Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen"

Transkript

1 Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen Først vil jeg henvise til KANUKOKA-bestyrelsens beretning til delegeretmødet her i 2013, som blev rundsendt sammen med det øvrige mødemateriale for en måned siden. Beretningen har også været offentligt tilgængelig på organisationens hjemmeside i den periode det er den del af delegerethæftet, der starter på side 7. Beretningen har temaet Styrk kommunestyret med tilføjelsen: Og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen. Vi tager tråden op derfra i denne forelæggelse af beretningen. Vi vil her komme tilbage til nogle af de nævnte emner, som er følgende: 1) Kommunernes økonomi, herunder specielt ønsket om en anden skatteudligning. 2) Råstofområdet, herunder samarbejdet mellem kommunerne og Selvstyret samt internt mellem kommunerne. 3) Løn- og personaleområdet, herunder specielt betydningen af samråd og koordinering mellem de offentlige arbejdsgivere omkring overenskomstforhandlinger. 4) Fælleskommunale IT-projekter, hvor det er nødvendigt at træffe beslutninger nu. 5) Børn og ungeområdet, hvor det er vigtigt, at kommunerne får tid til at forberede sig på ændringerne i forbindelse med den kommende lov om hjælp til børn og unge. 6) Den nye politiske arbejdsstruktur i KANUKOKA, herunder oprettelse af fire politiske udvalg. Og endelig... 7) vil vi gerne komme tilbage til de tre spørgsmål, bestyrelsen stiller til delegeretmødet som afslutning på beretningen, til evaluering af den nye kommunestruktur. Som det også kan udledes af beretningens afsnit om kommunernes økonomi, har vi i sidste valgperiode haft udligningssystemet mellem kommunerne som en væsentlig udfordring. Denne udfordring har været og er stadigvæk svær at løse til alles tilfredshed. Vore kommuner er af forskellige størrelser på mange områder. Og netop i sidste valgperiode har vi måttet erkende, at selvom 18 kommuner er blevet lagt sammen til fire således at de blandt andet skal være mere økonomisk robuste er der stadig en skæv fordeling i dag. Og noget tyder på, at det bliver mere og mere skævt fremover, medmindre vi gør noget aktivt for at forhindre det. 1

2 Dertil er der et stort behov for en politisk debat. I et samarbejde mellem kommunale kræfter, KANUKOKA og repræsentanter for Selvstyret er man i gang med at udarbejde grundlag for denne debat. Arbejdet er baseret på revideringen af budgetsamarbejdsaftalen mellem kommunerne og Selvstyret. Budgetsamarbejdsaftalen er grundlaget for en række elementer i den kommunale økonomi, men har ikke været fornyet siden En redegørelse, eller en hvidbog, er under udarbejdelse. I hvidbogen foreslås blandt andet ændringer i de nuværende udligningsmetoder. Udligningen i dag sker jo ikke bare via skatteindtægterne, men også bloktilskudsmodellen indeholder udligningsmekanismer. Ved at udarbejde en hvidbog forsøger vi at sikre, at en eventuel ændring kommer i alle hjørner og samarbejdsrelationer imellem kommunerne og Selvstyret. Det er planen, at hvidbogen færdiggøres i løbet af sommeren og derefter sendes til politisk behandling hos kommunerne og Selvstyret. Dette skal gerne ende med anbefalinger til nyt budgetsamarbejdsaftale samt nyt udligningssystem. For at bidrage til informationsgrundlaget for en løbende debat om den kommunale økonomi og dens elementer, har vi i øvrigt via KANUKOKA s hjemmeside i januar publiceret en side med overskriften Udligningen - hvordan fungerer den? Den skulle også være til hjælp til almindelig forståelse af den kommunale økonomi. De store forventninger, vi alle har til råstofområdet afspejler sig fortsat i KANUKOKA s virke. Der er et tæt samarbejde om udformningen af høringssvar som det også beskrives i bestyrelsens beretning afsnit 8. Og landsforeningens sekretariat har gennem Kommunernes Fælles Råstofgruppe en god dialog med de kommunale medarbejdere, der sikrer, at der bakkes op om kommunernes holdninger i de høringssvar, råstofgruppen afgiver. London Mining s store projekt i Isukasia har naturligvis også fyldt meget op på dagsordenen i det forløbne år. Borgmestrene enedes om, at den samfundsmæssige vurdering af projektet (SIA en) skulle danne udgangspunkt for deltagelsen i de forhandlinger, der lige nu pågår med London Mining og Selvstyret. Kommuneqarfik Sermersooq som hjemkommune for projektet og Qeqqata Kommunia, der i følge samfundsvurderingen påvirkes direkte af projektet, er derfor repræsenteret ved forhandlingsbordet. For at sikre, at de to andre kommuner får indflydelse og mulighed for at lære af forhandlingsforløbet, er der etableret et kontaktforum mellem KANUKOKA/kommunerne og Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked/Råstofstyrelsen. KANUKOKA s bestyrelse bakker op om denne organisering. Etableringen af kontaktudvalget blev forsinket af udskrivelsen af valg til Inatsisartut. Men det har nu endelig holdt sit første møde. I løbet af foråret har der været drøftelser om nærmere samarbejde på råstofområdet mellem kommunerne samt mellem kommunerne og Selvstyret. Jeg har som KANUKOKA s formand 2

3 holdt møde med det nye Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer og fulgt op på dette ønske om tættere samarbejde. Mødet foregik i en meget positiv ånd, og der blev fra begge sider lagt op til et nært og konstruktivt samarbejde, som tegner godt for fremtiden. Kommunerne har som bekendt gennem flere år haft en velfungerende associeringsaftale med affaldsselskabet MOKANA i Aalborg. Aftalen sikrer, at kommunerne kan komme af med alt deres farlige affald på en miljømæssigt forsvarlig måde, og giver kommunerne adgang til rådgivning om korrekt håndtering af deres farlige affald. MOKANA s bestyrelse var i slutningen af maj på besøg i Nuuk for at orientere om planer om at fusionere MOKANA med RenoNord. Dette vil ikke umiddelbart medføre ændringer af den service, MOKANA yder, men vil udvide den vifte af affaldstyper, selskabet kan behandle. Det betyder også, at den eksisterende aftale skal opdateres. Gode samarbejdsrelationer præger i det hele taget affaldsområdet: På initiativ fra Kommuneqarfik Sermersooq har de fire kommuner i fællesskab og i samarbejde med konsulentfirmaet Inuplan fået udformet et gennemarbejdet forslag til en kommende modulopbygget affaldsuddannelse. Uddannelsen skal fremover medvirke til at højne uddannelses- og løn-niveauet generelt i kommunernes affaldshåndtering, og forhåbentlig dermed sikre, at det bliver nemmere at fastholde personalet. Forslaget er sendt til Selvstyret, og vi forventer at uddannelsen snart er at finde i udbuddet af faglige uddannelser. Hvad angår overenskomster på løn- og personaleområdet fortalte vi i beretningens afsnit 9, at der har været mange forhandlinger i 2012, hvorved overenskomster og aftaler blev fornyet. Forhandlingsmandaterne har båret præg af, at samfundets økonomi er under pres. Og det har betydet en generel økonomisk mådeholdenhed. Det har så præget resultatpapirerne på forhandlingerne med de forskellige fagorganisationer, hvor den økonomiske ramme generelt har været lav. Vi nævner dog en undtagelse, nemlig pædagogernes faglige organisation PIP, som jo har taget navneforandring til NPK. Kommunerne ønskede at gøre det mere attraktivt at være ansat på institutionerne, så pædagogforbundet fik en procentmæssigt bedre resultat i overenskomstforhandlingerne end andre fagforbund. Det fører til tanken om, at samordningen af fastlæggelsen af løn- og ansættelsesvilkår for de ansatte i hele den offentlige forvaltning, det vil sige både kommunerne og Selvstyret, egentlig har stor betydning for den grønlandske samfundsøkonomi. Der er gennem årene udviklet et system, hvor kommunernes og Selvstyrets mandater til overenskomstforhandlinger bliver behandlet i Forhandlings- og Aftaleudvalget, som formidler 3

4 samråd og koordinering. Der skal nemlig samråd og koordinering til også på det offentlige overenskomstområde for at modvirke værdiforringelse i det statslige bloktilskud til Grønland. Dette fællesoffentlige aftalesystem sikrer også i dag mod uhensigtsmæssig konkurrence på lønområdet internt mellem kommunerne samt mellem kommunerne og Selvstyret. Og så kan de offentlige arbejdsgivere her sammen drøfte særlige behov og prioritere herfra sådan som det er sket på pædagogområdet i Et nærliggende eksempel er, at kommunerne nu i en årrække har været med til over bloktilskudssystemet at finansiere ekstraordinær indsats på uddannelsesområdet en indsats, hvor det kommunale bidrag svarer i dag til omkring 80 mio. kr. årligt. Som en naturlig konsekvens heraf, og for at tilskynde til uddannelse, kan kommunerne sige, at det skal kunne betale sig at tage en uddannelse og så må der prioriteres derfra gennem det fællesoffentlige aftalesystem. I afsnit 7, Borgerservice og IT, er der en beskrivelse af den vifte af organisatoriske, administrative og tekniske faktorer, der har betydning for det, vi plejer at kalde IT-området. Det er et komplekst område, og snakken herom kan følgelig blive noget omstændelig og indforstået med mange specielle begreber og forkortelser. Vi skal her ikke komplicere det yderligere, men holde os til et underafsnit, hvor der er særlig grund til at dvæle ved, nemlig Fællesoffentligt økonomisystem ERP (enterprise resource planning). Det er et projekt, som på grønlandsk har fået arbejdstitlen Pisariillisaaneq som står for dét at gøre det enklere, nemmere. Og det er jo sagens kerne. ERP kan betegnes som et stort, samlende system til at håndtere og planlægge stort set alle områder i kommunernes forretningsprocesser indenfor økonomi og administration. Sagen er nemlig den, at vi skal undgå, at fremtidige systemer bliver udviklet som lukkede, isolerede løsninger med begrænset genbrug af data og funktionalitet. Formålet er at standardisere og automatisere kommunernes forretningsgange, så reduktion af omkostninger bliver mærkbar, samtidig med, at effektiviteten forbedres, uden at kvaliteten bliver forringet. Der er stort behov for, at kommunerne og Selvstyret i et bredt og fællesoffentligt samarbejde går sammen om at effektivisere administrationen, optimere arbejdsprocesser og anskaffe standardiserede og tidssvarende it-systemer i en proces, hvor alle kommuner deltager aktivt og hvor Selvstyret lytter til kommunernes behov. ERP-systemet kan bidrage væsentligt til dette ønske. Det skal også bruges til at skabe bedre overblik over de forskellige områder på tværs af kommunen. I sidste ende betyder det større muligheder for at kunne tilbyde borgerne en bedre service. Under det stærke pres, kommunernes økonomi til stadighed er, er det nødvendigt, at der er mere effektive fællesredskaber omkring økonomien til strategiske beslutninger og til bedre styring af administrationen. Her kan ERP-systemet blive en afgørende faktor. 4

5 I kommunerne er der behov for at målrette indsatserne. Udfordringerne er store indenfor især folkeskolen og det sociale område, og derfor har vi kun råd til at gøre det, der virker. Kommunerne bruger i dag over 9 mio. kr. årligt på at udvikle vores it-system. Det er forholdsvis mange penge. Det er det samme system, som vi har brugt igennem en årrække, men systemet har ikke en uendelig levetid. Systemet lever ikke op til de moderne krav, som er i kommunerne omkring måling af effekter og langsigtet styring af økonomien og derfor skal vi enten skrue op for udviklingen af vores it-system eller skifte hest. Det drejer sig således om en væsentlig og nødvendig beslutning, kommunerne skal træffe om projektet, der er delt i faser. Som det fremgår af bestyrelsens beretning, afsluttes analysefasen på ERP-projektet i august Og her skal kommunerne på baggrund af analysens resultater tage beslutning om, om man vil være med i næste fase af projektet. Det er ikke noget let valg, men det er vigtigt, at vi tager en samlet beslutning i august, når beslutningsgrundlaget ligger klar. Derfor er det også nødvendigt at starte kompetenceudvikling i et tidligt stadium i forhold til projektet for at opnå den mest effektive forankring i den offentlige administration. Den kompetenceudvikling blandt kommunernes personale bør startes nu. Hvad angår børn og unge-området fortæller vi i beretningen, at et forslag til lov om hjælp til børn og unge har været til høring ved årsskiftet. Behandling af forslaget i Inatsisartut blev udsat på grund af valget til Inatsisartut marts Departementet for Familie og Justits har i maj 2013 meddelt, at lovforslaget forventes fremsat for Inatsisartut på forårssamlingen Da den kommende lovgivning forventes at indeholde væsentlige ændringer, som vil have betydelige konsekvenser for kommunerne, mener Naalakkersuisut, at det er vigtigt, at kommunerne fra vedtagelsen af loven og indtil loven trænder i kraft, får tid til at forberede sig på ændringerne. Naalakkersuisut har fundet det vigtigt, at kommunerne i højere grad bliver inddraget i lovgivningsprocessen og får mulighed for at fremkomme med synspunkter. Naalakkersuisut vil derfor i den kommende tid foretage besøg i kommunerne med det formål at skabe en åben dialog med kommunerne om de ændringer, Naalakkersuisut påtænker i den kommende lovgivning. I bestyrelsesberetningens afsnit 2 med overskriften Bestyrelsen og det politiske arbejde beskrives de tiltag og overvejelser, der trinvist er gjort for at tilpasse og udvikle det fælleskommunale arbejde gennem KANUKOKA. 5

6 Bestyrelsen nedsatte i sommeren 2012 på grundlag af en principbeslutning på det ekstraordinære delegeretmøde i 2010 fire politiske udvalg, som skal være sparringspartnere til bestyrelsen på baggrund af et ønske om en større grad af inddragelse af kommunalpolitikere i det fælleskommunale arbejde i fremadrettede, politikskabende fora, som det udtrykkes i kommissoriet. Udvalgene beskæftiger sig med områderne personaleområdet, børn- og kulturområdet, arbejdsmarked og erhverv samt social- og sundhedsområdet. Møderne i de nye udvalg er foregået pr. telefon. Formanden eller tovholderen er et bestyrelsesmedlem i KANUKOKA. De øvrige tre medlemmer er udpeget af de andre kommuner, som ikke er repræsenteret ved udvalgets formand. Selvom udvalgene har eksisteret i forholdsvis kort tid før det sidste kommunalvalg og der har været mere aktivitetet i bestemte udvalg end i andre har det vist sig at være en egnet form for inddragelse af kommunalpolitikere på kysten til at være sparringspartnere i det fælles kommunalpolitiske arbejde. Vi vil anbefale, at den nye bestyrelse sørger for, at arbejdsformen med udvalgene videreudvikles i den nye valgperiode. Det politiske arbejde via KANUKOKA som det fælleskommunale forum spiller dog også på andre strenge. Bestyrelsen er det naturlige omdrejningspunkt, hvor der på telefonmøder i løbet af året løbende bliver taget stilling til overordnede spørgsmål. Efter at de fire borgmestre er blevet faste medlemmer, er bestyrelsen iøvrigt blevet udstyret med stærkere og smidigere handlekraft end tidligere. Derudover er der siden foråret 2011 blevet holdt 5 særlige arbejdsseminarer, som vi kalder fælleskommunale seminarer, hvor man med deltagelse af respektive kommunalpolitikere og embedsfolk sætter fokus på udvalgte områder. En form, der på en indbringende måde kan bruges til at gøre status på udvalgte strategiområder og projekter. Efter kommunesammenlægningen er der ikke længere årlige delegeretmøder i KANUKO- KA, da de nye kommunalbestyrelser i udpræget grad har overtaget delegeretmødets rolle under de 18 tidligere kommuner som forum for behandling af specifikke, regionalpolitiske problemstillinger. Bestyrelsen anbefaler derfor, at man i KANUKOKA-samarbejdet fremover koncentrerer sig om at få en god vekselvirkning mellem bestyrelsesarbejdet, de nye politiske udvalg og de særlige fælleskommunale seminarer og på den måde strukturere et slagkraftigt kommunalt samvirke, der svarer til nutidens behov. 6

7 Inden jeg lægger op til en evalueringsdebat omkring den nye kommunestruktur, har vi nogle afklarende bemærkninger om KANUKOKA s regnskab for Disse bemærkninger hører ellers til den skriftlige beretning, men da det reviderede regnskab først forelå senere, har vi ikke kunnet kommentere det i den skriftlige beretning. Det er sådan, at bestyrelsen bevilgede 4 mio. kr. i 2012 til analyse af muligt grundlag for et fællesoffentligt ERP-system. Heraf blev der i 2012 brugt kr. Derudover er der bevilget udgifter til konsulent i KANUKOKA på IT-området. Disse to sammenlagt giver et forbrug på Fælles IT-projekter på kr. som finansieres af de henlagte midler. Dette forbrug vises i regnskabet som et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget er finansieret af disse henlagte midler. Årsresultatet for 2012 uden Fælles IT-projekter er således et underskud kr. mod budgetteret underskud på kr. Det vender vi tilbage til under punktet om de seneste tre årsregnskaber. Bestyrelsens beretningen slutter med afsnit 13, der har overskriften Spørgsmål til åben debat. Vi tænker her på den nye kommunestruktur, vi gik ind til pr. 1. januar Det er nemlig passende med denne bestyrelsesberetning til det delegeretmøde, der sker en valgperiode efter kommunesammenlægningen at lægge op til en generel, principiel drøftelse, en evaluering, af den nye kommunestruktur. I løbet af de fire år har man både i kommunaldirektørgruppen, der på initiativ fra KANUKO- KA holder telefonmøder med korte mellemrum, og i landsforeningens bestyrelse, løbende fortalt om indtryk fra den politiske og administrative udvikling. Nu er det tid til at samle op og ræsonnere ud fra følgende spørgsmål: Hvad har kommunesammenlægningen styrket? Hvad har kommunesammenlægningen ikke styrket? Hvad skal man efter overgangsperioden satse på for bedre at leve op til hensigterne med strukturreformen i den offentlige sektor, herunder kommunesammenlægningen? Det er bestyrelsens ønske, at man her på delegeretmødet bruger en del af tiden på en samlet, åben og ærlig evaluering af den store samfundsreform, som kommunesammenlægningen i grunden er. Og spørgsmålene gælder for både borgerbetjeningen, administrationen og demokratiet i bred forstand ikke mindst i forhold til bosætningsmønsteret i kommunerne og eksempelvis i forhold til folkeskolen i bygderne. Vi forventer dog ikke lange afhandlinger og udredninger som svar på disse spørgsmål netop i dette forum. Men alle, der har mulighed og lyst, er meget velkomne til at sende os sådanne 7

8 uddybende svar. Og evalueringen vil så blive fortsat i det arbejde, der er i gang for at fornye budgetsamarbejdsaftalen mellem kommunerne og Selvstyret altså den aftale, der har en afgørende betydning for rammerne i den kommunale økonomi. Det, som bestyrelsen beder de delegerede om, det er at de i deres drøftelser af beretningen i grupperne i eftermiddag forholder sig til spørgsmålene. Og vi glæder os til at høre, hvad I er nået frem til, når vi samles til plenum i morgen formiddag. Meningen med en sådan evaluering er selvfølgelig at bidrage til at gøre kommunernes arbejde med borgerbetjening og lokaldemokrati bedre, mere tidssvarende og stærkere. Jeg har hermed haft den fornøjelse at forelægge bestyrelsens beretning. Og til slut vil jeg endnu en gang ønske jer et godt og konstruktivt møde. Ved det forrige ordinære delegeretmøde i foråret 2010 argumenterede man fra KANUKO- KA s side ud fra devisen stærke kommuner betyder et stærkt Selvstyre. Det var med en klar henvisning til den noget anstrengte forhandlingssituation, kommunerne dengang var i, i forhold til Selvstyret omkring økonomien. Mens repræsentanter for de nye kommunalbestyrelser og for den nye regering i Selvstyret er til stede her i dag, vil jeg tillade mig at gentage påstanden om, at stærke kommuner betyder et stærkere selvstyre. Devisen, eller princippet, har nemlig en vedvarende aktualitet. Man plejer jo også tilsvarende at sige, at vi skal gøre de enkelte familier stærkere for at opnå et stærkt samfund. Tak fordi I lyttede. Martha Abelsen, formand for KANUKOKA 8

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 FOTO: KISEA BRUUN Delegeretmøde 2013 KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 Indhold Praktiske oplysninger side 3 Program for mødet side 4 Delegerede og

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

2. Aktivitetsoversigt for KANUKOKA s sekretariat

2. Aktivitetsoversigt for KANUKOKA s sekretariat 2. Aktivitetsoversigt for KANUKOKA s sekretariat Direktøren, de 10 konsulenter, kontorlederen og sekretæren i alt 13 ansatte tager sig af de forskellige fagområder sådan at hver konsulent typisk har sit

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Fra ord til handling. - Et moderne, IKT-baseret Grønland i et fællesoffentligt perspektiv. 14. oktober 2009

Fra ord til handling. - Et moderne, IKT-baseret Grønland i et fællesoffentligt perspektiv. 14. oktober 2009 NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen 14. oktober 2009 Fra ord til handling - Et moderne, IKT-baseret Grønland

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrlgsanliggender NAALAKKERSUI5UT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la HER/MAANI Besvarelse af 37 nr, 198 1)

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Projekt Sullissivik. Om den politisk baggrund

Projekt Sullissivik. Om den politisk baggrund Projekt Sullissivik Om den politisk baggrund Nationalt projekt Projekt sullissivik er et nationalt projekt, på tværs af kommuner og Selvstyre, der skal give vores borgere den bedst tænkelige service når

Læs mere

Borgermøde i Sisimiut

Borgermøde i Sisimiut Borgermøde i Sisimiut 10. maj 2015 kl. 19.00 22.00 Ca. 68 mødte op Spørgsmål fra salen Marius Olsen: Det siges, at der er planer om at overholde de gældende overenskomster for arbejderne, hvilke overenskomster

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Departementet for Uddannelse og Forskning iin@nanoq.gl. Nuuk den 10. juli 2012 Journalnr 5-1-1 lbnr. 1238

Departementet for Uddannelse og Forskning iin@nanoq.gl. Nuuk den 10. juli 2012 Journalnr 5-1-1 lbnr. 1238 Departementet for Uddannelse og Forskning iin@nanoq.gl Nuuk den 10. juli 2012 Journalnr 5-1-1 lbnr. 1238 Høring af forslag til Inatsisartutlov om folkeskolen. IMAKs bestyrelse har følgende bemærkninger:

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 11 Ny banestruktur. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 11 Ny banestruktur. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Tommy Frost 11 Ny banestruktur Indstilling: Administrationen indstiller, at der arbejdes for fusion af Lokalbanen A/S og Regionstog A/S

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

EM 2013/7-2. Jens B. Frederiksen. Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2.

EM 2013/7-2. Jens B. Frederiksen. Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2. Jens B. Frederiksen Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2. behandling) Perioden mellem 1. og 2. behandlingen af dette forslag til Finanslov har desværre

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Beretning indtil 1. september 2014

Beretning indtil 1. september 2014 Beretning indtil 1. september 2014 DSL s 10 mand store overgangsbestyrelse har virket siden de nye vedtægters ikrafttræden medio maj 2014. Nærværende beretning vil derfor have fokus på netop overgangsbestyrelsens

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Børn og familieområdet

Børn og familieområdet Børn og familieområdet Martha Lund Olsen Marts 2015 Tilsyn Formålet med tilsynet er at efterse, om kommunerne efterkommer sociallovens bestemmelser og giver borgerne, herunder børn og unge, den retssikkerhed,

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Hvorfor kommunalt demokrati? Kommunestyret er en grundpille i de nordiske samfund Det sikrer, at den offentlige styring tilpasses lokale forhold

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere