Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:"

Transkript

1 REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech MØDEREFERENT: Michael Dreyer REFERATET UDSENDT: 18. oktober 2007 DAGSORDEN Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Punkt 2. Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet 23. august 2007 Side 2 Punkt 3. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Side 2 Punkt 4. Ansøgninger: Side 3 a) Ansøgning om støtte til Eventyrløbet i Region Syddanmark b) Ansøgning til Ph.d. Carsten Lauridsen Punkt 5. Den Europæiske Platform Side 4 Punkt 6. Aflønning af FRD s tillidsvalgte Side 5 Punkt 7. OK-08: Side 5 a) Orientering/ideer b) Udtagning af konfliktsteder c) Andet Punkt 8. Udpegning af ansvarsperson for kvalitetsområdet Side 7 Punkt 9. Velkomst fra formanden til de studerende Side 7 Punkt 10. Kongres 2008: Side 7 a) Evaluering af strukturen b) Orientering fra gruppen, der gennemgår FRD s love c) Andet Punkt 11. Hvordan nedsættes en gruppe under et ansvarsområde? Side 8 Punkt 12. Ansvarsområde: Teknologi v/patricia Side 8 Punkt 13. Gensidig orientering/orientering fra regionerne Side 9 Punkt 14. Drøftelse af foreningens navn Side 9 Punkt 15. Punkter til næste HB-møder + Nyhedsbrev Side 9 Punkt 16. Eventuelt Side 9 Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 1 af 9

2 Ad punkt 1. Dagsorden godkendt. Godkendelse af dagsordenen Ad punkt 2. Bemærkninger til HB-referat fra 23. august 2007 Gladys Geertsen ønsker de grå bokse med beslutninger tilbage. De indføres igen fra og med dette referat. Medlemslister kommer ud forår og efterår. Orientering fra ansvarsområdet: Christian Gøttsch Hansen gav tilbagemelding om, at videreuddannelse for bachelorer er master- og kandidatuddannelse, og for ikke bachelorer desuden diplomuddannelse. Der var anbefaling af igen at bruge grå bokse ved beslutninger og vigtige pointer. Det nævnes i Nyhedsbrevet, hvor referatet findes på hjemmesiden. Ad punkt 3. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Fra formanden: Charlotte Graungaard Bech delte flyers rundt om indstilling til Årets Intergrationspris. Det er relevant, da vi har mange velintegrerede radiografer. Charlotte Graungaard Bech var til uddannelsesmøde i uge 38 i Styregruppen for den nye radiografuddannelse. Vi er alene med betænkeligheder vedrørende bioanalytikernes adgang til at tage moduler på radiografuddannelsen. Betænkeligheden går på om dette legaliserer, det der kører via dispensationer i dag og på grund af manglende/ufuldstændige kompetencebeskrivelser er vi betænkelige i forhold til om det på sigt giver adgang for bioanalytikere til at lave CT-scanninger på radiologiske afdelinger og hvis dette er tilfældet, hvad er det så lige de ikke vil kunne på en radiologisk afdeling. Der er tale om enkelte moduler, som det er muligt for bioanalytikerstuderende at tage, det vil sige, at de ikke har baggrunden som de radiografstuderende. Ligeledes betvivler vi den reelle mulighed for at bioanalytiker-ledere vil ansætte en radiograf med speciale i nuclearmedicin på deres afdelinger. Der er en lov om nye uddannelser til høring, der giver mulighed for afstigning. Dette er noget som hverken FTF, SHK eller FRD billiger. Den nye radiografuddannelse bliver dog i første omgang godkendt ud fra den gamle, men der er tale om en glidebane, der kan få betydning for samtlige sundhedsuddannelser. Helle foreslog at der ses på argumenterne til at farmakonomerne i sin tid fik frataget muligheden for afstigning. Der er også spørgsmålet om autorisation. Hverken Undervisningsministeriet eller Sundhedsstyrelsen er involveret endnu. Christian Gøttsch Hansen mener at uddannelsen kan bane vejen for en ændring af bekendtgørelsen. Kliniske vejledere og andre samarbejdsparter har været til møde i Aalborg og kommer til Herlev den 27. september. I Odense vil de afvente den endelige godkendelse. Vores argumentation står svagt, da det er svært at rekruttere radiografer i PET-CT. Dette skyldes traditionen for stærkt fokus på strålehygiejne. (Den gammastråling, der forekommer ved PET er dog mindre end strålingen ved et ophold på Bornholm.) Charlotte Graungaard Bechs opfattelse er, at der fra politisk side tænkes i at løse problemerne på sundhedsområdet ved at slække på kvaliteten. Vi skal fortsat arbejde for radiografi for radiografer, det er vores pligt i forhold til en kongresbeslutning. Vi bør nok tage emnet op igen på kongressen i Charlotte Graungaard Bech fik mandat til at fortsætte den udstukne linie i styregruppen. Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 2 af 9

3 Vi har indkøbt T-shirts til demonstrationen den 2. oktober. Disse kan også bruges i anden sammenhæng. Vi har bestilt 250. Der er arrangeret demonstrationer i Hovedstadsområdet, Syddanmark og Århus. Formændene er centrale personer i bestillingen af T-shirts. Der skal gives besked senest den 27. september. Der blev delt bilag ud om radiograffremskrivningen. Fremskrivningen blev gennemgået. Fremskrivningen bliver offentliggjort. Regningen for arbejdet sendes til styregruppen. Der blev orienteret om et læserbrev, der kommer i RADIOGRAFEN med svar fra Charlotte Graungaard Bech i oktobernummeret. Charlotte Graungaard Bech orienterede om personalemøde for sekretariat og formandskab på Bornholm. Der var bl.a. på personalemødet en gennemgang af RADIOGRAFEN, hvor der lægges op til: RADIOGRAFEN lægges på nettet. På personalemødet blev det besluttet at det er nyeste nummer, der lægges på nettet. Derefter evalueres ordningen, og senere besluttes det om der skal oprettes et arkiv. Der skal udarbejdes en brugerundersøgelse. Jan nævnte at studerende på 6. og 7. semester undervises i udarbejdelsen af spørgeskemaer. Vedrørende de myter der verserer, så er det vigtigt at HB er loyale overfor beslutningerne, og kommer til personerne ved tvivl eller uenighed i stedet for at lade snakken gå på arbejdspladserne og ude i byen. Denne holdning skal videregives til TR, som er FRD s repræsentanter ude på afdelingerne. Fra næstformanden: Ikke noget ud over det supplement Christian Gøttsch Hansen gav til formandens orientering. Fra sekretariatet: Erik Roland har haft møde med udvalget for etiske retningslinier. Der forventes et udarbejdet forslag 1. marts, hvorefter det sendes ud til regionerne til videre inddragelse og høring. De etiske retningslinier skal være korte og operationelle. Forslaget skal kunne nå at blive behandlet på HB op til kongressen i I gruppen sidder: Erik Roland, Birthe Degn, Sickan L. Olsen, Gitte L. Samsø, Karen Johnsen, Inge Merstrand og Preben Thomassen. Bernhard vil gerne have inputs til regionernes hjemmesider. Ad punkt 4. Ansøgninger a) Ansøgning om støtte til Eventyrløbet i Region Syddanmark Christian Gøttsch Hansen søgte på regionens vegne om kr til arrangementet, der overvældede regionen med succesen. Sponsormuligheden er udtømt. Konsekvensen af ikke at finde økonomien er at arrangementet lukkes. Regionen har selv gjort tiltag for at tøjle driftsøkonomien. Det skal besluttes a) det konkrete beløb og b) fremtiden for arrangementet vedr. en underskudsdækning fra centralt hold. Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 3 af 9

4 Ninna spurgte om ikke Region Syddanmark selv kan dække en del af underskuddet. Og så ellers gøre arrangementet til et centralt anliggende. Også Hovedstaden mente at en vis dækning fra Region Syddanmark var på sin plads. Der blev enighed om kun at forholde sig til punkt a). Det blev besluttet at Region Syddanmark selv dækker kr Der bevilges således 6.650,50 kr. Punkt b) kommer op på næste møde. Det bliver Ninna og Christian, der udarbejder oplægget. b) Ansøgning til Ph.d. Carsten Lauridsen Charlotte Graungaard Bech gennemgik indholdet i Ph.d.en, som omhandler beskrivende radiografer. Det er den første danske Ph.d., som en radiograf udarbejder. Formandskabet anbefaler at FRD støtter projektet med kr. i 2008 og i HB godkendte bevillingen. Det anbefaledes, at Carsten Lauridsen dels skriver om sin forskning i RADIOGRAFEN og dels holder et oplæg på Landskurset og Nordisk Kongres i København Bevillingen danner ikke præcedens, men der vil være tale om at HB vil vurdere i de enkelte tilfælde, baseret på relevans og aktualitet ud fra FRD s synspunkt. Ad punkt 5. Den europæiske platform Charlotte Graungaard Bech henviste til de udsendte bilag. Hun omtalte, at hun og Erik Roland skulle til et møde i Prag i november, hvor der skal tages stilling til den europæiske platform. Erik Roland ridsede baggrunden op. Forskellen er, at der er tale om en politisk platform, i modsætning til ISRRT. Den nye platform skulle give mulighed for at arbejde politisk i Europa, også i henhold til EU. Danmark kan ikke se et problem i at oprette denne platform både ISRRT og denne burde kunne arbejde sammen. Det er ideen med det. I bilag 5 lægges der op til et samarbejde de to organisationer imellem. Man ved jo ikke, om ISRRT vil arbejde sammen med den europæiske platform, og i ISRRT er der begyndt at ske noget, fordi man her føler sig presset. Visse af organisationerne i Europa vil gerne være uden for ISRRT, men ideen er, at man også skal være medlem af ISRRT, men for nogen kan det godt være et økonomisk spørgsmål. Det skulle der være taget højde for i oplægget, hvor nogen betaler noget for de små organisationer. Bilag 4 omtaler økonomien. For FRD skulle det komme til at koste ca. kr ,00 for det første år. Den beskrevne løsning ønsker FRD ændret, da vi kommer til at betale det samme som andre nationer med flere medlemmer. Jo flere lande, der kommer med, jo billigere bliver det for det enkelte land. Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 4 af 9

5 Erik Roland orienterede lidt om problemerne med at få midler fra ISRRT til projekter i de europæiske lande. Både Erik Roland og Charlotte Graungaard Bech mente, at det som nu foreligger med undtagelse af økonomien, svarer til de tanker FRD har. Christian Gøttsch Hansen spurgte om, hvad kontingentet gik til. Erik Roland svarede herpå og henviste i den forbindelse til bilag 4 i det udsendte oplæg. Der skal være en form for bestyrelse der skal have et mindre sekretariat, så man kan arbejde fra dag 1. Charlotte Graungaard Bech sagde, at i denne platform skal det være beslutningsdygtige personer, der mødes og altså personer, der kan tage beslutninger her og nu og ikke først skal tilbage til organisationerne og først senere melde tilbage, således som det foregår i ISRRT. Hovedbestyrelsen sagde ja til, at FRD gik med i Den europæiske Platform. Hovedbestyrelsen gik ind for at navnet skal være EFRS European Federation of Radiographer Societies. FRD vil pege på at Norge indgår i bestyrelsen. Ad punkt 6. Aflønning af FRD s tillidsvalgte Lars Jensen uddybede oplægget. Charlotte Graungaard Bech orienterede om, at forskellen mellem tabt arbejdsfortjeneste og honorarerne vil være ca kr. Alice Munk ville høre om, hvorfor uddannelsesområdet ikke var med det kunne konstateres, at der var tale4 om en forglemmelse. De ansvarlige HB-medlemmer får honorar svarende til det til enhver tid gældende honorar for HB-medlemmer resten i grupperne og udvalgene får tabt arbejdsfortjeneste. Landskursusgruppen/Nålefondsbestyrelsen fortsætter som nu selv om der kommer et HB-medlem med (det kan dog ikke ske i Nålefondsbestyrelsen.) Ad punkt 7. OK 08 a) Orientering/ideer 3. behandling har ikke givet noget nyt 9. oktober er der 4. behandling i SHK, og her fortsætter man så til man er helt klar, fordi de endelige krav sendes til Danske Regioner den 10. oktober, og den 12. oktober er der møde i Danske Regioner hvor kravene fra hhv. SHK og Danske Regioner skal præsenteres. Charlotte Graungaard Bech deltager her. (se Erik Rolands bilag og politikere) Forhandlingsdelegationen fra SHK består af 4 personer: Connie Krukow, DSR, Johnny Kuhr, Danske Fysioterapeuter, Lise Madsen, dbio og Ghita Parry, Kost og Ernæring. Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 5 af 9

6 Ideer: FRDs forhandlingsudvalg har det forslag, at der etableres et møde pr. region hvor formandskabet drager rundt og forklarer om overenskomsten, når den er indgået. Alice Munk mente, at det var en god ide et godt signal. Gladys Geertsen: Hovedstaden har besluttet at der skal holdes et møde, og skal have fundet en dato. Det kunne godt være, at der måske skulle være et møde inden man var færdig, for at forklare de hurdler der må være. Ninna Friis: Der skal først holdes møde, når forhandlingerne er færdige. Charlotte Graungaard Bech mente ikke, at det ene udelukker det andet. Jørgen Nørris mente, at regionerne skal takke ja til forslaget. Helle Hegelund mente ikke, at man må orientere om hurdler inden man er færdig. Charlotte Graungaard Bech sagde, at når vi har passeret den 12. oktober må kravene godt drøftes. Lars Jensen mente, at der skal sendes nyhedsbrev eller andet ud til medlemmerne, når kravene er offentliggjort. Datoer kan godt planlægges nu i henhold til tidsplanen enten er der et resultat eller også er der problemer, der kan orienteres om. Regionerne skal allerede nu finde datoer lokaler til orienteringen, der vil finde sted i løbet af marts måned. Der kommer forslag fra sekretariatet til datoer regionerne må også gerne indmelde datoer, der kan passe lokalt. Charlotte Graungaard Bech gjorde opmærksom på, at hvis der er problemer, så vil hun være til møder, og kan ikke nødvendigvis deltage i eventuelt planlagte møder i regionen. Erik Roland gjorde opmærksom på, at når der foreligger et resultat vil sekretariatet gerne have et par dage til at få produceret en information omkring resultatet. b) Udtagning af konfliktsteder Lars Jensen orienterede i henhold til uddelte bilag. Diskussionen er fortrolig. Bilaget blev rettet til. Den foreløbige liste blev rettet til og sendt til videre behandling. c) Andet OK for dummies, foreslog Helle Hegelund. Spilleregler. Evt. en artikel i RADIOGRAFEN om de ting man som medlem skal være opmærksom på. Lars Jensen undrer sig over strategien. Hvorfor kommer informationer ikke ud noget tidligere end før næste år? Vi har et behov. Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 6 af 9

7 Michael Dreyer fører behovet for hurtigere information videre til konfliktgruppen i Sundhedskartellet den 8. oktober. Ad punkt 8. Udpegning af ansvarsperson for kvalitetsområdet Helle Hegelund varetager ansvaret for kvalitetsområdet. Det bliver i tovholderfunktionen. Ad punkt 9. Velkomst fra formanden til de studerende Patricia Svendsen fremlagde at det var nødvendigt at regionens formand henvender sig til alle dimittender. Ninna Friis havde spørgsmål om hvorvidt det var skolens region eller det tilknyttede sygehus. Der blev diskuteret dels velkomst til alle dimittender, som vil være udlagt til regionerne efter en fælles skabelon, dels til de nye studerende, som foregår fra centralt hold. Derudover mente Christian Gøttsch Hansen at FRD kunne være underviser i de 3 timer der er afsat til ledelse og organisation. Det blev besluttet, at både alle nye studerende når de starter, samt alle dimittender modtager en skrivelse fra FRD, dels fra regionen og dels fra centralt hold. Regionsformænd og sekretariat koordinerer indsatsen. Undervisning i ledelse og organisation tages på et senere møde. Ad punkt 10. Kongres 2008 a) Evaluering af strukturen Det er kun en begyndelse i henhold til et løfte om at give medlemmerne en tilbagemelding på kongres Lars Jensen mente at der skal tænkes geografi ind i økonomitildelingen. Lars Jensen nævnte en fælles kørselskonto som en mulighed. Anette Rosenklint ville vide om formændene kunne udarbejde et oplæg om f.eks. kørsel/geografi til HB. Gladys Geertsen pointerede at HB samlet bør nå til enighed før kongressen. Charlotte Graungaard Bech synes at den løse drøftelse er vigtig, og det er den der starter nu. Christian Gøttsch Hansen påpegede at vi har lovet hinanden evaluering som løbende proces. Han mener også at der er forskel på at være formand i en stor og en lille region. Ninna Friis synes også at der er stor forskel på aktivitetsniveauet. Charlotte Graungaard Bech synes at vi skulle se lidt mere overordnet. Virker det? Ninna Friis synes at strukturen virker. Især, nu hvor DSR også får strukturen på plads. Det betyder at hele samarbejdet i det lokale Sundhedskartel kommer til at virke mere hensigtsmæssigt. Det er derfor svært at evaluere lige nu, da virkeligheden bliver anderledes med den nye struktur i DSR. I Syddanmark har de et lokalt Sundhedskartel, men det er svært at fastholde et kontinuerligt forløb med de møder når der er en dags frikøb/honorar om ugen, og ellers fritidspolitik. Lars Jensen sagde at på sigt kunne der blive tale om fuldtidsfrikøbte og så måske kun i to regioner. Men det kræver nok endnu en kongresperiode. Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 7 af 9

8 Charlotte Graungaard Bech ligger helt på linie med Lars Jensen. Christian Gøttsch Hansen mente at der var tale om en nødvendig struktur. Men som det er nu er man hverken fugl eller fisk som tillidsvalgt med delvis frikøb. Patricia Svendsen synes at det fungerer, men hun køber sig ikke fri, men bruger sin fritid på det faglige arbejde. Erik Roland spurgte om ikke den ½ million om året kunne bruges anderledes? Dagen om ugen var tænkt som frikøb, så der blev ro til at lave fagligt arbejde. Lars Jensen benævnte at der er kommet godt ud af det, da regionerne i højere grad kommer ud til medlemmerne. Charlotte Graungaard Bech synes at det havde været en god debat. Hovedbestyrelsen vil løbende evaluere FRD s nuværende struktur, og strukturen vil være et debatemne på kongressen i b) Orientering fra gruppen, der gennemgår FRD s love Der er 4 konkrete lovændringsforslag til 3 autorisation, 9 frekvensen af TR valg, 13 regionsgeneralforsamlinger og 15 bestyrelser og delegerede. De konkrete lovforslag bliver fremlagt og debatteret på næste møde. c) Andet Der blev efterlyst nyt fra kongresgruppen. Punkt på næste møde. Ad punkt 11. Hvordan nedsættes en gruppe under et ansvarsområde? Helle Hegelund fremlagde punktet. Er der begrebsforvirring vedr. ansvarsområder og udvalg. Skal det konsekvensrettes, så det hedder det samme. Forskellen at der udpeges til område, men vælges til udvalg. Ligeledes blev spørgsmålene om der skal udpeges medlemmer til ansvarsområder, om hver region skal stille til med et medlem til alle ansvarsområder eller der skal vælges medlemmer til ansvarsområderne på kongres drøftet. Erik Roland gav en historisk baggrund. Andre spørgsmål: Kan man være formand for TRU uden at være TR, arbejdsmiljøansvarlig uden at være SiR, uddannelsesansvarlig uden at være lærer etc. Svaret er, at eneste krav til den ansvarlige er at denne er valgt til HB. Teksten skal med i lovgruppens arbejde. Charlotte Graungaard Bech mente at international repræsentation varetages af formandskabet. Der var enighed om at det ansvarlige HBmedlem bestemmer hvordan der udpeges/vælges til udvalg under dennes ansvarsområde. Ad punkt 12. Ansvarsområde: Teknologi Udskydes til næste gang. Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 8 af 9

9 Ad punkt 13 Gensidig orientering/orientering fra regionerne Region Syddanmark har givet høringssvar til AKUT-sygehuse. Orientering fra Region Hovedstaden kan ses på nettet. Region Midtjylland anbefalede at der udarbejdes en artikel om ECTS og uddannelse. Desuden var der også forslag om en artikel om ændringer vedr. den fertile alder. Der ligger en pjece. Det blev foreslået, at Bernhard på et redaktionsmøde med Bo Haugaard Jørgensen og Charlotte Graungaard Bech tager de to artikelforslag op. Der kan søges oplysninger om ændringer vedr. den fertile alder hos Elsa de Loni, Glostrup eller Charlotte Sohrt, Gentofte. Ad punkt 14 Drøftelse af foreningens navn Udskydes til næste gang Ad punkt 15 Punkter til næste HB-møder + Nyhedsbrev DSA er tiden inde til kollektiv overflytning? Hjemmesiden. Hvad gøres der? Nyt fra kongresgruppen Ansvarsområde: Teknologi og arbejdsmiljø Eventyrløbet Nyhedsbrevet Den europæiske platform. Udvalgs sammensætning set på lovene Strukturen påbegyndt evalueringsproces. OK 2008 drøftet mulige konfliktsteder RADIOGRAFEN på nettet Hvor findes referaterne Ad punkt 16 Eventuelt Anette Rosenklint vil gerne have en oversigt over udvalg/arbejdsgrupper hvem sidder der. Michael prøver at have en klar til næste møde. Anette Rosenklint ville gerne have information om tryk ved venflon, jf. Landsmødet i Det blev anbefalet at sende spørgsmålet til Oraklet. Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 9 af 9

Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september

Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 23. oktober 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Eva Holst MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech MØDEREFERENT:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Afbud fra Lars Jensen og Anette Rosenklint. Indkaldt suppleant Ingen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 13. december 2011 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. august 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. august 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. august 2010 Afbud fra Ninna Friis og Anette Rosenklint. Charlotte Graungaard Bech og Erik Roland gik til HB-møde i DSR kl. 13.45. Indkaldt suppleant Ingen suppleant

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen, ingen suppleant. René Gordon Larsen, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012 Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Deltagere: Bestyrelse: Alice Linning, Vibeke Westh (kun 11/5), Lars Christensen, Majbrit Berlau

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser...

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser... Mødereferat Mødedato: Onsdag den 10. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Helle Kehlet, Jennifer Olsen, Susanne Lønborg Friis,

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

VELKOMMEN. Til lykke med valget som Hovedsbestyrelsesmedlem (HB) som repræsentant for og velkommen til arbejdet i FRD.

VELKOMMEN. Til lykke med valget som Hovedsbestyrelsesmedlem (HB) som repræsentant for og velkommen til arbejdet i FRD. VELKOMMEN Kære Til lykke med valget som Hovedsbestyrelsesmedlem (HB) som repræsentant for og velkommen til arbejdet i FRD. Iflg. FRD s love er du valgt for en treårig periode. Du vil blive indkaldt til

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter.

Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter. Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter. Deltagere: Alice Munk, Anne Borgen Paulsen, Tau Vendelbo, Edith

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Referat godkendt den 20. november 2012

Referat godkendt den 20. november 2012 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 15 Referat godkendt den 20. november 2012 Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147, 1.sal. BKK/RDA Referat fra mødet i

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen Pkt. 2: Udpegning af repræsentant

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30. Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø

Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30. Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødereferat Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30 Mødested: Campus Slagelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Afbud: Ulla Maria Mortensen,

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176. Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle.

Referat. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176. Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176 Referat Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. HBM/18/1/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. 31. januar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Aarhus, den 9. februar 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Afbud fra MST og RGA FP Jesper

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjyllan Dato for møde: 14. marts 9-15 Dagsorden PKT 1: Valg af ordstyrer og referent PKT 2: Godkendelse af dagsorden. PKT 3: Opfølgning fra sidst

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening LANDSFORMAND 96/13 Til Lokalforeningerne, Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige, HB REFERAT fra: Torben Ibsen Tårupvej 26 8963 Auning Tlf: 5355 2100 torben@dch-danmark.dk

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen, Birgitte Krusell, Niels Henrik Gregersen, Ditte Hughes,

Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen, Birgitte Krusell, Niels Henrik Gregersen, Ditte Hughes, Referat Mødeforum: Efter og videreuddannelsesråd Dato: 02.04.09 TID Kl. 13.15 16.00 Sted: VIA University College, Skejbyvej 1 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Bjarne Wahlgren Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen,

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt Herlev Kommune Referat af skolebestyrelsesmødet d. 10.10.01 Lindehøjskolen Borgerdiget 105 2730 Herlev Telefon 44 50 73 00 Telefax 44 50 73 08 E-mail lindehoej.163001@lindehoejskolen.dk Dato 24/10-01 Skrevet

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Godkendt Referat fra HB-mødet den 3. 4.6.2008. Dag 1: kl. 9.45 ca. 18.00. Mødet var suspenderet fra kl. 14.00 17.00 Dag 2: kl. 9.30 16.

Godkendt Referat fra HB-mødet den 3. 4.6.2008. Dag 1: kl. 9.45 ca. 18.00. Mødet var suspenderet fra kl. 14.00 17.00 Dag 2: kl. 9.30 16. Til Hovedbestyrelsen 25-08-2008 1866.5/KL/LE Godkendt Referat fra HB-mødet den 3. 4.6.2008 Dag 1: kl. 9.45 ca. 18.00. Mødet var suspenderet fra kl. 14.00 17.00 Dag 2: kl. 9.30 16.30 Til stede: Susanne

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150528 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Fredag den 12. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd For i Region Syddanmark 2. udgave, 2. oplag godkendt i DRS den 24. august 2000 3. udgave 2. oplag godkendt i DRS den 5.februar 2009 1 Lovmæssig

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

21.11.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet

21.11.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE JORDEMODERFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET AFTALE om tjeneste- og lejeboliger

Læs mere