samt de aktionerendes tillidsrepræsentant.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "samt de aktionerendes tillidsrepræsentant."

Transkript

1 Ramt af konflikt Indberetning til organisationen 7. udgave Overenskomststridige konflikter Hvis virksomhe rammes af en overenskomststridig konflikt (strejke, arbejdsvægring, temponedsættelse eller overarbejdsvægring), skal ne straks indberettes telefoniskelektronisk til virksomhes medlemsorganisation. Medlemsorganisationen orienterer straks Dansk Arbejdsgiverforening (DA) om konflikten med henblik på at iværksætte arbejdsretlige behandling. DA træffer aftale med LO om et fællesmøde, der normalt holdes dagen efter konfliktens begyndelse. Faglige møder Kortvarige arbejdsstandsninger i arbejdsti u arbejdsgiverens tilladelse - herunder såkaldte faglige møder - er ligeledes en overenskomststridig konflikt, som omgående skal indberettes til medlemsorganisationen. Temponedsættelse En overenskomststridig temponedsættelse, dvs. når der arbejdes i et langsommere tempo end hidtil, skal ved indberetningen til medlemsorganisationen suppleres med en foreløbig oversigt over omfanget af temponedsættelsen. Den skal fremlægges som dokumentation for konflikten på fællesmødet. Oplysninger For at sagen kan behandles hurtigt og effektivt, skal indberetningen indeholde følgende oplysninger: Har de aktionerende tidligere f.eks. in for seneste måned nedlagt arbejdet eller iværksat an type konflikt, skal dette også oplyses, selv om første konflikt allerede er indberettet. Hvis en konflikt ikke indberettes umiddelbart efter konfliktens påbegyndelse, risikerer virksomhe, at fællesmødet først berammes en dag senere. Det kan betyde, at de aktionerende får en ekstra bodsfri dag. Hvor er konflikten opstået Konfliktens karakter Hvornår er konflikten opstået Hvem deltager i konflikten Arbejdsform Konfliktens årsag "Fredagskonflikter" - virksomhes navn, adresse, telefonnr. - konfliktramte afdeling - indberetterens navn - strejkearbejdsvægringoverarbejdsvægringtemponedsættelse - datoklokkeslæt - antal lønmodtagerebeskæftiget sommedlemmer af hvilke(t) fagforbund - holddrift - redegørelse for konfliktens baggrund - hvis konflikten er opstået en fredag, skal det oplyses, om der skal arbejdes i weeken Fællesmøde Dagen efter, konflikten er opstået, holdes der normalt fællesmøde hos DAi København. I fællesmødet deltager DA, en repræsentant fra organisation, virksomhe er medlem af og en repræsentant fra virksomhe. Fra arbejdstagerside deltager LO, de aktionerende medarbejderes fagforbund samt de aktionerendes tillidsrepræsentant. Formålet med fællesmødet er at få klarlagt de omstændigheder, der er årsag til konflikten, samt at få fastslået, om konflikten er overenskomststridig. Bliver parterne enige om, at konflikten er overenskomststridig, gives fagforbunes medlemmer pålæg om at genoptage normalisere arbejdet. Arbejdet genoptages Virksomhe skal indberette til medlemsorganisationen, når der igen arbejdes normalt. Er arbejdet genoptaget, er sagen afsluttet. Som hovedregel betales der ikke bod ved konflikter, som bringes til ophør efter et pålæg fra fællesmødet.

2 Klage til Arbejdsretten Konflikten fortsætter Fortsætter konflikten alligevel, udarbejder DA en klage til Arbejdsretten. Og konflikten behandles som hastesag i Arbejdsretten in for en uge. Så snart sagen er berammet, underretter DA medlemsorganisationen, som derefter giver virksomhe besked om tidspunktet for 1. retsmøde i Arbejdsretten. Arbejdsretten behandler sagen på et retsmøde. Retsmøderne i Arbejdsretten foregår normalt om torsdagen. Til stede ved retsmødet skal være de samme parter, som deltog i fællesmødet. På det 1. retsmøde opfordres de aktionerende til igen at normalisere arbejdet. I de fleste sager følges ne opfordring. Tilbage bliver så spørgsmålet om bod for de dage, der har været konflikt. Dette afgøres senere ved et ordinært retsmøde, da der ikke længere er tale om en hastesag. Til det ordinære møde udarbejdes en navneliste (se bilag). Navneliste Fortsætter konflikten trods Arbejdsrettens pålæg om at genoptage arbejdet, bliver sagen berammet til behandling på et nyt retsmøde. På dette 2. retsmøde kræver arbejdsgiversi, at de aktionerende pålægges bod. Bo er arbejdsretlige sanktion for deltagelse i overenskomststridige konflikt. Fortsætter konflikten, skal virksomhe derfor in dette 2. retsmøde udarbejde en navneliste (se bilag). Virksomhe skal enten selv medbringe navnelisten i 10 eksemplarer eller sende til DA i så god tid, at DA kan få mangfoldiggjort navnelisten. Er arbejdet normaliseret, udarbejdes der en navneliste kun i ét eksemplar. Listen sendes til medlemsorganisationen. Dokumentation ved temponedsættelse Når Arbejdsretten behandler en sag om temponedsættelse på 2. retsmøde, skal der foreligge en opgørelse af temponedsættelsen attesteret af medlemsvirksomhes revisor. Den skal på en klar, enkel og overskuelig måde dokumentere temponedsættelsen i procent, angive, hvor længe temponedsættelsen har varet, samt oplyse, hvem der har deltaget i temponedsættelsen. Også ved en temponedsættelse skal virksomhe udarbejde en navneliste (se bilag). Dette materiale skal bruges til Arbejdsrettens behandling af bodsspørgsmålet. Praktiske oplysninger i forbindelse med udfyldning af navnelister m.v.: Navnelisterne skal indeholde navnene på deltagerne i konflikt. CPR-numre angives ikke. Omfatter konflikten medlemmer fra flere fagforbund, skal hvert fagforbunds medlemmer oplyses på lister for sig. På listerne anvendes signaturen "F" for fravær, såfremt lønmodtagerne ikke anses for omfattet af konflikten pga. bl.a. følgende årsager: ferieferiefridageomsorgsdage, sygdomsfravær, godkendt frihed, kursus, afspadseringsfravær, barselsorlov, fædreorlovforældreorlov. En medarbejder er ikke med i en konflikt, hvis fraværet er indledt in konflikten, og kun under forudsætning, at fraværet er begrundet i de nævnte årsager. Under en konflikt kan der ikke træffes aftale om afholdelse af ferie mv. Medarbejdere, der var syge, før konflikten brød ud, får ikke dagpengeløn under en konflikt, såfremt det må antages, at de ville have deltaget eller ville være blevet hjemsendt på grund af ne. Medarbejdere kan under en konflikt ikke sige op og derved frigøre sig for bod fra fratrædelsesdagen. En lønmodtager kan under en konflikt forlange sit skattekort udleveret, idet ansættelsesforholdet er afbrudt midlertidigt. Lønafkortning De medarbejdere, der deltog i konflikten, skal trækkes i løn for tid, arbejdsnedlæggelsen har varet. Dette gælder også for kortvarige konflikter (faglige møder u arbejdsgiverens tilladelse). Medarbejderne trækkes også i løn, selv om konflikten afsluttes så hurtigt, at fællesmøde ikke bliver afholdt.

3 Bod Bo fastsættes i forhold til konfliktens varighed og regnes fra konfliktens start. De bodsbeløb, som Arbejdsretten fastsætter, udgør normalt for ufaglærte 35,00 kr. pr. lønmodtager pr. strejketime og for faglærte 40,00 kr. pr. lønmodtager pr. strejketime. Bo tilfalder DA. I reglen vil DA via medlemsorganisationen få virksomhe til at trække bo i medarbejderens løn. Skærpet bod Såfremt de aktionerende ikke følger pålægget om at genoptage arbejdet fra 1. møde i Arbejdsretten, skærpes bo med 30,00 kr. pr. time for de strejketimer, der ligger efter dette møde. Bodsopkrævning Bo betales af de medarbejdere, som deltog i konflikten i henhold til navnelisten. Når virksomhe fra sin medlemsorganisation har fået meddelelse om at opkræve bod ved løntræk, kan der drøftes en afdragsordning med tillidsrepræsentanten. Afhængig af bos størrelse bør trækket normalt være op til 500 kr. pr. uge for ugelønnede og op til kr. for 14-dages lønnede. For måneds- Uretligt forlig Medlemsorganisationen kan på DA's vegne og u om Arbejdsretten indgå et forlig med fagforbund. I sådanne forlig er det almindeligt, at der gives en nedsættelse i bodssatsen på op til 10,00 kr. pr. strejketime. Det er kun medlemsorganisationerne, der kan indgå et sådant forlig. Virksomhederne kan ikke på egen hånd eftergive bo helt eller delvis. lønnede bør trækket være op til kr. Beløbene modregnes efter skattetræk. Når bo er betalt, meddeler virksomhe dette til sin medlemsorganisation. Opkrævning via DA Hvis en virksomhed ikke kan gennemføre opkrævning af bo, oftest fordi lønmodtager er fratrådt, skal dette oplyses til medlemsorganisationen. I forbindelse skal virksomhe oplyse medlemsorganisationen medarbejdernes navne, adresser, enkelte lønmodtagers samlede bodsbeløb, og hvorledes bodsbeløbet er beregnet (timer x sats). Allerede opkrævede bodsbeløb skal også fremgå af oplysningerne til medlemsorganisationen. De manglende bodsbeløb vil herefter blive opkrævet af DA, eventuelt via retslig inkasso. Konfliktunderstøttelse Indberetning om arbejdskonflikt Ved konfliktens afslutning skal virksomhe indsende et skema over konfliktens omfang til sin medlemsorganisation. Indberetningsskemaet består af en forside med en vejledning samt en original plus tre kopisider (se bilag). Samtlige virksomhes medarbejdere på konflikttidspunktet - også de fraværende - skal medtages på skemaet. Har en virksomhed således flere afdelinger eller arbejdspladser, skal ansatte på disse steder også medtages på skemaet. Antallet af medarbejdere skal omregnes til fuldtidsansatte. Søger virksomhe om konfliktunderstøttelse, skal også udarbejde en tabsopgørelse til sin medlemsorganisation. Betingelser for konfliktunderstøttelse Det er bl.a. en betingelse for udbetaling af konfliktunderstøttelse, at virksomhe direkte har været konfliktramt i mindst én arbejdsdag, at konflikten er korrekt indberettet, og at konflikten har haft sin årsag i forhold på selve virksomhed, hvor har været etableret. Som udgangspunkt ydes der ikke konfliktunderstøttelse ved politiske aktioner eller ved sympatiaktioner i forbindelse med konflikter på andre virksomheder. Det er også en betingelse, at virksomhe før, under og efter en konflikt har fulgt medlemsorganisationernes råd og vejledning. Desu skal virksomhe have indsendt lønoplysninger til sin medlemsorganisation in for i vedtægterne fastsatte tid, ligesom virk- somhes indberetning af statistikdata skal være i or. Ligeledes må virksomhe ikke være i restance med sine ydelser til medlemsorganisationen og DA, herunder DA-Barsel. Hertil kommer, at behørig tabsopgørelse skal være udarbejdet af virksomhe efter medlemsorganisationernes anvisninger og foreligge senest 12 måneder efter arbejdets normalisering. Beregning af konfliktunderstøttelse Konfliktunderstøttelsens maksimale størrelse bliver beregnet efter virksomhes samlede kontingentpligtige lønsum ganget med konfliktens omfang. Understøttelsen kan dog ikke overstige virksomhes økonomiske tab i forbindelse med konflikten.

4 Tabsopgørelse Formål: Konfliktunderstøttelsens øvre grænse bestemmes af de regler, der er gælde for DA's reservefond og medlemsorganisationernes hjælpefonde. Virksomhe skal altid udarbejde en tabsopgørelse for at sikre, at konfliktunderstøttelsen aldrig overstiger virksomhes økonomiske tab, opgjort i henhold til de af DA og de berørte medlemsorganisationer afstukne retningslinjer. A) Meromkostninger som følge af konflikten Ved kortvarige konflikter eller konflikter i hjælpefunktioner vil mistede produktion ofte kunne indhentes i ti efter konfliktperio ved overarbejde eller underleverandørarbejde. I disse situationer realiseres konfliktperios dækningsbidrag efterfølgende, men virksomhe har haft et meromkostningstab pga. konflikten. En række overenskomster indeholder bestemmelser om forsømt tid. Efter disse bestemmelser udbetales der ikke overtidstillæg til de arbejdere, der deltog i arbejdsnedlæggelsen, for del af produktionen, der indhentes i perio in for 14 dage efter arbejdets genoptagelse. Har virksomhe derfor behov for at få indhentet produktionstabet, må der varsles overarbejde i henhold til de overenskomstmæssige bestemmelser herom. Især ved kortvarige konfliktforløb opgøres tabet som hovedregel mest hensigtsmæssigt som de meromkostninger, virksomhe efterføl- Indhold: Tabsopgørelsen udformes enten som A) de meromkostninger, virksomhe er pådraget som følge af konflikten eller som B) det dækningsbidrag, der er mistet i konfliktperio, og som ikke senere kan genvindes, med fradrag af i det mistede dækningsbidrag indeholdte nettoavance. De to måder kan kombineres. gende afholder for at genvinde mistede omsætningproduktion. Typiske meromkostninger vil være: overtidsbetaling i henhold til overenskomstmæssigebestemmelserherom, 1) øgede distributionsomkostninger, ekstraordinært underleverandørarbejde reduceret med egne sparede omkostninger (primært variable omkostninger), andre forceringsomkostninger m.v. 1) For virksomheder, der er omfattet af forsømmelsestidsbestemmelserne, indregnes overtidsbetaling alene i tabsopgørelsen for produktion, der først er blevet genvundet 14 dage efter arbejdets genoptagelse. B) Det mistede dækningsbidrag ekskl. nettoavance i konfliktperio Kan en virksomhe ikke opgøre det lidte tab som meromkostninger som følge af, at mistede produktionomsætning i konfliktperio ikke vil kunne genvindes fuldt ud efter konflikten, kan tabet opgøres som det mistede dækningsbidrag eksklusiv nettoavance som følge af konflikten. Samme forhold kan være gælde for virksomheder, hvor produktionsapparatet udnyttes fuldt ud. Anvendes opgørelsesmeto om mistet dækningsbidrag, skal virksomhes ledelse i tabsopgørelsen erklære, at det ikke har været muligt at indhente mistede produktionomsætning. Der skal henvises til afsnittet "Krav til dokumentation", hvor ledelseserklæringen er gengivet. Nettoavancen defineres som virksomhes overskud før skattemæssige dispositioner og skat. Virksomhes normale driftsbudget anvendes som grundlag for tabsberegningen, men skal være tilpasset de aktuelle markeds- og produktionsforhold i virksomhe på konflikttidspunktet. I mangel af driftsbudget kan seneste regnskab eller årsrapport indgå i beregningen, dog ligeledes til- passet forhole på konflikttidspunktet. Der kan i tabet ikke indregnes renter af egenkapital, ligesom finansielle forhold, der er primære drift uvedkommende, ikke må påvirke beregningen. Ved beregning af nettoavancen skal afskrivningerne på produktionsapparatet være baseret på en systematisk afskrivningsplan. Det betyder, at skattemæssige saldoværdimetode ikke kan anvendes. Såfremt virksomhe i konfliktperio konstaterer besparelser eller ekstraomkostninger, der ikke indgår i dækningsbidragsberegningen, skal disse reducere eller tillægges det mistede dækningsbidrag under konflikten. Opgørelse af dækningsbidrag Afhængig af konfliktens omfang og varighed vil det mistede dækningsbidrag ekskl. nettoavance kunne opgøres således: Ved konflikter af kortere varighed vil det mistede dækningsbidrag eksklusiv nettoavance kunne opgøres kalkulatorisk, mens det ved længerevarende konflikter vil kunne opgøres som forskellen mellem konfliktperios forventede og faktiske dækningsbidrag eksklusive nettoavance. Konflikter af kortere varighed Tabet kan i disse tilfælde opgøres som dækningsbidragsværdien eksklusiv nettoavance for de mistede produktionsenheder. Ved enheder forstås bl.a. arbejdstimer, maskintimer, antal elementer, antal m osv. 3 Hvis bl.a. en timesats er fastsat ud fra, at ikke alle årets mulige timer vil kunne faktureres til virksomhes kunder, skal der reduceres herfor i tabsopgørelsen. Såfremt dele af produktionen efterfølgende genvindes, skal der ligeledes reduceres for dette forhold i tabsopgørelsen. De specificerede beregninger skal fremgå af tabsopgørelsen eller vedlægges som bilag.

5 Det driftsbudget, det regnskab eller årsrapport, der ligger til grund for opgørelsen, skal være vedlagt tabsopgørelsen. Længerevarende konflikter Udgangspunktet for tabsopgørelsen kan også være forskellen mellem konfliktperios forventede (budgetterede) og faktiske dækningsbidrag eksklusiv nettoavance. Forudsætningen for opgørelsens rigtighed er en korrekt periodisering af både budgettet og regnskabet for konfliktperio. Det understreges, at der i tabsopgørelsen ikke kan medtages omkostningsposter vedrørende eventuelle fremtidige følger af konflikten. Såfremt konflikten har påvirket omfanget af lagrene af igangværende arbejde ogeller færdigvarelagrene, vil disse forhold dog kunne indgå i opgørelsen. Virksomhes ledelse skal i givet fald kunne dokumenterebekræfte, at lagrene skal genopbygges efter konflikten. Krav til dokumentation Til sagens behandling kan indhentes dokumentation, herunder de regnskabsoplysninger, som anses for nødvendige til en nærmere belysning af virksomhes tabsopgørelse. Virksomhe er forpligtet til at meddele sin medlemsorganisation alle de oplysninger, som måtte ønskes til bekræftelse af opgørelsens rigtighed. Tabsopgørelsen skal altid være påtegnet af virksomhes ledelse, der, såfremt dækningsbidragsmeto anvendes, samtidig skal afgive en ledelseserklæring. Af ledelseserklæringen skal det fremgå, at ordrebeholdningen på konflikttidspunktet ville have muliggjort dækningsbidragsindtjeningen eksklu- siv nettoavance, samt at kapacitetsudnyttelsen i øvrigt ikke har gjort det muligt at indhente mistede produktionomsætning. Tabsopgørelsen kan kræves påtegnet af virksomhes revisor. Virksomhes revisor skal i sin påtegning erklære, at tabsopgørelsen er i overensstemmelse med nærværende vejledning, og tabet efter revisors skøn giver et retvisende billede af det tab, som virksomhe har haft som følge af konflikten. Endvidere skal revisor erklære, at opgørelsen er baseret på virksomhes sædvanligt anvendte regnskabsprincipper, ligesom de benyttede forudsætninger til brug for opgørelsen af tabet er relevante. Revisionshonoraret kan indgå i tabsopgørelsen. Resumé Under konflikten skal virksomhe: straks indberette konflikten deltage i fællesmøde(r) deltage i 1. møde i Arbejdsretten udarbejde navneliste deltage i 2. møde i Arbejdsretten (bodsfastsættelse) Efter konflikten skal virksomhe: indsende indberetningsskema til medlemsorganisationen udarbejde tabsopgørelse til medlemsorganisationen foretage eventuel bodsopkrævning

6 Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade København V Tlf

7 Arbejdsrettens sag nr. DA journal nr. Arbejdsrettens bilag Medlemsorganisationens journal nr. Navneliste over deltagere i overenskomststridig konflikt til hos Firma: Forbund: Faggruppe: Lønmedarbejder nr. Navn Afd. Aktion i timer Timer Timer "F" = anvendes ved udfyldelsen som signatur for godkendt fravær af virksomhe. Fravær er bl.a. ferieferiefridageomsorgsdage, sygdom, deltagelse i kursus, afspadsering, barselsorlov, fædreorlovforældreorlov.

8 INDBERETNING OM ARBEJDSKONFLIKT Vi har fået indberettet, at der er eller har været arbejdskonflikt på virksomhe. Vi tilsender derfor dette blanketsæt (original+3 kopier), som anvendes af alle medlemsorganisationer under Dansk Arbejdsgiverforening. De bedes omhyggeligt udfylde blanketten og tilbagesende ne sammen med to kopier. Den tredje kopi er til eget brug. Bemærk, at blanketsættet er selvkopierende. Tilbagesendelsen til medlemsorganisationen skal ske umiddelbart efter konfliktens ophør. Det er for organisationerne vigtigt at kunne følge omfanget af alle de konflikter, som opstår på virksomhederne. De indhentede oplysninger anvendes til vurdering af konflikten og virksomhes forhold. Nogle virksomheder er medlem af flere medlemsorganisationer under Dansk Arbejdsgiverforening. Disse vil derfor få blanketsættet tilsendt fra flere organisationer. Vi må anmode om, at samtlige relevante rubrikker på indberetningsskemaet besvares. Se særligt 6 VEJLEDNING 1 Ved afkrydsning oplyses, om konflikten skyldes arbejdsnedlæggelse, temponedsættelse, overarbejdsvægring eller an gene for virksomhe. Forklaring til afkrydsning under an bedes anført. I forbindelse med temponedsættelse vil det være nødvendigt med en supplerende opgørelse, der belyser omfanget af konflikten. Dette gøres lettest via en opgørelse af procentvise nedgang i produktionen. Opgørelsen anvendes også til eventuel arbejdsretlig behandling. 2 Ved afkrydsning angives årsagen til konflikten. Er andet afkrydset, bedes årsagen anført under bemærkninger. Her anføres også andre supplerende forklaringer. Indberetter virksomhe også om konflikten til andre medlemsorganisationer, bedes dette oplyst ved afkrydsning i hertil afsatte rubrik, ligesom medlemsorganisationernes navne bedes oplyst. 3 Her oplyses konfliktens varighed ved angivelse af tidspunkterne for henholdsvis konfliktens begyndelse og afslutning. Såfremt konflikten har bestået af flere kortvarige arbejdsnedlæggelser, der tilsammen kan opfattes som én konflikt, bedes samlede konfliktperiodes begyndelses- og sluttidspunkt angivet. Denne angivelse suppleres med en kort redegørelse for de enkelte arbejdsnedlæggelser m.v., der har fundet sted in for perio. På samme måde er det start- og afslutningstidspunkterne, der skal angives ved temponedsættelser. 4 I rubrik 4 skal virksomhe oplyse det samlede antal beskæftigede medarbejdere i virksomhe, som er omfattet af medlemsforholdet, ligesom deltagerne i overenskomststridige konflikt og eventuelt hjemsendte som følge af konflikten skal anføres. Antal beskæftigede skal være omregnet til heltidsbeskæftigede. Omfatter konflikten alene arbejdere, skal funktionærrubrikkerne ikke udfyldes. Kolonne 1: Samtlige virksomhes beskæftigede medarbejdere på konflikttidspunktet skal angives, ligesom ansatte på eventuelle afdelinger skal medtages. Fraværende medarbejdere skal således også medtages i opgørelsen. Eksempler på fravær er sygdom, ferie, uddannelse o.l. Kolonne 2+3: Antal deltagere i konflikten oplyses og det tilsvarende antal tabte arbejdstimer (eksempelvis 8 faglærte og 59,2 timer, hvis normale arbejdsdag er på 7,4 timer, og arbejdsnedlæggelsen har varet én arbejdsdag). Kolonne 4+5: Eventuelle hjemsendte eller medarbejdere, som ikke kan beskæftiges på grund af konflikten, anføres. 5 Ved afkrydsning angives det antal dage, der normalt arbejdes i virksomhe pr. uge. Forklaring til afkrydsning under an bedes oplyst. Ved an arbejdsperiode end 5 dage angives det normale antal beskæftigede på de enkelte ugedage. Endvidere ønskes oplyst, om virksomhe arbejder med holddrift. I tilfælde af arbejde i holddrift bedes oplyst det normale antal beskæftigede på hvert enkelt hold. Antal produktionsdage i konfliktåret ekskl. eventuel kollektiv ferielukning skal oplyses sammen med årstimetallet pr. medarbejder. Daglig arbejdstid bedes angivet med klokkeslæt for arbejdets normale begyndelse og afslutning på ugedagene. Hvis holddrift forekommer, angives endvidere arbejdsti for hvert enkelt hold. 6 Virksomhes bankkontonummer bedes oplyst, således at tildelt konfliktunderstøttelse kan overføres direkte til kontoen. Endvidere angives virksomhes CVR-nummer til brug for eventuel oplysning til Told og Skat. Sluttelig underskrives indberetningsskemaet samt oplysning om, hvem eventuelle forespørgsler vedrørende udfyldningen kan rettes til. 7 Reserveret medlemsorganisationen. Skriv ikke på dette 1. blad. Selvkopierende papir

9 Indberetning om arbejdskonflikt Virksomhes navn og adresse: Indsendes til: (medlemsorganisationens navn og adresse) Sag nr.: 1 Hvilken form havde konflikten? Arbejdsnedlæggelse Temponedsættelse Overarbejdsvægring An Bemærkninger: 2 Hvad var årsagen til konflikten? Bemærkninger: Lønspørgsmål Miljøforhold Er der også indberettet til andre organisationer? Afskedigelse Politisk aktion Hvis ja, sæt x og oplys organisationernes navne: Vejrlig Andet 3 Hvornår begyndte konflikten? dag 20 kl. Hvornår sluttede konflikten? dag 20 kl. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING 4 Antal ansatte Deltagere i kon- Hjemsendte som følge på konflikttidspunktet flikten af konflikten omfattet af medlemsforholdet Antal arbejdstimer Antal arbejdstimer Arbejdere: Faglærte Ikke-faglærte Arbejdere u18 år Lærlinge Funktionærer: Teknisk personale Kontorpersonale Udfyldes kun i tilfælde af funktionærkonflikt Bemærkninger 5 Arbejdstid? 5 dages uge 6 dages uge 7 dages uge An U holddrift Med holddrift Antal produktionsdagearbejdsdage pr. år ekskl. kollektive lukninger (ferie): dage. Pr. medarbejder udgør årstimetallet: timer. Ved holddrift angives normalt antal beskæftigede pr. hold: Daglig arbejdstid: kl. -kl. 6 Virksomhes bankkonto: Reg.nr. Kto.nr. Virksomhes CVR-nr.: (Anvendes til brug ved eventuel oplysning til Told og Skat) 7 Reserveret medlemsorganisationen: Arbejderlønsum: kr. Virksomhes underskrift Dato 20 Funktionærlønsum: kr. Samlet lønsum for medlemsforholdet: kr. Forespørgsler vedrørende udfyldningen rettes til: Tlf.: Tilsendes medlemsorganisationen umiddelbart efter konfliktens afslutning.

10 Indberetning om arbejdskonflikt Virksomhes navn og adresse: Indsendes til: (medlemsorganisationens navn og adresse) Sag nr.: 1 Hvilken form havde konflikten? Arbejdsnedlæggelse Temponedsættelse Overarbejdsvægring An Bemærkninger: 2 Hvad var årsagen til konflikten? Bemærkninger: Lønspørgsmål Miljøforhold Er der også indberettet til andre organisationer? Afskedigelse Politisk aktion Hvis ja, sæt x og oplys organisationernes navne: Vejrlig Andet 3 Hvornår begyndte konflikten? dag 20 kl. Hvornår sluttede konflikten? dag 20 kl. KOPI TIL MEDLEMSORGANISATIONEN 4 Antal ansatte Deltagere i kon- Hjemsendte som følge på konflikttidspunktet flikten af konflikten omfattet af medlemsforholdet Antal arbejdstimer Antal arbejdstimer Arbejdere: Faglærte Ikke-faglærte Arbejdere u18 år Lærlinge Funktionærer: Teknisk personale Kontorpersonale Udfyldes kun i tilfælde af funktionærkonflikt Bemærkninger 5 Arbejdstid? 5 dages uge 6 dages uge 7 dages uge An U holddrift Med holddrift Antal produktionsdagearbejdsdage pr. år ekskl. kollektive lukninger (ferie): dage. Pr. medarbejder udgør årstimetallet: timer. Ved holddrift angives normalt antal beskæftigede pr. hold: Daglig arbejdstid: kl. -kl. 6 Virksomhes bankkonto: Reg.nr. Kto.nr. Virksomhes CVR-nr.: (Anvendes til brug ved eventuel oplysning til Told og Skat) 7 Reserveret medlemsorganisationen: Arbejderlønsum: kr. Virksomhes underskrift Dato 20 Funktionærlønsum: kr. Samlet lønsum for medlemsforholdet: kr. Forespørgsler vedrørende udfyldningen rettes til: Tlf.: Tilsendes medlemsorganisationen umiddelbart efter konfliktens afslutning.

11 Indberetning om arbejdskonflikt Virksomhes navn og adresse: Indsendes til: (medlemsorganisationens navn og adresse) Sag nr.: 1 Hvilken form havde konflikten? Arbejdsnedlæggelse Temponedsættelse Overarbejdsvægring An Bemærkninger: 2 Hvad var årsagen til konflikten? Bemærkninger: Lønspørgsmål Miljøforhold Er der også indberettet til andre organisationer? Afskedigelse Politisk aktion Hvis ja, sæt x og oplys organisationernes navne: Vejrlig Andet 3 Hvornår begyndte konflikten? dag 20 kl. Hvornår sluttede konflikten? dag 20 kl. KOPI TIL HJÆLPEFONDEN 4 Antal ansatte Deltagere i kon- Hjemsendte som følge på konflikttidspunktet flikten af konflikten omfattet af medlemsforholdet Antal arbejdstimer Antal arbejdstimer Arbejdere: Faglærte Ikke-faglærte Arbejdere u18 år Lærlinge Funktionærer: Teknisk personale Kontorpersonale Udfyldes kun i tilfælde af funktionærkonflikt Bemærkninger 5 Arbejdstid? 5 dages uge 6 dages uge 7 dages uge An U holddrift Med holddrift Antal produktionsdagearbejdsdage pr. år ekskl. kollektive lukninger (ferie): dage. Pr. medarbejder udgør årstimetallet: timer. Ved holddrift angives normalt antal beskæftigede pr. hold: Daglig arbejdstid: kl. -kl. 6 Virksomhes bankkonto: Reg.nr. Kto.nr. Virksomhes CVR-nr.: (Anvendes til brug ved eventuel oplysning til Told og Skat) 7 Reserveret medlemsorganisationen: Arbejderlønsum: kr. Virksomhes underskrift Dato 20 Funktionærlønsum: kr. Samlet lønsum for medlemsforholdet: kr. Forespørgsler vedrørende udfyldningen rettes til: Tlf.: Tilsendes medlemsorganisationen umiddelbart efter konfliktens afslutning.

12 Indberetning om arbejdskonflikt Virksomhes navn og adresse: Indsendes til: (medlemsorganisationens navn og adresse) Sag nr.: 1 Hvilken form havde konflikten? Arbejdsnedlæggelse Temponedsættelse Overarbejdsvægring An Bemærkninger: 2 Hvad var årsagen til konflikten? Bemærkninger: Lønspørgsmål Miljøforhold Er der også indberettet til andre organisationer? Afskedigelse Politisk aktion Hvis ja, sæt x og oplys organisationernes navne: Vejrlig Andet 3 Hvornår begyndte konflikten? dag 20 kl. Hvornår sluttede konflikten? dag 20 kl. KOPI TIL VIRKSOMHEDEN 4 Antal ansatte Deltagere i kon- Hjemsendte som følge på konflikttidspunktet flikten af konflikten omfattet af medlemsforholdet Antal arbejdstimer Antal arbejdstimer Arbejdere: Faglærte Ikke-faglærte Arbejdere u18 år Lærlinge Funktionærer: Teknisk personale Kontorpersonale Udfyldes kun i tilfælde af funktionærkonflikt Bemærkninger 5 Arbejdstid? 5 dages uge 6 dages uge 7 dages uge An U holddrift Med holddrift Antal produktionsdagearbejdsdage pr. år ekskl. kollektive lukninger (ferie): dage. Pr. medarbejder udgør årstimetallet: timer. Ved holddrift angives normalt antal beskæftigede pr. hold: Daglig arbejdstid: kl. -kl. 6 Virksomhes bankkonto: Reg.nr. Kto.nr. Virksomhes CVR-nr.: (Anvendes til brug ved eventuel oplysning til Told og Skat) 7 Reserveret medlemsorganisationen: Arbejderlønsum: kr. Virksomhes underskrift Dato 20 Funktionærlønsum: kr. Samlet lønsum for medlemsforholdet: kr. Forespørgsler vedrørende udfyldningen rettes til: Tlf.: Tilsendes medlemsorganisationen umiddelbart efter konfliktens afslutning.

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 22. januar 2008 HEB Sagsnr.: 716.30 Vedr.: OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007 FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgivere November 2007 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob skal ansættes på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a.,

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 Ansættelseskontrakt for tekniske funktionærer Danske Entreprenører/Byggeriets Arbejdsgivere/Dansk VVS og Teknisk Landsforbund Mellem arbejdstager:

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov Et nyt arbejdsliv Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov H vad går ord n i n gen ud på? Efter bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om udbetaling fra kapitalforsikring

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Ansøgning om optagelse

Ansøgning om optagelse Ansøgning om optagelse Er du en dygtig håndværker? Så garanterer vi gerne for dit arbejde. Vi gør os umage Virksomheden CVR-nummer: Hjemmeside: E-mail: Medlemsnummer: (udfyldes af Dansk Håndværk) Telefon:

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga.

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga. LICENSREGLER, FRA DIUs LOVE, KAP. II 8 Alle foreninger i Superisligaen skal være i besiddelse af en ligalicens. Licensen tildeles af DIU og kan fratages foreningen efter de regler, der er gældende i nærværende

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere