Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde"

Transkript

1 Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Teknik & Miljø Toften Tarm

2 LOKALPLAN NR. 3 - FOR SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning for området. I kommunens midlertidige rammer for lokalplanlægning, 15 rammer, er området udlagt til sommerhusområde og det nævnes, at en lokalplan, der træffer bestemmelser for området skal sikre: at at at områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse samt offentlige formål bebyggelsesprocenten for området under ét ikke o-- vers tiger 10 bebyggelsen ikke opføres med mere end l etage med udnyttet tagetage og at bygningshøjden ikke overstiger S m at mindst lo / 0 af området anvendes til større samlede friarealer fælles for området. I kommunens 21-spildevandsplaner er nærværende område planlagt kloakeret i På det tidspunkt vil der således blive bygget et renseanlæg nord for området, og herfra pumpes det rensede vand ca. 5oo m ud i Ringkøbing fjord.

3 Beskrivelse af lokalplanens indhold. Arealet er overført fra landzone til byzone/sommerhusområde. Bebyggelsen må udgøre lo /o af grundens areal, og bygninger må opføres i een etage med mulighed for udnyttelig tagetage. Udstykning vil blot finde sted som udfyldning indenfor lokalplanens område. Ca. lo /o af arealet bibeholdes som friareal fælles for området. Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentligørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i 2.2. bestemmelser om, at det af planen omfattede område overføres til byzone/sommerhuscmråde. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet af lov om frigørelsesafgift. (Finansministeriets bekendtgørelse nr. 3ol af 12. juni 197o om frigørelsesafgift), samt lov nr. 328 af 18. juni 1969 om tilbudspligt. Lokalplanen indeholder en bestemmelse om, at de i nævnte servitutter ophæves.

4 1. EGVAD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3 FOR^SKLLDBØLj I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2.1. nævnte område LOKALPLANENS FORMÅL 1.1. Formålet med-lokalplanen er at sikre, at de på kortbilaget markerede fællesarealer friholdes for bebyggelse. Det er desuden hensigten med planen^ at få nævnte areal til at fremtræde harmonisk ved at undgå skæmmende former for hegn og skilte m.v., samt ved at bevare de hidtil administrerede ba~ byggelsesregulerende bestemmelser OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kort og omfatter følgende matr.nr.e.: la,le, li,lk,.11,lm, In, lo, lp, Iq, Ir, Is, It, lu, Iv, Ix, ly, Iz, læ, lø, laa, lab, lac, lad, lae, laf, lag, lah, lai, lak, l al, lam, lån, lao, lap, laq, lår, las, lat, lau, lav, lax, lay, laz, laæ, laø, Iba, Ibb, Ibc, Ibd, Ibe, Ibf, Ibg, Ibh. Ibi, Ibk, Ibl. Ibm, lbn,lbo, Ibp, Ibq, Ibr, Ibs, Ibt, Ibu, Ibv, Ibx, Iby, Ibz, Ibæ, Ibø, Ica, lob, Icc, led, Ice, Icf, leg, Ich, Ici, lok, Icl, lom, len, Ico, Icp, del af 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2k, 2 l, 2m, 2n, 2o, 2p, 2q, 2r, 2s, 2t, 2u, 2v, 2x, 2y, 2z, 2æ, 2ø, 2aa, 2ab, 2ac, 2ad, 2ae,2af, 2ag, 2ah, 2ai, 2ak, 2al, 2am, 2an, 2ao, 2ap, 2aq, 2ar, 2as, 2at, 2au, 2av, 2ax, 2ay, 2az, 2aæ, 2aø, 2ba, 2bb, 2bc, 2bd, 2be, 2bf, 2bg, 2bh, 2bi, 2bk, 2bl, 2bm, 2bn, 2bo, 2bp, 2bq, 2br, 2bs, 2bt, 2bu, 2bv, 2bx, 2by, 2bz, 2bæ, 2bø, 2ca, 2cb, 2cc, 2cd, 2ce, 2cf, 2cg, 2ch, 2ci, 2ck, 2cl, 2cm, 2cn, 2co, 2cp, 2cq, 2cr, 2cs, 2ct, 2cu, 2cv, 2cx, 2cy, 2cz, 2cæ, 2cø, 2da, 2db, 2dc, Skuldbøl by, Hemmet sogn 2.2. Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres det under 2.1. nævnte område fra landzone til byzone/sommerhusområde OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1. < Området må.kun anvendes til sommerhusbebyggelse, d. v.s. bebyggelse der kun må beboes i tidsrummet 1. april - 3o. september og uden for dette tidsrum kun i kortvarige ferier, weekends og lignende.

5 3.2. På hver selvstændig matrikuleret ejendom må kun opføres en enkelt beboelse. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at der på hver ejendom udover den nævnte beboelse opføres garage, udhus eller lignende, når det ikke indeholder køkken faciliteter eller lignende og ikke gøres til genstand for særskilt udleje UDSTYKNINGER 4.1. Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med den på kortbilagene retningsgivende udstykningsplan VEJ- OG STIFORHOLD 5.1. Der udlægges areal til følgende veje og stier med en beliggenhed som vist på kortbilagene. Fordelingsvejen C-D 10 m Stamvejene A-B 10 m Adgangsvejene e-f 8 m Adgangsvejene... g h 6 m Stier 4 m 5.2. Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme afskæres som vist på kortbilaget, og der skal sikres de på kortet viste oversigtsarealer, hvor ejeren af arealet er pligtig at drage omsorg for, at der hverken varigt eller midlertidigt forefindes noget af større højde højde end l m over en flåds gennem de tilstødende vejes midtlinier. Denne bestemmelse omfatter ikke sne. \ 5.3. Byggelinier. Langs følgende veje og stier pålægges byggelinier i de nedenfor angivne afstande fra vejmidte, således som vist på kortbilaget: Vejene A-B lo m fra vejmidte Vejen C-D 15 m fra vejmidte Alle bygninger skal holdes 4 m fra skel. Arealet mellem byggelinien og vejskellet må ikke. anvendes til nogen form for bebyggelse LEDNINGSANLÆG 6.1. El-ledninger må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler Der skal etableres spildevandsanlæg i området, og ejere af matr.nr. nævnt i 2.1. er pligtige at tilslutte sig dette, samt at afholde udgifter i forbindelse harmed. Ledningsanlægget vil blive nedgravet i de på kortbilaget viste vej-, sti- og friarealer.

6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med mulighed for indretning af udnyttelig tagetage, 7.3. Bebyggelsens facadahøjde må ikke overstige 2,5 m målt fra terræn til skæringen mellem facade og tagflade Bebyggelsens højde må ikke overstige 6-m Bygninger må ikke opføres nærmere skel end 4 m BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8.1. Ingen form for skiltning eller reklamering må finde sted Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes Medmindre andet godkendes af kommunalbestyrelsen må udvendige bygningssider, herunder tage, kun fremtræde i farver, der er dannet af hvidt, sort eller jordfarver(okker, terra de siena, umbra, engelskrødt, italienskrødt og dodenkop] eller disse sidste farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele kan andre farver dog anvendes UBEBYGGEDE AREALER 9.1. De med signatur viste arealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som friarealer fælles for området 9.2. Arealet indenfor en afstand af loo m fra den til enhver tid værende grænse for don sammenhængende landvegetation er omfattet af strandbeskyttelseslinie, jfr. naturfredningslovens 46, stk Nyplantning på grundene må ikke finde sted nærmere bebyggelse end 2 m. Fornyelse af eksisterende beplantning samt nyplantning skal ske med løvtræer Hegn må kun etableres som levende hegn, samt i umiddelbar nærhed af bygninger som raftehegn, flethegn og lignende når sådanne former kun bahandles med imprægneringsvæsker. Plankeværker og forskellige former for malede hegn og stakitter, plasticbehandlede træhegn, dyrehegn og lignende må ikke opstilles Terrænreguleringer på mere end -r o,5o m i forhold til eksisterende terræn må kun foretages med kommunalbestyrelsens tilladelse.

7 GRUNDEJERFORENING Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere på grunde inden for lokalplanens område Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af de i 9.1. nævnte fællesarealer og -anlæg Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen SERVITUTTER Den af 25. januar 1967 tinglyste servitut på matr. nr. le, li, Ik, l l, Im, In, lo, lp, Iq, Ir, Is, It, lu, Iv, Ix, ly, Iz, læ, lø, laa, lab, lac, lad, lae, laf, lag, lah, lai, lak, lal, lam, lån, lao, lap, laq, lår, las, lat, lau, lav, lax, lay, laz, laæ, laø, Iba, Ibb, Ibc, Ibd, Ibe, Ibf, Ibg, Ibh, Ibi, Ibk, lbl, Ibm, Ibn, Iba, Ibp, vedrørende deklaration om sommerhusbebyggelse m.v. ophæves Den af 12. oktober 1968 tinglyste servitut på matr. nr. Ibq, lom, Ico vedrørende deklaration om sommerhusbebyggelse ophæves Den af 26. september 1968 tinglyste servitut på matr.nr. 2h, 2i, 2r, 2t, 2ae, 2ao, 2ar, 2bd, 2bm, 2bn, 2bo, 2bq, 2bx, 2bæ, 2cq, 2cy vedrørende deklaration om sommerhusbebyggelse ophæves. Således vedtaget i Egvad kommunalbestyrelse den l I henhold til 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående lokalplan endeligt. Egvad kommunalbestyrelse, den 13. marts 1978 P. k. v. i^'"

8 Aflyst I henhold til lokalplan nr. 19 er lokalplan nr. 3 aflyst indenfor det på nederstående kort viste område. Bjerlav: SkllldbØl By Sogn: Hemmet Herred: Nørre-Horne Amt: Ringkøbing

9 LOKALPLAN nr 3 for SKULOBet EGVAD KOMMUNE

10

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN:

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: LOKALPLAN NR. 32. ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: Indledning. side 1 Oversigtskort over lokalplanområdets afgrænsning, side 2 Forholdet til anden

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE PÅ NORDBJERGPLATEAUET PÅ ANHOLT INDLEDNING Dette hæfte indeholder husområde på Anholt. en lokalplan for et sommer- Lokalplanområdet er beliggende

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP . KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Redegnre1 se for lokal p1 anens forhold ti1 anden p1 anlægning. 3. Lokalplan nr. 15 A i Afsnit Il 1: Lo kal p1

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

KOM MUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR. 18 FOR ETSOMMERHUSOMRÅDE VED DINESTRUP STRAND. i 094666:Stt ~1I~ 27 06 ~9 10 10. ~qçhrn.ii

KOM MUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR. 18 FOR ETSOMMERHUSOMRÅDE VED DINESTRUP STRAND. i 094666:Stt ~1I~ 27 06 ~9 10 10. ~qçhrn.ii ULLERSLEV LOKALPLAN KOM MUNE NR. 18 ~qçhrn.ii ~1I~ - - tkun GVI.DIGTMED ~ESTEMPtINCAF~, - ~DOMMERKONTORETS -IEÅSSEKONTRQLAPPARAT ~ 27 06 ~9 10 10 ~booo5oo i 094666:Stt OOT~ FOR ETSOMMERHUSOMRÅDE VED DINESTRUP

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

V e j l e k o m m u n e

V e j l e k o m m u n e L O K A L P L A N N R. 1 0 3 4 For et bolig- og butiksområde ved Brejning V e j l e k o m m u n e GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Brejning Endelig vedtaget i Byrådet den 10.12.2008 Offentligt bekendtgjort

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Boliger ved Provstlund

Boliger ved Provstlund Boliger ved Provstlund Lokalplan 4-2011, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 4-2011 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615 Kort-

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage

LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage LOKALPLAN NR. 52 Fanø Kommune For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage Oktober 1995 2 Lokalplan 52 Fanø Kommune GÆLDENDE FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I SØNDER GREGERSES DAL VED TORP PLANTAGE

Læs mere

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring. LOKALPLAN 163 BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6 STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.dk I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere