Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI"

Transkript

1 FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning om forsikringsmæssige forhold 4. Oplysninger til DI vedr. associering Samtlige skemaer udfyldes af virksomhedens ansvarlige ledelse og indsendes til: FRI Vesterbrogade 1E, 3. sal Postboks København V

2 1. Ansøgningsskema vedrørende optagelse i FRI og DI Oplysning Vejledning 1 Virksomhedens navn: evt. binavn(e): I henhold til FRI's love 3 udpeges et antal FRI-rådgivere blandt dens medarbejdere i henhold til retningslinjer for udpegning af FRI-rådgivere. Der skal udpeges mindst én FRIrådgiver pr. medlemsvirksomhed. Ansøgning om optagelse af den første FRI-rådgiver sker ved udfyldelse af særskilt ansøgningsskema. 2 Adresse: Telefon: Evt. fax: Evt. Web-adr.: CVR nr.: P-nr.: Evt. adm. SE.nr.: Oplysninger 1-3 er til brug for FRI's database og oplysninger på FRI's hjemmeside, og bedes derfor udfyldt omhyggeligt af hensyn til den fremtidige kommunikation. Hvis virksomheden anvender et løn- bærende SE.nr. bedes dette også angivet. 3 ja nej Er virksomheden tilknyttet en koncern. Hvis ja, hvilken 4 ja nej Skal virksomheden være en del af et allerede eksisterende associerings- Hvis ja, angiv navn, CVR.nr. og forhold til DI? evt. DI-nr.

3 5 Afdelingskontorer: Såfremt virksomheden har sit virke på forskellige afdelingskontorer, bedes 1. dette angivet. evt. binavn: Benyttes et evt. binavn ikke for virksomheden generelt, men f.eks. kun for ét afdelingskontor, bedes binavnet 2. kun anført det pågældende sted. evt. binavn: 6 Antal fuldtids- Af hensyn til beregning af associeringsbeskæftigede: bidragets størrelse anmodes om oplysning af antallet af medarbejdere omregnet til fuldtidsbeskæftigede. Antallet kan beregnes på grundlag af ATP-indberetning. Virksomheden registrerede ledelse og ejere/partnere som der indberettes ATP for, indgår i grundlaget. 7 Lønsum sidste år: Virksomheden udbetalte lønsum til medarbejderne sidste år. Den totale lønsum udgøres af A- indkomst før skattetræk, jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse og medarbejderens andel af pensionsbidrag. Følgende medregnes IKKE i lønsummen: løn til virksomhedens registrerede ledelse, løn til medarbejdere med en ejerandel på 20% eller derover og honorar til bestyrelsesmedlemmer. Lønsummen anvendes til indberetning til Industriens Barselfond og til statistik. Er virksomheden nyetableret, anføres den lønsum, som virksomheden forventer at udbetale de første 4 kvartaler af medlemskabet til DI. 8 Virksomhedsform: Den aktuelle virksomhedsform anføres. Personlig ejet virksomhed: Interessentskab: A/S, ApS, fond: Andet: (K/S, Amba m.v.)

4 9 Den ovennævnte virksomhed er Har virksomheden undergået væsentstiftet år: lige strukturændringer (f.eks. overgået fra personlig ejet virksomhed til virksomhed drevet i selskabsform) angives hvilke og hvornår. 10 Oplysning om evt. datterselskaber: Der gøres opmærksom på pligten til at knytte andre koncernforbundne a. danske selskaber, der yder uvildig rådgivning til foreningen, jfr. FRI's love 3, stk. 1, litra f. b. 11 Der søges dispensation fra: Såfremt et eller flere af kravene i 3, stk. 1, litra a-c og e-f ikke er opfyldt, kan der søges om dispensation herfra, jfr. 3, stk. 2. Begrundelse for evt. dispensationsansøgning bedes anført. 12 Det erklæres ved underskrift af Der henvises navnlig til FRI's love virksomhedens ansvarlige ledelse, 3, stk. 1, litra c, d og f samt de i at de angivne oplysninger er korrekte, medfør af 7 fastsatte anvisninger og at virksomheden vil efterleve FRI's for god rådgiverskik. love og regler fremover. den: Underskrift:

5 2. Oplysninger vedrørende virksomhedens ledelses- og ejerforhold Oplysning Vejledning 13 Virksomheden ledelsesforhold: Opmærksomheden henledes på FRI's love 3, stk. 2, litra a og b. a. Den ovennævnte enkeltmandsvirksomhed ledes af: (Angiv navn) Afhængig af selskabsformen udfyldes der tillige er (efter evt. godkendelse) enten a, b, c eller d. FRI-rådgiver b. Det ovennævnte interessentskab Dersom interessentskabet ledes af en ledes af: person(er) uden for kredsen af interessenter, vedlægges kopi af ansættelseskontrakt for den (de) pågældende (angiv navne): til dokumentation af ledelseskompetencen. Fremsendelse af sådant materiale vil blive behandlet fortroligt. hvoraf mindst én skal være FRIrådgiver jfr. 3, stk. 3. c. Det ovennævnte selskab (A/S, ApS, fond) har en direktion bestående af: (angiv navn(e)): hvoraf mindst én skal være FRIrådgiver jfr. 3, stk. 3. d. Andet: Drives virksomheden under anden form end som nævnt i a-c, jfr. pkt. 8, bedes ledelsesforholdene omhyggeligt beskrevet.

6 14 Virksomhedens ejerforhold: Antallet af ejere bedes angivet: Ejere, der råder over mere end 10% af stemmerettighederne/kapitalen, bedes angivet ved navn med anførelse af de enkeltes ejerandele i procent. Denne rubrik besvares ikke af personligt ejede enkeltmandsvirksomheder. Ved ejerandel forstås indflydelse i relation til stemmerettigheder og i relation til kapitalen. Ved besvarelsen bedes evt. uoverensstemmelse mellem stemmeandel og kapitalandel anført. Ejes virksomheden helt eller delvist af en fond, et holdingselskab eller i øvrigt indgår i et koncernforhold, bedes der tillige redegjort for moderselskabets ejerforhold. 15 Navn: Titel Oplysninger om Virksomhedens ejer / Adm. direktør. i virksomheden Privatadresse Privatadresse udfyldes kun ved personligt ejede virksomheder. 16 Ved underskrift af virksomhedens Evt. ansøgning om dispensation fra ansvarlige ledelse erklæres, at kravene angivet i pkt henvises ovennævnte oplysninger er korrekte: til pkt. 11. (skema 1) Den: Underskrift:

7 3. Oplysninger vedrørende virksomhedens forsikringsforhold Oplysning Vejledning 17 Det erklæres ved underskriften i pkt. Ifølge FRI's love 3, stk. 1, litra e, 21, at virksomheden vil tilslutte sig er virksomheden forpligtet til at til- FRI's ansvarsforsikringsordning på de slutte sig FRI's ansvarsforsikringsfor denne gældende vilkår. ordning. 18 Har virksomheden tidligere tegnet professionel ansvarsforsikring, eller er der en gældende professionel ansvarsforsikring: Ja Nej Hvis ja, oplyses i hvilket forsikringsselskab samt hvornår forsikringen er udløbet/udløber: 19 Oplysninger om eventuelle løbende og Her gives oplysning om erstatningsafsluttede erstatningssager i de sidste sager fra de sidste 5 år, hvor klientens 5 år: krav har været større end kr., uanset om firmaet har haft en professionel ansvarsforsikring eller ikke. Oversigten skal indeholde oplysning om: - skadelidt objekt - skadeårsag - tidspunktet for den fejl, der var årsag til skaden - tidspunktet for skadens anmeldelse - skadens størrelse (ved afsluttet sag den afgjorte erstatning, ved igangværende sag den foreløbige vurdering) Der kan evt. vedlægges bilag.

8 20 Det erklæres ved underskriften i pkt. Skade/formuetab, der er konstateret, 21, at ingen, der på virksomhedens eller erstatningskrav, der er rejst forud vegne har udført rådgivningsopgaver, for tegning af forsikring i forbindelse har kendskab til forventede erstatnings- med medlemskab af FRI, vil ikke krav mod virksomheden. blive omfattet af denne forsikring. Hvis sådan en erklæring ikke kan afgives oplyses om, hvilke erstatningskrav, der kan forventes rettet mod virksomheden, med kort angivelse af baggrunden: 21 Det erklæres ved underskrift af virksomhedens ansvarlige ledelse, at ovennævnte oplysninger er korrekte og at virksomhedens oplysninger videresendes til DI såfremt virksomheden optages i FRI. Den: Underskrift:

9 4. Oplysninger til DI vedr. associering Oplysning Vejledning 22 Associering skal også omfatte DI består af en lang række arbejdsfølgende foreninger eller branche- giver-, brancheforeninger og branchefællesskaber: fællesskaber. Det er almindeligt, at man tilslutter sig en eller flere af disse foreninger ved associeringen til DI. Angiv hvilke foreninger associering skal omfatte. Kontingentgrundlaget for valgte foreninger/branchefællesskaber. En række foreninger opkræver kontingent i tillæg til associeringsbidraget til DI på baggrund af lønsum, omsætning eller andet. Angiv kontingentgrundlag. 23 Aftaler med fagforbund og Med henblik på at vurdere om virkmedarbejdere: somheden kan associeres til DI er der Har virksomheden skriftlige aftaler med behov for, at DI får tilsendt oplysninger ét eller flere fagforbund vedr. løn- og om alle eventuelle aftaler virksomarbejdsforhold, enten i form af lokal heden måtte have indgået med fagoverenskomst eller tiltrædelse til forbund og medarbejdere om løn- og forbundsoverenskomst, eller er der arbejdsforhold. andre skriftlige aftaler med grupper af medarbejdere Kontakt DI, hvis der er tvivl om arten (lokalaftaler, personalepolitikker m.v.)? af eventuelle aftaler. nej ja Hvis ja sendes kopi af aftalerne vedlagt dette skema. Er der fremsat krav fra fagforbund eller medarbejdere om overenskomst? nej ja Hvis ja sendes kopi af korrespondance vedlagt dette skema 24 Ønsker virksomheden at tilmelde sine DI har en barselfond, Industriens Barmedarbejdere til Industriens Barsel- selsfond, som kan erstatte Barsel.dk. fond Hvis man vælger at tilmelde virksomheden til Industriens Barselfond gælnej ja der dette for samtlige medarbejdere. Man kan således ikke vælge kun at tilmelde enkelte medarbejdergrupper.

10 25 Ønsker virksomheden at modtage Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S tilbud om arbejdsskadeforsikring fra Industriens Arbejdsskadefor- Ved associering til DI har virksomsikring A/S? heden mulighed for at tegne arbejdsskadeforsikring i Industriens Arbejdsnej ja skadeforsikring A/S. Angiv om et uforpligtende tilbud ønskes. 26 Eventuelle bemærkninger 27 Det erklæres ved underskrift af virksomhedens ansvarlige ledelse, at de angivne oplysninger er korrekte. den: Underskrift: DOKNR

ERSTATNINGSREGLER FOR SÆDEKORN. København, den 1. juli 1997

ERSTATNINGSREGLER FOR SÆDEKORN. København, den 1. juli 1997 ERSTATNINGSREGLER FOR SÆDEKORN København, den 1. juli 1997 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Erstatningsreglernesområde... 3 2. Anmeldelse af erstatningskrav (anmeldelsesfrist)... 4 3. Garanterede

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for revisorer

Professionel ansvarsforsikring for revisorer 1. Begæring om forsikringstilbud Professionel ansvarsforsikring for revisorer Virksomhedens navn: Virksomhedens CVR-nr. Telefon nr.: Virksomhedens adresse: Kontakt person: E-mail adresse: 2. Virksomhedsoplysninger:

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder:

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder: NOTAT Ajourføring - Ejendomme J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 17. oktober 2013 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling

Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's mulighed for at yde lån til arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling.

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler 2014-2017 Industriens Organisationsaftaler Organisationsaftaler 2014-2017 Indhold Indhold I. Industriens Overenskomst 7 Dækningsområde 7 Protokollat Vagt og Portner........................7 Protokollat

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009.

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009. Kendelse af 23. december 2010 (J.nr. 2010-0021377) Påbud om overholdelse af en række pligter i henhold til hvidvaskloven tiltrådt. Hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 12, samt 34, stk. 1 og stk. 7. (Elisabeth

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) 1. Sikrede 1.1. Sikrede under forsikringen er: (iii) koncernen. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner,

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg 3 1.1 Personlige overvejelser 3 1.2 Rådgivere - advokat/revisor

Læs mere

Spørgeskema. Nassau. forsikring. Professionel ansvarsforsikring IT ydelser, software-leverance, databehandling, IT-konsulenter. 1 Virksomhedens navn:

Spørgeskema. Nassau. forsikring. Professionel ansvarsforsikring IT ydelser, software-leverance, databehandling, IT-konsulenter. 1 Virksomhedens navn: Nassau forsikring Spørgeskema Professionel ansvarsforsikring IT ydelser, software-leverance, databehandling, IT-konsulenter 1 Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Hjemmeside: Telefon: Telefax: Hvornår

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere