Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:"

Transkript

1 REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech MØDEREFERENT: Michael Dreyer REFERATET UDSENDT: 18. oktober 2007 DAGSORDEN Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Punkt 2. Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet 23. august 2007 Side 2 Punkt 3. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Side 2 Punkt 4. Ansøgninger: Side 3 a) Ansøgning om støtte til Eventyrløbet i Region Syddanmark b) Ansøgning til Ph.d. Carsten Lauridsen Punkt 5. Den Europæiske Platform Side 4 Punkt 6. Aflønning af FRD s tillidsvalgte Side 5 Punkt 7. OK-08: Side 5 a) Orientering/ideer b) Udtagning af konfliktsteder c) Andet Punkt 8. Udpegning af ansvarsperson for kvalitetsområdet Side 7 Punkt 9. Velkomst fra formanden til de studerende Side 7 Punkt 10. Kongres 2008: Side 7 a) Evaluering af strukturen b) Orientering fra gruppen, der gennemgår FRD s love c) Andet Punkt 11. Hvordan nedsættes en gruppe under et ansvarsområde? Side 8 Punkt 12. Ansvarsområde: Teknologi v/patricia Side 8 Punkt 13. Gensidig orientering/orientering fra regionerne Side 9 Punkt 14. Drøftelse af foreningens navn Side 9 Punkt 15. Punkter til næste HB-møder + Nyhedsbrev Side 9 Punkt 16. Eventuelt Side 9 Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 1 af 9

2 Ad punkt 1. Dagsorden godkendt. Godkendelse af dagsordenen Ad punkt 2. Bemærkninger til HB-referat fra 23. august 2007 Gladys Geertsen ønsker de grå bokse med beslutninger tilbage. De indføres igen fra og med dette referat. Medlemslister kommer ud forår og efterår. Orientering fra ansvarsområdet: Christian Gøttsch Hansen gav tilbagemelding om, at videreuddannelse for bachelorer er master- og kandidatuddannelse, og for ikke bachelorer desuden diplomuddannelse. Der var anbefaling af igen at bruge grå bokse ved beslutninger og vigtige pointer. Det nævnes i Nyhedsbrevet, hvor referatet findes på hjemmesiden. Ad punkt 3. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Fra formanden: Charlotte Graungaard Bech delte flyers rundt om indstilling til Årets Intergrationspris. Det er relevant, da vi har mange velintegrerede radiografer. Charlotte Graungaard Bech var til uddannelsesmøde i uge 38 i Styregruppen for den nye radiografuddannelse. Vi er alene med betænkeligheder vedrørende bioanalytikernes adgang til at tage moduler på radiografuddannelsen. Betænkeligheden går på om dette legaliserer, det der kører via dispensationer i dag og på grund af manglende/ufuldstændige kompetencebeskrivelser er vi betænkelige i forhold til om det på sigt giver adgang for bioanalytikere til at lave CT-scanninger på radiologiske afdelinger og hvis dette er tilfældet, hvad er det så lige de ikke vil kunne på en radiologisk afdeling. Der er tale om enkelte moduler, som det er muligt for bioanalytikerstuderende at tage, det vil sige, at de ikke har baggrunden som de radiografstuderende. Ligeledes betvivler vi den reelle mulighed for at bioanalytiker-ledere vil ansætte en radiograf med speciale i nuclearmedicin på deres afdelinger. Der er en lov om nye uddannelser til høring, der giver mulighed for afstigning. Dette er noget som hverken FTF, SHK eller FRD billiger. Den nye radiografuddannelse bliver dog i første omgang godkendt ud fra den gamle, men der er tale om en glidebane, der kan få betydning for samtlige sundhedsuddannelser. Helle foreslog at der ses på argumenterne til at farmakonomerne i sin tid fik frataget muligheden for afstigning. Der er også spørgsmålet om autorisation. Hverken Undervisningsministeriet eller Sundhedsstyrelsen er involveret endnu. Christian Gøttsch Hansen mener at uddannelsen kan bane vejen for en ændring af bekendtgørelsen. Kliniske vejledere og andre samarbejdsparter har været til møde i Aalborg og kommer til Herlev den 27. september. I Odense vil de afvente den endelige godkendelse. Vores argumentation står svagt, da det er svært at rekruttere radiografer i PET-CT. Dette skyldes traditionen for stærkt fokus på strålehygiejne. (Den gammastråling, der forekommer ved PET er dog mindre end strålingen ved et ophold på Bornholm.) Charlotte Graungaard Bechs opfattelse er, at der fra politisk side tænkes i at løse problemerne på sundhedsområdet ved at slække på kvaliteten. Vi skal fortsat arbejde for radiografi for radiografer, det er vores pligt i forhold til en kongresbeslutning. Vi bør nok tage emnet op igen på kongressen i Charlotte Graungaard Bech fik mandat til at fortsætte den udstukne linie i styregruppen. Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 2 af 9

3 Vi har indkøbt T-shirts til demonstrationen den 2. oktober. Disse kan også bruges i anden sammenhæng. Vi har bestilt 250. Der er arrangeret demonstrationer i Hovedstadsområdet, Syddanmark og Århus. Formændene er centrale personer i bestillingen af T-shirts. Der skal gives besked senest den 27. september. Der blev delt bilag ud om radiograffremskrivningen. Fremskrivningen blev gennemgået. Fremskrivningen bliver offentliggjort. Regningen for arbejdet sendes til styregruppen. Der blev orienteret om et læserbrev, der kommer i RADIOGRAFEN med svar fra Charlotte Graungaard Bech i oktobernummeret. Charlotte Graungaard Bech orienterede om personalemøde for sekretariat og formandskab på Bornholm. Der var bl.a. på personalemødet en gennemgang af RADIOGRAFEN, hvor der lægges op til: RADIOGRAFEN lægges på nettet. På personalemødet blev det besluttet at det er nyeste nummer, der lægges på nettet. Derefter evalueres ordningen, og senere besluttes det om der skal oprettes et arkiv. Der skal udarbejdes en brugerundersøgelse. Jan nævnte at studerende på 6. og 7. semester undervises i udarbejdelsen af spørgeskemaer. Vedrørende de myter der verserer, så er det vigtigt at HB er loyale overfor beslutningerne, og kommer til personerne ved tvivl eller uenighed i stedet for at lade snakken gå på arbejdspladserne og ude i byen. Denne holdning skal videregives til TR, som er FRD s repræsentanter ude på afdelingerne. Fra næstformanden: Ikke noget ud over det supplement Christian Gøttsch Hansen gav til formandens orientering. Fra sekretariatet: Erik Roland har haft møde med udvalget for etiske retningslinier. Der forventes et udarbejdet forslag 1. marts, hvorefter det sendes ud til regionerne til videre inddragelse og høring. De etiske retningslinier skal være korte og operationelle. Forslaget skal kunne nå at blive behandlet på HB op til kongressen i I gruppen sidder: Erik Roland, Birthe Degn, Sickan L. Olsen, Gitte L. Samsø, Karen Johnsen, Inge Merstrand og Preben Thomassen. Bernhard vil gerne have inputs til regionernes hjemmesider. Ad punkt 4. Ansøgninger a) Ansøgning om støtte til Eventyrløbet i Region Syddanmark Christian Gøttsch Hansen søgte på regionens vegne om kr til arrangementet, der overvældede regionen med succesen. Sponsormuligheden er udtømt. Konsekvensen af ikke at finde økonomien er at arrangementet lukkes. Regionen har selv gjort tiltag for at tøjle driftsøkonomien. Det skal besluttes a) det konkrete beløb og b) fremtiden for arrangementet vedr. en underskudsdækning fra centralt hold. Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 3 af 9

4 Ninna spurgte om ikke Region Syddanmark selv kan dække en del af underskuddet. Og så ellers gøre arrangementet til et centralt anliggende. Også Hovedstaden mente at en vis dækning fra Region Syddanmark var på sin plads. Der blev enighed om kun at forholde sig til punkt a). Det blev besluttet at Region Syddanmark selv dækker kr Der bevilges således 6.650,50 kr. Punkt b) kommer op på næste møde. Det bliver Ninna og Christian, der udarbejder oplægget. b) Ansøgning til Ph.d. Carsten Lauridsen Charlotte Graungaard Bech gennemgik indholdet i Ph.d.en, som omhandler beskrivende radiografer. Det er den første danske Ph.d., som en radiograf udarbejder. Formandskabet anbefaler at FRD støtter projektet med kr. i 2008 og i HB godkendte bevillingen. Det anbefaledes, at Carsten Lauridsen dels skriver om sin forskning i RADIOGRAFEN og dels holder et oplæg på Landskurset og Nordisk Kongres i København Bevillingen danner ikke præcedens, men der vil være tale om at HB vil vurdere i de enkelte tilfælde, baseret på relevans og aktualitet ud fra FRD s synspunkt. Ad punkt 5. Den europæiske platform Charlotte Graungaard Bech henviste til de udsendte bilag. Hun omtalte, at hun og Erik Roland skulle til et møde i Prag i november, hvor der skal tages stilling til den europæiske platform. Erik Roland ridsede baggrunden op. Forskellen er, at der er tale om en politisk platform, i modsætning til ISRRT. Den nye platform skulle give mulighed for at arbejde politisk i Europa, også i henhold til EU. Danmark kan ikke se et problem i at oprette denne platform både ISRRT og denne burde kunne arbejde sammen. Det er ideen med det. I bilag 5 lægges der op til et samarbejde de to organisationer imellem. Man ved jo ikke, om ISRRT vil arbejde sammen med den europæiske platform, og i ISRRT er der begyndt at ske noget, fordi man her føler sig presset. Visse af organisationerne i Europa vil gerne være uden for ISRRT, men ideen er, at man også skal være medlem af ISRRT, men for nogen kan det godt være et økonomisk spørgsmål. Det skulle der være taget højde for i oplægget, hvor nogen betaler noget for de små organisationer. Bilag 4 omtaler økonomien. For FRD skulle det komme til at koste ca. kr ,00 for det første år. Den beskrevne løsning ønsker FRD ændret, da vi kommer til at betale det samme som andre nationer med flere medlemmer. Jo flere lande, der kommer med, jo billigere bliver det for det enkelte land. Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 4 af 9

5 Erik Roland orienterede lidt om problemerne med at få midler fra ISRRT til projekter i de europæiske lande. Både Erik Roland og Charlotte Graungaard Bech mente, at det som nu foreligger med undtagelse af økonomien, svarer til de tanker FRD har. Christian Gøttsch Hansen spurgte om, hvad kontingentet gik til. Erik Roland svarede herpå og henviste i den forbindelse til bilag 4 i det udsendte oplæg. Der skal være en form for bestyrelse der skal have et mindre sekretariat, så man kan arbejde fra dag 1. Charlotte Graungaard Bech sagde, at i denne platform skal det være beslutningsdygtige personer, der mødes og altså personer, der kan tage beslutninger her og nu og ikke først skal tilbage til organisationerne og først senere melde tilbage, således som det foregår i ISRRT. Hovedbestyrelsen sagde ja til, at FRD gik med i Den europæiske Platform. Hovedbestyrelsen gik ind for at navnet skal være EFRS European Federation of Radiographer Societies. FRD vil pege på at Norge indgår i bestyrelsen. Ad punkt 6. Aflønning af FRD s tillidsvalgte Lars Jensen uddybede oplægget. Charlotte Graungaard Bech orienterede om, at forskellen mellem tabt arbejdsfortjeneste og honorarerne vil være ca kr. Alice Munk ville høre om, hvorfor uddannelsesområdet ikke var med det kunne konstateres, at der var tale4 om en forglemmelse. De ansvarlige HB-medlemmer får honorar svarende til det til enhver tid gældende honorar for HB-medlemmer resten i grupperne og udvalgene får tabt arbejdsfortjeneste. Landskursusgruppen/Nålefondsbestyrelsen fortsætter som nu selv om der kommer et HB-medlem med (det kan dog ikke ske i Nålefondsbestyrelsen.) Ad punkt 7. OK 08 a) Orientering/ideer 3. behandling har ikke givet noget nyt 9. oktober er der 4. behandling i SHK, og her fortsætter man så til man er helt klar, fordi de endelige krav sendes til Danske Regioner den 10. oktober, og den 12. oktober er der møde i Danske Regioner hvor kravene fra hhv. SHK og Danske Regioner skal præsenteres. Charlotte Graungaard Bech deltager her. (se Erik Rolands bilag og politikere) Forhandlingsdelegationen fra SHK består af 4 personer: Connie Krukow, DSR, Johnny Kuhr, Danske Fysioterapeuter, Lise Madsen, dbio og Ghita Parry, Kost og Ernæring. Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 5 af 9

6 Ideer: FRDs forhandlingsudvalg har det forslag, at der etableres et møde pr. region hvor formandskabet drager rundt og forklarer om overenskomsten, når den er indgået. Alice Munk mente, at det var en god ide et godt signal. Gladys Geertsen: Hovedstaden har besluttet at der skal holdes et møde, og skal have fundet en dato. Det kunne godt være, at der måske skulle være et møde inden man var færdig, for at forklare de hurdler der må være. Ninna Friis: Der skal først holdes møde, når forhandlingerne er færdige. Charlotte Graungaard Bech mente ikke, at det ene udelukker det andet. Jørgen Nørris mente, at regionerne skal takke ja til forslaget. Helle Hegelund mente ikke, at man må orientere om hurdler inden man er færdig. Charlotte Graungaard Bech sagde, at når vi har passeret den 12. oktober må kravene godt drøftes. Lars Jensen mente, at der skal sendes nyhedsbrev eller andet ud til medlemmerne, når kravene er offentliggjort. Datoer kan godt planlægges nu i henhold til tidsplanen enten er der et resultat eller også er der problemer, der kan orienteres om. Regionerne skal allerede nu finde datoer lokaler til orienteringen, der vil finde sted i løbet af marts måned. Der kommer forslag fra sekretariatet til datoer regionerne må også gerne indmelde datoer, der kan passe lokalt. Charlotte Graungaard Bech gjorde opmærksom på, at hvis der er problemer, så vil hun være til møder, og kan ikke nødvendigvis deltage i eventuelt planlagte møder i regionen. Erik Roland gjorde opmærksom på, at når der foreligger et resultat vil sekretariatet gerne have et par dage til at få produceret en information omkring resultatet. b) Udtagning af konfliktsteder Lars Jensen orienterede i henhold til uddelte bilag. Diskussionen er fortrolig. Bilaget blev rettet til. Den foreløbige liste blev rettet til og sendt til videre behandling. c) Andet OK for dummies, foreslog Helle Hegelund. Spilleregler. Evt. en artikel i RADIOGRAFEN om de ting man som medlem skal være opmærksom på. Lars Jensen undrer sig over strategien. Hvorfor kommer informationer ikke ud noget tidligere end før næste år? Vi har et behov. Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 6 af 9

7 Michael Dreyer fører behovet for hurtigere information videre til konfliktgruppen i Sundhedskartellet den 8. oktober. Ad punkt 8. Udpegning af ansvarsperson for kvalitetsområdet Helle Hegelund varetager ansvaret for kvalitetsområdet. Det bliver i tovholderfunktionen. Ad punkt 9. Velkomst fra formanden til de studerende Patricia Svendsen fremlagde at det var nødvendigt at regionens formand henvender sig til alle dimittender. Ninna Friis havde spørgsmål om hvorvidt det var skolens region eller det tilknyttede sygehus. Der blev diskuteret dels velkomst til alle dimittender, som vil være udlagt til regionerne efter en fælles skabelon, dels til de nye studerende, som foregår fra centralt hold. Derudover mente Christian Gøttsch Hansen at FRD kunne være underviser i de 3 timer der er afsat til ledelse og organisation. Det blev besluttet, at både alle nye studerende når de starter, samt alle dimittender modtager en skrivelse fra FRD, dels fra regionen og dels fra centralt hold. Regionsformænd og sekretariat koordinerer indsatsen. Undervisning i ledelse og organisation tages på et senere møde. Ad punkt 10. Kongres 2008 a) Evaluering af strukturen Det er kun en begyndelse i henhold til et løfte om at give medlemmerne en tilbagemelding på kongres Lars Jensen mente at der skal tænkes geografi ind i økonomitildelingen. Lars Jensen nævnte en fælles kørselskonto som en mulighed. Anette Rosenklint ville vide om formændene kunne udarbejde et oplæg om f.eks. kørsel/geografi til HB. Gladys Geertsen pointerede at HB samlet bør nå til enighed før kongressen. Charlotte Graungaard Bech synes at den løse drøftelse er vigtig, og det er den der starter nu. Christian Gøttsch Hansen påpegede at vi har lovet hinanden evaluering som løbende proces. Han mener også at der er forskel på at være formand i en stor og en lille region. Ninna Friis synes også at der er stor forskel på aktivitetsniveauet. Charlotte Graungaard Bech synes at vi skulle se lidt mere overordnet. Virker det? Ninna Friis synes at strukturen virker. Især, nu hvor DSR også får strukturen på plads. Det betyder at hele samarbejdet i det lokale Sundhedskartel kommer til at virke mere hensigtsmæssigt. Det er derfor svært at evaluere lige nu, da virkeligheden bliver anderledes med den nye struktur i DSR. I Syddanmark har de et lokalt Sundhedskartel, men det er svært at fastholde et kontinuerligt forløb med de møder når der er en dags frikøb/honorar om ugen, og ellers fritidspolitik. Lars Jensen sagde at på sigt kunne der blive tale om fuldtidsfrikøbte og så måske kun i to regioner. Men det kræver nok endnu en kongresperiode. Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 7 af 9

8 Charlotte Graungaard Bech ligger helt på linie med Lars Jensen. Christian Gøttsch Hansen mente at der var tale om en nødvendig struktur. Men som det er nu er man hverken fugl eller fisk som tillidsvalgt med delvis frikøb. Patricia Svendsen synes at det fungerer, men hun køber sig ikke fri, men bruger sin fritid på det faglige arbejde. Erik Roland spurgte om ikke den ½ million om året kunne bruges anderledes? Dagen om ugen var tænkt som frikøb, så der blev ro til at lave fagligt arbejde. Lars Jensen benævnte at der er kommet godt ud af det, da regionerne i højere grad kommer ud til medlemmerne. Charlotte Graungaard Bech synes at det havde været en god debat. Hovedbestyrelsen vil løbende evaluere FRD s nuværende struktur, og strukturen vil være et debatemne på kongressen i b) Orientering fra gruppen, der gennemgår FRD s love Der er 4 konkrete lovændringsforslag til 3 autorisation, 9 frekvensen af TR valg, 13 regionsgeneralforsamlinger og 15 bestyrelser og delegerede. De konkrete lovforslag bliver fremlagt og debatteret på næste møde. c) Andet Der blev efterlyst nyt fra kongresgruppen. Punkt på næste møde. Ad punkt 11. Hvordan nedsættes en gruppe under et ansvarsområde? Helle Hegelund fremlagde punktet. Er der begrebsforvirring vedr. ansvarsområder og udvalg. Skal det konsekvensrettes, så det hedder det samme. Forskellen at der udpeges til område, men vælges til udvalg. Ligeledes blev spørgsmålene om der skal udpeges medlemmer til ansvarsområder, om hver region skal stille til med et medlem til alle ansvarsområder eller der skal vælges medlemmer til ansvarsområderne på kongres drøftet. Erik Roland gav en historisk baggrund. Andre spørgsmål: Kan man være formand for TRU uden at være TR, arbejdsmiljøansvarlig uden at være SiR, uddannelsesansvarlig uden at være lærer etc. Svaret er, at eneste krav til den ansvarlige er at denne er valgt til HB. Teksten skal med i lovgruppens arbejde. Charlotte Graungaard Bech mente at international repræsentation varetages af formandskabet. Der var enighed om at det ansvarlige HBmedlem bestemmer hvordan der udpeges/vælges til udvalg under dennes ansvarsområde. Ad punkt 12. Ansvarsområde: Teknologi Udskydes til næste gang. Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 8 af 9

9 Ad punkt 13 Gensidig orientering/orientering fra regionerne Region Syddanmark har givet høringssvar til AKUT-sygehuse. Orientering fra Region Hovedstaden kan ses på nettet. Region Midtjylland anbefalede at der udarbejdes en artikel om ECTS og uddannelse. Desuden var der også forslag om en artikel om ændringer vedr. den fertile alder. Der ligger en pjece. Det blev foreslået, at Bernhard på et redaktionsmøde med Bo Haugaard Jørgensen og Charlotte Graungaard Bech tager de to artikelforslag op. Der kan søges oplysninger om ændringer vedr. den fertile alder hos Elsa de Loni, Glostrup eller Charlotte Sohrt, Gentofte. Ad punkt 14 Drøftelse af foreningens navn Udskydes til næste gang Ad punkt 15 Punkter til næste HB-møder + Nyhedsbrev DSA er tiden inde til kollektiv overflytning? Hjemmesiden. Hvad gøres der? Nyt fra kongresgruppen Ansvarsområde: Teknologi og arbejdsmiljø Eventyrløbet Nyhedsbrevet Den europæiske platform. Udvalgs sammensætning set på lovene Strukturen påbegyndt evalueringsproces. OK 2008 drøftet mulige konfliktsteder RADIOGRAFEN på nettet Hvor findes referaterne Ad punkt 16 Eventuelt Anette Rosenklint vil gerne have en oversigt over udvalg/arbejdsgrupper hvem sidder der. Michael prøver at have en klar til næste møde. Anette Rosenklint ville gerne have information om tryk ved venflon, jf. Landsmødet i Det blev anbefalet at sende spørgsmålet til Oraklet. Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 9 af 9

Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september

Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 23. oktober 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Eva Holst MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech MØDEREFERENT:

Læs mere

NYHEDSBREV 8/2007 OKTOBER 2007

NYHEDSBREV 8/2007 OKTOBER 2007 NYHEDSBREV 8/2007 OKTOBER 2007 Den europæiske platform FRD er medlem af ISRRT (International Society of Radiographers & Radiological Technologists), som er den internationale radiograforganisation. ISRRT

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010 Afbud fra Alice Munk og Lars Jensen Indkaldt suppleant Ingen suppleant fra Midtjylland, René Gordon Larsen fra Syddanmark Mødeleder Charlotte Graungaard

Læs mere

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Punkt 2. Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 13. december

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Punkt 2. Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 13. december REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 27. marts 2008 AFBUD FRA: Fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund og Gladys Geertsen I stedet deltog Eva Holst Fra Region Sjælland: Ninna Friis Der deltog

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Afbud fra Lars Jensen og Anette Rosenklint. Indkaldt suppleant Ingen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael

Læs mere

Afbud fra: Fra Region Syddanmark deltager

Afbud fra: Fra Region Syddanmark deltager REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 13. december 2007 AFBUD FRA: Afbud fra: Fra Region Syddanmark deltager Boye Eckmann Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech MØDEREFERENT:

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Afbud fra René Gordon Larsen, Mette Groes deltager Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

REFERAT. Formanden Næstformanden

REFERAT. Formanden Næstformanden REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 20. marts 2007 AFBUD FRA: Formanden Næstformanden Jannie Schneider Johnny Jensen MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 03-04-2007

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Afbud fra Lars Jensen, Mette Groes suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 20.

Læs mere

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Dagsorden 1. Godkendelse af dagorden 2. Godkendelse af referat 3. Økonomi a. TRU b. AKUT c. Årskursus 2009 4. TR intro 5. Modernisering af TRU 6. TR seminar 7. Kursusanmodning

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2008 Afbud fra Lars Jensen Indkaldt suppleant René Gordon Larsen deltog Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2008 Afbud fra Boye Eckmann, Anette Rosenklint og Eva Holst. Indkaldt suppleant Ingen suppleant (Jørgen Nørris Christensen blev syg) for Boye Eckmann, Sidse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. oktober 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. oktober 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. oktober 2009 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen Indkaldt suppleant Ingen indkaldt Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 13. december 2011 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009 Afbud fra Anette Rosenklint Indkaldt suppleant Sidse Kragh Hjorth Gæst Søren Steen Rasmussen Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 11. december 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 11. december 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 11. december 2008 Afbud fra Ingen afbud Indkaldt suppleant Ingen indkaldt Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat godkendt

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2009 Afbud fra Ingen afbud Indkaldt suppleant - Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt til godkendelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. marts 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. marts 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. marts 2013 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen, ingen suppleant Gladys Geertsen var ikke til stede mellem kl. 13 og 14.30 Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013 Afbud fra Anette Rosenklint, Kristine Hansen er suppleant. Eva Holst, ingen suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent

Læs mere

Referat fra møde den 14. juni 2007

Referat fra møde den 14. juni 2007 Referat fra møde den 14. juni 2007 Mødested: Røntgenafdelingen Sønderborgsygehus Sydvang 1 6400 Sønderborg Fremmødte: Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Lars Jensen, Jørgen Nørris Christensen og Boye Eckmann

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 Tilstede: Anette, Eva, Bo, Sidse og Gladys Mødeleder og referent: Gladys Dagsorden: Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 1. Godkendelse og prioritering af dagsorden. Godkendt 2. Evt. kommentarer

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. september 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. september 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. september 2009 Afbud fra Malene Stigaard Indkaldt suppleant Ingen indkaldt Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat fra den 23. april 2007

Referat fra den 23. april 2007 Referat fra den 23. april 2007 Mødested: Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen, Jørgen Nørris Christensen og

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 14. september 2011 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. december 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. december 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. december 2012 Afbud fra Alice Munk meldte afbud. Karsten Eriksen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt

Læs mere

REFERAT. Charlotte Bech Bernhard 24-05-2007 til Hovedbestyrelsen

REFERAT. Charlotte Bech Bernhard 24-05-2007 til Hovedbestyrelsen REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 27. 28. april 2007 AFBUD FRA: Formanden Jannie Schneider Næstformanden Johnny Jensen Region Syddanmark Boye Eckmann Lars Vagn Jensen Suppleant Jørgen Nørris

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2011 Afbud fra Lars Jensen Indkaldt suppleant René Gordon Larsen Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat fra møde d. 19. september 2007

Referat fra møde d. 19. september 2007 Referat fra møde d. 19. september 2007 Mødested: Røntgen afdelingen Aabenraa Sygehus Egelund 10 6200 Aabenraa Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen,

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

REFERAT. Johnny Jensen MØDELEDER:

REFERAT. Johnny Jensen MØDELEDER: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 8. februar 2007 AFBUD FRA: Formanden Jannie Schneider Næstformanden Johnny Jensen MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 27-02-2007

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013 Afbud fra Afbud fra Anette Rosenklint, Kristine Hansen er suppleant. Afbud fra René Gordon, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. november 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. november 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. november 2013 Afbud fra Anette Rosenklint. Sune Minddal er suppleant. Afbud fra Lars Jensen og René Gordon. Ingen suppleanter fra Region Syddanmark. Mødeleder Charlotte

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. marts 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. marts 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. marts 2012 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 22. marts 2012 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010 Afbud fra Anette Rosenklint Indkaldt suppleant Kristine Hansen, Region Hovedstaden Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 14. maj 2012 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. august 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. august 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. august 2010 Afbud fra Ninna Friis og Anette Rosenklint. Charlotte Graungaard Bech og Erik Roland gik til HB-møde i DSR kl. 13.45. Indkaldt suppleant Ingen suppleant

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar.

Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar. Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar. Deltagere: Charlotte Boye, Christina Thisted Høeg, Alice Munk, Karsten Eriksen, Kirsten Petersen, Anne Borgen Paulsen, Pia

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen, ingen suppleant. René Gordon Larsen, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat fra møde d. 26 marts 2008

Referat fra møde d. 26 marts 2008 Referat fra møde d. 26 marts 2008 Mødested: Røntgenafdelingen Esbjerg Sygehus Finsensvej 35 6700 Esbjerg Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen, og Jørgen Nørris Christensen,

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 24. september 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet blev afholdt i Kost- og Ernæringsforbundet, Nørre Voldgade 90, 1358 København K Mødelokalet

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. oktober 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. oktober 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. oktober 2012 Afbud fra Ingen. Lars Jensen kom kl. 10.15 Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 30. oktober 2012

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2013 Afbud fra Afbud fra Anette Rosenklint. Ingen suppleant Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

5. Regionsbestyrelsens beretning, herunder regnskab Gladys fremlagde den mundtlige beretning efterfulgt af en gennemgang af regionens regnskab.

5. Regionsbestyrelsens beretning, herunder regnskab Gladys fremlagde den mundtlige beretning efterfulgt af en gennemgang af regionens regnskab. Referat af generalforsamling i Region Hovedstaden 2015 Regionsformand Gladys Geertsen bød velkommen og sagde at hun var rigtig glad for at se alle dem der var mødt op. Hun kunne se at der var gamle kendinger,

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved

Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl. 17.45 Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved Tilstede: Kit, Jeppe, Peter, Jane og Stine Afbud: Helle og Kathrine 1. Valg af ordstyrer: Jeppe 2. Valg

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. TR-rådet den 31. januar Dato for udarbejdelse: 14. februar 2011

Udvalgs-/mødereferat. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. TR-rådet den 31. januar Dato for udarbejdelse: 14. februar 2011 Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 31. januar 2011 Dato for udarbejdelse: 14. februar 2011 [Dagsordens pkt. / Sagstype] L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

3. Oplæg om MED indflydelse ved Line og Charlotte Gruppearbejde og erfaringsudveksling om MED indflydelse

3. Oplæg om MED indflydelse ved Line og Charlotte Gruppearbejde og erfaringsudveksling om MED indflydelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR- Møde, region Hovedstaden 08.03 2012 Dagsorden Velkomst og godkendelse af dagsorden 1. Nyt fra Tillidsrepræsentant råd og regionsbestyrelse 2. Møde formanden

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. marts 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 Afbud fra Patricia Svendsen, Lars Jensen og Søren Rasmussen Indkaldt suppleant Susanne Thomsen og René Gordon Larsen ingen suppleant fra RSD Mødeleder

Læs mere

Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet

Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet Baggrund Uddannelsen til professionsbachelor i radiografi er normeret til 3 ½ studenterårsværk svarende til 210 ECTS point, er opdelt i semestre og

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Afbud fra René Gordon, Johnny Jensen er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 28.10.2010 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 -

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Til medlemmerne af Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 23. april 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 3. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

2. regionsbestyrelsesmøde i Region Syddanmark Referat fra den 6. november 2006

2. regionsbestyrelsesmøde i Region Syddanmark Referat fra den 6. november 2006 2. regionsbestyrelsesmøde i Region Syddanmark Referat fra den 6. november 2006 Mødested: Lokalet i kælderen Middelfart sygehus P. V. Tuxenvej nr. 5 den 6. november kl. 09.00-15.00 Fremmødte: Christian

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Forretningsudvalgsrunde 5. Udvalgsrunde

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 14. juni. 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 15. juni 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Godkendt Referat fra HB-mødet den

Godkendt Referat fra HB-mødet den Til Hovedbestyrelsen 16.5.2009 1933.6/LiP Godkendt Referat fra HB-mødet den 14.4.2009 Til stede: Susanne Engstrøm, formand, Christina Durinck, næstformand, Bente Bøhm (Region Hovedstaden), Susanne Madsen

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesseminar. Onsdag den 24. juni 2015 kl med efterfølgende middag kl i 1. th.

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesseminar. Onsdag den 24. juni 2015 kl med efterfølgende middag kl i 1. th. Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesseminar Onsdag den 24. juni 2015 kl. 10.00-17.30 med efterfølgende middag kl. 18.30 i 1. th. Mødet afholdtes i FTF Niels Hemmingsens Gade 12 1010 København

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl Referat af Integrationsrådets møde den 11. december 2008. Tilstede: Jamal Tabari, Nimer Shama, Farjam A. Davani, Lisbeth Jørgensen, Miasser Hawwa, Sabahat Cilgin Jelena Rajovic, Lolan Ottesen, Lisbeth

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

Dagsorden Beslutning/referat Ansvarlig. 1. Godkendelse af dagsorden Dagordnen godkendes, der er to punkter til eventuelt: SV: direktiv 36

Dagsorden Beslutning/referat Ansvarlig. 1. Godkendelse af dagsorden Dagordnen godkendes, der er to punkter til eventuelt: SV: direktiv 36 Dagsorden Beslutning/referat Ansvarlig 1. Godkendelse af dagsorden Dagordnen godkendes, der er to punkter til eventuelt: SV: direktiv 36 KB: udkast til rapport fra Sundhedskartellet kompleks fremtid og

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Indhold. Illustrationer af Steen Greve Schak.

Indhold. Illustrationer af Steen Greve Schak. Etik for radiografer i Danmark -- etiiske retniingslliinjjer,, der sætter mennesket ii centrum Dett enkeltte menneske harr aldrri ig med ett andett menneske att gørre uden han holderr nogett aff detts

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere