2. Aktivitetsoversigt for KANUKOKA s sekretariat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Aktivitetsoversigt for KANUKOKA s sekretariat"

Transkript

1 2. Aktivitetsoversigt for KANUKOKA s sekretariat Direktøren, de 10 konsulenter, kontorlederen og sekretæren i alt 13 ansatte tager sig af de forskellige fagområder sådan at hver konsulent typisk har sit hovedområde, mens der på enkelte områder, eksempelvis på løn- og personaleområdet samt kurser og seminarer, er et udpræget samarbejde mellem flere medarbejdere. Løn, personale og HR-området Løn- og personalepolitisk koordination herunder faglig rådgivning af kommunerne, faglige kurser for kommunale medarbejdere vedrørende løn- og personale forhold samt rådgivning omkring procedurer vedrørende løn- og personaleforhold. Forhandling af offentlige overenskomster efter indhentning af krav, koordination og formulering af kommunernes ønsker til overenskomstforhandlingerne samt indstilling til mandatbehandling af rammer. Fast deltagelse i Forhandlings- og Aftaleudvalget samt Lønningsrådet. Forhandling og rådgivning i forbindelse med klassificeringssager. Forhandling og rådgivning i sager om ansættelsesforhold, tillæg m.v. Rådgivning vedrørende personaleadministration. Information vedrørende løn- og personaleforhold for de kommunale faggrupper herunder vedligeholdelse og udbygning af hjemmesiden om løn- og personaleforhold. Løbende forenkling af overenskomster og aftaler i samarbejde med forhandlingsafdelingen. Rådgivning af kommunerne på SIK-området (17 overenskomster). Fast medlemskab af SIK s oplysnings- uddannelsesfond samt feriefond. Medlemskab af Niuernermik Ilinniarfiks bestyrelse. Kurser og seminarer Møde- og kursusplanlægning for kommunerne, herunder rekvirering af kursus/mødesteder, kontakt til fremlæggere, bestilling billetter og værelser samt fremstilling møde- og kursusmaterialer. Rådgivning af kommuner om kurser og efteruddannelser. Bistand ved større møder og seminarer. Undervisning, udvikling samt tilpasning kursusemner i samarbejde med kommunerne og Selvstyret. Udvikling samt vedligeholdelse af kursusmodul Plan2Learn. Digitalisering og IT Deltagelse i møder i Fællesoffentlig IT-styregruppe (FOIS) og rådgivning Medlemskab i styregruppe og koordinering med kommunerne omkring grunddata-projekter, herunder modernisering af CPR, CVR/GER og grunddata til ny persondatalovgivning. Arbejdet omkring digital post og videokommunikation (Microsoft Lync). Koordinering af kommunernes ønsker og behov i forhold til analyser og projekter til anvendelse ved gennemførelse af den Nationale Digitaliseringsstrategi

2 Koordinering og sekretariat for kommunernes deltagelse i ERP-projektet Pisariillisaaneq (anskaffelsesfasen). Udvikling og implementering af journal- og arkivsystemet, herunder uddannelse af superbrugere samt brugerkurser. Procesmodellering og arbejdsbank og strategi for mere digital selvbetjening i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen. Koordinering, integration samt strategiudvikling af den fællesoffentlige borgerservice-enhed Sullissivik. Rådgivning til Digital Kommuneplan (ODEUM). Rådgivning omkring økonomisystemet Winformatik. Opdatering af journalplan. Rådgivning af kommunerne i forhold til IT-drift og IT-sikkerhed. Rådgivning, koordinering og strategiudvikling omkring generelle IT-løsninger i samarbejde med kommunerne. Juridisk rådgivning Rådgivning omkring IT-jura. Juridisk rådgivning i konkrete sager på et specifikt fagområde samt i relation til udarbejdelse af høringssvar til diverse forslag til love, bekendtgørelser m.v. der sendes i høring af Selvstyret. Omfatter ligeledes udarbejdelse af oplæg og orienteringer til bestyrelsen. Juridisk rådgivning til chefer og sagsbehandlere i kommunerne i forbindelse med løsning af konkrete sager, herunder fortolkning af styrelsesloven, sagsbehandlingsloven og offentlighedsloven samt fortolkning af diverse speciallove og bekendtgørelser på forskellige fagområder. Deltagelse i forskellige samarbejdsfora med Selvstyret herunder deltagelse i lovforbedrende arbejde med Selvstyret samt opfølgning på Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne. Sidstnævnte omfatter bl.a. deltagelse i et forum, hvor deltagere fra Selvstyret, kommunerne og KANUKOKA identificerer behovet for nye lovgivningsinitiativer, der efterfølgende kan indgå i den politiske prioritering, samt justering af lovgivningsinitiativer efter den politiske prioritering. Sekretariat og information Betjening af bestyrelsen ved forberedelse af bestyrelsesmøder og -seminarer (sammensætning og bearbejdelse af mødemateriale og opfølgning af møderne med referater og udarbejdelse af beretninger og offentlige udtalelser). Udarbejdelse af KANUKOKA s ugentlige nyhedsbrev til kommunale ledere. Diverse informationsopgaver ved brug af hjemmesiden som organisationens informationskanal til den brede offentlighed og ved udarbejdelse af nyhedsbreve til en smallere målgruppe af politiske og administrative topfolk i kommunerne. Social- og sundhedsområdet Deltagelse i diverse udredningsopgaver samt deltagelse i evalueringsarbejde, herunder evaluering af strukturreformen. Årlige konferencer på socialområdet for kommunernes socialudvalgsformænd og socialdirektører. Emner i konferencerne vælges i forhold til kommunernes behov. 2

3 Konferencerne afholdes med henblik på tættere samarbejde med og mellem kommunerne samt KANUKOKA, opfølgning af områder som handicapforsorg, børn- og unge m.v. Telefonmøder: Koordination og forberedelse af indhold for månedlige telefonmøder med socialdirektører, hvor kommunernes socialudvalgsformænd og KANUKOKA s formand deltager hvert kvartal. Telefonmøderne er med henblik på fælles dialog omkring diverse udfordringer i kommunerne på socialområdet, eller for at finde fælles fodslag på bestemte områder til gavn for kommunerne, information om initiativer i Selvstyret mv. Forarbejde til kommunernes besvarelser af høringer af lovgivning på social- og sundhedsområdet. Deltagelse i styregrupper, projektgrupper eller arbejdsgrupper. Deltagelse skal sikre, at kommunernes interesser varetages bedst muligt i de initiativer, der fokuseres på. Det kan være omkring initiativer på handicap-området, børn- og ungeområdet, misbrugsbehandlingsområdet, ældreområdet mv. Deltagelse i Epidemikommissionen og Kriminalforsorgsnævnet. Råd og vejledning: Både overordnet personale i kommunerne samt sagsbehandlere på socialområdet kontakter konsulenten for at få konkret råd og vejledning i konkrete lovgivninger omkring offentlig hjælp, anbringelser, handicapforsorg osv. Teknik, miljø og råstoffer Deltagelse i Beredskabskommissionen. Deltagelse i fagudvalget for brandmandsuddannelsen. Koordinering, rådgivning samt sekretariat og arrangør af de 4 årlige møder med beredskabschefer. Deltagelse samt koordinering med kommunerne omkring arbejdsgrupper vedrørende uddannelser af indsatsledere på tværs af myndighederne, Arktisk Kommando s anden støtte til det civile samfund, Arktisk Kommando s arbejde omkring frivilligt beredskab samt deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af rapport vedrørende beredskabskommunikation i Grønland. Sekretariat og arrangør af det årlige kommunetekniker- og planmøde. Sekretariat samt arrangør af de månedlige møder med kommunernes og Selvstyrets planfolk. Sekretariat samt arrangør af 4 årlige faglige møde om bl.a. udvikling og vedligeholdelse af kommuneplanernes digitale platform. Rådgivning omkring planforhold samt lovgivning. Sekretariat samt arrangør af månedlige møder med kommunerne i råstofgruppen, hvor bl.a. høringer, ansøgninger om nye og forlængede efterforskningstilladelser, aktivitetsansøgninger, VVM- (vurdering af virkninger på miljøet) og VSB- (vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed) høringer, udvindingstilladelser samt lovgivning bliver diskuteret. Dyrehold- og veterinærområdet: Sekretariat og arrangør af 6 faste årlige møder samt møder efter behov med kommunernes hunde og katte medarbejdere. Rådgivning og assistance vedrørende kommunikation mellem Selvstyret og kommunerne. Koordinering samt sekretariat i forbindelse med høringer inden for veterinærområdet, herunder sager vedrørende dyrehold, høringer vedrørende fødevarer (eksport/import). Sekretariat samt koordinering vedrørende lovgivning, redegørelser m.v. inden for bygge- og anlægsområdet. Deltagelse og koordinering af kommunernes arbejde vedrørende overførsel af entydigt anlægsansvar på folkeskole og førskoleområdet. 3

4 Rådgivning samt sekretariat i forbindelse med byggemodning herunder Selvstyrets bevilling til byggemodning i kommunerne samt Nukissiorfiit s udmøntning af midler til kommunerne. Rådgivning samt assistance omkring anlægsområdet generelt i forhold til konkrete sager i kommunerne samt problemstillinger mellem kommunerne og Selvstyret. Koordinering og sekretariat for kommunerne i forbindelse med nationale affaldshåndteringsplaner, herunder arbejdet omkring tillægsbevilling til natrenovationsrampe og lossepladser samt arbejdet vedrørende udarbejdelse af vejledninger og regler på renovationsområdet. Koordinering og sekretariat i forbindelse med udvikling af affaldshåndtering vedrørende farligt affald herunder kontakt med MOKANA (et fælleskommunalt affaldshåndteringsselskab i Danmark) og andre aktører (Royal Arctic Line m.v.). Økonomi, erhverv og arbejdsmarked Koordinering og sekretariat for kommunernes ønsker vedrørende ledighedsbekæmpelse. Deltagelse i styregruppe-og arbejdsgrupper vedrørende ledighedsbekæmpelse. Koordinering og sekretariat for kommunerne i forbindelse med driften af Piareersarfiit. Rådgivning og assistance omkring kommunernes ønsker og behov i forbindelse med lokale kurser, kompetenceudvikling m.v. Rådgivning og koordinering af kommunernes ønsker og behov omkring uddannelsesindsats for unge. Forberedelse af materiale til de årlige bloktilskudsforhandlinger. Deltagelse i udarbejdelse af årshjul for budgetsamarbejde. Udarbejdelse af budgetvejledninger. Udarbejdelse af nøgletal. Servicering af medarbejderne i de kommunale økonomiforvaltninger. Evaluering af strukturreformen i den offentlige sektor. Takstaftaler vedr. døgninstitutionsområdet. ERP-projektet Pisariillisaaneq, som tovholder vedr. kommunernes arbejde med at tegne organisationsdiagrammer samt kontoplan. Bearbejdning af kommunernes regnskaber til offentliggørelse via hjemmesiden. Diverse høringssvar, der kan eller har påvirkninger på kommunernes økonomi. Koordination af høringer m.v. omkring fangst og fiskeri Folkeskole og undervisning Gennemførelse af initiativer i samarbejde med kommunerne på baggrund af evalueringen af folkeskolen, herunder initiativer med henblik på at forbedre elevernes læring og resultater. Koordinering og deltagelse i tiltag i samarbejde med kommunerne med henblik på forbedring af lærerdækningen med uddannede folkeskolelærere i hele landet. Deltagelse i kursus for nyansatte danske folkeskolelærere i samarbejde med kommunerne, Selvstyret og IMAK. Gennemførelse og koordinering af kurser for skolelederne i samarbejde med kommunerne, Inerisaavik og IMAK. Afholdelse af lokale kurser for skolebestyrelser i samarbejde med kommunerne. Rådgivning af kommunerne vedrørende folkeskolen, ansættelsesforhold, lovgivning m.v. 4

5 Udvikling og vedligeholdelse af administrationssystemet Tabulex i samarbejde med kommunerne. Koordinering af implementering og gennemførelse af kurser omkring vejledningsprogram Min Fremtid, som er beregnet til vejledning af ældste elever i folkeskolen og unge i samarbejde med kommunerne. Overenskomstforhandlinger med lærerorganisationen IMAK, herunder koordinering og udarbejdelse af arbejdsgiverkrav i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Rådgivning og vejledning af kommunerne vedrørende løn- og ansættelsesforhold i folkeskolerne og Piareersarfiit. Løbende dialog med IMAK om forholdene i folkeskolen både omkring generelle forhold på vegne af kommunerne samt specifikke problemstillinger i kommunerne. Koordinering af aftaleforholdene vedrørende kommunernes ønsker i forhold til driftsaftalerne for Piareersarfiit. Rådgivning af kommunerne om arbejdstidsaftaler og aftaleforhold omkring Piareersarfiit, herunder løn- og ansættelsesforhold. Deltagelse og koordinering af evalueringen af kommunernes overtagelse af PPR (psykologisk-pædagogisk rådgivning og VSP (videregående specialundervisning). Lovgivningsarbejdet: Koordinerer og udarbejder krav og specifikationer i samarbejde med kommunerne vedrørende tiltag omkring folkeskolen samt børn- og ungeområdet. Koordinering af kommunal deltagelse i arbejdsgrupper vedrørende tiltag på børne- og ungeområdet, uddannelse samt folkeskolen. Koordinering og deltagelse i samarbejdet med kommuner og Inerisaavik`s medarbejdere omkring Meeqqerivitsialak Den Gode Børneinstitution (lov om pædægogisk udviklende tilbud om førskolealderen). Koordinering af kommunernes ønsker vedrørende udvikling af redskaber samt kurser for pædagogisk personale. 5

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 FOTO: KISEA BRUUN Delegeretmøde 2013 KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 Indhold Praktiske oplysninger side 3 Program for mødet side 4 Delegerede og

Læs mere

Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen

Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen Først vil jeg henvise til KANUKOKA-bestyrelsens beretning til delegeretmødet her i 2013, som blev rundsendt sammen med det øvrige

Læs mere

Forberedelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Forberedelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Forberedelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 9. december 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 16.00-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 01/1

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling April, 2008 Evalueringsrapport vedrørende Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling Hans Jørgen Knudsen, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Visioner

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Opgaver på funktion 6.45.51 Capacent Indhold 0. Indledning 1 0.1 Baggrund 1 0.2 et 2 0.3 Metode 3 0.4 Overgangsopgaver i opgavekataloget 4

Læs mere

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune 1. juni 2009 31. maj 2010 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Bilag 2:

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling Emne Nr Forslag Tovholder Status Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser. Arbejdsgangsbeskrivelser og procedurer om budget, regnskab

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI FOR VESTEGNEN

ERHVERVSSTRATEGI FOR VESTEGNEN Vestegnssamarbejdet ERHVERVSSTRATEGI FOR VESTEGNEN Projektbeskrivelse for PLAN 09 eksempelprojekt Februar 2007 Plan09 eksempelprojekt Side 1 1. BAGGRUND & HOVEDMÅL Nedenfor beskrives i afsnit 1.1 og 1.2

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere