Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen"

Transkript

1 Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 20. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard (A) Christian Jørgensen (V) Henning Due Lorentzen (A) Jane Findahl (F) Jean Brahe (C) Kenny Bruun Olsen (V) Lars Ejby Pedersen (A) Ole Steen Hansen (A) Susanne Eilersen (O) Henning Due Lorentzen Jane Findahl Lars Ejby Pedersen Side 1

2 Indholdsfortegnelse 79 Godkendelse af dagsorden budgetopfølgning Økonomiudvalgets eget område budgetopfølgning - samlesag hele kommunen Den videre budgetlægning Frigivelse af anlægsmidler Frigivelse af puljemidler - Ældrepuljen Omprioritering af anlægsmidler Fredericia Teater - regnskab Fredericia Teater - garanti for kassekredit Fredericia Teater - økonomisk instruks og vedtægtsændring Kommuneplantillæg nr.5, Revidering af bilag 1, bevaringsværdige bygninger Byfornyelse Udviklingsstrategi Ansøgning om tilskud til markedsføring af Madsby Pige Cup Ændring af mødetidspunkt Lukket - Salg af kommunale ejendomme Lukket - Erhvervsjord Lukket - Orientering fra borgmester, udvalgsmedlemmer og kommunaldirektør...43 Side 2

3 79 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen, Jane Findahl Side 3

4 80 1. budgetopfølgning Økonomiudvalgets eget område Sagsnr.:14/3028 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring, gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelsen Borgerservice og administration. Status på indsatsområder er vedlagt som bilag. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene i skemaet dækker perioden til og med marts 2014: Mio. kr. Drift Serviceudgifter Korrigeret budget 1. Budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Administrativ organisation 190,832 7,003-6, ,469 Tværkommunalt 153,583-2,660-7, ,278 Politisk organisation 11,649-0,016 0,000 11,633 Forsikringer 16,772-6,959 0,000 9,813 Serviceudgifter i alt 372,836-2,632-14, ,193 Dong Energy A/S, tj.pensioner 1,659 0,000 0,000 1,659 Drift i alt 374,495-2,632-14, ,852 Anlæg Kvalitetsfondsanlæg -40,228 0,000 0,000-40,228 Øvrige skatteanlæg -0,778 1,263-0,375 0,110 Side 4

5 Jordforsyning -4,199-0,938 0,000-5,137 Danmark C 1,654-0,001 0,000 1,653 Anlæg i alt -43,551 0,324-0,375-43,602 Finansielle poster Tilskud og udligning -947,528 0,000 0,000 Skatter ,442 0,000 0, , ,442 Renter 22,802-0,879 0,000 21,923 - Balanceforskydniger -8,663-1,000 0,000 9,663 Afdrag på optagne lån 119,680 0,775 0, ,455 - Låneoptagelse -62,450 6,330 0,000 56,120 Finansielle poster i alt -3108,601 5,226 0, ,375 Total ,657 2,918-14, ,125 + = udgift / lån af næste år (underskud), - = indtægt / opsparing (overskud) I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over vedtaget budget, eventuelle meddelte tillægsbevillinger samt spare-/låneoverførsler fra 2013 (godkendt af Byrådet d. 24. marts 2014). 1. budgetopfølgning Kolonnen 1. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. For drift og anlæg er der en tilretning på i alt -2,308 mio. kr., som alle er ordinære budgetopfølgningssager. For driften er de væsentligste af sagerne: Omplaceringer: -5,663 mio.kr. udmøntes fra barselsfonden (0,785 mio.kr. er omplaceret til afdelinger under Økonomiudvalget). -1,055 mio.kr. omplaceres fra HR til Pleje vedr. voksenelever. Side 5

6 -0,648 mio.kr. omplaceres fra HR til Serviceafdelingen vedr. forlig i pausesag. -2,000 mio.kr. netto omplaceres fra Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget til Økonomi vedr. Intern revision og controlling. 6,959 mio.kr. omplaceres fra Forsikringsafdelingen til HR vedr. arbejdsskadeforsikring (begge områder under ØK) 1,491 mio.kr. udmøntes vedr. yderligere indkøbsbesparelse (for Økonomiudvalget er besparelsen 0,314 mio.kr. i 2014). Kassesager: 1,600 mio.kr. vedr. midler til lederuddannelser (ny lovgivning). For anlæg er de væsentligste af sagerne: 0,500 mio.kr. fremrykkes fra 2015 til 2014 vedr. Digitalisering af byggesagsarkiv. Salgsindtægter for i alt 2,825 mio.kr. omplaceres fra Jordforsyning til Investeringspulje. For finansielle poster er den væsentligste af sagerne: Afdrag på lån: I forbindelse med den endelige opgørelse af låneadgangen for 2013 giver regnskabsårets forbrug en mindre låneadgang end der primo 2014 er hjemtaget a conto. I henhold til lånebekendtgørelsen skal dette for meget hjemtagne låneprovenu tilbagebetales og er indregnet i 1. budgetopfølgning med 6,330 mio. kr. I bilaget Specifikation til 1. budgetopfølgning er alle sager nævnt. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventet Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Økonomiske konsekvenser: Beskrives under Sagsbeskrivelse og Vurdering Vurdering: Det er Økonomis vurdering, at 1. Budgetopfølgning overholder principperne for økonomistyring samt at budgettet holdes. Indstillinger: Økonomi indstiller at: Side 6

7 1. Der søges om tillægsbevilling/omplacering på -2,632 mio. kr. til serviceudgifter i 2014, hvoraf 1,186 mio.kr. fremrykkes fra 2018 (teknisk tilrettes i forbindelse med budgetlægnigen). Se bilag. 2. Der søges om tillægsbevilling/omplacering for i alt 0,324 mio. kr. til anlægsprojekter i 2014, hvoraf 0,500 mio.kr. fremrykkes fra 2015 (teknisk tilrettes i forbindelse med budgetlægnigen). 3. Der søges om anlægsbevillinger og tillægsbevilling til anlægsbevillinger for i alt -2,156 mio.kr., hvorved de afsatte rådighedsbeløb frigives (se bilaget Oversigt over anlægsbevilling_tillægsanlægs-bevilling ). 4. Status på indsatsområderne tages til efterretning. 5. Sagen videresendes til Byrådet. Bilag: Åben - Specifikaiton til 1. Budgetopfølgning.pdf Åben - Borgerservice og administration 2014.pdf Åben - Oversigt over anlægsbevilling_tillægsanslægsbevilling.pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt som indstillet Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen, Jane Findahl Side 7

8 81 1. budgetopfølgning - samlesag hele kommunen Sagsnr.:14/4699 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgenes indsatsområder i aktivitetsbeskrivelserne. Denne status kan ses i udvalgssagerne. Nedenstående tabel viser ændringer som følge af 1. budgetopfølgning samt udvalgenes indmeldte udfordringer. I bilaget Økonomisk oversigt 1. budgetopfølgning vises den aktuelle økonomiske situation efter 1. budgetopfølgning. 1. budgetopfølgning Ændret spar/lån Forventet regnskab Skatter og generelle tilskud ,0 Serviceudgifter 2,1 19, ,5 Øvrige driftsudgifter 1,0 970,7 Renter -0,9 21,9 Resultat af ordinær drift 2,2-78,9 Anlæg 1,2 59,6 Resultat skattefinansierede område 3,4-19,3 Jordforsyning/Danmark C -0,9 0,7 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) -8,0 5,0 Resultat før finansielle poster -5,6-13,6 Låneoptagelse 6,3-56,1 Afdrag på lån 0,8 120,5 Resultat i alt 1,5 50,8 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning 1. budgetopfølgning Ændret spar/lån Forventet regnskab Likvide aktiver primo -28,8 Drift, anlæg og finansielle poster -1,5-50,8 Side 8

9 Øvrige finansforskydninger 1,0 2,0 Likvide aktiver ultimo -77,6 Likvide aktiver gennemsnit 168,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto + = udgift, - = indtægt 1. budgetopfølgning Kolonnen 1. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. Alle sager er specificeret i bilag på sagen. Nedenfor er de væsentligste sager gennemgået: Resultat af ordinær drift Den skattefinansierede drift er rækkerne serviceudgifter, øvrige driftsudgifter og renter. Der er en samlet tilretning på i alt 2,2 mio. kr. med henholdsvis 2,1 på serviceudgifter, 1,0 mio. kr. på øvrige driftsudgifter og 0,9 mio. kr. til renter. Tilretningen på serviceudgifterne vedrører primært midler til lederuddannelse på 1,6 mio. kr. som følge af ny lovgivning. Opkrævningen af byggerenter på Thygesminde betyder, at der lægges 0,8 mio. kr. i kassen. Derudover sker der en omplacering mellem renter og afdrag på -0,8 mio. kr. Der er sket en rentekorrektion af mellemværende på det brugerfinansierede område på 0,6 mio. kr. Anlæg og Jordforsyning På anlæg er der i budgetopfølgningen omplaceret salgsindtægter for i alt 2,8 mio. kr. til Investeringspuljen. Brugerfinansieret område Den samlede regulering udgør -8,0 mio. kr., heraf er -7,4 mio. kr. et kasseindlæg på anlæg på grund af udarbejdelsen af nyt anlægsprogram, og -0,6 mio. kr. i rentekorrektion jævnfør ovenstående afsnit om renter. Baggrunden er at området tidligere har udarbejdet et stort anlægsprogram, men programmet er ikke igangsat, idet hele den fremtidige situation først skal afklares. Afdrag på lån I forbindelse med den endelige opgørelse af låneadgangen for 2013 giver regnskabsårets forbrug en mindre låneadgang end der primo 2014 er hjemtaget a conto. I henhold til lånebekendtgørelsen skal dette for meget hjemtagne låneprovenu tilbagebetales og er indregnet i 1. budgetopfølgning med 6,3 mio. kr. I bilaget 1 budgetopfølgning specifikation er alle sager nævnt. Side 9

10 Ændret spar/lån Kolonnen Ændret spar/lån indeholder de udfordringer, der er indmeldt i forbindelse med 1. budgetopfølgning fra fagudvalgene. Social- og Omsorgsudvalget har i forbindelse med 1. budgetopfølgning indmeldt et forventet lån af kommende års budget på 19,8 mio. kr. vedrørende Voksenservice. Økonomiske konsekvenser: Se sagsbeskrivelse. Vurdering: Principper for Økonomistyring Økonomi vurderer, at kommunens principper for økonomistyring er overholdt i budgetopfølgningen. Kommunens samlede økonomi Resultat i alt er forværret med 41,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. De primære årsager hertil er, at overskuddet på ordinær drift forventes forværret med 33,5 mio. kr. samt regulering af låneoptagelse med 6,3 mio. kr. Der er 2 hovedforklaringer på det reducerede overskud på ordinær drift: For det første besluttede Byrådet ved vedtagelsen af Spar/lån, at uspecificerede besparelser, usikre indtægter og merforbrug befordring for i alt 11,7 mio. kr. skulle dækkes af midler, som blev lagt i kassen i Der er således tale om en forværring af indeværende års driftsresultat, som er finansieret af midler fra sidste år. For det andet melder Social- og Omsorgsudvalget, at Voksenservice kommer ud af 2014 med et merforbrug på 19,8 mio. kr., hvis der ikke gribes ind. Udvalget har derfor igangsat udarbejdelsen af en handlingsplan, som har til formål at imødegå udgiftspresset. Økonomi anbefaler, at der i årets resterende måneder fokuseres på, at de økonomiske rammer overholdes. En vedvarende ubalance vil sætte økonomien under pres og vil have som konsekvens, at reduktionskravet i budgetlægningen øges. Voksenservice Som nævnt ovenfor forventes det, at Voksenservice kommer ud med et merforbrug på 19,8 mio. kr. i Merforbruget skal ses i lyset af, at der ved sidste års budgetlægning blev besluttet følgende: Side 10

11 Gammel gæld for i alt 18,5 mio. kr. slettes Gæld for 2013 gøres afdragsfri i 4 år Området blev tilført 10 mio. kr. årligt fra 2014 og frem Området blev samtidig pålagt at gennemføre besparelser for ca. 10 mio. kr. årligt med henblik på at imødegå det stigende udgiftspres Det må altså konstateres, at området fortsat har udfordringer med at overholde de økonomiske rammer. Udvalget fremhæver følgende årsager til merforbruget: Merudgifter på egne tilbud Merudgifter køb og salg af pladser Efterslæb besparelseskrav For en nærmere beskrivelse af årsager henvises der til udvalgssagen. Som nævnt ovenfor udarbejder udvalget en handlingsplan med udgiftsdæmpende aktiviteter. Handlingsplanen præsenteres på udvalgsmødet i juni. Økonomi anbefaler, at områdets økonomi følges nøje, herunder at initiativer i handlingsplanen har den forventede effekt. Indstillinger: Økonomi indstiller, at budgettet tilrettes med de i sagsfremstillingen anførte ændringer. Bilag: Åben - Ansøgning om anlægsbev-tillægsanlægsbev - 1 BO 2014.pdf Åben - Økonomisk oversigt 1BO 2014.pdf Åben - 1 Budgetopfølgning specifikation.pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen, Jane Findahl Side 11

12 Side 12

13 82 Den videre budgetlægning Sagsnr.:14/4439 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 18. marts budgetstrategien for den igangværende budgetlægning. Strategien sigter mod at skabe balance mellem udgifter og indtægter. For at opnå dette skal der gennemføres servicetilpasninger og effektiviseringer for mio. kr. Udvalgene har på deres møder i april og maj arbejdet med at finde disse budgetreduktioner. På mødet vil borgmesteren give en orientering om status på dette arbejde. Med denne sag lægges der op til en drøftelse af, hvordan den videre budgetlægning skal forløbe, særligt under hensyntagen til visionsprocessen, som netop er igangsat. Budgetforslag til 1. behandling Medio juni indgås der mellem regeringen og KL aftalen om kommunernes økonomi. Med afsæt i aftalen kan Økonomi udarbejde det såkaldte basisbudget, som danner grundlag for den videre budgetlægning. Basisbudget og udvalgenes bidrag til servicetilpasninger og effektiviseringer kan herefter anvendes til udarbejdelse af et budgetforslag til 1. behandling. Borgmesteren foreslår, at budgetforslaget udarbejdes på baggrund af en bred drøftelse mellem partierne. Budgetforslaget kan selvfølgelig justeres undervejs som følge af høringssvar eller andet. Konkret foreslås det, at der afholdes et budgetseminar den 21. august, hvor basisbudget, servicetilpasninger og effektiviseringer samt budgetforslag gennemgås og drøftes. Borger- og medarbejderinddragelse i budgetprocessen Årets budgetlægning er vanskelig og derfor er alle bidrag til processen værdifulde for Byrådet. Borgmesteren foreslår på denne baggrund, at medarbejdere, borgere, interesseorganisationer m.fl. inviteres til at bidrage med gode idéer på følgende vis: Forslagskasse på kommunens hjemmeside Det foreslås, at der oprettes en elektronisk forslagskasse på kommunens hjemmeside, hvor alle kan aflevere forslag til servicetilpasninger og effektiviseringer. Muligheden for at stille forslag vil blive annonceret via pressemeddelelser til de lokale medier. Det er ikke tanken, at alle får direkte svar på deres idé, men alle idéer vil som minimum blive læst og vurderet af den ansvarlige direktør for området. Forslagskassen vil være åben hele juni måned. Side 13

14 Herudover vil der være andre muligheder for borgerinddragelse. Høring Budgettet vil på sædvanlig vis blive sat i høring mellem 1. og 2. behandlingen. Det foreslås, at høringsperioden er fra den september, og at høringssvar afleveres elektronisk på kommunens hjemmeside. Dialogmøde I Fredericia har der hidtil været tradition for medio september at invitere borgere m.fl. til dialogmøde om budgettet. Det lægges op til en drøftelse af, om man fortsat ønsker denne form for debat, eller om det evt. skal gribes an på anden vis. Inddragelse via MED-system/brugerbestyrelser/interesseorganisationer I den nye MED-aftale er det forudsat, at medarbejderne sikres medindflydelse og medbestemmelse på et så tidligt tidspunkt, at inddragelsen kvalificerer beslutningsgrundlaget. Det foreslås derfor, at MED-systemet løbende holdes orienteret om status i budgetlægningen. Der er allerede afholdt flere møder med HMU, hvor budgetstrategi og det videre forløb er drøftet. Endvidere vil der blive afholdt møder for MED-system og tillidsrepræsentanter før og efter sommerferien om henholdsvis kommuneaftalens og budgetforslagets indhold. Endvidere foreslås det, at udmøntningen af servicetilpasninger og effektiviseringer sker i et tæt samarbejde med alle MED-udvalg, brugerbestyrelser og interesseorganisationer. Det enkelte fagområde har selv ansvaret for, hvordan det gøres mest hensigtsmæssigt. Medudvalgenes inddragelse drøftes nærmere på et møde den 27. maj med deltagelse af borgmesteren. Tidsplan og sammenhæng til visionsproces Årets budgetlægning sker sideløbende med visionsprocessen. I nedenstående tabel er skitseret, hvordan visionsproces, budgetlægning og medinddragelse finder sted: Tid Vision Budget Medinddragelse Maj Forårsdag Byrådet drøfter temaer Servicetilpasninger Udvalg beslutter forslag til budgettet som efterfølgende kvalificeres frem Juni Workshops Workshops om til sommerferien Temamøde Gennemgang af Forslagskasse Idéer til Side 14

15 temaer kommuneaftale servicetilpasninger og effektiviseringer August Basisbudget Kommuneaftale m.m. indarbejdes Budgetforslag Aftale om budgetforslag September Endeligt forlig Evt. justeringer som følge af høring m.m. September og frem November Dialog Dialog om den kommende vision Høring Budgetforslag i høring Dialogmøde Dialogmøde for borgerne Medinddragelse MED-udvalg, brugerbestyrelser og interesseorganisationer inddrages i udmøntning Opdateret tidsplan for budgetprocessen er vedlagt sagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Se sagsbeskrivelse. Indstillinger: Borgmesteren indstiller: 1. at budgetforslaget til 1. behandlingen udarbejdes på grundlag af drøftelser mellem alle Byrådets partier 2. at medinddragelse af borgere, medarbejdere, interesseorganisationer m.fl. sker gennem forslagskasse til på Side 15

16 hjemmesiden, høring og inddragelse af MED-udvalg, brugerbestyrelser og interesseorganisationer 3. at Økonomiudvalget drøfter et evt. dialogmøde herunder form og indhold Bilag: Åben - Budgettidsplan Beslutning i Økonomiudvalget den : Punkt 1 og 2 blev godkendt som indstillet. Pkt. 3 blev drøftet. Model drøftes på næste møde. Herudover besluttes det, at der indføres et fleksibelt ansættelsesstop. Budgetseminar afholdes den 21. august Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen, Jane Findahl Side 16

17 83 Frigivelse af anlægsmidler Sagsnr.:14/4063 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet har på anlægsbudgettet i 2014 afsat kr. til indkøb af køretøjer. Som følge af den stramme driftsøkonomi Brand & Redning har ønsker man at bruge de afsatte anlægsmidler til indkøb materiel som er blevet aktuel Arbejdstilsynet besøg på Brandstationen. Arbejdstilsynet har på baggrund af et ønske fra Arbejdsministeren i , gennemført en analyse af arbejdsmiljøet ved Redningsberedskaberne i Danmark. Baggrunden for ministerens ønske, var konstateringen af en forøget række af kræfttilfælde blandt brandmandskab i landets beredskaber. Formålet med Arbejdstilsynet besøg, var at vurdere om de procedurer, der i dag benyttes i forbindelse med brand i bygninger/røgfyldte miljøer, indsatser i bygninger med asbest samt den efterfølgende håndteringen af udstyr og materiel efter disse former for indsatser, opfylder gældende arbejdsmiljølovgivning. Arbejdstilsynet har ved et anmeldt tilsyn på brandstationen i sommeren 2013, samt efterfølgende uanmeldt tilsyn ved en enkelt brandindsats i efteråret 2013, vurderet på Brand & Rednings arbejdsmiljø. Resultat af Arbejdstilsynet besøg har bevirket, at der skal anskaffes flere indsatsdragter, laves bedre vaske- og tørre faciliteter i rene/urene zoner i værkstedet samt investeres i en ny kompressor til fyldning af røgdykkerflasker. Arbejdstilsynet er kommet med generelle anbefalinger omkring procedurer ved indsatse og det betyder en forøget indsats tid på det enkelte skadested og væsentligt større slidtager på diverse materiel. Det er baggrunden for ønsket om at bruge disse anlægsmidler til indkøb af materiel til personlige værnemidler samt en ny kompressor. Brand & Redning har ikke mulighed for inden det afsatte driftsbudget at afholde udgifterne. Økonomiske konsekvenser: Der ønskes frigivet anlægsbevillingen på budget Vurdering: Ved at bruge de afsatte midler til indkøb af en ny kompressor, flere indsatsdragter, ombygge vores vaske og tørre faciliteter vil Brand & Redning kunne opfylde de krav som arbejdstilsynet stiller til vores arbejdsmiljø. Side 17

18 Målet med er bedre arbejdsmiljø er at imødegå eksponeringen af røg og asbest partikler, og dermed mindske risikoen for kræft iblandt brandmandskabet. Anskaffelse af nye køretøjer til beredskabet, udskydes indtil videre. Indstillinger: Brand & Redning indstiller, at Beredskabskommissionen anbefaler Byrådet, at de budgetlagte midler på kr. på anlægsbudget for 2014 til indkøb af køretøjer i stedet benyttes til anskaffelse af personlige værnemidler og ny kompressor. Bilag: Beslutning i Beredskabskommissionen den : Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen, Jane Findahl Side 18

19 84 Frigivelse af puljemidler - Ældrepuljen Sagsnr.:13/13297 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har ved godkendelsesbrev af 5. februar 2014 fået andel i den milliard, der blev afsat på finansloven for 2014 til et permanent løft at indsatsen på det kommunale ældreområde. Fredericia Kommunes andel udgør 9.3 mio. kr. Der er bl.a. bevilget puljemidler til: Etablering af et Kraftcenter for ældre medborgere ved en udvidelse af det eksisterende aktivitetscenter i indre by (IP Schmidt), hvor forebyggende indsatser i form af fysiske aktiviteter, som træning og motion og sociale indsatser, hvor sammenhold og netværk skabes, kan finde sted i endnu større målestok. Udvidelsen og den dermed forbundne ombygning af 1. sal indebærer blandt andet: Etablering af handicapvenlige toiletter, nedrivning af eksisterende interne mure med henblik på dannelse af større og mere anvendelige rum til dels foredrag og kurser, dels ældrevenlig motion som stolegymnastik, samt plads til de kommunale medarbejdere, jf. tidligere beskrivelse. Folde og skydedøre vil sikre fleksibiliteten. Indlægning af teleslynge. Udgifterne består således dels i arbejdsløn, dels anskaffelse af materiel til ombygning og til indretning. De samlede ombygningsudgifter er beregnet til at udgøre i alt 5,6 mio. kr. Det tildelte puljebeløb udgør i 2014 kr Arbejdet med ombygningen af IP Schmidt kan ikke realistisk set gennemføres inden udgangen af 2014 og derfor ansøges der om det resterende beløb på kr. i forbindelse med ansøgning til ældrepuljen for Økonomiske konsekvenser: Der er ingen økonomiske konsekvenser for Fredericia Kommune, da hele anlægsarbejdet er fuldt finansieret af puljemidler afsat på finanslovens til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat driftsmidler til kraftcentret. Dette medtages i den videre proces. Vurdering: Ombygning af IP Schmidt er behandlet af Social- og Omsorgsudvalget i forbindelse med indsendelse af ansøgning om puljemidler i januar Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller, at: Side 19

20 1. der i forbindelse med ombygningen af IP Schmidt søges Byrådet om en samlet anlægsbevilling og frigivelse på 5,6 mio.kr. i udgifter samt 5,6 mio.kr. i indtægter. 2. rådighedsbeløbet optages med udgifter/indtægter på kr. i 2014 og udgifter/indtægter på kr. i Beløbet på kr. som forventes bevilget i 2015 indarbejdes som en teknisk tilretning i forbindelse med budgetlægningen for Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Indstillingerne anbefales. Fraværende: Frances O Donovan Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen, Jane Findahl Side 20

21 85 Omprioritering af anlægsmidler Sagsnr.:14/4894 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I forbindelse med den kommende skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014, er der behov for at oprette lærerarbejdspladser på skolerne i Fredericia Kommune. Der er ikke afsat særskilte anlægsmidler til oprettelse af lærerarbejdspladser. Forvaltningen har i samarbejde med Ejendomsafdelingen udarbejdet forslag til finansiering af projektet, der samlet koster 4,070 mio. kr. Finansieringsforslaget er tilvejebragt via omprioriteringer fra eksisterende anlægspuljer. Økonomiske konsekvenser: Nedenstående oversigt viser, hvorledes anlægsmidler fra andre projekter kan omprioriteres til lærerarbejdspladser. Anlægsmidler, der omprioriteres: Kr. Rådhuset, tagrenovering Kirstinebjergskolen afd. Indre Ringvej, tagrenovering Kirstinebjergskolen afd. Bøgeskov, nye facadeplader Kirstinebjergskolen afd. Egumvej, solafskærmning Fjordbakkeskolen afd. Skærbæk, opret. af belægning I alt Skoleområdet råder over to puljer, der samtidig kan omprioriteres til projektet. Anlægsmidler fra skoleområdet (uforbrugte) Kr. Skolerenovering - restpulje Pulje vedr. skolestruktur I alt Ved brug af ovenstående finansieringsmodel, vil det samlede anlægsprojekt til lærerarbejdspladser se således ud: Samlet finansieringsmodel Kr. Samlet anlægspulje som omprioriteres til projektet Udgifter til lærerarbejdspladser Udgifter til kontorinventar m.v Manglende finansiering - dækkes af skoleområdet Der mangler således kr. i at finansiere det samlede projekt. Beløbet dækkes via driftsmidler på skoleområdet indenfor budgetrammen. Side 21

22 Vurdering: De 1,950 mio. kr., som omprioriteres, kommer fra puljen til genopretning af ejendomme i Fredericia Kommune. Det vurderes, at det ikke er kritisk at udskyde de nævnte projekter med 1 år. Dog vil der være behov for at øremærke anlægsmidler til de nævnte projekter i Indstillinger: Børn og Unge samt By & Teknik indstiller, at: 1. Børne- og Uddannelsesudvalget samt By- og Teknikudvalget godkender finansieringsmodellen til lærerarbejdspladser til i alt 4,070 mio. kr. gennem omprioritering af anlægsmidler for i alt 3,732 mio. kr. samt via driftsmidler for 0,338 mio. kr. (projektnr. XA og XA på skoleområdet) 2. Der i forbindelse med budgetlægningen for tilføres 1,95 mio. kr. til genopretning af ejendomme i Fredericia Kommune svarende til det omprioriterede beløb. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Fraværende: Jean Brahe Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen, Jane Findahl Side 22

23 86 Fredericia Teater - regnskab 2013 Sagsnr.:14/3880 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I egnsteateraftalen mellem Fredericia Kommune og Fredericia Teater fremgår det af punkt 8 i aftalen, at Fredericia Teater, hvert år skal indsende revideret regnskab, revisionsprotokollat og årsberetning efter godkendelse i bestyrelsen. Årsregnskab skal følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks, samt være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet skal efter godkendelse indsendes til Kunststyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet er godkendt af Fredericia Teaters bestyrelse på møde den 1. april Årets resultat udviser et underskud på mio. kr. Revisionsfirmaet BDO s påtegning angiver, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold og det konkluderes herfra, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt at resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Økonomi har gennemgået resultatet, der udviser en afvigelse på 1,8 mio. kr. i forhold til det budget, som teatret fremsendte til forvaltning og Byrådet i november og december 2013 i forbindelse med gennemgangen af Teatrets økonomi. Det forventede underskud ved Byrådets behandling den 9. december 2013 var på 9 mio. kr. Formanden for teaterbestyrelsen har til denne afvigelse fremsendt følgende forklaring: Hovedårsagen til afvigelserne skyldes, at man ikke har fået hensat til skyldige omkostninger i forbindelse med kvartalsafslutningen. Herudover har man ikke være gode nok til at budgettere og forecaste afskrivninger pr Afvigelsen beror derfor pga. af den manglende administration i teatret, hvilket forventes at blive genoprettet snarest. Der er pr. 1. Maj Side 23

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødested: Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer:

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019

Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Hæfte 3 Plancher Byrådets budgetseminar den Økonomi Tlf. 7210 7501 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Budget 2016-19 Byrådet budgetseminar Dagens program Tid Emne

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune NOTAT 31. januar 2011 MM1 KSO/LHH Sag: 10480 Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Notatet indeholder oplysninger, der kan danne grundlag for kommunens beslutning om, hvorvidt

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere