Strategic Resource Management at CBS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategic Resource Management at CBS"

Transkript

1 Strategisk ressourcestyring på CBS Strategic Resource Management at CBS HD speciale i økonomistyring og procesledelse CBS uddanner handlekraftige tænkere, der er internationalt konkurrencedygtige i kraft af forskningsbaseret viden, innovationsevne, kulturel forståelse og personlig gennemslagskraft CBS strategi Vejleder: Stig Hartmann, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Studerende: Kristian Coff-Petersen David Gullberg

2 Forord En stor tak skal rettes til medarbejderne fra Copenhagen Business School for deres deltagelse i interviews og anden hjælp til indsamling af det empiriske materiale. Under interviewene har vi oplevet et utroligt engagement og interesse for både emnet og vores speciale. Vi er taknemmelige for deltagelsen af Tom Niros, chefkonsulent i økonomifunktionen, Jan Clausen Hansen, budgetansvarlig i økonomifunktionen, Wilbert van der Meer, sekretariatschef i uddannelsesdekanatet og Annette Juhl Hansen, studiechef, for deres velvillige deltagelse i interviews og hjælp med adgang til de nødvendige empiriske data materiale. Desuden vil vi rette en stor tak til vores vejleder lektor Stig Hartmann for at give os uundværlig sparring, udfordre os på vores antagelser samt præcis og konstruktiv kritik. Kristian Coff-Petersen & David Gullberg Maj

3 Ansvarsfordeling Kristian Coff-Petersen har skrevet følgende afsnit: Kapitel 2: 2.1, 2.3, 2.4 Kapitel 3: 3.3, 3.5 Kapitel 4: 4.1, 4.3 David Gullberg har skrevet følgende afsnit: Kapitel 2: 2.2, 2.5, 2.6 Kapitel 3: 3.1, 3.2, 3.4 Kapitel 4: 4.2, 4.4 Alt andet er skrevet i fællesskab 2

4 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Ansvarsfordeling... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Executive summary... 5 Kapitel Indledning og problemformulering Indledning Om Copenhagen Business School Problemstilling Problemformulering Afgrænsning Metode, teori og disposition Metode Teori Disposition Kapitel CBS strategi Identifikation af CBS strategi Strategisk retning Konkurrencemæssig strategi Strategisk kapabilitet Konkurrence og markedet for cand. merc Markedet og konkurrenterne for CBS og cand. merc Ressourcer Kompetencer

5 2.5 Effekten af CBS strategi Delkonklusion Kapitel Økonomistyring på CBS Identifikation af CBS økonomimodel CBS økonomi Fordelings- og allokeringspolitik Analyse af CBS økonomistyringsmodel CBS centrale ressourcestyring CBS decentrale ressourcestyring CBS styring af lokaleressourcer Understøtter økonomimodellen ressource allokeringen og forbrug Forbedringsmuligheder til den nuværende økonomimodel Delkonklusion Kapitel Perspektivering CBS selvopfattelse CBS organiseringsform som udfordring Ændring af magtbalancen CBS strategiperiode Kapitel Konklusion Litteraturliste Internet referenceliste Bilagsoversigt Interviewoversigt

6 Executive summary CBS nuværende strategi fra 2008 og løbende til 2010, ses om en vækststrategi med klare målsætningerne for øget optag af kandidater på cand. merc. CBS står nu overfor strategiperiodens afslutning, og har påbegyndt arbejdet på en ny strategi, hvorfor en evaluering af den nuværende strategi vil være relevant. Endvidere er der i indeværende strategiperiode udstedt et memo fra ledelsen, der beretter om en akut ressourceknaphed på undervisningspersonel og lokaler for cand. merc. uddannelsen. Da cand. merc. er CBS primære indkomstkilde for kandidatuddannelser via taxametertilskud for STÅ produktion, er det nærliggende at undersøge hvorfor denne knaphed er opstået samt hvad der eventuelt kan gøres ved den. I analysen for CBS strategi fandt vi, at den strategiske retning samt konkurrencemæssige vinkel af fokuseret differentiering er en valid. Det fremgår videre af analysen, at CBS besidder unikke fysiske ressourcer, men ellers ikke distancerer sig i forhold til konkurrenterne hvad angår ressourcer. Det skal pointeres, at CBS står svagest i forhold til kortsigtet udvidelse af ressourcerne, grundet ringeste økonomisk handlefrihed i form af egenkapital. CBS skal fokusere på at tilsikre at udnytte de nuværende ressourcer til størst mulig effekt. Dertil konkluderes, at CBS resultater i forhold til mængden af ressourcer samt konkurrenternes resultater ikke retfærdiggør, at betegne CBS som værende i besiddelse af kernekompetencer i forhold til at omsætte ressourcer til resultater. En opfattelse der understøttes af ledelsens memo om en begrænsning i optaget til cand. merc. I analysen af CBS økonomistyringsmodel fandt vi, at CBS med sin nuværende allokeringsmodel efter produktionen af STÅ, skaber incitament til decentral suboptimering igennem et fokus på at udnytte de allokerede ressourcer mest muligt. Endvidere viste analysen, at CBS med den nuværende økonomistyringsmodel, alene fokuserer på en den ene af sine knappe ressourcer nemlig underviserne, og ikke har medinddraget den anden knappe ressource, undervisningslokalerne. CBS kan derfor med fordel ændre sine allokeringsprincipper, og rette økonomistyringsmodellen til, således at modellen understøtter CBS samlede ressourceknaphed. 5

7 Et fokus på en overordnet optimal udnyttelse af de samlede ressourcer, vil samtidig give CBS mulighed for at styrke sine kernekompetencer i forhold til sine konkurrenter. Vi anbefaler på baggrund af analyserne følgende: 1. CBS bør fokusere på at udvikle sine nuværende kompetencer indenfor ressourcestyring til kernekompetencer, da opfattet ressourceknaphed og inferiøre muligheder for udvidelse af ressourcer gør dette til den bedste mulighed for at opnå konkurrencemæssige fordele. a. CBS bør via principper fra activity based costing flytte sit ressourcefordelingsmæssige fokus væk fra produktionen af STÅ, til ressourcetrækket ved produktionen af STÅ. De frigivne ressourcer kan derefter brugers til at opfylde CBS andre strategiske målsætninger. 2. CBS bør i højere grad benchmarke sine resultatmål mod udvalgte primærkonkurrenter, med det formål at bringe organisationens standpunkt set i forhold til konkurrenterne i fokus. 3. CBS bør synkronisere perioderne for budget, uddannelsesforløb med fristerne for opgørelse af STÅ produktion. Hermed tilsikres en optimal styring af CBS ressource, såvel centralt som decentralt. 6

8 Kapitel 1 Indledning og problemformulering 1.1 Indledning However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results citat Sir Winston Leonard Spencer Churchill 1 Ovenstående citat af Sir Winston Churchill inspirerede os til at se nærmere på CBS forståelse af strategisk ledelse og økonomistyring. Strategisk ledelse og økonomistyring er to klassiske discipliner indenfor den erhvervsøkonomiske del af samfundsteorien. Der har inden for de 100 år været forsket meget indenfor disse felter, og siden 1917 har Handelshøjskolen i København, Copenhagen Business School (CBS) undervist unge mennesker i blandt andet disse discipliner. Derfor vil det for os være helt naturligt, at se på hvordan CBS selv udøver strategisk ledelse og økonomistyring. Disse emner vil vi se nærmere på i dette HD speciale. Omdrejningspunktet vil være teorierne fra fagene; Strategisk ledelse og Økonomistyring på HD 2. del i økonomistyring og procesledelse. CBS nuværende strategi blev iværksat i 2008 og slutter med udgangen af indeværende år. På den baggrund, har det været nærliggende for os og se nærmere på CBS nuværende strategi. Samtidig ønsker vi at analysere samspillet mellem CBS strategi og økonomistyringsmodel, da vi finder koblingen mellem strategi og styring interessant. Specialet er skrevet som en teoretisk funderet konsulentrapport, hvor vi ud fra udvalgte teorier indenfor strategisk ledelse og økonomistyring, vil undersøge og analyse strategien og økonomistyringen på CBS. Herefter vil vi evaluere på vores resultater, og komme med mulige forslag til eventuelle ændringer og forbedringer. Afslutningsvis vil vi perspektivere vores forslag, da såvel de fundne resultater som de foreslåede løsninger, vil kunne tage sig forskelligt ud afhængigt af, hvilket perspektiv disse anskues ud fra. 1 Citatet er hentet fra 2010a efter inspiration fra strategipræsentation af Jan Molin, uddannelsesdekan, Copenhagen Business School,

9 1.1.1 Om Copenhagen Business School Copenhagen Business School er efter de store universitetsfusioner i 2006, et af de 8 universiteter der findes i Danmark i dag. CBS har igennem især de sidste årtier, udviklet sig fra en lokal handelshøjskole, til en af Europa største Business Schools med mere end studerende og ansatte. CBS er en selvejende institution med en bestyrelse i spidsen. Bestyrelsen ansætter en rektor, der er overordnet ansvarlig for universitetet. Den primære del af CBS forskning og undervisning ligger indenfor de samfundsvidenskabelige og humanistiske felter, og der var i 2009 ansat 530 fuldtidsforskere 2 til at varetage såvel forskning som undervisningen på uddannelserne. Organisatorisk er CBS delt op i 3 hovedområder, et forskningsområde med en forskningsdekan i spidsen, et uddannelsesområde med en uddannelsesdekan i spidsen og et administrativt område med en universitetsdirektør i spidsen. Forskningsområdet er yderligere opdelt i 14 institutter, en lille håndfuld selvstændige forskningscentre og lidt mere end 30 forskningscentre, som hører under de forskellige institutter. På hvert institut findes en institutleder, der har det personalemæssige ansvar for instituttets medarbejdere. Indenfor hvert institut eller center, vil alle videnskabelige medarbejdere med forskningsforpligtelse udøve sin forskning. Uddannelsesområdet er organiseret i to hovedområder, et fuldtidsuddannelsesområde, hvor bachelor og kandidatuddannelserne befinder sig og et deltidsuddannelsesområde, hvor HD- og masteruddannelserne befinder sig. Hver uddannelse har ud fra det faglige miljøs midte udpeget en studieleder, der varetager det overordnede faglige og driftsmæssige ansvar for den enkelte uddannelse. Studielederen har dog ikke det personalemæssige ansvar for det videnskabelige personale der underviser på uddannelsen, da dette ligger hos institutlederen på de institutter, der har påtaget sig fagansvaret for det enkelte fag på uddannelsen. Under universitetsdirektørens ressortområde ligger alle de centrale administrative støttefunktioner, på CBS kaldet Shared Central Services (SCS), samt ansvaret for bygninger og lokaler. Under SCS paraply findes studieadministrationen, der varetager størsteparten af de studieadministrative opgaver for studierne. Endvidere findes stabsfunktionerne for økonomi, HR og juridisk rådgivning samt IT. Endvidere findes på CBS et bibliotek, der er en selvstændig enhed, men biblioteket vil ikke bliver omtalt yderligere i denne rapport a 8

10 Diagram 1.1: CBS Organisationsdiagram 1.2 Problemstilling CBS nuværende strategi fra 2008 og løbende til 2010, ses om en vækststrategi med klare målsætningerne for øget optag af kandidater på cand. merc. CBS står nu overfor strategiperiodens afslutning, og har påbegyndt arbejdet på en ny strategi, hvorfor en evaluering af den nuværende strategi vil være relevant. Endvidere er der i indeværende strategiperiode udstedt et memo fra ledelsen, der beretter om en akut ressourceknaphed på undervisningspersonel og lokaler for cand. merc. uddannelsen. Da cand. merc. er CBS primære indkomstkilde for kandidatuddannelser via taxametertilskud for STÅ produktion, er det nærliggende at undersøge hvorfor denne knaphed er opstået samt hvad der eventuelt kan gøres ved den. 9

11 1.3 Problemformulering I denne rapport ønsker vi at; 1. Foretage en analyse af CBS strategi for at identificere; a. Hvilken strategisk retning og konkurrencemæssig strategi vælger CBS at forfølge? b. Hvilket marked opererer CBS i, og hvem er primærkonkurrenter? c. Har CBS strategisk kapabilitet og fundament for konkurrencemæssige fordele? d. Er der tiltag CBS kan foretage for at højne effekten af strategien? 2. Foretage en analyse af CBS nuværende økonomistyringsmodel for at identificere; a. Hvilke principper bygger økonomistyringsmodellen på? b. Hvordan understøtter økonomimodellen en optimal ressource allokering og forbrug af; i. Undervisningsressourcer? ii. Lokaleressourcer? c. Findes der elementer, CBS med fordel kunne inddrage i sin økonomistyringsmodel? 1.4 Afgrænsning I denne rapport vil vi primært se på den del af CBS der vedrører uddannelsesområdet. Dette medfører, at vi har fravalgt og undersøge de dele af strategien og økonomistyringen, der vedrører forsknings- samt efter- og videreuddannelsesområdet. Endvidere vil vi alene fokusere på cand. merc. studiet, da det er her, CBS selv har identificeret en problemstilling omhandlende knappe ressourcer. Cand. merc. studiet er det absolut største kandidatstudie. Derfor antages det, at de udfordringer cand. merc. studiet står overfor, vil være og finde på de øvrige studier på overbygningsuddannelserne, og samtidig at løsningerne også vil kunne projiceres over på de øvrige uddannelser. For at holde fokus og med hensyn til rapportens størrelse har vi valgt, at afgrænse vores analyser ved at gøre os antagelser og holde visse ting lige. Særligt skal nævnes, at vi i økonomistyringsdelen har fokuseret på uddannelsesområdet og derved bevidst fravalgt forskningsområdet, betalingsuddannelser, bygningsdrift m.v. 10

12 For strategidelen er den væsentligste afgrænsning en antagelse om, at man kan sammenligne de samfundsvidenskabelige linjer på de danske universiteter. Vi vil diskutere disse sammenligninger nærmere i de relevante afsnit, men vil her gøre opmærksom på, at empiriske valideringer ikke var mulige uden denne sammenligning. Vi er opmærksomme på, at dette er en simplificering af den totale virkelighed og anbefaler, at vores konklusioner skal forbeholdes denne afgrænsning. 1.5 Metode, teori og disposition Metode Rapporten vil tage fundament i diskuteret teori understøttet af empiri i form af interviews og sparring med såvel videnskabelige som administrative nøglepersoner med dybere kendskab til CBS struktur og interne arbejdsgange. Vi vil endvidere underbygge vores diskussion med nøgletal fra CBS, andre danske universiteter, Danmarks statistik m.v. Vi vil igennem hovedanalyserne benytte os af et rationelt perspektiv. Dette er bevist valgt, da vi ønsker at gøre vores analyse så objektiv og datadrevet som muligt. Vi forestiller os ikke at kende CBS struktur og interne arbejdsgange bedre end læser, hvorfor vi mener det vil øge værdien af analysen og de efterfølgende anbefalinger at tage et solidt udgangspunkt i empiri og rationelt diskuterede teorier. For at skabe dybde på vores anbefalinger og konklusioner vil vi perspektivere disse ud fra andre perspektiver end det rationelle, med henblik på at illuminere de problemstillinger der opererer på planer som det rationelle perspektiv ikke er bedst egnet til at afklare Teori Vi vil i denne rapport ikke beskrive og forklare modeller og teorier, men i stedet fokusere på at diskutere hvorfor valgte teorier er blevet brugt, hvilke begrænsninger eller særlige forhold der er ved valgte teorier og slutteligt hvordan teorierne sammenspiller. Disse diskussioner og begrundelser vil være integrerede i rapporten løbende, da vi mener det giver det bedste flow og kontinuitet at forholde os til teorierne når det passer i konteksten. 11

13 1.5.3 Disposition Rapporten er opdelt i tre hoveddele; en strategisk analyse, en økonomistyringsanalyse og en perspektiverende del, hvor vi vil redegøre for vores anbefalinger set ud fra andre perspektiver end det rationelle, der er anvendt i de to første hoveddele. Der vil være delkonklusioner efter hver hoveddel der har til formål, at opsummere de væsentligste pointer og anbefalinger i afsnittet. 12

14 Kapitel 2 CBS strategi 2.1 Identifikation af CBS strategi Før en egentlig diskussion af CBS strategi kan finde sted, vil vi først analysere hvilken form for strategi der er tale om. Vi vil argumentere ud fra forskellige teorier samt empiri vi har indsamlet fra henholdsvis CBS Strategi, CBS Årsrapport, Udviklingskontrakten, Danmarks Statistik med videre. Vi begrænser os i denne rapport til daguddannelserne, og vil derfor lægge særlig fokus på de dele af CBS strategi der omhandler cand. merc. på dagsuddannelserne. Vi er opmærksomme på, at CBS samlede strategi naturligvis skal ses som et hele, hvorfor vores fremtidige konklusioner skal ses i lyset af vores afgrænsning. Til identifikation af strategien for CBS daguddannelser, tager vi udgangspunkt i det faktum, at målsætningen er fastsat til en forøgelse af kandidat optag på cirka 12 % fra 2008 til Samtidig en udbygning af ejede faciliteter, en nedbringelse af gennemsnitlig gennemførselstid for kandidaterne samt en bredere international profil som hovedpunkterne i den strategiske målsætning for dagsuddannelserne. 2.2 Strategisk retning Altså må vi betegne CBS overordnede strategi som en vækststrategi. Ansoff har udviklet en matrice til kategorisering af vækststrategier set som overordnet strategisk retning for en organisation. De to variable er henholdsvis markeder og produkter, som tilsammen frembringer en overordnet kategorisering for hvorvidt strategiens retning er fokuseret på eksisterende eller nye markeder og produkter. Denne kategorisering af vækststrategier er interessant, da den skaber et billede af hvorvidt organisationen skal fokusere på at højne nuværende kompetencer, eller snarere har behov for at 13

15 udvikle nye kompetencer. Denne prioritering af fokus er relevant hvis organisationen skal have succes med den valgte vækststrategi. For CBS oversætter vi markeder som studerende både nationale og internationale og produkter som uddannelser. I denne sammenhæng er det interessant at kigge på studerende; i 2008 var de studerende optaget på en cand. merc. for 63 % vedkommende interne, altså studerende der havde taget deres bachelor på CBS. De resterende 37 % er fordelt på internationale studerende samt studerende fra andre danske universiteter. Tabel 2.1: Tidsramme Enhed Antal % Faktisk antal Faktisk % Antal % Antal % Målsat optag, cand. merc.* 1, % 1, % 1, % 1, % Internt fra CBS** (alle uddannelser) % % % % Eksternt (andre danske universiteter samt internationale studerende) % % % % Kilde: CBS indberetning til Danmarks Statistik *Målsat optag er kun opgivet for alle kandidatuddannelser, ikke for cand. merc. alene. Vi har her beregnet målsat optag for Cand. merc. ved at beregne procentsatsen af reelt optag for 2008 i forhold til totalt optag 2008 og derefter korrigeret for forskellen mellem reelt og målsat optag. Denne beregnede procentsats af målsat optag for cand. merc. har vi holdt konstant over strategiperioden. Vi er opmærksomme på, at det reelle målsatte optag kan divergere fra vores beregning. **Målsat optag for HA er beregnet på samme måde som for cand. merc. Holder vi disse tal op mod målsætningen for optag på bacheloruddannelserne, der projicerer et konstant optag, bemærkes det, at CBS satser på øget optag uden fra egen forsyningskæde af HA (almen) bachelorer. 14

16 Tabel 2.2: Tidsramme Enhed Antal % Antal % Antal % Målsat optag, Cand. merc.* 1, % 1, % 1, % Målsat optag, HA** % % % Eksternt (andre danske universiteter samt internationale studerende) % % % Kilde: CBS indberetning til Danmarks Statistik *Målsat optag er kun opgivet for alle kandidatuddannelser, ikke for cand. merc. alene. Vi har her beregnet målsat optag ved at beregne procentsatsen af reelt optag for 2008 i forhold til totalt optag 2008 og derefter korrigeret for forskellen mellem reelt og målsat optag. Denne beregnede procentsats af målsat optag for cand. merc. har vi holdt konstant over strategiperioden. Vi er opmærksomme på, at det reelle målsatte optag kan divergere fra vores beregning. Tallet er ikke korrigeret for frafald, da vi med tabellen vil illustrere fordelingen mellem internt og eksternt optag, og ikke gennemførsler. **Målsat optag for HA er beregnet på samme måde som for cand. merc. Tallet er korrigeret for målsat frafald. I diskussionen om, hvorvidt markedet for kandidatoptag udenfor CBS er et nyt marked eller et eksisterende marked for CBS vil vi argumentere, at markedet er eksisterende. Kigger vi på tallene i tabellerne ovenfor, ses det, at der i højere grad er tale om en stigning i porteføljen af kandidater fra andre universiteter, end at CBS skal markedsføre sig som en ny spiller på et nyt marked. Endvidere rykker målsætningen ikke markant på forholdet mellem andelen af internt i forhold til eksternt rekrutterede kandidatoptagne. For produktet uddannelserne ses det, at CBS har til målsætning at vedligeholde det nuværende porteføljeniveau. At gå fra 14 til 13 programmer i strategiperioden ser vi ikke som en væsentlig ændring, hvorfor det konkluderes, at CBS vælger at satse på de nuværende produkter. Vi vil dermed konkludere, at vækststrategien defineres som en markedspenetrering af nuværende marked med nuværende produkter. 15

17 Vi skal her gøre opmærksom på, at CBS totale uddannelsesportefølje har udviklet sig gevaldigt de seneste år, en egentlig produktudvikling i Ansoff s forstand. Dette er dog hovedsageligt angående Executive delen af CBS, hvilket vi ikke fokuserer på her, hvorfor vi mener, at markedspenetrering er den korrekte konklusion for dagsuddannelserne på cand. merc. Det er dog et interessant spørgsmål om hvorvidt CBS har opnået diversifikation, eller om der er risiko for kannibalisering internt på Executive. Vi vil overlade denne diskussion til andre 2.3 Konkurrencemæssig strategi Med den overordnede strategiske retning defineret anser vi det væsentligt at fastslå, hvordan denne markedspenetrering skal effektueres, det vil sige hvilken konkurrencemæssige strategi der anvendes. Hertil vil vi diskutere ud fra Bowman. Inden en egentlig analyse, må vi modificere Bowman s strategiske ur, da dette tager udgangspunkt i pris på produkt og opfattet værdi for kunden. Værdien for kunden, altså den studerende, vil vi oversætte med hvad den studerende får ud af at tage en cand. merc. på CBS. Den subjektive del heraf altså diverse personlige årsager til at studere en given akademisk retning vil vi ikke behandle, da det i sagens natur er svært at kvantificere. Vi vil i stedet fokusere på mere kvantitativ målbarhed; sandsynligheden for at få arbejde efter endt uddannelse, dimittendledigheden, samt rangering af universitetet i markedet. Grundet den finansielle krise har arbejdsløshed blandt nyuddannede kandidater (bredt over alle universiteter og uddannelser) haft stigende betydning blandt offentligheden og i særdeleshed blandt studerende. Nyudklækkede kandidater har bredt set over alle uddannelser ikke længere samme valgfrihed på arbejdsmarkedet som tidligere, hvorfor anvendeligheden af uddannelsen i højere grad er i fokus. Prisen på produktet skal symbolisere hvad kunden (den studerende) skal betale eller investere for at modtage den opfattede værdi som ovenfor defineret. Pris på produkt er ikke umiddelbart anvendelig på kandidatuddannelserne, da der grundet statsstøtte ikke er undervisningsbetaling for studerende. Dette besværliggør definitionen af konkurrencemæssig positionering af CBS i Danmark da prisen er konstant. Det er ikke kun Bowman der arbejder med pris kontra opfattet værdi i definitionen af konkurrencemæssig positionering og strategi. Porter arbejder også med de samme principper. Der er ligeledes andre matricer opbygget på samme måde, der kommer frem til samme konklusioner, nemlig forholdet mellem kvalitet/værdi og pris. Vi må dog konstatere i denne 16

18 situation, at prisen er konstant på det danske marked (vi anser ikke personlige omkostninger ved universitetsvalg som betydelige nok, til at tale om egentlig prisstrategi for universiteterne). At prisen holdes konstant betyder altså, at de gængse valide konkurrencestrategier såsom prisleder, differentiering og diverse hybridstrategier bliver kogt ned til differentiering alene som valid konkurrencestrategi. Denne differentiering kan dog være både fokuseret eller almen differentierende. I klassisk forstand er fokuseret differentiering mærket af højere opfattet værdi på bekostning af højere pris. Da vi holder prisen konstant, kan man diskutere om begrebet fokuseret differentiering stadig er relevant. Vi mener, at man i denne situation kan tolke fokuseret differentiering som produktfokus i en niche af den overordnede branche Uddannelse. CBS har som helhed specialiseret sig indenfor erhvervsøkonomi og samfundsvidenskaben, hvor andre universiteter såsom Københavns Universitet har en langt bredere portefølje af udbudte uddannelser og kandidatgrader. Endvidere lægger CBS vægt på at udvikle og korrigere deres uddannelser på baggrund af samarbejde med erhvervslivet og virksomheder. Det er da også den private sektor, der er den største aftager af cand. merc. ere. I denne sammenhæng mener vi det retfærdiggjort at betegne CBS differentieringsstrategi som fokuseret i sammenligning med de andre danske universiteter. 2.4 Strategisk kapabilitet Som nævnt i afsnit 2.2 er den strategiske retning vigtig at fastslå, da det har betydning for hvilke kompetencer organisationen skal fokusere på. Samtidig er det vigtigt at fastslå om den valgte strategi er konkurrencemæssig valid. Vi har fastslået strategien for CBS som en vækststrategi der fokuserer på at penetrere det eksisterende marked med eksisterende produkter via fokuseret differentiering. For at opnå succes med strategien, skal CBS tilsikre at have en vedvarende konkurrencemæssig fordel i forhold til konkurrenterne. Vi vil diskutere denne konkurrencemæssige fordel ud fra strategisk kapabilitet. Vi ønsker at lægge særlig fokus herpå, da vi før konkluderede, at prisparameteren for uddannelser i Danmark ikke kan anvendes som konkurrenceelement, hvorfor alle udbydere af dagsuddannelser kun har én reel form for konkurrence strategi, der kan føre til succes: differentiering (eller afart heraf, som for eksempel CBS der vælger fokuseret differentiering). 17

19 Da alle udbydere med rette derfor vælger at differentiere sig, anser vi det for særlig vigtigt, at CBS formår at opnå vedvarende konkurrencemæssige fordele, hvis CBS skal have succes på længere sigt Konkurrence og markedet for cand. merc Inden vi arbejder videre med strategisk kapabilitet, vil vi kigge nærmere på konkurrencen og markedet CBS s cand. merc. opererer i. For at en diskussion om ressourcer og kompetencer skal være fyldestgørende, skal vi kunne argumentere ud fra konkurrenternes ditto. Vi kan konstatere ud fra CBS strategi, Årsrapport og via interviews med forskellige ansatte på CBS, at der umiddelbart ikke er et klart og enslydende billede af hvem CBS konkurrer med, samt hvilket marked de operer i. Vi vil her prøve at rationalisere os frem til en definition af begge, som vi vil tage udgangspunkt i fremover i rapporten Markedet og konkurrenterne for CBS og cand. merc Med stigende internationalisering, mulighed for brugbar afkreditering fra andre universiteter kan man argumentere at markedet er vokset det sidste årti. Antallet af studerende der tager et udvekslingsophold fra CBS er steget stødt, og ligger p.t. omkring 1,000 studerende per år. Ligeledes er antallet af udenlandske studerende vokset og er stadig voksende med for 2008 over 1,000 gæster fra andre universiteter samt over 1,600 der tager et helt program på CBS 3. Der er videreudviklet flere strategiske alliancer med udenlandske universiteter over årene 4, samt det er et strategisk fokusområde, at øge mængden af kurser afholdt på engelsk. Altså må man konstatere, at uddannelsesverden er blevet større, hvilket er en tendens der vil fortsætte i fremtiden. På denne baggrund forekommer det nærliggende, at konkludere, at markedet CBS kandidatuddannelser opererer i er vokset, og vil fortsætte denne udvikling. Vi vil dog argumentere anderledes. Andelen af optaget på cand. merc. der kommer fra udlandet er under 24 % 5. Data er ikke tilgængeligt for det præcise tal, men 24 % dækker over andet/ukendt oprindelse, hvilket ifølge 3 Se CBS årsrapport 2008, side 37, afrapportering af udviklingskontrakten på Ifølge CBS årsrapport 2008, side 37, afrapportering af udviklingskontrakten, er der sket en fordobling fra på CBS indberetning til Danmarks statistik 18

20 data inkluderer udlandet. Altså er andelen maksimalt knap en fjerdedel for udenlandske studerende, hvorfor størstedelen af optaget på cand. merc. er indenfor landets grænser. Netop dette faktum er interessant i definitionen af primærmarkedet for cand. merc. Vi har tidligere argumenteret at pris ikke er en konkurrenceparameter i Danmark, grundet det gratis udbud af dagsuddannelser. Set fra danske studerendes perspektiv, er valget om at tage en kandidat i udlandet eller i Danmark derfor ofte givet på forhånd grundet økonomi; at tage en kandidatgrad på et anerkendt udenlandsk universitet er en massiv udgift, der muligvis overskygger eventuelle fordele. I 2007 læste 1,378 danske studerende en hel videregående samfundsvidenskabelig uddannelse i udlandet 6. Sammenholdt med det totale antal videregående samfundsvidenskabelige studerende i Danmark på 40,892 i (bachelorer og kandidater) er dette altså godt 3 %. Ovenstående analyse er behæftet med 2 usikkerheder: 1. Danske studerende der vælger at studere i udlandet uden at søge SU 2. At det fra 2008 er muligt at tage taxametertilskudet med til udlandet Vi mener dog ikke disse usikkerheder vil rykke på det faktum, at det er marginalt få der læser en hel videregående uddannelse i udlandet. På sigt kan det frie taxametertilskud have en effekt, men vi vurderer ikke dette som en alvorlig udfordring, til det nuværende låste danske universitetsmarked endnu. Vi konkluderer derfor, at markedet cand. merc. opererer i er det nationale. For derefter at belyse konkurrenterne til cand. merc., vil vi kigge på tallene for samfundsvidenskabelige kandidater optaget i tidsperioden : 6 Styrelsen for International Uddannelse mobilitetsstatistik for (seneste) side Statistik fra SUstyrelsen. Det var ikke muligt at finde nyere data end Universitets og Bygningsstyrelsens statistikker om universiteternes bachelor- og kandidatuddannelser a 8 Danske Universiteter 2010a. 19

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe Projektbeskrivelse Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe I denne undersøgelse sætter EVA fokus på, hvilke erfaringer danske og udenlandske universiteter har med at håndtere de udfordringer,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER DELOITTE STYRINGSAGENDA 2015 ANTONINO CASTRONE UNIVERSITETSDIREKTØR, AAU CV Antonino Castrone Arbejde 2014 Universitetsdirektør, Aalborg

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING - En analyse af væksten af indtægtsstrømme fra 2011 versus 2012 Indholdsfortegnelse Indhold: 1. Baggrunden for analysen.... 4 2. Hovedkonklusionerne fra analysen...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Vejledningsstrategi for Syddansk Universitet 2009-2011

Vejledningsstrategi for Syddansk Universitet 2009-2011 Vejledningsstrategi for Syddansk Universitet 2009-2011 Direktionen vedtog 14. september 2006 en vejledningsstrategi for Syddansk Universitet, der var udarbejdet bl.a. med udgangspunkt i udviklingskontrakten

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet 17. december 2013 Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet Dette notat redegør for den økonometriske analyse af sammenhængen mellem undervisningstid og indkomst i afsnit 5.3 i Analyserapport

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere