samt de aktionerendes tillidsrepræsentant.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "samt de aktionerendes tillidsrepræsentant."

Transkript

1 Ramt af konflikt Indberetning til organisationen 7. udgave Overenskomststridige konflikter Hvis virksomhe rammes af en overenskomststridig konflikt (strejke, arbejdsvægring, temponedsættelse eller overarbejdsvægring), skal ne straks indberettes telefoniskelektronisk til virksomhes medlemsorganisation. Medlemsorganisationen orienterer straks Dansk Arbejdsgiverforening (DA) om konflikten med henblik på at iværksætte arbejdsretlige behandling. DA træffer aftale med LO om et fællesmøde, der normalt holdes dagen efter konfliktens begyndelse. Faglige møder Kortvarige arbejdsstandsninger i arbejdsti u arbejdsgiverens tilladelse - herunder såkaldte faglige møder - er ligeledes en overenskomststridig konflikt, som omgående skal indberettes til medlemsorganisationen. Temponedsættelse En overenskomststridig temponedsættelse, dvs. når der arbejdes i et langsommere tempo end hidtil, skal ved indberetningen til medlemsorganisationen suppleres med en foreløbig oversigt over omfanget af temponedsættelsen. Den skal fremlægges som dokumentation for konflikten på fællesmødet. Oplysninger For at sagen kan behandles hurtigt og effektivt, skal indberetningen indeholde følgende oplysninger: Har de aktionerende tidligere f.eks. in for seneste måned nedlagt arbejdet eller iværksat an type konflikt, skal dette også oplyses, selv om første konflikt allerede er indberettet. Hvis en konflikt ikke indberettes umiddelbart efter konfliktens påbegyndelse, risikerer virksomhe, at fællesmødet først berammes en dag senere. Det kan betyde, at de aktionerende får en ekstra bodsfri dag. Hvor er konflikten opstået Konfliktens karakter Hvornår er konflikten opstået Hvem deltager i konflikten Arbejdsform Konfliktens årsag "Fredagskonflikter" - virksomhes navn, adresse, telefonnr. - konfliktramte afdeling - indberetterens navn - strejkearbejdsvægringoverarbejdsvægringtemponedsættelse - datoklokkeslæt - antal lønmodtagerebeskæftiget sommedlemmer af hvilke(t) fagforbund - holddrift - redegørelse for konfliktens baggrund - hvis konflikten er opstået en fredag, skal det oplyses, om der skal arbejdes i weeken Fællesmøde Dagen efter, konflikten er opstået, holdes der normalt fællesmøde hos DAi København. I fællesmødet deltager DA, en repræsentant fra organisation, virksomhe er medlem af og en repræsentant fra virksomhe. Fra arbejdstagerside deltager LO, de aktionerende medarbejderes fagforbund samt de aktionerendes tillidsrepræsentant. Formålet med fællesmødet er at få klarlagt de omstændigheder, der er årsag til konflikten, samt at få fastslået, om konflikten er overenskomststridig. Bliver parterne enige om, at konflikten er overenskomststridig, gives fagforbunes medlemmer pålæg om at genoptage normalisere arbejdet. Arbejdet genoptages Virksomhe skal indberette til medlemsorganisationen, når der igen arbejdes normalt. Er arbejdet genoptaget, er sagen afsluttet. Som hovedregel betales der ikke bod ved konflikter, som bringes til ophør efter et pålæg fra fællesmødet.

2 Klage til Arbejdsretten Konflikten fortsætter Fortsætter konflikten alligevel, udarbejder DA en klage til Arbejdsretten. Og konflikten behandles som hastesag i Arbejdsretten in for en uge. Så snart sagen er berammet, underretter DA medlemsorganisationen, som derefter giver virksomhe besked om tidspunktet for 1. retsmøde i Arbejdsretten. Arbejdsretten behandler sagen på et retsmøde. Retsmøderne i Arbejdsretten foregår normalt om torsdagen. Til stede ved retsmødet skal være de samme parter, som deltog i fællesmødet. På det 1. retsmøde opfordres de aktionerende til igen at normalisere arbejdet. I de fleste sager følges ne opfordring. Tilbage bliver så spørgsmålet om bod for de dage, der har været konflikt. Dette afgøres senere ved et ordinært retsmøde, da der ikke længere er tale om en hastesag. Til det ordinære møde udarbejdes en navneliste (se bilag). Navneliste Fortsætter konflikten trods Arbejdsrettens pålæg om at genoptage arbejdet, bliver sagen berammet til behandling på et nyt retsmøde. På dette 2. retsmøde kræver arbejdsgiversi, at de aktionerende pålægges bod. Bo er arbejdsretlige sanktion for deltagelse i overenskomststridige konflikt. Fortsætter konflikten, skal virksomhe derfor in dette 2. retsmøde udarbejde en navneliste (se bilag). Virksomhe skal enten selv medbringe navnelisten i 10 eksemplarer eller sende til DA i så god tid, at DA kan få mangfoldiggjort navnelisten. Er arbejdet normaliseret, udarbejdes der en navneliste kun i ét eksemplar. Listen sendes til medlemsorganisationen. Dokumentation ved temponedsættelse Når Arbejdsretten behandler en sag om temponedsættelse på 2. retsmøde, skal der foreligge en opgørelse af temponedsættelsen attesteret af medlemsvirksomhes revisor. Den skal på en klar, enkel og overskuelig måde dokumentere temponedsættelsen i procent, angive, hvor længe temponedsættelsen har varet, samt oplyse, hvem der har deltaget i temponedsættelsen. Også ved en temponedsættelse skal virksomhe udarbejde en navneliste (se bilag). Dette materiale skal bruges til Arbejdsrettens behandling af bodsspørgsmålet. Praktiske oplysninger i forbindelse med udfyldning af navnelister m.v.: Navnelisterne skal indeholde navnene på deltagerne i konflikt. CPR-numre angives ikke. Omfatter konflikten medlemmer fra flere fagforbund, skal hvert fagforbunds medlemmer oplyses på lister for sig. På listerne anvendes signaturen "F" for fravær, såfremt lønmodtagerne ikke anses for omfattet af konflikten pga. bl.a. følgende årsager: ferieferiefridageomsorgsdage, sygdomsfravær, godkendt frihed, kursus, afspadseringsfravær, barselsorlov, fædreorlovforældreorlov. En medarbejder er ikke med i en konflikt, hvis fraværet er indledt in konflikten, og kun under forudsætning, at fraværet er begrundet i de nævnte årsager. Under en konflikt kan der ikke træffes aftale om afholdelse af ferie mv. Medarbejdere, der var syge, før konflikten brød ud, får ikke dagpengeløn under en konflikt, såfremt det må antages, at de ville have deltaget eller ville være blevet hjemsendt på grund af ne. Medarbejdere kan under en konflikt ikke sige op og derved frigøre sig for bod fra fratrædelsesdagen. En lønmodtager kan under en konflikt forlange sit skattekort udleveret, idet ansættelsesforholdet er afbrudt midlertidigt. Lønafkortning De medarbejdere, der deltog i konflikten, skal trækkes i løn for tid, arbejdsnedlæggelsen har varet. Dette gælder også for kortvarige konflikter (faglige møder u arbejdsgiverens tilladelse). Medarbejderne trækkes også i løn, selv om konflikten afsluttes så hurtigt, at fællesmøde ikke bliver afholdt.

3 Bod Bo fastsættes i forhold til konfliktens varighed og regnes fra konfliktens start. De bodsbeløb, som Arbejdsretten fastsætter, udgør normalt for ufaglærte 35,00 kr. pr. lønmodtager pr. strejketime og for faglærte 40,00 kr. pr. lønmodtager pr. strejketime. Bo tilfalder DA. I reglen vil DA via medlemsorganisationen få virksomhe til at trække bo i medarbejderens løn. Skærpet bod Såfremt de aktionerende ikke følger pålægget om at genoptage arbejdet fra 1. møde i Arbejdsretten, skærpes bo med 30,00 kr. pr. time for de strejketimer, der ligger efter dette møde. Bodsopkrævning Bo betales af de medarbejdere, som deltog i konflikten i henhold til navnelisten. Når virksomhe fra sin medlemsorganisation har fået meddelelse om at opkræve bod ved løntræk, kan der drøftes en afdragsordning med tillidsrepræsentanten. Afhængig af bos størrelse bør trækket normalt være op til 500 kr. pr. uge for ugelønnede og op til kr. for 14-dages lønnede. For måneds- Uretligt forlig Medlemsorganisationen kan på DA's vegne og u om Arbejdsretten indgå et forlig med fagforbund. I sådanne forlig er det almindeligt, at der gives en nedsættelse i bodssatsen på op til 10,00 kr. pr. strejketime. Det er kun medlemsorganisationerne, der kan indgå et sådant forlig. Virksomhederne kan ikke på egen hånd eftergive bo helt eller delvis. lønnede bør trækket være op til kr. Beløbene modregnes efter skattetræk. Når bo er betalt, meddeler virksomhe dette til sin medlemsorganisation. Opkrævning via DA Hvis en virksomhed ikke kan gennemføre opkrævning af bo, oftest fordi lønmodtager er fratrådt, skal dette oplyses til medlemsorganisationen. I forbindelse skal virksomhe oplyse medlemsorganisationen medarbejdernes navne, adresser, enkelte lønmodtagers samlede bodsbeløb, og hvorledes bodsbeløbet er beregnet (timer x sats). Allerede opkrævede bodsbeløb skal også fremgå af oplysningerne til medlemsorganisationen. De manglende bodsbeløb vil herefter blive opkrævet af DA, eventuelt via retslig inkasso. Konfliktunderstøttelse Indberetning om arbejdskonflikt Ved konfliktens afslutning skal virksomhe indsende et skema over konfliktens omfang til sin medlemsorganisation. Indberetningsskemaet består af en forside med en vejledning samt en original plus tre kopisider (se bilag). Samtlige virksomhes medarbejdere på konflikttidspunktet - også de fraværende - skal medtages på skemaet. Har en virksomhed således flere afdelinger eller arbejdspladser, skal ansatte på disse steder også medtages på skemaet. Antallet af medarbejdere skal omregnes til fuldtidsansatte. Søger virksomhe om konfliktunderstøttelse, skal også udarbejde en tabsopgørelse til sin medlemsorganisation. Betingelser for konfliktunderstøttelse Det er bl.a. en betingelse for udbetaling af konfliktunderstøttelse, at virksomhe direkte har været konfliktramt i mindst én arbejdsdag, at konflikten er korrekt indberettet, og at konflikten har haft sin årsag i forhold på selve virksomhed, hvor har været etableret. Som udgangspunkt ydes der ikke konfliktunderstøttelse ved politiske aktioner eller ved sympatiaktioner i forbindelse med konflikter på andre virksomheder. Det er også en betingelse, at virksomhe før, under og efter en konflikt har fulgt medlemsorganisationernes råd og vejledning. Desu skal virksomhe have indsendt lønoplysninger til sin medlemsorganisation in for i vedtægterne fastsatte tid, ligesom virk- somhes indberetning af statistikdata skal være i or. Ligeledes må virksomhe ikke være i restance med sine ydelser til medlemsorganisationen og DA, herunder DA-Barsel. Hertil kommer, at behørig tabsopgørelse skal være udarbejdet af virksomhe efter medlemsorganisationernes anvisninger og foreligge senest 12 måneder efter arbejdets normalisering. Beregning af konfliktunderstøttelse Konfliktunderstøttelsens maksimale størrelse bliver beregnet efter virksomhes samlede kontingentpligtige lønsum ganget med konfliktens omfang. Understøttelsen kan dog ikke overstige virksomhes økonomiske tab i forbindelse med konflikten.

4 Tabsopgørelse Formål: Konfliktunderstøttelsens øvre grænse bestemmes af de regler, der er gælde for DA's reservefond og medlemsorganisationernes hjælpefonde. Virksomhe skal altid udarbejde en tabsopgørelse for at sikre, at konfliktunderstøttelsen aldrig overstiger virksomhes økonomiske tab, opgjort i henhold til de af DA og de berørte medlemsorganisationer afstukne retningslinjer. A) Meromkostninger som følge af konflikten Ved kortvarige konflikter eller konflikter i hjælpefunktioner vil mistede produktion ofte kunne indhentes i ti efter konfliktperio ved overarbejde eller underleverandørarbejde. I disse situationer realiseres konfliktperios dækningsbidrag efterfølgende, men virksomhe har haft et meromkostningstab pga. konflikten. En række overenskomster indeholder bestemmelser om forsømt tid. Efter disse bestemmelser udbetales der ikke overtidstillæg til de arbejdere, der deltog i arbejdsnedlæggelsen, for del af produktionen, der indhentes i perio in for 14 dage efter arbejdets genoptagelse. Har virksomhe derfor behov for at få indhentet produktionstabet, må der varsles overarbejde i henhold til de overenskomstmæssige bestemmelser herom. Især ved kortvarige konfliktforløb opgøres tabet som hovedregel mest hensigtsmæssigt som de meromkostninger, virksomhe efterføl- Indhold: Tabsopgørelsen udformes enten som A) de meromkostninger, virksomhe er pådraget som følge af konflikten eller som B) det dækningsbidrag, der er mistet i konfliktperio, og som ikke senere kan genvindes, med fradrag af i det mistede dækningsbidrag indeholdte nettoavance. De to måder kan kombineres. gende afholder for at genvinde mistede omsætningproduktion. Typiske meromkostninger vil være: overtidsbetaling i henhold til overenskomstmæssigebestemmelserherom, 1) øgede distributionsomkostninger, ekstraordinært underleverandørarbejde reduceret med egne sparede omkostninger (primært variable omkostninger), andre forceringsomkostninger m.v. 1) For virksomheder, der er omfattet af forsømmelsestidsbestemmelserne, indregnes overtidsbetaling alene i tabsopgørelsen for produktion, der først er blevet genvundet 14 dage efter arbejdets genoptagelse. B) Det mistede dækningsbidrag ekskl. nettoavance i konfliktperio Kan en virksomhe ikke opgøre det lidte tab som meromkostninger som følge af, at mistede produktionomsætning i konfliktperio ikke vil kunne genvindes fuldt ud efter konflikten, kan tabet opgøres som det mistede dækningsbidrag eksklusiv nettoavance som følge af konflikten. Samme forhold kan være gælde for virksomheder, hvor produktionsapparatet udnyttes fuldt ud. Anvendes opgørelsesmeto om mistet dækningsbidrag, skal virksomhes ledelse i tabsopgørelsen erklære, at det ikke har været muligt at indhente mistede produktionomsætning. Der skal henvises til afsnittet "Krav til dokumentation", hvor ledelseserklæringen er gengivet. Nettoavancen defineres som virksomhes overskud før skattemæssige dispositioner og skat. Virksomhes normale driftsbudget anvendes som grundlag for tabsberegningen, men skal være tilpasset de aktuelle markeds- og produktionsforhold i virksomhe på konflikttidspunktet. I mangel af driftsbudget kan seneste regnskab eller årsrapport indgå i beregningen, dog ligeledes til- passet forhole på konflikttidspunktet. Der kan i tabet ikke indregnes renter af egenkapital, ligesom finansielle forhold, der er primære drift uvedkommende, ikke må påvirke beregningen. Ved beregning af nettoavancen skal afskrivningerne på produktionsapparatet være baseret på en systematisk afskrivningsplan. Det betyder, at skattemæssige saldoværdimetode ikke kan anvendes. Såfremt virksomhe i konfliktperio konstaterer besparelser eller ekstraomkostninger, der ikke indgår i dækningsbidragsberegningen, skal disse reducere eller tillægges det mistede dækningsbidrag under konflikten. Opgørelse af dækningsbidrag Afhængig af konfliktens omfang og varighed vil det mistede dækningsbidrag ekskl. nettoavance kunne opgøres således: Ved konflikter af kortere varighed vil det mistede dækningsbidrag eksklusiv nettoavance kunne opgøres kalkulatorisk, mens det ved længerevarende konflikter vil kunne opgøres som forskellen mellem konfliktperios forventede og faktiske dækningsbidrag eksklusive nettoavance. Konflikter af kortere varighed Tabet kan i disse tilfælde opgøres som dækningsbidragsværdien eksklusiv nettoavance for de mistede produktionsenheder. Ved enheder forstås bl.a. arbejdstimer, maskintimer, antal elementer, antal m osv. 3 Hvis bl.a. en timesats er fastsat ud fra, at ikke alle årets mulige timer vil kunne faktureres til virksomhes kunder, skal der reduceres herfor i tabsopgørelsen. Såfremt dele af produktionen efterfølgende genvindes, skal der ligeledes reduceres for dette forhold i tabsopgørelsen. De specificerede beregninger skal fremgå af tabsopgørelsen eller vedlægges som bilag.

5 Det driftsbudget, det regnskab eller årsrapport, der ligger til grund for opgørelsen, skal være vedlagt tabsopgørelsen. Længerevarende konflikter Udgangspunktet for tabsopgørelsen kan også være forskellen mellem konfliktperios forventede (budgetterede) og faktiske dækningsbidrag eksklusiv nettoavance. Forudsætningen for opgørelsens rigtighed er en korrekt periodisering af både budgettet og regnskabet for konfliktperio. Det understreges, at der i tabsopgørelsen ikke kan medtages omkostningsposter vedrørende eventuelle fremtidige følger af konflikten. Såfremt konflikten har påvirket omfanget af lagrene af igangværende arbejde ogeller færdigvarelagrene, vil disse forhold dog kunne indgå i opgørelsen. Virksomhes ledelse skal i givet fald kunne dokumenterebekræfte, at lagrene skal genopbygges efter konflikten. Krav til dokumentation Til sagens behandling kan indhentes dokumentation, herunder de regnskabsoplysninger, som anses for nødvendige til en nærmere belysning af virksomhes tabsopgørelse. Virksomhe er forpligtet til at meddele sin medlemsorganisation alle de oplysninger, som måtte ønskes til bekræftelse af opgørelsens rigtighed. Tabsopgørelsen skal altid være påtegnet af virksomhes ledelse, der, såfremt dækningsbidragsmeto anvendes, samtidig skal afgive en ledelseserklæring. Af ledelseserklæringen skal det fremgå, at ordrebeholdningen på konflikttidspunktet ville have muliggjort dækningsbidragsindtjeningen eksklu- siv nettoavance, samt at kapacitetsudnyttelsen i øvrigt ikke har gjort det muligt at indhente mistede produktionomsætning. Tabsopgørelsen kan kræves påtegnet af virksomhes revisor. Virksomhes revisor skal i sin påtegning erklære, at tabsopgørelsen er i overensstemmelse med nærværende vejledning, og tabet efter revisors skøn giver et retvisende billede af det tab, som virksomhe har haft som følge af konflikten. Endvidere skal revisor erklære, at opgørelsen er baseret på virksomhes sædvanligt anvendte regnskabsprincipper, ligesom de benyttede forudsætninger til brug for opgørelsen af tabet er relevante. Revisionshonoraret kan indgå i tabsopgørelsen. Resumé Under konflikten skal virksomhe: straks indberette konflikten deltage i fællesmøde(r) deltage i 1. møde i Arbejdsretten udarbejde navneliste deltage i 2. møde i Arbejdsretten (bodsfastsættelse) Efter konflikten skal virksomhe: indsende indberetningsskema til medlemsorganisationen udarbejde tabsopgørelse til medlemsorganisationen foretage eventuel bodsopkrævning

6 Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade København V Tlf

7 Arbejdsrettens sag nr. DA journal nr. Arbejdsrettens bilag Medlemsorganisationens journal nr. Navneliste over deltagere i overenskomststridig konflikt til hos Firma: Forbund: Faggruppe: Lønmedarbejder nr. Navn Afd. Aktion i timer Timer Timer "F" = anvendes ved udfyldelsen som signatur for godkendt fravær af virksomhe. Fravær er bl.a. ferieferiefridageomsorgsdage, sygdom, deltagelse i kursus, afspadsering, barselsorlov, fædreorlovforældreorlov.

8 INDBERETNING OM ARBEJDSKONFLIKT Vi har fået indberettet, at der er eller har været arbejdskonflikt på virksomhe. Vi tilsender derfor dette blanketsæt (original+3 kopier), som anvendes af alle medlemsorganisationer under Dansk Arbejdsgiverforening. De bedes omhyggeligt udfylde blanketten og tilbagesende ne sammen med to kopier. Den tredje kopi er til eget brug. Bemærk, at blanketsættet er selvkopierende. Tilbagesendelsen til medlemsorganisationen skal ske umiddelbart efter konfliktens ophør. Det er for organisationerne vigtigt at kunne følge omfanget af alle de konflikter, som opstår på virksomhederne. De indhentede oplysninger anvendes til vurdering af konflikten og virksomhes forhold. Nogle virksomheder er medlem af flere medlemsorganisationer under Dansk Arbejdsgiverforening. Disse vil derfor få blanketsættet tilsendt fra flere organisationer. Vi må anmode om, at samtlige relevante rubrikker på indberetningsskemaet besvares. Se særligt 6 VEJLEDNING 1 Ved afkrydsning oplyses, om konflikten skyldes arbejdsnedlæggelse, temponedsættelse, overarbejdsvægring eller an gene for virksomhe. Forklaring til afkrydsning under an bedes anført. I forbindelse med temponedsættelse vil det være nødvendigt med en supplerende opgørelse, der belyser omfanget af konflikten. Dette gøres lettest via en opgørelse af procentvise nedgang i produktionen. Opgørelsen anvendes også til eventuel arbejdsretlig behandling. 2 Ved afkrydsning angives årsagen til konflikten. Er andet afkrydset, bedes årsagen anført under bemærkninger. Her anføres også andre supplerende forklaringer. Indberetter virksomhe også om konflikten til andre medlemsorganisationer, bedes dette oplyst ved afkrydsning i hertil afsatte rubrik, ligesom medlemsorganisationernes navne bedes oplyst. 3 Her oplyses konfliktens varighed ved angivelse af tidspunkterne for henholdsvis konfliktens begyndelse og afslutning. Såfremt konflikten har bestået af flere kortvarige arbejdsnedlæggelser, der tilsammen kan opfattes som én konflikt, bedes samlede konfliktperiodes begyndelses- og sluttidspunkt angivet. Denne angivelse suppleres med en kort redegørelse for de enkelte arbejdsnedlæggelser m.v., der har fundet sted in for perio. På samme måde er det start- og afslutningstidspunkterne, der skal angives ved temponedsættelser. 4 I rubrik 4 skal virksomhe oplyse det samlede antal beskæftigede medarbejdere i virksomhe, som er omfattet af medlemsforholdet, ligesom deltagerne i overenskomststridige konflikt og eventuelt hjemsendte som følge af konflikten skal anføres. Antal beskæftigede skal være omregnet til heltidsbeskæftigede. Omfatter konflikten alene arbejdere, skal funktionærrubrikkerne ikke udfyldes. Kolonne 1: Samtlige virksomhes beskæftigede medarbejdere på konflikttidspunktet skal angives, ligesom ansatte på eventuelle afdelinger skal medtages. Fraværende medarbejdere skal således også medtages i opgørelsen. Eksempler på fravær er sygdom, ferie, uddannelse o.l. Kolonne 2+3: Antal deltagere i konflikten oplyses og det tilsvarende antal tabte arbejdstimer (eksempelvis 8 faglærte og 59,2 timer, hvis normale arbejdsdag er på 7,4 timer, og arbejdsnedlæggelsen har varet én arbejdsdag). Kolonne 4+5: Eventuelle hjemsendte eller medarbejdere, som ikke kan beskæftiges på grund af konflikten, anføres. 5 Ved afkrydsning angives det antal dage, der normalt arbejdes i virksomhe pr. uge. Forklaring til afkrydsning under an bedes oplyst. Ved an arbejdsperiode end 5 dage angives det normale antal beskæftigede på de enkelte ugedage. Endvidere ønskes oplyst, om virksomhe arbejder med holddrift. I tilfælde af arbejde i holddrift bedes oplyst det normale antal beskæftigede på hvert enkelt hold. Antal produktionsdage i konfliktåret ekskl. eventuel kollektiv ferielukning skal oplyses sammen med årstimetallet pr. medarbejder. Daglig arbejdstid bedes angivet med klokkeslæt for arbejdets normale begyndelse og afslutning på ugedagene. Hvis holddrift forekommer, angives endvidere arbejdsti for hvert enkelt hold. 6 Virksomhes bankkontonummer bedes oplyst, således at tildelt konfliktunderstøttelse kan overføres direkte til kontoen. Endvidere angives virksomhes CVR-nummer til brug for eventuel oplysning til Told og Skat. Sluttelig underskrives indberetningsskemaet samt oplysning om, hvem eventuelle forespørgsler vedrørende udfyldningen kan rettes til. 7 Reserveret medlemsorganisationen. Skriv ikke på dette 1. blad. Selvkopierende papir

9 Indberetning om arbejdskonflikt Virksomhes navn og adresse: Indsendes til: (medlemsorganisationens navn og adresse) Sag nr.: 1 Hvilken form havde konflikten? Arbejdsnedlæggelse Temponedsættelse Overarbejdsvægring An Bemærkninger: 2 Hvad var årsagen til konflikten? Bemærkninger: Lønspørgsmål Miljøforhold Er der også indberettet til andre organisationer? Afskedigelse Politisk aktion Hvis ja, sæt x og oplys organisationernes navne: Vejrlig Andet 3 Hvornår begyndte konflikten? dag 20 kl. Hvornår sluttede konflikten? dag 20 kl. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING 4 Antal ansatte Deltagere i kon- Hjemsendte som følge på konflikttidspunktet flikten af konflikten omfattet af medlemsforholdet Antal arbejdstimer Antal arbejdstimer Arbejdere: Faglærte Ikke-faglærte Arbejdere u18 år Lærlinge Funktionærer: Teknisk personale Kontorpersonale Udfyldes kun i tilfælde af funktionærkonflikt Bemærkninger 5 Arbejdstid? 5 dages uge 6 dages uge 7 dages uge An U holddrift Med holddrift Antal produktionsdagearbejdsdage pr. år ekskl. kollektive lukninger (ferie): dage. Pr. medarbejder udgør årstimetallet: timer. Ved holddrift angives normalt antal beskæftigede pr. hold: Daglig arbejdstid: kl. -kl. 6 Virksomhes bankkonto: Reg.nr. Kto.nr. Virksomhes CVR-nr.: (Anvendes til brug ved eventuel oplysning til Told og Skat) 7 Reserveret medlemsorganisationen: Arbejderlønsum: kr. Virksomhes underskrift Dato 20 Funktionærlønsum: kr. Samlet lønsum for medlemsforholdet: kr. Forespørgsler vedrørende udfyldningen rettes til: Tlf.: Tilsendes medlemsorganisationen umiddelbart efter konfliktens afslutning.

10 Indberetning om arbejdskonflikt Virksomhes navn og adresse: Indsendes til: (medlemsorganisationens navn og adresse) Sag nr.: 1 Hvilken form havde konflikten? Arbejdsnedlæggelse Temponedsættelse Overarbejdsvægring An Bemærkninger: 2 Hvad var årsagen til konflikten? Bemærkninger: Lønspørgsmål Miljøforhold Er der også indberettet til andre organisationer? Afskedigelse Politisk aktion Hvis ja, sæt x og oplys organisationernes navne: Vejrlig Andet 3 Hvornår begyndte konflikten? dag 20 kl. Hvornår sluttede konflikten? dag 20 kl. KOPI TIL MEDLEMSORGANISATIONEN 4 Antal ansatte Deltagere i kon- Hjemsendte som følge på konflikttidspunktet flikten af konflikten omfattet af medlemsforholdet Antal arbejdstimer Antal arbejdstimer Arbejdere: Faglærte Ikke-faglærte Arbejdere u18 år Lærlinge Funktionærer: Teknisk personale Kontorpersonale Udfyldes kun i tilfælde af funktionærkonflikt Bemærkninger 5 Arbejdstid? 5 dages uge 6 dages uge 7 dages uge An U holddrift Med holddrift Antal produktionsdagearbejdsdage pr. år ekskl. kollektive lukninger (ferie): dage. Pr. medarbejder udgør årstimetallet: timer. Ved holddrift angives normalt antal beskæftigede pr. hold: Daglig arbejdstid: kl. -kl. 6 Virksomhes bankkonto: Reg.nr. Kto.nr. Virksomhes CVR-nr.: (Anvendes til brug ved eventuel oplysning til Told og Skat) 7 Reserveret medlemsorganisationen: Arbejderlønsum: kr. Virksomhes underskrift Dato 20 Funktionærlønsum: kr. Samlet lønsum for medlemsforholdet: kr. Forespørgsler vedrørende udfyldningen rettes til: Tlf.: Tilsendes medlemsorganisationen umiddelbart efter konfliktens afslutning.

11 Indberetning om arbejdskonflikt Virksomhes navn og adresse: Indsendes til: (medlemsorganisationens navn og adresse) Sag nr.: 1 Hvilken form havde konflikten? Arbejdsnedlæggelse Temponedsættelse Overarbejdsvægring An Bemærkninger: 2 Hvad var årsagen til konflikten? Bemærkninger: Lønspørgsmål Miljøforhold Er der også indberettet til andre organisationer? Afskedigelse Politisk aktion Hvis ja, sæt x og oplys organisationernes navne: Vejrlig Andet 3 Hvornår begyndte konflikten? dag 20 kl. Hvornår sluttede konflikten? dag 20 kl. KOPI TIL HJÆLPEFONDEN 4 Antal ansatte Deltagere i kon- Hjemsendte som følge på konflikttidspunktet flikten af konflikten omfattet af medlemsforholdet Antal arbejdstimer Antal arbejdstimer Arbejdere: Faglærte Ikke-faglærte Arbejdere u18 år Lærlinge Funktionærer: Teknisk personale Kontorpersonale Udfyldes kun i tilfælde af funktionærkonflikt Bemærkninger 5 Arbejdstid? 5 dages uge 6 dages uge 7 dages uge An U holddrift Med holddrift Antal produktionsdagearbejdsdage pr. år ekskl. kollektive lukninger (ferie): dage. Pr. medarbejder udgør årstimetallet: timer. Ved holddrift angives normalt antal beskæftigede pr. hold: Daglig arbejdstid: kl. -kl. 6 Virksomhes bankkonto: Reg.nr. Kto.nr. Virksomhes CVR-nr.: (Anvendes til brug ved eventuel oplysning til Told og Skat) 7 Reserveret medlemsorganisationen: Arbejderlønsum: kr. Virksomhes underskrift Dato 20 Funktionærlønsum: kr. Samlet lønsum for medlemsforholdet: kr. Forespørgsler vedrørende udfyldningen rettes til: Tlf.: Tilsendes medlemsorganisationen umiddelbart efter konfliktens afslutning.

12 Indberetning om arbejdskonflikt Virksomhes navn og adresse: Indsendes til: (medlemsorganisationens navn og adresse) Sag nr.: 1 Hvilken form havde konflikten? Arbejdsnedlæggelse Temponedsættelse Overarbejdsvægring An Bemærkninger: 2 Hvad var årsagen til konflikten? Bemærkninger: Lønspørgsmål Miljøforhold Er der også indberettet til andre organisationer? Afskedigelse Politisk aktion Hvis ja, sæt x og oplys organisationernes navne: Vejrlig Andet 3 Hvornår begyndte konflikten? dag 20 kl. Hvornår sluttede konflikten? dag 20 kl. KOPI TIL VIRKSOMHEDEN 4 Antal ansatte Deltagere i kon- Hjemsendte som følge på konflikttidspunktet flikten af konflikten omfattet af medlemsforholdet Antal arbejdstimer Antal arbejdstimer Arbejdere: Faglærte Ikke-faglærte Arbejdere u18 år Lærlinge Funktionærer: Teknisk personale Kontorpersonale Udfyldes kun i tilfælde af funktionærkonflikt Bemærkninger 5 Arbejdstid? 5 dages uge 6 dages uge 7 dages uge An U holddrift Med holddrift Antal produktionsdagearbejdsdage pr. år ekskl. kollektive lukninger (ferie): dage. Pr. medarbejder udgør årstimetallet: timer. Ved holddrift angives normalt antal beskæftigede pr. hold: Daglig arbejdstid: kl. -kl. 6 Virksomhes bankkonto: Reg.nr. Kto.nr. Virksomhes CVR-nr.: (Anvendes til brug ved eventuel oplysning til Told og Skat) 7 Reserveret medlemsorganisationen: Arbejderlønsum: kr. Virksomhes underskrift Dato 20 Funktionærlønsum: kr. Samlet lønsum for medlemsforholdet: kr. Forespørgsler vedrørende udfyldningen rettes til: Tlf.: Tilsendes medlemsorganisationen umiddelbart efter konfliktens afslutning.

Cirkulære om. Indberetning af overenskomststridige arbejdsstandsninger og kollektive overtrædelser

Cirkulære om. Indberetning af overenskomststridige arbejdsstandsninger og kollektive overtrædelser Cirkulære om Indberetning af overenskomststridige arbejdsstandsninger og kollektive overtrædelser 2000 3 CIRKULÆRE OM INDBERETNING AF OVERENSKOMSTSTRIDIGE ARBEJDSSTANDSNINGER OG KOLLEKTIVE OVERTRÆDELSER

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006

Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006 Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006 i sag nr. A2005.210: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for B6 A/S Tranåsvej 33 9300 Sæby (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KONFLIKTVEJLEDNING Formålet med denne konfliktvejledning er at give de regionale arbejdspladser et let tilgængeligt opslagsværk, som forklarer grundlæggende arbejdsretlige

Læs mere

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014 DMA - 3F Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Hotelassistenter i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn Hjemsted Formål... 3 AKT S ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD DI og DA...

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn Hjemsted Formål... 3 AKT S ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD DI og DA... 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 AKT S ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD... 4 4. DI og DA... 4 5. DIs hjælpefonde... 4 MEDLEMSKAB... 4 6. Medlemskab... 4 7. Beregningsgrundlag

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 Betaler din virksomhed til for mange fonde? Har din virksomhed tidligere været medlem af en anden arbejdsgiverforening, er det muligt at din virksomhed fortsat

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER Februar 2010 AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Adresse: Hedelykken 10, 2640 Hedehusene

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

Militærnægteradministrationen Januar 2012

Militærnægteradministrationen Januar 2012 Militærnægteradministrationen Januar 2012 AFTALE Militærnægteradministrationen og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Postadresse Jonstrupvej 240 2750

Læs mere

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag.

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. Vederlag til tillidsrepræsentanter Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. IP-Folder10.indd 1 9/6/07 8:40:08 PM Kort fortalt Tillidsrepræsentanter

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.21.05G01 Sagsidentifikation Ansøgning om / Anmodning om udbetaling af sydelse efter

Læs mere

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven 8. marts 2010 1. Dokumentation for sygefravær Dokumentation Besked til virksomheden Tro- og loveerklæring Friatttest og mulighedserklæring Når en medarbejder

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT Til Økonomiudvalget Redegørelse om administration af jobrotationsordningen Økonomiforvaltningen (ØKF)

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KONFLIKTVEJLEDNING

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KONFLIKTVEJLEDNING Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KONFLIKTVEJLEDNING Formålet med denne konfliktvejledning er at give de regionale arbejdspladser et let tilgængeligt opslagsværk, som forklarer grundlæggende arbejdsretlige

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten. Beredskab 2013

De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten. Beredskab 2013 De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten Beredskab 2013 Program Varsling af lockout hvem og hvornår? Konfliktens virkninger for arbejdstilrettelæggelsen? Konfliktens virkninger for den ansatte?

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007 FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgivere November 2007 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob skal ansættes på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 22. januar 2008 HEB Sagsnr.: 716.30 Vedr.: OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede BEK nr 984 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2016-3316 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere