Illustration af rådhusudbygningen. Økonomisk politik. - Budgetlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Illustration af rådhusudbygningen. Økonomisk politik. - Budgetlægning 2013-2016"

Transkript

1 Illustration af rådhusudbygningen Økonomisk politik - Budgetlægning

2 Forsidebilledet viser en illustration af den i skrivende stund igangværende udbygning af Skive Kommunes rådhus. Billedet viser hvordan, udbygningen vil se ud via udsynet fra biblioteket. Udbygningen set fra Ågade Rådhusudbygningen samler de administrativt ansatte i kommunen og byggeriet er finansieret via besparelser på drift og anlæg, der muliggøres ved sammenlægningen. 2

3 Indhold Indledning... 4 Skive Kommunes økonomiske politik, Den økonomiske handlefrihed Skatterne Driftsudgifter og økonomisk styring Det skattefinansierede driftsresultat Det brugerfinansierede område (forsyningsvirksomhed) Anlæg Den langfristede gæld Finansiel styring Opfølgning på den økonomiske politik Bilag, Økonomisk status Den økonomiske handlefrihed... 7 Balancestrategien, spar ti mv Befolkningsudvikling Skatterne Skatter Udskrivningsgrundlag Driftsudgifter og Økonomisk styring..12 Pris- og lønfremskrivningen...12 Driftsudgifter...12 Serviceudgifter og den nye budgetlov...12 Overførselsudgifter Pendling og arbejdspladser Udgiftsbehov Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Det skattefinansierede driftsresultat De brugerfinansierede områder - renovation Anlæg Den langfristede gæld Finansiel styring Likviditetsstyring Formuepleje...21 Gældspleje

4 Indledning Både nationalt og internationalt tales der om den finansielle og økonomiske krise. Danmark har tilsluttet sig den europæiske finanspagt, der stiller krav om, at de offentlige budgetter som minimum skal være i balance og gerne i overskud. Det påvirker den generelle styring, hvilket for nyligt resulterede i en aftale om en kommende budgetlov, der vil gælde fra Inden da må man kunne forvente, at den især stramme styring af serviceudgifter vil fortsætte som hidtil. I Skive Kommune er situationen tilmed den, at ledigheden har været stigende, befolkningstallet faldende og ydermere er andelen af erhvervsaktive ligeledes faldende. Det er vigtigere end nogensinde, at vi opretholder den gode økonomistyring, som vi er kendte for. I Skive Kommune søges det økonomiske pres løst via fokus på ledelse, økonomisk konsolidering og sikker drift og det med en vis succes når man kigger på faktorer som trivsel, billig drift, regnskaber der holder, faldende sygefravær mm. Men vilkårene for den kommunale økonomi er stærkt forandret grundet de negative konsekvenser, den finansielle krise har haft i Danmark. Alle må holde for og senest er der igen i Skive Kommune vedtaget et budget, der ud over konkrete besparelser indeholder lavere fremskrivning end anbefalet af KL. Formålet med den økonomiske politik er at cementere den økonomiske styring i Skive Kommune og samtidig fungere som oplysning om de bagvedliggende elementer, der er med til at danne udgangspunktet for budget Udgangspunktet er således også, at den økonomiske politik udkommer på samme tid som påbegyndelse af budgettet for 2013, således denne kan anvendes som styringsgrundlag i budgetlægningsprocessen. Den økonomiske politik viser sig i en svær økonomisk periode at være vigtigere end nogensinde. Det er afgørende, at der forud for budgetvedtagelsen er et dokument, der indeholder oplysninger om indtægter og udgifter samt fastsætter de mål, der er vigtige at holde for øje i en budgetlægning, hvor enderne vil blive svære at få til at mødes. Det er ligeledes relevant at være opmærksom på det ikke bare faldende indbyggertal men også andelen af aldersgrupperne, hvor der for tiden forekommer en stigning i andelen af ældre og et forholdsvist stort fald i antallet af børn. Dette får konsekvenser for den kommende budgetlægning, og det præger øjensynligt mediebilledet, når skolesektoren tilpasses antallet af skolebørn frem for når udgifterne i ældreplejen tilpasses antallet af ældre. Den økonomiske politik står beskrevet i 9 hovedområder på de to følgende sider. Den økonomiske politik omhandler: den økonomiske handlefrihed, skatterne, driftsudgifter og økonomisk styring, det skattefinansierede driftsresultat, de brugerfinansierede områder, anlæg, den langfristede gæld, finansiel styring samt opfølgning på den økonomiske politik. Derefter følger et bilagsafsnit, der tjener til det formål at give læseren en indsigt i økonomien og relevante parametre på forskellige områder dette både historisk og fremadrettet. Ros til Skive Vigtigheden i god økonomisk styring bestyrkes i Anvendt Kommunal Forsknings rapport fra 2010, hvor det konkluderes, at Skive er blandt de mindre pressede kommuner i landet målt på evnen til at overholde budgetter og fastholde en god likviditet. Dette ikke grundet gunstige vilkår men grundet god budgetlægning og evnen til at overholde denne: Når Thisted, Lemvig, Struer og Skive hører til gruppen af mindst pressede kommuner, er det med andre ord ikke udtryk for, at disse kommuner har mere gunstige socioøkonomiske grundvilkår end gennemsnitligt, men fordi disse kommuner på trods af vanskelige grundvilkår i 2009 har formået at skabe bedre balance i økonomien end en gennemsnitskommune Kilde: AKF, Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske prioriteringer, 2010 Den økonomiske kurs er således en afgørende faktor for, at Skive Kommunes økonomi fortsat vil være god, således kommunens kerneområder kan løses bedst muligt. Økonomisk Sekretariat April,

5 Skive Kommunes økonomiske politik, Hovedlinjerne i de kommende års økonomiske politik kan sammenfattes i nedenstående målsætninger for deltaljerede oplysninger henvises til bilagsafsnittet. 1. Den økonomiske handlefrihed Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre, hvad der svarer til mindst ½ måneds nettodriftsudgifter i 2013, hvilket er ca. 113 mio. kr. 2. Skatterne Som økonomisk princip tilstræbes, at skatterne holdes mest muligt i ro. 3. Driftsudgifter og økonomisk styring Målsætningen er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift ikke overstiger den løbende løn og prisudvikling. Aftalte rammer mellem Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne skal overholdes. Regulering af budgettet i ned eller opadgående retning tager overordnet udgangspunkt i: ændrede efterspørgselsmønstre politiske beslutninger om ændringer i service- eller aktivitetsniveau ændret lovgivning konjunkturmæssige ændringer politiske beslutninger om rationalisering eller driftsmæssige ændringer Der skal tages de nødvendige skridt til effektivisering og rationaliseringsgevinster på baggrund af en mere langsigtet strategisk styring organisatoriske og styringsmæssige tiltag optimering af produktionsmetoder/organisering mål for det fremtidige serviceniveau afbureaukratisering (som følge af aftalen i mellem KL og Regeringen) Der bør ikke budgetteres med puljer, der er uudmøntet ved budgetvedtagelsen, ligesom der kun budgetteres med beløb i henhold til fastlagt strategi. Der skal foretages løbende budgetopfølgning, og et vigtigt udgangspunkt er desuden, at der ikke bør gives tillægsbevillinger, der er finansieret af likvide aktiver. 4. Det skattefinansierede driftsresultat Overskuddet på det skattefinansiere driftsresultat skal bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat skal finansiere nettoafdrag og skattefinansierede anlæg. Som minimum angives det, at driftsresultatet skal være på mindst kr. pr. indbygger svarende til cirka 48 mio. kr. I så fald den nuværende Regering vælger at fortsætte princippet om 1:1 tilskud vedr. borgernære anlæg, hvilket for Skive Kommune ville give 17 mio. kr. (med forventning om 34 mio. kr. mere i anlægsudgifter), vil det skattefinansierede driftsresultat for 2013 skulle udgøre 65 mio. kr. 5. Det brugerfinansierede område (forsyningsvirksomhed) Forsyningsvirksomheden dvs. renovation skal over en årrække hvile i sig selv. Brugerafgifter fastsættes således, at renovationsområdet over en flerårig periode hviler i sig selv, og således at forsyningsvirksomhedens økonomi påvirker kommunens likviditet mindst muligt. Målet er, at der i størst mulig omfang spares op til investeringer, før disse foretages. 6. Anlæg Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Målsætningen er et nettoanlægsniveau ekskl. byggemodning på gennemsnitligt ca. 40 mio. kr. over årene og hertil kommer eventuelle udgifter til de borgernære serviceområder. Derudover er der udgifter til byggemodning/jordkøb og indtægter fra jordsalg, der forventes at være udgiftsmæssigt neutralt. 5

6 7. Den langfristede gæld Det er målet, at den langfristede gæld nedskrives med 10 mio. kr. årligt. Der er som udgangspunkt ikke automatisk låneadgang til kommunale anlægsprojekter. I det omfang, der er automatisk låneadgang f.eks. på energi- og jordforsyning, udnyttes denne fuldt ud. Herudover kan der undtagelsesvist og med Indenrigsministeriets tilsagn gives låneadgang til konkrete projekter. 8. Finansiel styring Den finansielle styring tilrettelægges, så der opnås størst mulig enkelhed i det daglige arbejde samt en optimering af afkast under hensyntagen til risikoen. Skive Kommunes formue anbringes som hovedregel i obligationer el. lign. værdipapirer - dels med henblik på at sikre en optimering af afkast og dels med henblik på at sikre råderum til de løbende transaktioner. Gældspleje: Der foretages løbende pleje af kommunens gæld med henblik på at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici. De decentrale enheder skal tilstræbe sig en opsparing på ca. 2-4%. Ønsket er at institutionerne har en robust økonomi dels til investering i ny drift og udvikling, dels som stødpude til imødegåelse af uforudsigelige begivenheder. Der er dog i 2013 lige som i 2011 og 2012 vedtaget et stop i brugen af opsparede midler grundet den stramme styring af kommunernes serviceudgifter. I Skive er det derfor vedtaget, at de decentrale enheder set under ét ikke må bruge af opsparede midler. Det betyder konkret, at man via en clearings-aftale kan aftale, at én institutions eller afdelings eventuelle merforbrug skal opvejes af andres tilsvarende mindre forbrug, således der samlet set ikke bliver brugt af opsparede midler. 9. Opfølgning på den økonomiske politik Den økonomiske politik er udgangspunktet for budgetlægningen og revideres derfor 1 gang årligt. 6

7 2. Bilag, Økonomisk status I følgende afsnit ses tabeller, grafer og anden kort information om den økonomiske status inden for de nævnte områder i den økonomiske politik. Skive Kommune svarer historisk (før 2007) til de fire sammenlagte kommuner. 2.1 Den økonomiske handlefrihed Balancestrategien, spar ti mv. Efter en kort periode med nettodriftsudgifter, der steg mere end indtægterne og viden om en strukturel ubalance i årene, der kommer, så blev der i forlængelse af den økonomiske politik vedtaget en langsigtet balancestrategi. Denne strategi er en naturlig forlængelse af vedtagelserne i den økonomiske politik og satte fokus på mål om et 12 måneders likviditetsgennemsnit på godt 113 mio. kr. samt et mål om 48 mio. kr. i resultat af den ordinære driftsvirksomhed (+ evt. 17 mio. kr. til borgernær service). Den langsigtede balancestrategi blev formuleret forud for vedtagelsen af budget 2011 og mundede ud i større vedtagne besparelser. Formålet var således, at de besparelser, der var nødvendige, blev vedtaget med rettidigt omhu og på en ordentlig måde, således medarbejdere og ledere sammen og i god tid kunne forholde sig til besparelserne, hvilket unægtelig øger chancen for en hensigtsmæssig implementering af besparelserne. Ved budgetlægningen for 2012 viste det sig, at besparelserne ikke var tilstrækkelige til at sikre en økonomisk balance, hvorfor der blev vedtaget nye udgiftstilpasninger. I følgende tabeller ses en oversigt over de politisk vedtagne besparelser, der er indarbejdet i tidligere budgetter. Først en oversigt over besparelser i den centrale administration ud over de generelle pris- og lønreduktioner og dernæst følger en oversigt over de samlede besparelser på serviceudgifterne: Administrative effektiviseringer Mio. kr Spar 10 * Reduktion indarbejdet, B2007 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 * Spar 10 2,7 3,9 6,2 8,0 10,9 11,5 11,5 11,5 * Elevstilling/uddannelse -1,7-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Spar 10 i alt 7,0 8,0 10,6 12,9 14,7 17,6 18,2 18,2 18,2 Struktur 2012 * Strukturændringer i adm. 1,0 2,5 2,5 2,5 * Strukturændringer i planafd. 1,0 1,0 1,0 1,0 * Generel effektivisering i adm. 1,8 3,0 3,0 3,0 * Effektivisering i stabe, SET mv. 0,6 1,0 1,0 1,0 Struktur 2012 i alt 4,4 7,5 7,5 7,5 Pris- og lønreduktioner, ud over generelle 1,8 1,8 1,8 1,8 I alt 7,0 8,0 10,6 12,9 14,7 23,8 27,5 27,5 27,5 Besparelser på serviceudgifter Mio. kr Generel effektivisering, pris- og lønreduktioner 12,5 12,5 21,1 28,1 46,6 56,6 73,6 73,6 73,6 Administrative effektiviseringer 7,0 8,0 10,6 12,9 14,7 23,8 27,5 27,5 27,5 Øvrige servicereduktioner 17,1 32,1 49,8 70,7 87,7 101,7 114,4 114,7 139,9 Service-udvidelser -4,4-12,0-17,7-37,3-45,3-52,0-52,0-52,0-58,6 Reduktioner, netto i alt 32,2 40,6 63,8 74,4 103,7 130,1 163,5 163,8 182,4 7

8 Kassebeholdning Størrelsen på kassebeholdningen er afgørende for den økonomiske handlefrihed. Den økonomiske politik sætter som mål, at den gennemsnitlige kassebeholdning (over en 12 måneders periode) skal være på minimum 113 millioner kroner, hvilket svarer til en halv måneds nettodriftsudgifter. Skive Kommunes likviditet Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Prognose for den daglige likviditet Kassekreditregel Note. Likviditeten er opgjort efter ministeriets regler med fradrag af deponerede midler. Beregning bygger på det vedtagne budget 2012, hvorfor til og med ultimo 2011 er status og pr. 1/1-12 og frem er der tale om prognose. Desuden er der indregnet, at Økonomisk sekretariat har ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om lov til at overføre låneberettiget anlægsudgifter for i alt 17,4 mio. kr. fra 2011 til Forventningerne til 2012 er, at der hjemtages lån for ca mio. kr. og at låneoptagelsen forelægges økonomiudvalget i maj I forbindelse med regnskabet 2011 forventes det på nuværende tidspunkt, at der overføres ca. 198 mio. kr. fra 2011 til I 2012 og 2013 forventes der et forbrug af overførte midler på i alt 20 mio. kr. hvert år. Oprettelsen af Udbetaling Danmark er indregnet i prognosen, idet Skive Kommunes likviditet ved udgangen af januar 2014 vil være reduceret med 56 mio. kr.. I ovenstående graf ses det, at den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder har ligget stabilt over det ønskede mål på 113 mio. kr. (målet varierer over tid som nettodriftsudgifterne varierer over tid). Det er tydeligt, at likviditeten vil undergå et markant fald i så fald hverken indtægtssiden forøges eller udgiftssiden reduceres inden for de kommende år. I ovenstående graf er der ikke indregnet deponerede midler jævnfør ministeriets regler. På nuværende tidspunkt udgør Skive Kommunes deponerede midler samlet set 42,5 mio. kr. Ved vurdering af størrelsen af likviditeten er det ligeledes vigtigt at bemærke, at overførsler af puljer, institutioners og afdelingers uforbrugte midler mellem årene spiller en stor rolle de nødvendige service- og anlægsrammer kan så at sige aflæses i likviditeten. I følgende tabel ses derfor historiske overførsler: Mio. kr Drift Anlæg 54,6 89,0 75,0 86,2 59,0 109,4 96,1 98,6 140,6 122,0 I alt drift og anlæg 143,6 161,2 168,4 194,7 262,6 Låneoptagelse -34,7-27,3-9,5-15,9-29,6 Renter og afdrag (ny) 7,4 12,0 Finansforskydninger 0 1,3-35,8-28,4-35,4 I alt 108,9 142,5 135,1 150,4 197,6 Afrundede til nærmeste decimal En meget stor del af kommunens kassebeholdning er således tidligere vedtagne bevillinger, der endnu ikke er forbrugt. Større træk på kommunens likviditet i fremtidig budgetlægning vil så at sige være at bruge pengene to gange. 8

9 2.2 Befolkningsudvikling Befolkningstallet har stor betydning for den kommunale økonomi. Ud over at hver indbygger udløser et beløb på kr. i den kommunale udligningsordning, så er det af stor betydning, hvordan andelen af erhvervsaktive udvikler sig i forhold til andelen af unge og ældre. I nedenstående gives der et billede af den historiske udvikling i befolkningsudviklingen samt Danmarks Statistiks prognose for befolkningsudviklingen i forskellige aldersgrupper i Skive Kommune. 125,0 Befolkningsudvikling (prognose) Skive Kommune 115,0 105,0 95,0 85,0 75, årige 6-16 årige årige årige 80+ årige Kilde. eco-nøgletal tal er faktuelle tal, hvorved 2012 og frem er prognose Prognosen viser med stor tydelighed, at der bliver færre i den erhvervsaktive alder og flere ældre. Et negativt forsørgerbyrdeindeks vil unægteligt sætte Skive Kommunes økonomi under pres og betyde et øget fokus på behovet for effektiv opgavevaretagelse samt konstant fokus på muligheden for god økonomistyring. 67,0 65,0 63,0 61,0 59,0 57,0 Udvikling i forsørgerbyrdeindekset En eventuel stigende graf viser en stigning andelen af børn og ældre ift. erhvervsaktive 55, Skive Kommune Regionen Hele landet Kilde: eco-nøgletal 9

10 2007 = indeks 100 Kr. pr. indbygger % Kr. pr. indbygger 2.3 Skatterne Skatter Målsætningen i den økonomiske politik er, at de kommunale skatter holdes mest muligt i ro, og det forventes, at det kommunale skattestop opretholdes. Skatteprocenten har været svagt stigende både på landsplan og i Region midt. I Skive skete der i 2008 i en stigning i skatteprocenten fra 24,79 til 25,5. Grundskyldspromillen har ligget på 20,68 de seneste fem år. 25,40 25,20 25,00 24,80 24,60 24,40 24,20 24,00 Skatteprocent Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Kilde: eco-nøgletal Beskatningsgrundlag B2010 B2011 B2012 Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet I grafen vedr. beskatningsgrundlag ses det, at Skive Kommunes beskatningsgrundlag ligger lavere end sammenligningsgruppen, Region Midtjylland og yderligere under landsgennemsnittet. Udskrivningsgrundlag Figurerne nedenfor viser væksten i udskrivningsgrundlaget for Skive Kommune og hele landet i perioden henholdsvist indekseret og i reelle tal Budgetteret udskrivningsgrundlag (indeks tal) Budgetteret udskrivningsgrundlag Skive Kommune Hele landet Skive Kommune Hele landet Skive ligger således trods en større stigning end landsgennemsnittet en del under DK-niveau i budgetteret udskrivningsgrundlag. 10

11 Kr. pr. indbygger, faste priser Statsgaranti eller selvbudgettering. Skive Kommunes provenu for valg mellem selvbudgettering og statsgaranti af udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning kan opgøres således for de år, hvor indkomsterne er kendt: Mio. kr * 2011* 2012* Skatteindtægter, selvbudgettering 1.448, , , , , ,2 Skatteindtægter, statsgaranti 1.415, , ,5 1628, , ,9 Provenu skatter 33,1-21,8 134,4 108,3 83,5 72,7 Modregning i tilskud og udligning -6,5 18,8-47,8-78,0-75,1-43,3 Provenu i alt 26,6-3,0 86,6 30,3 8,4 29,4 *Endelig tal kendes to år efter i maj måned, hvor skat har færdiggjort opgørelsen. Tallene for 2010 kendes således i maj I 2007 og 2008 er der valgt selvbudgettering, mens der i er valgt statsgaranti. I 2007 og 2009 har der været et betydeligt nettoprovenu på hhv. 26,6 mio. kr. og 86,6 mio. kr., mens der i 2008 har været et netto tab på 3 mio. kr er faktisk provenu. Ved budgetlægningen for 2011 er der skønnet et provenu på 8,4 kr., mens der forventes et skønnet provenu på 29,4 i Valget i mellem statsgaranti eller selvfinansiering vedtages endeligt ved budgetvedtagelsen. Tilskud og udligning I 2009 nedsatte regeringen et Finansieringsudvalg, der skulle udarbejde forslag til ændring af den kommunale udligningsordning. Udvalget har udarbejdet flere modeller til ændring af udligningen. Alle forslagene giver Skive Kommune en nettogevinst. Den af udvalget anbefalede model giver Skive Kommune en gevinst på 11,3 mio. kr. Endvidere har udvalget vurderet en omlægning af beskæftigelsestilskuddet, hvor Skive Kommune i givet fald vil få en gevinst på 6 mio. kr. Der forventes udarbejdet lovforslag i april og en vedtagelse i juni Generelle tilskud og udligning B2011 B2012 Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11

12 2.4 Driftsudgifter og økonomisk styring Pris- og lønfremskrivningen Den økonomiske politik foreskriver, at aftalte rammer i mellem Regeringen og KL skal holdes, og dette gælder også KL s pris- og lønfremskrivning. Som led i budgetlægningen har kommunen grundet økonomisk pres valgt at reducere pris- og lønfremskrivningen siden Samlet set svarer reduktionerne til 4,15% i perioden , hvilket er direkte men generelle effektiviseringskrav. Driftsudgifter I Skive Kommune er der i 2012 budgetteret med nettodriftsudgifter pr. indbygger på kr. Landsgennemsnittet er derimod Nettodriftsudgifter B2011 B2012 Skive Kommune Regionen Hele landet Figuren viser udviklingen i de skattefinansierede nettodriftsudgifter i faste priser pr. indbygger. Driftsudgifterne er fordelt på serviceudgifter og udgifter til overførselsindkomster. Serviceudgifter omfatter de driftsudgifter, hvor kommunerne i vid udstrækning selv har muligheden for at fastlægge serviceniveauet. Regeringen søger med en øvre grænse for realvæksten, jf. de årlige aftaler mellem regeringen og KL, at styre de offentlige udgifter. Udgifter til overførselsindkomster er i vid udstrækning regelfastlagt fra statens side, dog med stigende kommunal fokus på udgiftsreduktioner bl.a. for at skabe råderum til den begrænsede vækst på serviceudgifterne. Figuren viser forholdet i mellem regnskab og henholdsvis det vedtagene og korrigerede budget. Serviceudgifter og den nye budgetlov Regeringen, Venstre og de Konservative indgik den 27. marts 2012 efter anbefaling fra både OECD og IMF en aftale om ny Budgetlov. Loven handler generelt om udgiftsstyring i det offentlige og relevant for kommunerne er det, at det er en opfølgning på den allerede igangværende styring af kommunernes serviceudgifter. For kommunerne vil der blive udmeldt et fireårigt udgiftsloft, som både budgetter og regnskaber skal holde sig under. Det kommunale udgiftsloft vedrører helt konkret serviceudgifterne, som ved- 12

13 rører ca. 71% 1 af den kommunale økonomi 2. Systemet etableres med virkning fra 2014, men det må forventes, at der ligesom i 2012 også i 2013 vil være et krav om 0-vækst i kommunerne Serviceudgifter (inkl. udgifter til administration) B2011 B2012 Skive Kommune Regionen Hele landet Kilde: eco-nøgletal, Tallene for 2011 og 2012 er budgettal og opgjort i 2012-priser (faste). Grafen, der viser serviceudgifter, er ikke korrigeret for opgaveændringer, hvorfor det fulde jobcenteransvar i 2009, finansieringsomlægningen på arbejdsmarkedsområdet i 2011 og sundhedsområdet i 2012 lader grafen stige voldsomt. Det er således ikke muligt at sammenligne budget tallene med tidligere år men forholdet i mellem Skive og landsplan er dog bemærkelsesværdigt. Overførselsudgifter De kommunale udgifter til overførselsindkomster, ekskl. forsikrede ledige, er generelt stigende, primært fordi staten refunderer en stadig mindre andel af udgifterne. Kilde: eco-nøgletal Som det fremgår af ovenstående tabel, er overførselsudgifterne i Skive kommune steget kraftigere i perioden 2007 til 2009 end på landsplan. Udgiftsniveauet i Skive kommune er dermed gået fra at være relativt lavt i 2007 til at ligge lidt over landsgennemsnittet i Både i budget 2011 og 2012 ligger Skive Kommune over landsgennemsnit og gennemsnittet i regionen. Den væsentligste årsag til det lave udgiftsniveau tidligere var meget lave udgifter til kontanthjælp sammenlignet med andre kommuner. Skive har stadig relativt lave udgifter til kontanthjælp, men forskellen er mindre, idet kommuner med mange kontanthjælpsmodtagere oplevede et stort fald under højkonjunkturen i perioden 2006 til På førtidspensionsområdet har Skive derimod relativt store udgifter og i perioden 2006 til 2009 blev der bevilget en del nye førtidspensioner i Skive, hvilket har været med til at trække udgiftsniveauet op. For 2011 og 2012 er der tale om budgettal. Regnskab 2010 viser et mindre-forbrug i Skive kommune på ca. 20 mio. kr. Regnskabstallet på landsplan for 2011 kendes endnu ikke. Det forventes, at Skive igen vil ligge under landsgennemsnittet i 2012, primært på grund af den aktive indsats på sygedagpenge og succesfulde aktiveringsindsats. 1 97% af den regionale økonomi vil ligeledes blive styret af et økonomisk loft. Af de statslige udgifter vil ca. 60% skulle overholdte loftet. 2 Overførselsudgifter 16%, anlæg 5%, udgifter til forsikrede ledige 4% og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 4%. 13

14 Som det kan aflæses i grafen, så er ledigheden i Skive undergået store forandringer. Ledigheden har fulgt konjunkturerne men dette med større udsving end landsgennemsnittet. Som det ses af grafen, så er aktiveringsindsatsen øget markant. Antallet af aktiverede følger desuden ledighedsstrukturen. 14

15 Pendling og arbejdspladser 600 Netto pendling Pos. tal = flest kører til Skive Kommune for at arbejde Kilde: Danmarks statistik, dst.dk I 2003 var der omkring 1900, der netto ind-pendlede til Skive. Antallet er faldet siden da, og som grafen viser, var der i , der netto ud-pendlede fra Skive. Kilde: Danmarks statistik, dst.dk Antallet af arbejdspladser er ligeledes faldet. Dette fra et niveau på godt i 2007 til ca i Udgiftsbehov I Skive Kommune opleves der en stor stigning i udgiftsbehovet pr. indbygger, hvilket i tråd med faldende forsørgerbyrdeindeks, stigende ledighed mv. falder i god tråd med stigende budget for overførselsudgifter og serviceudgifter. 102,0 Udgiftsbehov pr. indbygger 101,0 100,0 99,0 98,0 97, Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet (=100) Kilde: eco-nøgletal Skives stigning i udgiftsbehov kan primært forklares ved ændringen i alderssammensætningen. 15

16 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER Skive Hele Beregnet Kommune landet forskel REGNSKAB 2010 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre (ekskl. ældreboliger og spec.soc.omr.) kr. pr. 65 årig og derover Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig ( ) Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn/unge med særl. behov, kr.pr årig Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig (inkl. Spec.soc.omr.) ( ) Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover ( ) Revalidering og løntilskud mv. pr årig ( ) Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Vejvæsen kr. pr. indb ( ) Redningsberedskab kr. pr. indb Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension og interne forsikringspuljer) Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb ( ) Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb Samlet besparelse ved "billigere" drift

17 Kr. pr. indbygger, 2012-tal 2.5 Det skattefinansierede driftsresultat Overskuddet på det skattefinansiere driftsresultat skal. bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat som minimum skal finansiere afdrag og skattefinansierede anlæg. Resultatopgørelse Vedtaget budget Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.763, , , ,2 Tilskud og udligning 1.015, , , ,2 Indtægter i alt 2.779, , , ,4 Driftsudgifter Service , , , ,1 Overførselsudgifter -676,8-688,8-700,2-715,1 Pris- og lønstigninger vedr. drift -62,0-124,2-189,9 Driftsudgifter i alt , , , ,1 Renter m.v. -17,0-17,2-16,5-15,9 Resultat af ordinær drift 66,8 62,5 68,3 64,4 Vedtaget efteråret 2011 Målet for 2013 er, at overskuddet på den ordinære drift skal være på 48 mio. kr. og at der dertil muligvis skal lægges bloktilskuddet fra kvalitetsfonden på 17 mio. kr. altså i alt 65 mio. kr. i så fald Regeringen fortsætter 1:1 finansieringen ved borgernære serviceanlæg. Tages der højde for de store anlægsudgifter i indeværende år (der dog kompenseres for via lånoptagelse se også kap. 2.7), er resultatet af de skattefinansierede område således: 1000 Resultat af det skattefinansierede område B2011 B Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Kilde: eco-nøgletal 17

18 Kr. pr. inbygger 2.6 De brugerfinansierede områder - renovation Forsyningsvirksomheden skal over en årrække hvile i sig selv. Mio. kr Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 4,2 4,3 4,3 4,4 Anlægsresultat -1,6-1,2-1,6-1,5 Resultat - forsyningsvirksomheder 2,6 3,1 2,7 2,9 Vandforsyningen er udeladt grundet overgangen til A/S. Spildevand blev udskilt pr Anlæg Målsætningen er et gennemsnitligt netto-anlægsniveau ekskl. byggemodning på cirka 40 mio. kr. årligt. Mio. kr Anlæg Anlægsudgifter* -88,8-63,6-36,3-44,7 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -6,0-12,0-12,0-12,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 6,0 12,0 12,0 12,0 Nettoanlægsudgifter i alt -88,8-63,6-36,3-44,7 * Mio. Forudsatte kr. udgifter til borgernære anlæg (skole, dagpasning, ældre og idræt): ,6 i 2015 hvert af årene I nedenstående grafer ses Skive Kommunes forbrug på anlægsudgifter i kroner pr. indbygger i årene Skattefinansierede nettoanlægsudgifter (ekskl. ældreboliger) B2011 B2012 Skive Kommune Regionen Hele landet Kilde: eco-nøgletal, faste priser 18

19 2.8 Den langfristede gæld Mio. Kr Afdrag på lån ekskl. ældreboliglån 25,4 26,4 27,2 27,9 Låneoptagelse ekskl. ældreboliglån 34,3 9,6 11,2 10,2 Gæld- og afdragsprofilen for den langfristede gæld for Skive kommune fremgår af de 2 figurer ovenfor. Ved siden af den ordinære gæld, er der optaget lån til ældreboliger. Disse lån finansieres alene med indtægter fra husleje, hvorfor de ikke indgår i denne oversigt over Skives Kommunes ordinære gæld. Lånet til ældreboliger udgjorde ultimo 2011 godt 388 mio. kr. 19

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Befolkning

Befolkning RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER Bilag til budgetmappen vedr. budget 2017, Svendborg kommune ECO-nøgletal Befolkning 01.01.2015 Svendborg Kommune Saml. Gruppe Syd Svendborg vs. syd Udgiftsbehov

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Af Odder Kommunes vision for 2014-2018 fremgår det, at der i Odder Kommune

Af Odder Kommunes vision for 2014-2018 fremgår det, at der i Odder Kommune Økonomisk politik og finansiel styring 17 1. Indledning. Som en del af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2014, blev det besluttet, at kommunerne skal udarbejde langsigtede økonomiske målsætninger.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 2016

Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 2016 Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 2016 Staben, 28. marts 2012 10/4495 Indledning Byrådet godkendte den 24. marts 2010 den økonomiske politik for Aabenraa Kommune for perioden 2010 2014. Med den

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier:

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier: Furesø Kommunes finansielle strategi Furesø Kommunes finasielle strategi erstatter bilag 13 i Furesø Kommunes principper for økonomistyring. (vedtaget i maj 2010) Furesø Kommune har stort set siden etableringen

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4.1 KOMMUNERNES ØKONOMISKE SITUATION OG UDGIFTSPOLITISKE PRIORITERINGER KURT HOULBERG Baggrunden for projektet Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 28-06-2016 16/9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat Overordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra KORA. Der er udarbejdet en overordnet nøgletalsanalyse

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2014-17 TAL OG GRAFIK 1.1. BUDGETOVERSIGT 2014-2017 Det godkendte flerårsbudget for 2014-2017 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: BUDGETOVERSIGT

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere