samt de aktionerendes tillidsrepræsentant.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "samt de aktionerendes tillidsrepræsentant."

Transkript

1 Ramt af konflikt Indberetning til organisationen 7. udgave Overenskomststridige konflikter Hvis virksomhe rammes af en overenskomststridig konflikt (strejke, arbejdsvægring, temponedsættelse eller overarbejdsvægring), skal ne straks indberettes telefoniskelektronisk til virksomhes medlemsorganisation. Medlemsorganisationen orienterer straks Dansk Arbejdsgiverforening (DA) om konflikten med henblik på at iværksætte arbejdsretlige behandling. DA træffer aftale med LO om et fællesmøde, der normalt holdes dagen efter konfliktens begyndelse. Faglige møder Kortvarige arbejdsstandsninger i arbejdsti u arbejdsgiverens tilladelse - herunder såkaldte faglige møder - er ligeledes en overenskomststridig konflikt, som omgående skal indberettes til medlemsorganisationen. Temponedsættelse En overenskomststridig temponedsættelse, dvs. når der arbejdes i et langsommere tempo end hidtil, skal ved indberetningen til medlemsorganisationen suppleres med en foreløbig oversigt over omfanget af temponedsættelsen. Den skal fremlægges som dokumentation for konflikten på fællesmødet. Oplysninger For at sagen kan behandles hurtigt og effektivt, skal indberetningen indeholde følgende oplysninger: Har de aktionerende tidligere f.eks. in for seneste måned nedlagt arbejdet eller iværksat an type konflikt, skal dette også oplyses, selv om første konflikt allerede er indberettet. Hvis en konflikt ikke indberettes umiddelbart efter konfliktens påbegyndelse, risikerer virksomhe, at fællesmødet først berammes en dag senere. Det kan betyde, at de aktionerende får en ekstra bodsfri dag. Hvor er konflikten opstået Konfliktens karakter Hvornår er konflikten opstået Hvem deltager i konflikten Arbejdsform Konfliktens årsag "Fredagskonflikter" - virksomhes navn, adresse, telefonnr. - konfliktramte afdeling - indberetterens navn - strejkearbejdsvægringoverarbejdsvægringtemponedsættelse - datoklokkeslæt - antal lønmodtagerebeskæftiget sommedlemmer af hvilke(t) fagforbund - holddrift - redegørelse for konfliktens baggrund - hvis konflikten er opstået en fredag, skal det oplyses, om der skal arbejdes i weeken Fællesmøde Dagen efter, konflikten er opstået, holdes der normalt fællesmøde hos DAi København. I fællesmødet deltager DA, en repræsentant fra organisation, virksomhe er medlem af og en repræsentant fra virksomhe. Fra arbejdstagerside deltager LO, de aktionerende medarbejderes fagforbund samt de aktionerendes tillidsrepræsentant. Formålet med fællesmødet er at få klarlagt de omstændigheder, der er årsag til konflikten, samt at få fastslået, om konflikten er overenskomststridig. Bliver parterne enige om, at konflikten er overenskomststridig, gives fagforbunes medlemmer pålæg om at genoptage normalisere arbejdet. Arbejdet genoptages Virksomhe skal indberette til medlemsorganisationen, når der igen arbejdes normalt. Er arbejdet genoptaget, er sagen afsluttet. Som hovedregel betales der ikke bod ved konflikter, som bringes til ophør efter et pålæg fra fællesmødet.

2 Klage til Arbejdsretten Konflikten fortsætter Fortsætter konflikten alligevel, udarbejder DA en klage til Arbejdsretten. Og konflikten behandles som hastesag i Arbejdsretten in for en uge. Så snart sagen er berammet, underretter DA medlemsorganisationen, som derefter giver virksomhe besked om tidspunktet for 1. retsmøde i Arbejdsretten. Arbejdsretten behandler sagen på et retsmøde. Retsmøderne i Arbejdsretten foregår normalt om torsdagen. Til stede ved retsmødet skal være de samme parter, som deltog i fællesmødet. På det 1. retsmøde opfordres de aktionerende til igen at normalisere arbejdet. I de fleste sager følges ne opfordring. Tilbage bliver så spørgsmålet om bod for de dage, der har været konflikt. Dette afgøres senere ved et ordinært retsmøde, da der ikke længere er tale om en hastesag. Til det ordinære møde udarbejdes en navneliste (se bilag). Navneliste Fortsætter konflikten trods Arbejdsrettens pålæg om at genoptage arbejdet, bliver sagen berammet til behandling på et nyt retsmøde. På dette 2. retsmøde kræver arbejdsgiversi, at de aktionerende pålægges bod. Bo er arbejdsretlige sanktion for deltagelse i overenskomststridige konflikt. Fortsætter konflikten, skal virksomhe derfor in dette 2. retsmøde udarbejde en navneliste (se bilag). Virksomhe skal enten selv medbringe navnelisten i 10 eksemplarer eller sende til DA i så god tid, at DA kan få mangfoldiggjort navnelisten. Er arbejdet normaliseret, udarbejdes der en navneliste kun i ét eksemplar. Listen sendes til medlemsorganisationen. Dokumentation ved temponedsættelse Når Arbejdsretten behandler en sag om temponedsættelse på 2. retsmøde, skal der foreligge en opgørelse af temponedsættelsen attesteret af medlemsvirksomhes revisor. Den skal på en klar, enkel og overskuelig måde dokumentere temponedsættelsen i procent, angive, hvor længe temponedsættelsen har varet, samt oplyse, hvem der har deltaget i temponedsættelsen. Også ved en temponedsættelse skal virksomhe udarbejde en navneliste (se bilag). Dette materiale skal bruges til Arbejdsrettens behandling af bodsspørgsmålet. Praktiske oplysninger i forbindelse med udfyldning af navnelister m.v.: Navnelisterne skal indeholde navnene på deltagerne i konflikt. CPR-numre angives ikke. Omfatter konflikten medlemmer fra flere fagforbund, skal hvert fagforbunds medlemmer oplyses på lister for sig. På listerne anvendes signaturen "F" for fravær, såfremt lønmodtagerne ikke anses for omfattet af konflikten pga. bl.a. følgende årsager: ferieferiefridageomsorgsdage, sygdomsfravær, godkendt frihed, kursus, afspadseringsfravær, barselsorlov, fædreorlovforældreorlov. En medarbejder er ikke med i en konflikt, hvis fraværet er indledt in konflikten, og kun under forudsætning, at fraværet er begrundet i de nævnte årsager. Under en konflikt kan der ikke træffes aftale om afholdelse af ferie mv. Medarbejdere, der var syge, før konflikten brød ud, får ikke dagpengeløn under en konflikt, såfremt det må antages, at de ville have deltaget eller ville være blevet hjemsendt på grund af ne. Medarbejdere kan under en konflikt ikke sige op og derved frigøre sig for bod fra fratrædelsesdagen. En lønmodtager kan under en konflikt forlange sit skattekort udleveret, idet ansættelsesforholdet er afbrudt midlertidigt. Lønafkortning De medarbejdere, der deltog i konflikten, skal trækkes i løn for tid, arbejdsnedlæggelsen har varet. Dette gælder også for kortvarige konflikter (faglige møder u arbejdsgiverens tilladelse). Medarbejderne trækkes også i løn, selv om konflikten afsluttes så hurtigt, at fællesmøde ikke bliver afholdt.

3 Bod Bo fastsættes i forhold til konfliktens varighed og regnes fra konfliktens start. De bodsbeløb, som Arbejdsretten fastsætter, udgør normalt for ufaglærte 35,00 kr. pr. lønmodtager pr. strejketime og for faglærte 40,00 kr. pr. lønmodtager pr. strejketime. Bo tilfalder DA. I reglen vil DA via medlemsorganisationen få virksomhe til at trække bo i medarbejderens løn. Skærpet bod Såfremt de aktionerende ikke følger pålægget om at genoptage arbejdet fra 1. møde i Arbejdsretten, skærpes bo med 30,00 kr. pr. time for de strejketimer, der ligger efter dette møde. Bodsopkrævning Bo betales af de medarbejdere, som deltog i konflikten i henhold til navnelisten. Når virksomhe fra sin medlemsorganisation har fået meddelelse om at opkræve bod ved løntræk, kan der drøftes en afdragsordning med tillidsrepræsentanten. Afhængig af bos størrelse bør trækket normalt være op til 500 kr. pr. uge for ugelønnede og op til kr. for 14-dages lønnede. For måneds- Uretligt forlig Medlemsorganisationen kan på DA's vegne og u om Arbejdsretten indgå et forlig med fagforbund. I sådanne forlig er det almindeligt, at der gives en nedsættelse i bodssatsen på op til 10,00 kr. pr. strejketime. Det er kun medlemsorganisationerne, der kan indgå et sådant forlig. Virksomhederne kan ikke på egen hånd eftergive bo helt eller delvis. lønnede bør trækket være op til kr. Beløbene modregnes efter skattetræk. Når bo er betalt, meddeler virksomhe dette til sin medlemsorganisation. Opkrævning via DA Hvis en virksomhed ikke kan gennemføre opkrævning af bo, oftest fordi lønmodtager er fratrådt, skal dette oplyses til medlemsorganisationen. I forbindelse skal virksomhe oplyse medlemsorganisationen medarbejdernes navne, adresser, enkelte lønmodtagers samlede bodsbeløb, og hvorledes bodsbeløbet er beregnet (timer x sats). Allerede opkrævede bodsbeløb skal også fremgå af oplysningerne til medlemsorganisationen. De manglende bodsbeløb vil herefter blive opkrævet af DA, eventuelt via retslig inkasso. Konfliktunderstøttelse Indberetning om arbejdskonflikt Ved konfliktens afslutning skal virksomhe indsende et skema over konfliktens omfang til sin medlemsorganisation. Indberetningsskemaet består af en forside med en vejledning samt en original plus tre kopisider (se bilag). Samtlige virksomhes medarbejdere på konflikttidspunktet - også de fraværende - skal medtages på skemaet. Har en virksomhed således flere afdelinger eller arbejdspladser, skal ansatte på disse steder også medtages på skemaet. Antallet af medarbejdere skal omregnes til fuldtidsansatte. Søger virksomhe om konfliktunderstøttelse, skal også udarbejde en tabsopgørelse til sin medlemsorganisation. Betingelser for konfliktunderstøttelse Det er bl.a. en betingelse for udbetaling af konfliktunderstøttelse, at virksomhe direkte har været konfliktramt i mindst én arbejdsdag, at konflikten er korrekt indberettet, og at konflikten har haft sin årsag i forhold på selve virksomhed, hvor har været etableret. Som udgangspunkt ydes der ikke konfliktunderstøttelse ved politiske aktioner eller ved sympatiaktioner i forbindelse med konflikter på andre virksomheder. Det er også en betingelse, at virksomhe før, under og efter en konflikt har fulgt medlemsorganisationernes råd og vejledning. Desu skal virksomhe have indsendt lønoplysninger til sin medlemsorganisation in for i vedtægterne fastsatte tid, ligesom virk- somhes indberetning af statistikdata skal være i or. Ligeledes må virksomhe ikke være i restance med sine ydelser til medlemsorganisationen og DA, herunder DA-Barsel. Hertil kommer, at behørig tabsopgørelse skal være udarbejdet af virksomhe efter medlemsorganisationernes anvisninger og foreligge senest 12 måneder efter arbejdets normalisering. Beregning af konfliktunderstøttelse Konfliktunderstøttelsens maksimale størrelse bliver beregnet efter virksomhes samlede kontingentpligtige lønsum ganget med konfliktens omfang. Understøttelsen kan dog ikke overstige virksomhes økonomiske tab i forbindelse med konflikten.

4 Tabsopgørelse Formål: Konfliktunderstøttelsens øvre grænse bestemmes af de regler, der er gælde for DA's reservefond og medlemsorganisationernes hjælpefonde. Virksomhe skal altid udarbejde en tabsopgørelse for at sikre, at konfliktunderstøttelsen aldrig overstiger virksomhes økonomiske tab, opgjort i henhold til de af DA og de berørte medlemsorganisationer afstukne retningslinjer. A) Meromkostninger som følge af konflikten Ved kortvarige konflikter eller konflikter i hjælpefunktioner vil mistede produktion ofte kunne indhentes i ti efter konfliktperio ved overarbejde eller underleverandørarbejde. I disse situationer realiseres konfliktperios dækningsbidrag efterfølgende, men virksomhe har haft et meromkostningstab pga. konflikten. En række overenskomster indeholder bestemmelser om forsømt tid. Efter disse bestemmelser udbetales der ikke overtidstillæg til de arbejdere, der deltog i arbejdsnedlæggelsen, for del af produktionen, der indhentes i perio in for 14 dage efter arbejdets genoptagelse. Har virksomhe derfor behov for at få indhentet produktionstabet, må der varsles overarbejde i henhold til de overenskomstmæssige bestemmelser herom. Især ved kortvarige konfliktforløb opgøres tabet som hovedregel mest hensigtsmæssigt som de meromkostninger, virksomhe efterføl- Indhold: Tabsopgørelsen udformes enten som A) de meromkostninger, virksomhe er pådraget som følge af konflikten eller som B) det dækningsbidrag, der er mistet i konfliktperio, og som ikke senere kan genvindes, med fradrag af i det mistede dækningsbidrag indeholdte nettoavance. De to måder kan kombineres. gende afholder for at genvinde mistede omsætningproduktion. Typiske meromkostninger vil være: overtidsbetaling i henhold til overenskomstmæssigebestemmelserherom, 1) øgede distributionsomkostninger, ekstraordinært underleverandørarbejde reduceret med egne sparede omkostninger (primært variable omkostninger), andre forceringsomkostninger m.v. 1) For virksomheder, der er omfattet af forsømmelsestidsbestemmelserne, indregnes overtidsbetaling alene i tabsopgørelsen for produktion, der først er blevet genvundet 14 dage efter arbejdets genoptagelse. B) Det mistede dækningsbidrag ekskl. nettoavance i konfliktperio Kan en virksomhe ikke opgøre det lidte tab som meromkostninger som følge af, at mistede produktionomsætning i konfliktperio ikke vil kunne genvindes fuldt ud efter konflikten, kan tabet opgøres som det mistede dækningsbidrag eksklusiv nettoavance som følge af konflikten. Samme forhold kan være gælde for virksomheder, hvor produktionsapparatet udnyttes fuldt ud. Anvendes opgørelsesmeto om mistet dækningsbidrag, skal virksomhes ledelse i tabsopgørelsen erklære, at det ikke har været muligt at indhente mistede produktionomsætning. Der skal henvises til afsnittet "Krav til dokumentation", hvor ledelseserklæringen er gengivet. Nettoavancen defineres som virksomhes overskud før skattemæssige dispositioner og skat. Virksomhes normale driftsbudget anvendes som grundlag for tabsberegningen, men skal være tilpasset de aktuelle markeds- og produktionsforhold i virksomhe på konflikttidspunktet. I mangel af driftsbudget kan seneste regnskab eller årsrapport indgå i beregningen, dog ligeledes til- passet forhole på konflikttidspunktet. Der kan i tabet ikke indregnes renter af egenkapital, ligesom finansielle forhold, der er primære drift uvedkommende, ikke må påvirke beregningen. Ved beregning af nettoavancen skal afskrivningerne på produktionsapparatet være baseret på en systematisk afskrivningsplan. Det betyder, at skattemæssige saldoværdimetode ikke kan anvendes. Såfremt virksomhe i konfliktperio konstaterer besparelser eller ekstraomkostninger, der ikke indgår i dækningsbidragsberegningen, skal disse reducere eller tillægges det mistede dækningsbidrag under konflikten. Opgørelse af dækningsbidrag Afhængig af konfliktens omfang og varighed vil det mistede dækningsbidrag ekskl. nettoavance kunne opgøres således: Ved konflikter af kortere varighed vil det mistede dækningsbidrag eksklusiv nettoavance kunne opgøres kalkulatorisk, mens det ved længerevarende konflikter vil kunne opgøres som forskellen mellem konfliktperios forventede og faktiske dækningsbidrag eksklusive nettoavance. Konflikter af kortere varighed Tabet kan i disse tilfælde opgøres som dækningsbidragsværdien eksklusiv nettoavance for de mistede produktionsenheder. Ved enheder forstås bl.a. arbejdstimer, maskintimer, antal elementer, antal m osv. 3 Hvis bl.a. en timesats er fastsat ud fra, at ikke alle årets mulige timer vil kunne faktureres til virksomhes kunder, skal der reduceres herfor i tabsopgørelsen. Såfremt dele af produktionen efterfølgende genvindes, skal der ligeledes reduceres for dette forhold i tabsopgørelsen. De specificerede beregninger skal fremgå af tabsopgørelsen eller vedlægges som bilag.

5 Det driftsbudget, det regnskab eller årsrapport, der ligger til grund for opgørelsen, skal være vedlagt tabsopgørelsen. Længerevarende konflikter Udgangspunktet for tabsopgørelsen kan også være forskellen mellem konfliktperios forventede (budgetterede) og faktiske dækningsbidrag eksklusiv nettoavance. Forudsætningen for opgørelsens rigtighed er en korrekt periodisering af både budgettet og regnskabet for konfliktperio. Det understreges, at der i tabsopgørelsen ikke kan medtages omkostningsposter vedrørende eventuelle fremtidige følger af konflikten. Såfremt konflikten har påvirket omfanget af lagrene af igangværende arbejde ogeller færdigvarelagrene, vil disse forhold dog kunne indgå i opgørelsen. Virksomhes ledelse skal i givet fald kunne dokumenterebekræfte, at lagrene skal genopbygges efter konflikten. Krav til dokumentation Til sagens behandling kan indhentes dokumentation, herunder de regnskabsoplysninger, som anses for nødvendige til en nærmere belysning af virksomhes tabsopgørelse. Virksomhe er forpligtet til at meddele sin medlemsorganisation alle de oplysninger, som måtte ønskes til bekræftelse af opgørelsens rigtighed. Tabsopgørelsen skal altid være påtegnet af virksomhes ledelse, der, såfremt dækningsbidragsmeto anvendes, samtidig skal afgive en ledelseserklæring. Af ledelseserklæringen skal det fremgå, at ordrebeholdningen på konflikttidspunktet ville have muliggjort dækningsbidragsindtjeningen eksklu- siv nettoavance, samt at kapacitetsudnyttelsen i øvrigt ikke har gjort det muligt at indhente mistede produktionomsætning. Tabsopgørelsen kan kræves påtegnet af virksomhes revisor. Virksomhes revisor skal i sin påtegning erklære, at tabsopgørelsen er i overensstemmelse med nærværende vejledning, og tabet efter revisors skøn giver et retvisende billede af det tab, som virksomhe har haft som følge af konflikten. Endvidere skal revisor erklære, at opgørelsen er baseret på virksomhes sædvanligt anvendte regnskabsprincipper, ligesom de benyttede forudsætninger til brug for opgørelsen af tabet er relevante. Revisionshonoraret kan indgå i tabsopgørelsen. Resumé Under konflikten skal virksomhe: straks indberette konflikten deltage i fællesmøde(r) deltage i 1. møde i Arbejdsretten udarbejde navneliste deltage i 2. møde i Arbejdsretten (bodsfastsættelse) Efter konflikten skal virksomhe: indsende indberetningsskema til medlemsorganisationen udarbejde tabsopgørelse til medlemsorganisationen foretage eventuel bodsopkrævning

6 Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade København V Tlf

7 Arbejdsrettens sag nr. DA journal nr. Arbejdsrettens bilag Medlemsorganisationens journal nr. Navneliste over deltagere i overenskomststridig konflikt til hos Firma: Forbund: Faggruppe: Lønmedarbejder nr. Navn Afd. Aktion i timer Timer Timer "F" = anvendes ved udfyldelsen som signatur for godkendt fravær af virksomhe. Fravær er bl.a. ferieferiefridageomsorgsdage, sygdom, deltagelse i kursus, afspadsering, barselsorlov, fædreorlovforældreorlov.

8 INDBERETNING OM ARBEJDSKONFLIKT Vi har fået indberettet, at der er eller har været arbejdskonflikt på virksomhe. Vi tilsender derfor dette blanketsæt (original+3 kopier), som anvendes af alle medlemsorganisationer under Dansk Arbejdsgiverforening. De bedes omhyggeligt udfylde blanketten og tilbagesende ne sammen med to kopier. Den tredje kopi er til eget brug. Bemærk, at blanketsættet er selvkopierende. Tilbagesendelsen til medlemsorganisationen skal ske umiddelbart efter konfliktens ophør. Det er for organisationerne vigtigt at kunne følge omfanget af alle de konflikter, som opstår på virksomhederne. De indhentede oplysninger anvendes til vurdering af konflikten og virksomhes forhold. Nogle virksomheder er medlem af flere medlemsorganisationer under Dansk Arbejdsgiverforening. Disse vil derfor få blanketsættet tilsendt fra flere organisationer. Vi må anmode om, at samtlige relevante rubrikker på indberetningsskemaet besvares. Se særligt 6 VEJLEDNING 1 Ved afkrydsning oplyses, om konflikten skyldes arbejdsnedlæggelse, temponedsættelse, overarbejdsvægring eller an gene for virksomhe. Forklaring til afkrydsning under an bedes anført. I forbindelse med temponedsættelse vil det være nødvendigt med en supplerende opgørelse, der belyser omfanget af konflikten. Dette gøres lettest via en opgørelse af procentvise nedgang i produktionen. Opgørelsen anvendes også til eventuel arbejdsretlig behandling. 2 Ved afkrydsning angives årsagen til konflikten. Er andet afkrydset, bedes årsagen anført under bemærkninger. Her anføres også andre supplerende forklaringer. Indberetter virksomhe også om konflikten til andre medlemsorganisationer, bedes dette oplyst ved afkrydsning i hertil afsatte rubrik, ligesom medlemsorganisationernes navne bedes oplyst. 3 Her oplyses konfliktens varighed ved angivelse af tidspunkterne for henholdsvis konfliktens begyndelse og afslutning. Såfremt konflikten har bestået af flere kortvarige arbejdsnedlæggelser, der tilsammen kan opfattes som én konflikt, bedes samlede konfliktperiodes begyndelses- og sluttidspunkt angivet. Denne angivelse suppleres med en kort redegørelse for de enkelte arbejdsnedlæggelser m.v., der har fundet sted in for perio. På samme måde er det start- og afslutningstidspunkterne, der skal angives ved temponedsættelser. 4 I rubrik 4 skal virksomhe oplyse det samlede antal beskæftigede medarbejdere i virksomhe, som er omfattet af medlemsforholdet, ligesom deltagerne i overenskomststridige konflikt og eventuelt hjemsendte som følge af konflikten skal anføres. Antal beskæftigede skal være omregnet til heltidsbeskæftigede. Omfatter konflikten alene arbejdere, skal funktionærrubrikkerne ikke udfyldes. Kolonne 1: Samtlige virksomhes beskæftigede medarbejdere på konflikttidspunktet skal angives, ligesom ansatte på eventuelle afdelinger skal medtages. Fraværende medarbejdere skal således også medtages i opgørelsen. Eksempler på fravær er sygdom, ferie, uddannelse o.l. Kolonne 2+3: Antal deltagere i konflikten oplyses og det tilsvarende antal tabte arbejdstimer (eksempelvis 8 faglærte og 59,2 timer, hvis normale arbejdsdag er på 7,4 timer, og arbejdsnedlæggelsen har varet én arbejdsdag). Kolonne 4+5: Eventuelle hjemsendte eller medarbejdere, som ikke kan beskæftiges på grund af konflikten, anføres. 5 Ved afkrydsning angives det antal dage, der normalt arbejdes i virksomhe pr. uge. Forklaring til afkrydsning under an bedes oplyst. Ved an arbejdsperiode end 5 dage angives det normale antal beskæftigede på de enkelte ugedage. Endvidere ønskes oplyst, om virksomhe arbejder med holddrift. I tilfælde af arbejde i holddrift bedes oplyst det normale antal beskæftigede på hvert enkelt hold. Antal produktionsdage i konfliktåret ekskl. eventuel kollektiv ferielukning skal oplyses sammen med årstimetallet pr. medarbejder. Daglig arbejdstid bedes angivet med klokkeslæt for arbejdets normale begyndelse og afslutning på ugedagene. Hvis holddrift forekommer, angives endvidere arbejdsti for hvert enkelt hold. 6 Virksomhes bankkontonummer bedes oplyst, således at tildelt konfliktunderstøttelse kan overføres direkte til kontoen. Endvidere angives virksomhes CVR-nummer til brug for eventuel oplysning til Told og Skat. Sluttelig underskrives indberetningsskemaet samt oplysning om, hvem eventuelle forespørgsler vedrørende udfyldningen kan rettes til. 7 Reserveret medlemsorganisationen. Skriv ikke på dette 1. blad. Selvkopierende papir

9 Indberetning om arbejdskonflikt Virksomhes navn og adresse: Indsendes til: (medlemsorganisationens navn og adresse) Sag nr.: 1 Hvilken form havde konflikten? Arbejdsnedlæggelse Temponedsættelse Overarbejdsvægring An Bemærkninger: 2 Hvad var årsagen til konflikten? Bemærkninger: Lønspørgsmål Miljøforhold Er der også indberettet til andre organisationer? Afskedigelse Politisk aktion Hvis ja, sæt x og oplys organisationernes navne: Vejrlig Andet 3 Hvornår begyndte konflikten? dag 20 kl. Hvornår sluttede konflikten? dag 20 kl. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING 4 Antal ansatte Deltagere i kon- Hjemsendte som følge på konflikttidspunktet flikten af konflikten omfattet af medlemsforholdet Antal arbejdstimer Antal arbejdstimer Arbejdere: Faglærte Ikke-faglærte Arbejdere u18 år Lærlinge Funktionærer: Teknisk personale Kontorpersonale Udfyldes kun i tilfælde af funktionærkonflikt Bemærkninger 5 Arbejdstid? 5 dages uge 6 dages uge 7 dages uge An U holddrift Med holddrift Antal produktionsdagearbejdsdage pr. år ekskl. kollektive lukninger (ferie): dage. Pr. medarbejder udgør årstimetallet: timer. Ved holddrift angives normalt antal beskæftigede pr. hold: Daglig arbejdstid: kl. -kl. 6 Virksomhes bankkonto: Reg.nr. Kto.nr. Virksomhes CVR-nr.: (Anvendes til brug ved eventuel oplysning til Told og Skat) 7 Reserveret medlemsorganisationen: Arbejderlønsum: kr. Virksomhes underskrift Dato 20 Funktionærlønsum: kr. Samlet lønsum for medlemsforholdet: kr. Forespørgsler vedrørende udfyldningen rettes til: Tlf.: Tilsendes medlemsorganisationen umiddelbart efter konfliktens afslutning.

10 Indberetning om arbejdskonflikt Virksomhes navn og adresse: Indsendes til: (medlemsorganisationens navn og adresse) Sag nr.: 1 Hvilken form havde konflikten? Arbejdsnedlæggelse Temponedsættelse Overarbejdsvægring An Bemærkninger: 2 Hvad var årsagen til konflikten? Bemærkninger: Lønspørgsmål Miljøforhold Er der også indberettet til andre organisationer? Afskedigelse Politisk aktion Hvis ja, sæt x og oplys organisationernes navne: Vejrlig Andet 3 Hvornår begyndte konflikten? dag 20 kl. Hvornår sluttede konflikten? dag 20 kl. KOPI TIL MEDLEMSORGANISATIONEN 4 Antal ansatte Deltagere i kon- Hjemsendte som følge på konflikttidspunktet flikten af konflikten omfattet af medlemsforholdet Antal arbejdstimer Antal arbejdstimer Arbejdere: Faglærte Ikke-faglærte Arbejdere u18 år Lærlinge Funktionærer: Teknisk personale Kontorpersonale Udfyldes kun i tilfælde af funktionærkonflikt Bemærkninger 5 Arbejdstid? 5 dages uge 6 dages uge 7 dages uge An U holddrift Med holddrift Antal produktionsdagearbejdsdage pr. år ekskl. kollektive lukninger (ferie): dage. Pr. medarbejder udgør årstimetallet: timer. Ved holddrift angives normalt antal beskæftigede pr. hold: Daglig arbejdstid: kl. -kl. 6 Virksomhes bankkonto: Reg.nr. Kto.nr. Virksomhes CVR-nr.: (Anvendes til brug ved eventuel oplysning til Told og Skat) 7 Reserveret medlemsorganisationen: Arbejderlønsum: kr. Virksomhes underskrift Dato 20 Funktionærlønsum: kr. Samlet lønsum for medlemsforholdet: kr. Forespørgsler vedrørende udfyldningen rettes til: Tlf.: Tilsendes medlemsorganisationen umiddelbart efter konfliktens afslutning.

11 Indberetning om arbejdskonflikt Virksomhes navn og adresse: Indsendes til: (medlemsorganisationens navn og adresse) Sag nr.: 1 Hvilken form havde konflikten? Arbejdsnedlæggelse Temponedsættelse Overarbejdsvægring An Bemærkninger: 2 Hvad var årsagen til konflikten? Bemærkninger: Lønspørgsmål Miljøforhold Er der også indberettet til andre organisationer? Afskedigelse Politisk aktion Hvis ja, sæt x og oplys organisationernes navne: Vejrlig Andet 3 Hvornår begyndte konflikten? dag 20 kl. Hvornår sluttede konflikten? dag 20 kl. KOPI TIL HJÆLPEFONDEN 4 Antal ansatte Deltagere i kon- Hjemsendte som følge på konflikttidspunktet flikten af konflikten omfattet af medlemsforholdet Antal arbejdstimer Antal arbejdstimer Arbejdere: Faglærte Ikke-faglærte Arbejdere u18 år Lærlinge Funktionærer: Teknisk personale Kontorpersonale Udfyldes kun i tilfælde af funktionærkonflikt Bemærkninger 5 Arbejdstid? 5 dages uge 6 dages uge 7 dages uge An U holddrift Med holddrift Antal produktionsdagearbejdsdage pr. år ekskl. kollektive lukninger (ferie): dage. Pr. medarbejder udgør årstimetallet: timer. Ved holddrift angives normalt antal beskæftigede pr. hold: Daglig arbejdstid: kl. -kl. 6 Virksomhes bankkonto: Reg.nr. Kto.nr. Virksomhes CVR-nr.: (Anvendes til brug ved eventuel oplysning til Told og Skat) 7 Reserveret medlemsorganisationen: Arbejderlønsum: kr. Virksomhes underskrift Dato 20 Funktionærlønsum: kr. Samlet lønsum for medlemsforholdet: kr. Forespørgsler vedrørende udfyldningen rettes til: Tlf.: Tilsendes medlemsorganisationen umiddelbart efter konfliktens afslutning.

12 Indberetning om arbejdskonflikt Virksomhes navn og adresse: Indsendes til: (medlemsorganisationens navn og adresse) Sag nr.: 1 Hvilken form havde konflikten? Arbejdsnedlæggelse Temponedsættelse Overarbejdsvægring An Bemærkninger: 2 Hvad var årsagen til konflikten? Bemærkninger: Lønspørgsmål Miljøforhold Er der også indberettet til andre organisationer? Afskedigelse Politisk aktion Hvis ja, sæt x og oplys organisationernes navne: Vejrlig Andet 3 Hvornår begyndte konflikten? dag 20 kl. Hvornår sluttede konflikten? dag 20 kl. KOPI TIL VIRKSOMHEDEN 4 Antal ansatte Deltagere i kon- Hjemsendte som følge på konflikttidspunktet flikten af konflikten omfattet af medlemsforholdet Antal arbejdstimer Antal arbejdstimer Arbejdere: Faglærte Ikke-faglærte Arbejdere u18 år Lærlinge Funktionærer: Teknisk personale Kontorpersonale Udfyldes kun i tilfælde af funktionærkonflikt Bemærkninger 5 Arbejdstid? 5 dages uge 6 dages uge 7 dages uge An U holddrift Med holddrift Antal produktionsdagearbejdsdage pr. år ekskl. kollektive lukninger (ferie): dage. Pr. medarbejder udgør årstimetallet: timer. Ved holddrift angives normalt antal beskæftigede pr. hold: Daglig arbejdstid: kl. -kl. 6 Virksomhes bankkonto: Reg.nr. Kto.nr. Virksomhes CVR-nr.: (Anvendes til brug ved eventuel oplysning til Told og Skat) 7 Reserveret medlemsorganisationen: Arbejderlønsum: kr. Virksomhes underskrift Dato 20 Funktionærlønsum: kr. Samlet lønsum for medlemsforholdet: kr. Forespørgsler vedrørende udfyldningen rettes til: Tlf.: Tilsendes medlemsorganisationen umiddelbart efter konfliktens afslutning.

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters redskab... 4 1.2

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Vikaroverenskomst. mellem. Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3005

Vikaroverenskomst. mellem. Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3005 Vikaroverenskomst mellem Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2010 2012 3F-varenummer 3005 Indholdsfortegnelse 1. Dækningsområde... 3 2. Vikarbureauets forpligtelser... 3 3. Løn

Læs mere

Budoverenskomst. mellem. 3F Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst. mellem. 3F Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 5 2. Arbejdstid... 5 3. Løn... 5 4. Lønudbetaling...

Læs mere

Landsoverenskomst metal

Landsoverenskomst metal Landsoverenskomst Metal LANDSOVERENSKOMST for Metal 2012 2014 mellem DTLs ARBEJDSGIVERforening og Dansk Metal Indhold Gyldighedsområde...5 1. Arbejdstid *)...5 2. Feriefridag...6 2a. Seniorordning...6

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 Arbejdsgiver 3F-varenummer 3026 Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST 2014 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Overenskomst. mellem. Willke og Dansk Jernbaneforbund

Overenskomst. mellem. Willke og Dansk Jernbaneforbund Overenskomst mellem Willke og Dansk Jernbaneforbund gældende for 01.03.2014-01.03.2016 1 Forord Overenskomstparterne Dansk Jernbaneforbund og Willke indgik den 01.09. 2011 aftale om en overenskomst for

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST for vikarer 2012 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER FAGLIGT FÆLLES FORBUND. mellem

LANDSOVERENSKOMST for vikarer 2012 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER FAGLIGT FÆLLES FORBUND. mellem LANDSOVERENSKOMST for vikarer 2012 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDHOLD 1 DÆKNINGSOMRÅDE....................................... 5 2 VIKARBUREAUETS FORPLIGTELSER.........................

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles

Læs mere

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F København 2014-2017 Overenskomstparternes kontaktoplysninger: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Skindergade 7 1159

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

Overenskomst 2007-2010

Overenskomst 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat samt HK HANDEL Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat

Læs mere

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I O V E R E N S K O M S T 2014 mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I og T E K N I S K L A N D S F O R B U N D 1. Overenskomstens område... 3 2. Organisationsforhold... 3 3. Arbejdstid... 4 4. Lønbestemmelse...

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK

OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for metal- og blik- og rørarbejde mellem

Læs mere

Overenskomst 2014 2017

Overenskomst 2014 2017 Overenskomst 2014 2017 mellem Malerforbundet i Danmark og AutoBranchens ArbejdsgiverForening/SAMA Gældende fra 1. marts 2014 2014 Malerforbundet i Danmark AutoBranchens ArbejdsgiverForening/SAMA Mekanisk,

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service

Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service Overenskomst mellem Danske Service og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Danske Service og

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Håndværksbageroverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Håndværksbageroverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For håndværksbagere og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet nnf Vedrørende arbejdsforhold,

Læs mere

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST JERNBANE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst Funktionæroverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat Gældende fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Fritvalgslønkonto...

Læs mere

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen Fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2010 2012 mellem DI Overenskomst II (HTS) og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen 2 A. Fællesoverenskomsten Almindelige bestemmelser gældende for

Læs mere