Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Afbud fra Lars Jensen og Anette Rosenklint. Indkaldt suppleant Ingen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer og Erik Bernhard Larsen (fra punkt 8) Referat godkendt 26. februar 2009 DAGSORDEN Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Punkt 2. Bemærkninger til referatet fra HB-mødet den 22. oktober 2008 Side 2 Punkt 3. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Side 2 Punkt 4. Økonomi Side 3 a. Regnskabsoversigt for 4. kvartal 2008 b. Revideret budget 2009, 2010 og 2011 c. Andet Punkt 5. Regionsgeneralforsamling: Side 4 a. Status b. Antal delegerede og fordelingsnøgle c. Formen på fremlæggelse af regnskab på regionsgeneralforsamlingerne d. Andet Punkt 6. Radiografi for radiografer Side 5 Punkt 7. O-arm på Aalborg Sygehus Side 6 Punkt 8. Uddannelse af HB Side 7 Punkt 9. Konfliktgruppen Side 7 Punkt 10. Kursusvirksomhed i FRD? Side 7 Punkt 11. Punkter til nyhedsbrev Side 8 Punkt 12. Punkter til næste ordinære HB-møde Side 8 Punkt 13. Orientering fra regionerne Side 8 Punkt 14. Eventuelt Side 9 Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 1 af 9

2 1. Godkendelse af dagsorden Bemærkninger til punkt 2 omhandler mødet den 11. december. Dagsordenen blev herefter godkendt. 2. Bemærkninger til referat fra HB-mødet den 11. december 2008 Charlotte Graungaard Bech havde et afklaringsspørgsmål til punkt 6. Hun ville gerne have uddybet, hvad beslutningen indebar. Gladys Geertsen fortalte om supervision som en måde at tage hånd om regionsformanden på, så denne ikke pludselig føler sig overbebyrdet. Christian Gøttsch Hansen sagde at det skal defineres hvilke opgaver der foreligger, ligesom han ikke mente at der var enighed om hvorvidt strukturen skal bevares eller ændres. Målet er ikke tydeligt. Gladys Geertsen mente at der var bred enighed om at give den nuværende struktur en chance, men at diskussionen på sidste møde mere var et kig ind i fremtiden. Charlotte Graungaard Bech ville gerne vide om der er behov for nogle formelle krav og forventninger fra formandskabet til regionsformændene. Patricia Svendsen mente at regionerne også skal belyse overfor formandskabet, hvad de bruger tiden til. Charlotte Graungaard Bech synes at det var en glimrende idé. Der bliver til næste HB-møde udarbejdet et forslag vedrørende krav og forventninger til arbejdet i regionerne. Charlotte Graungaard Bech og Christian Gøttsch Hansen står for oplægget. HB kommer med inputs til formandskabet. 3. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Møde med ledergruppen den 3. marts. Ole Falberg har forladt gruppen p.g.a. jobskift til det private. Sundhedskartellet har et møde med Bente Sorgenfrey den 28. april. Charlotte Graungaard Bech orienterede om rekrutteringskampagnen. Michael Dreyer orienterede om hjemmesiden. Vi har haft et meget givtigt møde med FTF og en repræsentant fra LINKfactory. Økonomisk vil en hjemmeside kunne finansieres via afskrivninger på inventar. Hjemmesiden bliver konstrueret således, at hver region får deres egen side, og skriverettighederne kan specificeres til enkelte sider. Det kaldes CMS. Christian Gøttsch Hansen har været til dimission på UC Lillebælt, og undrede sig over så få der bar radiografnålen. Christian Gøttsch Hansen vil gerne have at vi forholder os til det, og hjælper de studerende med at kunne vise tilhørsforholdet. Erik Bernhard Larsen sagde at det eneste sted der kommer lister fra er Aalborg. Odense kommer drypvis, og gerne en til to dage før dimissionsfesten. Gladys Geertsen og Ninna Friis prøver at få fat i en på Metropol, men har ikke fået informationer om de der dimitterer på skolen i de sidste par år. Ninna Friis foreslog at Christian Gøttsch Hansen er tovholder på dimissioner. Erik Roland fremlagde resultatet fra en rapport fra SFI vedr. ligeløn. Det er svært at komme igennem med vores forslag til sammenlignelige grupper i ligelønskommissionen. Historisk vil arbejdsgivere ikke gå længere tilbage end til indførslen af Ny Løn i Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 2 af 9

3 1996. Vi ville gerne tilbage til før ændringen af tjenestemandsloven. Arbejdet i ligelønskommissionen bliver ligeså svært som ventet. Der er kommet program for Nordisk Kongres. FRD har kæmpet for at få et mere uddybende program på hjemmesiden. Når det kommer, skal der sendes en mail ud til alle vi kan sende mails til. Vi har fået mange radiografforedrag, og vi har haft et godt samarbejde med radiologerne. Christian Gøttsch Hansen spurgte til den høje pris. Erik Roland svarede, at der er mange udgifter, blandt andet koster det 700 pr. deltager i døgnet i fortæring. Tilmeldingen er åbnet den 16. januar. Der kommer løbende reklamer i Radiografen, ligesom vi sender plakater ud til afdelingerne. Charlotte Graungaard Bech nævnte at det store tilløbsstykke bliver beskrivende radiografer. Erik Roland fortalte at der er problemer med at få læger til at tage diskussionen for og imod beskrivende radiografer på et ordentligt niveau. Patricia Svendsen fortalte at det har hun overværet i England, hvor der var afstemningsbokse. Eva Holst foreslog at vi kunne invitere sundhedsministeren til punktet om beskrivende radiografer. Det tages med i gruppen. Charlotte Graungaard Bech synes at det er vigtigt at der slås et slag for Nordisk Kongres. Niveauet er højere end tidligere. Christian Gøttsch Hansen vil fremover være tovholder for FRD s samlede indsats ved dimissioner på de tre uddannelsessteder. Dette indebærer også at de studerende skal have mulighed for at sende en samlet liste vedrørende radiografnålen. 4. Økonomi a. Regnskabsoversigt for 4. kvartal 2008 Vi har i øjeblikket et positivt resultat på ca kr. Derudover er der brugt ca kr. fra garantifonden til konflikten. Der kan komme forskydninger, men der vil blive et pænt overskud. Der er desværre en ventet negativ kursudvikling på vores værdipapirer. Der er ikke afskrevet særlig meget, da alt inventar, møbler mv. er afskrevet. Regnskabet forventes endeligt afsluttet i april. HB tog orienteringen til efterretning. b. Revideret budget 2009, 2010 og 2011 Vi har justeret budgettet i forhold til de udmeldelser, der er kommet i forbindelse med konflikten. Vedr. udmeldingerne, så sender vi en opdateret medlemsliste til tillidsrepræsentanterne og en udmeldelsesliste ud til regionsformændene. Posterne kvalitet og teknologi går ud i 2009, men kommer tilbage i 2010 og Eventuelle tiltag på disse områder kanaliseres ind på de øvrige områder, hvis nødvendigt. For tiltag skal ikke standses. Dette stemmer overens med kongresbeslutningen. Der sendes lister ud på afdelingerne hurtigst muligt. c. Andet Intet at bemærke. Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 3 af 9

4 5. Regionsgeneralforsamling a. Status Der er sendt mails ud med forslag til opsætning i februarnummeret af Radiografen. Det var forstået at Jens Arentzens tidspunkt var fast, hvilket ikke er tilfældet. Det kan sagtens nås at blive ændret. Alle har ytret ønske om bistand til dirigent og referent. Gladys Geertsen spurgte til, hvorvidt der kunne sendes beretning ud med dagsordenen, og det kan den godt. Det skal bare være os i hænde når der sendes ud. Vi skal huske at skrive at de studerende er velkomne. Michael Dreyer skriver på studiesiden. Vedr. fuldmagter, så er proceduren at der gives to stemmekort til de der har fuldmagter. Eva Holst foreslog at lægge en fuldmagt på hjemmesiden, således den kan printes ud. Der blev diskuteret hvordan regionsgeneralforsamlingerne sættes op i Radiografen. Til opråbet skal der også stå noget om tilmelding, indflydelse osv. Region Hovedstadens fuldmagt udsendes til de øvrige formænd. Dagsorden og fuldmagter mv. sendes til kontoret senest 16 dage før generalforsamlingen. Hver region får ½ side i radiografen + ½ side til opråb. b. Antal delegerede og fordelingsnøgle Der blev fremlagt forslag på hhv. 20, 22, 25 og 30 medlemmer pr. delegerede. Patricia Svendsen ville gerne vide om de højere nøgletal bundede i økonomi eller i de store regioners mangel på at få fyldt pladserne op. Charlotte Graungaard Bech svarede at det ikke har noget med økonomi at gøre. Christian Gøttsch Hansen ville gerne have fordelingsnøglen så høj som muligt, for at sikre engagerede delegerede. Gladys Geertsen kunne godt følge, at Patricia Svendsen har et problem med at de små skal bøde for at de store ikke kan få fyldt pladser op. Derfor anbefalede hun en fordelingsnøgle på 22. Ninna Friis havde ikke nogen præferencer. Alice Munk syntes også at det er vigtigt at det er aktive medlemmer der møder op. Patricia Svendsen foreslog at de første 200 tæller på fordelingstal 22, og resten på noget højere. Gladys Geertsen synets at Patricia Svendsen havde en god pointe med det forslag. Boye Eckmann fremlagde tallene for denne tanke. Eva Holst var meget imod en skæv fordelingsnøgle, da det gør at nogle kontingentkroner vejer tungere end andre. Eva Holst var meget stærk modstander af dette. Charlotte Graungaard Bech mente også at det skulle hives op på et andet plan. Et højere perspektiv. Fakta er at vi måtte kæmpe hårdt for den dynamik vi havde på kongressen i år. Charlotte Graungaard Bech foreslog at tælle pr. påbegyndt i stedet for at runde ned. Christian Gøttsch Hansen mente ikke at det er lavperspektivt at forholde sig til virkeligheden. Han er i en verden, hvor der er langt at køre. Der var en debat om de demokratiske principper, hvor Christian Gøttsch Hansen, Boye Eckmann, Eva Holst og Patricia Svendsen deltog. Punktet blev genoptaget efter frokost. Charlotte Graungaard Bech fremlagde det dilemma, som vi var i med hensyn til den lille aktive region overfor de større regioner, der ikke kan fylde pladserne op. Patricia Svendsen påpegede at det ikke var alle hendes bestyrelsesmedlemmer der var delegeret. Hun ville gerne foreslå at bestyrelsen pr. automatik blev delegerede. Så kunne fordelingstallet være for delegerede ud over bestyrelsen. Christian Gøttsch Hansen ville gerne gå med på det kompromis. Erik Roland påmindede om at vi havde diskussionen op til lovændringerne, og der forkastede den under hensyn til den demokratiske skævdeling. Charlotte Graungaard Bech Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 4 af 9

5 havde et forslag, som kan imødekomme den virkelighed vi har nu. Det indebærer et wildcard for den region med den største medlemsudvikling. Boye Eckmann kunne lide det forslag. Gladys Geertsen foreslog et fordelingstal på 27, regnet pr. påbegyndt medlem. Dette blev vedtaget. Fordelingstallet med 1 delegeret pr. påbegyndt 27 medlemmer blev vedtaget med stort flertal. Fordelingen betyder følgende antal delegerede i regionerne: Region Hovedstaden 21 Region Sjælland 6 Region Nordjylland 5 Region Midtjylland 8 Region Syddanmark 14 c. Formen på fremlæggelse af regnskab på regionsgeneralforsamlingerne Erik Bernhard Larsen delte skabelon til regnskab ud. Gladys Geertsen ville gerne have at punktet tabt arbejdsfortjeneste skulle hedde honorar. Boye Eckmann mente at gaver skulle have en post. Undervisere skal under mødeudgifter. Ninna Friis tiltrådte den uddelte skabelon. Regionernes regnskab sendes til regionernes formænd inden udgangen af februar d. Andet Det skal i lommebogen være en opdeling mellem aktive og passive medlemmer 6. Radiografi for radiografer Karen Johnsen havde på talerstolen ordlyden radiografi udvikles af radiografer, hvor Eva Holst tilføjede radiografer tager ansvar for og udvikler radiografi. Charlotte Graungaard Bech havde forslaget Radiografer tager ansvar for radiografi. Charlotte Graungaard Bech definerede ansvar som en adfærdsmæssig, følelsesmæssig og kognitiv forpligtelse. Christian Gøttsch Hansen påpegede at det er svært det her. De definitioner vi har på radiografi i dag er ikke helt mundrette, men betydningen er præcis. Kan vi gøre det mere mundret? Under mantraet skal der være en forklaring, så den næste hovedbestyrelse kender meningen og baggrunden for mantraet. Alice Munk påpegede at der nu i definitionen til sidst indgår og stråleterapi. Christian Gøttsch Hansen var i tvivl om det skulle være fagligt eller fagpolitisk, og Eva Holst ville gerne tage den diskussion. Charlotte Graungaard Bechs overbevisning var at det er faget, da vi har brug for meget mere bevægelsesrum for at tale medlemmernes sag og agere når vi taler fagpolitik. Der blev arbejdet i grupper med en SWOT analyse på mantraet radiografer tager ansvar for radiografi. Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 5 af 9

6 Styrker: Gr. 1: Faglighed, fællesskab, Identitet, bevidstgørelse, Gr. 2: Ansvar for faget, inkluderer flere faggrupper, positivt og åbent Gr. 3: Proaktivt, autoritet bag ordene, enkelt budskab Muligheder: Gr. 1: Synlighed, indflydelse, udvikling, fællesskab, faglighed Gr. 2: Basis for fagdiskussion med andre faggrupper Gr. 3: Selv med til at udvikle Svagheder: Gr. 1: Vi har nok i vores mantra, måske gemmer vi os bag dem. Gr. 2: Ansvar for personer, kræver definition, faglig identitet svækkes, ansvar kan opfattes juridisk, ikke mundret Gr. 3: Statisk signal, ikke udadvendt, FRD skal forholde sig til definitionen Trusler: Gr. 1: Er mantraet for bredt?, Hvem tager ansvar?, Vel ikke den lille radiograf på gulvet? Hvis ja, hvordan? Gr. 2: Misforståelse, uanvendeligt?, faget udvandes, utydelig målgruppe Gr. 3: Ingen gider høre på det, afvist højere oppe. Gr. 1: Er det organisationens mantra? Er det radiografernes mantra? Hvad er den fælles opfattelse? Har vi musik eller ej? Gladys Geertsen mente at vi i høj grad har musik. Eva Holst er ikke glad for forholdet til den juridiske definition af ansvar. Alice Munk pointerede at de altid er blevet påberåbt sygeplejefagligt ansvar, da der kom radiografer ind på røntgenafdelingerne, uden at nogen fortalte hvad det indebar. Erik Roland mente at det løb DSR kørte på det mantra var en fagpolitisk succes, der holdt dem inde i afdelingerne, i særdeleshed på ledelsesplan. Ninna Friis vil have at vi skal kunne forklare det tydeligt. Hvad betyder det så? Og så skal vi have de tre sætninger klar som skal forklare mantraet. Boye Eckmann mener, at menig mand umiddelbart skal kunne forstå et mantra, det må altså ikke bevæge sig hen i en retning, hvor eventuelle visioner (ord eller vendinger) overtager meningen med selve mantraet. Keep it simpel. Charlotte Graungaard Bech mener ikke at det er meningen at menigmand skal forstå det. Det skal give radiografen en selvforståelse og selvbevidsthed i forhold til faget. Erik Roland mente at den kunne vendes til udvikler som indeholder ansvar i stedet for det omvendte. Charlotte Graungaard Bech og Christian Gøttsch Hansen udarbejdede sætningen for ikke at have den snævre definition, som udvikler giver. Sætningen skal i høj grad kunne rumme den menige radiograf, som der jo er flest af. Eva Holst ville gerne bruge ordet skaber i stedet for tager ansvar. Charlotte Graungaard Bech var glad for diskussionen, og synes at HB skulle gå hjem og tænke nærmere over det. Der var ikke umiddelbart 100 % tilslutning til det foreslåede, og det er derfor sundt ikke at forcere processen. HB overvejer ideen til et mantra til næste gang, ligesom bestyrelserne arbejder videre med det. 7. O-arm på Aalborg Sygehus Vi har fået svar fra SIS! Efter vi bad om aktindsigt blev Charlotte Graungaard Bech ringet op af en jurist, Peter Yde. Han havde den opfattelse at SIS har en dårlig sag. Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 6 af 9

7 Charlotte Graungaard Bech sagde at det var positivt at der var kommunikation, og at sagen ligger vores medlemmer meget på sinde. Der er ikke mange dokumenter i sagen, og der foreligger ikke engang en dispensation. Charlotte Graungaard Bech påpegede ulovligheden i dette. SIS har svaret og mener som udgangspunkt at det er muligt blot der er en læge til stede. Vi mener ikke at bekendtgørelsen træder ud af kraft fordi der er en læge til stede. Vi skal have møde med SIS den 24. februar. Peter Lasborg deltager fra Nordjylland, da han har sat sig ind i den konkrete sag, sammen med Charlotte Graungaard Bech og Erik Roland. Peter Yde sagde at det foregår mange steder. Det er nu vi skal slå til, og vi vil gerne have så mange eksempler på dette misbrug som muligt. Og kan vi ikke få SIS til at ændre opfattelse må vi prøve EU. Eva Holst ville gerne vide hvordan sådanne fortolkningssager afgøres. Hvilken juridisk bistand kan vi trække på. Erik Roland svarede at vi kan få bistand i FTF og gå igennem EU-huset. Patricia Svendsen spurgte til EFRS kan vi bruge dem. Charlotte Graungaard Bech sagde, at det kunne vi. Men vi tager dem en ad gangen. HB tilsluttede at vi følger sagen til dørs. Og denne sag kan føre til flere andre sager. Charlotte Graungaard Bech mener at det er en principiel sag. Michael Dreyer pointerede at vi også kunne bede om en generel aktindsigt i SIS på dispensationer til at udføre arbejde med ioniseret stråling. Hovedbestyrelsen besluttede at sagen med O-armen og de manglende dispensationer skal følges til dørs i det danske, og om nødvendigt i det internationale system. Hovedbestyrelsen skal være opmærksom på at indberette ulovligheder til sekretariatet, og medlemmerne skal opfordres til at gøre det samme. 8. Uddannelse af HB Eva Holst henviste til det udsendte bilag. Til sidste pind tilføjes:.i hele Hovedbestyrelsen. Charlotte Graungaard Bech mente at formandskabet skulle sætte implementeringen af uddannelsespolitikken i værk. Udgangspunktet er en lige fordeling af midler til uddannelse mellem alle hovedbestyrelsesmedlemmer. Der skal ses på, om formandskabet er omfattet af FRD s uddannelsespolitik for medlemmer af hovedbestyrelsen. Oplægget blev vedtaget. 9. Konfliktgruppen Punktet udsættes til næste møde på grund af sygdom. 10. Kursusvirksomhed i FRD? Charlotte Graungaard Bech nævnte, at andre organisationer tjener penge på kursusvirksomhed, og hun mente, at FRD måske skulle se på, om FRD skulle give sig i kast med noget tilsvarende. F.eks. har NRF et så stort overskud på kursusvirksomhed, at det dækker udgifterne til en medarbejder. Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 7 af 9

8 Eva Holst mente at der var tale om et godt tiltag hun vil gerne lægge energi i det det kunne udvikle vores fag, eventuelt profilere det. Gladys Geertsen mente, at det er vigtigt, at der tænkes nærhed. I den forbindelse omtalte Erik Roland berettede om holdningen hertil i Norge, hvor man gerne rejser langt og er væk i flere dage på sådanne kurser. Eva Holst ville høre om, hvordan kurserne bliver kompetencegivende det spørgsmål kunne der ikke umiddelbart gives et svar på. Charlotte Graungaard Bech omtalte at dbio afholder mange kurser, og vi kunne undersøge forholdene dér. Vi kunne eventuelt også rejse til Norge for at se på, hvordan det der administreres, og herigennem blive inspireret til noget tilsvarende. Patricia Svendsen henviste til RAM-møderne disse er kompetencegivende. Christian Gøttsch Hansen mente, at der skal udbydes en vifte af kurser, der ikke konkurrerer med andre tilsvarende kurser. Erik Roland henviste til de kurser i DR/CR, som Susanne Frischauf i sin tid afholdt, og hvor Skolen i Herlev senere også begyndte at udbyde samme kurser og dermed blev en konkurrent. Der arbejdes videre med ideen. 11. Punkter til Nyhedsbrev SIS Mantra Lidt om regnskabet Fordelingsnøglen Hjemmesiden Nordisk Kongres FRD s udarbejdede program med ud + link til tilmelding 12. Punkter til næste ordinære HB-møde Konfliktgruppen Hvordan får vi fat i de unge O-arm De nye studerende dimission Private radiografer ansat på privathospitaler Christian Gøttsch Hansen udarbejder oplæg Kursusvirksomhed i FRD eventuelt SIS (kunne være en løbende mailopdatering) Næste møde er den 22. april Orientering fra regionerne Eva Holst spurgte til kikkertundersøgelsesdebatten, og til hvorvidt FRD var blevet hørt i den debat svaret var at det ikke var tilfældet. Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 8 af 9

9 Malene Stigaard orienterede om, at RSD også drøfter hvordan man får fat i de studerende. Der har været et problem på Metropol, hvor de studerende russer ikke måtte komme til et møde i FRD under introdagene. Christian Gøttsch Hansen har også et problem med hvervning på Skolen i Odense. Patricia Svendsen sagde, at i Nordjylland fungerer kommunikationen omkring de studerende godt. 14. Eventuelt Alice Munk spurgte til punktet vedrørende atypiske stillinger. Christian Gøttsch Hansen mente ikke, at der var materiale til et egentligt punkt på dagsordenen. Christian Gøttsch Hansen ville se, om emnet kunne komme med i hans oplæg til næste HB-møde om privatansatte radiografer. Mødet sluttede kl Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 9 af 9

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2008 Afbud fra Lars Jensen Indkaldt suppleant René Gordon Larsen deltog Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010 Afbud fra Alice Munk og Lars Jensen Indkaldt suppleant Ingen suppleant fra Midtjylland, René Gordon Larsen fra Syddanmark Mødeleder Charlotte Graungaard

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Afbud fra Lars Jensen, Mette Groes suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 20.

Læs mere

Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september

Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 23. oktober 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Eva Holst MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech MØDEREFERENT:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. oktober 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. oktober 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. oktober 2009 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen Indkaldt suppleant Ingen indkaldt Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2008 Afbud fra Boye Eckmann, Anette Rosenklint og Eva Holst. Indkaldt suppleant Ingen suppleant (Jørgen Nørris Christensen blev syg) for Boye Eckmann, Sidse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. september 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. september 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. september 2009 Afbud fra Malene Stigaard Indkaldt suppleant Ingen indkaldt Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. december 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. december 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. december 2012 Afbud fra Alice Munk meldte afbud. Karsten Eriksen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt

Læs mere

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Punkt 2. Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 13. december

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Punkt 2. Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 13. december REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 27. marts 2008 AFBUD FRA: Fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund og Gladys Geertsen I stedet deltog Eva Holst Fra Region Sjælland: Ninna Friis Der deltog

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2009 Afbud fra Ingen afbud Indkaldt suppleant - Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt til godkendelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 13. december 2011 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009 Afbud fra Anette Rosenklint Indkaldt suppleant Sidse Kragh Hjorth Gæst Søren Steen Rasmussen Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 14. maj 2012 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Afbud fra René Gordon Larsen, Mette Groes deltager Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat fra møde den 14. juni 2007

Referat fra møde den 14. juni 2007 Referat fra møde den 14. juni 2007 Mødested: Røntgenafdelingen Sønderborgsygehus Sydvang 1 6400 Sønderborg Fremmødte: Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Lars Jensen, Jørgen Nørris Christensen og Boye Eckmann

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013 Afbud fra Anette Rosenklint, Kristine Hansen er suppleant. Eva Holst, ingen suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 Tilstede: Anette, Eva, Bo, Sidse og Gladys Mødeleder og referent: Gladys Dagsorden: Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 1. Godkendelse og prioritering af dagsorden. Godkendt 2. Evt. kommentarer

Læs mere

5. Regionsbestyrelsens beretning, herunder regnskab Gladys fremlagde den mundtlige beretning efterfulgt af en gennemgang af regionens regnskab.

5. Regionsbestyrelsens beretning, herunder regnskab Gladys fremlagde den mundtlige beretning efterfulgt af en gennemgang af regionens regnskab. Referat af generalforsamling i Region Hovedstaden 2015 Regionsformand Gladys Geertsen bød velkommen og sagde at hun var rigtig glad for at se alle dem der var mødt op. Hun kunne se at der var gamle kendinger,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 14. september 2011 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Dagsorden 1. Godkendelse af dagorden 2. Godkendelse af referat 3. Økonomi a. TRU b. AKUT c. Årskursus 2009 4. TR intro 5. Modernisering af TRU 6. TR seminar 7. Kursusanmodning

Læs mere

Afbud fra: Fra Region Syddanmark deltager

Afbud fra: Fra Region Syddanmark deltager REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 13. december 2007 AFBUD FRA: Afbud fra: Fra Region Syddanmark deltager Boye Eckmann Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech MØDEREFERENT:

Læs mere

Referat fra den 23. april 2007

Referat fra den 23. april 2007 Referat fra den 23. april 2007 Mødested: Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen, Jørgen Nørris Christensen og

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. november 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. november 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. november 2013 Afbud fra Anette Rosenklint. Sune Minddal er suppleant. Afbud fra Lars Jensen og René Gordon. Ingen suppleanter fra Region Syddanmark. Mødeleder Charlotte

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. marts 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. marts 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. marts 2012 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 22. marts 2012 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013 Afbud fra Afbud fra Anette Rosenklint, Kristine Hansen er suppleant. Afbud fra René Gordon, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard

Læs mere

Referat fra møde d. 19. september 2007

Referat fra møde d. 19. september 2007 Referat fra møde d. 19. september 2007 Mødested: Røntgen afdelingen Aabenraa Sygehus Egelund 10 6200 Aabenraa Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010 Afbud fra Anette Rosenklint Indkaldt suppleant Kristine Hansen, Region Hovedstaden Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent

Læs mere

REFERAT. Charlotte Bech Bernhard 24-05-2007 til Hovedbestyrelsen

REFERAT. Charlotte Bech Bernhard 24-05-2007 til Hovedbestyrelsen REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 27. 28. april 2007 AFBUD FRA: Formanden Jannie Schneider Næstformanden Johnny Jensen Region Syddanmark Boye Eckmann Lars Vagn Jensen Suppleant Jørgen Nørris

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2013 Afbud fra Afbud fra Anette Rosenklint. Ingen suppleant Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

REFERAT. Formanden Næstformanden

REFERAT. Formanden Næstformanden REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 20. marts 2007 AFBUD FRA: Formanden Næstformanden Jannie Schneider Johnny Jensen MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 03-04-2007

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen, ingen suppleant. René Gordon Larsen, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik

Læs mere

Love for Ledernes Hovedorganisation

Love for Ledernes Hovedorganisation Love for Ledernes Hovedorganisation 1. Navn 1.1 Organisationens navn er Ledernes Hovedorganisation med hjemsted i København. 2. Formål 2.1 Ledernes Hovedorganisation skal som en selvstændig og partipolitisk

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. august 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. august 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. august 2010 Afbud fra Ninna Friis og Anette Rosenklint. Charlotte Graungaard Bech og Erik Roland gik til HB-møde i DSR kl. 13.45. Indkaldt suppleant Ingen suppleant

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat fra møde d. 26 marts 2008

Referat fra møde d. 26 marts 2008 Referat fra møde d. 26 marts 2008 Mødested: Røntgenafdelingen Esbjerg Sygehus Finsensvej 35 6700 Esbjerg Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen, og Jørgen Nørris Christensen,

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Afbud fra René Gordon, Johnny Jensen er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt

Læs mere

NYHEDSBREV 8/2007 OKTOBER 2007

NYHEDSBREV 8/2007 OKTOBER 2007 NYHEDSBREV 8/2007 OKTOBER 2007 Den europæiske platform FRD er medlem af ISRRT (International Society of Radiographers & Radiological Technologists), som er den internationale radiograforganisation. ISRRT

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. oktober 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. oktober 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. oktober 2012 Afbud fra Ingen. Lars Jensen kom kl. 10.15 Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 30. oktober 2012

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

VEDTÆGTER FUNKTIONÆRKARTELLET/ TEKNIKERSAMMENSLUTNINGEN

VEDTÆGTER FUNKTIONÆRKARTELLET/ TEKNIKERSAMMENSLUTNINGEN VEDTÆGTER FUNKTIONÆRKARTELLET/ TEKNIKERSAMMENSLUTNINGEN!1 medlemsshoppen mv. Formål 1. Forbundets navn er Funktionær- Kartellet/TeknikerSammenslutningen. Forkortet FK/TS. Stk. 2.Forbundet er partipolitisk

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. marts 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 Afbud fra Patricia Svendsen, Lars Jensen og Søren Rasmussen Indkaldt suppleant Susanne Thomsen og René Gordon Larsen ingen suppleant fra RSD Mødeleder

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Samarbejdsudvalgsmøde 5-05/08 Dato Mandag, den 25. juni kl. 17.00. Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Forbundsledelsen: Jan F. Ludvigsen, Annie Nielsen, Peter

Læs mere

Godkendt Referat fra HB-mødet den

Godkendt Referat fra HB-mødet den Til Hovedbestyrelsen 16.5.2009 1933.6/LiP Godkendt Referat fra HB-mødet den 14.4.2009 Til stede: Susanne Engstrøm, formand, Christina Durinck, næstformand, Bente Bøhm (Region Hovedstaden), Susanne Madsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Note til pkt. 5 i dagsordenen ved bestyrelsesmødet den 11. oktober 2012 Fremtidigt samarbejde med Kommunikation og Sprog

Note til pkt. 5 i dagsordenen ved bestyrelsesmødet den 11. oktober 2012 Fremtidigt samarbejde med Kommunikation og Sprog Et af bestyrelsens hovedformål er at Translatørforeningen overlever som forening. Disse noter omhandler tanker om dette formål og om nødvendigheden af disse forskellige tiltag. I løbet af de sidste år

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG.

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. Senest ændret 18.11.2014 1. Navn Foreningens navn er Forenede Danske Antenneanlæg, forkortet FDA. 2. Formål FDA er interesse-, branche- og forbrugerorganisation

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

Referat af RSK-mødet 18. - 19. april 2015

Referat af RSK-mødet 18. - 19. april 2015 Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer lørdag: Thomas - Christian Ordstyrer søndag: Brian Mia tager sig af referatet under hele mødet. Referat af

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere