Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Afbud fra Lars Jensen og Anette Rosenklint. Indkaldt suppleant Ingen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer og Erik Bernhard Larsen (fra punkt 8) Referat godkendt 26. februar 2009 DAGSORDEN Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Punkt 2. Bemærkninger til referatet fra HB-mødet den 22. oktober 2008 Side 2 Punkt 3. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Side 2 Punkt 4. Økonomi Side 3 a. Regnskabsoversigt for 4. kvartal 2008 b. Revideret budget 2009, 2010 og 2011 c. Andet Punkt 5. Regionsgeneralforsamling: Side 4 a. Status b. Antal delegerede og fordelingsnøgle c. Formen på fremlæggelse af regnskab på regionsgeneralforsamlingerne d. Andet Punkt 6. Radiografi for radiografer Side 5 Punkt 7. O-arm på Aalborg Sygehus Side 6 Punkt 8. Uddannelse af HB Side 7 Punkt 9. Konfliktgruppen Side 7 Punkt 10. Kursusvirksomhed i FRD? Side 7 Punkt 11. Punkter til nyhedsbrev Side 8 Punkt 12. Punkter til næste ordinære HB-møde Side 8 Punkt 13. Orientering fra regionerne Side 8 Punkt 14. Eventuelt Side 9 Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 1 af 9

2 1. Godkendelse af dagsorden Bemærkninger til punkt 2 omhandler mødet den 11. december. Dagsordenen blev herefter godkendt. 2. Bemærkninger til referat fra HB-mødet den 11. december 2008 Charlotte Graungaard Bech havde et afklaringsspørgsmål til punkt 6. Hun ville gerne have uddybet, hvad beslutningen indebar. Gladys Geertsen fortalte om supervision som en måde at tage hånd om regionsformanden på, så denne ikke pludselig føler sig overbebyrdet. Christian Gøttsch Hansen sagde at det skal defineres hvilke opgaver der foreligger, ligesom han ikke mente at der var enighed om hvorvidt strukturen skal bevares eller ændres. Målet er ikke tydeligt. Gladys Geertsen mente at der var bred enighed om at give den nuværende struktur en chance, men at diskussionen på sidste møde mere var et kig ind i fremtiden. Charlotte Graungaard Bech ville gerne vide om der er behov for nogle formelle krav og forventninger fra formandskabet til regionsformændene. Patricia Svendsen mente at regionerne også skal belyse overfor formandskabet, hvad de bruger tiden til. Charlotte Graungaard Bech synes at det var en glimrende idé. Der bliver til næste HB-møde udarbejdet et forslag vedrørende krav og forventninger til arbejdet i regionerne. Charlotte Graungaard Bech og Christian Gøttsch Hansen står for oplægget. HB kommer med inputs til formandskabet. 3. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Møde med ledergruppen den 3. marts. Ole Falberg har forladt gruppen p.g.a. jobskift til det private. Sundhedskartellet har et møde med Bente Sorgenfrey den 28. april. Charlotte Graungaard Bech orienterede om rekrutteringskampagnen. Michael Dreyer orienterede om hjemmesiden. Vi har haft et meget givtigt møde med FTF og en repræsentant fra LINKfactory. Økonomisk vil en hjemmeside kunne finansieres via afskrivninger på inventar. Hjemmesiden bliver konstrueret således, at hver region får deres egen side, og skriverettighederne kan specificeres til enkelte sider. Det kaldes CMS. Christian Gøttsch Hansen har været til dimission på UC Lillebælt, og undrede sig over så få der bar radiografnålen. Christian Gøttsch Hansen vil gerne have at vi forholder os til det, og hjælper de studerende med at kunne vise tilhørsforholdet. Erik Bernhard Larsen sagde at det eneste sted der kommer lister fra er Aalborg. Odense kommer drypvis, og gerne en til to dage før dimissionsfesten. Gladys Geertsen og Ninna Friis prøver at få fat i en på Metropol, men har ikke fået informationer om de der dimitterer på skolen i de sidste par år. Ninna Friis foreslog at Christian Gøttsch Hansen er tovholder på dimissioner. Erik Roland fremlagde resultatet fra en rapport fra SFI vedr. ligeløn. Det er svært at komme igennem med vores forslag til sammenlignelige grupper i ligelønskommissionen. Historisk vil arbejdsgivere ikke gå længere tilbage end til indførslen af Ny Løn i Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 2 af 9

3 1996. Vi ville gerne tilbage til før ændringen af tjenestemandsloven. Arbejdet i ligelønskommissionen bliver ligeså svært som ventet. Der er kommet program for Nordisk Kongres. FRD har kæmpet for at få et mere uddybende program på hjemmesiden. Når det kommer, skal der sendes en mail ud til alle vi kan sende mails til. Vi har fået mange radiografforedrag, og vi har haft et godt samarbejde med radiologerne. Christian Gøttsch Hansen spurgte til den høje pris. Erik Roland svarede, at der er mange udgifter, blandt andet koster det 700 pr. deltager i døgnet i fortæring. Tilmeldingen er åbnet den 16. januar. Der kommer løbende reklamer i Radiografen, ligesom vi sender plakater ud til afdelingerne. Charlotte Graungaard Bech nævnte at det store tilløbsstykke bliver beskrivende radiografer. Erik Roland fortalte at der er problemer med at få læger til at tage diskussionen for og imod beskrivende radiografer på et ordentligt niveau. Patricia Svendsen fortalte at det har hun overværet i England, hvor der var afstemningsbokse. Eva Holst foreslog at vi kunne invitere sundhedsministeren til punktet om beskrivende radiografer. Det tages med i gruppen. Charlotte Graungaard Bech synes at det er vigtigt at der slås et slag for Nordisk Kongres. Niveauet er højere end tidligere. Christian Gøttsch Hansen vil fremover være tovholder for FRD s samlede indsats ved dimissioner på de tre uddannelsessteder. Dette indebærer også at de studerende skal have mulighed for at sende en samlet liste vedrørende radiografnålen. 4. Økonomi a. Regnskabsoversigt for 4. kvartal 2008 Vi har i øjeblikket et positivt resultat på ca kr. Derudover er der brugt ca kr. fra garantifonden til konflikten. Der kan komme forskydninger, men der vil blive et pænt overskud. Der er desværre en ventet negativ kursudvikling på vores værdipapirer. Der er ikke afskrevet særlig meget, da alt inventar, møbler mv. er afskrevet. Regnskabet forventes endeligt afsluttet i april. HB tog orienteringen til efterretning. b. Revideret budget 2009, 2010 og 2011 Vi har justeret budgettet i forhold til de udmeldelser, der er kommet i forbindelse med konflikten. Vedr. udmeldingerne, så sender vi en opdateret medlemsliste til tillidsrepræsentanterne og en udmeldelsesliste ud til regionsformændene. Posterne kvalitet og teknologi går ud i 2009, men kommer tilbage i 2010 og Eventuelle tiltag på disse områder kanaliseres ind på de øvrige områder, hvis nødvendigt. For tiltag skal ikke standses. Dette stemmer overens med kongresbeslutningen. Der sendes lister ud på afdelingerne hurtigst muligt. c. Andet Intet at bemærke. Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 3 af 9

4 5. Regionsgeneralforsamling a. Status Der er sendt mails ud med forslag til opsætning i februarnummeret af Radiografen. Det var forstået at Jens Arentzens tidspunkt var fast, hvilket ikke er tilfældet. Det kan sagtens nås at blive ændret. Alle har ytret ønske om bistand til dirigent og referent. Gladys Geertsen spurgte til, hvorvidt der kunne sendes beretning ud med dagsordenen, og det kan den godt. Det skal bare være os i hænde når der sendes ud. Vi skal huske at skrive at de studerende er velkomne. Michael Dreyer skriver på studiesiden. Vedr. fuldmagter, så er proceduren at der gives to stemmekort til de der har fuldmagter. Eva Holst foreslog at lægge en fuldmagt på hjemmesiden, således den kan printes ud. Der blev diskuteret hvordan regionsgeneralforsamlingerne sættes op i Radiografen. Til opråbet skal der også stå noget om tilmelding, indflydelse osv. Region Hovedstadens fuldmagt udsendes til de øvrige formænd. Dagsorden og fuldmagter mv. sendes til kontoret senest 16 dage før generalforsamlingen. Hver region får ½ side i radiografen + ½ side til opråb. b. Antal delegerede og fordelingsnøgle Der blev fremlagt forslag på hhv. 20, 22, 25 og 30 medlemmer pr. delegerede. Patricia Svendsen ville gerne vide om de højere nøgletal bundede i økonomi eller i de store regioners mangel på at få fyldt pladserne op. Charlotte Graungaard Bech svarede at det ikke har noget med økonomi at gøre. Christian Gøttsch Hansen ville gerne have fordelingsnøglen så høj som muligt, for at sikre engagerede delegerede. Gladys Geertsen kunne godt følge, at Patricia Svendsen har et problem med at de små skal bøde for at de store ikke kan få fyldt pladser op. Derfor anbefalede hun en fordelingsnøgle på 22. Ninna Friis havde ikke nogen præferencer. Alice Munk syntes også at det er vigtigt at det er aktive medlemmer der møder op. Patricia Svendsen foreslog at de første 200 tæller på fordelingstal 22, og resten på noget højere. Gladys Geertsen synets at Patricia Svendsen havde en god pointe med det forslag. Boye Eckmann fremlagde tallene for denne tanke. Eva Holst var meget imod en skæv fordelingsnøgle, da det gør at nogle kontingentkroner vejer tungere end andre. Eva Holst var meget stærk modstander af dette. Charlotte Graungaard Bech mente også at det skulle hives op på et andet plan. Et højere perspektiv. Fakta er at vi måtte kæmpe hårdt for den dynamik vi havde på kongressen i år. Charlotte Graungaard Bech foreslog at tælle pr. påbegyndt i stedet for at runde ned. Christian Gøttsch Hansen mente ikke at det er lavperspektivt at forholde sig til virkeligheden. Han er i en verden, hvor der er langt at køre. Der var en debat om de demokratiske principper, hvor Christian Gøttsch Hansen, Boye Eckmann, Eva Holst og Patricia Svendsen deltog. Punktet blev genoptaget efter frokost. Charlotte Graungaard Bech fremlagde det dilemma, som vi var i med hensyn til den lille aktive region overfor de større regioner, der ikke kan fylde pladserne op. Patricia Svendsen påpegede at det ikke var alle hendes bestyrelsesmedlemmer der var delegeret. Hun ville gerne foreslå at bestyrelsen pr. automatik blev delegerede. Så kunne fordelingstallet være for delegerede ud over bestyrelsen. Christian Gøttsch Hansen ville gerne gå med på det kompromis. Erik Roland påmindede om at vi havde diskussionen op til lovændringerne, og der forkastede den under hensyn til den demokratiske skævdeling. Charlotte Graungaard Bech Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 4 af 9

5 havde et forslag, som kan imødekomme den virkelighed vi har nu. Det indebærer et wildcard for den region med den største medlemsudvikling. Boye Eckmann kunne lide det forslag. Gladys Geertsen foreslog et fordelingstal på 27, regnet pr. påbegyndt medlem. Dette blev vedtaget. Fordelingstallet med 1 delegeret pr. påbegyndt 27 medlemmer blev vedtaget med stort flertal. Fordelingen betyder følgende antal delegerede i regionerne: Region Hovedstaden 21 Region Sjælland 6 Region Nordjylland 5 Region Midtjylland 8 Region Syddanmark 14 c. Formen på fremlæggelse af regnskab på regionsgeneralforsamlingerne Erik Bernhard Larsen delte skabelon til regnskab ud. Gladys Geertsen ville gerne have at punktet tabt arbejdsfortjeneste skulle hedde honorar. Boye Eckmann mente at gaver skulle have en post. Undervisere skal under mødeudgifter. Ninna Friis tiltrådte den uddelte skabelon. Regionernes regnskab sendes til regionernes formænd inden udgangen af februar d. Andet Det skal i lommebogen være en opdeling mellem aktive og passive medlemmer 6. Radiografi for radiografer Karen Johnsen havde på talerstolen ordlyden radiografi udvikles af radiografer, hvor Eva Holst tilføjede radiografer tager ansvar for og udvikler radiografi. Charlotte Graungaard Bech havde forslaget Radiografer tager ansvar for radiografi. Charlotte Graungaard Bech definerede ansvar som en adfærdsmæssig, følelsesmæssig og kognitiv forpligtelse. Christian Gøttsch Hansen påpegede at det er svært det her. De definitioner vi har på radiografi i dag er ikke helt mundrette, men betydningen er præcis. Kan vi gøre det mere mundret? Under mantraet skal der være en forklaring, så den næste hovedbestyrelse kender meningen og baggrunden for mantraet. Alice Munk påpegede at der nu i definitionen til sidst indgår og stråleterapi. Christian Gøttsch Hansen var i tvivl om det skulle være fagligt eller fagpolitisk, og Eva Holst ville gerne tage den diskussion. Charlotte Graungaard Bechs overbevisning var at det er faget, da vi har brug for meget mere bevægelsesrum for at tale medlemmernes sag og agere når vi taler fagpolitik. Der blev arbejdet i grupper med en SWOT analyse på mantraet radiografer tager ansvar for radiografi. Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 5 af 9

6 Styrker: Gr. 1: Faglighed, fællesskab, Identitet, bevidstgørelse, Gr. 2: Ansvar for faget, inkluderer flere faggrupper, positivt og åbent Gr. 3: Proaktivt, autoritet bag ordene, enkelt budskab Muligheder: Gr. 1: Synlighed, indflydelse, udvikling, fællesskab, faglighed Gr. 2: Basis for fagdiskussion med andre faggrupper Gr. 3: Selv med til at udvikle Svagheder: Gr. 1: Vi har nok i vores mantra, måske gemmer vi os bag dem. Gr. 2: Ansvar for personer, kræver definition, faglig identitet svækkes, ansvar kan opfattes juridisk, ikke mundret Gr. 3: Statisk signal, ikke udadvendt, FRD skal forholde sig til definitionen Trusler: Gr. 1: Er mantraet for bredt?, Hvem tager ansvar?, Vel ikke den lille radiograf på gulvet? Hvis ja, hvordan? Gr. 2: Misforståelse, uanvendeligt?, faget udvandes, utydelig målgruppe Gr. 3: Ingen gider høre på det, afvist højere oppe. Gr. 1: Er det organisationens mantra? Er det radiografernes mantra? Hvad er den fælles opfattelse? Har vi musik eller ej? Gladys Geertsen mente at vi i høj grad har musik. Eva Holst er ikke glad for forholdet til den juridiske definition af ansvar. Alice Munk pointerede at de altid er blevet påberåbt sygeplejefagligt ansvar, da der kom radiografer ind på røntgenafdelingerne, uden at nogen fortalte hvad det indebar. Erik Roland mente at det løb DSR kørte på det mantra var en fagpolitisk succes, der holdt dem inde i afdelingerne, i særdeleshed på ledelsesplan. Ninna Friis vil have at vi skal kunne forklare det tydeligt. Hvad betyder det så? Og så skal vi have de tre sætninger klar som skal forklare mantraet. Boye Eckmann mener, at menig mand umiddelbart skal kunne forstå et mantra, det må altså ikke bevæge sig hen i en retning, hvor eventuelle visioner (ord eller vendinger) overtager meningen med selve mantraet. Keep it simpel. Charlotte Graungaard Bech mener ikke at det er meningen at menigmand skal forstå det. Det skal give radiografen en selvforståelse og selvbevidsthed i forhold til faget. Erik Roland mente at den kunne vendes til udvikler som indeholder ansvar i stedet for det omvendte. Charlotte Graungaard Bech og Christian Gøttsch Hansen udarbejdede sætningen for ikke at have den snævre definition, som udvikler giver. Sætningen skal i høj grad kunne rumme den menige radiograf, som der jo er flest af. Eva Holst ville gerne bruge ordet skaber i stedet for tager ansvar. Charlotte Graungaard Bech var glad for diskussionen, og synes at HB skulle gå hjem og tænke nærmere over det. Der var ikke umiddelbart 100 % tilslutning til det foreslåede, og det er derfor sundt ikke at forcere processen. HB overvejer ideen til et mantra til næste gang, ligesom bestyrelserne arbejder videre med det. 7. O-arm på Aalborg Sygehus Vi har fået svar fra SIS! Efter vi bad om aktindsigt blev Charlotte Graungaard Bech ringet op af en jurist, Peter Yde. Han havde den opfattelse at SIS har en dårlig sag. Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 6 af 9

7 Charlotte Graungaard Bech sagde at det var positivt at der var kommunikation, og at sagen ligger vores medlemmer meget på sinde. Der er ikke mange dokumenter i sagen, og der foreligger ikke engang en dispensation. Charlotte Graungaard Bech påpegede ulovligheden i dette. SIS har svaret og mener som udgangspunkt at det er muligt blot der er en læge til stede. Vi mener ikke at bekendtgørelsen træder ud af kraft fordi der er en læge til stede. Vi skal have møde med SIS den 24. februar. Peter Lasborg deltager fra Nordjylland, da han har sat sig ind i den konkrete sag, sammen med Charlotte Graungaard Bech og Erik Roland. Peter Yde sagde at det foregår mange steder. Det er nu vi skal slå til, og vi vil gerne have så mange eksempler på dette misbrug som muligt. Og kan vi ikke få SIS til at ændre opfattelse må vi prøve EU. Eva Holst ville gerne vide hvordan sådanne fortolkningssager afgøres. Hvilken juridisk bistand kan vi trække på. Erik Roland svarede at vi kan få bistand i FTF og gå igennem EU-huset. Patricia Svendsen spurgte til EFRS kan vi bruge dem. Charlotte Graungaard Bech sagde, at det kunne vi. Men vi tager dem en ad gangen. HB tilsluttede at vi følger sagen til dørs. Og denne sag kan føre til flere andre sager. Charlotte Graungaard Bech mener at det er en principiel sag. Michael Dreyer pointerede at vi også kunne bede om en generel aktindsigt i SIS på dispensationer til at udføre arbejde med ioniseret stråling. Hovedbestyrelsen besluttede at sagen med O-armen og de manglende dispensationer skal følges til dørs i det danske, og om nødvendigt i det internationale system. Hovedbestyrelsen skal være opmærksom på at indberette ulovligheder til sekretariatet, og medlemmerne skal opfordres til at gøre det samme. 8. Uddannelse af HB Eva Holst henviste til det udsendte bilag. Til sidste pind tilføjes:.i hele Hovedbestyrelsen. Charlotte Graungaard Bech mente at formandskabet skulle sætte implementeringen af uddannelsespolitikken i værk. Udgangspunktet er en lige fordeling af midler til uddannelse mellem alle hovedbestyrelsesmedlemmer. Der skal ses på, om formandskabet er omfattet af FRD s uddannelsespolitik for medlemmer af hovedbestyrelsen. Oplægget blev vedtaget. 9. Konfliktgruppen Punktet udsættes til næste møde på grund af sygdom. 10. Kursusvirksomhed i FRD? Charlotte Graungaard Bech nævnte, at andre organisationer tjener penge på kursusvirksomhed, og hun mente, at FRD måske skulle se på, om FRD skulle give sig i kast med noget tilsvarende. F.eks. har NRF et så stort overskud på kursusvirksomhed, at det dækker udgifterne til en medarbejder. Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 7 af 9

8 Eva Holst mente at der var tale om et godt tiltag hun vil gerne lægge energi i det det kunne udvikle vores fag, eventuelt profilere det. Gladys Geertsen mente, at det er vigtigt, at der tænkes nærhed. I den forbindelse omtalte Erik Roland berettede om holdningen hertil i Norge, hvor man gerne rejser langt og er væk i flere dage på sådanne kurser. Eva Holst ville høre om, hvordan kurserne bliver kompetencegivende det spørgsmål kunne der ikke umiddelbart gives et svar på. Charlotte Graungaard Bech omtalte at dbio afholder mange kurser, og vi kunne undersøge forholdene dér. Vi kunne eventuelt også rejse til Norge for at se på, hvordan det der administreres, og herigennem blive inspireret til noget tilsvarende. Patricia Svendsen henviste til RAM-møderne disse er kompetencegivende. Christian Gøttsch Hansen mente, at der skal udbydes en vifte af kurser, der ikke konkurrerer med andre tilsvarende kurser. Erik Roland henviste til de kurser i DR/CR, som Susanne Frischauf i sin tid afholdt, og hvor Skolen i Herlev senere også begyndte at udbyde samme kurser og dermed blev en konkurrent. Der arbejdes videre med ideen. 11. Punkter til Nyhedsbrev SIS Mantra Lidt om regnskabet Fordelingsnøglen Hjemmesiden Nordisk Kongres FRD s udarbejdede program med ud + link til tilmelding 12. Punkter til næste ordinære HB-møde Konfliktgruppen Hvordan får vi fat i de unge O-arm De nye studerende dimission Private radiografer ansat på privathospitaler Christian Gøttsch Hansen udarbejder oplæg Kursusvirksomhed i FRD eventuelt SIS (kunne være en løbende mailopdatering) Næste møde er den 22. april Orientering fra regionerne Eva Holst spurgte til kikkertundersøgelsesdebatten, og til hvorvidt FRD var blevet hørt i den debat svaret var at det ikke var tilfældet. Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 8 af 9

9 Malene Stigaard orienterede om, at RSD også drøfter hvordan man får fat i de studerende. Der har været et problem på Metropol, hvor de studerende russer ikke måtte komme til et møde i FRD under introdagene. Christian Gøttsch Hansen har også et problem med hvervning på Skolen i Odense. Patricia Svendsen sagde, at i Nordjylland fungerer kommunikationen omkring de studerende godt. 14. Eventuelt Alice Munk spurgte til punktet vedrørende atypiske stillinger. Christian Gøttsch Hansen mente ikke, at der var materiale til et egentligt punkt på dagsordenen. Christian Gøttsch Hansen ville se, om emnet kunne komme med i hans oplæg til næste HB-møde om privatansatte radiografer. Mødet sluttede kl Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 9 af 9

Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september

Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 23. oktober 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Eva Holst MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech MØDEREFERENT:

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 13. december 2011 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen, ingen suppleant. René Gordon Larsen, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. august 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. august 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. august 2010 Afbud fra Ninna Friis og Anette Rosenklint. Charlotte Graungaard Bech og Erik Roland gik til HB-møde i DSR kl. 13.45. Indkaldt suppleant Ingen suppleant

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter.

Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter. Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter. Deltagere: Alice Munk, Anne Borgen Paulsen, Tau Vendelbo, Edith

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012 Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Deltagere: Bestyrelse: Alice Linning, Vibeke Westh (kun 11/5), Lars Christensen, Majbrit Berlau

Læs mere

REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna

REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna 1 REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna I oversættelsen af denne regnskabsmeddelelse der udvist den

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus Referat ordinær generalforsamling A/B Jutlandia Hus År 2012, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Jutlandia Hus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010 Love for Danmarks Fiskeriforening april 2010 DA N M A R K S F I S K E R I F O R E N I N G indhold AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED ( 1-2) 3 AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere