VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆKSTPLANEN dit samlede overblik"

Transkript

1 SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker likviditeten. læs side 4-5 Selskabsskatten får et hak nedad, energiafgifterne falder, og boligjobordningen har fået nyt liv. Dette er blot tre af de centrale elementer, som den netop vedtagne vækstplan indeholder. Alt dette vil få væsentlig betydning for langt de fleste danske virksomheder og virksomhedsejere. olketinget vedtog i juni 2013 en F vækstplan, som har til formål at styrke konkurrenceevnen og øge vækst og beskæftigelse i Danmark. Overordnet indeholder planen følgende hovedelementer: Lavere selskabsskat. Selskabsskatten falder gradvist fra 25 til 22 procent. Lavere afgifter på energi, som gør virksomheders produktion billigere. Forøgelse af det planlagte niveau for offentlige investeringer. Styrket indsats for vækst-, eksport- og investeringsfremme og tiltrækning af højkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. En række konkrete lempelser ved blandt andet indførelse af fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring. Bedre adgang til finansiering og likviditet gennem blandt andet forlængede momsfrister. Vækstplanen skal ses i sammenhæng med aftalen om mindsket grænsehandel og genindførelsen af boligjobordningen, som Folketinget vedtog i foråret I dette særnummer gennemgår vi en række af de vigtigste elementer af vækstplanen og forårets aftale, men altså ikke alle. Hvis du har behov for at få mere at vide om, hvilke muligheder vækstplanen giver dig og din virksomhed, er det en god idé at tage en snak med din revisor. Rigtig god læsning. Søren Stemann Beck: GrundlæGGende har man nu fra politisk hold fanget udfordringen med, at momsafregningen falder før kunden betaler. De nye regler afspejler i virkeligheden bare, hvornår kunderne betaler regningen. Nu følger momsafregningen bedre den reelle likviditetseffekt, som momsen har for os. 6-7 boligjobordningen genindføres og udvides 5 3 store energibesparelser selskabsskatten falder: løn eller udbytte?

2 nyt og nyttigt billigere at sælge sin virksomhed forholdene for erhvervsdrivende fonde bliver forbedret, når overtagelse af virksomheder kan ske med skattemæssig succession. Med virkning fra 2016 skal ejeren ikke betale aktieindkomstskat af avancen, når ejeren donerer virksomheden til fonden. Markedet for erhvervsobligationer styrkes markedet for udstedelse af erhvervsobligationer i Danmark styrkes. Det sker ved, at der skabes mulighed for dels at anvende repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser, og dels at bankerne kan udstede obligationer på grundlag af en portefølje af erhvervsudlån. Lovforslaget behandles i næste folketingsår. Bedre vilkår for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere Allerede i dag eksisterer en ordning, der sikrer udenlandske forskere og nøglemedarbejdere gunstige skattevilkår i Danmark. Ordningen indeholder imidlertid visse begrænsninger for de personer, der efter et ophold uden for Danmark ønsker at vende tilbage til den samme danske arbejdsgiver. Denne begrænsning er nu afskaffet. Forhøjet skattekredit til forskning skattekreditten for forsknings- og udviklingsaktiviteter i virksomhederne forhøjes fra år Dermed får virksomhederne bedre muligheder for at gennemføre aktiviteter relateret til forskning og udvikling. Minimumsrente sænkes på indefrosset bo- og arveafgift I forbindelse med generationsskifte, hvor en virksomhed eksempelvis overdrages fra forælder til barn, skal man betale bo eller gaveafgift. Den eksisterende henstandsordning bliver nu lempet. Fremover vil indefrysning fortsat kunne ske i 15 år til en rente svarende til diskontoen plus en procent, men minimumsrenten sænkes fra seks til tre procent. din REViSOR informerer udgiver FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K redaktion Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagchef Peter Nielsen, skatterevisor, fagkonsulent Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og fagkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Jacob Dedenroth Bernhoft, cand.jur., juridisk chef Henrik Carmel, cand.scient.adm., fagkonsulent Henrik Brusgaard, registreret revisor (redaktør) Jan Wie (redaktionssekretær) design og layout Mattias Wohlert tryk Rounborgs grafiske hus. fotos Morten Melhede oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer. issn Redaktionen er afsluttet den 27. juni Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. fsr danske revisorer 2 DIN REVISOR INFORMERER

3 skat % Selskabsskatten falder fra 25 til 22 procent En central del af Vækstplanen består i at nedsætte selskabsskatten. Mange andre lande har gjort dette, og nu er turen kommet til Danmark. Nedsættelsen finder sted over flere år, og den første nedsættelse sker i indkomståret selskabsskatten sænkes for virksomheder i selskabsform. Overordnet falder selskabsskatten i løbet af tre indkomstår fra 25 procent til 22 procent. fuld indfasning i 2016 I 2014 falder selskabsskatten med 0,5 procentpoint og udgør herefter 24,5 procent i indkomståret I 2015 nedsættes selskabsskatten yderligere med 1 procentpoint, og selskabsskatten udgør derfor 23,5 procent i I 2016 sker den endelige indfasning, og selskabsskatten nedsættes således, at den udgør 22 procent i aktieindkomstskatten sættes ikke op Selv om selskabsskatten nedsættes, bliver aktieindkomstskatten ikke sat op. Dermed gælder princippet om, at udbetalinger fra et selskab i form af løn eller udbytte medfører en ens beskatning ikke længere. Dette kan have betydning for dit valg af udbetalingsform. betale sig at modtage udbytte fra dit selskab frem for løn. Men da der er tale om en løbende nedsættelse af selskabsskatten med tre procentpoint frem til år 2016, vil en overvejelse stige i relevans for hvert af de næste tre år. Det er derfor en god ide at gå i dialog med din revisor, så du kan få belyst, om der kan være en skattebesparelse for dig ved at få udbetalt udbytte frem for løn i indkomstårene virksomhedsordningen Driver du din virksomhed som en personligt drevet virksomhed, og anvender du i den forbindelse virksomhedsskatteordningen, kan den løbende nedsættelse af selskabsskatten også få betydning for dig. Dette er tilfældet, hvis du hensætter til opsparing ved brug af virksomhedsskatteordningen, da den a conto skat, der svarer til selskabsskatteprocenten, også bliver mindre. løn eller udbytte? Da aktieindkomstskatten ikke sættes op i takt med en nedsættelse af selskabsskatten, opstår spørgsmålet, om det bedre kan Særnummer, juli

4 moms Længere momsfrister styrker likviditeten Reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig henter årligt en bruttofortjeneste på cirka 22 millioner kroner og betragtes derfor som et mellemstort bureau. Når momsbetalingerne skal overføres til SKAT, er det ikke mange af kunderne, som har betalt deres fakturaer, så bureaudirektør Søren Stemann Beck glæder sig over, at de længere momsfrister i højere grad flugter med hans tilsvarende kundeindbetalinger. ed 26 ansatte og en bruttofortjeneste i omegnen af 22 millioner m kroner betjener reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig typisk kunder med mellemstore budgetter, der gerne vil have full service fra A til Z og på alle platforme. Som administrerende direktør i bureauet bruger Søren Stemann Beck meget af sin tid på at holde styr på de mange interne processer, der knytter sig til bureauets produktion. En af de opgaver, som Søren Stemann Beck bruger meget tid på, er at sikre likviditeten. For selvom bureauet er overskudsgivende og har klaret sig fint igennem krisen, har bureauaet store løbende udgifter, særligt til lønudbetalinger. De færreste af bureauets kunder betaler den tilsendte faktura inden 25 dage. Der går nærmere mellem 30 og 70 dage fra fakturaen er udskrevet, og til pengene er indbetalt. Det betyder, at momsen skal afregnes før fakturaen er blevet betalt af kunden, hvilket belaster likviditeten. Derfor er Søren Stemann Beck meget tilfreds med, at der nu er indført nye regler for afregning af moms. Grundlæggende har man nu fra politisk hold fanget udfordringen med, at momsafregningen falder før kunden betaler. De nye regler afspejler i virkeligheden bare, hvornår kunderne betaler regningen. Nu følger momsafregningen bedre den reelle likviditets effekt, som momsen har for os, forklarer Søren Stemann Beck. Søren Stemann Beck mener, at reglerne bør gøres permanente. Der er ingen tvivl om, at de lidt længere kredittider er kommet for at blive, og det bør reglerne for momsafregning rette sig ind efter, så 4 DIN REVISOR INFORMERER

5 virksomhedsøkonomi 0-5 nye momsfrister fra Virksomheder med en 5-15 omsætning op til fem millioner kroner skal med virkning fra 2014 afregne moms halvårligt med 60 dages betalingsfrist frem for kvartalsvist med 40 dages frist. Virksomheder med en omsætning mellem fem og 15 millioner kroner årligt vil med virkning fra 2014 få udskudt momsafregningen fra de nuværende 40 dage til 60 dage. Nye iværksætterlån og yderligere eksportgaranti Vækstplanen giver mulighed for vækstlån til iværksættere samtidig med, at EKF (EksportKreditFonden) får tilført mulighed for at give eksportgarantier for op mod 15 milliarder kroner. VÆKSTLåN For iværksættere Vækstfonden vil som en nyhed kunne tilbyde vækstlån til iværksættere. Ordningen skal styrke adgangen til finansiering for primært iværksættere, der har et relativt stort finansieringsbehov (mere end to millioner kroner), og som ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed. Denne gruppe af iværksættere falder i dag uden for Vækstfondens eksisterende ordninger. Der vil blive oprettet en mulighed for at få et iværksætterlån i årene , og det er et krav, at et iværksætterlån medfinansieres privat med 25 procent per vækstlån. Den endelige aftale er dog endnu ikke vedtaget. YdErLigErE garantikapacitet i EKF Garantikapacitet i EKF styrkes. Mange eksportvirksomheder oplever fortsat, at deres kunder har vanskeligt ved at opnå finansiering, og der er i dag derfor et stort pres på efterspørgslen efter garantier fra EKF. Med den styrkede garantikapacitet sikres det, at efterspørgslen efter garantier også i de kommende år kan imødekommes, så danske eksportvirksomheder ikke mister ordrer som følge af deres kunders manglende adgang til finansiering. Styrkelsen vil isoleret set give EKF mulighed for at udstede nye eksportgarantier for op mod 15 milliarder kroner i de kommende år Virksomheder med en årlig omsætning på mellem 15 og 50 millioner kroner har i dag en momskredittid på 25 dage. Med virkning fra 2014 bliver kredittiden forlænget ved at angivelsesfristen og betalingsfristen er forlænget til 60 dage. Afgiftslempelser på en række områder Vækstplanen medfører, at en række moms og erhvervsafgifter nedsættes. Hermed bliver det billigere at drive virksomhed, og din virksomheds konkurrenceevne i forhold til udlandet forbedres. emballageafgift AfskAffes fra 2015 Den vægtbaserede emballageafgift afskaffes fra Dette forventes at medføre en direkte reduktion af virksomhedernes produktionsomkostninger og give lettelser i virksomhedernes administrative byrder. vi ikke bliver belastet af, at vi skal betale til SKAT, før vi har fået pengene fra kunderne, siger han. Med den midlertidige forlængelse af kredittiden er der skabt endnu bedre mulighed for, at Søren Stemann Beck og de øvrige ansatte hos Gorm Larsen & Zornig kan koncentrere sig om de kreative processer. Vi vil lave reklame, der flytter kunder. Ikke bare en flot annonce. Kunderne skal gøre noget. Komme ned i butikken eller komme ned og få en prøvetur i bilen. større momsfradrag for hotelovernatninger Momsfradraget for virksomheders hotelovernatninger i Danmark øges fra 50 til 75 procent. Det større momsfradrag indføres fra og med el-distributionsbidrag bortfalder Virksomhedernes betaling af el distributionsbidraget bortfalder fra og med energispareafgiften (Co2-AfgIft) på elektricitet falder bort Virksomhedernes betaling af energispareafgiften (CO2 afgift) på elektricitet afskaffes fra og med energiafgifterne på brændsler til proces nedbringes Energiafgifterne på brændsler til proces nedbringes til EU s minimumsafgifter fra og med Særnummer, juli

6 vækst Jeg får en ny ordre hver dag Den 25. april 2013 vågnede tømrer og snedkermester Steen Andersen ved, at telefonen ringede, og en kunde bestilte en opgave. Det var en oplevelse, som Steen Andersen ikke havde haft mange af i det nye år efter udløbet af boligjobordningen den 31. december I øjeblikket modtager tømreren i gennemsnit en ordre dagligt. teen Andersen driver sit eget S tømrer og snedkerfirma Byggeringen.dk ApS, og han er eneste ansatte i virksomheden, der ligger i Herlev uden for København. De sidste tre måneder havde været hysteriske, og jeg arbejdede 14 timer dagligt alle ugens syv dage helt frem til den 23. december, fortæller Steen Andersen. Men fra den ene dag til den anden blev tingene vendt på hovedet. På et tidspunkt tænkte jeg på, om min telefon mon var gået i stykker. Jeg modtog stort set ingen opringninger, og jeg havde meget lidt at lave. Selv om det var vintertid, var jeg spændt på fremtiden. Men den 24. april 2013 kunne den sene Radioavis fortælle, at regeringen sammen med et bredt flertal havde indgået en aftale om en vækstpakke, hvor boligjobordningen blev genindført, endda med tilbagevirkende kraft og udvidet til også at gælde fritids og sommerhuse. På tre uger har jeg fået ordrer for mere end kroner. I 2012 omsatte min virksomhed for cirka 3,8 millioner kroner, og på 20 dage har jeg fået over 18 procent af årets omsætning hjem, afslutter Steen Andersen. 6 DIN REVISOR INFORMERER

7 regnskab Boligjobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 Den tidligere Boligjobordning udløb med udgangen af En del af vækstplanens består i at genindføre ordningen i 2013 og 2014 endda i en udvidet model. Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft for Boligjobordningen er også kendt i folkemunde som enten servicefradraget eller håndværkerfradraget. Når reglerne bliver genindført i 2013 og 2014, er det med udgangspunkt i de samme forudsætninger, der gjorde sig gældende for den tilsvarende ordning, der udløb i HVor meget og HVAd KAN FrATrÆKKES? Du kan få fradrag på kroner (inklusive moms) om året for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. De kroner gælder for hver person over 18 år i hustanden. Da der er tale om et ligningsmæssigt fradrag, svarer besparelsen til cirka kroner i skat per person i husstanden. Du kan på SKATs hjemmeside finde listen med de ydelser, der er omfattet af fradraget. SommErHuSE Nu også med i ordningen Boligjobordningen omfatter nu også danske og udenlandske sommer- og fritidshuse. Disse boliger var ikke omfattet af den gamle ordning, der udløb i For at få fradrag for ydelser til disse boliger, er det en betingelse, at der betales ejendomsværdiskat for boligen. Du skal dog være opmærksom på, at ordningen først gælder for disse boliger fra den 22. april Ordningen udløber også for disse boliger i Man skal gennemføre følgende fire trin for at fradraget kan godkendes af SKAT: 1. Bestilling af en ydelse, der fremgår af SKATs omtalte liste 2. Elektronisk betaling eksempelvis med dankort eller via netbank 3. Indberetning af udgifterne til SKAT i TastSelv 4. Opbevaring af dokumentationen for arbejdet Fradrag for sygeog arbejdsskadeforsikringer fra 2015 når du tegner syge- og arbejdsskadeforsikring for dit personale, kan du trække udgifterne fra. For selvstændige er det ikke lovpligtigt at tegne arbejdsskadeforsikring, men det er muligt at tegne forsikringer for selvstændige i de fleste forsikringsselskaber, der sælger arbejdsskadeforsikringer. Hidtil har selvstændige ikke haft mulighed for at fratrække udgifter til egen forsikring, men kun til ansattes syge- og arbejdsskadeforsikringer. Vækstplanen ændrer nu på dette, så også selvstændigt erhvervsdrivende fra og med 2015 kan få fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikringer. Medhjælpende ægtefællers forsikringer er også omfattet af den nye fradragsret. De nye regler gælder for selvstændige, som ikke driver aktiviteterne i selskabsform. Hvis du er direktør i et anpartsselskab, er forsikring mod arbejdsskade lovpligtig, og syge- og arbejdsskadeforsikring er allerede i dag omfattet af fradragsret. Særnummer, juli

8 vigtige datoer juli 2013 august 2013 september 2013 oktober Selvangivelse for selvstændige, restskat (personer) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), feriekonto (timelønnede), indberetning af e-indkomst (små) 15. Lønsumsafgift (kvartal + måned) 22. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Liste (store og mellem) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 7. ATP 12. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), indberetning af e-indkomst (små) 15. Endelig lønsumsafgift 2012 (personlig + virksomhed), lønsumsafgift (måned) 19. Månedsmoms (store), kvartalsmoms for juni (mellem) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 26. Månedsmoms (store), liste (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 2. Halvårsmoms (små) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små). indberetning af e-indkomst (små) 16. Lønsumsafgift (måned) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige, restskat (personer) 25. Månedsmoms (store), liste (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Feriekonto (timelønnede), indberetning af e-indkomst (små) 16. Lønsumsafgift (kvartal + måned) 21. B-skat + AM-bidrag selvstændige, restskat (personer) 25. Månedsmoms (store), liste (store og mellem) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) godt at vide dagpenge 2013 Sats per dag: kr. sygedagpenge 2013 Maksimalt per uge: kr. Yderligere oplysninger: diskontoen 6. juli ,00 pct. 1. juni ,25 pct. 9. december ,75 pct. 4. november ,00 pct. 8. juli ,25 pct. 8. april ,00 pct. 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. Yderligere oplysninger: befordringsfradrag km: kr km: ,13 kr. Over 120 km: ,07 kr. kørselsgodtgørelse 2013 Egen bil eller motorcykel per km Indtil km ,82 kr. Over km ,13 kr. Egen cykel eller knallert per km.... 0,51 kr. rejsegodtgørelse 2013 Logi efter regning eller per døgn kr. Fortæring per døgn kr. Tilsluttende døgn per time ,96 kr. Fri morgenmad ,25 kr. Fri frokost ,50 kr. Fri middag ,50 kr. 25 procent godtgørelse ,75 kr. straksafskrivning 2013 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr. nettoprisindeks Maj ,6 April ,4 Marts ,7 Februar ,5 Januar ,7 December ,1 November ,5 Oktober ,7 September ,8 August ,5 Juli ,1 Juni ,1 Yderligere oplysninger: Riv ud og gem

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Aftaler om Væks Væk tp st l p a l n DK a n DK April 2013

Aftaler om Væks Væk tp st l p a l n DK a n DK April 2013 Aftaler om Vækstplan DK April 2013 Aftaler om Vækstplan DK April 2013 Indhold 1. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan (24. april 2013)...

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor 4. Forhøjelse af den progressive

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere