Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen"

Transkript

1 Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 20. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard (A) Christian Jørgensen (V) Henning Due Lorentzen (A) Jane Findahl (F) Jean Brahe (C) Kenny Bruun Olsen (V) Lars Ejby Pedersen (A) Ole Steen Hansen (A) Susanne Eilersen (O) Henning Due Lorentzen Jane Findahl Lars Ejby Pedersen Side 1

2 Indholdsfortegnelse 79 Godkendelse af dagsorden budgetopfølgning Økonomiudvalgets eget område budgetopfølgning - samlesag hele kommunen Den videre budgetlægning Frigivelse af anlægsmidler Frigivelse af puljemidler - Ældrepuljen Omprioritering af anlægsmidler Fredericia Teater - regnskab Fredericia Teater - garanti for kassekredit Fredericia Teater - økonomisk instruks og vedtægtsændring Kommuneplantillæg nr.5, Revidering af bilag 1, bevaringsværdige bygninger Byfornyelse Udviklingsstrategi Ansøgning om tilskud til markedsføring af Madsby Pige Cup Ændring af mødetidspunkt Lukket - Salg af kommunale ejendomme Lukket - Erhvervsjord Lukket - Orientering fra borgmester, udvalgsmedlemmer og kommunaldirektør...43 Side 2

3 79 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen, Jane Findahl Side 3

4 80 1. budgetopfølgning Økonomiudvalgets eget område Sagsnr.:14/3028 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring, gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelsen Borgerservice og administration. Status på indsatsområder er vedlagt som bilag. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene i skemaet dækker perioden til og med marts 2014: Mio. kr. Drift Serviceudgifter Korrigeret budget 1. Budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Administrativ organisation 190,832 7,003-6, ,469 Tværkommunalt 153,583-2,660-7, ,278 Politisk organisation 11,649-0,016 0,000 11,633 Forsikringer 16,772-6,959 0,000 9,813 Serviceudgifter i alt 372,836-2,632-14, ,193 Dong Energy A/S, tj.pensioner 1,659 0,000 0,000 1,659 Drift i alt 374,495-2,632-14, ,852 Anlæg Kvalitetsfondsanlæg -40,228 0,000 0,000-40,228 Øvrige skatteanlæg -0,778 1,263-0,375 0,110 Side 4

5 Jordforsyning -4,199-0,938 0,000-5,137 Danmark C 1,654-0,001 0,000 1,653 Anlæg i alt -43,551 0,324-0,375-43,602 Finansielle poster Tilskud og udligning -947,528 0,000 0,000 Skatter ,442 0,000 0, , ,442 Renter 22,802-0,879 0,000 21,923 - Balanceforskydniger -8,663-1,000 0,000 9,663 Afdrag på optagne lån 119,680 0,775 0, ,455 - Låneoptagelse -62,450 6,330 0,000 56,120 Finansielle poster i alt -3108,601 5,226 0, ,375 Total ,657 2,918-14, ,125 + = udgift / lån af næste år (underskud), - = indtægt / opsparing (overskud) I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over vedtaget budget, eventuelle meddelte tillægsbevillinger samt spare-/låneoverførsler fra 2013 (godkendt af Byrådet d. 24. marts 2014). 1. budgetopfølgning Kolonnen 1. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. For drift og anlæg er der en tilretning på i alt -2,308 mio. kr., som alle er ordinære budgetopfølgningssager. For driften er de væsentligste af sagerne: Omplaceringer: -5,663 mio.kr. udmøntes fra barselsfonden (0,785 mio.kr. er omplaceret til afdelinger under Økonomiudvalget). -1,055 mio.kr. omplaceres fra HR til Pleje vedr. voksenelever. Side 5

6 -0,648 mio.kr. omplaceres fra HR til Serviceafdelingen vedr. forlig i pausesag. -2,000 mio.kr. netto omplaceres fra Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget til Økonomi vedr. Intern revision og controlling. 6,959 mio.kr. omplaceres fra Forsikringsafdelingen til HR vedr. arbejdsskadeforsikring (begge områder under ØK) 1,491 mio.kr. udmøntes vedr. yderligere indkøbsbesparelse (for Økonomiudvalget er besparelsen 0,314 mio.kr. i 2014). Kassesager: 1,600 mio.kr. vedr. midler til lederuddannelser (ny lovgivning). For anlæg er de væsentligste af sagerne: 0,500 mio.kr. fremrykkes fra 2015 til 2014 vedr. Digitalisering af byggesagsarkiv. Salgsindtægter for i alt 2,825 mio.kr. omplaceres fra Jordforsyning til Investeringspulje. For finansielle poster er den væsentligste af sagerne: Afdrag på lån: I forbindelse med den endelige opgørelse af låneadgangen for 2013 giver regnskabsårets forbrug en mindre låneadgang end der primo 2014 er hjemtaget a conto. I henhold til lånebekendtgørelsen skal dette for meget hjemtagne låneprovenu tilbagebetales og er indregnet i 1. budgetopfølgning med 6,330 mio. kr. I bilaget Specifikation til 1. budgetopfølgning er alle sager nævnt. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventet Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Økonomiske konsekvenser: Beskrives under Sagsbeskrivelse og Vurdering Vurdering: Det er Økonomis vurdering, at 1. Budgetopfølgning overholder principperne for økonomistyring samt at budgettet holdes. Indstillinger: Økonomi indstiller at: Side 6

7 1. Der søges om tillægsbevilling/omplacering på -2,632 mio. kr. til serviceudgifter i 2014, hvoraf 1,186 mio.kr. fremrykkes fra 2018 (teknisk tilrettes i forbindelse med budgetlægnigen). Se bilag. 2. Der søges om tillægsbevilling/omplacering for i alt 0,324 mio. kr. til anlægsprojekter i 2014, hvoraf 0,500 mio.kr. fremrykkes fra 2015 (teknisk tilrettes i forbindelse med budgetlægnigen). 3. Der søges om anlægsbevillinger og tillægsbevilling til anlægsbevillinger for i alt -2,156 mio.kr., hvorved de afsatte rådighedsbeløb frigives (se bilaget Oversigt over anlægsbevilling_tillægsanlægs-bevilling ). 4. Status på indsatsområderne tages til efterretning. 5. Sagen videresendes til Byrådet. Bilag: Åben - Specifikaiton til 1. Budgetopfølgning.pdf Åben - Borgerservice og administration 2014.pdf Åben - Oversigt over anlægsbevilling_tillægsanslægsbevilling.pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt som indstillet Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen, Jane Findahl Side 7

8 81 1. budgetopfølgning - samlesag hele kommunen Sagsnr.:14/4699 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgenes indsatsområder i aktivitetsbeskrivelserne. Denne status kan ses i udvalgssagerne. Nedenstående tabel viser ændringer som følge af 1. budgetopfølgning samt udvalgenes indmeldte udfordringer. I bilaget Økonomisk oversigt 1. budgetopfølgning vises den aktuelle økonomiske situation efter 1. budgetopfølgning. 1. budgetopfølgning Ændret spar/lån Forventet regnskab Skatter og generelle tilskud ,0 Serviceudgifter 2,1 19, ,5 Øvrige driftsudgifter 1,0 970,7 Renter -0,9 21,9 Resultat af ordinær drift 2,2-78,9 Anlæg 1,2 59,6 Resultat skattefinansierede område 3,4-19,3 Jordforsyning/Danmark C -0,9 0,7 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) -8,0 5,0 Resultat før finansielle poster -5,6-13,6 Låneoptagelse 6,3-56,1 Afdrag på lån 0,8 120,5 Resultat i alt 1,5 50,8 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning 1. budgetopfølgning Ændret spar/lån Forventet regnskab Likvide aktiver primo -28,8 Drift, anlæg og finansielle poster -1,5-50,8 Side 8

9 Øvrige finansforskydninger 1,0 2,0 Likvide aktiver ultimo -77,6 Likvide aktiver gennemsnit 168,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto + = udgift, - = indtægt 1. budgetopfølgning Kolonnen 1. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. Alle sager er specificeret i bilag på sagen. Nedenfor er de væsentligste sager gennemgået: Resultat af ordinær drift Den skattefinansierede drift er rækkerne serviceudgifter, øvrige driftsudgifter og renter. Der er en samlet tilretning på i alt 2,2 mio. kr. med henholdsvis 2,1 på serviceudgifter, 1,0 mio. kr. på øvrige driftsudgifter og 0,9 mio. kr. til renter. Tilretningen på serviceudgifterne vedrører primært midler til lederuddannelse på 1,6 mio. kr. som følge af ny lovgivning. Opkrævningen af byggerenter på Thygesminde betyder, at der lægges 0,8 mio. kr. i kassen. Derudover sker der en omplacering mellem renter og afdrag på -0,8 mio. kr. Der er sket en rentekorrektion af mellemværende på det brugerfinansierede område på 0,6 mio. kr. Anlæg og Jordforsyning På anlæg er der i budgetopfølgningen omplaceret salgsindtægter for i alt 2,8 mio. kr. til Investeringspuljen. Brugerfinansieret område Den samlede regulering udgør -8,0 mio. kr., heraf er -7,4 mio. kr. et kasseindlæg på anlæg på grund af udarbejdelsen af nyt anlægsprogram, og -0,6 mio. kr. i rentekorrektion jævnfør ovenstående afsnit om renter. Baggrunden er at området tidligere har udarbejdet et stort anlægsprogram, men programmet er ikke igangsat, idet hele den fremtidige situation først skal afklares. Afdrag på lån I forbindelse med den endelige opgørelse af låneadgangen for 2013 giver regnskabsårets forbrug en mindre låneadgang end der primo 2014 er hjemtaget a conto. I henhold til lånebekendtgørelsen skal dette for meget hjemtagne låneprovenu tilbagebetales og er indregnet i 1. budgetopfølgning med 6,3 mio. kr. I bilaget 1 budgetopfølgning specifikation er alle sager nævnt. Side 9

10 Ændret spar/lån Kolonnen Ændret spar/lån indeholder de udfordringer, der er indmeldt i forbindelse med 1. budgetopfølgning fra fagudvalgene. Social- og Omsorgsudvalget har i forbindelse med 1. budgetopfølgning indmeldt et forventet lån af kommende års budget på 19,8 mio. kr. vedrørende Voksenservice. Økonomiske konsekvenser: Se sagsbeskrivelse. Vurdering: Principper for Økonomistyring Økonomi vurderer, at kommunens principper for økonomistyring er overholdt i budgetopfølgningen. Kommunens samlede økonomi Resultat i alt er forværret med 41,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. De primære årsager hertil er, at overskuddet på ordinær drift forventes forværret med 33,5 mio. kr. samt regulering af låneoptagelse med 6,3 mio. kr. Der er 2 hovedforklaringer på det reducerede overskud på ordinær drift: For det første besluttede Byrådet ved vedtagelsen af Spar/lån, at uspecificerede besparelser, usikre indtægter og merforbrug befordring for i alt 11,7 mio. kr. skulle dækkes af midler, som blev lagt i kassen i Der er således tale om en forværring af indeværende års driftsresultat, som er finansieret af midler fra sidste år. For det andet melder Social- og Omsorgsudvalget, at Voksenservice kommer ud af 2014 med et merforbrug på 19,8 mio. kr., hvis der ikke gribes ind. Udvalget har derfor igangsat udarbejdelsen af en handlingsplan, som har til formål at imødegå udgiftspresset. Økonomi anbefaler, at der i årets resterende måneder fokuseres på, at de økonomiske rammer overholdes. En vedvarende ubalance vil sætte økonomien under pres og vil have som konsekvens, at reduktionskravet i budgetlægningen øges. Voksenservice Som nævnt ovenfor forventes det, at Voksenservice kommer ud med et merforbrug på 19,8 mio. kr. i Merforbruget skal ses i lyset af, at der ved sidste års budgetlægning blev besluttet følgende: Side 10

11 Gammel gæld for i alt 18,5 mio. kr. slettes Gæld for 2013 gøres afdragsfri i 4 år Området blev tilført 10 mio. kr. årligt fra 2014 og frem Området blev samtidig pålagt at gennemføre besparelser for ca. 10 mio. kr. årligt med henblik på at imødegå det stigende udgiftspres Det må altså konstateres, at området fortsat har udfordringer med at overholde de økonomiske rammer. Udvalget fremhæver følgende årsager til merforbruget: Merudgifter på egne tilbud Merudgifter køb og salg af pladser Efterslæb besparelseskrav For en nærmere beskrivelse af årsager henvises der til udvalgssagen. Som nævnt ovenfor udarbejder udvalget en handlingsplan med udgiftsdæmpende aktiviteter. Handlingsplanen præsenteres på udvalgsmødet i juni. Økonomi anbefaler, at områdets økonomi følges nøje, herunder at initiativer i handlingsplanen har den forventede effekt. Indstillinger: Økonomi indstiller, at budgettet tilrettes med de i sagsfremstillingen anførte ændringer. Bilag: Åben - Ansøgning om anlægsbev-tillægsanlægsbev - 1 BO 2014.pdf Åben - Økonomisk oversigt 1BO 2014.pdf Åben - 1 Budgetopfølgning specifikation.pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen, Jane Findahl Side 11

12 Side 12

13 82 Den videre budgetlægning Sagsnr.:14/4439 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 18. marts budgetstrategien for den igangværende budgetlægning. Strategien sigter mod at skabe balance mellem udgifter og indtægter. For at opnå dette skal der gennemføres servicetilpasninger og effektiviseringer for mio. kr. Udvalgene har på deres møder i april og maj arbejdet med at finde disse budgetreduktioner. På mødet vil borgmesteren give en orientering om status på dette arbejde. Med denne sag lægges der op til en drøftelse af, hvordan den videre budgetlægning skal forløbe, særligt under hensyntagen til visionsprocessen, som netop er igangsat. Budgetforslag til 1. behandling Medio juni indgås der mellem regeringen og KL aftalen om kommunernes økonomi. Med afsæt i aftalen kan Økonomi udarbejde det såkaldte basisbudget, som danner grundlag for den videre budgetlægning. Basisbudget og udvalgenes bidrag til servicetilpasninger og effektiviseringer kan herefter anvendes til udarbejdelse af et budgetforslag til 1. behandling. Borgmesteren foreslår, at budgetforslaget udarbejdes på baggrund af en bred drøftelse mellem partierne. Budgetforslaget kan selvfølgelig justeres undervejs som følge af høringssvar eller andet. Konkret foreslås det, at der afholdes et budgetseminar den 21. august, hvor basisbudget, servicetilpasninger og effektiviseringer samt budgetforslag gennemgås og drøftes. Borger- og medarbejderinddragelse i budgetprocessen Årets budgetlægning er vanskelig og derfor er alle bidrag til processen værdifulde for Byrådet. Borgmesteren foreslår på denne baggrund, at medarbejdere, borgere, interesseorganisationer m.fl. inviteres til at bidrage med gode idéer på følgende vis: Forslagskasse på kommunens hjemmeside Det foreslås, at der oprettes en elektronisk forslagskasse på kommunens hjemmeside, hvor alle kan aflevere forslag til servicetilpasninger og effektiviseringer. Muligheden for at stille forslag vil blive annonceret via pressemeddelelser til de lokale medier. Det er ikke tanken, at alle får direkte svar på deres idé, men alle idéer vil som minimum blive læst og vurderet af den ansvarlige direktør for området. Forslagskassen vil være åben hele juni måned. Side 13

14 Herudover vil der være andre muligheder for borgerinddragelse. Høring Budgettet vil på sædvanlig vis blive sat i høring mellem 1. og 2. behandlingen. Det foreslås, at høringsperioden er fra den september, og at høringssvar afleveres elektronisk på kommunens hjemmeside. Dialogmøde I Fredericia har der hidtil været tradition for medio september at invitere borgere m.fl. til dialogmøde om budgettet. Det lægges op til en drøftelse af, om man fortsat ønsker denne form for debat, eller om det evt. skal gribes an på anden vis. Inddragelse via MED-system/brugerbestyrelser/interesseorganisationer I den nye MED-aftale er det forudsat, at medarbejderne sikres medindflydelse og medbestemmelse på et så tidligt tidspunkt, at inddragelsen kvalificerer beslutningsgrundlaget. Det foreslås derfor, at MED-systemet løbende holdes orienteret om status i budgetlægningen. Der er allerede afholdt flere møder med HMU, hvor budgetstrategi og det videre forløb er drøftet. Endvidere vil der blive afholdt møder for MED-system og tillidsrepræsentanter før og efter sommerferien om henholdsvis kommuneaftalens og budgetforslagets indhold. Endvidere foreslås det, at udmøntningen af servicetilpasninger og effektiviseringer sker i et tæt samarbejde med alle MED-udvalg, brugerbestyrelser og interesseorganisationer. Det enkelte fagområde har selv ansvaret for, hvordan det gøres mest hensigtsmæssigt. Medudvalgenes inddragelse drøftes nærmere på et møde den 27. maj med deltagelse af borgmesteren. Tidsplan og sammenhæng til visionsproces Årets budgetlægning sker sideløbende med visionsprocessen. I nedenstående tabel er skitseret, hvordan visionsproces, budgetlægning og medinddragelse finder sted: Tid Vision Budget Medinddragelse Maj Forårsdag Byrådet drøfter temaer Servicetilpasninger Udvalg beslutter forslag til budgettet som efterfølgende kvalificeres frem Juni Workshops Workshops om til sommerferien Temamøde Gennemgang af Forslagskasse Idéer til Side 14

15 temaer kommuneaftale servicetilpasninger og effektiviseringer August Basisbudget Kommuneaftale m.m. indarbejdes Budgetforslag Aftale om budgetforslag September Endeligt forlig Evt. justeringer som følge af høring m.m. September og frem November Dialog Dialog om den kommende vision Høring Budgetforslag i høring Dialogmøde Dialogmøde for borgerne Medinddragelse MED-udvalg, brugerbestyrelser og interesseorganisationer inddrages i udmøntning Opdateret tidsplan for budgetprocessen er vedlagt sagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Se sagsbeskrivelse. Indstillinger: Borgmesteren indstiller: 1. at budgetforslaget til 1. behandlingen udarbejdes på grundlag af drøftelser mellem alle Byrådets partier 2. at medinddragelse af borgere, medarbejdere, interesseorganisationer m.fl. sker gennem forslagskasse til på Side 15

16 hjemmesiden, høring og inddragelse af MED-udvalg, brugerbestyrelser og interesseorganisationer 3. at Økonomiudvalget drøfter et evt. dialogmøde herunder form og indhold Bilag: Åben - Budgettidsplan Beslutning i Økonomiudvalget den : Punkt 1 og 2 blev godkendt som indstillet. Pkt. 3 blev drøftet. Model drøftes på næste møde. Herudover besluttes det, at der indføres et fleksibelt ansættelsesstop. Budgetseminar afholdes den 21. august Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen, Jane Findahl Side 16

17 83 Frigivelse af anlægsmidler Sagsnr.:14/4063 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet har på anlægsbudgettet i 2014 afsat kr. til indkøb af køretøjer. Som følge af den stramme driftsøkonomi Brand & Redning har ønsker man at bruge de afsatte anlægsmidler til indkøb materiel som er blevet aktuel Arbejdstilsynet besøg på Brandstationen. Arbejdstilsynet har på baggrund af et ønske fra Arbejdsministeren i , gennemført en analyse af arbejdsmiljøet ved Redningsberedskaberne i Danmark. Baggrunden for ministerens ønske, var konstateringen af en forøget række af kræfttilfælde blandt brandmandskab i landets beredskaber. Formålet med Arbejdstilsynet besøg, var at vurdere om de procedurer, der i dag benyttes i forbindelse med brand i bygninger/røgfyldte miljøer, indsatser i bygninger med asbest samt den efterfølgende håndteringen af udstyr og materiel efter disse former for indsatser, opfylder gældende arbejdsmiljølovgivning. Arbejdstilsynet har ved et anmeldt tilsyn på brandstationen i sommeren 2013, samt efterfølgende uanmeldt tilsyn ved en enkelt brandindsats i efteråret 2013, vurderet på Brand & Rednings arbejdsmiljø. Resultat af Arbejdstilsynet besøg har bevirket, at der skal anskaffes flere indsatsdragter, laves bedre vaske- og tørre faciliteter i rene/urene zoner i værkstedet samt investeres i en ny kompressor til fyldning af røgdykkerflasker. Arbejdstilsynet er kommet med generelle anbefalinger omkring procedurer ved indsatse og det betyder en forøget indsats tid på det enkelte skadested og væsentligt større slidtager på diverse materiel. Det er baggrunden for ønsket om at bruge disse anlægsmidler til indkøb af materiel til personlige værnemidler samt en ny kompressor. Brand & Redning har ikke mulighed for inden det afsatte driftsbudget at afholde udgifterne. Økonomiske konsekvenser: Der ønskes frigivet anlægsbevillingen på budget Vurdering: Ved at bruge de afsatte midler til indkøb af en ny kompressor, flere indsatsdragter, ombygge vores vaske og tørre faciliteter vil Brand & Redning kunne opfylde de krav som arbejdstilsynet stiller til vores arbejdsmiljø. Side 17

18 Målet med er bedre arbejdsmiljø er at imødegå eksponeringen af røg og asbest partikler, og dermed mindske risikoen for kræft iblandt brandmandskabet. Anskaffelse af nye køretøjer til beredskabet, udskydes indtil videre. Indstillinger: Brand & Redning indstiller, at Beredskabskommissionen anbefaler Byrådet, at de budgetlagte midler på kr. på anlægsbudget for 2014 til indkøb af køretøjer i stedet benyttes til anskaffelse af personlige værnemidler og ny kompressor. Bilag: Beslutning i Beredskabskommissionen den : Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen, Jane Findahl Side 18

19 84 Frigivelse af puljemidler - Ældrepuljen Sagsnr.:13/13297 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har ved godkendelsesbrev af 5. februar 2014 fået andel i den milliard, der blev afsat på finansloven for 2014 til et permanent løft at indsatsen på det kommunale ældreområde. Fredericia Kommunes andel udgør 9.3 mio. kr. Der er bl.a. bevilget puljemidler til: Etablering af et Kraftcenter for ældre medborgere ved en udvidelse af det eksisterende aktivitetscenter i indre by (IP Schmidt), hvor forebyggende indsatser i form af fysiske aktiviteter, som træning og motion og sociale indsatser, hvor sammenhold og netværk skabes, kan finde sted i endnu større målestok. Udvidelsen og den dermed forbundne ombygning af 1. sal indebærer blandt andet: Etablering af handicapvenlige toiletter, nedrivning af eksisterende interne mure med henblik på dannelse af større og mere anvendelige rum til dels foredrag og kurser, dels ældrevenlig motion som stolegymnastik, samt plads til de kommunale medarbejdere, jf. tidligere beskrivelse. Folde og skydedøre vil sikre fleksibiliteten. Indlægning af teleslynge. Udgifterne består således dels i arbejdsløn, dels anskaffelse af materiel til ombygning og til indretning. De samlede ombygningsudgifter er beregnet til at udgøre i alt 5,6 mio. kr. Det tildelte puljebeløb udgør i 2014 kr Arbejdet med ombygningen af IP Schmidt kan ikke realistisk set gennemføres inden udgangen af 2014 og derfor ansøges der om det resterende beløb på kr. i forbindelse med ansøgning til ældrepuljen for Økonomiske konsekvenser: Der er ingen økonomiske konsekvenser for Fredericia Kommune, da hele anlægsarbejdet er fuldt finansieret af puljemidler afsat på finanslovens til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat driftsmidler til kraftcentret. Dette medtages i den videre proces. Vurdering: Ombygning af IP Schmidt er behandlet af Social- og Omsorgsudvalget i forbindelse med indsendelse af ansøgning om puljemidler i januar Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller, at: Side 19

20 1. der i forbindelse med ombygningen af IP Schmidt søges Byrådet om en samlet anlægsbevilling og frigivelse på 5,6 mio.kr. i udgifter samt 5,6 mio.kr. i indtægter. 2. rådighedsbeløbet optages med udgifter/indtægter på kr. i 2014 og udgifter/indtægter på kr. i Beløbet på kr. som forventes bevilget i 2015 indarbejdes som en teknisk tilretning i forbindelse med budgetlægningen for Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Indstillingerne anbefales. Fraværende: Frances O Donovan Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen, Jane Findahl Side 20

21 85 Omprioritering af anlægsmidler Sagsnr.:14/4894 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I forbindelse med den kommende skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014, er der behov for at oprette lærerarbejdspladser på skolerne i Fredericia Kommune. Der er ikke afsat særskilte anlægsmidler til oprettelse af lærerarbejdspladser. Forvaltningen har i samarbejde med Ejendomsafdelingen udarbejdet forslag til finansiering af projektet, der samlet koster 4,070 mio. kr. Finansieringsforslaget er tilvejebragt via omprioriteringer fra eksisterende anlægspuljer. Økonomiske konsekvenser: Nedenstående oversigt viser, hvorledes anlægsmidler fra andre projekter kan omprioriteres til lærerarbejdspladser. Anlægsmidler, der omprioriteres: Kr. Rådhuset, tagrenovering Kirstinebjergskolen afd. Indre Ringvej, tagrenovering Kirstinebjergskolen afd. Bøgeskov, nye facadeplader Kirstinebjergskolen afd. Egumvej, solafskærmning Fjordbakkeskolen afd. Skærbæk, opret. af belægning I alt Skoleområdet råder over to puljer, der samtidig kan omprioriteres til projektet. Anlægsmidler fra skoleområdet (uforbrugte) Kr. Skolerenovering - restpulje Pulje vedr. skolestruktur I alt Ved brug af ovenstående finansieringsmodel, vil det samlede anlægsprojekt til lærerarbejdspladser se således ud: Samlet finansieringsmodel Kr. Samlet anlægspulje som omprioriteres til projektet Udgifter til lærerarbejdspladser Udgifter til kontorinventar m.v Manglende finansiering - dækkes af skoleområdet Der mangler således kr. i at finansiere det samlede projekt. Beløbet dækkes via driftsmidler på skoleområdet indenfor budgetrammen. Side 21

22 Vurdering: De 1,950 mio. kr., som omprioriteres, kommer fra puljen til genopretning af ejendomme i Fredericia Kommune. Det vurderes, at det ikke er kritisk at udskyde de nævnte projekter med 1 år. Dog vil der være behov for at øremærke anlægsmidler til de nævnte projekter i Indstillinger: Børn og Unge samt By & Teknik indstiller, at: 1. Børne- og Uddannelsesudvalget samt By- og Teknikudvalget godkender finansieringsmodellen til lærerarbejdspladser til i alt 4,070 mio. kr. gennem omprioritering af anlægsmidler for i alt 3,732 mio. kr. samt via driftsmidler for 0,338 mio. kr. (projektnr. XA og XA på skoleområdet) 2. Der i forbindelse med budgetlægningen for tilføres 1,95 mio. kr. til genopretning af ejendomme i Fredericia Kommune svarende til det omprioriterede beløb. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Fraværende: Jean Brahe Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen, Jane Findahl Side 22

23 86 Fredericia Teater - regnskab 2013 Sagsnr.:14/3880 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I egnsteateraftalen mellem Fredericia Kommune og Fredericia Teater fremgår det af punkt 8 i aftalen, at Fredericia Teater, hvert år skal indsende revideret regnskab, revisionsprotokollat og årsberetning efter godkendelse i bestyrelsen. Årsregnskab skal følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks, samt være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet skal efter godkendelse indsendes til Kunststyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet er godkendt af Fredericia Teaters bestyrelse på møde den 1. april Årets resultat udviser et underskud på mio. kr. Revisionsfirmaet BDO s påtegning angiver, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold og det konkluderes herfra, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt at resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Økonomi har gennemgået resultatet, der udviser en afvigelse på 1,8 mio. kr. i forhold til det budget, som teatret fremsendte til forvaltning og Byrådet i november og december 2013 i forbindelse med gennemgangen af Teatrets økonomi. Det forventede underskud ved Byrådets behandling den 9. december 2013 var på 9 mio. kr. Formanden for teaterbestyrelsen har til denne afvigelse fremsendt følgende forklaring: Hovedårsagen til afvigelserne skyldes, at man ikke har fået hensat til skyldige omkostninger i forbindelse med kvartalsafslutningen. Herudover har man ikke være gode nok til at budgettere og forecaste afskrivninger pr Afvigelsen beror derfor pga. af den manglende administration i teatret, hvilket forventes at blive genoprettet snarest. Der er pr. 1. Maj Side 23

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Børne- og Uddannelsesudvalget, 13-05-2014 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Peter Aage Gården, Gl. Landevej

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Byrådet, 27-05-2013 Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. maj 2013 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester: Kenny Bruun

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 2. februar 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3 Børne- og Uddannelsesudvalget, 18-08-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødested: Børnehuset Østervold, Øster

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere