Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen"

Transkript

1 Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen Først vil jeg henvise til KANUKOKA-bestyrelsens beretning til delegeretmødet her i 2013, som blev rundsendt sammen med det øvrige mødemateriale for en måned siden. Beretningen har også været offentligt tilgængelig på organisationens hjemmeside i den periode det er den del af delegerethæftet, der starter på side 7. Beretningen har temaet Styrk kommunestyret med tilføjelsen: Og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen. Vi tager tråden op derfra i denne forelæggelse af beretningen. Vi vil her komme tilbage til nogle af de nævnte emner, som er følgende: 1) Kommunernes økonomi, herunder specielt ønsket om en anden skatteudligning. 2) Råstofområdet, herunder samarbejdet mellem kommunerne og Selvstyret samt internt mellem kommunerne. 3) Løn- og personaleområdet, herunder specielt betydningen af samråd og koordinering mellem de offentlige arbejdsgivere omkring overenskomstforhandlinger. 4) Fælleskommunale IT-projekter, hvor det er nødvendigt at træffe beslutninger nu. 5) Børn og ungeområdet, hvor det er vigtigt, at kommunerne får tid til at forberede sig på ændringerne i forbindelse med den kommende lov om hjælp til børn og unge. 6) Den nye politiske arbejdsstruktur i KANUKOKA, herunder oprettelse af fire politiske udvalg. Og endelig... 7) vil vi gerne komme tilbage til de tre spørgsmål, bestyrelsen stiller til delegeretmødet som afslutning på beretningen, til evaluering af den nye kommunestruktur. Som det også kan udledes af beretningens afsnit om kommunernes økonomi, har vi i sidste valgperiode haft udligningssystemet mellem kommunerne som en væsentlig udfordring. Denne udfordring har været og er stadigvæk svær at løse til alles tilfredshed. Vore kommuner er af forskellige størrelser på mange områder. Og netop i sidste valgperiode har vi måttet erkende, at selvom 18 kommuner er blevet lagt sammen til fire således at de blandt andet skal være mere økonomisk robuste er der stadig en skæv fordeling i dag. Og noget tyder på, at det bliver mere og mere skævt fremover, medmindre vi gør noget aktivt for at forhindre det. 1

2 Dertil er der et stort behov for en politisk debat. I et samarbejde mellem kommunale kræfter, KANUKOKA og repræsentanter for Selvstyret er man i gang med at udarbejde grundlag for denne debat. Arbejdet er baseret på revideringen af budgetsamarbejdsaftalen mellem kommunerne og Selvstyret. Budgetsamarbejdsaftalen er grundlaget for en række elementer i den kommunale økonomi, men har ikke været fornyet siden En redegørelse, eller en hvidbog, er under udarbejdelse. I hvidbogen foreslås blandt andet ændringer i de nuværende udligningsmetoder. Udligningen i dag sker jo ikke bare via skatteindtægterne, men også bloktilskudsmodellen indeholder udligningsmekanismer. Ved at udarbejde en hvidbog forsøger vi at sikre, at en eventuel ændring kommer i alle hjørner og samarbejdsrelationer imellem kommunerne og Selvstyret. Det er planen, at hvidbogen færdiggøres i løbet af sommeren og derefter sendes til politisk behandling hos kommunerne og Selvstyret. Dette skal gerne ende med anbefalinger til nyt budgetsamarbejdsaftale samt nyt udligningssystem. For at bidrage til informationsgrundlaget for en løbende debat om den kommunale økonomi og dens elementer, har vi i øvrigt via KANUKOKA s hjemmeside i januar publiceret en side med overskriften Udligningen - hvordan fungerer den? Den skulle også være til hjælp til almindelig forståelse af den kommunale økonomi. De store forventninger, vi alle har til råstofområdet afspejler sig fortsat i KANUKOKA s virke. Der er et tæt samarbejde om udformningen af høringssvar som det også beskrives i bestyrelsens beretning afsnit 8. Og landsforeningens sekretariat har gennem Kommunernes Fælles Råstofgruppe en god dialog med de kommunale medarbejdere, der sikrer, at der bakkes op om kommunernes holdninger i de høringssvar, råstofgruppen afgiver. London Mining s store projekt i Isukasia har naturligvis også fyldt meget op på dagsordenen i det forløbne år. Borgmestrene enedes om, at den samfundsmæssige vurdering af projektet (SIA en) skulle danne udgangspunkt for deltagelsen i de forhandlinger, der lige nu pågår med London Mining og Selvstyret. Kommuneqarfik Sermersooq som hjemkommune for projektet og Qeqqata Kommunia, der i følge samfundsvurderingen påvirkes direkte af projektet, er derfor repræsenteret ved forhandlingsbordet. For at sikre, at de to andre kommuner får indflydelse og mulighed for at lære af forhandlingsforløbet, er der etableret et kontaktforum mellem KANUKOKA/kommunerne og Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked/Råstofstyrelsen. KANUKOKA s bestyrelse bakker op om denne organisering. Etableringen af kontaktudvalget blev forsinket af udskrivelsen af valg til Inatsisartut. Men det har nu endelig holdt sit første møde. I løbet af foråret har der været drøftelser om nærmere samarbejde på råstofområdet mellem kommunerne samt mellem kommunerne og Selvstyret. Jeg har som KANUKOKA s formand 2

3 holdt møde med det nye Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer og fulgt op på dette ønske om tættere samarbejde. Mødet foregik i en meget positiv ånd, og der blev fra begge sider lagt op til et nært og konstruktivt samarbejde, som tegner godt for fremtiden. Kommunerne har som bekendt gennem flere år haft en velfungerende associeringsaftale med affaldsselskabet MOKANA i Aalborg. Aftalen sikrer, at kommunerne kan komme af med alt deres farlige affald på en miljømæssigt forsvarlig måde, og giver kommunerne adgang til rådgivning om korrekt håndtering af deres farlige affald. MOKANA s bestyrelse var i slutningen af maj på besøg i Nuuk for at orientere om planer om at fusionere MOKANA med RenoNord. Dette vil ikke umiddelbart medføre ændringer af den service, MOKANA yder, men vil udvide den vifte af affaldstyper, selskabet kan behandle. Det betyder også, at den eksisterende aftale skal opdateres. Gode samarbejdsrelationer præger i det hele taget affaldsområdet: På initiativ fra Kommuneqarfik Sermersooq har de fire kommuner i fællesskab og i samarbejde med konsulentfirmaet Inuplan fået udformet et gennemarbejdet forslag til en kommende modulopbygget affaldsuddannelse. Uddannelsen skal fremover medvirke til at højne uddannelses- og løn-niveauet generelt i kommunernes affaldshåndtering, og forhåbentlig dermed sikre, at det bliver nemmere at fastholde personalet. Forslaget er sendt til Selvstyret, og vi forventer at uddannelsen snart er at finde i udbuddet af faglige uddannelser. Hvad angår overenskomster på løn- og personaleområdet fortalte vi i beretningens afsnit 9, at der har været mange forhandlinger i 2012, hvorved overenskomster og aftaler blev fornyet. Forhandlingsmandaterne har båret præg af, at samfundets økonomi er under pres. Og det har betydet en generel økonomisk mådeholdenhed. Det har så præget resultatpapirerne på forhandlingerne med de forskellige fagorganisationer, hvor den økonomiske ramme generelt har været lav. Vi nævner dog en undtagelse, nemlig pædagogernes faglige organisation PIP, som jo har taget navneforandring til NPK. Kommunerne ønskede at gøre det mere attraktivt at være ansat på institutionerne, så pædagogforbundet fik en procentmæssigt bedre resultat i overenskomstforhandlingerne end andre fagforbund. Det fører til tanken om, at samordningen af fastlæggelsen af løn- og ansættelsesvilkår for de ansatte i hele den offentlige forvaltning, det vil sige både kommunerne og Selvstyret, egentlig har stor betydning for den grønlandske samfundsøkonomi. Der er gennem årene udviklet et system, hvor kommunernes og Selvstyrets mandater til overenskomstforhandlinger bliver behandlet i Forhandlings- og Aftaleudvalget, som formidler 3

4 samråd og koordinering. Der skal nemlig samråd og koordinering til også på det offentlige overenskomstområde for at modvirke værdiforringelse i det statslige bloktilskud til Grønland. Dette fællesoffentlige aftalesystem sikrer også i dag mod uhensigtsmæssig konkurrence på lønområdet internt mellem kommunerne samt mellem kommunerne og Selvstyret. Og så kan de offentlige arbejdsgivere her sammen drøfte særlige behov og prioritere herfra sådan som det er sket på pædagogområdet i Et nærliggende eksempel er, at kommunerne nu i en årrække har været med til over bloktilskudssystemet at finansiere ekstraordinær indsats på uddannelsesområdet en indsats, hvor det kommunale bidrag svarer i dag til omkring 80 mio. kr. årligt. Som en naturlig konsekvens heraf, og for at tilskynde til uddannelse, kan kommunerne sige, at det skal kunne betale sig at tage en uddannelse og så må der prioriteres derfra gennem det fællesoffentlige aftalesystem. I afsnit 7, Borgerservice og IT, er der en beskrivelse af den vifte af organisatoriske, administrative og tekniske faktorer, der har betydning for det, vi plejer at kalde IT-området. Det er et komplekst område, og snakken herom kan følgelig blive noget omstændelig og indforstået med mange specielle begreber og forkortelser. Vi skal her ikke komplicere det yderligere, men holde os til et underafsnit, hvor der er særlig grund til at dvæle ved, nemlig Fællesoffentligt økonomisystem ERP (enterprise resource planning). Det er et projekt, som på grønlandsk har fået arbejdstitlen Pisariillisaaneq som står for dét at gøre det enklere, nemmere. Og det er jo sagens kerne. ERP kan betegnes som et stort, samlende system til at håndtere og planlægge stort set alle områder i kommunernes forretningsprocesser indenfor økonomi og administration. Sagen er nemlig den, at vi skal undgå, at fremtidige systemer bliver udviklet som lukkede, isolerede løsninger med begrænset genbrug af data og funktionalitet. Formålet er at standardisere og automatisere kommunernes forretningsgange, så reduktion af omkostninger bliver mærkbar, samtidig med, at effektiviteten forbedres, uden at kvaliteten bliver forringet. Der er stort behov for, at kommunerne og Selvstyret i et bredt og fællesoffentligt samarbejde går sammen om at effektivisere administrationen, optimere arbejdsprocesser og anskaffe standardiserede og tidssvarende it-systemer i en proces, hvor alle kommuner deltager aktivt og hvor Selvstyret lytter til kommunernes behov. ERP-systemet kan bidrage væsentligt til dette ønske. Det skal også bruges til at skabe bedre overblik over de forskellige områder på tværs af kommunen. I sidste ende betyder det større muligheder for at kunne tilbyde borgerne en bedre service. Under det stærke pres, kommunernes økonomi til stadighed er, er det nødvendigt, at der er mere effektive fællesredskaber omkring økonomien til strategiske beslutninger og til bedre styring af administrationen. Her kan ERP-systemet blive en afgørende faktor. 4

5 I kommunerne er der behov for at målrette indsatserne. Udfordringerne er store indenfor især folkeskolen og det sociale område, og derfor har vi kun råd til at gøre det, der virker. Kommunerne bruger i dag over 9 mio. kr. årligt på at udvikle vores it-system. Det er forholdsvis mange penge. Det er det samme system, som vi har brugt igennem en årrække, men systemet har ikke en uendelig levetid. Systemet lever ikke op til de moderne krav, som er i kommunerne omkring måling af effekter og langsigtet styring af økonomien og derfor skal vi enten skrue op for udviklingen af vores it-system eller skifte hest. Det drejer sig således om en væsentlig og nødvendig beslutning, kommunerne skal træffe om projektet, der er delt i faser. Som det fremgår af bestyrelsens beretning, afsluttes analysefasen på ERP-projektet i august Og her skal kommunerne på baggrund af analysens resultater tage beslutning om, om man vil være med i næste fase af projektet. Det er ikke noget let valg, men det er vigtigt, at vi tager en samlet beslutning i august, når beslutningsgrundlaget ligger klar. Derfor er det også nødvendigt at starte kompetenceudvikling i et tidligt stadium i forhold til projektet for at opnå den mest effektive forankring i den offentlige administration. Den kompetenceudvikling blandt kommunernes personale bør startes nu. Hvad angår børn og unge-området fortæller vi i beretningen, at et forslag til lov om hjælp til børn og unge har været til høring ved årsskiftet. Behandling af forslaget i Inatsisartut blev udsat på grund af valget til Inatsisartut marts Departementet for Familie og Justits har i maj 2013 meddelt, at lovforslaget forventes fremsat for Inatsisartut på forårssamlingen Da den kommende lovgivning forventes at indeholde væsentlige ændringer, som vil have betydelige konsekvenser for kommunerne, mener Naalakkersuisut, at det er vigtigt, at kommunerne fra vedtagelsen af loven og indtil loven trænder i kraft, får tid til at forberede sig på ændringerne. Naalakkersuisut har fundet det vigtigt, at kommunerne i højere grad bliver inddraget i lovgivningsprocessen og får mulighed for at fremkomme med synspunkter. Naalakkersuisut vil derfor i den kommende tid foretage besøg i kommunerne med det formål at skabe en åben dialog med kommunerne om de ændringer, Naalakkersuisut påtænker i den kommende lovgivning. I bestyrelsesberetningens afsnit 2 med overskriften Bestyrelsen og det politiske arbejde beskrives de tiltag og overvejelser, der trinvist er gjort for at tilpasse og udvikle det fælleskommunale arbejde gennem KANUKOKA. 5

6 Bestyrelsen nedsatte i sommeren 2012 på grundlag af en principbeslutning på det ekstraordinære delegeretmøde i 2010 fire politiske udvalg, som skal være sparringspartnere til bestyrelsen på baggrund af et ønske om en større grad af inddragelse af kommunalpolitikere i det fælleskommunale arbejde i fremadrettede, politikskabende fora, som det udtrykkes i kommissoriet. Udvalgene beskæftiger sig med områderne personaleområdet, børn- og kulturområdet, arbejdsmarked og erhverv samt social- og sundhedsområdet. Møderne i de nye udvalg er foregået pr. telefon. Formanden eller tovholderen er et bestyrelsesmedlem i KANUKOKA. De øvrige tre medlemmer er udpeget af de andre kommuner, som ikke er repræsenteret ved udvalgets formand. Selvom udvalgene har eksisteret i forholdsvis kort tid før det sidste kommunalvalg og der har været mere aktivitetet i bestemte udvalg end i andre har det vist sig at være en egnet form for inddragelse af kommunalpolitikere på kysten til at være sparringspartnere i det fælles kommunalpolitiske arbejde. Vi vil anbefale, at den nye bestyrelse sørger for, at arbejdsformen med udvalgene videreudvikles i den nye valgperiode. Det politiske arbejde via KANUKOKA som det fælleskommunale forum spiller dog også på andre strenge. Bestyrelsen er det naturlige omdrejningspunkt, hvor der på telefonmøder i løbet af året løbende bliver taget stilling til overordnede spørgsmål. Efter at de fire borgmestre er blevet faste medlemmer, er bestyrelsen iøvrigt blevet udstyret med stærkere og smidigere handlekraft end tidligere. Derudover er der siden foråret 2011 blevet holdt 5 særlige arbejdsseminarer, som vi kalder fælleskommunale seminarer, hvor man med deltagelse af respektive kommunalpolitikere og embedsfolk sætter fokus på udvalgte områder. En form, der på en indbringende måde kan bruges til at gøre status på udvalgte strategiområder og projekter. Efter kommunesammenlægningen er der ikke længere årlige delegeretmøder i KANUKO- KA, da de nye kommunalbestyrelser i udpræget grad har overtaget delegeretmødets rolle under de 18 tidligere kommuner som forum for behandling af specifikke, regionalpolitiske problemstillinger. Bestyrelsen anbefaler derfor, at man i KANUKOKA-samarbejdet fremover koncentrerer sig om at få en god vekselvirkning mellem bestyrelsesarbejdet, de nye politiske udvalg og de særlige fælleskommunale seminarer og på den måde strukturere et slagkraftigt kommunalt samvirke, der svarer til nutidens behov. 6

7 Inden jeg lægger op til en evalueringsdebat omkring den nye kommunestruktur, har vi nogle afklarende bemærkninger om KANUKOKA s regnskab for Disse bemærkninger hører ellers til den skriftlige beretning, men da det reviderede regnskab først forelå senere, har vi ikke kunnet kommentere det i den skriftlige beretning. Det er sådan, at bestyrelsen bevilgede 4 mio. kr. i 2012 til analyse af muligt grundlag for et fællesoffentligt ERP-system. Heraf blev der i 2012 brugt kr. Derudover er der bevilget udgifter til konsulent i KANUKOKA på IT-området. Disse to sammenlagt giver et forbrug på Fælles IT-projekter på kr. som finansieres af de henlagte midler. Dette forbrug vises i regnskabet som et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget er finansieret af disse henlagte midler. Årsresultatet for 2012 uden Fælles IT-projekter er således et underskud kr. mod budgetteret underskud på kr. Det vender vi tilbage til under punktet om de seneste tre årsregnskaber. Bestyrelsens beretningen slutter med afsnit 13, der har overskriften Spørgsmål til åben debat. Vi tænker her på den nye kommunestruktur, vi gik ind til pr. 1. januar Det er nemlig passende med denne bestyrelsesberetning til det delegeretmøde, der sker en valgperiode efter kommunesammenlægningen at lægge op til en generel, principiel drøftelse, en evaluering, af den nye kommunestruktur. I løbet af de fire år har man både i kommunaldirektørgruppen, der på initiativ fra KANUKO- KA holder telefonmøder med korte mellemrum, og i landsforeningens bestyrelse, løbende fortalt om indtryk fra den politiske og administrative udvikling. Nu er det tid til at samle op og ræsonnere ud fra følgende spørgsmål: Hvad har kommunesammenlægningen styrket? Hvad har kommunesammenlægningen ikke styrket? Hvad skal man efter overgangsperioden satse på for bedre at leve op til hensigterne med strukturreformen i den offentlige sektor, herunder kommunesammenlægningen? Det er bestyrelsens ønske, at man her på delegeretmødet bruger en del af tiden på en samlet, åben og ærlig evaluering af den store samfundsreform, som kommunesammenlægningen i grunden er. Og spørgsmålene gælder for både borgerbetjeningen, administrationen og demokratiet i bred forstand ikke mindst i forhold til bosætningsmønsteret i kommunerne og eksempelvis i forhold til folkeskolen i bygderne. Vi forventer dog ikke lange afhandlinger og udredninger som svar på disse spørgsmål netop i dette forum. Men alle, der har mulighed og lyst, er meget velkomne til at sende os sådanne 7

8 uddybende svar. Og evalueringen vil så blive fortsat i det arbejde, der er i gang for at fornye budgetsamarbejdsaftalen mellem kommunerne og Selvstyret altså den aftale, der har en afgørende betydning for rammerne i den kommunale økonomi. Det, som bestyrelsen beder de delegerede om, det er at de i deres drøftelser af beretningen i grupperne i eftermiddag forholder sig til spørgsmålene. Og vi glæder os til at høre, hvad I er nået frem til, når vi samles til plenum i morgen formiddag. Meningen med en sådan evaluering er selvfølgelig at bidrage til at gøre kommunernes arbejde med borgerbetjening og lokaldemokrati bedre, mere tidssvarende og stærkere. Jeg har hermed haft den fornøjelse at forelægge bestyrelsens beretning. Og til slut vil jeg endnu en gang ønske jer et godt og konstruktivt møde. Ved det forrige ordinære delegeretmøde i foråret 2010 argumenterede man fra KANUKO- KA s side ud fra devisen stærke kommuner betyder et stærkt Selvstyre. Det var med en klar henvisning til den noget anstrengte forhandlingssituation, kommunerne dengang var i, i forhold til Selvstyret omkring økonomien. Mens repræsentanter for de nye kommunalbestyrelser og for den nye regering i Selvstyret er til stede her i dag, vil jeg tillade mig at gentage påstanden om, at stærke kommuner betyder et stærkere selvstyre. Devisen, eller princippet, har nemlig en vedvarende aktualitet. Man plejer jo også tilsvarende at sige, at vi skal gøre de enkelte familier stærkere for at opnå et stærkt samfund. Tak fordi I lyttede. Martha Abelsen, formand for KANUKOKA 8

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 Bloktilskuddet til kommunerne i 2012 bliver på 1.061.751.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 18,1 mio. kr. større end i 2011. Det fremgår af bilag

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter

KANUKOKA s vedtægter KANUKOKA s vedtægter Navn, formål og hjemsted 1. Foreningens navn er KANUKOKA med binavn De grønlandske kommuners Landsforening. Foreningens formål er at varetage kommunernes fælles og almindelige interesser,

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for unge FORORD Nu skal du læse en historie om et muligt forbud mod energi drikke. Nogle mener, at energidrikke er sundhedsfarlige og derfor

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. INUILI er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige institutionsbeføjelse,

Læs mere

Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30.

Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Strukturudvalget Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30. EM 2007/ 30 (Forslag

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 21. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 31. maj 2016 TILLÆGSBETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2016 om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

Læs mere

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 FOTO: KISEA BRUUN Delegeretmøde 2013 KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 Indhold Praktiske oplysninger side 3 Program for mødet side 4 Delegerede og

Læs mere

ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018

ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018 ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018 MERE ENSARTET LEVEVILKÅR SKAL OPNÅS: Ved at fremme borgernes engagement, således at alle under medansvar og fællesskab, er med til

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dato: 9. april 2014 INDLEDNING Dette notat omhandler Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for sine kommunalt ejede aktieselskaber

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Modernisering af den offentlige sektor - i Grønland. Peter Hansen, Finansdepartemnetet

Modernisering af den offentlige sektor - i Grønland. Peter Hansen, Finansdepartemnetet Modernisering af den offentlige sektor - i Grønland Peter Hansen, Finansdepartemnetet Økonomisk Råds Seminar om produktivitet og effektiviseringer Lørdag den 9. april 2016 Oversigt Udfordringer: Strukturelle

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq. Resumé

Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq. Resumé Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq Resumé 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund og formål... 3 2 Overordnet konklusion... 4 3 Deling af Qaasuitsup

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Vedtægter for KANUKOKA

Vedtægter for KANUKOKA Vedtægter for KANUKOKA Navn og formål 1. Foreningens navn er KANUKOKA med binavn De grønlandske kommuners Landsforening. Foreningens formål er at sikre og styrke kommunernes indflydelse og handlefrihed

Læs mere

Affaldsanlægssektorplanen. Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko

Affaldsanlægssektorplanen. Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko Affaldsanlægssektorplanen Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko Koalitionsaftale 2014 2018 Miljø/affald Vi har et fælles ansvar for at passe på vores natur og miljø. Borgerne

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

usikkerhed om personaleforholdene fremover. Man må frygte at reformen vil følges af afskedigelser og afvandring af de bedst kvalificerede,

usikkerhed om personaleforholdene fremover. Man må frygte at reformen vil følges af afskedigelser og afvandring af de bedst kvalificerede, 3HUVRQDOHIRUKROGYHGGHQIRUHVWnHQGHNRPPXQDOUHIRUP LO har modtaget udkast til en række af regeringens lovforslag i forbindelse med den forestående kommunalreform med henblik på vores bemærkninger. LO vil

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 180 Offentligt Til: Folketingets sundhedsudvalg Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 3675 1777 Fax: 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D D AG SORDEN 2017 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 03-02-2017 10:00 Sted: Hotel Søparken Søparken 1 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland om ændringer til CPR-lov. Afgivet til

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Justeret forslag til ny organisering pr. 1. januar 2016 af Sundhedsbrugerrådet i Region Syddanmark (det somatiske sundhedsvæsen)

Justeret forslag til ny organisering pr. 1. januar 2016 af Sundhedsbrugerrådet i Region Syddanmark (det somatiske sundhedsvæsen) Område: Sundhedsområdet Afdeling: Internt Ledelsessekretariat Journal nr.: 15/14372 Dato: 4. august 2015 Udarbejdet af: Helle J. Willberg E mail: hw@rsyd.dk Telefon: 76631333 Justeret forslag til ny organisering

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014 Bloktilskuddet til kommunerne i 2014 bliver på 1.147.388.000 kr. Det fremgår af bilag 1 hvordan aftalen ændrer bloktilskuddet i forhold til 2013.

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB Velkommen til nyhedsbrev nr. 2 om det fælles forberedelsesarbejde. Siden første nyhedsbrev udkom, har arbejdsgrupperne arbejdet på højtryk, ligesom der har været afholdt møde i den Administrative Forberedelsesgruppe

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005.

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005. Notat Til: Magistraten Den 7. oktober 2005 Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Århus Kommune IT- og Organisationsafdelinge Borgmesterens Afdeling Resume

Læs mere

Tak for de fremsendte spørgsmål som vedrører hjemtagelse af personer med vidtgående handicap fra Danmark.

Tak for de fremsendte spørgsmål som vedrører hjemtagelse af personer med vidtgående handicap fra Danmark. Ilaqutariinnermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

2. Aktivitetsoversigt for KANUKOKA s sekretariat

2. Aktivitetsoversigt for KANUKOKA s sekretariat 2. Aktivitetsoversigt for KANUKOKA s sekretariat Direktøren, de 10 konsulenter, kontorlederen og sekretæren i alt 13 ansatte tager sig af de forskellige fagområder sådan at hver konsulent typisk har sit

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

14. maj 2014 FM 2014/145. Ændringsforslag. til. Til 31

14. maj 2014 FM 2014/145. Ændringsforslag. til. Til 31 14. maj 2014 FM 2014/145 Ændringsforslag til Forslag til lnatsisartutlov om radio- og tv-virksomhed Fremsat af Naalakkersuisut til andenbehandlingen. Til 31 1. 31, stk. 1-3, affattes således: 31. KNR ledes

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere