Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:"

Transkript

1 REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech MØDEREFERENT: Michael Dreyer REFERATET UDSENDT: 18. oktober 2007 DAGSORDEN Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Punkt 2. Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet 23. august 2007 Side 2 Punkt 3. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Side 2 Punkt 4. Ansøgninger: Side 3 a) Ansøgning om støtte til Eventyrløbet i Region Syddanmark b) Ansøgning til Ph.d. Carsten Lauridsen Punkt 5. Den Europæiske Platform Side 4 Punkt 6. Aflønning af FRD s tillidsvalgte Side 5 Punkt 7. OK-08: Side 5 a) Orientering/ideer b) Udtagning af konfliktsteder c) Andet Punkt 8. Udpegning af ansvarsperson for kvalitetsområdet Side 7 Punkt 9. Velkomst fra formanden til de studerende Side 7 Punkt 10. Kongres 2008: Side 7 a) Evaluering af strukturen b) Orientering fra gruppen, der gennemgår FRD s love c) Andet Punkt 11. Hvordan nedsættes en gruppe under et ansvarsområde? Side 8 Punkt 12. Ansvarsområde: Teknologi v/patricia Side 8 Punkt 13. Gensidig orientering/orientering fra regionerne Side 9 Punkt 14. Drøftelse af foreningens navn Side 9 Punkt 15. Punkter til næste HB-møder + Nyhedsbrev Side 9 Punkt 16. Eventuelt Side 9 Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 1 af 9

2 Ad punkt 1. Dagsorden godkendt. Godkendelse af dagsordenen Ad punkt 2. Bemærkninger til HB-referat fra 23. august 2007 Gladys Geertsen ønsker de grå bokse med beslutninger tilbage. De indføres igen fra og med dette referat. Medlemslister kommer ud forår og efterår. Orientering fra ansvarsområdet: Christian Gøttsch Hansen gav tilbagemelding om, at videreuddannelse for bachelorer er master- og kandidatuddannelse, og for ikke bachelorer desuden diplomuddannelse. Der var anbefaling af igen at bruge grå bokse ved beslutninger og vigtige pointer. Det nævnes i Nyhedsbrevet, hvor referatet findes på hjemmesiden. Ad punkt 3. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Fra formanden: Charlotte Graungaard Bech delte flyers rundt om indstilling til Årets Intergrationspris. Det er relevant, da vi har mange velintegrerede radiografer. Charlotte Graungaard Bech var til uddannelsesmøde i uge 38 i Styregruppen for den nye radiografuddannelse. Vi er alene med betænkeligheder vedrørende bioanalytikernes adgang til at tage moduler på radiografuddannelsen. Betænkeligheden går på om dette legaliserer, det der kører via dispensationer i dag og på grund af manglende/ufuldstændige kompetencebeskrivelser er vi betænkelige i forhold til om det på sigt giver adgang for bioanalytikere til at lave CT-scanninger på radiologiske afdelinger og hvis dette er tilfældet, hvad er det så lige de ikke vil kunne på en radiologisk afdeling. Der er tale om enkelte moduler, som det er muligt for bioanalytikerstuderende at tage, det vil sige, at de ikke har baggrunden som de radiografstuderende. Ligeledes betvivler vi den reelle mulighed for at bioanalytiker-ledere vil ansætte en radiograf med speciale i nuclearmedicin på deres afdelinger. Der er en lov om nye uddannelser til høring, der giver mulighed for afstigning. Dette er noget som hverken FTF, SHK eller FRD billiger. Den nye radiografuddannelse bliver dog i første omgang godkendt ud fra den gamle, men der er tale om en glidebane, der kan få betydning for samtlige sundhedsuddannelser. Helle foreslog at der ses på argumenterne til at farmakonomerne i sin tid fik frataget muligheden for afstigning. Der er også spørgsmålet om autorisation. Hverken Undervisningsministeriet eller Sundhedsstyrelsen er involveret endnu. Christian Gøttsch Hansen mener at uddannelsen kan bane vejen for en ændring af bekendtgørelsen. Kliniske vejledere og andre samarbejdsparter har været til møde i Aalborg og kommer til Herlev den 27. september. I Odense vil de afvente den endelige godkendelse. Vores argumentation står svagt, da det er svært at rekruttere radiografer i PET-CT. Dette skyldes traditionen for stærkt fokus på strålehygiejne. (Den gammastråling, der forekommer ved PET er dog mindre end strålingen ved et ophold på Bornholm.) Charlotte Graungaard Bechs opfattelse er, at der fra politisk side tænkes i at løse problemerne på sundhedsområdet ved at slække på kvaliteten. Vi skal fortsat arbejde for radiografi for radiografer, det er vores pligt i forhold til en kongresbeslutning. Vi bør nok tage emnet op igen på kongressen i Charlotte Graungaard Bech fik mandat til at fortsætte den udstukne linie i styregruppen. Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 2 af 9

3 Vi har indkøbt T-shirts til demonstrationen den 2. oktober. Disse kan også bruges i anden sammenhæng. Vi har bestilt 250. Der er arrangeret demonstrationer i Hovedstadsområdet, Syddanmark og Århus. Formændene er centrale personer i bestillingen af T-shirts. Der skal gives besked senest den 27. september. Der blev delt bilag ud om radiograffremskrivningen. Fremskrivningen blev gennemgået. Fremskrivningen bliver offentliggjort. Regningen for arbejdet sendes til styregruppen. Der blev orienteret om et læserbrev, der kommer i RADIOGRAFEN med svar fra Charlotte Graungaard Bech i oktobernummeret. Charlotte Graungaard Bech orienterede om personalemøde for sekretariat og formandskab på Bornholm. Der var bl.a. på personalemødet en gennemgang af RADIOGRAFEN, hvor der lægges op til: RADIOGRAFEN lægges på nettet. På personalemødet blev det besluttet at det er nyeste nummer, der lægges på nettet. Derefter evalueres ordningen, og senere besluttes det om der skal oprettes et arkiv. Der skal udarbejdes en brugerundersøgelse. Jan nævnte at studerende på 6. og 7. semester undervises i udarbejdelsen af spørgeskemaer. Vedrørende de myter der verserer, så er det vigtigt at HB er loyale overfor beslutningerne, og kommer til personerne ved tvivl eller uenighed i stedet for at lade snakken gå på arbejdspladserne og ude i byen. Denne holdning skal videregives til TR, som er FRD s repræsentanter ude på afdelingerne. Fra næstformanden: Ikke noget ud over det supplement Christian Gøttsch Hansen gav til formandens orientering. Fra sekretariatet: Erik Roland har haft møde med udvalget for etiske retningslinier. Der forventes et udarbejdet forslag 1. marts, hvorefter det sendes ud til regionerne til videre inddragelse og høring. De etiske retningslinier skal være korte og operationelle. Forslaget skal kunne nå at blive behandlet på HB op til kongressen i I gruppen sidder: Erik Roland, Birthe Degn, Sickan L. Olsen, Gitte L. Samsø, Karen Johnsen, Inge Merstrand og Preben Thomassen. Bernhard vil gerne have inputs til regionernes hjemmesider. Ad punkt 4. Ansøgninger a) Ansøgning om støtte til Eventyrløbet i Region Syddanmark Christian Gøttsch Hansen søgte på regionens vegne om kr til arrangementet, der overvældede regionen med succesen. Sponsormuligheden er udtømt. Konsekvensen af ikke at finde økonomien er at arrangementet lukkes. Regionen har selv gjort tiltag for at tøjle driftsøkonomien. Det skal besluttes a) det konkrete beløb og b) fremtiden for arrangementet vedr. en underskudsdækning fra centralt hold. Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 3 af 9

4 Ninna spurgte om ikke Region Syddanmark selv kan dække en del af underskuddet. Og så ellers gøre arrangementet til et centralt anliggende. Også Hovedstaden mente at en vis dækning fra Region Syddanmark var på sin plads. Der blev enighed om kun at forholde sig til punkt a). Det blev besluttet at Region Syddanmark selv dækker kr Der bevilges således 6.650,50 kr. Punkt b) kommer op på næste møde. Det bliver Ninna og Christian, der udarbejder oplægget. b) Ansøgning til Ph.d. Carsten Lauridsen Charlotte Graungaard Bech gennemgik indholdet i Ph.d.en, som omhandler beskrivende radiografer. Det er den første danske Ph.d., som en radiograf udarbejder. Formandskabet anbefaler at FRD støtter projektet med kr. i 2008 og i HB godkendte bevillingen. Det anbefaledes, at Carsten Lauridsen dels skriver om sin forskning i RADIOGRAFEN og dels holder et oplæg på Landskurset og Nordisk Kongres i København Bevillingen danner ikke præcedens, men der vil være tale om at HB vil vurdere i de enkelte tilfælde, baseret på relevans og aktualitet ud fra FRD s synspunkt. Ad punkt 5. Den europæiske platform Charlotte Graungaard Bech henviste til de udsendte bilag. Hun omtalte, at hun og Erik Roland skulle til et møde i Prag i november, hvor der skal tages stilling til den europæiske platform. Erik Roland ridsede baggrunden op. Forskellen er, at der er tale om en politisk platform, i modsætning til ISRRT. Den nye platform skulle give mulighed for at arbejde politisk i Europa, også i henhold til EU. Danmark kan ikke se et problem i at oprette denne platform både ISRRT og denne burde kunne arbejde sammen. Det er ideen med det. I bilag 5 lægges der op til et samarbejde de to organisationer imellem. Man ved jo ikke, om ISRRT vil arbejde sammen med den europæiske platform, og i ISRRT er der begyndt at ske noget, fordi man her føler sig presset. Visse af organisationerne i Europa vil gerne være uden for ISRRT, men ideen er, at man også skal være medlem af ISRRT, men for nogen kan det godt være et økonomisk spørgsmål. Det skulle der være taget højde for i oplægget, hvor nogen betaler noget for de små organisationer. Bilag 4 omtaler økonomien. For FRD skulle det komme til at koste ca. kr ,00 for det første år. Den beskrevne løsning ønsker FRD ændret, da vi kommer til at betale det samme som andre nationer med flere medlemmer. Jo flere lande, der kommer med, jo billigere bliver det for det enkelte land. Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 4 af 9

5 Erik Roland orienterede lidt om problemerne med at få midler fra ISRRT til projekter i de europæiske lande. Både Erik Roland og Charlotte Graungaard Bech mente, at det som nu foreligger med undtagelse af økonomien, svarer til de tanker FRD har. Christian Gøttsch Hansen spurgte om, hvad kontingentet gik til. Erik Roland svarede herpå og henviste i den forbindelse til bilag 4 i det udsendte oplæg. Der skal være en form for bestyrelse der skal have et mindre sekretariat, så man kan arbejde fra dag 1. Charlotte Graungaard Bech sagde, at i denne platform skal det være beslutningsdygtige personer, der mødes og altså personer, der kan tage beslutninger her og nu og ikke først skal tilbage til organisationerne og først senere melde tilbage, således som det foregår i ISRRT. Hovedbestyrelsen sagde ja til, at FRD gik med i Den europæiske Platform. Hovedbestyrelsen gik ind for at navnet skal være EFRS European Federation of Radiographer Societies. FRD vil pege på at Norge indgår i bestyrelsen. Ad punkt 6. Aflønning af FRD s tillidsvalgte Lars Jensen uddybede oplægget. Charlotte Graungaard Bech orienterede om, at forskellen mellem tabt arbejdsfortjeneste og honorarerne vil være ca kr. Alice Munk ville høre om, hvorfor uddannelsesområdet ikke var med det kunne konstateres, at der var tale4 om en forglemmelse. De ansvarlige HB-medlemmer får honorar svarende til det til enhver tid gældende honorar for HB-medlemmer resten i grupperne og udvalgene får tabt arbejdsfortjeneste. Landskursusgruppen/Nålefondsbestyrelsen fortsætter som nu selv om der kommer et HB-medlem med (det kan dog ikke ske i Nålefondsbestyrelsen.) Ad punkt 7. OK 08 a) Orientering/ideer 3. behandling har ikke givet noget nyt 9. oktober er der 4. behandling i SHK, og her fortsætter man så til man er helt klar, fordi de endelige krav sendes til Danske Regioner den 10. oktober, og den 12. oktober er der møde i Danske Regioner hvor kravene fra hhv. SHK og Danske Regioner skal præsenteres. Charlotte Graungaard Bech deltager her. (se Erik Rolands bilag og politikere) Forhandlingsdelegationen fra SHK består af 4 personer: Connie Krukow, DSR, Johnny Kuhr, Danske Fysioterapeuter, Lise Madsen, dbio og Ghita Parry, Kost og Ernæring. Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 5 af 9

6 Ideer: FRDs forhandlingsudvalg har det forslag, at der etableres et møde pr. region hvor formandskabet drager rundt og forklarer om overenskomsten, når den er indgået. Alice Munk mente, at det var en god ide et godt signal. Gladys Geertsen: Hovedstaden har besluttet at der skal holdes et møde, og skal have fundet en dato. Det kunne godt være, at der måske skulle være et møde inden man var færdig, for at forklare de hurdler der må være. Ninna Friis: Der skal først holdes møde, når forhandlingerne er færdige. Charlotte Graungaard Bech mente ikke, at det ene udelukker det andet. Jørgen Nørris mente, at regionerne skal takke ja til forslaget. Helle Hegelund mente ikke, at man må orientere om hurdler inden man er færdig. Charlotte Graungaard Bech sagde, at når vi har passeret den 12. oktober må kravene godt drøftes. Lars Jensen mente, at der skal sendes nyhedsbrev eller andet ud til medlemmerne, når kravene er offentliggjort. Datoer kan godt planlægges nu i henhold til tidsplanen enten er der et resultat eller også er der problemer, der kan orienteres om. Regionerne skal allerede nu finde datoer lokaler til orienteringen, der vil finde sted i løbet af marts måned. Der kommer forslag fra sekretariatet til datoer regionerne må også gerne indmelde datoer, der kan passe lokalt. Charlotte Graungaard Bech gjorde opmærksom på, at hvis der er problemer, så vil hun være til møder, og kan ikke nødvendigvis deltage i eventuelt planlagte møder i regionen. Erik Roland gjorde opmærksom på, at når der foreligger et resultat vil sekretariatet gerne have et par dage til at få produceret en information omkring resultatet. b) Udtagning af konfliktsteder Lars Jensen orienterede i henhold til uddelte bilag. Diskussionen er fortrolig. Bilaget blev rettet til. Den foreløbige liste blev rettet til og sendt til videre behandling. c) Andet OK for dummies, foreslog Helle Hegelund. Spilleregler. Evt. en artikel i RADIOGRAFEN om de ting man som medlem skal være opmærksom på. Lars Jensen undrer sig over strategien. Hvorfor kommer informationer ikke ud noget tidligere end før næste år? Vi har et behov. Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 6 af 9

7 Michael Dreyer fører behovet for hurtigere information videre til konfliktgruppen i Sundhedskartellet den 8. oktober. Ad punkt 8. Udpegning af ansvarsperson for kvalitetsområdet Helle Hegelund varetager ansvaret for kvalitetsområdet. Det bliver i tovholderfunktionen. Ad punkt 9. Velkomst fra formanden til de studerende Patricia Svendsen fremlagde at det var nødvendigt at regionens formand henvender sig til alle dimittender. Ninna Friis havde spørgsmål om hvorvidt det var skolens region eller det tilknyttede sygehus. Der blev diskuteret dels velkomst til alle dimittender, som vil være udlagt til regionerne efter en fælles skabelon, dels til de nye studerende, som foregår fra centralt hold. Derudover mente Christian Gøttsch Hansen at FRD kunne være underviser i de 3 timer der er afsat til ledelse og organisation. Det blev besluttet, at både alle nye studerende når de starter, samt alle dimittender modtager en skrivelse fra FRD, dels fra regionen og dels fra centralt hold. Regionsformænd og sekretariat koordinerer indsatsen. Undervisning i ledelse og organisation tages på et senere møde. Ad punkt 10. Kongres 2008 a) Evaluering af strukturen Det er kun en begyndelse i henhold til et løfte om at give medlemmerne en tilbagemelding på kongres Lars Jensen mente at der skal tænkes geografi ind i økonomitildelingen. Lars Jensen nævnte en fælles kørselskonto som en mulighed. Anette Rosenklint ville vide om formændene kunne udarbejde et oplæg om f.eks. kørsel/geografi til HB. Gladys Geertsen pointerede at HB samlet bør nå til enighed før kongressen. Charlotte Graungaard Bech synes at den løse drøftelse er vigtig, og det er den der starter nu. Christian Gøttsch Hansen påpegede at vi har lovet hinanden evaluering som løbende proces. Han mener også at der er forskel på at være formand i en stor og en lille region. Ninna Friis synes også at der er stor forskel på aktivitetsniveauet. Charlotte Graungaard Bech synes at vi skulle se lidt mere overordnet. Virker det? Ninna Friis synes at strukturen virker. Især, nu hvor DSR også får strukturen på plads. Det betyder at hele samarbejdet i det lokale Sundhedskartel kommer til at virke mere hensigtsmæssigt. Det er derfor svært at evaluere lige nu, da virkeligheden bliver anderledes med den nye struktur i DSR. I Syddanmark har de et lokalt Sundhedskartel, men det er svært at fastholde et kontinuerligt forløb med de møder når der er en dags frikøb/honorar om ugen, og ellers fritidspolitik. Lars Jensen sagde at på sigt kunne der blive tale om fuldtidsfrikøbte og så måske kun i to regioner. Men det kræver nok endnu en kongresperiode. Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 7 af 9

8 Charlotte Graungaard Bech ligger helt på linie med Lars Jensen. Christian Gøttsch Hansen mente at der var tale om en nødvendig struktur. Men som det er nu er man hverken fugl eller fisk som tillidsvalgt med delvis frikøb. Patricia Svendsen synes at det fungerer, men hun køber sig ikke fri, men bruger sin fritid på det faglige arbejde. Erik Roland spurgte om ikke den ½ million om året kunne bruges anderledes? Dagen om ugen var tænkt som frikøb, så der blev ro til at lave fagligt arbejde. Lars Jensen benævnte at der er kommet godt ud af det, da regionerne i højere grad kommer ud til medlemmerne. Charlotte Graungaard Bech synes at det havde været en god debat. Hovedbestyrelsen vil løbende evaluere FRD s nuværende struktur, og strukturen vil være et debatemne på kongressen i b) Orientering fra gruppen, der gennemgår FRD s love Der er 4 konkrete lovændringsforslag til 3 autorisation, 9 frekvensen af TR valg, 13 regionsgeneralforsamlinger og 15 bestyrelser og delegerede. De konkrete lovforslag bliver fremlagt og debatteret på næste møde. c) Andet Der blev efterlyst nyt fra kongresgruppen. Punkt på næste møde. Ad punkt 11. Hvordan nedsættes en gruppe under et ansvarsområde? Helle Hegelund fremlagde punktet. Er der begrebsforvirring vedr. ansvarsområder og udvalg. Skal det konsekvensrettes, så det hedder det samme. Forskellen at der udpeges til område, men vælges til udvalg. Ligeledes blev spørgsmålene om der skal udpeges medlemmer til ansvarsområder, om hver region skal stille til med et medlem til alle ansvarsområder eller der skal vælges medlemmer til ansvarsområderne på kongres drøftet. Erik Roland gav en historisk baggrund. Andre spørgsmål: Kan man være formand for TRU uden at være TR, arbejdsmiljøansvarlig uden at være SiR, uddannelsesansvarlig uden at være lærer etc. Svaret er, at eneste krav til den ansvarlige er at denne er valgt til HB. Teksten skal med i lovgruppens arbejde. Charlotte Graungaard Bech mente at international repræsentation varetages af formandskabet. Der var enighed om at det ansvarlige HBmedlem bestemmer hvordan der udpeges/vælges til udvalg under dennes ansvarsområde. Ad punkt 12. Ansvarsområde: Teknologi Udskydes til næste gang. Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 8 af 9

9 Ad punkt 13 Gensidig orientering/orientering fra regionerne Region Syddanmark har givet høringssvar til AKUT-sygehuse. Orientering fra Region Hovedstaden kan ses på nettet. Region Midtjylland anbefalede at der udarbejdes en artikel om ECTS og uddannelse. Desuden var der også forslag om en artikel om ændringer vedr. den fertile alder. Der ligger en pjece. Det blev foreslået, at Bernhard på et redaktionsmøde med Bo Haugaard Jørgensen og Charlotte Graungaard Bech tager de to artikelforslag op. Der kan søges oplysninger om ændringer vedr. den fertile alder hos Elsa de Loni, Glostrup eller Charlotte Sohrt, Gentofte. Ad punkt 14 Drøftelse af foreningens navn Udskydes til næste gang Ad punkt 15 Punkter til næste HB-møder + Nyhedsbrev DSA er tiden inde til kollektiv overflytning? Hjemmesiden. Hvad gøres der? Nyt fra kongresgruppen Ansvarsområde: Teknologi og arbejdsmiljø Eventyrløbet Nyhedsbrevet Den europæiske platform. Udvalgs sammensætning set på lovene Strukturen påbegyndt evalueringsproces. OK 2008 drøftet mulige konfliktsteder RADIOGRAFEN på nettet Hvor findes referaterne Ad punkt 16 Eventuelt Anette Rosenklint vil gerne have en oversigt over udvalg/arbejdsgrupper hvem sidder der. Michael prøver at have en klar til næste møde. Anette Rosenklint ville gerne have information om tryk ved venflon, jf. Landsmødet i Det blev anbefalet at sende spørgsmålet til Oraklet. Referat fra HB-mødet den 26. september 2007 Side 9 af 9

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - APRIL 2012 JOURNAL CLUB RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER 16 16 I DETTE NUMMER: 6 Generalforsamlinger 10 God praksis ved udvikling

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen? RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010 VERDENSKONGRES DOWN UNDER Ledigheden rammer nu også radiografer PROJEKT- KONFERENCE CONRAD Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014 BERETNING 2015 Blodprøver i Aarhus åbner øjne Det korte og nye Langstrakt overenskomst i lægepraksis Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere