgerne til at deltage i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet efter deres eget ønske, men aktuelt er ca. 50% af borgerne har egen fritidsaktiviteter. Leder oplyser, at de finder, at det er udviklende for deres målgruppe at gå til fritidsaktivitet, og at tilbuddet ikke har det mål for alle borgere. Tilbuddet tager altid udgangspunkt i den enkelte borger og de vurderer, at nogle af borgerne ikke pt. har overskuddet til fritidsaktivitet og at det er, andre mål der skal arbejdes med, inden der er overskud til fritidsaktivitet. De to borgere socialtilsynet taler med deltager ikke i fritidsaktiviteter med egen hånd. De deltager i de aktiviteter som tilbuddet arrangerer. Indikatoren bedømmes til i at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at de borgere socialtilsynet taler med giver udtryk for, at deres venner gerne må komme på besøg og overnatte, dette sker efter aftale med pædagogerne. En af dem fortæller, at han har en bedst ven fra klassen som kommer på besøg for at spille spil på computeren og har en lille bror der en gang imellem kommer på besøg. Leder oplyser, at dem der er over 12 år kun kan få overnattende af samme køn. I bedømmelsen lægger der ligeledes til grund at der oplyses, at ikke alle borgere har venskaber uden for tilbuddet. Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at de Side 12 af 37

13 har mindst en fortrolig voksen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse to interviewede borgere giver udtryk for at de er glade for deres kontaktpædagoger. Hver enkelt har to kontaktpædagoger som hjælper dem i forhold til praktiske opgaver og har ansvar over for kontakt til forældrene og skrive statusrapporter. De fortæller, at de er fortrolige med deres kontaktpædagoger og de oplever, at kontaktpædagogerne kan være for dem når de ønsker det. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,4 Socialtilsynet vurderer, at der er klart defineret mål med indsatsen for den enkelte borger på Skovsbovej, og at tilbuddets anvendte faglige tilgange og metoder understøtter borgernes trivsel og udvikling. Det vurderes, at Skovsbovejs pædagogiske metoder kan sandsynliggøre at indsatsen resulterer i den ønskede udvikling. Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne på Skovsbovej i så vidt som muligt og med udgangspunkt i deres modenhed og formået bliver medinddraget i forhold til beslutninger om dem selv samt hverdagen. Borgerne bliver i den sammenhæng motiveret på hensigtsmæssig og konstruktiv måde. Skovsbovej understøtter i borgernes fysiske og mentale sundhed samt forebygge magtanvendelser og overgreb. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, og anvendte faglige tilgange og metoder er i overensstemmelse med den beskrevne målgruppe. Her arbejder man især ud fra miljøterapi tilgang Side 13 af 37

14 målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne med fokus på relation og nær kontakt og med henblik på at den enkelte får mulighed for udvikling. Tilbuddet anvender yderligere anerkende, psykoterapeutisk og ressourceorienteret tilgang i deres pædagogiske arbejde. Der lægges til grund, at tilbuddet er opmærksomt på at tilpasse behandling af den enkelte borger i overensstemmelse med dennes behov. Skovsbovej har plads til 13 borgere - 12 pladser samt en akutplads- i alderen år med mulighed for efterværn op til 23 år. Der lægges ligeledes til grund, at tilbuddets statusrapporter har et fagligt høj niveau, der giver et godt billede, af hvad der arbejdes på at udvikle forhold til borgerne, og hvordan arbejdet udføres. I statusrapporter anvendes samtidig skalaskema, som giver mulighed for, at tilbuddet løbende kan vurdere på at indsatsen omkring borgeren er optimal eller kræver justering. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i meget at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at leder og medarbejdere kan redegøre for pædagogiske tilgange og metoder som anvendes i tilbuddet og er relevante i forhold til målgruppebeskrivelse. Leder oplyses, at målgruppen primært udgøres af omsorgsvigtet børn og unge som har alvorlige tilknytningsforstyrrelser. De har ikke tillid til voksne og tør ikke tro på, at voksne kan skabe tryghed. Flere af dem har været i kontakt med Børne- og ungdoms psykiatri inden indskrivningen. Af følgevirkningerne til omsorgssvigt beskrives det i Tilbudsportalen, at borgerne eksempelvis kan have lav selvfølelse, lavt selvværd, vanskeligheder med at aflæse andre mennesker, manglende sociale kompetencer både i forhold til voksne og jævnaldrende, utryghed og angstsymptomer, personlighedsmæssige vanskeligheder, manglende selvregulering, opmærksomheds- og koncentrations problemer. Tilbuddet har 12 pladser plus 1 akut plads til borgere i alderen 12-18(23) år. Skovsbovej anvender anerkende, psykodynamisk, ressourceorienteret og relationspædagogisk tilgange i deres pædagogiske arbejde. Leder og medarbejdere beskriver i den sammenhæng, at de også benytter miljøterapi som kort sagt betyder, at alle skal vide hvad der sker omkring den enkelte Side 14 af 37

15 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen borger. Der arbejdes med relationer og spejling og tilpasse metoden til den enkelte, eksempelvis har en borger der brug for at lære meget om hygiejne. De anvender således pædagogisk massage for at hjælpe borgerne til at få ro om aftenen, da mange af dem er angste særligt, når de skal sove. Det lægges samtidig til grund, at lederen sidder i visitationsudvalget i Svendborg Kommune og oplever, at hendes faglige udgangspunkt respekteres højt, så der indvisiteres borgere der passer godt sammen i målgruppen, og som kan få positiv udvikling. Der eksempelvis er retningslinje for at borger med misbrugsproblematik ikke visiteres ind. Leder oplyser, at de fornylig er startet på gruppeterapi som er en form for terapi. Leder sammen med en anden der har afsluttet miljøterapeutiske uddannelse har ansvar for det. Der er lagt vægt på, at leder og personalet har en bred viden inden for pædagogiske behandlingsmetoder, som de har oparbejdet viden omkring igennem uddannelse og erfaring. Partshøring den 21. juni 2015 Lederen anfører, at metodisk arbejder de også med struktur, genkendelighed, ensartethed, spejling, undersøgelse og tilbud om alternative forståelser. Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i meget at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at leder redegør for, at der dokumenteres resultater gennem statusrapporter 2 gange årligt, samt Dagbogsprogrammet, som er det daglige IT system. For hver enkel borger er der en team, 2 pædagoger og 1 socialrådgiver, der skriver rapporterne, de trækker noter ud fra Dagbogsprogrammet til rapporterne. Socialrådgiveren redigerer rapporten, så det bliver ensartede rapport. Leder oplyser, at de har aftalt med udbyder af IT systemet, at de bliver undervist i brugen af hvordan de kan dokumentere udvikling. Dette skal have implementeret. Statusrapporter udarbejdes efter handleplaner, hvor de beskrevne mål evalueres sammen med borgerne med henblik på forbedring af indsatsen. Endvidere arbejder de på behandlings konference om at udarbejde behandlingsmål, som er delmål til målene i handleplanene. På behandlingskonferencerne tager de udgangspunkt i vækstmodellen af Marianne Grøbeck. Der er ca. 2-3 behandlingskonferencer årligt på hver borger. Side 15 af 37

16 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold Socialtilsynet har fået indblik i 3 statusrapporter og 1 observationsrapport. Hvert delmål er beskrevet og illustreret på en skala fra 0-4 hvor langt man er nået. Der er fokus på borgernes trivsel samt fremtidig indsats for at opnå positiv resultater. Der er ligeledes lagt vægt på, at såvel leder som medarbejdere beskriver, at de regelmæssigt drøfter de enkelte borger i forskellige fora med fokus på at skabe udvikling og trivsel. Herved får de hurtigt øje på når borgeren ikke trives og får rettet op på, hvad de kan gøre anderledes for at skabe bedre udviklings betingelser for borgeren. Der oplyses endvidere, at man på tilbuddet hele tiden har fokus på faglig udvikling og nye metoder, alle er indstillet på at udvikle sig og justerer på den daglige faglige tilgang, så den hele tiden er tilpasset det enkelte borgers behov. Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i meget grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at der er en generel opfattelse af at personalet arbejder målrettet med henblik på borgernes udvikling og trivsel. Der lægges ligeledes vægt på, at ledelsen oplyser, at de har et tæt og konstruktivt samarbejde med sagsbehandlerne og at de regelmæssigt får tilbagemeldinger om, at de er trygge ved at anbringe borger på Skovsbovej. Dette er bekræftet af 3 sagsbehandler som har 5 borgere på Skovsbovej. De interviewede sagsbehandlere oplyser, at de oplever, at Skovsbovej arbejder målrettet på de opstillede mål og følges på målene så tæt som muligt. De har også erfaret, at indsatsen overordnet set har haft den ønskede effekt, især hvis borgeren og forældrene samarbejdede med tilbuddet. Det er endvidere lagt vægt på, at de interviewede forældre oplever en positive udvikling for deres børn på Skovsbovej. De fortæller, at personalet så vidt som muligt understøtter deres børn i deres trivsel og de har stor overblik og indsigt i deres børns ressourcer og udfordringer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i Det er socialtilsynet vurdering, at Skovsbovej tilstræber i at skabe et miljø, som danner mulighed for, at den enkelte bliver hørt, respekteret, anerkendt og føler sig trygge. Tilbuddet arbejder bevidst, at enhver enkelte afhængig af modenhed får mulighed for at have indflydelse på sin hverdag. I den sammenhæng har tilbuddet fokus på, at hvordan borgeren skal støttes i at nå nærmere målene. Side 16 af 37

17 tilbuddet Det vurderes, at borgerne i så vidt som muligt bliver inddraget på hverdagsbeslutninger. Dette sker især ved de ungemøder der afholdes hver anden uge. Socialtilsynet vurderer hensigtsmæssigt, at husregler og eventuelle begrænsninger er afhængig af hver enkeltes borgers behov. Det vægtes, at borgerne giver udtryk for, at de i får understøtte til at kunne have indflydelse på hverdagen i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i meget at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at såvel leder som medarbejdere beskriver, at der er fokus på, at alle borgere bliver set og hørt hver dag. Der lægges samtidig til grund, at borgerne gennem ungemøder har mulighed for at give deres udtryk for, hvad der virker i huset og hvordan man kan håndtere eventuelle opståede udfordringer i huset. En af borgere socialtilsynet taler med oplever at blive hørt, respekteret og anerkendt og at omgangstonen i huset er rar. Vedkommende fortæller, at ungemøder starter med informationer fra personalemøder og så borgerne kan tage punkter op. Hver anden uge afholdes ungemøder, hvor man forsøger at gøre det hyggeligt med forskellige ting og borgerne bliver opfordres til at deltage. Det opleves at de fleste deltager i ungemøder. Her deltager altid socialrådgiveren og en pædagog, lederen deltager efter behov og en af de borgere skriver referat hver gang. Socialrådgiveren melder tilbage til personalemøderne til orientering og eventuel drøftelse. Der er ligeledes lagt vægt på, at borgerne så vidt som muligt bliver motiveret til at deltage i statusmøder og at de har udviklingssamtaler med kontaktpædagog og socialrådgiver 1 gang månedligt. Borgerne kan også ønske møde hvis de synes at de har brug for det og har også mulighed for at komme til lederen hvis de ønsker det. Indikatoren bedømmes i at være opfyldt. Der lægges vægt på, at leder oplever, at der er meget fokus på borgernes indflydelse og medinddragelse. Borgerne deltager i ungemøder hver anden onsdag, hvor de blandt andet kan komme med forslag til en månedlig aktivitet og drøfte hvad der er godt og hvad der er mindre godt på tilbuddet. De taler om, hvad der fylder for dem, Side 17 af 37

18 med deres ønsker og behov eksempelvis hvordan det er at bo på Skovsbovej. Nogle gang ser de Godmorgen Danmark eller TV2news, som kan give gode emner til samtaler. En borger fortæller, at det skal være en god grund til ikke at deltage i ungemøder, "man kan ikke tvinges, men de fleste deltager og tager det alvorligt". Det tales tit om maden og forskellige meninger om hvad man vil spise. Der lægges også til grund at leder og medarbejdere oplyser, at borgerne kan have indflydelse på hvordan deres værelser skal indrettes. Husregler og eventuelle begrænsninger er afhængig af borgernes alder og modenhed. Dette med henblik på at have respekt for de enkeltes rettigheder. I den sammenhæng kan nævnes at en af interviewede borger oplyser, at vedkommende har frihed til at tilrettelægge sin dag og til at bruge computer. Den anden oplyser at have begrænsninger til at bruge sin computer. Vedkommende nævner, at han ikke altid forstår begrundelse for begrænsninger. Han føler sig en gang imellem at blive behandlet uretfærdigt. Vedkommende oplyser at han kender Whistleblowerordning og ved godt at han kan ringe anonymt. Der lægges ligeledes vægt på, at forældrene oplever, at borgernes ressourcer benyttes konstruktiv, således at de afhængig af deres modenhed og formåen, får mulighed for at blive inddraget på hverdagsbeslutninger. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet vurderer ud fra interview og det indsamlede datamateriale, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der er fokus på kost, motion og borgernes særlig behov for psykologisk og psykiatrisk udredning og behandling. De borgere, forældre og sagsbehandlere socialtilsynet taler med giver deres uforbeholdne tilfredshed med den støtte og opbakning borgerne oplever fra personalet. Side 18 af 37

19 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 4 (i 4 (i Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at de samtlige informanter oplever, at borgerne trives i tilbuddet. Især de 3 forældre og 3 sagsbehandlere giver udtryk for at de oplever, at borgerne udvikler sig og tilbuddet arbejder målrettet med borgerne. Skovsbovej benytter skalleskema til at mål borgernes trivsel på, og medarbejderne fortæller, at de arbejder rigtig meget med følelsesmæssige og det sociale, og det lykkes godt for borgerne at udvikle positivt. De oplyser, at de er meget rummelige og de søger for at lave aftaler, så borgerne også er med på beslutninger, ellers det ikke bliver en realitet. De oplyser, at de bruger supervisionen til at finde frem til metoder, hvis de støder på udfordringer. Der lægges ligeledes til grund at såvel borgerne og forældrene angiver, at de har stor tillid til personalet og oplever, at borgerne behandles efter hensigten, bliver godt hjulpet og udvikler sig positivt over tid. Der er samtidig lagt vægt på, at leder oplyser, at der aktuel er 2 borgere der ikke opleves at trives i tilbuddet, en af dem bliver nok hjemgivet snart. Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i meget at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at leder og medarbejdere oplyser, at borgerne har adgang til læge og tandlæge, og at der gives den nødvendige støtte til borgerne i den sammenhæng. Tilbuddet starter ofte med et sundhedstjek ved lægen efter indflytning og der er tæt kontakt med psykiatrien, da der er nogle der bliver psykologisk udredt. Det vægter samtidig, at forældrene oplever, at tilbuddet samarbejder med dem i forbindelse med at give kommunen forståelse for at deres børn har brug for udredning af psykolog og psykiater. Indikatoren bedømmes til i at være opfyldt. Der lægges til grund, at der er ansat en køkkenansvarlig, som er opmærksom på hvad borgerne har brug for i forhold til hverdags kost. Det forsørges i at borgerne får en sund og varieret kost og ingen skal gå sulten i seng. Der er altid mulighed for at tage noget frugt og det er nattevagten der smører medpakkerne. Der lægges samtidig til grund, at en af borger tit oplever, at han får noget i madpakken, som han ikke Side 19 af 37

20 vil have. Vedkommende fortæller, at der er en liste for hvem vil have hvad, men en af nattevagterne ikke er opmærksom på den liste. Vedkommende fortæller, at han tit bliver sulten i skolen, da han ikke bryder sig om sin madpakke. Dette er bekræftet at lederen, hun har tidligere gjort nattevægten opmærksom på det, og hun vil gøre det igen. Det er også lagt vægt på at der er fokus på motion og bevægelse og at personalet opfordrer borgerne til at motionere og gå tur. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsyn Syd vurderer, at såvel leder som medarbejdere har stor fokus på forebyggelse og håndtering af magtanvendelser. Dette kommer især til udtryk ved eksempelvis at personalet altid drøfter magtanvendelserne med lederen og bruger supervisionstimer for læring og forbedring af indsatsen for at undgå lignende situationer. Der lægges ligeledes til grund, at personalet er bekendt med at skulle indberette magtanvendelser til både handlekommune og socialtilsynet. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet bør mest mulig minimere antallet af magtanvendelser, dette med udgangspunkt i, at borgeren oplever at blive møde med en mere anerkendende måde. Side 20 af 37

21 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i middel grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at såvel leder som medarbejdere oplyser, at de kender reglerne for magtanvendelser og de har stor fokus på, at der ikke forekommer magtanvendelse, men at de har også en holdning til at de skal passe på de selvmordstruede. De oplyser, at når der har været en magtanvendelse, drøftes episoden på personalemøde med henblik på at forebygge og at drøfte hvad de kunne have gjort anderledes og hvad de vil gøre fremadrettet. Der er samtidig lagt til grund, at der forekommer 13 magtanmeldelse i løbet af januar- maj Magtanmeldelser vedrører primær 2-3 borgere, der har enten optrådt voldsomt overfor sig selv eller medarbejdere. De borgere der har oplevet magtanvendelser giver udtryk for at de har oplevet, at personalet overordnet har gjort det med henblik på at passe på dem. En af borger har oplevet magtanvendelser i forbindelse med selvmordsforsøg og for at forhindre vedkommende til at slå sig selv eller stikke af fra tilbuddet. Der lægges samtidig til grund, at en borger fortæller, at han ofte har oplevet magtanvendelse i forbindelse med aflevering af sin computer. Han har det svært ved at aflevere computer ved sengetid. De første 3 måneder synes han, det var irriterende at få magtanvendelse, men nu bliver han meget kede af det, fordi personalet ikke tror på ham, at han kan styre det. Han synes at det er hans computer og han har ret og lov til at have sine egne ting. Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at der altid ved fysiske magtanvendelser udarbejdes lovpligtige magtindberetningsskemaer som fremsendes til anbringende kommune med kopi til Socialtilsyn Syd. Tilbuddet har kendskab til håndtering af magtanvendelse og det bliver taget hånd om de implicerede personer. Der er ligeledes lagt vægt på, at leder og medarbejdere oplyser, at der altid er mulighed for at drøfte magtanvendelser med leder eller tage det op på supervision. Tilbuddet har fået bevilget 30 timer ekstra pædagog om ugen for bedre at kunne støtte op om en af borgerne der har det rigtigt svært, Side 21 af 37

22 hvilket også betyder at tilbuddet har ressourcer til at være mere tilstede for borgeren og dermed forhåbentligt forebygge flere magtanvendelser. Der lægges samtidig til grund, at en borger fortæller, at der altid efter magtanvendelser tales sammen om hvad der kunne været gjort anderledes og hvordan vedkommende kan blive bedre til at sige til, når hun har det dårligt og hvordan personalet skal spørge ind til hende, når de kan se at hun har dårlig. Endelig lægges der til grund at leder oplyser, at det ligger fast ved ansættelse at medarbejderne underskriver at de er bekendt med magtanvendelses cirkulære. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet vurderer, at der er fokus på at forebygge overgreb i tilbuddet. Der lægges til grund, at personalet er tæt på borgerne og der arbejdes dagligt på, at der skal være en ordentlig omgangstone borgere imellem og også borgere og medarbejdere imellem. Det vurderes, at tilbuddet har fokus på borgernes samvær, og der er særlig fokus på borgere med seksuelles tendenser. Der lægges endvidere til grund, at tilbuddet har brug for et beredskab i forhold til at forebygge overgreb, og at dette beredskab skal være bekendt af medarbejderne. Beredskab bør nedskrives som en skriftlig procedure. Side 22 af 37

23 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. Det er lagt vægt på, at såvel leder som medarbejdere redegør for at der er tydelige rammer for borgernes indbyrdes samvær. Eksempelvis ved tildeling af værelser tages der højde for borger med særlig behov, ved mistanke om konflikt må borgerne ikke sove sammen og personalet forsørger at være rundt om dem, hvis de er sammen med andre. Der er en borger der har nogle besynderlige seksuelle tendenser, vedkommende må ikke sove sammen med en anden. Besøgende skal gå hjem senest i hverdagen og i fredag og lørdag. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 3 (i middel grad Der er ligeledes lagt vægt på, at en borger oplyser, at de kender hinandens grænser og det bliver langt hen af vejen respekteret og at de godt kan blive irriteret på hinanden, men ikke konflikt imellem. Vedkommende fortæller, at personalet er gode til at støtte og lave rammer i huset. Socialtilsynet vurderer, at fysiske rammer medvirker til at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet forsørger at danne et miljø, hvor borgerne lærer at respektere hinandens grænser og have forståelse for hinandens periodevis vaskeligheder. Hvis der forekommer vold mod personalet - også verbale trusler- bliver det registreret. Personalet har drøftet, at hvis der forekommer grove trusler, ville det være ok at politianmelde, men det har ikke været gjort. Socialtilsynet har haft indblik i 3 registrering af fysiske og psykisk vold mod personale. Leder oplyser, at der årlige er besøg af Redningsberedskabet (brandmyndighederne). I bedømmelsen er der ligeledes lagt vægt på, at der ingen er skriftlige procedurer for at forebygge og håndtering af overgreb. Side 23 af 37

24 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Socialtilsyn Syd vurderer, at lederen på Skovsbovej har relevant uddannelse og erfaring på det pædagogiske og ledelsesmæssige område, i forhold til at varetage driften af tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at den daglige drift varetages kompetent og at medarbejderne får den støtte og opbakning de har brug for. Dette især i form af løbende anvendelse at ekstern supervisor både i forhold til personlig supervision og sags/metodisk supervision. Ud fra de foreliggende oplysninger om personalegennemstrømning samt sygefravær vurderes det overordnet, at Skovsbovej har tilstrækkelige ressourcer for at skabe trivsel og udvikling i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsynet vurderer ud fra det fremsendte datamateriale og interview at leder besidder med relevante kompetencer i forhold til tilbuddets målgruppe, behov og metoder. Der ligger desuden til grund, at ledelsen formår at udnytte personalets ressourcer og kompetencer i forhold til målgruppen, og der er stor mulighed for supervision og sparring både ekstern samt med ledelsen. Side 24 af 37

25 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i meget at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at lederen har relevant uddannelse og erfaring i arbejdet med målgruppen gennem en henholdsvis pædagogisk og terapeutisk uddannelse: Leder er uddannet socialpædagog i 1991, afsluttet 2 årige efteruddannelse fra kempler basale terapeutiske færdigheder, 2008 Systemisk leder uddannelse fra Macmannberg, 2013 Afsluttet diplom uddannelse i ledelse fra Metropol og løbene deltaget i relevante kurser. Erfaring: 2006 ansat som stedfortræder på Stendyssehaven August 2007 ansat som institutionsleder på Stendyssehaven Marts 2009 ansat som afdelingsleder i Børn og Unge Center, leder for Familieplejekonsulenterne, samtidig med at være leder for Stendyssehaven. Juni 2013 konstitueret Centerleder Center for Børn, Unge og familier, samt afdelingsleder for Skovsbovej og Ungekollegiet. August 2014 afdelingsleder for Skovsbovej og Ungekollegiet. Det er ligeledes lagt vægt på, at leder oplyser, at hun er tilstrækkeligt til stede, selvom hun også er leder for et andet tilbud. Hun bruger mest af tiden på Skovsbovej og har fast kontor her i tilbuddet. Hun får individuel supervision af en ekstern supervisor. Lederens oplevelse er, at der er meget tydeligt i tilbuddet, at såvel personalet som borgerne altid kan kontakte hende. Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i meget at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejdere oplyser, at de har supervision hver anden måned i pædagoggruppen med ekstern supervisor (Vivian Hansen). Det er en personlig supervision. Derudover er det Per Thomsen, der kører den fagrelaterede supervision, hvor ledelse også er med, som er et led i deres efteruddannelse i miljøterapien. Side 25 af 37

26 Der er ligeledes lagt vægt på, at medarbejdere oplyser, at der er mulighed for sparring hos lederen, og der er et godt og tæt samarbejde mellem leder og personale. De oplyser, at lederen er meget tilgængeligt og åbent, og det er rart at have en leder i huset at gå til. Tilbuddet har fået bevilget DAT(dialektisk adfærdsterapi) i forhold til en af borgerne. Skovbovej angiver i ansøgningsskema, at der tales om trivsel på afdelingsmøde ca. 1 gang i kvartalet eller ved behov. Såvel leder som medarbejdere oplyser, at de har et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Det er socialtilsynets vurdering, at Skovsbovej har en stabil og erfaren personalegruppe, som har kompetencer modsvarer borgernes behov. Med udgangspunkt i både leder og medarbejderes udtaleles vurderes det, at der er en overordnet god personalesammensætning og at der ifølge medarbejderne er et velfungerende fysisk og psykisk arbejdsmiljø på Skovsbovej. Personalet er veluddannet, får løbende efteruddannelser, relevante kurser, supervision og varetager behandlingsopgaven med målgruppen med stor kvalitet. Ud fra de foreliggende oplysninger om personale gennemstrømning samt sygefraværende vurderes der, at Skovsbovej har tilstrækkelige ressourcer for at skabe stabilitet i tilbuddets daglige drift. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i meget at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at personalet overordnet er fagligt veluddannet og har relevant efteruddannelse samt relevante erfaring: 8 pædagoger, 7 er også uddannet som miljøterapeuter 1 socialrådgiver, med miljøterapeut og familie terapeut efteruddannelse 1 pædagogmedhjælper med miljøterapeut som læser til pædagog 1 assistent offentligt forvaltning arbejder som assistent Side 26 af 37

27 1 køkkenassistent har professionsbachelor i ernæring og sundhed 2 vågn nattevagt, begge miljøterapeuter Anciennitet: 9 Medarbejderne er ansat siden 2007, 2 siden 2013, 1 siden 2014, 1 siden 2010 og køkkenassistent siden 2015 Vikarbrug 3 stk. (2 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper) Leder oplyser, at der foreligger dokumentation for medarbejdernes kompetencer, straffeattester og børneattester om hver enkelt medarbejder. Medarbejdere, der kører med borgere, har gyldigt kørekort. Tilbuddet har ikke en procedure for regelmæssig indhentning af straffe- og børneattester. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet fremover laver en procedure for indhentning af straffe- og børneattester. Der lægges også til grund, at medarbejdere oplever, at der er en god balance mellem behov og ressourcer. De oplyser, at de er meget opsøgende i deres pædagogiske arbejde, da målgruppen ofte vil ikke kontakten, men de oplever, at de har tiden, der kan være spidsbelastninger, men det er der også læring i. Personalet arbejder i team omkring borgerne, som består i 2 pædagoger og socialrådgiveren. De holder behandlings konference hver 14. dag, hvor alle er med. De har personalemøde hver 2. uge i 3 timer. Fast dagsorden med; nyt fra leder, fra studerende, hvad der fylder, procedurer, planlægning og magtanvendelser. De har overlap ½ time dagligt mellem dag og aftenvagt, hvor de overleverer og sparrer. De har udviklingssamtaler med hver enkel borger i teamet. Teamet er derudover en praktisk foranstaltning, det er dem der tager sig af alt omkring borgeren. Personalet oplever, at de er gode til at backe up i forhold til hinanden, hvis der er nogen der er voldsomme. Side 27 af 37

28 Der lægges endvidere til grund, at leder sammen med socialrådgiver er startet på et gruppeforløb som er baseret på miljøterapi og hvor borgerne har mulighed for at blive mødet på anerkendende måde og får mulighed for at reflektere over deres liv. Det vægter samtidig, at medarbejdere oplyser, at de har en 4- ugers periode "tid til andet arbejde" med 6 timer, hvor de blandt andet har mulighed for at skrive statusrapport. De oplyser, at de almindeligvis er godt bemandet, og ellers bliver de lyttet til, hvis de oplever at der mangler folk. Om formiddagen kan der være en del under bemandet, fordi det er indrettet til at de har et skoletilbud. De er normalt 2 om morgenen/formiddag, 4 om aftenen og 1 vågen nattevagt. Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Partshøring den 21. juni 2015 Leder skriver, at det ikke er hendes oplevelse, at de er underbemandet i formiddagstimer. De vurderer altid, hvordan de bedst bruger ressourcer og ind imellem vælger de bevidst (beslutning i hele personalegruppen) at spare på vikar ressourcer om formiddagen ved ferie/sygdom ved faste medarbejdere. Der bliver altid vurderet på om huset kan bære det. Hun vurderer derfor, at de bruger ressourcer bedst muligt til gavn for borgerne. Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i meget at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at ledelsen redegør for, at personalegennemstrømningen på Skovsbovej er lav. Ifølge tilbudsportalen er personalegennemstrømningen nul. Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i meget at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at leder redegør for et lavt sygefravær. Leder oplyser, at sygefravær det seneste år har været 3,5 og 4 procent. De har haft 2 langtidssygemeldinger, ikke arbejdsrelaterede. Der gøres brug af 3 vikarer, hvoraf de 2 er fuldtidsledige og dem gøres der først brug af, den 3. er studerende. Medarbejderne bekræfter dette og angiver, at der er meget lavt fravær, samt gode vikarer, som vedholdende. Skovsbovej angiver på Tilbudsportalen, at tilbuddets gennemsnitlige sygefravær er 12,7 pr. ansat og Side 28 af 37

29 Tema Gns. bedømmelse at der afholdes sygefraværs samtaler ved sygemelding. Leder oplyser endvidere, at APV er lavet og der var kun småting. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Socialtilsynet vurderer, at medarbejdergruppen via pædagogisk uddannelse og erfaring samlet set har de relevante kompetencer, der skal til for at imødekomme borgernes særlige behov. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne løbende modtager relevant opkvalificering i forhold til teori og metode ved supervision. Medarbejdergruppen tager udgangspunkt i den enkeltes færdigheder og kompetencer, og den daglig pædagogiske praksis varetages relevant og hensigtsmæssig i forhold til at sikre at indsatsen til de enkelte borger er relevant og kontinuerlig. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Der lægges til grund, at personalegruppen er kendetegnet ved at have relevant uddannelse og erfaring i forhold til tilbuddets målgruppe og metoder. Der lægges endvidere til grund, at personalet tager udgangspunkt i den enkeltes færdigheder, ressourcer og kompetencer, og at samspillet mellem medarbejdere og borgere forekommer at være naturligt og nærværende. Det fremgår af borgernes og forældrenes interviews, at hver enkelt borger sikres en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Side 29 af 37

30 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i meget at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at tilbuddet generelt har en veluddannet personalegruppe og ligesom personalet samt ledelsen har relevante kompetencer og erfaring i forhold til at arbejde med de beskrevne faglige tilgange og metoder. Tilbuddet benytter sig overordnet af miljøterapeutisk tilgang, samt anerkendende, psykodynamisk-, relationspædagogisk og ressourceorienteret tilgang. Alle fastansatte er pædagoger og socialrådgiver på nær nattevagterne, de fleste har afsluttet en miljøterapeutisk efteruddannelse, som har strakt sig over 2 år. Derudover 2½ vikar, som er uddannede eller under uddannelse og 1 studerende, som en fast aftale. PT. har de to studerende, da seminaret manglede praktikpladser. Socialtilsynet har observeret samapillet mellem tilstedeværende medarbejdere og borgere i løbet af tilsynsbesøget. Rundvisning på tilbuddet foretager også af en borger, som socialtilsynet også har haft mulighed for at tale med om tilbuddet og om hvordan det er at bo på Skovsbovej. Socialtilsynet vurderer ud fra observationer samt de fremsendte datamateriale, at samapillet mellem borgere og medarbejdere på Skovsbovej er omsorgsfuldt, varmt og lyttende og er i overensstemmelse med tilbuddets beskrivelse af pædagogiske metoder. Det observeres, at det er stor fokus på borgernes ressourcer fremfor begrænsninger og vanskeligheder. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 2,3 Socialtilsynet vurder, at tilbuddets økonomi er bæredygtigt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Der er tale om et kommunalt tilbud. Som følge heraf har det ikke været muligt at vurdere indikator 11.a, 11.b. Det forventes, at indikatorerne kan bedømmes efter modtagelse af regnskabsmateriale for I kraft af, at der er tale om et kommunalt tilbud må det formodes, at kommunen til enhver tid vil understøtte Side 30 af 37

31 bostedet økonomisk. Afledt heraf anses tilbuddets økonomi som bæredygtigt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 1 (i meget lav grad 1 (i meget lav grad I bedømmelsen er der lagt på at der er tale om et kommunalt tilbud, hvorfor der for 2014 ikke er aflagt særskilt regnskab med tilhørende revisionspåtegning. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der ikke endnu er modtaget regnskab for Gennemførte investeringer vedrørende kommunale tilbud vil endvidere som udgangspunkt ført som kommunale anlægsprojekter og ikke indgå som en del af den enkelte institutions regnskab/budget. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der ikke endnu foreligger regnskab for 2014 for tilbuddet. Da der er tale om et kommunalt tilbud må det formodes, at kommunen til enhver tid vil understøtte tilbuddets økonomi, og derved sikre, at der er den fornødne kvalitet i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer relevant, at lederen har stor opmærksomhed på implementering af miljøterapeutisk tilgang i det år. Side 31 af 37

32 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der er afsat midler til intern kompetenceudvikling. Der er ligeledes lagt vægt på at lederen har fokus på personale faglige udvikling samt implementering af miljøterapi i den daglige praksis. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det med de foreliggende oplysninger ikke er muligt for nuværende at konkludere på kriterium 13. Det forventes, at indikatoren kan bedømmes efter modtagelse af regnskabsmateriale for Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 1 (i meget lav grad I bedømmelsen er der lagt vægt på at der ikke foreligger et regnskab for 2014, hvorfor indikatoren bedømmes til i meget lav grad at være opfyldt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,7 Socialtilsyn Syd vurderer, at Skovsbovejs fysiske rammer tilgodeser borgerne og deres særlige behov. Det vurderes, at Skovsbovej har stor fokus på at skabe en hyggelig atmosfære i tilbuddet og at de fysiske rammer er velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til Side 32 af 37

33 tilbuddets målgruppe. Skovsbovejs fysiske rammer understøtter i indsatsens formål og indhold. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer i understøtter borgernes udvikling og trivsel. Der lægges i vurderingen til grund, at der er fokus på at benytte de fysiske rammer efter hensigten, således at alle borgere har eget værelse, der er indrettet personligt. Der er ligeledes relevante fællesarealer, både i forhold til dagligdags aktiviteter, spisekøkkener, badeværelser, opholdsstuer samt have og trasser etc.. Det vurderes, at Skovsbovej har stor fokus på at skabe en hyggelig atmosfære i tilbuddet og at de fysiske rammer er velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsens formål og indhold. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige Skovsbovej er en ny bygning fra 2000 og er indrettet med to afdelinger med henholdsvis 6 og 7 værelser på hver afdeling. Der er flere stuer og køkkener, som giver mulighed for at borgerne samles eller adskilles i forhold til forskellige aktiviteter. Dette giver også mere ro, når de er delt op til måltiderne og det passer fint med målgruppens behov, da de fleste ikke bryder sig om at sidde for tæt. Huset 13 værelser benyttes til 12 faste pladser samt en akut plads. Såvel leder, medarbejdere, som borgere og forældre giver udtryk for, at de fysiske rammer fungerer hensigtsmæssigt og borgerne trives godt med de fysiske rammer. Medarbejderne oplyser ligeledes, at de savner en depot, da de bliver nødt til at bruge et af de ekstra små værelser til de ting, der kun bruges en gang imellem. Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynsbesøg besigtiget tilbuddet og kan konstatere, at tilbuddets fysiske rammer er i overensstemmelse med beskrivelse på Tilbudsportalen. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til i meget at være opfyldt. Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i meget at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at tilbuddets fysiske rammer er indrettet, så de tilgodeser tilbuddets målgruppe bedst muligt. Borgerne har egne værelser, som er indrettet efter deres ønsker og behov. Der er også rammer for at skabe Side 33 af 37

34 behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 4 (i fælles aktiviteter i små eller stor grupper i tilbuddet. Det lægger også til grund, at borgerne både har mulighed for fællesskaber i fællesarealer, i eget værelse, ligesom der også er mulighed for at trække sig tilbage og søge den ro, som man måske har brug for en gang imellem. Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at Skovsbovej er opmærksomt på, at tilbuddet skal afspejle at være borgernes hjem. Huset fremstod rent, ryddeligt og hyggeligt på tilsynsbesøgt. De borgere der deltager i interviewet giver udtryk for tilfredsheden af deres værelser og de fysiske rammer i tilbuddet. Socialtilsynet kan konstatere at indretning af de fysiske rammer som to afdelinger giver såvel fordel som ulemper. Det giver stor rumlighed i forhold til målgruppen og deres behov, men samtidig giver et institutionelt præg. Side 34 af 37

35 Side 35 af 37

Tilsynsrapport. Skovsbovej 12-02-2016 Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Skovsbovej 12-02-2016 Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Skovsbovej 12-02-2016 Godkendt Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Rapporten er udskrevet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - Huset i Tveje Merløse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere