Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Afbud fra Lars Jensen og Anette Rosenklint. Indkaldt suppleant Ingen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer og Erik Bernhard Larsen (fra punkt 8) Referat godkendt 26. februar 2009 DAGSORDEN Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Punkt 2. Bemærkninger til referatet fra HB-mødet den 22. oktober 2008 Side 2 Punkt 3. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Side 2 Punkt 4. Økonomi Side 3 a. Regnskabsoversigt for 4. kvartal 2008 b. Revideret budget 2009, 2010 og 2011 c. Andet Punkt 5. Regionsgeneralforsamling: Side 4 a. Status b. Antal delegerede og fordelingsnøgle c. Formen på fremlæggelse af regnskab på regionsgeneralforsamlingerne d. Andet Punkt 6. Radiografi for radiografer Side 5 Punkt 7. O-arm på Aalborg Sygehus Side 6 Punkt 8. Uddannelse af HB Side 7 Punkt 9. Konfliktgruppen Side 7 Punkt 10. Kursusvirksomhed i FRD? Side 7 Punkt 11. Punkter til nyhedsbrev Side 8 Punkt 12. Punkter til næste ordinære HB-møde Side 8 Punkt 13. Orientering fra regionerne Side 8 Punkt 14. Eventuelt Side 9 Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 1 af 9

2 1. Godkendelse af dagsorden Bemærkninger til punkt 2 omhandler mødet den 11. december. Dagsordenen blev herefter godkendt. 2. Bemærkninger til referat fra HB-mødet den 11. december 2008 Charlotte Graungaard Bech havde et afklaringsspørgsmål til punkt 6. Hun ville gerne have uddybet, hvad beslutningen indebar. Gladys Geertsen fortalte om supervision som en måde at tage hånd om regionsformanden på, så denne ikke pludselig føler sig overbebyrdet. Christian Gøttsch Hansen sagde at det skal defineres hvilke opgaver der foreligger, ligesom han ikke mente at der var enighed om hvorvidt strukturen skal bevares eller ændres. Målet er ikke tydeligt. Gladys Geertsen mente at der var bred enighed om at give den nuværende struktur en chance, men at diskussionen på sidste møde mere var et kig ind i fremtiden. Charlotte Graungaard Bech ville gerne vide om der er behov for nogle formelle krav og forventninger fra formandskabet til regionsformændene. Patricia Svendsen mente at regionerne også skal belyse overfor formandskabet, hvad de bruger tiden til. Charlotte Graungaard Bech synes at det var en glimrende idé. Der bliver til næste HB-møde udarbejdet et forslag vedrørende krav og forventninger til arbejdet i regionerne. Charlotte Graungaard Bech og Christian Gøttsch Hansen står for oplægget. HB kommer med inputs til formandskabet. 3. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Møde med ledergruppen den 3. marts. Ole Falberg har forladt gruppen p.g.a. jobskift til det private. Sundhedskartellet har et møde med Bente Sorgenfrey den 28. april. Charlotte Graungaard Bech orienterede om rekrutteringskampagnen. Michael Dreyer orienterede om hjemmesiden. Vi har haft et meget givtigt møde med FTF og en repræsentant fra LINKfactory. Økonomisk vil en hjemmeside kunne finansieres via afskrivninger på inventar. Hjemmesiden bliver konstrueret således, at hver region får deres egen side, og skriverettighederne kan specificeres til enkelte sider. Det kaldes CMS. Christian Gøttsch Hansen har været til dimission på UC Lillebælt, og undrede sig over så få der bar radiografnålen. Christian Gøttsch Hansen vil gerne have at vi forholder os til det, og hjælper de studerende med at kunne vise tilhørsforholdet. Erik Bernhard Larsen sagde at det eneste sted der kommer lister fra er Aalborg. Odense kommer drypvis, og gerne en til to dage før dimissionsfesten. Gladys Geertsen og Ninna Friis prøver at få fat i en på Metropol, men har ikke fået informationer om de der dimitterer på skolen i de sidste par år. Ninna Friis foreslog at Christian Gøttsch Hansen er tovholder på dimissioner. Erik Roland fremlagde resultatet fra en rapport fra SFI vedr. ligeløn. Det er svært at komme igennem med vores forslag til sammenlignelige grupper i ligelønskommissionen. Historisk vil arbejdsgivere ikke gå længere tilbage end til indførslen af Ny Løn i Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 2 af 9

3 1996. Vi ville gerne tilbage til før ændringen af tjenestemandsloven. Arbejdet i ligelønskommissionen bliver ligeså svært som ventet. Der er kommet program for Nordisk Kongres. FRD har kæmpet for at få et mere uddybende program på hjemmesiden. Når det kommer, skal der sendes en mail ud til alle vi kan sende mails til. Vi har fået mange radiografforedrag, og vi har haft et godt samarbejde med radiologerne. Christian Gøttsch Hansen spurgte til den høje pris. Erik Roland svarede, at der er mange udgifter, blandt andet koster det 700 pr. deltager i døgnet i fortæring. Tilmeldingen er åbnet den 16. januar. Der kommer løbende reklamer i Radiografen, ligesom vi sender plakater ud til afdelingerne. Charlotte Graungaard Bech nævnte at det store tilløbsstykke bliver beskrivende radiografer. Erik Roland fortalte at der er problemer med at få læger til at tage diskussionen for og imod beskrivende radiografer på et ordentligt niveau. Patricia Svendsen fortalte at det har hun overværet i England, hvor der var afstemningsbokse. Eva Holst foreslog at vi kunne invitere sundhedsministeren til punktet om beskrivende radiografer. Det tages med i gruppen. Charlotte Graungaard Bech synes at det er vigtigt at der slås et slag for Nordisk Kongres. Niveauet er højere end tidligere. Christian Gøttsch Hansen vil fremover være tovholder for FRD s samlede indsats ved dimissioner på de tre uddannelsessteder. Dette indebærer også at de studerende skal have mulighed for at sende en samlet liste vedrørende radiografnålen. 4. Økonomi a. Regnskabsoversigt for 4. kvartal 2008 Vi har i øjeblikket et positivt resultat på ca kr. Derudover er der brugt ca kr. fra garantifonden til konflikten. Der kan komme forskydninger, men der vil blive et pænt overskud. Der er desværre en ventet negativ kursudvikling på vores værdipapirer. Der er ikke afskrevet særlig meget, da alt inventar, møbler mv. er afskrevet. Regnskabet forventes endeligt afsluttet i april. HB tog orienteringen til efterretning. b. Revideret budget 2009, 2010 og 2011 Vi har justeret budgettet i forhold til de udmeldelser, der er kommet i forbindelse med konflikten. Vedr. udmeldingerne, så sender vi en opdateret medlemsliste til tillidsrepræsentanterne og en udmeldelsesliste ud til regionsformændene. Posterne kvalitet og teknologi går ud i 2009, men kommer tilbage i 2010 og Eventuelle tiltag på disse områder kanaliseres ind på de øvrige områder, hvis nødvendigt. For tiltag skal ikke standses. Dette stemmer overens med kongresbeslutningen. Der sendes lister ud på afdelingerne hurtigst muligt. c. Andet Intet at bemærke. Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 3 af 9

4 5. Regionsgeneralforsamling a. Status Der er sendt mails ud med forslag til opsætning i februarnummeret af Radiografen. Det var forstået at Jens Arentzens tidspunkt var fast, hvilket ikke er tilfældet. Det kan sagtens nås at blive ændret. Alle har ytret ønske om bistand til dirigent og referent. Gladys Geertsen spurgte til, hvorvidt der kunne sendes beretning ud med dagsordenen, og det kan den godt. Det skal bare være os i hænde når der sendes ud. Vi skal huske at skrive at de studerende er velkomne. Michael Dreyer skriver på studiesiden. Vedr. fuldmagter, så er proceduren at der gives to stemmekort til de der har fuldmagter. Eva Holst foreslog at lægge en fuldmagt på hjemmesiden, således den kan printes ud. Der blev diskuteret hvordan regionsgeneralforsamlingerne sættes op i Radiografen. Til opråbet skal der også stå noget om tilmelding, indflydelse osv. Region Hovedstadens fuldmagt udsendes til de øvrige formænd. Dagsorden og fuldmagter mv. sendes til kontoret senest 16 dage før generalforsamlingen. Hver region får ½ side i radiografen + ½ side til opråb. b. Antal delegerede og fordelingsnøgle Der blev fremlagt forslag på hhv. 20, 22, 25 og 30 medlemmer pr. delegerede. Patricia Svendsen ville gerne vide om de højere nøgletal bundede i økonomi eller i de store regioners mangel på at få fyldt pladserne op. Charlotte Graungaard Bech svarede at det ikke har noget med økonomi at gøre. Christian Gøttsch Hansen ville gerne have fordelingsnøglen så høj som muligt, for at sikre engagerede delegerede. Gladys Geertsen kunne godt følge, at Patricia Svendsen har et problem med at de små skal bøde for at de store ikke kan få fyldt pladser op. Derfor anbefalede hun en fordelingsnøgle på 22. Ninna Friis havde ikke nogen præferencer. Alice Munk syntes også at det er vigtigt at det er aktive medlemmer der møder op. Patricia Svendsen foreslog at de første 200 tæller på fordelingstal 22, og resten på noget højere. Gladys Geertsen synets at Patricia Svendsen havde en god pointe med det forslag. Boye Eckmann fremlagde tallene for denne tanke. Eva Holst var meget imod en skæv fordelingsnøgle, da det gør at nogle kontingentkroner vejer tungere end andre. Eva Holst var meget stærk modstander af dette. Charlotte Graungaard Bech mente også at det skulle hives op på et andet plan. Et højere perspektiv. Fakta er at vi måtte kæmpe hårdt for den dynamik vi havde på kongressen i år. Charlotte Graungaard Bech foreslog at tælle pr. påbegyndt i stedet for at runde ned. Christian Gøttsch Hansen mente ikke at det er lavperspektivt at forholde sig til virkeligheden. Han er i en verden, hvor der er langt at køre. Der var en debat om de demokratiske principper, hvor Christian Gøttsch Hansen, Boye Eckmann, Eva Holst og Patricia Svendsen deltog. Punktet blev genoptaget efter frokost. Charlotte Graungaard Bech fremlagde det dilemma, som vi var i med hensyn til den lille aktive region overfor de større regioner, der ikke kan fylde pladserne op. Patricia Svendsen påpegede at det ikke var alle hendes bestyrelsesmedlemmer der var delegeret. Hun ville gerne foreslå at bestyrelsen pr. automatik blev delegerede. Så kunne fordelingstallet være for delegerede ud over bestyrelsen. Christian Gøttsch Hansen ville gerne gå med på det kompromis. Erik Roland påmindede om at vi havde diskussionen op til lovændringerne, og der forkastede den under hensyn til den demokratiske skævdeling. Charlotte Graungaard Bech Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 4 af 9

5 havde et forslag, som kan imødekomme den virkelighed vi har nu. Det indebærer et wildcard for den region med den største medlemsudvikling. Boye Eckmann kunne lide det forslag. Gladys Geertsen foreslog et fordelingstal på 27, regnet pr. påbegyndt medlem. Dette blev vedtaget. Fordelingstallet med 1 delegeret pr. påbegyndt 27 medlemmer blev vedtaget med stort flertal. Fordelingen betyder følgende antal delegerede i regionerne: Region Hovedstaden 21 Region Sjælland 6 Region Nordjylland 5 Region Midtjylland 8 Region Syddanmark 14 c. Formen på fremlæggelse af regnskab på regionsgeneralforsamlingerne Erik Bernhard Larsen delte skabelon til regnskab ud. Gladys Geertsen ville gerne have at punktet tabt arbejdsfortjeneste skulle hedde honorar. Boye Eckmann mente at gaver skulle have en post. Undervisere skal under mødeudgifter. Ninna Friis tiltrådte den uddelte skabelon. Regionernes regnskab sendes til regionernes formænd inden udgangen af februar d. Andet Det skal i lommebogen være en opdeling mellem aktive og passive medlemmer 6. Radiografi for radiografer Karen Johnsen havde på talerstolen ordlyden radiografi udvikles af radiografer, hvor Eva Holst tilføjede radiografer tager ansvar for og udvikler radiografi. Charlotte Graungaard Bech havde forslaget Radiografer tager ansvar for radiografi. Charlotte Graungaard Bech definerede ansvar som en adfærdsmæssig, følelsesmæssig og kognitiv forpligtelse. Christian Gøttsch Hansen påpegede at det er svært det her. De definitioner vi har på radiografi i dag er ikke helt mundrette, men betydningen er præcis. Kan vi gøre det mere mundret? Under mantraet skal der være en forklaring, så den næste hovedbestyrelse kender meningen og baggrunden for mantraet. Alice Munk påpegede at der nu i definitionen til sidst indgår og stråleterapi. Christian Gøttsch Hansen var i tvivl om det skulle være fagligt eller fagpolitisk, og Eva Holst ville gerne tage den diskussion. Charlotte Graungaard Bechs overbevisning var at det er faget, da vi har brug for meget mere bevægelsesrum for at tale medlemmernes sag og agere når vi taler fagpolitik. Der blev arbejdet i grupper med en SWOT analyse på mantraet radiografer tager ansvar for radiografi. Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 5 af 9

6 Styrker: Gr. 1: Faglighed, fællesskab, Identitet, bevidstgørelse, Gr. 2: Ansvar for faget, inkluderer flere faggrupper, positivt og åbent Gr. 3: Proaktivt, autoritet bag ordene, enkelt budskab Muligheder: Gr. 1: Synlighed, indflydelse, udvikling, fællesskab, faglighed Gr. 2: Basis for fagdiskussion med andre faggrupper Gr. 3: Selv med til at udvikle Svagheder: Gr. 1: Vi har nok i vores mantra, måske gemmer vi os bag dem. Gr. 2: Ansvar for personer, kræver definition, faglig identitet svækkes, ansvar kan opfattes juridisk, ikke mundret Gr. 3: Statisk signal, ikke udadvendt, FRD skal forholde sig til definitionen Trusler: Gr. 1: Er mantraet for bredt?, Hvem tager ansvar?, Vel ikke den lille radiograf på gulvet? Hvis ja, hvordan? Gr. 2: Misforståelse, uanvendeligt?, faget udvandes, utydelig målgruppe Gr. 3: Ingen gider høre på det, afvist højere oppe. Gr. 1: Er det organisationens mantra? Er det radiografernes mantra? Hvad er den fælles opfattelse? Har vi musik eller ej? Gladys Geertsen mente at vi i høj grad har musik. Eva Holst er ikke glad for forholdet til den juridiske definition af ansvar. Alice Munk pointerede at de altid er blevet påberåbt sygeplejefagligt ansvar, da der kom radiografer ind på røntgenafdelingerne, uden at nogen fortalte hvad det indebar. Erik Roland mente at det løb DSR kørte på det mantra var en fagpolitisk succes, der holdt dem inde i afdelingerne, i særdeleshed på ledelsesplan. Ninna Friis vil have at vi skal kunne forklare det tydeligt. Hvad betyder det så? Og så skal vi have de tre sætninger klar som skal forklare mantraet. Boye Eckmann mener, at menig mand umiddelbart skal kunne forstå et mantra, det må altså ikke bevæge sig hen i en retning, hvor eventuelle visioner (ord eller vendinger) overtager meningen med selve mantraet. Keep it simpel. Charlotte Graungaard Bech mener ikke at det er meningen at menigmand skal forstå det. Det skal give radiografen en selvforståelse og selvbevidsthed i forhold til faget. Erik Roland mente at den kunne vendes til udvikler som indeholder ansvar i stedet for det omvendte. Charlotte Graungaard Bech og Christian Gøttsch Hansen udarbejdede sætningen for ikke at have den snævre definition, som udvikler giver. Sætningen skal i høj grad kunne rumme den menige radiograf, som der jo er flest af. Eva Holst ville gerne bruge ordet skaber i stedet for tager ansvar. Charlotte Graungaard Bech var glad for diskussionen, og synes at HB skulle gå hjem og tænke nærmere over det. Der var ikke umiddelbart 100 % tilslutning til det foreslåede, og det er derfor sundt ikke at forcere processen. HB overvejer ideen til et mantra til næste gang, ligesom bestyrelserne arbejder videre med det. 7. O-arm på Aalborg Sygehus Vi har fået svar fra SIS! Efter vi bad om aktindsigt blev Charlotte Graungaard Bech ringet op af en jurist, Peter Yde. Han havde den opfattelse at SIS har en dårlig sag. Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 6 af 9

7 Charlotte Graungaard Bech sagde at det var positivt at der var kommunikation, og at sagen ligger vores medlemmer meget på sinde. Der er ikke mange dokumenter i sagen, og der foreligger ikke engang en dispensation. Charlotte Graungaard Bech påpegede ulovligheden i dette. SIS har svaret og mener som udgangspunkt at det er muligt blot der er en læge til stede. Vi mener ikke at bekendtgørelsen træder ud af kraft fordi der er en læge til stede. Vi skal have møde med SIS den 24. februar. Peter Lasborg deltager fra Nordjylland, da han har sat sig ind i den konkrete sag, sammen med Charlotte Graungaard Bech og Erik Roland. Peter Yde sagde at det foregår mange steder. Det er nu vi skal slå til, og vi vil gerne have så mange eksempler på dette misbrug som muligt. Og kan vi ikke få SIS til at ændre opfattelse må vi prøve EU. Eva Holst ville gerne vide hvordan sådanne fortolkningssager afgøres. Hvilken juridisk bistand kan vi trække på. Erik Roland svarede at vi kan få bistand i FTF og gå igennem EU-huset. Patricia Svendsen spurgte til EFRS kan vi bruge dem. Charlotte Graungaard Bech sagde, at det kunne vi. Men vi tager dem en ad gangen. HB tilsluttede at vi følger sagen til dørs. Og denne sag kan føre til flere andre sager. Charlotte Graungaard Bech mener at det er en principiel sag. Michael Dreyer pointerede at vi også kunne bede om en generel aktindsigt i SIS på dispensationer til at udføre arbejde med ioniseret stråling. Hovedbestyrelsen besluttede at sagen med O-armen og de manglende dispensationer skal følges til dørs i det danske, og om nødvendigt i det internationale system. Hovedbestyrelsen skal være opmærksom på at indberette ulovligheder til sekretariatet, og medlemmerne skal opfordres til at gøre det samme. 8. Uddannelse af HB Eva Holst henviste til det udsendte bilag. Til sidste pind tilføjes:.i hele Hovedbestyrelsen. Charlotte Graungaard Bech mente at formandskabet skulle sætte implementeringen af uddannelsespolitikken i værk. Udgangspunktet er en lige fordeling af midler til uddannelse mellem alle hovedbestyrelsesmedlemmer. Der skal ses på, om formandskabet er omfattet af FRD s uddannelsespolitik for medlemmer af hovedbestyrelsen. Oplægget blev vedtaget. 9. Konfliktgruppen Punktet udsættes til næste møde på grund af sygdom. 10. Kursusvirksomhed i FRD? Charlotte Graungaard Bech nævnte, at andre organisationer tjener penge på kursusvirksomhed, og hun mente, at FRD måske skulle se på, om FRD skulle give sig i kast med noget tilsvarende. F.eks. har NRF et så stort overskud på kursusvirksomhed, at det dækker udgifterne til en medarbejder. Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 7 af 9

8 Eva Holst mente at der var tale om et godt tiltag hun vil gerne lægge energi i det det kunne udvikle vores fag, eventuelt profilere det. Gladys Geertsen mente, at det er vigtigt, at der tænkes nærhed. I den forbindelse omtalte Erik Roland berettede om holdningen hertil i Norge, hvor man gerne rejser langt og er væk i flere dage på sådanne kurser. Eva Holst ville høre om, hvordan kurserne bliver kompetencegivende det spørgsmål kunne der ikke umiddelbart gives et svar på. Charlotte Graungaard Bech omtalte at dbio afholder mange kurser, og vi kunne undersøge forholdene dér. Vi kunne eventuelt også rejse til Norge for at se på, hvordan det der administreres, og herigennem blive inspireret til noget tilsvarende. Patricia Svendsen henviste til RAM-møderne disse er kompetencegivende. Christian Gøttsch Hansen mente, at der skal udbydes en vifte af kurser, der ikke konkurrerer med andre tilsvarende kurser. Erik Roland henviste til de kurser i DR/CR, som Susanne Frischauf i sin tid afholdt, og hvor Skolen i Herlev senere også begyndte at udbyde samme kurser og dermed blev en konkurrent. Der arbejdes videre med ideen. 11. Punkter til Nyhedsbrev SIS Mantra Lidt om regnskabet Fordelingsnøglen Hjemmesiden Nordisk Kongres FRD s udarbejdede program med ud + link til tilmelding 12. Punkter til næste ordinære HB-møde Konfliktgruppen Hvordan får vi fat i de unge O-arm De nye studerende dimission Private radiografer ansat på privathospitaler Christian Gøttsch Hansen udarbejder oplæg Kursusvirksomhed i FRD eventuelt SIS (kunne være en løbende mailopdatering) Næste møde er den 22. april Orientering fra regionerne Eva Holst spurgte til kikkertundersøgelsesdebatten, og til hvorvidt FRD var blevet hørt i den debat svaret var at det ikke var tilfældet. Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 8 af 9

9 Malene Stigaard orienterede om, at RSD også drøfter hvordan man får fat i de studerende. Der har været et problem på Metropol, hvor de studerende russer ikke måtte komme til et møde i FRD under introdagene. Christian Gøttsch Hansen har også et problem med hvervning på Skolen i Odense. Patricia Svendsen sagde, at i Nordjylland fungerer kommunikationen omkring de studerende godt. 14. Eventuelt Alice Munk spurgte til punktet vedrørende atypiske stillinger. Christian Gøttsch Hansen mente ikke, at der var materiale til et egentligt punkt på dagsordenen. Christian Gøttsch Hansen ville se, om emnet kunne komme med i hans oplæg til næste HB-møde om privatansatte radiografer. Mødet sluttede kl Referat fra HB-mødet den 3. februar 2009 Side 9 af 9

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - APRIL 2012 JOURNAL CLUB RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER 16 16 I DETTE NUMMER: 6 Generalforsamlinger 10 God praksis ved udvikling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

RADIOGRAFEN URAFSTEMNING OVERENSKOMST 2011 L R FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN

RADIOGRAFEN URAFSTEMNING OVERENSKOMST 2011 L R FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 OVERENSKOMST 2011 URAFSTEMNING MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN SELVGJORT ER VELGJORT L R URAFSTEMNING Indhold RADIOGRAFEN Radiografen udkommer

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat af DM s ordinære repræsentantskabsmøde 3. juni 2015 afholdt hos DM, Kantinen, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg kl. 14.00 17.

Referat af DM s ordinære repræsentantskabsmøde 3. juni 2015 afholdt hos DM, Kantinen, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg kl. 14.00 17. Referat af DM s ordinære repræsentantskabsmøde 3. juni 2015 afholdt hos DM, Kantinen, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg kl. 14.00 17.30 Til stede: Præsidiet DM Offentlig DM Privat Forskning og Formidling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere