Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 2. Bemærkninger til referatet fra HB-møde den 8. november 2011 Side 2 3. Opfølgning på referatet fra HB-møde den 8. november 2011 Side 2 4. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Side 2 5. Orientering fra regionerne, RSD og ansvarsområderne Side 4 6. Økonomi Side 6 a) Principperne for aflønning af formandskab 7. OK 13 6 a) Road Show b) Tidsplan for indsamling krav 8. Indarbejdelse af nyt navn Side 7 9. Ny lejlighedsplan fremlægges Side Kongres: Frem mod 2014, 2017, 2020 Side 8 a) Fremmøde b) Den arbejdende kongres c) Fordeling af delegerede d) Andre indspark 11. Seniorklub Side Nyhedsbrev Side Punkter til næste HB-møde Side Punkter til næste HB-møde Side Evt. Side 9 Referat fra HB-møde den 8. december 2011 Side 1 af 9

2 Ad 1. Godkendelse af dagsorden Der var afbud fra Jørgen Nørris, i stedet deltog Rene Gordon. Ad 2. Godkendelse af referatet fra HB-mødet den 8. november 2011 Charlotte beklager at det endelige referat ikke var udsendt. Referatet blev uddelt på mødet. (referatet udsendt elektronisk den 13. december) Referatet vil blive sat til endelig godkendelse på februar mødet. Ad 3. Opfølgning på referatet fra HB-mødet den 8.november 2011 Information om udlejning af DSR sommerhus er lagt på hjemmesiden og udsendt i nyhedsbrev. Det undersøges om studerende kan leje sommerhusene. Vedrørende EU klage, så prøver vi stadig at få kontakt med Sundhedsministeren. Sagen vedr. EU s grænseværdier for bestråling af mammavæv, drøftes ved samme lejlighed. Drøftelserne med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) vedr. fremtidens reguleringsordning fortsætter, uden der på nuværende tidspunkt er udsigt til enighed. Det er vigtigt for lønmodtagerne at der bliver gennemført en analyse også er personaleforskydningers betydning for gennemsnitslønnen, hvilket Danske Regioner er afvisende overfor. I denne sag er Sundhedskartellet ikke alene, der er enighed på hele lønmodtagersiden. Der blev afholdt møde på teknisk plan den 1. december uden at der kunne opnås enighed, sagen skal drøftes på den kommende Sundhedskartel FU møde. Omkring oplysning til lederne om muligheder for at gøre opmærksom på at ansætte radiografer i løntilskud og lign., så er der sendt en mail til lederne. Vedr. Forskningsfonden, så har både Carsten Lauridsen og Morten Ditlev sagt ja til at deltage i bedømmelsesudvalget. Angående lektiehjælp er det sendt et pænt afslag, der er mødt med forståelse. Angående indlægget fra de studerende fra jubilæumsfesten, så har Charlotte været i dialog med afsenderen af klagen, og sagen er lukket. Ad 4. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Formanden: HK har bragt en artikel om at gule fagforeninger er ubrugelige, og i den forbindelse har FRD foretaget en undersøgelse om validiteten af artiklen. Det viser sig, at artiklen ikke kan bruges, og HK har selv beklaget at de har overfortolket en højesteretsdom. Der udsendes en mail til HB om sagens indhold. Michael Wards optræden på vores kongres er omtalt i ISRRT s medlemsblad News letter. Referat fra HB-møde den 8. december 2011 Side 2 af 9

3 I december udsendes Radiografen sammen med kalenderen og en folder om faglig forsvarlighed, etik og ytringsfrihed. Dagligdagen ude på afdelingerne kan være hård, det er håbet at folderen kan hjælpe og støtte i tvivlsager. FRD har mange personsager i øjeblikket, der kan ikke siges nogen konkrete årsager, men der er blandt andet en del sager, der tangerer mobning. Mobningsbegrebet er måske udvidet. I disse tider med fyringsrunder er det barskt at være på afdelingerne, det presser radiograferne og derfor kan der komme dårlige stemning mellem kollegaer og mellem lederne og radiograferne. Der er derfor ved at blive planlagt kurser for ledere om trivsel, der følges op med fyraftensmøder for basisradiografer. Det følges op med kurser for AMiR. AMiR der ikke er medlem får ikke tilbudt kurserne. Hvorimod AMiR fra andre faggrupper der er medlem af deres respektive foreninger kan deltage. TR er også tænkt ind, det kan måske løses på seminaret til efteråret Desuden er der møde med Norsk Radiografforbund den 15. december, som et led i at igangsætte samarbejdet om faglige kurser. FRD er sammen med en Phd. studerende, en studiechef og en underviser fra UCL og videncentrene, i gang med udarbejdelsen af en karrierestige for radiografer, både fagligt, uddannelsesmæssigt og ledermæssigt. Det bør overvejes en organisatorisk vinkel også. Næstformanden: Christian Gøttsch Hansen orienterede kort om det nye tiltag, der er skabt i UC videncentrenes kvalitetsudvalg. De handler om en fælles kvalitetsramme, der skal bygge på kvalitetsudvalgets fælles forestilling om professionshøjskolelovens formulering og intentioner samt Rektorkollegiets politik for vidensbasering professionshøjskolernes politik for vidensbasering. Centralt for professionshøjskolelovens formulering er at professionshøjskolerne skaber uddannelse af høj kvalitet, der bl.a. kan udgøre et centralt bindeled mellem forskning, uddannelse og arbejdsmarkedet (for os den radiografiske kontekst) ved at uddanne dimittender og bidrage til udvikling og anvendelse af ny viden. Det centrale bindeled ligger i det fælles grundlag for UC videncentrenes kvalitetsramme. Det er beskrevet som en videnstrekant mellem forskning, uddannelse og arbejdsmarkedet, som består af et åbent og dynamisk kredsløb af vidensproduktion, udvikling af praksis og uddannelse. Forskning og konkret professionserfaring viser at viden ikke uden videre kan omsættes fra et sammenhæng til et andet f.eks. i form af bøger og forelæsning. Viden må hele tiden skabes og genskabes i et proaktivt sammenspil mellem centrale aktører. Og det er her at vi som professionsbachelorer med vores videncentre har berettigelsen i forhold til at få dirigeret det konstruktive samspil mellem vidensaktørerne på professionsfelterne, sådan at den viden de studerende tilvejebringer gennem deres opgaver, oplæg med videre er affødt i praksis og til gavn for praksis og i sidste ende til gavn for borgeren i samfundet. Derfor har vi i radiografuddannelsen valgt at indgå i implementeringen af de nye videnskabelighedskriterier, der handler om at de studerendes skriftlige arbejder i første omgang modul 12 opgaven skal leve op til krav om pålidelighed, konsistens, gyldighed, originalitet, relevans, robusthed Referat fra HB-møde den 8. december 2011 Side 3 af 9

4 og innovativitet, hvor der under originalitet er et krav om publicering af artikler i fagligt anerkendte tidsskrifter. Dette er fint i tråd med det samarbejde vi i FRD er ved at indgå med skolernes videncentre og som Christian Gøttsch Hansen tidligere har berettet om i HB. Angående det nuklearmedicinske speciale, har skolerne forsøgt at få ansat radiografer med viden om specialet. Der arbejdes samtidig videre med at få udvidet samarbejde med en portugisisk uddannelsesinstitution angående uddannelse i det nuklearmedicinske speciale. Studerende på skolen i Nordjylland er blevet orienteret om at uddannelse i nuklearmedicin vil starte til september på Metropol. Ad 5. Orientering fra regionerne, RSD og ansvarsområderne Midtjylland: Til det seneste medlemsarrangement var der 10 deltagere. Det lave deltagerantal skyldtes ifølge Alice Munk manglende annoncering. Der var begrænset antal pladser, og derfor var der ikke udsendt plakater til afdelingerne, og sygeplejerskerne var heller ikke inviteret med. Annoncen i Radiografen var ifølge Alice Munk heller ikke gjort synlig. Der var en drøftelse om, hvorvidt det kunne gøre anderledes. Troels Jeppesen gjorde opmærksom på at annoncering i Radiografen ikke kan stå alene, men bør følges op med annoncering via eget netværk. Vedr. TR valg på Viborg er der ingen afklaring endnu. Charlotte Graungaard har drøftet sagen med næstformanden i DSR s kreds Midtjylland. Man har drøftet den manglende fremmøde til bestyrelsesmøderne, men der var ingen enkeltstående årsager. Der har været lønforhandling for beskrivende radiografer på Viborg. Lønniveauet kom til at ligge på det samme som de øvrige beskrivende radiografer i landet. Nordjylland: Der bliver kampvalg om formandsposten til regionsgeneralforsamlingen til marts. Der har været kampvalg i DSR s kreds og den siddende formand blev genvalgt. Frederikshavn Sygehus er blevet valgt til Danmarks bedste blandt de små hospitaler. Sjælland: Der har været et medlemsarrangement i Køge, hvor der var 17 deltagere, alle fra Køge og Roskilde. Der har været kampvalg i DSR s kreds og den siddende formand blev genvalgt. Syddanmark: Der har været kampvalg i DSR s kreds og den siddende formand blev genvalgt. En tidligere DSR næstformand, som FRD Region Syddanmark har haft en god kontakt til, er stoppet. Referat fra HB-møde den 8. december 2011 Side 4 af 9

5 René Gordon Larsen har overtaget koordinatorrollen til Eventyrløbet. Der kommer en notits i Radiografens decembernummer. Hovedstaden: De fleste arrangementer for 2012 er på plads. Der bliver som aftalt sendt julekort til alle afdelinger og der gives et beløb til lidt julegodter. Der er kun ganske få knaster inden en endelig aftale om et ansættelsesområde kan skrives under. Organisationerne ønsker at opsigelsesancienniteten skal gælde fra brevet bliver sendt ud og ikke først fra den Dette for ikke at hæmme mobiliteten i den mellemliggende periode. Desuden ønsker vi at TR, der som følge af omstruktureringerne ophører med hvervet, får en ekstra beskyttelse. Der er etableret nye MED udvalg i forbindelse med sammenlægning af hospitalerne Bispebjerg/Frederiksberg, Hvidovre/Amager, og hospitalerne i Nordsjælland. Den eneste ændring der er sket for os som radiografer er, at vi har fået en suppleantpost i Bispebjerg/Frederiksberg hospitals MED. I forbindelse med ubrugte trepartsmidler er det besluttet at Sundhedskartellet skal være med til at arrangere en uddannelseskonference for de resterende midler, og det ser ud til at der ligger omkring kroner til dette formål. På konferencen skal der være mulighed for at diskutere uddannelsesbehov og aktiviteter for de mellemlange videregående uddannelser på hospitalerne og i psykiatrien. Radiograferne vil gerne på banen vedr. efteruddannelse for radiografer. Da vi har en radiograf i regionen, som har taget en master og den afsluttende opgave var en undersøgelse om radiografernes uddannelsesbehov, så har vi materiale vi kan videregive til arbejdsgruppen. Vi vil sørge for at omtalte person kan deltage i konferencen, da han besidder viden omkring radiografernes behov for efter videreuddannelse. Overradiograf på Bispebjerg/Frederiksberg er udpeget som repræsentant i Danske Regioners nationale gruppe, der arbejder med initiativer indenfor opgaveforskydning, bl.a. etablering af en national uddannelse indenfor beskrivende radiograf. Samme overradiograf sidder i arbejdsgruppen under Sundhedsfagligt Råd, der drøfter uddannelsen af beskrivende radiografer i Region Hovedstaden. Gruppen synes at regionens kommissorium, med bl.a. uddannelse af 15 beskrivende radiografer startende til efteråret, er meget ambitiøst. Tanken er at de beskrivende radiografer udelukkende skal uddannes og ansættes på de fire akuthospitaler.. Den økonomiske ramme er endnu ikke fastlagt. Regionsbestyrelsen har planlagt temaeftermiddag i marts 2012, hvor alle medlemmer kan kommer og høre om uddannelsen og desuden få afklaring på vilkårene under uddannelsen. RSD: Hele RSD s bestyrelse har været til fastholdelsesdag på UC Lillebælt. Det var primært studerende på modul 8 der var mødt frem, og de havde meldt sig ind for at kunne købe CT-bogen billigt. Alligevel kom der yderligere 9 nye medlemmer. Et godt arrangement, som RSD s bestyrelse også vil deltage i fremover. Referat fra HB-møde den 8. december 2011 Side 5 af 9

6 TRU Hovedbestyrelsen drøftede valg til TRU i utide, FRD s region Hovedstaden og Midtjylland vil modtage nærmere beskrivelse af fremgangsmåden senere. Fremtidens TR valg vil ske efter nye retningslinjer der sikrer at TR og TR-suppleanter opstilles på hver deres liste. Liste med samtlige TR og suppleanter er sendt til HB. Internationalt: Der er nordisk møde i Wien i forbindelse ECR. I fremtiden vil der kun være nordisk møde hver andet år i forbindelse med ECR. Ad 6. Økonomi a. Principperne for aflønning af formandskab Der blev ikke uddelt et bilag på mødet, da det ikke er færdig skrevet endnu. Bilaget er udarbejdet af de fem regionsformænd. Mundtligt blev de nye principper fremlagt. Startløn L Efter 2 år L X 2 Efter 4 år L X 3 Efter 6 år L X 4 Der skal ses på modellen igen i Næstformandens løn følger principperne for formandens løn og beregnes med 1/5 del af formandens løn, så længe næstformanden er frikøbt én dag om ugen. Der blev udtrykt tilfredshed med at formandskabet følger den almindelige lønudvikling. Der var forespørgsler og ønsker om at de nye principper også skulle gælde for øvrige valgte i organisationen. De nye principper gælder på nuværende tidspunkt ikke for øvrige politiske valgte i organisationen. Bilaget sendes ud efterfølgende til HB til endelig godkendelse af HB. Ad 7. OK13 a. Road Show HB drøftede om der i lighed med tidlige OK forhandlinger skulle gennemføres Road show i regionerne. Problemet er at tidspunktet for indsamling af krav ligger, hvor mange stadig har ferie. Der har været meget få medlemmer til de tidligere Road Show. Hovedstaden, Nordjylland, Sjælland mente ikke, at de har behov for Road Show Midtjylland ønsker Road Show. Referat fra HB-møde den 8. december 2011 Side 6 af 9

7 Syddanmark ønsker i Princippet et Road Show, men erfaringerne viser at de har været nødt til at aflyse på grund af meget få eller ingen tilmeldinger. Beslutningen blev, at der aftales mulige datoer i med de enkelte regioner Midtjylland er vært for et Road Show den 23. august. Der skal i stedet for Road Show for medlemmerne afholdes et landsdækkende møde for TR og HB. Ved at inddrage TR rammer vi flere medlemmer. TRU vil ligeledes bruge en dag på årskurset i foråret 2012 som forberedelse af OK 13. Der blev aftalt at der skal afholdes møde den 20. august for TR og HB. TRU indgår i arrangementet. Datoerne for Road Show i Midtjylland fastholdes. b. Tidsplan for indsamling af krav Der var udsendt et forslag til tidsplan. Der er denne gang lagt op til at indsamle kravene efter sommerferien, for at indskrænke tidsrummet fra indsamling af kravene slutter til de egentlige forhandlinger begynder. Det giver den udfordring, at perioden til indsamling af krav bliver kort, og enkelte stadig kan være på ferie når indsamlingen foretages. Der var desuden et forslag om at flytte HB mødet i august til september for at gøre indsamlingsperioden så lang som muligt. HB mødet den 29. august flyttes til den 5. september, for at give så lang tid som muligt for at indsamle krav. På tidsplanen mangler HB mødet i juni at blive indsat. Der udsendes en ny tidsplan hvor det manglende HB mødet er indføjet. (tidsplan udsendt den 13. december) Ad 8. Indarbejdelse af nyt navn Nålen: Der er ved at blive udarbejdet forslag til ny nål. Nyuddannede radiografer vil ikke få den gamle nål, men må vente til vi har fået nåle med det nye navn. Der var udsendt et oplæg til merchandise samt forslag til udgiftsramme, på Særligt merchandise, som belønning for arbejdsindsatser, samt T-shirts og visitkort der ikke er medregnet i forslaget. FRD har tidligere haft merchandise, uden at der har været særskilt budgetteret. Her lægges der op til at det bliver budgetteret i fremtiden. Der var en drøftelse om HB skulle godkende de enkelte indkøb. Det blev aftalt HB skulle være aktive og så indsende forslag, og ellers have tillid til at den der arbejder med det finder det der bedst promoverer det nye navn. Rammen blev på , plus til T shirt, samt ca til bestilling af visitkort (med en årlig vedligeholdelse/genbestillings -omkostning på ca kr.) Referat fra HB-møde den 8. december 2011 Side 7 af 9

8 Der blev vedtaget at afholde reception 18. januar kl , pris ca kr. Indbydelserne koordineres af FRD s kontor. Ad 9. Ny lejlighedsplan fremlagt På mødet blev uddelt et plan fra arkitekten, som var modtaget på FRD s kontor dagen før. Årsagen til at punktet blev taget af HB s dagsorden i november, var at det var fundet nødvendigt at skifte arkitekt. Prisen for en gennemrenovering bliver 3 mill. Det blev drøftet om der skulle skæres i tilbuddet. Inden beslutningen ønskes oplyst om de økonomiske konsekvenser ved lån på 3. mill. Der blev spurgt til, hvorvidt vi kunne der regnes baglæns på, hvor meget kan der lånes for om året. Charlotte undersøger økonomi sammen med revisoren, hvad vil det koste at finansere 3. mill, alternativt hvad kan vi låne for om året. Hvis vi ikke kan have den fulde løsning indenfor den ramme tages en drøftelse med arkitekten. Der skal også ind tænkes priser på inventar. Ombygningen må ikke gå ud over FRD s øvrige drift. Resultatet af forespørgslen fra revisoren sendes ud til HB. Er der behov for yderligere drøftelse i HB tages et skypemøde. Ad 10. Kongressen: Frem mod 2014, 2017 og 2020 Punktet udsættes til næste møde, og sættes højt på dagorden. Dog tages punktet om delegerede på dette møde Pkt. 10.C c. Fordeling af delegerede Region Nordjylland havde fremsendt et forslag til HB om at ændre i fordelingstallet til valg af delegerede, således at Region Nordjylland vil kunne have hele deres regionsbestyrelse som delegerede. Dette vil så betyde at antallet af delegerede ville stige. Dette kan virke uhensigtsmæssigt når de store Regioner ikke har kunnet fylde deres delegerede pladser ud. HB have den drøftelse for hvordan det kunne løses inden for lovene. Der skal bruges en fordelingsnøgle, og sætte nøglen så lavet at alle regionsbestyrelsesmedlemmer er delegerede, således at alle delegerede vægter ens. Sjælland er meget tilfreds med henvendelsen fra Nordjylland, de havde samme problem. Der var en afstemning der viste at 7 HB stemte for at sætte fordelingsnøglen så lavt at det sikrede at regionsbestyrelsesmedlemmer kan deltage. Referat fra HB-møde den 8. december 2011 Side 8 af 9

9 Ad 11. Seniorklub Der var udarbejdet et bilag af Region Sjælland om oprettelsen af en seniorklub. Efter indsendelsen er Ninna Friis blevet mere usikker på om det er en god ide, da der er ikke andre i Sundhedskartellet ud over DSR der gør det. Der var ét HB medlem der havde erfaring fra tidligere om at starte en seniorklub op, der viste at det var en god ide. Der var drøftelse om der var nok seniorer til at få dannet en seniorklub. Omvendt var det nemmere at få den startet mens der ikke var så mange. Der var forslag om at hæve deltagerantallet ved at give mulighed for at deltage i seniorklubben fra man er 55 år. Det blev vedtaget at forsøge at oprette en senior klub, Annette Rosenklint og Eva Holst er tovholdere på at få sat det i gang. Der udarbejdes et forslag til næste HB møde. Ad 12. Nyhedsbrev Frem mod OK 13, fælles møde for TR og HB Reception Delegerede Ad 13. Punkter til næste HB-møde Det nuværende pkt. 10. sættes på De 5 vigtigste opgaver for Radiograf Rådet Seniorklub Ny nål. Indretning af ny lejlighed. Ad 14. Evt. Fra Christian Gøttsch Hansen, der ekstraordinært var ordstyrer på mødet, var der en opfordring til at HB medlemmer der havde tegnet sig på talerlisten ikke tegnede sig på talerlisten igen, inden de har haft ordet, og at man af hensyn til referatet holder sig til dagsorden. Referat fra HB-møde den 8. december 2011 Side 9 af 9

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 13. december 2011 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Afbud fra René Gordon Larsen, Mette Groes deltager Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010 Afbud fra Alice Munk og Lars Jensen Indkaldt suppleant Ingen suppleant fra Midtjylland, René Gordon Larsen fra Syddanmark Mødeleder Charlotte Graungaard

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Afbud fra Lars Jensen, Mette Groes suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 20.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. marts 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. marts 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. marts 2013 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen, ingen suppleant Gladys Geertsen var ikke til stede mellem kl. 13 og 14.30 Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2011 Afbud fra Lars Jensen Indkaldt suppleant René Gordon Larsen Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 14. maj 2012 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2008 Afbud fra Lars Jensen Indkaldt suppleant René Gordon Larsen deltog Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. december 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. december 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. december 2012 Afbud fra Alice Munk meldte afbud. Karsten Eriksen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar.

Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar. Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar. Deltagere: Charlotte Boye, Christina Thisted Høeg, Alice Munk, Karsten Eriksen, Kirsten Petersen, Anne Borgen Paulsen, Pia

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 14. september 2011 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Afbud fra Lars Jensen og Anette Rosenklint. Indkaldt suppleant Ingen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013 Afbud fra Anette Rosenklint, Kristine Hansen er suppleant. Eva Holst, ingen suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent

Læs mere

Referat fra møde den 14. juni 2007

Referat fra møde den 14. juni 2007 Referat fra møde den 14. juni 2007 Mødested: Røntgenafdelingen Sønderborgsygehus Sydvang 1 6400 Sønderborg Fremmødte: Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Lars Jensen, Jørgen Nørris Christensen og Boye Eckmann

Læs mere

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Dagsorden 1. Godkendelse af dagorden 2. Godkendelse af referat 3. Økonomi a. TRU b. AKUT c. Årskursus 2009 4. TR intro 5. Modernisering af TRU 6. TR seminar 7. Kursusanmodning

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen, ingen suppleant. René Gordon Larsen, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. marts 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. marts 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. marts 2012 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 22. marts 2012 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat fra den 23. april 2007

Referat fra den 23. april 2007 Referat fra den 23. april 2007 Mødested: Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen, Jørgen Nørris Christensen og

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. oktober 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. oktober 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. oktober 2009 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen Indkaldt suppleant Ingen indkaldt Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013 Afbud fra Afbud fra Anette Rosenklint, Kristine Hansen er suppleant. Afbud fra René Gordon, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2009 Afbud fra Ingen afbud Indkaldt suppleant - Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt til godkendelse

Læs mere

Referat fra møde d. 26 marts 2008

Referat fra møde d. 26 marts 2008 Referat fra møde d. 26 marts 2008 Mødested: Røntgenafdelingen Esbjerg Sygehus Finsensvej 35 6700 Esbjerg Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen, og Jørgen Nørris Christensen,

Læs mere

Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september

Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 23. oktober 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Eva Holst MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech MØDEREFERENT:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009 Afbud fra Anette Rosenklint Indkaldt suppleant Sidse Kragh Hjorth Gæst Søren Steen Rasmussen Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland

Læs mere

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Punkt 2. Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 13. december

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Punkt 2. Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 13. december REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 27. marts 2008 AFBUD FRA: Fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund og Gladys Geertsen I stedet deltog Eva Holst Fra Region Sjælland: Ninna Friis Der deltog

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter.

Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter. Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter. Deltagere: Alice Munk, Anne Borgen Paulsen, Tau Vendelbo, Edith

Læs mere

REFERAT. Formanden Næstformanden

REFERAT. Formanden Næstformanden REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 20. marts 2007 AFBUD FRA: Formanden Næstformanden Jannie Schneider Johnny Jensen MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 03-04-2007

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved

Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl. 17.45 Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved Tilstede: Kit, Jeppe, Peter, Jane og Stine Afbud: Helle og Kathrine 1. Valg af ordstyrer: Jeppe 2. Valg

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010 Afbud fra Anette Rosenklint Indkaldt suppleant Kristine Hansen, Region Hovedstaden Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Referat fra møde d. 19. september 2007

Referat fra møde d. 19. september 2007 Referat fra møde d. 19. september 2007 Mødested: Røntgen afdelingen Aabenraa Sygehus Egelund 10 6200 Aabenraa Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen,

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2008 Afbud fra Boye Eckmann, Anette Rosenklint og Eva Holst. Indkaldt suppleant Ingen suppleant (Jørgen Nørris Christensen blev syg) for Boye Eckmann, Sidse

Læs mere

Region Hovedstaden RADIOGRAF RÅDET REGION HOVEDSTADEN REGIONSGENERALFORSAMLING 2012 SKRIFTLIG BERETNING FOR

Region Hovedstaden RADIOGRAF RÅDET REGION HOVEDSTADEN REGIONSGENERALFORSAMLING 2012 SKRIFTLIG BERETNING FOR RADIOGRAF RÅDET REGION HOVEDSTADEN REGIONSGENERALFORSAMLING 2012 SKRIFTLIG BERETNING FOR 2009 2011 Radiograf Rådet Region Hovedstaden Regionsbestyrelsen - 1 - Indhold Indhold... - 2 - Forord... - 3 - Regionsbestyrelsen...

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. november 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. november 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. november 2013 Afbud fra Anette Rosenklint. Sune Minddal er suppleant. Afbud fra Lars Jensen og René Gordon. Ingen suppleanter fra Region Syddanmark. Mødeleder Charlotte

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2013 Afbud fra Afbud fra Anette Rosenklint. Ingen suppleant Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. oktober 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. oktober 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. oktober 2012 Afbud fra Ingen. Lars Jensen kom kl. 10.15 Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 30. oktober 2012

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2012 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Anette Rosenklint Referent Erik Roland Referat udsendt 29. februar 2012 DAGSORDEN

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Deltagere: Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Jim Nielsen Helle Thorning Janne Jensbøl Sabine Dedlow (afbud) Ole Hansen (afbud) Lisbeth Hoffmann (afbud) Helle Høeg (afbud)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 Tilstede: Anette, Eva, Bo, Sidse og Gladys Mødeleder og referent: Gladys Dagsorden: Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 1. Godkendelse og prioritering af dagsorden. Godkendt 2. Evt. kommentarer

Læs mere

Referatet er godkendt via mail. Dagsordenen sættes til godkendelse. a) Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde.

Referatet er godkendt via mail. Dagsordenen sættes til godkendelse. a) Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde. Referat af 20. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 11. februar 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

REFERAT. RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00)

REFERAT. RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00) REFERAT RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00) 1. Tilstedeværende Mia, Charlotte, Katrine, Stina, Jimi, Jørgen 2. Valg af referent Jørgen 3. Godkendelse af dagsorden Godkendt 4. Godkendelse

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

2. regionsbestyrelsesmøde i Region Syddanmark Referat fra den 6. november 2006

2. regionsbestyrelsesmøde i Region Syddanmark Referat fra den 6. november 2006 2. regionsbestyrelsesmøde i Region Syddanmark Referat fra den 6. november 2006 Mødested: Lokalet i kælderen Middelfart sygehus P. V. Tuxenvej nr. 5 den 6. november kl. 09.00-15.00 Fremmødte: Christian

Læs mere

Afbud fra: Fra Region Syddanmark deltager

Afbud fra: Fra Region Syddanmark deltager REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 13. december 2007 AFBUD FRA: Afbud fra: Fra Region Syddanmark deltager Boye Eckmann Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech MØDEREFERENT:

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 28.10.2010 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 -

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN Dato: Ref.: DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN 27.02. 2015 Dato: 27.02.2015 Tid: 9.00 10.00 Kaffe fra kl. 8.30 Sted: Birk Centerpark 4, Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Referat Referat af møde: Dato for møde: Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Deltagere: Helle Bruun, Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann,

Læs mere

REFERAT. Charlotte Bech Bernhard 24-05-2007 til Hovedbestyrelsen

REFERAT. Charlotte Bech Bernhard 24-05-2007 til Hovedbestyrelsen REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 27. 28. april 2007 AFBUD FRA: Formanden Jannie Schneider Næstformanden Johnny Jensen Region Syddanmark Boye Eckmann Lars Vagn Jensen Suppleant Jørgen Nørris

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 11. december 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 11. december 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 11. december 2008 Afbud fra Ingen afbud Indkaldt suppleant Ingen indkaldt Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat godkendt

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 4/09 i FTF Region Sjælland torsdag den 11.6.09 kl. 13-17

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 4/09 i FTF Region Sjælland torsdag den 11.6.09 kl. 13-17 FTF Region Sjælland Ringstedcentret Nørregade 13 4100 Ringsted Tlf. 20 91 71 53 hellekehlet@dsr.dk Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 4/09 i FTF Region Sjælland torsdag den 11.6.09 kl. 13-17 BUPL Midtsjælland,

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. august 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. august 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. august 2010 Afbud fra Ninna Friis og Anette Rosenklint. Charlotte Graungaard Bech og Erik Roland gik til HB-møde i DSR kl. 13.45. Indkaldt suppleant Ingen suppleant

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Afbud fra René Gordon, Johnny Jensen er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt

Læs mere

REFERAT. Johnny Jensen MØDELEDER:

REFERAT. Johnny Jensen MØDELEDER: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 8. februar 2007 AFBUD FRA: Formanden Jannie Schneider Næstformanden Johnny Jensen MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 27-02-2007

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

5. Regionsbestyrelsens beretning, herunder regnskab Gladys fremlagde den mundtlige beretning efterfulgt af en gennemgang af regionens regnskab.

5. Regionsbestyrelsens beretning, herunder regnskab Gladys fremlagde den mundtlige beretning efterfulgt af en gennemgang af regionens regnskab. Referat af generalforsamling i Region Hovedstaden 2015 Regionsformand Gladys Geertsen bød velkommen og sagde at hun var rigtig glad for at se alle dem der var mødt op. Hun kunne se at der var gamle kendinger,

Læs mere

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR?

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR? Referat: 17. september 2012 14. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 3. september, 2012 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Referent Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ

Læs mere

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde, Region Onsdag d. 15. 6. 2011, kl. 18-21 Syddanmark. Mødet afholdt v. Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, Mødelokale K 2, 6000 Kolding

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. september 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. september 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. september 2009 Afbud fra Malene Stigaard Indkaldt suppleant Ingen indkaldt Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

18.04 2012 kl. 13.00 19.00. Marie Trads Studentermedarbejder

18.04 2012 kl. 13.00 19.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 18.04 2012 kl. 13.00 19.00 Sted Klosterhaven 1 Køkkenet, 2. sal 8800 Viborg Ordstyrer: Agnes Holst Regionsbestyrelsesmedlem

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Dette notat er udarbejdet i september 2005 i forbindelse med en konference for regions- og hovedbestyrelsesmedlemmer. Notatet kan give viden om og inspiration

Læs mere

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf.

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf. Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Bestyrelsesmøde torsdag 31. januar 2013 Deltagere: Flemming Storgaard, formand Ikast-Brande Kommune Alice

Læs mere

Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009

Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009 Til Hovedbestyrelsen 02-11-2009 09-0331/LE Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009 Til stede: Susanne Engstrøm, formand, Christina Durinck, næstformand, Bente Bøhm (Region Hovedstaden), Susanne

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

NYHEDSBREV 8/2007 OKTOBER 2007

NYHEDSBREV 8/2007 OKTOBER 2007 NYHEDSBREV 8/2007 OKTOBER 2007 Den europæiske platform FRD er medlem af ISRRT (International Society of Radiographers & Radiological Technologists), som er den internationale radiograforganisation. ISRRT

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

Skriftlige orienteringer til SLS-Bestyrelsens møde 10. januar 2016

Skriftlige orienteringer til SLS-Bestyrelsens møde 10. januar 2016 Skriftlige orienteringer til SLS-Bestyrelsens møde 10. januar 2016 5.1 Lokalbestyrelser 5.1.1 SLS-Bornholm 5.1.2 SLS-DST 5.1.3 SLS-Esbjerg 5.1.4 SLS-Hillerød 5.1.5 SLS-Hjørring 5.1.6 SLS-Holstebro 5.1.7

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl. 14.00-18.00 i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Indhold 1. Velkommen v. Line Schiellerup... 2 2. Plan for evaluering af næstformand... 2 3. Den medlemsinddragende

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Sted: Tilstede: Øvrige deltagere: Afbud: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen, Jan Blicher,

Læs mere

REFERAT FRA DET KOMMUNALE TR-MØDE 14. MAJ 2009

REFERAT FRA DET KOMMUNALE TR-MØDE 14. MAJ 2009 REFERAT FRA DET KOMMUNALE TR-MØDE 14. MAJ 2009 Dagsorden: 8.30-9.00 Valg af ordstyrer og referent Godkendelse af referat fra den 14.01.09 Kort nyt fra region, TRR m.m. 9.00-9.30 Trepartsforhandlinger Hvor

Læs mere

Godkendt Referat fra HB-mødet den

Godkendt Referat fra HB-mødet den Til Hovedbestyrelsen 16.5.2009 1933.6/LiP Godkendt Referat fra HB-mødet den 14.4.2009 Til stede: Susanne Engstrøm, formand, Christina Durinck, næstformand, Bente Bøhm (Region Hovedstaden), Susanne Madsen

Læs mere