Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 2. Bemærkninger til referatet fra HB-møde den 8. november 2011 Side 2 3. Opfølgning på referatet fra HB-møde den 8. november 2011 Side 2 4. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Side 2 5. Orientering fra regionerne, RSD og ansvarsområderne Side 4 6. Økonomi Side 6 a) Principperne for aflønning af formandskab 7. OK 13 6 a) Road Show b) Tidsplan for indsamling krav 8. Indarbejdelse af nyt navn Side 7 9. Ny lejlighedsplan fremlægges Side Kongres: Frem mod 2014, 2017, 2020 Side 8 a) Fremmøde b) Den arbejdende kongres c) Fordeling af delegerede d) Andre indspark 11. Seniorklub Side Nyhedsbrev Side Punkter til næste HB-møde Side Punkter til næste HB-møde Side Evt. Side 9 Referat fra HB-møde den 8. december 2011 Side 1 af 9

2 Ad 1. Godkendelse af dagsorden Der var afbud fra Jørgen Nørris, i stedet deltog Rene Gordon. Ad 2. Godkendelse af referatet fra HB-mødet den 8. november 2011 Charlotte beklager at det endelige referat ikke var udsendt. Referatet blev uddelt på mødet. (referatet udsendt elektronisk den 13. december) Referatet vil blive sat til endelig godkendelse på februar mødet. Ad 3. Opfølgning på referatet fra HB-mødet den 8.november 2011 Information om udlejning af DSR sommerhus er lagt på hjemmesiden og udsendt i nyhedsbrev. Det undersøges om studerende kan leje sommerhusene. Vedrørende EU klage, så prøver vi stadig at få kontakt med Sundhedsministeren. Sagen vedr. EU s grænseværdier for bestråling af mammavæv, drøftes ved samme lejlighed. Drøftelserne med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) vedr. fremtidens reguleringsordning fortsætter, uden der på nuværende tidspunkt er udsigt til enighed. Det er vigtigt for lønmodtagerne at der bliver gennemført en analyse også er personaleforskydningers betydning for gennemsnitslønnen, hvilket Danske Regioner er afvisende overfor. I denne sag er Sundhedskartellet ikke alene, der er enighed på hele lønmodtagersiden. Der blev afholdt møde på teknisk plan den 1. december uden at der kunne opnås enighed, sagen skal drøftes på den kommende Sundhedskartel FU møde. Omkring oplysning til lederne om muligheder for at gøre opmærksom på at ansætte radiografer i løntilskud og lign., så er der sendt en mail til lederne. Vedr. Forskningsfonden, så har både Carsten Lauridsen og Morten Ditlev sagt ja til at deltage i bedømmelsesudvalget. Angående lektiehjælp er det sendt et pænt afslag, der er mødt med forståelse. Angående indlægget fra de studerende fra jubilæumsfesten, så har Charlotte været i dialog med afsenderen af klagen, og sagen er lukket. Ad 4. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Formanden: HK har bragt en artikel om at gule fagforeninger er ubrugelige, og i den forbindelse har FRD foretaget en undersøgelse om validiteten af artiklen. Det viser sig, at artiklen ikke kan bruges, og HK har selv beklaget at de har overfortolket en højesteretsdom. Der udsendes en mail til HB om sagens indhold. Michael Wards optræden på vores kongres er omtalt i ISRRT s medlemsblad News letter. Referat fra HB-møde den 8. december 2011 Side 2 af 9

3 I december udsendes Radiografen sammen med kalenderen og en folder om faglig forsvarlighed, etik og ytringsfrihed. Dagligdagen ude på afdelingerne kan være hård, det er håbet at folderen kan hjælpe og støtte i tvivlsager. FRD har mange personsager i øjeblikket, der kan ikke siges nogen konkrete årsager, men der er blandt andet en del sager, der tangerer mobning. Mobningsbegrebet er måske udvidet. I disse tider med fyringsrunder er det barskt at være på afdelingerne, det presser radiograferne og derfor kan der komme dårlige stemning mellem kollegaer og mellem lederne og radiograferne. Der er derfor ved at blive planlagt kurser for ledere om trivsel, der følges op med fyraftensmøder for basisradiografer. Det følges op med kurser for AMiR. AMiR der ikke er medlem får ikke tilbudt kurserne. Hvorimod AMiR fra andre faggrupper der er medlem af deres respektive foreninger kan deltage. TR er også tænkt ind, det kan måske løses på seminaret til efteråret Desuden er der møde med Norsk Radiografforbund den 15. december, som et led i at igangsætte samarbejdet om faglige kurser. FRD er sammen med en Phd. studerende, en studiechef og en underviser fra UCL og videncentrene, i gang med udarbejdelsen af en karrierestige for radiografer, både fagligt, uddannelsesmæssigt og ledermæssigt. Det bør overvejes en organisatorisk vinkel også. Næstformanden: Christian Gøttsch Hansen orienterede kort om det nye tiltag, der er skabt i UC videncentrenes kvalitetsudvalg. De handler om en fælles kvalitetsramme, der skal bygge på kvalitetsudvalgets fælles forestilling om professionshøjskolelovens formulering og intentioner samt Rektorkollegiets politik for vidensbasering professionshøjskolernes politik for vidensbasering. Centralt for professionshøjskolelovens formulering er at professionshøjskolerne skaber uddannelse af høj kvalitet, der bl.a. kan udgøre et centralt bindeled mellem forskning, uddannelse og arbejdsmarkedet (for os den radiografiske kontekst) ved at uddanne dimittender og bidrage til udvikling og anvendelse af ny viden. Det centrale bindeled ligger i det fælles grundlag for UC videncentrenes kvalitetsramme. Det er beskrevet som en videnstrekant mellem forskning, uddannelse og arbejdsmarkedet, som består af et åbent og dynamisk kredsløb af vidensproduktion, udvikling af praksis og uddannelse. Forskning og konkret professionserfaring viser at viden ikke uden videre kan omsættes fra et sammenhæng til et andet f.eks. i form af bøger og forelæsning. Viden må hele tiden skabes og genskabes i et proaktivt sammenspil mellem centrale aktører. Og det er her at vi som professionsbachelorer med vores videncentre har berettigelsen i forhold til at få dirigeret det konstruktive samspil mellem vidensaktørerne på professionsfelterne, sådan at den viden de studerende tilvejebringer gennem deres opgaver, oplæg med videre er affødt i praksis og til gavn for praksis og i sidste ende til gavn for borgeren i samfundet. Derfor har vi i radiografuddannelsen valgt at indgå i implementeringen af de nye videnskabelighedskriterier, der handler om at de studerendes skriftlige arbejder i første omgang modul 12 opgaven skal leve op til krav om pålidelighed, konsistens, gyldighed, originalitet, relevans, robusthed Referat fra HB-møde den 8. december 2011 Side 3 af 9

4 og innovativitet, hvor der under originalitet er et krav om publicering af artikler i fagligt anerkendte tidsskrifter. Dette er fint i tråd med det samarbejde vi i FRD er ved at indgå med skolernes videncentre og som Christian Gøttsch Hansen tidligere har berettet om i HB. Angående det nuklearmedicinske speciale, har skolerne forsøgt at få ansat radiografer med viden om specialet. Der arbejdes samtidig videre med at få udvidet samarbejde med en portugisisk uddannelsesinstitution angående uddannelse i det nuklearmedicinske speciale. Studerende på skolen i Nordjylland er blevet orienteret om at uddannelse i nuklearmedicin vil starte til september på Metropol. Ad 5. Orientering fra regionerne, RSD og ansvarsområderne Midtjylland: Til det seneste medlemsarrangement var der 10 deltagere. Det lave deltagerantal skyldtes ifølge Alice Munk manglende annoncering. Der var begrænset antal pladser, og derfor var der ikke udsendt plakater til afdelingerne, og sygeplejerskerne var heller ikke inviteret med. Annoncen i Radiografen var ifølge Alice Munk heller ikke gjort synlig. Der var en drøftelse om, hvorvidt det kunne gøre anderledes. Troels Jeppesen gjorde opmærksom på at annoncering i Radiografen ikke kan stå alene, men bør følges op med annoncering via eget netværk. Vedr. TR valg på Viborg er der ingen afklaring endnu. Charlotte Graungaard har drøftet sagen med næstformanden i DSR s kreds Midtjylland. Man har drøftet den manglende fremmøde til bestyrelsesmøderne, men der var ingen enkeltstående årsager. Der har været lønforhandling for beskrivende radiografer på Viborg. Lønniveauet kom til at ligge på det samme som de øvrige beskrivende radiografer i landet. Nordjylland: Der bliver kampvalg om formandsposten til regionsgeneralforsamlingen til marts. Der har været kampvalg i DSR s kreds og den siddende formand blev genvalgt. Frederikshavn Sygehus er blevet valgt til Danmarks bedste blandt de små hospitaler. Sjælland: Der har været et medlemsarrangement i Køge, hvor der var 17 deltagere, alle fra Køge og Roskilde. Der har været kampvalg i DSR s kreds og den siddende formand blev genvalgt. Syddanmark: Der har været kampvalg i DSR s kreds og den siddende formand blev genvalgt. En tidligere DSR næstformand, som FRD Region Syddanmark har haft en god kontakt til, er stoppet. Referat fra HB-møde den 8. december 2011 Side 4 af 9

5 René Gordon Larsen har overtaget koordinatorrollen til Eventyrløbet. Der kommer en notits i Radiografens decembernummer. Hovedstaden: De fleste arrangementer for 2012 er på plads. Der bliver som aftalt sendt julekort til alle afdelinger og der gives et beløb til lidt julegodter. Der er kun ganske få knaster inden en endelig aftale om et ansættelsesområde kan skrives under. Organisationerne ønsker at opsigelsesancienniteten skal gælde fra brevet bliver sendt ud og ikke først fra den Dette for ikke at hæmme mobiliteten i den mellemliggende periode. Desuden ønsker vi at TR, der som følge af omstruktureringerne ophører med hvervet, får en ekstra beskyttelse. Der er etableret nye MED udvalg i forbindelse med sammenlægning af hospitalerne Bispebjerg/Frederiksberg, Hvidovre/Amager, og hospitalerne i Nordsjælland. Den eneste ændring der er sket for os som radiografer er, at vi har fået en suppleantpost i Bispebjerg/Frederiksberg hospitals MED. I forbindelse med ubrugte trepartsmidler er det besluttet at Sundhedskartellet skal være med til at arrangere en uddannelseskonference for de resterende midler, og det ser ud til at der ligger omkring kroner til dette formål. På konferencen skal der være mulighed for at diskutere uddannelsesbehov og aktiviteter for de mellemlange videregående uddannelser på hospitalerne og i psykiatrien. Radiograferne vil gerne på banen vedr. efteruddannelse for radiografer. Da vi har en radiograf i regionen, som har taget en master og den afsluttende opgave var en undersøgelse om radiografernes uddannelsesbehov, så har vi materiale vi kan videregive til arbejdsgruppen. Vi vil sørge for at omtalte person kan deltage i konferencen, da han besidder viden omkring radiografernes behov for efter videreuddannelse. Overradiograf på Bispebjerg/Frederiksberg er udpeget som repræsentant i Danske Regioners nationale gruppe, der arbejder med initiativer indenfor opgaveforskydning, bl.a. etablering af en national uddannelse indenfor beskrivende radiograf. Samme overradiograf sidder i arbejdsgruppen under Sundhedsfagligt Råd, der drøfter uddannelsen af beskrivende radiografer i Region Hovedstaden. Gruppen synes at regionens kommissorium, med bl.a. uddannelse af 15 beskrivende radiografer startende til efteråret, er meget ambitiøst. Tanken er at de beskrivende radiografer udelukkende skal uddannes og ansættes på de fire akuthospitaler.. Den økonomiske ramme er endnu ikke fastlagt. Regionsbestyrelsen har planlagt temaeftermiddag i marts 2012, hvor alle medlemmer kan kommer og høre om uddannelsen og desuden få afklaring på vilkårene under uddannelsen. RSD: Hele RSD s bestyrelse har været til fastholdelsesdag på UC Lillebælt. Det var primært studerende på modul 8 der var mødt frem, og de havde meldt sig ind for at kunne købe CT-bogen billigt. Alligevel kom der yderligere 9 nye medlemmer. Et godt arrangement, som RSD s bestyrelse også vil deltage i fremover. Referat fra HB-møde den 8. december 2011 Side 5 af 9

6 TRU Hovedbestyrelsen drøftede valg til TRU i utide, FRD s region Hovedstaden og Midtjylland vil modtage nærmere beskrivelse af fremgangsmåden senere. Fremtidens TR valg vil ske efter nye retningslinjer der sikrer at TR og TR-suppleanter opstilles på hver deres liste. Liste med samtlige TR og suppleanter er sendt til HB. Internationalt: Der er nordisk møde i Wien i forbindelse ECR. I fremtiden vil der kun være nordisk møde hver andet år i forbindelse med ECR. Ad 6. Økonomi a. Principperne for aflønning af formandskab Der blev ikke uddelt et bilag på mødet, da det ikke er færdig skrevet endnu. Bilaget er udarbejdet af de fem regionsformænd. Mundtligt blev de nye principper fremlagt. Startløn L Efter 2 år L X 2 Efter 4 år L X 3 Efter 6 år L X 4 Der skal ses på modellen igen i Næstformandens løn følger principperne for formandens løn og beregnes med 1/5 del af formandens løn, så længe næstformanden er frikøbt én dag om ugen. Der blev udtrykt tilfredshed med at formandskabet følger den almindelige lønudvikling. Der var forespørgsler og ønsker om at de nye principper også skulle gælde for øvrige valgte i organisationen. De nye principper gælder på nuværende tidspunkt ikke for øvrige politiske valgte i organisationen. Bilaget sendes ud efterfølgende til HB til endelig godkendelse af HB. Ad 7. OK13 a. Road Show HB drøftede om der i lighed med tidlige OK forhandlinger skulle gennemføres Road show i regionerne. Problemet er at tidspunktet for indsamling af krav ligger, hvor mange stadig har ferie. Der har været meget få medlemmer til de tidligere Road Show. Hovedstaden, Nordjylland, Sjælland mente ikke, at de har behov for Road Show Midtjylland ønsker Road Show. Referat fra HB-møde den 8. december 2011 Side 6 af 9

7 Syddanmark ønsker i Princippet et Road Show, men erfaringerne viser at de har været nødt til at aflyse på grund af meget få eller ingen tilmeldinger. Beslutningen blev, at der aftales mulige datoer i med de enkelte regioner Midtjylland er vært for et Road Show den 23. august. Der skal i stedet for Road Show for medlemmerne afholdes et landsdækkende møde for TR og HB. Ved at inddrage TR rammer vi flere medlemmer. TRU vil ligeledes bruge en dag på årskurset i foråret 2012 som forberedelse af OK 13. Der blev aftalt at der skal afholdes møde den 20. august for TR og HB. TRU indgår i arrangementet. Datoerne for Road Show i Midtjylland fastholdes. b. Tidsplan for indsamling af krav Der var udsendt et forslag til tidsplan. Der er denne gang lagt op til at indsamle kravene efter sommerferien, for at indskrænke tidsrummet fra indsamling af kravene slutter til de egentlige forhandlinger begynder. Det giver den udfordring, at perioden til indsamling af krav bliver kort, og enkelte stadig kan være på ferie når indsamlingen foretages. Der var desuden et forslag om at flytte HB mødet i august til september for at gøre indsamlingsperioden så lang som muligt. HB mødet den 29. august flyttes til den 5. september, for at give så lang tid som muligt for at indsamle krav. På tidsplanen mangler HB mødet i juni at blive indsat. Der udsendes en ny tidsplan hvor det manglende HB mødet er indføjet. (tidsplan udsendt den 13. december) Ad 8. Indarbejdelse af nyt navn Nålen: Der er ved at blive udarbejdet forslag til ny nål. Nyuddannede radiografer vil ikke få den gamle nål, men må vente til vi har fået nåle med det nye navn. Der var udsendt et oplæg til merchandise samt forslag til udgiftsramme, på Særligt merchandise, som belønning for arbejdsindsatser, samt T-shirts og visitkort der ikke er medregnet i forslaget. FRD har tidligere haft merchandise, uden at der har været særskilt budgetteret. Her lægges der op til at det bliver budgetteret i fremtiden. Der var en drøftelse om HB skulle godkende de enkelte indkøb. Det blev aftalt HB skulle være aktive og så indsende forslag, og ellers have tillid til at den der arbejder med det finder det der bedst promoverer det nye navn. Rammen blev på , plus til T shirt, samt ca til bestilling af visitkort (med en årlig vedligeholdelse/genbestillings -omkostning på ca kr.) Referat fra HB-møde den 8. december 2011 Side 7 af 9

8 Der blev vedtaget at afholde reception 18. januar kl , pris ca kr. Indbydelserne koordineres af FRD s kontor. Ad 9. Ny lejlighedsplan fremlagt På mødet blev uddelt et plan fra arkitekten, som var modtaget på FRD s kontor dagen før. Årsagen til at punktet blev taget af HB s dagsorden i november, var at det var fundet nødvendigt at skifte arkitekt. Prisen for en gennemrenovering bliver 3 mill. Det blev drøftet om der skulle skæres i tilbuddet. Inden beslutningen ønskes oplyst om de økonomiske konsekvenser ved lån på 3. mill. Der blev spurgt til, hvorvidt vi kunne der regnes baglæns på, hvor meget kan der lånes for om året. Charlotte undersøger økonomi sammen med revisoren, hvad vil det koste at finansere 3. mill, alternativt hvad kan vi låne for om året. Hvis vi ikke kan have den fulde løsning indenfor den ramme tages en drøftelse med arkitekten. Der skal også ind tænkes priser på inventar. Ombygningen må ikke gå ud over FRD s øvrige drift. Resultatet af forespørgslen fra revisoren sendes ud til HB. Er der behov for yderligere drøftelse i HB tages et skypemøde. Ad 10. Kongressen: Frem mod 2014, 2017 og 2020 Punktet udsættes til næste møde, og sættes højt på dagorden. Dog tages punktet om delegerede på dette møde Pkt. 10.C c. Fordeling af delegerede Region Nordjylland havde fremsendt et forslag til HB om at ændre i fordelingstallet til valg af delegerede, således at Region Nordjylland vil kunne have hele deres regionsbestyrelse som delegerede. Dette vil så betyde at antallet af delegerede ville stige. Dette kan virke uhensigtsmæssigt når de store Regioner ikke har kunnet fylde deres delegerede pladser ud. HB have den drøftelse for hvordan det kunne løses inden for lovene. Der skal bruges en fordelingsnøgle, og sætte nøglen så lavet at alle regionsbestyrelsesmedlemmer er delegerede, således at alle delegerede vægter ens. Sjælland er meget tilfreds med henvendelsen fra Nordjylland, de havde samme problem. Der var en afstemning der viste at 7 HB stemte for at sætte fordelingsnøglen så lavt at det sikrede at regionsbestyrelsesmedlemmer kan deltage. Referat fra HB-møde den 8. december 2011 Side 8 af 9

9 Ad 11. Seniorklub Der var udarbejdet et bilag af Region Sjælland om oprettelsen af en seniorklub. Efter indsendelsen er Ninna Friis blevet mere usikker på om det er en god ide, da der er ikke andre i Sundhedskartellet ud over DSR der gør det. Der var ét HB medlem der havde erfaring fra tidligere om at starte en seniorklub op, der viste at det var en god ide. Der var drøftelse om der var nok seniorer til at få dannet en seniorklub. Omvendt var det nemmere at få den startet mens der ikke var så mange. Der var forslag om at hæve deltagerantallet ved at give mulighed for at deltage i seniorklubben fra man er 55 år. Det blev vedtaget at forsøge at oprette en senior klub, Annette Rosenklint og Eva Holst er tovholdere på at få sat det i gang. Der udarbejdes et forslag til næste HB møde. Ad 12. Nyhedsbrev Frem mod OK 13, fælles møde for TR og HB Reception Delegerede Ad 13. Punkter til næste HB-møde Det nuværende pkt. 10. sættes på De 5 vigtigste opgaver for Radiograf Rådet Seniorklub Ny nål. Indretning af ny lejlighed. Ad 14. Evt. Fra Christian Gøttsch Hansen, der ekstraordinært var ordstyrer på mødet, var der en opfordring til at HB medlemmer der havde tegnet sig på talerlisten ikke tegnede sig på talerlisten igen, inden de har haft ordet, og at man af hensyn til referatet holder sig til dagsorden. Referat fra HB-møde den 8. december 2011 Side 9 af 9

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - APRIL 2012 JOURNAL CLUB RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER 16 16 I DETTE NUMMER: 6 Generalforsamlinger 10 God praksis ved udvikling

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen? RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010 VERDENSKONGRES DOWN UNDER Ledigheden rammer nu også radiografer PROJEKT- KONFERENCE CONRAD Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014 BERETNING 2015 Blodprøver i Aarhus åbner øjne Det korte og nye Langstrakt overenskomst i lægepraksis Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber

Læs mere

RADIOGRAFEN URAFSTEMNING OVERENSKOMST 2011 L R FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN

RADIOGRAFEN URAFSTEMNING OVERENSKOMST 2011 L R FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 OVERENSKOMST 2011 URAFSTEMNING MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN SELVGJORT ER VELGJORT L R URAFSTEMNING Indhold RADIOGRAFEN Radiografen udkommer

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Deltagere. 22. 23. november 2014

Deltagere. 22. 23. november 2014 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand Morten Lendal Petersen, næstformand Anne Møller Christoffersen, FU Martin Locht Pedersen, FU Rune Bruun Brodersen, FU SLS-DST Marie Kofoed Hutters

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL TAG ANSVAR. Bente Sorgenfrey kom til kaffe. En investering i fremtiden. Portugal RADIOGRAF RÅDET 40.

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL TAG ANSVAR. Bente Sorgenfrey kom til kaffe. En investering i fremtiden. Portugal RADIOGRAF RÅDET 40. ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MAJ 2012 JOURNAL CLUB TAG ANSVAR 16 12 I DETTE NUMMER: 7 Bente Sorgenfrey 16 kom til kaffe En investering i fremtiden 20 Portugal EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere