Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 14. maj 2012 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 2. Bemærkninger til referatet fra HB-møde den 7. marts 2012 Side 2 3. Opfølgning på referatet fra HB-møde den 7. marts 2012 Side 2 4. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Side 2 5. Orientering fra regionerne, RSD og ansvarsområderne Side 3 6. Økonomi: Side 4 a. Årsregnskab 2011 b. 1. kvartalsregnskab 2012 inkl. kommentarer c. Restancer d. Udspecificering af afregninger 7. Status ny lejlighed Side 5 8. OK 13 status Side 5 9. Fremskrivningen Side De 5 vigtigste opgaver for Radiograf Rådet Side Nålen Side 6 a. Endelig godkendelse af den nye radiografnål b. Udskiftning af nålen 12. Det hele sundhedsvæsen Side Nyhedsbrev Side Punkter til næste møde Side Evt. Side 8 Referat fra HB-møde den 17. april 2012 Side 1 af 8

2 Ad 1. Godkendelse af dagsorden Der blev vedtaget et nyt punkt 9 om radiograffremskrivningen. Ad 2. Bemærkninger til referatet fra HB-mødet den 7. marts Der var en rettelse til punkt 6, da Eva Holst havde valgt ikke at stemme for nogle af projekterne. Det var således ikke var enstemmigt vedtaget, som skrevet i referatet. Ad 3. Opfølgning på referatet fra HB-mødet den 7. marts Der var spørgsmål i forhold til punkt 8 om en forespørgsel til Bente Sorgenfrey om FTF s tilbud om uddannelse til erfarne TR. Charlotte Graungaard meddelte at vi havde det med i drøftelsen. Ad 4. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat. Først takkede Charlotte Graungaard for de meget flot afholdte generalforsamlinger rundt om i landet. Der blev orienteret om, at der er aftalt et møde omkring forskning med Gunnar Gamborg, Ergoterapeutforeningen den 21. juni Der er lavet en aftale om Hvid Zone i 2012 og Aftalen dækker de centrale aktiviteter. Det, der føres videre, er de mobile platforme. Der gås lidt væk fra volumen, og fokuseres på kvaliteten af ansøgerne. Christian Gøttsch Hansen og Charlotte Graungaard har været til møde i Danske Regioner vedr. deres uddannelsespolitiske udspil. De var lyttende, og der var en god dialog. Christian Gøttsch Hansen og Charlotte Graungaard var i forvejen blevet briefet af studielederne. Der blev drøftet studerendes forhold og krav til de professionelle ansatte i regionerne. Vi søgte at få regionernes opbakning til forskning indenfor radiografi. De var glade for mødet og vil gerne mødes igen om nogle måneder. Der blev udarbejdet et lille referat, som sendes ud til HB. Nordjylland udbyder ikke uddannelsen i nuklearmedicin. Skal man tage uddannelsen i Nordjylland, så skal man flytte skole til Odense i den del af uddannelsen, som omhandler nuklearmedicinen. UC Lillebælt udbyder studieretningen fra efteråret Vi har ingen viden om Metropols stilling. Bente Sorgenfrey har været til møde hos os. Udgangspunktet var det papir, der blev udarbejdet på sidste HB-møde. Såfremt vi har kritikpunkter til at nogen skulle sidde tungt på posterne i FTF lokalt, så skal der komme konkrete eksempler. Send eksemplerne på mail til Charlotte Graungaard. Vi aftalte at sende hele sagen om O-armen til Bente Sorgenfrey. Hun vil evt. bruge sagen til et møde med sundhedsministeren. Referat fra HB-møde den 17. april 2012 Side 2 af 8

3 Under trepartsdrøftelsen er der en del udfordringer, blandt andet at vi på forhånd skal have 4 milliarder op ad lommen. Vi mener ikke at vi kan indgå en aftale vi ikke er tilfredse med. Vi mente i hvert fald det er værd at overveje, hvor vidt vi skal gå. HB var enig i den betragtning. Charlotte Graungaard har haft møde med dekan Randi Brinckmann og institutchef Anette Kjeldal Lautsen. PH Metropol har en målsætning om, at ville være professionsuniversitet. Logikken er, at forskningen skal foregå der hvor professionen ligger. Christian Gøttsch Hansen mente, at de mellemlange videregående uddannelser ligeså godt kan blive en del af universiteterne, det er et politisk og ikke et fagligt spørgsmål. Ad 5. Orientering fra regionerne, RSD og ansvarsområderne Midtjylland: Der var tilfredshed med den forløbne generalforsamling. Der er tre nye i bestyrelsen, og de er alle tre TR. Der er stor tilmelding til et arrangement til Skandinavisk Dyrepark. Og det før den officielle annoncering. Aftalen mellem DSR og Region Midt om klinisk mammografi er indgået. Der gives et tillæg på mellem 8 og samt dækning af merudgift til transport. Nordjylland: Der er valgt 4 nye bestyrelsesmedlemmer. Der er bred geografisk dækning. Bestyrelsen har planlagt et 1. maj arrangement kun for Radiograf Rådets medlemmer. De vil ikke prioritere Hvid Zone på Nibe Festival i år. Sjælland: Der er valgt ny næstformand og ny bestyrelse, deriblandt to unge. Alle suppleanter til bestyrelsen blev også valgt som delegerede suppleanter. Der skal arrangeres et familiearrangement i nær fremtid. Syddanmark: Der har været første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Regionen forudser problemer med afholdelse af møder, blandt andet på baggrund af geografien. Der er valgt 3 nye ind i bestyrelsen. I regionen er der vedtaget en ny sygepolitik, hvor du indkaldes til samtale ved 5 perioder indenfor et år. Det blev anbefalet at de lokale MED-udvalg arbejder indgående med detaljerne i implementeringen. Hovedstaden: Der var 50 radiografer til regionsgeneralforsamling og der blev valgt 2 nye regionsbestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. Der blev også valgt delegerede og 5 suppleanter for disse. Mandag den 3. september er der planlagt regionsbestyrelsesmøde med suppleanter, TR, delegerede og suppleanter for disse. På dette møde skal vi bl.a. prioritere krav til OK 13. Der har været afholdt møde omkring uddannelsen til beskrivende radiograf. Der var over 30 interesserede radiografer der mødte op. Arbejdsudvalget i FTF regi i Region Hovedstaden har planlagt arrangement med Gunner Ørskov tirsdag den 11. september. Temaet vil være Hellere dø af grin end af stress. Fra 1. januar 2013 vil Region Hovedstaden være et ansættelsesområde. Der er endnu ikke helt klare retningslinjer omkring brugen af de elektroniske personalesager. Referat fra HB-møde den 17. april 2012 Side 3 af 8

4 RSD Har haft heldags bestyrelsesmøde, der er tiltrådt en ny næstformand Mirko Zelic, UCL. Til bestyrelsesmødet havde de besøg af Lån&Spar til orientering om studiekonto. Der er bowlingarrangement den 10. maj. Lån&Spar ville gerne være med til det arrangement. Der er et løb i Aalborg Sundhedsruten. RSD vil gerne sponsere drikkedunke. Næste møde bliver forsøgsvis et Skype-møde. TRU Der er årskursus i næste uge, hvor der også vælges et nyt medlem af TRU fra Region Midtjylland. Til seminaret vil vi have en dag med mere hard core TR stof. Internationalt: Der er ikke noget at berette. Arbejdsmiljø: Der er aflyst en temadag, der skulle have været i slutningen af april. Der er ved at være overblik over vores AMiR. Det skal være med til at danne et billede af uddannelsesniveau og behov. Uddannelse Der er ikke noget at berette. Der blev spurgt om vi skal være med til forhandlinger om de nye radiografer med speciale i stråleterapi på OUH? Der skal vi absolut på banen, og vi følger det nøje. Forhandlingerne er på centralt niveau i Radiograf Rådet. Charlotte Graungaard tager kontakt til Ingeborg Lorentzen, som er DSR s TR på området. Ad 6. Økonomi a. Årsregnskab Indstilling: HB godkender årsregnskabet for Peter Zacho gennemgik regnskabet. Indtægterne er steget udover de almindelige prisstigninger. Der har været en del ekstraordinære omkostninger i 2011, blandt andet jubilæum og kongres. Under fællesomkostninger dækkes to medlemmer der har fået erstatning for tabt efterlønspræmie på grund af konflikten. Der har ligeledes været ekstraordinære afskrivninger i forbindelse med lejlighedskøb (50 år) og nyt medlemssystem (5 år). Der blev svaret at der således er meromkostninger på cirka kr. Eva Holst spurgte til lønstigningen, hvorvidt den skyldes udvidelse i timetal mellem 2010 og Der blev svaret at det er det til dels. Eva Holst udtrykte bekymring over at de steder, hvor der er stigning i udgifterne er de poster der ikke er direkte politiske og medlemsrelaterede. Charlotte Graungaard svarede at alt hvad der bliver brugt kan relateres til medlemmerne og det politiske arbejde, hvorfor hun var lodret uenig i Eva Holsts udlægning. Lars Jensen ville gerne tage spørgsmålet om henlæggelse til garantifonden op, da der bindes nogle penge til et bestemt formål en eventuel kommende konflikt. Der blev svaret, at der i denne kongresperiode kun henlægges 1,5 %. En del af konteringerne er ændret på grund af sammenkøring med et nyt regnskabssystem i DSR. Der søges at rette op på forholdene mellem regnskab og budget. Det skal undersøges, hvad der menes med rejse efter regning og overnatning efter regning. Referat fra HB-møde den 17. april 2012 Side 4 af 8

5 Summa summarum ser alt fornuftigt ud, der er ej heller store betydelige tilgodehavender. HB godkendte enstemmigt regnskabet for b. 1. kvartalsregnskab 2012 inkl. kommentarer Indstilling: HB godkender 1. kvartalsregnskab Der er ikke forbrugte midler på kr. Der var et spørgsmål fra Nordjylland vedr. ekstra omkostninger til regionsgeneralforsamlinger, og om hvorfor de midler ikke var budgetterede. Dette skyldtes, at der ikke er nogen aftale om at der skal være underholdning. Eva Holst spurgte til, hvad vi leaser. Der blev svaret, at det er kopimaskinen. Desuden spurgte hun til budget for merchandise. Dette fremgår ikke, hvilket rettes til. HB godkendte enstemmigt kvartalsregnskabet. c. Restancer Indstilling: HB beslutter hvilke medlemmer der på baggrund af manglende kontingentindbetaling skal ekskluderes. Tallene ser meget fine ud. Der er samlet set 10 der er til inkasso eller indstillet til inkasso. Der blev talt om, hvorvidt vi kunne se på at gøre det så uattraktivt som muligt ikke at tilmelde sig PBS ved at pålægge det gebyrer at betale manuelt. Der blev ikke foretaget eksklusioner, da der er hånd om alle restancerne. d. Udspecificering af afregninger Indstilling: HB finder et leje for hvor udspecificeret en afregning bør være. Der træffes ikke endelig beslutning før næste møde, hvor der også forelægger en pris på de forskellige udspecificeringsgrader. Gladys Geertsen er fint tilfreds med den nuværende detaljeringsgrad. Ninna tilføjede at det er god information, at beløbene kan ses hos Skat. Jeanette Fischer oplyste at der ikke er plads til at udspecificere i bankoplysningerne. Lars Jensen sagde at tallene hos Skat ikke gælder udlæg. Lars Jensen vil gerne have dem splittet op, således at de indbetalinger der er for de forskellige udvalg eller de udlæg man har. Michael Dreyer påstod at de satser der regnes ud fra er de rigtige, hvad enten de står på afregningssedlen eller ej. Anette Rosenklint ville gerne have de nye satser ud, når de kommer omkring 1.1. Vi gør som sædvanlig. De der har problemer får en personlig ordning med DSR. Michael Dreyer opdaterer hvert år via mail og sørger for tilretning på hjemmesiden. Punktet blev derved lukket. Ad 7. Status ny lejlighed Indstilling: HB tager orienteringen til efterretning. Alt går efter planen. HB tog status til efterretning Referat fra HB-møde den 17. april 2012 Side 5 af 8

6 Ad 8. OK 13 status Der er HB-TR konference den 31. maj, og TRU har drøftet eftermiddagens program og kommet med forslag til programmet, som endeligt planlægges af sekretariatet. Charlotte Graungaard har til dagen medvirket i et interview. Radiograf Rådets fokus her er at OK midler går til løn. Gladys Geertsen og Eva Holst var til et møde med FTF, hvor det var indtrykket at de allerede lå på ryggen. Vi har til den 20. august reserveret Medborgerhuset på Bryggen. Den 24. oktober er fælles HB-møde i Sundhedskartellet. Ad 9. Fremskrivning Vi har fået udarbejdet en ny fremskrivning, som forudser, at vi kan forvente 500 radiografer i overskud i Vi skal blandt andet bruge fremskrivningen til at lukke bekendtgørelsen for betjeningspersonalet ned til møde med Sundhedsstyrelsen. Derudover skal den ud på skolerne. Endelig skal den hypes i Radiografen. Vi kan bruge den til at gå efter de stillinger vi har afgivet i tidens løb. Hvad er begrundelsen for at SIS giver dispensationer? Den kan i hvert fald ikke længere tilskrives mangel på radiografer. Papiret er officielt, og må således gerne deles ud efter på fredag. Fremskrivningen er offentlig tilgængelig. Der udarbejdes en artikel til Radiografens majnummer. Ad 10. De 5 vigtigste opgaver for Radiograf Rådet Indstilling: Gruppearbejdernes resultater samles og der vedtages for hver af de 5 af kongressen prioriterede opgaver kriterier for operationalisering af opgaverne. Arbejdet udmunder i et politisk papir, som offentliggøres. Punktet udsættes til næste møde, hvor det sættes op i toppen af dagsordenen. Ad 11. Nålen a. Endelig godkendelse af den nye radiografnål Indstilling: Ud fra de fem prøvetryk vælger HB, hvilken der skal være den fremtidige radiografnål. Der fremvistes fem prøvetryk af den nye radiografnål på mødet. Tre grå og to hvide. HB besluttede at den næste nål bliver hvid med dobbeltlås. Nålen må ikke være magnetisk af hensyn til MR. b. Udskiftning af nålen Indstilling: HB beslutter sig for hvordan forløbet omkring udskiftning af nålen skal være, og for hvordan dette meldes ud til medlemmerne. Ninna Friis mente at vi skal lade folk beholde de gamle nåle og sende en ny til alle. Gladys Geertsen mente at vi kun skulle sende nålen til de, der vil have en nål. René Gordon Larsen men- Referat fra HB-møde den 17. april 2012 Side 6 af 8

7 te at det er en opgave vi kan give til TR de får en pose ud og kan give medlemmer der ønsker det en nål. Lars Jensen mener at der skal betales et depositum for at modtage en nål. René Gordon Larsen mente at nummeret er meget relevant af hensyn til vaskeriet, hvor der findes en del nåle. De gamle nåle vil vi ikke have igen. De der har gammel nål får en ny, hvis de ønsker det, uden nyt depositum. TR er primær tovholder på uddeling. Vi uddeler nye nåle med de samme numre som den gamle. Ad 12. Det hele sundhedsvæsen Indstilling: HB diskuterer oplægget og må i den forbindelse gerne have specifikke punkter i oplægget som de ønsker at drøfte. Der tages stilling til det videre forløb, og til hvordan Radiograf Rådet skal agere i forhold til det syn regionerne har på fremtidens sundhedsvæsen ud fra en lønmodtagerorganisations synspunkt. Hvad kan være i spil? Sundhedshuse, operationsgange, O-arme mv. Hvordan kommer vi proaktivt i spil? Charlotte Graungaard vil gerne have at vi får udarbejdet et modskrift, og hun vil gerne have det forberedende arbejde lagt ud i bestyrelserne. Eva Holst ville gerne argumentere ud fra de 6 værdier, og så væve radiograffaget ind i det. Gladys Geertsen ville også gerne tage hvert kapitel og se på det med radiograføjne. Charlotte Graungaard vil gerne vride papiret sprogligt, og se hvad vi kan få ud af de formuleringer de selv bruger. Vi vil gerne gå intellektuelt ind i fabuleringen. Derudover er der det radiograffaglige og det sundhedspolitiske. Ninna Friis og Alice Munk mener at arbejdet skal foregå i HB, som har den politiske kompetence til at svare. Christian Gøttsch Hansen og Gladys Geertsen mente at bestyrelserne skal udfordres til at tage stilling. Lars Jensen har haft det oppe i bestyrelsen, og det har kvalificeret hans indgang til papiret. Anette Rosenklint ville gerne inddrage andre. Alice Munk foreslog TR. Charlotte Graungaard ville gerne nedsætte tre grupper der arbejder med hver deres del indtil næste møde. Anette Rosenklint spurgte om der kunne være tid på TR årskursus. Det er der ikke, svarede Lars Jensen. Ninna Friis ville gerne have at vi startede næste møde med gruppearbejdet, hvor vi tager emnet op igen. De som har nogle umiddelbare kommentarer sender det til Charlotte Graungaard. Derefter udarbejder sekretariatet en samlet skitse, der bliver udgangspunkt for punktet næste gang. Punktet bliver taget tidligt på dagsordenen næste gang. Ad 13. Nyhedsbrev Fremskrivning. Kort konklusion. Maj numret Beslutning om nål. Tilføje tid Processen om ombygning 2 nye medl. i HB. Navne på hele bestyrelsen Hvid Zone. Vi er stadig med Nuklearmedicin. Hvordan det udbydes på UC Lillebælt Danske Regioner. Det hele sundhedsvæsen. Stof til eftertanke og et link Referat fra HB-møde den 17. april 2012 Side 7 af 8

8 Ad 14. Punkter til næste møde Gruppearbejde: 5 vigtigste opgaver Det hele sundhedsvæsen. Opfølgning OK 13 Lejlighed Regionsbestyrelsesseminar gode idéer Ad 15. Evt. Planer for regionsseminar: De 5 vigtigste opgaver. Planlægningsmøder. Information om at sidde i regionsbestyrelsen. Eva Holst spurgte til afdækning af børn og IV kontrast. Hvorfor er det så forskelligt fra afdeling til afdeling? Der er retningslinjer og burde være ens på alle hospitaler. Referat fra HB-møde den 17. april 2012 Side 8 af 8

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Afbud fra René Gordon, Johnny Jensen er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 13. december 2011 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2013 Afbud fra Afbud fra Anette Rosenklint. Ingen suppleant Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen, ingen suppleant. René Gordon Larsen, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. august 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. august 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. august 2010 Afbud fra Ninna Friis og Anette Rosenklint. Charlotte Graungaard Bech og Erik Roland gik til HB-møde i DSR kl. 13.45. Indkaldt suppleant Ingen suppleant

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009 Afbud fra Anette Rosenklint Indkaldt suppleant Sidse Kragh Hjorth Gæst Søren Steen Rasmussen Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013 Afbud fra Anette Rosenklint, Kristine Hansen er suppleant. Eva Holst, ingen suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Afbud fra Lars Jensen og Anette Rosenklint. Indkaldt suppleant Ingen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. oktober 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. oktober 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. oktober 2012 Afbud fra Ingen. Lars Jensen kom kl. 10.15 Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 30. oktober 2012

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 14. september 2011 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september

Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 23. oktober 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Eva Holst MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech MØDEREFERENT:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013 Afbud fra Afbud fra Anette Rosenklint, Kristine Hansen er suppleant. Afbud fra René Gordon, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard

Læs mere

REFERAT. Formanden Næstformanden

REFERAT. Formanden Næstformanden REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 20. marts 2007 AFBUD FRA: Formanden Næstformanden Jannie Schneider Johnny Jensen MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 03-04-2007

Læs mere

REFERAT. Charlotte Bech Bernhard 24-05-2007 til Hovedbestyrelsen

REFERAT. Charlotte Bech Bernhard 24-05-2007 til Hovedbestyrelsen REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 27. 28. april 2007 AFBUD FRA: Formanden Jannie Schneider Næstformanden Johnny Jensen Region Syddanmark Boye Eckmann Lars Vagn Jensen Suppleant Jørgen Nørris

Læs mere

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Dagsorden 1. Godkendelse af dagorden 2. Godkendelse af referat 3. Økonomi a. TRU b. AKUT c. Årskursus 2009 4. TR intro 5. Modernisering af TRU 6. TR seminar 7. Kursusanmodning

Læs mere

Regionsgeneralforsamling 2015

Regionsgeneralforsamling 2015 Region Hovedstaden Regionsgeneralforsamling 2015 Skriftlig beretning 2012 2014 Radiograf Rådet bevæger sig mod nye horisonter Der er rigtig mange skibe i søen og det er sikkert at Radiograf Rådet vil være

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

VELKOMMEN. Til lykke med valget som Hovedsbestyrelsesmedlem (HB) som repræsentant for og velkommen til arbejdet i FRD.

VELKOMMEN. Til lykke med valget som Hovedsbestyrelsesmedlem (HB) som repræsentant for og velkommen til arbejdet i FRD. VELKOMMEN Kære Til lykke med valget som Hovedsbestyrelsesmedlem (HB) som repræsentant for og velkommen til arbejdet i FRD. Iflg. FRD s love er du valgt for en treårig periode. Du vil blive indkaldt til

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. 11. januar 2011 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Kirsten Ægidius

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Underskrivning af mødereferat HBM maj 2014. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1. Underskrivning af mødereferat HBM maj 2014. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 24. juni 2014 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 24.-25. juni 2014 Deltagere: Tina Lambrecht, Brian Errebo-Jensen, Kent Sandholdt,

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014 BERETNING 2015 Blodprøver i Aarhus åbner øjne Det korte og nye Langstrakt overenskomst i lægepraksis Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber

Læs mere

Det godkendte referat fra ekstraordinært HBM d. 16. april 2012 blev underskrevet.

Det godkendte referat fra ekstraordinært HBM d. 16. april 2012 blev underskrevet. Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 2.-3. maj 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 14. juni 2012 Deltagere: Johnny Kuhr, Esther Skovhus Jensen, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Foreløbigt Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 08.09 2015.

Foreløbigt Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 08.09 2015. Foreløbigt Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 08.09 2015. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Rosa Fuglsang, Malene Parbst Jespersen, Marjanne den Hollander, Line Reffelt Jørgensen,

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL TAG ANSVAR. Bente Sorgenfrey kom til kaffe. En investering i fremtiden. Portugal RADIOGRAF RÅDET 40.

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL TAG ANSVAR. Bente Sorgenfrey kom til kaffe. En investering i fremtiden. Portugal RADIOGRAF RÅDET 40. ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MAJ 2012 JOURNAL CLUB TAG ANSVAR 16 12 I DETTE NUMMER: 7 Bente Sorgenfrey 16 kom til kaffe En investering i fremtiden 20 Portugal EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen

Læs mere