BRUGERVEJLEDNING FOR DEN REGIONALE MODEL FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING FOR DEN REGIONALE MODEL FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING FOR DEN REGIONALE MODEL FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE Version: marts 2010

2

3 Indhold 1 Hvordan arbejder man med den regionale model for erhverv og beskæftigelse? Den regionale model for erhverv og beskæftigelse Netværk og katalogstruktur på forskermaskinerne Adgang til ALFRED for eksterne brugere af Danmarks Statistiks forskermaskiner 16 3 Vejledning til præsentationssystemet i ALFRED Strukturvinduet Værdivinduet Markering og kopiering Menuen Filer Menuen Rediger Menuen Vis Menuen Skift til Menuen Indsæt Menuen Funktioner Værktøjslinjen Statuslinjen Lette tabeller Regionale fremskrivninger og konsekvensberegninger LINE et redskab til fremskrivning og konsekvensberegninger Konsekvensberegninger Hvad er en fremskrivning? Hvad skaber dynamikken i en fremskrivning ADAM-modellen Konvergensprogrammerne og 2015-planen Danmarks Statistiks befolkningsprognose Regionalisering af de nationale fremskrivninger Fortolkning og eksempler Teknisk kommentar om fremskrivningsteknik og skalering Bilag 4.1 Nationale fremskrivninger som grundlag for regionale fremskrivninger Bilag 4.2 Adam-variabler SAM-KLINE Introduktion Overvågningsopgaven og den regionale og lokale økonomi Analyse og præsentation af den regionale og lokale økonomis basale struktur Datakilder og datakonstruktionsmetoder Datakonstruktionsmetoder for de 2 typer af data Kvaliteteten af SAM-K Bilag 5.1 Tabeller i SAM-K Bilag 5.2 Variable Names

4 Bilag 5.3 Danmarks Statistik: Dokumentation af kommunale nationalregnskabsdata (KRNR) Særlige data Brugervejledning for tabelprogrammer i SAS Indledning Basale valg ved opbygning af tabeller Tilretning af programmet til opstilling af tabeller Primo/ultimo-tabeller Bilag 7.1 Variabler i grunddata Bilag 7.2 Aggregeringsfiler Data præsenteret med geografiske kort brugervejledning i GIS Eksport af data fra SAM-K, LINE, specialdata mv. til regnearksfiler Dannelse af kortdata i regneark på grundlag af registerdata Udarbejdelse af GIS-kort visende register-data fra SAM-K Bilag 8.1 STEP BY STEP from Register DATA towards the MAP readable file:

5 1 Hvordan arbejder man med den regionale model for erhverv og beskæftigelse? I dette afsnit gives en oversigt over de forskellige elementer i den regionale model for erhverv og beskæftigelse, herunder de navne, betegnelser og ord som anvendes, når man taler om modellen. Videre beskrives katalogstrukturen på forskermaskinerne, som er placeret på Danmarks Statistiks forskningsservice og som benyttes i arbejdet med modellen. I den forbindelse gives gode råd til, hvordan man kan benytte katalogstrukturen til at strukturere og holde orden i sit arbejde med modellen. Det er en god idé at starte forskermaskinen op, så man under læsningen af brugervejledningen kan få hands on. Hvordan man starter op er forklaret i afsnit Den regionale model for erhverv og beskæftigelse Den regionale model for erhverv og beskæftigelse består af: SAM-K SAM-K er et lokalt samfundsregnskab ( Social Accounting Matricer for Kommuner ). SAM-K er en udvidet udgave af de regionale regnskaber, som for Danmark opstilles af Danmarks Statistik og for alle regioner og lande inden for EU af de nationale statistikbureauer. SAM-K giver en i princippet udtømmende og fleksibel beskrivelse af den økonomiske og den erhvervs- og beskæftigelsesmæssige aktivitet i de danske kommuner og regioner. Sammenlignet med den normalt tilgængelige statistik for regioner og kommuner giver SAM-K bl.a. følgende muligheder: SAM-K kan skræddersyes til den enkelte kommunes og regions behov (relevant inddeling på erhverv, typer af arbejdskraft, husholdninger, varer mv.). SAM-K giver en bred geografisk beskrivelse af den økonomiske aktivitet, som ikke alene fokuserer på produktionsstedet, men også inddrager bopæls- og varemarkedsvinklen (f.eks. disponible indkomster for husholdninger eller turistindtægter opdelt på overnatningsform). SAM-K giver en bred faglig beskrivelse af den økonomiske aktivitet, som ikke alene fokuserer på erhvervskarakteristika, men også inddrager oplysninger om arbejdskraft, familietyper og varer (f.eks. pendling, befolkningsudvikling, turistrejsemønstre). SAM-K danner udgangspunkt for dels fremskrivninger/prognoser, dels konsekvensberegninger (effekter af ændrede rammevilkår) af den lokale og regionale økonomi (inkl. erhverv og arbejdsmarked) med LINE 1. SAM-K er en sammenhængende database, som kan anvendes i alle hovedtyper af regionale og lokale analysemodeller 2. 1 LINE-modellen er beskrevet på AKF s hjemmeside (http://www.akf.dk/udgivelser/2001/line_model/). 5

6 Den mindste geografiske enhed i SAM-K er kommunen (de nye kommuner). 3 SAM erne for de enkelte kommuner kan lægges sammen til større enheder, f.eks. til de fem storregioner eller arbejdskraftoplande. En kort teknisk dokumentation af SAM-K findes i afsnit 5. LINE LINE er en lokaløkonomisk model til fremskrivning og konsekvensberegning af den lokale økonomi. LINE giver på nærmere specificerede forudsætninger en fremskrivning af udviklingen for de lokale erhverv og arbejdsmarkeder med forskellige tidshorisonter, ligesom LINE kan anvendes til konsekvensberegning af alternative scenarier/projekter. Beslutninger i store virksomheders koncernledelse, i Folketinget eller i EU kan på kort tid ændre vilkårene for erhvervslivet og på arbejdsmarkedet i såvel kommuner som regioner. Ved at kombinere SAM-K med den regionaløkonomiske model LINE kan man sætte tal på de skønsmæssige effekter af ændrede rammevilkår og større virksomhedslukninger, eksempelvis: 4 Hvad bliver de regionale og lokale effekter, hvis en stor virksomhed som f.eks. LEGO lukker eller flytter dele af produktionen til udlandet? Hvordan bliver Lolland-Falster påvirket af en drastisk ændring i sukkerafgiften? Hvad bliver effekten af en fast forbindelse over Femer Bælt? Hvad betyder en øgning af turismen på 10% for Bornholm? LINE er tidligere blevet brugt til at simulere de (kortsigtede) økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter af sådanne ændringer, både for kommuner, regioner og hele landet. Hvis man ønsker at vurdere de mere langsigtede (udbuds-)effekter af ændrede rammevilkår, vil man eventuelt kunne kombinere SAM-K med en såkaldt generel ligevægtsmodel f.eks. en særlig version af LINE. Ud over konsekvensvurderinger giver LINE mulighed for at udarbejde prognoser for erhvervsudviklingen og udviklingen på de regionale arbejdsmarkeder. Prognoser/fremskrivninger vil bl.a. kunne baseres på Danmarks Statistiks befolkningsprognose og Finansministeriets økonomiske prognoser for landet som helhed. Regionale og lokale prognoser vil i sagens natur være behæftet med stor usikkerhed, men vil kunne medvirke til at styrke beslutningsgrundlaget for de langsigtede beslutninger, der skal træffes i de regionale vækstfora og beskæftigelsesråd eller ved udarbejdelse af regionale udviklingsplaner. F.eks. vil fremskrivninger kunne give et bud på, hvilke typer af uddannelser og 2 SAM-K er fremtidssikret i den forstand, at den kan anvendes som datagrundlag for avancerede modeller som f.eks. generelle ligevægtsmodeller eller prediktionsmodeller/-mikrosimuleringsmodeller. 3 De historiske data i SAM-K er omregnet fra gamle til nye kommuner, hvorfor SAM-K indeholder en række oplysninger om de nye kommuner, som p.t. ikke er umiddelbart tilgængelige hos Danmarks Statistik. 4 LINE-modellen er beskrevet på AKF s hjemmeside: 6

7 kompetencer, der bliver mangel på/overskud af på længere sigt, hvilket er vigtigt for at kunne igangsætte den rigtige erhvervs- og beskæftigelsespolitik i dag. En kortfattet dokumentation af fremskrivningen er givet i afsnit 4. Særlige data Ud over lokalt samfundsregnskab og lokaløkonomisk model indgår i den regionale model for erhverv og beskæftigelse særlige data. P.t. består særlige data af primo-ultimo-tabeller, som viser udviklingen for personer og beskæftigede over tid, dvs. fra primoåret (f.eks. 1996) til ultimoåret (f.eks. 2005). Der kan være tale om personers aktivitet (f.eks. opdelt på i arbejde, arbejdsløs, under uddannelse og uden for arbejdsmarked og uddannelse ) i primoåret henholdsvis ultimoåret, dvs. vandringer af personer mellem aktiviteter fra primoåret til ultimoåret (f.eks. fra arbejdsløshed til i arbejde eller fra i arbejde til under uddannelse ). I vandringstabellerne for personer indgår også geografiske vandringer (flytninger) fra personens bopæl i primoåret til personens bopæl ultimo. Tilsvarende findes vandringstabeller for beskæftigede personer, som viser erhverv og ejerforhold for de beskæftigede i primoåret henholdsvis i ultimoåret (f.eks. opgjort ved antal beskæftigede, de beskæftigedes primærindkomst mv.). Vandringstabeller omfatter også oplysninger om den geografiske placering af arbejdsstedet i primoåret og i ultimoåret. ALFRED ALFRED er et brugervenligt system, som kan anvendes til at tilgå og viderebearbejde data fra SAM-K og LINE samt særlige data (p.t. primo- og ultimotabeller). I ALFRED kan oplysninger fra SAM-K og resultater af modelberegninger med LINE samt særlige data hentes frem, analyseres og eksporteres videre til andre analysepakker, f.eks. regneark, kortprogrammer, statistikpakker. I basisversionen af SAM-K og LINE findes der tre forskellige systemer 5 til præsentation: SAM-K/LINEmodelberegning DATAalleAAR LETTE_TABELLER Hertil kommer et præsentationssystem for særlige data: PRIMO_ULTIMO_TABELLER Under SAM-K/LINEmodelberegning og DATAalleAAR anvendes et menusystem baseret på 2 x 2 x 2-princippet, som er det grundlæggende princip, som SAM-K og LINE er bygget op efter 6. Med 2 x 2 x 2-princippet er det lettere at finde rundt i data og forstå, hvad data indeholder. Under SAM-K/LINEmodelberegning kan man gennemføre modelberegninger for udvalgte år og se resultaterne af beregningerne, mens man under DATAalleAAR alene kan se alle data for alle år, men man kan ikke gennemføre modelberegninger. 5 Der eksisterer forskellige andre præsentationer af særlige regionale data, SAM-K og LINE ligesom der kan udvikles skræddersyede præsentationer, som indeholder data og modelresultater, som en bruger måtte ønske. 6 For en nærmere beskrivelse af 2 x 2 x 2-princippet henvises til afsnit 5 SAM-K og registerdata en dokumentation,data og principper for opbygning af data. 7

8 Under LETTE_TABELLER er der foretaget et udvalg af tabeller, som skønnes at være de vigtigste for brugerne af modellen. I dette menusystem kan man få direkte og hurtig adgang til de mest vigtige data og modelresultater. Under PRIMO_ULTIMOTABELLER kan vælges primo/ultimotabeller for personer og beskæftigede opgjort efter bopæl henholdsvis arbejdssted. Hvis man ønsker en vejledning i brug af ALFRED henvises til afsnit 3. Registerdata for personer og virksomheder brugervenlige SAS-tabelprogrammer Væsentlige dele af SAM-K opstilles på grundlag af registerdata for personer og virksomheder. Imidlertid stilles registerdata også direkte til rådighed for brugerne af den regionale model for erhverv og beskæftigelse. Registerdata findes dels som en samling rådatasæt fra Danmarks Statistik, dels som grunddatafiler for personer og virksomheder, som CRT har flettet sammen og bearbejdet. I den forbindelse er der udviklet brugervenlige SAS-tabel-programmer til dannelse af tabeller på grundlag af registerdata. Det er her muligt at lave forskellige typer tabeller, f.eks. 1-, 2-, eller 3-dimensionale tabeller. Det er ligeledes muligt at eksportere tabellerne til forskellige programmer, f.eks. regneark, eller kort-præsentationsprogrammer. Eller til at danne tabeller, som benyttes til etablering af specialversioner af SAM-K/LINE. En brugervejledning i anvendelse af disse brugervenlige SAS-tabel-programmer er vist i afsnit 7. Hvorledes man opbygger specialversioner af SAM-K/LINE er forklaret i afsnit 9. GIS til produktion af kort på grundlag af SAM-K/LINE ( makrokort ) og registerdata ( mikrokort ) Det er muligt at præsentere data i kort. Der er tale om to forskellige typer kortpræsentation, som i det følgende betegnes makrokort (kort baseret på data fra SAM-K og LINE) henholdsvis mikrokort (kort baseret på registerdata). I makrokort kan man præsentere data fra SAM-K i kort, typisk med kommunen som geografisk enhed. Datainput er datasæt fra ALFRED, som eksporteres til et regneark, som herefter kan anvendes i makrokortprogrammet. Der henvises til brugervejledning for ALFRED i afsnit 3 samt brugervejledning i anvendelse af GIS og kortprogrammer (f.eks. ArcView) i afsnit 8. I mikro-kort kommer data fra registerdata direkte. Registerdata kan ved hjælp af brugervenlige SAS-tabel-programmer lægges sammen og eksporteres til datafiler, som kan anvendes i kortprogrammer (f.eks. ArcView). Hver person eller virksomhed er placeret i et geografisk område (en kommune, sogn, postnummer, byområde) og den variabel for personen og virksomheden, som ønskes præsenteret i kortet, lægges sammen (vha. LetteTabelProgrammer jf. afsnit 7). Tabellen (en endimensional tabel) kan eksporteres til et regneark og herefter vises i et kort. Der henvises til brugervejledningens afsnit 8. Programmer til opbygning af specialversioner af SAM-K og LINE CRT kan opbygge specialversioner af SAM-K og LINE til brugerne. Disse specialversioner kan stilles til rådighed for brugerne på samme måde som basisversionen af SAM-K og LINE. Dvs. data fra SAM-K og modelresultater fra LINE kan tilgås med ALFRED på samme måde som ba- 8

9 sisversionen, jf. brugervejledningen i afsnit 3. Specialversionen kan ligeledes forsynes med en fremskrivning. Principperne bag fremskrivningen er dokumenteret i afsnit 4. Det er muligt for brugeren selv at opbygge egne specialversioner af SAM-K og LINE. Hvorledes en specialversion opbygges er beskrevet i brugervejledningens afsnit Netværk og katalogstruktur på forskermaskinerne Data, analyseprogrammer og modeller ligger på PC er, som fysisk er placeret på Danmarks Statistiks forskningsservice. Brugerne har adgang til forskningsmaskinerne gennem en fjernadgang, således at man kan arbejde på forskermaskinen lokalt enten fra sin arbejdsplads eller fra steder, hvor man har opkobling til sin arbejdsplads via internet. Forskermaskinen indgår i et netværk af PC er, som kan illustreres i følgende diagram: Der er to forskellige typer maskiner: Brugerens egen forskermaskine. Hver brugermaskine har et navn. F.eks. hedder Region Hovedstadens forskermaskine FSEMEBRHS<1>, hvilket er kort for ForskningsSErvice, den regionale Model for Erhverv og Beskæftigelse, Region HovedStaden, maskine 1. 9

10 Den fælles forskermaskine FSEMEBSHARE, hvilket er kort for ForskningsSErvice, den regionale Model for Erhverv og Beskæftigelse, den fælles maskine=share. Når du læser det følgende, er det en god idé at starte din forskermaskine op. Hvordan du starter din forskermaskine er forklaret i afsnit Data på den fælles forskermaskine (FSEMEBSHARE) Katalogstrukturen på din maskine kan afdækkes med et stifinderprogram, f.eks. TotalCommander. Den fælles forskermaskine FSEMEBSHARE ligger på brugermaskinernes E-drev. E-drevet vælges ved at placere cursoren i øverste venstre eller øverste højre hjørne i TotalCommander s filoversigt. Data på den fælles forskermaskine, som du har adgang til, omfatter Rawdata<dir> Udpost<dir> CRT<dir> Under Rawdata<dir> ligger Danmarks Statistiks rådatafiler Rawdata<dir> o Befolkningen1994.sas7bdat Befolkningen1995.sas7bdat. Befolkningen2006.sas7bdat Bol1994.sas7bdat Bol1995.sas7bdat. Bol2006.sas7bdat Bolpop1994.sas7bdat Bolpop1995.sas7bdat. Osv. Udpost<dir> CRT<dir> Indholdet af disse beskrives nærmere i afsnit 2. 10

11 Under Udpost<dir> ligger Rawdata<dir> Udpost<dir> o Udbakke CRT1 Leh<dir> Yeo<dir> Zqy<dir> Filer<dir> Udbakkemodtager.txt. CRT<dir> Det fremgår, at hver bruger (f.eks. brugeren zqy ) har et katalog, hvor man via mail kan sende filer hjem, som indeholder et underkatalog, hvor de filer, som skal sendes hjem, kopieres ned. en fil (med navnet Udbakkemodtager.txt ), hvor man har skrevet sin -adresse. Gennem udpost kan du sende tabeller, figurer, dokumenter mv. hjem til din lokale computer. Hvordan kan du læse i afsnit 2. Under CRT ligger følgende underkataloger: Rawdata<dir> Udpost<dir> CRT o BRUGERVEJLEDNINGER o DATA Mikrogrunddata (Registerdata) Personer<dir> Virksomheder<dir>.. KRNR<dir> (=kommunalt nationalregnskab) TA<dir> (=nationalregnskabet for Danmark) ADAM<dir> (=økonomisk model for Danmark) Turismedata Kommunale regnskaber og budgetter Befolkningsprognoser Osv. o o GIS MODELLER Basisversion ALFRED<dir> MODELOPBYGNING TØBBE/LINE ALFRED<dir> MODELOPBYGNING 11

12 o Globaliseringsmodellen ALFRED<dir> MODELOPBYGNING Osv> TABELLER Under CRT\BRUGERVEJLEDNINGER kan man finde brugervejledningen til den regionale model for Erhverv og Beskæftigelse, dokumentation af data og modeller, rapporter, hvor regionale data og modeller har været anvendt i analyser og som stilles til rådighed for brugerne mv. Konkret findes følgende dokumentation organiseret i følgende underkataloger: ALFRED FREMSKRIVNING GIS INTRODUKTION LINE RAPPORTER SAM-K TABELLER I hvert katalog ligger brugervejledninger, som du kan læse fra skærmen. Hvis du ønsker materialer udskrevet på papir, skal du sende dem hjem gennem postsystemet, som findes på den fælles forskermaskines E-drev. For en nærmere beskrivelse af, hvordan du sender dokumenter hjem, læs i afsnit 2. Under CRT\DATA ligger bl.a. CRT s registerdata, som kan benyttes til at danne tabeller, lave kort mv. Endvidere ligger andre data, f.eks. kommunefordelte nationalregnskabsdata (KRNR). Indholdet af data er beskrevet nærmere i afsnit 5. Under CRT\GIS ligger programmer, som benyttes til at udtrække data til kortpræsentation. Indholdet beskrives nærmere i afsnit 8. Under CRT\MODELLER ligger de forskellige versioner af SAM-K og LINE. Under kataloget ligger forskellige modeller, f.eks. Basisversion, TØBBE/LINE, Globaliseringsmodellen osv. TØB- BE/LINE er en specialversion af SAM-K/LINE, som CRT har udviklet til VisitDenmark, ligesom Globaliseringsmodellen er en specialversion af SAM-K/LINE, som CRT har udviklet til Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland. Som bruger får man kun adgang til de modeller, som man har truffet aftale om adgang til. Hvis man blot er tilmeldt den Regionale Model for Erhverv og Beskæftigelse, får man alene adgang til Basisversionen under kataloget MODELLER. Under hver model ligger to underkataloger ALFRED og Modelopbygning. Under ALFREDkataloget ligger de brugervenlige præsentationssystemer af SAM-K og LINE. Det omfatter LETTEtabeller, DATAalleAAR,, SAM-K/LINE_modelberegning og SPECIALtabeller. Under CRT\TABELLER ligger brugervenlige SAS-programmer til opstilling og beregning af tabeller på grundlag af registerdata. 12

13 1.2.2 Data på din forskermaskine Når du starter med at anvende den regionale model for erhverv og beskæftigelse, kopierer du følgende kataloger fra CRT til din egen maskine: GIS MODELLER o Basisversionen 7 TABELLER Derimod kopieres DATA ikke til brugeren. Det skyldes, at tabel- og kortprogrammer læser data direkte fra den fælles forskermaskine. Ligeledes kopieres BRUGERVEJLEDNINGER heller ikke, fordi disse efter behov kan mailes til brugerens lokale maskiner uden for forskningsservice, og som evt. kan printes på papir. Samtidig tilføjes MIT_KATALOG til opbevaring af ens egne tabeller, kort, data mv. Data og modeller ligger efter, at du har kopieret data og modeller til din maskine under D:\Data\Workdata\ og har følgende kataloger: GIS<> MODELLER<> TABELLER<> MIT_KATALOG<> MODELLER<> Som nævnt ligger under MODELLER basisversionen af SAM-K og LINE og Specialdata. Som nævnt ligger under hver model to underkataloger ALFRED <dir> o LETTETABELLER<dir> o DATAalleAAR<dir> o MODELberegning<dir> o SPECIALtabeller<dir> MODELopbygning o DATA<dir> o SAS-programmer<dir> o *.als-filer o *.aps-filer o *.bcs-filer o *.txt-filer o osv. Under ALFRED-kataloget ligger forskellige præsentationer i ALFRED af data fra SAM-K og LINE henholdsvis specialtabeller 8. 7 Hvis man er bruger af andre MODELLER end basisversionen f.eks. den turismeversion, som stilles til rådighed for VisitDenmark skal man kopiere det underkatalog, hvor turismeversionen ligger (f.eks. benævnt VDL e.l.). 13

14 Under LETTEtabeller<dir> ligger ca. 40 tabeller, som er udvalgt som de vigtigste tabeller for brugere af den regionale model for erhverv og beskæftigelse. Under DATAalleAAR ligger for alle år alle vigtige variabler i SAM-K og modelresultater fra fremskrivning med LINE. Under denne præsentation af data er det ikke muligt at gennemføre modelberegninger. Under MODELberegning ligger et begrænset antal år (typisk 3 år) Man kan vælge, hvilke år man ønsker vist. Under dette katalog kan der gennemføres modelberegninger med LINE. Under SPECIALtabeller ligger bl.a. et underkatalog med PRIMO_ULTIMO_TABELLER eller andre SPECIALDATA, som brugerne har ønsket præsenteret. Under MODELopbygning ligger DATA, som indeholder data til opbygning af specialversioner af SAM-K og LINE, underkataloget. SAS-programmer, som indeholder brugervenlige SAS-programmer til opbygning af datafiler til SAM-K og LINE på grundlag af registerdata. Database- og programfiler, som benyttes til den tekniske opbygning af versioner af specialversioner af modeller. Indholdet af disse underkataloger herunder, hvorledes man selv opbygger specialversioner af SAM-K og LINE forklares nærmere i afsnit 9. TABELLER<> Under TABELLER ligger følgende kataloger: AGGREGERING<dir> POPULATION<dir> PROGRAMMER<dir> Under <PROGRAMMER> ligger brugervenlige SAS-programmer, som kan benyttes til opbygning af tabeller på grundlag af registerdata. Hvorledes dette program benyttes, forklares nærmere i afsnit 7. Under AGGREGERING<dir> ligger delprogrammer i SAS, som aggregerer detaljerede registerdata til tabeldata, f.eks. 1-års-aldersgrupper til 10-års-aldersgrupper eller fra detaljerede uddannelseskoder til udvalgte uddannelsesgrupperinger (f.eks. kort videregående uddannelse mv.). Under POPULATION<dir> ligger delprogrammer i SAS, som gemmer de records, som skal indgå i tabellen. F.eks. kan gemmes records for alle borgere i Danmark, således at antallet af personer i tabellen svarer til befolkningen. Eller man kan gemme antal records, hvor borgeren har arbejde, således at tabellen stemmer med antal arbejdspladser. Eller man kan se på boli- 8 For specialversioner kan der udvikles andre ALFRED-præsentationssystemer. I dette tilfælde skal man tillige anvende/kopiere disse kataloger til sin forskermaskine. 14

15 ger, hvor antallet af records svarer til antallet af boliger. Eller man kan se på sommerhuse, hvor tabellen herefter skal stemme med antal sommerhuse. GIS<> Under GIS ligger følgende kataloger: AGGREGERING<dir> EXCEL_DATAFILER<dir> PROGRAMMER<dir> SAS_DATAFILER<dir> Under PROGRAMMER<dir> ligger forskellige kortprogrammer f.eks. GIS-programmer til tegning af mikrokort, dvs. kort, som bygger direkte på registerdata eller til tegning Makrokort, som bygger ovenpå data fra SAM-K og LINE, som har kommuner, regioner, arbejdskraftoplande, sogne e.l. som geografisk enhed. Under SAS_DATAFILER<dir> ligger programmer, som kan eksportere data fra SAS-data registerdatasæt til datasæt, som kan læses ind i kortprogrammer, som f.eks. ArcView. (mikrokort). Under EXCEL_DATAFILER<dir> er vist, hvorledes data som er importeret fra ALFRED (se afsnit 4) eksporteres til Regnearkdata, som herefter kan benyttes som input til kortprogrammer (makrokort). MIT_KATALOG<> I MIT_KATALOG kan du lægge dine egne programmer, data mv. En mulighed er hvis du f.eks. skal lave en tabel, at kopiere tabelprogrammer fra kataloget TABELLER<dir> til MIT_KATALOG for at lave tabellen her. Eller du kan vælge at skrive dine rapporter under MIT_KATALOG for efter afslutning at maile rapporten hjem via udpost. 15

Opdateringen af SAM-K (2007-2009) bygger på:

Opdateringen af SAM-K (2007-2009) bygger på: Notat om fremskrivning af den regionale udvikling med LINE på grundlag af ADAM-fremskrivning af landets økonomi jf. Finansministeriets konjunkturvurdering fra januar 2011 (BASISversion_feb2011) I dette

Læs mere

Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen

Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen Disposition (Typer af) resultater fra ekspertudvalget vedr. infrastruktur og arbejdskraft

Læs mere

3 Vejledning til præsentationssystemet i ALFRED

3 Vejledning til præsentationssystemet i ALFRED 3 Vejledning til præsentationssystemet i ALFRED 3.1 Strukturvinduet Du åbner ALFRED, som angivet i kapitel 2. Forspalten strukturvinduet ser således ud: Figur 3.1 Strukturvinduet i ALFRED Dette vindue

Læs mere

SAS formater i Danmarks Statistik

SAS formater i Danmarks Statistik Danmarks Statistik, Forskningsservice og Kundecenter 9. januar 2012 SAS formater i Danmarks Statistik 1. Indledning... 1 2. Hvor findes formater og øvrige datafiler?... 2 3. Hvordan bruges formater i SAS-programmet?...

Læs mere

Fremskrivningsnotat, december 2012

Fremskrivningsnotat, december 2012 Fremskrivningsnotat, december 2012 Notat om fremskrivning af den regionale udvikling med LINE på grundlag af ADAM-fremskrivning af landets økonomi jf. Finansministeriets konjunkturvurdering fra november

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Bornholm. Produktion og beskæftigelse. CRT Notat til vækstforum. Juni 2012.

Bornholm. Produktion og beskæftigelse. CRT Notat til vækstforum. Juni 2012. Bornholm Produktion og beskæftigelse CRT Notat til vækstforum. Juni 2012. Notat om fremskrivning af den regionale udvikling på Bornholm og i andre udvalgte kommuner med LINE på grundlag af ADAM-fremskrivning

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling. 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling. 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL 2020 1 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010

Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010 Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010 Lov om et indkomstregister Lov nr. 1534 af 19.12.2007 Gældende fra 01.01.2008 Omfatter alle private og offentlige

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel)

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Indhold Introduktion...1 Eksport og tilpasning af tabeldata MUD...1 Direkte til Excel...1 Via Rapport i Word-format til Excel...1

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Delfinansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Landdistriktspuljen) Center for Regional- og Turismeforskning 1 Titel: Ungdomsuddannelser med

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

VækstTendens. VækstAnalyse. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstTendens. VækstAnalyse. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstTendens 2014 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 FORORD Det er nu 5 år siden, at krisen ramte Sjælland. Mange arbejdspladser

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Excel anvendt på laboratoriet

Excel anvendt på laboratoriet U D K A S T Plan for kursusforløb Excel anvendt på laboratoriet Statens Seruminstitut Foråret 2006 KURSUSFORLØB Det forventes, at der vil blive tale om 2 parallelle forløb: A: Forløb for deltagere på begynder-niveau

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Kapitel 17 Oprette websider:

Kapitel 17 Oprette websider: Kom i gang med... Kapitel 17 Oprette websider: Gemme dokumenter som HTML-Filer OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

support@we-time.com 01-08-2010

support@we-time.com 01-08-2010 TIDSTAGNINGS SYSTEM support@we-time.com 01-08-2010 2 TIDSTAGNINGS SYSTEM Indhold GENERELT... 3 OPBYGNING... 3 BRUGERFLADE... 3 FLEKSIBILITET... 3 BETJENING SERVER... 4 WT-BOX... 4 BROWSER... 4 EKSEMPLER...

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug for at

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Forbrugsafregning på dialog-maskinen af Steen Thomassen

Forbrugsafregning på dialog-maskinen af Steen Thomassen Forbrugsafregning på dialog-maskinen af Steen Thomassen 1 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse... 1 Forord... 2 Katalog-struktur... 2 Scripts... 3 Opsætningscripts i $DIALOG_SOURCE... 3 midnight.csh ...

Læs mere

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 19 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret (Tønder Kommune tager ingen ansvar for opdateringerne fra Microsoft og installation af dem)... 2 Login

Læs mere

Fremskrivningsnotat April 2015

Fremskrivningsnotat April 2015 Fremskrivningsnotat April 2015 Notat om fremskrivning af den regionale udvikling med LINE (basisversionen_apr2015) på grundlag af ADAM-fremskrivning af landets økonomi fra december 2014. Bjarne Madsen,

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Dataudlæsning/indlæsning. Generelt om udlæsning/indlæsning af data. Andre udlæsnings/indlæsningsfunktioner. Dataudlæsning

Dataudlæsning/indlæsning. Generelt om udlæsning/indlæsning af data. Andre udlæsnings/indlæsningsfunktioner. Dataudlæsning Generelt om udlæsning/indlæsning af data Forskellige principper I programmet er der en række forskellige funktioner til at udlæse/indlæse data. Dataudlæsning/indlæsning (Beskrevet i dette afsnit af vejledningen)

Læs mere

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012 Geogebra Dynamisk matematik Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4 Geogebra gennemgang og praktiske eksempler...4 Menuerne...5

Læs mere