Covernotat til ØU vedr. erfaringskatalog over lokale Sikker By aktiviteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Covernotat til ØU vedr. erfaringskatalog over lokale Sikker By aktiviteter"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Covernotat til ØU vedr. erfaringskatalog over lokale Sikker By aktiviteter BAGGRUND Center for Sikker By og lokaludvalgssekretariaterne har i fællesskab udarbejdet vedlagte erfaringskatalog over gode eksempler på borgerdialog og borgerinddragelse i relation til Sikker By og tryghedsfremmende aktiviteter Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Ivan Hougaard Andresen Kataloget er et resultat af dels et ønske om at knytte lokaludvalg og sekretariater tættere på Sikker By arbejdet, og dels at styrke det indsatsområde i Sikker By Programmet, der hedder Lokal indsats og borgerdialog. Derudover er kataloget udarbejdet med særlig henblik på bydelsplanerne, som lokaludvalgene netop er gået i gang med at lave i alle bydele. I konceptet for bydelsplaner indgår et tema om det gode hverdagsliv, hvori lokaludvalgene skal indtænke tryghedsfremmende aktiviteter, og kataloget er tænkt som hjælp og inspiration til dette arbejde. Kataloget er en samling af gode eksempler/erfaringer fra lokaludvalgene og områdefornyelser, som har det til fælles, at der er tale om borgerdialog om tryghed og tryghedsfremmende tiltag. Eksemplerne er inddelt i fire temaer, og der fokuseres på hvilket problem, der skulle løses, hvad der blev gjort, og hvad man derved opnåede. Kataloget er sendt til alle medlemmer af lokaludvalgene, samt til alle lokalaviser, med omtale i både Brønshøj-Husum og på Amager. Center for Sikker By vil arbejde videre med denne type videndeling og vil også i kølvandet på bydelsplansarbejdet løbende følge op på igangværende og kommende lokale Sikker By aktiviteter. Center for Sikker By Rådhuset, 1. sal, vær København V Telefon Mobil EAN nummer

2 LOKALT SIKKER BY arbejde i København Erfaringskatalog

3 sikker by sikker by velkommen indhold VELKOMMEN Lokaludvalg og områdefornyelser i København står bag mange gode lokale tryghedsskabende indsatser. Vi har samlet nogle af de mange gode eksempler i dette katalog, men langt fra alle. Vi håber, at kataloget vil inspirere og gøre det lettere for endnu flere at bidrage til det lokale, borgernære og tryghedsfremmende arbejde. Alle eksempler i kataloget har det til fælles, at de involverer borgere eller særlige grupper i en dialog om, hvad der skaber tryghed lokalt. Eksemplerne er opdelt i fire temaer. Eksemplerne er beskrevet ganske kort. Vi fremhæver gode tips og nævner en kontaktperson, som man er velkommen til at kontakte for yderligere oplysninger. Vi håber, at kataloget bidrager med erfaringer, viden og inspiration på tværs af lokaludvalg, bydele, områdebaserede indsatser, frivillige foreninger og fagforvaltninger. tryghed lokalt side 4-10 trygge og inkluderende byrum side Ture til Fælledvejens Brandstation Sov godt! Tryghedsmøder Tryghedsvandringer Brønshøj-Husum Walks Sikker By borgermøde Gadedebatter i Den Røde Sofa Indbrudskampagne Hej-dag Gården som mødested Grillfest og go karma A-grunden / brobyggende aktivitetsplads Projekt Kulbanevej Liv og tryghed ved Langgade Station Street Art workshop Grønne Byrum på Bryggen Skærmet byrum / Strategi for Sundholm Opstart af anlægsprojekter CPH talks: Dialog om Tryghed God fornøjelse! Center for Sikker By Foråret 2012 tryghed i mørket side Suppegryde på Dødsruten Natten er din / Pas godt på hinanden Belysningsstrategi: En på lampen Forkortelser SSP: Samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi BUF: Børne- og Ungdomsforvaltningen SOF: Socialforvaltningen TMF: Teknik- og Miljøforvaltningen BIF: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen KFF: Kultur- og Fritidsforvaltningen ØKF: Økonomiforvaltningen TMU: Teknik- og Miljøudvalget ungeinddragelse side Ringe i vandet Mærk din by Mobile Byrum Debatteater / Filmarrangement

4 tryghed lokalt tryghed lokalt Ture til Fælledvejens Brandstation Tryghedsmøder Børn så lokale unge kaste sten efter og råbe ad brandfolk og ambulancefolk, der forsøgte at redde materiel og folk i nød. Unge tosprogede børn i alderen 5-13 år, der var bosat i de almene boligforeninger i Haraldsgadekvarteret. Arrangerede gå- og busture til Fælledvejens Brandstation for mindre grupper med børn fra AKB Titanparken, Lejerbo i Aldersrogade og AAB i Ragnhildgade. Turene blev afsluttet med mad og en fælles snak efter hjemkomsten om, hvad man havde set og oplevet. Københavns Brandvæsen, frivillige i de almene boligselskaber, børn, unge, deres forældre og Områdeløftet i Haraldsgadekvarteret. sov godt! Ungerne var vilde med brandmændene og ville slet ikke med hjem. De forstod, at brand- og ambulancefolk redder liv, og at de må køre igen, hvis de bliver mødt af stenkast eller provokerende adfærd. Brandfolkene fik et positivt indtryk af børnene og af den frivillige voksne ildsjæl fra Lejerbo. Brandvæsenet har efterfølgende iværksat en brandkadet-uddannelse, hvor de mere systematisk engagerer nogle af de unge med anden etnisk herkomst end dansk og lader dem gennemføre et kort uddannelsesforløb til frivillige brandkadetter. Dette giver flere ambassadører for det københavnske brandvæsen, jobbet som brandmand og ambulancefører og deres opgaver med at redde liv. Det er en god ide at lade repræsentanter fra grupper af unge mødes med de grupper, som de ofte kommer i konflikt med, under afslappede og hyggelige forhold. Det er også en god ide at starte dialogen om politi og brandvæsen tidligt med børn. Der er for få tilbud i den retning til aldersgruppen 5-14 år. Områdefornyelsen Haraldsgadekvarteret Michael Lind Olsen Bettina Kyø I en længere periode stod unge bag uro, hærværk, ildspåsættelser, chikanerier m.m. i et bestemt område i Bispebjerg. Beboere var utrygge, og der var behov for klarhed over urolighedernes omfang, samt dialog om, hvad hhv. beboere, politi og myndigheder kunne gøre. Repræsentanter for beboere i området. Holdt møde med 60 repræsentanter for vejlaug, boligforeninger, institutioner, politi, SSP og myndigheder med efterfølgende aftensmad. Skab plads til, at følelser og frustrationer kan få luft. Vær klar på de forskellige roller, interesser og dagsordener, som eksisterer i en sammensat gruppe af arrangører. Aftensmaden var vigtig, fordi den gav mulighed for at drøfte videre under afslappede forhold. SSP og Beboerprojekt Bispebjerg. Dialog mellem borgere og politi og andre lokale myndigheder. Vi fik overblik over behov for indsatser, og hvem der kan gøre hvad. Vi fik introduceret et nyt mødeforum med borgere og myndigheder, som siden er blevet brugt til også at arrangere Sikker By kampagne i Bispebjerg. Bispebjerg Lokaludvalg Anne Steen Hansen Nogle børn og unge er længe ude på gader og i gårde om aftenen i dele af Bispebjerg. Det skaber utryghed og bekymring blandt beboere og professionelle. Forældre til indskolingsbørn, som er ude/oppe sent på aftenen. Vi lavede et eftermiddags- og aftenarrangement om søvnbehov og aftenritualer på en lokale skole, hvor 80 forældre deltog. Arrangementet bestod af foredrag om børns søvnbehov, børnepasning, workshop og fælles aftensmad. Der var tolke på syv forskellige sprog, og hele aftenens debatter blev gengivet med tegninger (grafisk recording), så alle kunne følge med. Efterfølgende afholdtes et intensivt kursus i forældreskab for 10 familier over tre søndage. Børne- og ungenetværk, SSP, BUF, Tagensbo Skole, Beboer-projekt Bispebjerg, fritidshjem, ungdomsklubber m.fl. Fokus på søvnbehov, forældreinddragelse og et nyt koncept til at arbejde med familiers rutiner og ritualer ved sengetid. Indsatsen forventes at blive forankret i BUF. Kopier konceptet. Drejebog for event og kursus er færdigt i foråeret Brugen af grafisk recording var genial! Børnepasningen var arrangeret efter drømmetemaer: Den sjove, den hyggelige, den uhyggelige og den gakkede drøm. Det betød, at børnene også legede sig til viden om vigtigheden af søvn. Bispebjerg Lokaludvalg Anne Steen Hansen

5 tryghed lokalt Tryghedsvandring Fire boligområder i Valby har både berettiget og uberettiget dårlige ry. Internt i områderne kan der være utryghed, hvor eksempelvis ældre er utrygge ved grupper af unge. Desuden har borgere generelt et dårligt indtryk af dem derovre. Formålet med vandringerne var at skabe dialog med dem, der er utrygge og dem, der gør andre utrygge, samt at vise områderne fra deres bedste sider en PR-tour. Borgere, der var utrygge ved et bestemt boligområde og/eller var nysgerrige på området og gerne ville indenfor men ikke rigtig har haft en anledning til det, samt unge i områderne. Arrangerede fire tryghedsvandringer i forbindelse med Sikker By Ugen i 2011, hvor der blev skabt dialog mellem utrygge borgere og utrygheds-skabende unge, og hvor områderne blev vist frem fra deres bedste sider. Lokale afdelingsbestyrelser, helhedsplaner mv. (de var i praksis arrangører) og lokal-politiet. Dialog om de udsatte boligområder. Samarbejd med afdelingsbestyrelser, helhedsplaner eller andre, der er kendte i området og ses som legitime. Tydeliggør formålet med vandringen. Hvis der ikke er penge til udbedringer og/eller hvis der ikke er beslutningstagere med på turen, som kan udbedre utryghedsskabende steder (eksempelvis tætte buskadser eller manglende belysning) er det vigtigt, at det ikke er dét, som er fokus for vandringen men derimod eksempelvis det sociale aspekt (som var tilfældet her). Valby Lokaludvalg Louise Lind Brønshøj-Husum Walks I forbindelse med Sikker By Ugen ville vi få flere folk på gaden, fordi liv i gaderne skaber tryghed. Som et slags statement. Borgere +60. Hvad lavede I? Et gående orienteringsløb omkring mosen med poster undervejs, som var bemandet af lokale aktører på ældreområdet Lokale ældreorganisationer og dagtilbud i bydelen. En hyggelig dag for de ældre, hvor de kunne møde hinanden og komme på gaden under trygge rammer. Medarrangører fra lokale interesseforeninger giver større deltagelse på dagen. Brønshøj Husum Lokaludvalg Britt Boesen

6 tryghed lokalt tryghed lokalt sikker by borgermøde indbrudskampagne Som del af Sikker By Ugen ville vi sætte fokus på de mange gode historier fra Urbanplanen, et område, der udadtil har et dårligt ry. Imidlertid var området i ugen op til mødet præget af uroligheder og påsat brand, og mødet blev derfor meget velbesøgt af beboerne, der havde brug for at ventilere deres frustrationer, samt unge, der ønskede at forklare problemerne. Beboere i Urbanplanen i første omgang. Herudover ville vi gerne have opmærksomhed fra beslutningstagere og forvaltninger. Annoncerede mødet i bydelen, og delte flyers ud i og omkring Urbanplanen. Vi havde tilkoblet en lokal ildsjæl, der var ude med flyers og deltog i det praktiske. Hvem samarbejdede I med? Vi havde Per Larsen, Manu Sareen, Yildiz Akdogan og Johan Galster som oplægsholdere. Vi samarbejdede desuden med Partnerskabet om tilrettelæggelse og afvikling af mødet. Som følge af den påsatte brand inviterede vi også områdecheferne fra BUF og SOF, en direktør fra Boligselskabet 3B, politi, SSP medarbejdere og flere andre. Opmærksomhed fra forvalt-ninger. At skabe et rum, hvor beboere, unge og institutioner mødtes og var i åben diskussion. gadedebatter i den røde sofa At bruge Sikker By Ugen til at sætte fokus på en række sikker by relaterede problemstillinger i Bispebjerg: Udsatte boligom-råder, utryghed i gadebilledet, behov for nærpoliti og for tidligt forebyggende indsatser. Vi formulerede fem politiske budskaber, som vi videreformidlede til alle politikere, som var involveret i Sikker By Ugen i Bispebjerg. Vi lavede kampagne, hvor Lokaludvalgets Røde Sofa var på turné forskellige steder i bydelen til politisk gadedebat, suppleret med en lang række folkelige indslag, som lokale foreninger, institutioner m.fl. stod for. Hvem samarbejdede I med? 30 foreninger, netværk, institutioner, politi, SSP, BUF mfl. Uddel flyers i det relevante område, gerne i postkasser. Samarbejd med lokale partnere, der giver adgang til områdets borgere, virksomheder og lokaler. vi-vil-jo-alle-sammen-gernevaere-her?minby=koebenhavns#minby:koebenhavn-s Brug fælles temauger til at kommunikere politiske budskaber. Prioriter budskaber og ønsker. Kombinér det politiske arbejde og budskaber med sociale indslag. Amager Vest Lokaludvalg Susanne Raben Rasmussen Bispebjerg Lokaludvalg Anne Steen Hansen Antallet af indbrud havde ifølge politiet været stigende i Brønshøj- Husum. Man kan selv gøre meget for at undgå indbrud, og målet med kampagnen var, at udbrede politiets gode råd til 1) hvordan man sikrer sig mod indbrud og 2) hvad man skal gøre i tilfælde af indbrud. Borgere i Brønshøj-Husum og Tingbjerg/Utterslevhuse, som bor i parcelhus og lejlighed. Fik trykt et handlingskort samt en folder med politiets gode råd til at undgå indbrud og anvisninger til, hvad man skal gøre i tilfælde af indbrud. Desuden blev der trykt plakater, som blev hængt op på udvalgte steder i bydelen samt alle opgange i Tingbjerg/Utterslevhuse for at annoncere kampagnen. I kampagne-ugen (uge 50) blev handlingskort og foldere uddelt til borgere på gaden og husstandsomdelt i Tingbjerg/Utterslevhuse. Kampagnen på gaden foregik i tre dage i 2-3 timer fra en debatvogn (lejet af Indre By lokaludvalg), hvorfra der blev serveret varm suppe og grød for at trække folk til. Desuden blev der afholdt et beboermøde i Tingbjerg med deltagelse af blandt andre lokalpolitiet. Kampagnen blev annonceret i en af bydelens lokalaviser. Hvem samarbejdede I med? Lokalpolitiet Nordvest, Tingbjerg Partnerskab, Brønshøj-Husum lokaludvalg, områdesekretariatet i Tingbjerg, Imperia Kommunikation og Restaurant Grød. Antallet af indbrud i hele juleperioden faldt med 29 % i hele Brønshøj-Husum og 65 % alene i Tingbjerg/Utterslevhuse sammenlignet med samme periode i Resultaterne skal ses i lyset af, at kampagnen var mere intensiv i Tingbjerg/Utterslevhuse, hvor problemet med indbrud og dermed potentialet for forbedringer var relativt større. Omkring handlingskort og foldere blev uddelt (ca husstandsomdelt i Tingbjerg/Utterslevhuse) og kampagnen fik presseomtale i ugen før og under kampagnen samt i Tingbjergs lokale medier. Sørg for at have politibetjente med på gaden og præsentér materialet som politiets gode råd ved uddeling til forbipasserende. Det skaber troværdighed og lydhørhed for kampagnen. Giv forbipasserende materiale med til at smide i postkassen hos naboerne i opgangen eller på vejen. Gade-events inden beboermøde giver mulighed for at annoncere og skabe et større fremmøde til beboermødet. At være på gaden i december er typisk forbundet med kulde og nedbør, hvorfor en placering i læ under halvtag el. lign. (sammen med noget varmt at drikke/spise) kan gøre det nemmere at få forbipasserende til at stoppe op. Center for Sikker By Frank Trier Mikkelsen Louise Nordskilde Politiske beslutningstagere: Overborgmester Frank Jensen, Københavns Politidirektør Johan Reimann, repræsentanter for Teknik- og Miljøudvalget samt for Børne- og Ungdomsudvalget. Desunden ville vi i dialog med borgere, presse og civilsamfund. Vi formulerede en lokal dagsorden for Sikker By arbejdet i Bispebjerg. Vi markerede Lokaludvalgets seriøse interesse i Sikker By arbejdet, og vi fik formidlet fem tryghedsønsker til politikere. Endelige fik vi styrket netværk om tryghed i bydelen. 8 9

7 tryghed lokalt trygge og inkluderende rum hej-dag Gården som mødested At bruge Sikker By Ugen til at sætte fokus på, hvordan imødekommenhed og venlighed kan være med til at skabe tryghed. Beboerne på Nørrebro. Vi lavede en stor hej-dags kampagne d. 27. maj. Vi hængte plakater op i bydelen og delte flyers ud. Vi brugte desuden facebook, hvor der var meget respons og cirka 300 tilmeldte sig. Vi fik desuden omtale i Politiken, AOK og lokalavisen. Brug medierne Brug humor til at få folk med Med sådan et koncept her, der skaber opmærksomhed mere end resultater, så må det godt være lettilgængeligt for at få mange med. Movia henvendte sig selv og ville gerne være med. Så buschaufførerne i 5A sagde særligt hej og vores plakat var på reklameskærmen i busserne. Vi brugte Sikker By Ugen til at afdramatisere og afdæmonisere hinanden ved at åbne op for en kontakt og skabe fælles oplevelser og forhåbentligt få et smil frem hos folk. Målet var at skabe en positiv energi og skabe en kontakt og en opmærksomhed og fornemmelse for de helt nære, lokale værdier som nabo- og medborgerskab. Flere har efterspurgt en hej-dag igen i år. Nørrebro Lokaludvalg Sofie Anne Andersen Maja Ingvartsen At skabe tryghed og positiv kontakt mellem naboer ved at udnytte gårdrummet i bydelens boligblokke bedre. Under mottoet Kendskab giver venskab blev der i maj gennemført et projekt i et enkelt gårdlaug, som i efteråret førte til lanceringen af en opmærksomhedskampagne, der skulle sætte fokus på gården som det oplagte mødested for beboerne, i håbet om at styrke fællesskabsfølelsen, nedbryde fordomme og øge kendskabet til de øvrige beboere i lokalområdet. Beboere i alle aldre uanset baggrund i Amager Østs boligområder. Gårdrummet er et fælles rekreativt område, hvor man har mulighed for at mødes uformelt, spise mad, slappe af og lære hinanden bedre at kende. Det gælder om at bruge det fælles gårdmiljø til andet end at tørre tøj i. Gården er det oplagte sted at mødes med naboerne, spise mad sammen, lege med børnene og få styrket fællesskabets bånd. Når man mødes om fælles aktiviteter i gården, fremmes betingelserne for et godt naboskab. Man skaber forståelse for hinandens forskelligheder, danner netværk og oplever positiv kontakt til mennesker og familier, som man ellers ikke har haft en naturlig indfaldsvinkel til at falde i snak med. Kendskab til naboer og beboere i området er samtidigt med til at øge trygheden. Desværre udnyttes mange af bydelens gårdmiljøer slet ikke nok. De står halvtomme og ubrugte hen i lange perioder, og derfor satte Amager Øst Lokaludvalg i samarbejde med beboerforeninger og gårdlaug fokus på at udnytte gårdmiljøerne bedre til netop at styrke kendskabet blandt beboerne. I en periode på tre måneder fra august til oktober blev der således afsat et beløb fra lokaludvalgets puljemidler som beboerforeninger, gårdlaug og andre lokale kræfter kunne søge til aktiviteter, fællesarrangementer eller faciliteter, der kunne trække beboerne af huse og få dem til at tilbringe mere tid sammen i gården. Beboerforeninger, gårdlaug og lokale ildsjæle. Inklusiv pilotprojektet blev der i alt givet støtte til 5 forskellige projekter, der alle afholdt velbesøgte arrangementer i deres respektive gårde, hvor naboskabet blev styrket og kontakten mellem borgerne forbedret, hvilket på sigt gerne skulle medvirke til at øge den lokale tryghed. Vær opmærksom på årstiden. Det kan med fordel afholdes i forår, sommer og sensommer, så vejret ikke bliver en forhindring. Det er desuden en god idé, at man på forhånd har planlagt sociale indslag eller spørgsmål og diskussionsoplæg, der kan fremme kendskabet på tværs. Amager Øst Lokaludvalg Søren Kjærsgaard Snarbjerg

8 trygge og inkluderende rum trygge og inkluderende rum grillfest og go karma projekt kulbanevej I forbindelse med Sikker By Ugen udvalgte vi et sted indenfor Hotspotområdet (kriminalpræventiv indsats) på indre Nørrebro, der er domineret af utryghed. Området var Folkets Park, der tidligere har været en meget brugt park, men nu er overtaget af stofsalg. Beboerne i området. Vi ville primært vise, at området kunne bruges til andet end stofsalg. Vi afholdt et Grillfest og go karma -arrangement med fællesspisning ved langborde. Vi inviterede bredt i bydelen og fik artikler i Politiken, Berlingske, Urban, AOK og lokalsprøjten. Vi oprettede også en event på facebook, hvor flere hundrede tilmeldte sig. Udover det lavede vi plakater og flyers, som vi omdelte. Vi bookede to bands og bestilte mad i det lokale folkekøkken. Vi talte desuden med pusherne inden arrangementet og gjorde det klart, at de var velkomne. Det var med til, at der ikke blev noget ballade. Pushere og hjemløse hjalp til vores overraskelse til med de praktiske ting i løbet af arrangementet. Folkets Hus, Folkekøkkenet og Støberiet. Vi fik skabt en række positive associationer til Folkets Park og samlet over 300 lokale beboere til en hyggelig aften på tværs af netværk. a-grunden brobyggende aktivitetsplads Føl stemningen i området, inden du planlægger. Underholdning og mad er et vigtigt trækplaster. Henvend jer direkte til aktørerne i området. Bed eventuelt om hjælp og opnå samarbejde derigennem. Få det spredt ordentligt brug medierne også de sociale. Hygge er en god måde at skabe opmærksomhed på. I forbindelse med tryghed, så skal indholdet ikke være for tungt, så mister man mange. Nørrebro Lokaludvalg Sofie Anne Andersen Maja Ingvartsen En jernbane skal anlægges igennem et socialt udsat boligområde i Valby og medfører bl.a. at opholdsarealer til fodbold og andet nedlægges i en periode på 3-4 år. Det har derfor været vigtigt for lokaludvalget, at børn og unge i området bliver tilbudt nogle aktivitetsmuligheder og får ekstra opmærksomhed i den periode, hvor anlægsarbejdet står på. Det er desuden vigtigt, at de inddrages i udviklingen af de fremtidige planer for området, så de fortsat føler et ejerskab over området. Det vil formentligt også kunne mindske gener, som eksempelvis hærværk, i selve anlægsperioden. Beslutningstagere på politisk og forvaltningsniveau, lokale ressourcepersoner, unge urostiftere i lokalområdet, almindelige beboere. Afholdt et borgermøde i et cirkustelt i forbindelse med beslutningen om anlæggelsen af jernbane. Der kom 400 mennesker, og det blev tydeligt for beslutningstagerne, at det var nødvendigt at sætte ressourcer af, for at sikre midlertidige aktiviteter til børn og unge i anlægsperioden. Der blev bevillliget i alt 10 mio. kr. til indsatsen. Herefter gik vi i dialog med lokale parter om brugen af midlerne, hvilket bl.a. har ført til ansættelsen af en fuldtidsmedarbejder, der har base i området og hvis opgave er at sikre, at området kan tiltrække foreninger og andre ressourcer, der kan tilbyde børn og unge et fritidsliv i nærområdet. En anden opgave er at være med til at inddrage børn og unge i lokalplansarbejdet mv. BUF, KFF Politisk bevågenhed og økonomi til at iværksætte indsatsen. Hvis større anlægsarbejder vurderes at ville medføre gener for beboerne i længere tid, kan man med fordel, så tidligt som muligt, lave en vurdering af, om anlægsarbejdet er i risiko for at medføre tryghedsrelaterede problematikker. Hvis ja, er det en fordel at indtænke forebyggende foranstaltninger så tidligt som muligt. Hvis politiet deltager, er det vigtigt med en forventningsafstemning, og at det er overvejet, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt, at de deltager i uniform eller i civil, alt efter hvilket signal man ønsker at sende til deltagerne. Vi har god erfaring med at de er i civil. Valby Lokaludvalg Louise Lind Der er ikke meget interaktion mellem de unge i Akacieparken, og de, der bor i de omkring-liggende boligområder. Der er en del fordomme, og mange udefra føler sig utrygge ved at bevæge sig i eller tæt forbi Akacie-parken. Da de unge i og omkring Akacieparken samtidig har ringe mulighed for at udfolde sig fysisk i lokalområdet pga. pladsmangel, har vi bidraget til at skabe en attraktiv aktivitetsplads, der skal kunne tiltrække unge fra hele kvarteret og være med at nedbryde de sociale barrierer. De unge fra lokalområdet, både fra Akacieparken og naboområderne, samt idrætslærere på de nærliggende skoler. Først opsøgte vi de unge (målgruppen/de ønskede kommende brugere af pladsen) på skolerne og i klubberne, for at sikre os, at aktiviteterne ville matche deres ønsker. Derefter har vi taget kontakt til idrætslærere og idrætsforeninger, for at sikre, at de vil bruge pladsen i deres undervisning. Dermed kan vi skabe et bredere ejerskab til pladsen, og forhåbentlig vil de unge, der ikke bor i Akacieparken, også bruge pladsen i deres fritid. Områdefornyelsen i Søndermarkskvarteret (Frederiksberg Kommune), helhedsplanen i Akacieparken, Idrætsforeninger og skoler. Et reelt billede af hvilke aktivitetsmuligheder, der kan tiltrække de unge i området. Indblik i hvilke aktiviteter, der kan imødekomme idrætslærernes behov og ønsker, så de tager de unge med til idræts-timer på pladsen. Gå i dialog med målgruppen for projektet. Mød de unge, der hvor de er. Stil præcise spørgsmål til de unge, så samtalen bliver målrettet. Tag evt. en model af området med. Det skaber stor opmærksomhed, og er et godt dialogredskab. Sørg for at skabe liv på pladsen i starten. På den måde sikrer man blandet ejerskab. Områdefornyelsen Gl. Valby Thomas Geiker Anne Ulrik Westergaard liv og tryghed ved langgade station Et vejlaug, med adresse op til Langgade station, ville gerne omdanne en del af en vej, som ligger i tilknytning til stationen, til en plads, for at forbedre bylivet og trygheden omkring stationen. Områdefornyelsen og DSB gik ind og støttede projektet, og var med i udviklingen af det. I vejlauget var der nervøsitet for, om pladsen kunne komme til at tiltrække de forkerte typer, og at den måske kunne blive endnu mere utryg, end den var i forvejen. For at få gode råd til indretningen, blev det besluttet at inddrage Det Kriminalpræventive Råd. Inviterede det Kriminalpræventive Råd med på et møde, hvor vejlauget og DSB deltog. Inden mødet havde repræsentanten fra rådet været en tur rundt i området og kom på baggrund af den tur med gode råd. DSB, Vejlauget. Et rigtig godt indblik i hvilke ting, der er med til at skabe utryghed/tryghed i byens rum. Dét, som folk nogle gange tror skaber utryghed, kan faktisk være dét, der er med til at skabe tryghed. Og så er der også alt muligt andet, som spiller ind, f.eks. stedets beliggenhed, omgivelserne, pleje/vedligehold osv. Pladsens indretning endte med at tage afsæt i de gode råd, og vejlaugets nervøsitet for visse elementer, blev manet til jorden. Inddrag Det Kriminalpræventive Råd i udviklingen af et by- eller boligområde. De kan kigge på omgivelserne og give gode råd til tryghedsfremmende initiativer. Områdefornyelsen Gl. Valby Anne Ulrik Westergaard

9 trygge og inkluderende rum street art workshop At få de unge til at fremme tryghed i det gaderum, der er blevet identificeret som et af bydelens mest utrygge rum (for borgere i alle aldre). Alle i bydelen skabe synlighed omkring utryghed/tryghed i bydelen. Vi fik nogle unge til at fortælle deres forståelse af tryghed/utryghed på en stor væg (midlertidig i forhold til en byggeplads) via street art. Fenger (ejer af byggegrunden), Lønstrupgårds boligsociale indsats (børn og ansatte). En del af de drenge, der bor der, var dem der fortolkede temaet og lavede væggen. Vi opnåede opmærksomhed omkring tematikken, vi fik forskønnet et utrygt område og givet nogle unge et positivt ejerskab over bymidten. Vi fik også skabt et kontaktnetværk mellem unge og lokaludvalget, samt samarbejde med den boligsociale indsats. page197.html page166.html page175.html Vanløse Lokaludvalg Julie W. Oscilowski grønne byrum på bryggen Der er mange ubesatte p-pladser på Islands Brygge, og et stort nyopført p-hus, også med ubesatte pladser. Samtidig ønsker beboerne bedre cykelparkering og mere grønt i gaderne. Projektet ville vise, hvordan midlertidig nedlæggelse af fire p-pladser kunne omdannes til et grønt opholdsrum og dermed skabe bedre byliv for beboerne på Bryggen. Lokale beboere på Bryggen, samt TMU og TMF. Vi opstillede byrumsmøbler og små træer, anlagde rullegræs og plantede blomster. Det skete som en event, hvor der deltog politikere fra TMU og lokale beboere. Herefter stod installationen i tre måneder og blev undervejs passet og plejet af de lokale. Efterfølgende lavede vi en brugerundersøgelse vha. et spørgeskema, som vi gik på gaden med og fik folk til at udfylde. Vi fik 250 besvarelser, der var med til at underbygge vores budskab til TMU om, at beboerne ønsker mere grønt og bedre cykelparkering, samt at der p.t. er for mange p-pladser på Bryggen. Islands Brygges Lokalråd, Buro Detours samt lokale næringsdrivende. Opmærksomhed fra TMF, borgmester og TMU om, at det kan give god mening at nedlægge p-pladser på Bryggen til fordel for både p- huset og bedre livskvalitet for nærområdet. Det virkede godt at gå på gaden og stille folk spørgsmål vha. et kort spørgeskema. Det giver mulighed for at høre mange borgere uden at holde et møde. Det midlertidige byrum gav borgere og erhvervsdrivende noget konkret at forholde sig til, når de efterfølgende skulle give deres mening til kende. Amager Vest Lokaludvalg Frida Jans

10 trygge og inkluderende rum trygge og inkluderende rum opstart af anlægsprojekter skærmet byrum / strategi for sundholm Unge skabte uro omkring renovering af friarealer i et boligområde. Dette i et omfang, som medførte, at entreprenøren overvejede at trække sig. Repræsentanter for unge i området. Vi fandt sammen med den lokale bestyrelse en gruppe unge, som havde indflydelse i gården og som kunne fungere som talsmand mellem de unge og projektet. Udgangspunktet var, at vi fik lejlighed til dialog, og samtidig fik sagt til de unge, på en positiv måde, at vi gerne vil have deres hjælp til at skabe forståelse for projektet. De unge blev inviteret på en tur for at se færdige projekter, og der blev afholdt et arrangement mellem dem, og de som arbejdede på byggepladsen, for at give dem et indblik i processen. Boligforeningens afdelingsbestyrelse. Denne tillid gjorde faktisk, at hærværket stoppede, og de unge oplevede, at de havde fået respekt frem for mistillid. Udover det inspirerede det nogen af de unge til at søge uddannelse indenfor håndværksfag. cph talks / dialog om tryghed Mød de unge med tillid og sørg for, at håndværkerne hilser på de unge. Mad er altid godt, men det var overraskende, hvor svært det er for de unge at forstå processen, og hvor glade de var for at være inddraget og tage ansvar. Sørg for at der på byggepladser i de udsatte områder er en, som kan kommunikere med de unge. De vil gerne møde håndværkeren, som gider dem, frem for socialpædagogen, som fortolker mødet. Områdeløft Haraldsgadekvarteret Birgitte Kortegaard Man var interesseret i at høre borgerne i deres oplevelse af tryghed i bydelen, og hvordan man skaber sammenhæng, dialog og et godt, trygt byliv. Alle borgere. Hvad lavede I? I et telt på Brønshøj Torv foregik: - Konference: Lokale aktører gik i dialog om bydelens muligheder og udviklingspotentialer. - Åben talk: Var et åbent område, hvor folk fra gaden droppede ind. Folk interviewede hinanden to og to ud fra en spørgeguide, som var udarbejdet til dagen. Derudover var der en postkasse til folks idéer/visioner, og en talk-pilot, som guidede folk. - Børneområde: Her udfoldede børn og andre kreative sjæle sig med at bygge deres drømmeby i Lego, tegne deres bedste oplevelse i bydelen, male deres yndlingssted i bydelen, fortælle/skrive om den sjoveste dag i bydelen. Der var også en talk pilot i dette område. CPH-Talk konsulenter. Input fra borgere om tryghed i bydelen. Invitér både fokuseret til institutioner med brev og bredt via annoncer. Brønshøj Husum Lokaludvalg Britt Boesen Som led i strategien for byudvikling med plads til socialt udsatte har Områdeløft, Aktivitetscentret, Væksthuset og arbejdsmarkedscentret opstartet et projekt, der skal etablere et skærmet byrum på Sundholm for Natcaféens brugere. Projektet handler om at flytte en gruppe misbrugere fra et fælles opholdsområde, som bruges af brugere og ansatte i Væksthuset og Arbejdsmarkedscentret, til et mere skærmet opholdsområde tættere på Natcaféen. Projektet skal etableres som et mobilt opholdsrum, der bliver udført i dialog med brugerne og de berørte institutioner. Målet er at skabe større tryghed og forståelse mellem brugergrupper ved at skabe løsninger, som passer til de forskellige gruppers behov. Brugergruppen vil blive betragtet som frivillige, der bruger et byrum, og deres ønsker vil blive anerkendt og lyttet til i det omfang, det er muligt. Projektet søger at være forgangsprojekt for etablering af opholdsrum for udsatte, både i forhold til valg af materialer og anvendelsesmuligheder, samt i inddragelse af brugerne. Det er vigtigt også at gå i dialog med udsatte borgere, når der skal laves trygge byrum. Natcaféen brugere (hjemløse), Aktivitetscentret (SOF som driver Natcaféen), Væksthuset (nabovirksomhed), Arbejdsmarkedscentret (naboinstitution). I forbindelse med etablering af netværk på Sundholm fremkom ønsket om en bedre løsning vedrørende Natcaféens brugere, og brugerne og ansatte i Væksthuset og Arbejdsmarkedscentret. Aktivitetscentret, Center for Park og Natur, Københavns Ejendomme, Arbejdsmarkedscentret, Væksthuset, Projektgruppen er endnu ikke sammensat, men indtil videre har dialogen mellem partnerne en positiv effekt. Sundholmskvarterets Områdeløft Mads Faber Henriksen

11 tryghed i mørket tryghed i mørket suppegryde på dødsruten belysningsstrategi Mange unge pendler mellem Christianshavns metrostation og Christiania i påvirket tilstand. De unge, der besøger Christiania. Delte varm suppe ud og snakkede med de forbipasserende på hjørnet af Dronningensgade og Sankt Annæ Gade en fredag aften. Vor Frelsers Kirke og kontaktgruppen Det vilde liv. Suppeudskænkningen var populær og fungerede som et tryghedsskabende element på den ellers ikke særligt hyggelige Dødsrute. Lokaludvalgets medlemmer fik nogle gode snakke med både unge og ældre. Det behøver ikke at være stort og omfattende for at have effekt. Et gademøde er en god måde at møde de målgrupper, som lokaludvalget ellers ikke har kontakt til. Suppe er et hit hav rigeligt! Vær opmærksom på, at suppeuddelingen fører til egentlig dialog med de unge, og ikke bare er et gratis måltid. Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg Lene Bidstrup Christian Christensen Flere steder i Brønshøj-Husum og Tingbjerg henligger i mørke og opleves som utrygge af borgerne. Det er i mange tilfælde steder, hvor bedre belysning kan øge trygheden. Øget tryghed kan opnås med generel belysning, og nogle steder vil en kunstnerisk effektbelysning yderligere tilføje en ekstra oplevelse og atmosfære til gavn for trygheden, samt give en fornemmelse af, at stedet er underlagt en særlig opmærksomhed. Belysningsstrategien bygger på et belysningshieraki med tre betegnelser: Grundbelysningen er det primære lys, som viser vej. Supplerende grundbelysning er med til at gøre omgivelserne trygge, samt at oplyse funktionelle genstande såsom gadeinventar og dørtelefoner. Effektbelysningens primære formål er at skabe oplevelser og stemninger samt at fremhæve særlige bygninger og steder. Center for Bydesign, Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi har fået et seriøst debatoplæg, som vi kan arbejde videre med og gå i dialog med borgere om. Belysningsstrategien kan downloades her: Brønshøj Husum Lokaludvalg Kathrine Collin Hagan Brønshøj Husum Lokaludvalg natten er din / pas godt på hinanden 1) grundbelysning, 2) supplerende grundbelysning 3) effektbelysning. Nattelivet er et ofte debatteret emne i Indre By. Ved at skabe dialog med de unge, som færdes i nattelivet, kunne man sætte fokus på tryghed og hensynsfuld adfærd. Unge der går i byen i Indre By, primært i alderen år. Facebook-formidler fra Event Information til Danmark og restaurationsejere i Indre By. Omkring 200 spørgeskemabesvarelser og mange gode kommentarer fra de unge, f.eks. om hvilke konkrete områder/gader, de oplever som utrygge. Facebook kan være et effektivt og billigt kommunikationsredskab, når man skal nå de unge. Ved at indgå aftale med en ekstern samarbejdspartner, der er administrator for flere facebooksider henvendt til unge, blev vores spørgeskema eksponeret for unge i Københavnsområdet. Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg Lene Bidstrup Christian Christensen Udformede et spørgeskema, der skulle afdække de unges oplevelse af trygheden i Indre Bys natteliv. Spørgeskemaet blev formidlet til de unge primært via facebook, og svarpersonerne deltog i lodtrækningen om et gavekort til Billetlugen. Derudover blev der arrangeret en DJ-koncert i Ørstedsparken en eftermiddag

12 ungeinddragelse ungeinddragelse ringe i vandet børne og ungekonference At unge fra kvarteret havde uudnyttede potentialer, vi ville hjælpe til at frigøre. Unge tosprogede børn i alderen år fra den lokale folkeskole. Etablerede et coaching-projekt, hvor en lokal coach med stor erfaring i at coache unge, blev tilknyttet den lokale folkeskole igennem flere skoleår, hvor hun fulgte to klasser, med både coaching på klasseniveau, individuelt og i mindre grupper. Succeskriterierne var, at de unge: 1) skulle blive bedre til at samarbejde, 2) skulle tage ansvar for egne beslutninger, mål og handlinger, og 3) skulle blive motiveret til at fuldføre folkeskolen og fortsætte i videre uddannelse. Et samarbejde mellem den lokale coach Hanne Olsen, Klostervængets Heldagsskole (lærere, elever, inspektør, UU-vejleder og forældre) og Områdeløftet i Haraldsgadekvarteret. Små 50 tosprogede elever har deltaget i coachingforløbet, der løb over tre skoleår. 38 af dem over alle tre skoleår. Eleverne er efter eget udsagn blevet bedre til at samarbejde, lytte, lave lektier, håndtere konflikter, få bedre karakterer, at passe skole og komme til tiden. Lærerne oplyser, at de unge tager mere ansvar ved at komme til tiden, lytte, lave lektier, forstå egne reaktionsmønstre, samarbejde i klassen og håndtere konflikter. Helt konkret har projektet også betydet, at nogle af de unge er kommet ud af en spirende kriminel løbebane og nu trives godt i klassen og i familien. debatteater / film arrangement At skabe en debat internt blandt børn og unge om forbrydelse, straf, diskrimination mv. Unge fra år. Arrangerede debatteater for skoleklasser fra hele Valby samt filmfremvisning og debat (flere arrangementer). C:ntact (Betty Nansen Teatret), de lokale folkeskoler, klubber og lokalpolitiet. Vi fik skabt debat internt blandt unge, og vi blev klogere på de unges synspunkter. Kopier hele konceptet. Metodehæfte kan rekvireres hos Haraldsgadekvarterets Områdeløft eller hos coach Hanne Olsen Metodehæftet kan downloades: Inviter direkte gennem skoler / klubber og få nogle af de unges voksne med (eksempelvis klubpædagoger). Vær opmærksom på, at der kan være konflikter mellem unge fra forskellige steder i bydelen, så hvis alle inviteres, bør man tage højde for det. Områdeløftet Haraldsgadekvarteret Olsenenergy Hanne Olsen, Coach Valby Lokaludvalg Louise Lind De unges holdning var ikke kendt, så formålet var at give de unge mulighed for at komme frem med hvor/hvad de fandt utrygt ved bydelen, samt finde ud af, hvad de syntes var løsningen. Unge i bydelen (13-15 årige). Vi inviterede til en dag, hvor der var oplæg om utryghed/tryghed, der var workshop: identifikation af trygge/utrygge områder i bydelen, debat og afstemning om problematikker og løsninger. mobile byrum At få Sundholmskvarterets og Urbanplanens børn og unge i tale om egne behov og ønsker til lokalområdet, byrum, aktiviteter, fritid m.m. Unge hænger ud i gaderummet, og opfattes ofte af andre beboere som et problem eller en trussel. Gennem inddragelse og engagement ønskede vi at ændre både de unges syn på sig selv og andre lokale beboeres syn på kvarterets lokale unge. Børn og unge mellem 15 og 25 år fra Sundholmskvarteret og Urbanplanen Tog ud i lokalområdet 3 torsdage i træk (nov. 2011), for at møde de unge, hvor de selv er - i gaderummet. Amager Vest Lokaludvalg, DGI Storkøbenhavn, gadeplansmedarbejdere. SSP, skolerne, Per Vers og Per Larsen. Vi opnåede viden om, hvor i bydelen det ikke er trygt at færdes, inkl. løsningsforslag, som er blevet viderebehandlet efterfølgende i et projekt med street art. Kontakt til unge fra begge kvarterer samt dannelse af to ungeprojektgrupper (i alt 7 unge), der selv planlagde to arrangementer med i alt 100 deltagende børn og unge. Tilsammen over 3 torsdage deltog ca. 150 børn og unge. De unge blev medinddraget i lokalområdets arbejde og hørt i forhold til behov og ønsker for et fælles kvarter, der skal rumme børn/unge. Samtidig blev de unge anerkendt som en ressource i området. Den korte projekttid, dvs. at realisere en aktivitet i løbet af kun en uge, viste også børn og unge, at der er ting, der kan lade sig gøre her og nu, hvis de bare selv ønsker at bidrage og deltage. Resultatet har været en efterspørgsel på flere Mobile Byrum, hvor de unge kan bidrage med idéer og behov og engagement/ deltagelse. page110.html page125.html page197.html Vanløse Lokaludvalg Sarah Mughal Find en god facilitator, der kan omsætte tanke til handling, og som er vant til at arbejde med målgruppen. Involver gadeplandsmedarbejdere både af hensyn til ressourcer/flere hænder og deres kontakt til børn og unge og dermed formidling. Risikovurder byrummet for arrangementets placering hvordan skal der handles, hvis der kommer unge, som ikke er i målgruppen (yngre, ældre, kriminelle)? Skab genkendelighed ved at have f.eks. samme telt, ladcykel eller banner alle projektdage. Skab opmærksomhed gennem musik, lys, mad m.m. Giv de unge lov til at brainstorme og komme med egne idéer til arrangementer gør det på de unges præmisser. Glem egne professionelle/faglige forventninger. Giv ansvaret til de unge under selve afholdelsen af arrangementet rådgiv og hjælp praktisk til, når de unge beder om det. Sundholmskvarterets Områdeløft Iwona R. Abildgaard Partnerskabet Urbanplanen Søren Løkke

13 Lokaludvalg og områdefornyelser i København står bag mange gode lokale tryghedsskabende indsatser. Vi har samlet nogle af de mange gode eksempler i dette katalog. Københavns Kommunes lokale indsatser tager udgangspunkt i de lokale problemer og ressourcer. Læs mere om Sikker By og det lokale tryghedsskabende arbejde i København

LOKALT SIKKER BY arbejde. i København

LOKALT SIKKER BY arbejde. i København LOKALT SIKKER BY arbejde i København Erfaringskatalog LOKALT SIKKER BY arbejde i København Erfaringskatalog velkommen Lokaludvalg og områdefornyelser i København står bag mange gode lokale tryghedsskabende

Læs mere

LOKALT SIKKER BY ARBEJDE I KØBENHAVN ERFARINGSKATALOG

LOKALT SIKKER BY ARBEJDE I KØBENHAVN ERFARINGSKATALOG LOKALT SIKKER BY ARBEJDE I KØBENHAVN ERFARINGSKATALOG SIKKER BY VELKOMMEN VELKOMMEN LOKALUDVALG OG OMRÅDEFORNYELSER I KØBENHAVN STÅR BAG MANGE GODE LOKALE TRYGHEDSSKABENDE INDSATSER. VI HAR SAMLET NOGLE

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen OKF Sikker By Brønshøj-Husum Lokaludvalg Kobbelvænget 65 2700 Brønshøj Telefon 3881 1049 Direkte telefon 26771049 E-mail kch@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800176 Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42.

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42. Styregruppemøde REFERAT Onsdag 18. sep. 2013 kl. 17.00-19.00 - i s mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv. Tilstede fra styregruppen: Susanne Hjælm Nørregaard Afd. formand i Skovengen Birte Vestergaard Næstformand

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge.

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Dato: 26-11-2007 Sagsnr.: 2007-40002 Dok.nr.: 2007-441804 Bilag 1 Rammer for ressourcecenter på ydre Nørrebro Borgerrepræsentationen

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Lokalisering af P-Anlæg

Lokalisering af P-Anlæg Agenda 21 Center Indre Nørrebro Blegdamsvej 4B, 2200 København N. 35 30 19 24 Debat@norrebro.nu - www.norrebro.nu Lokalisering af P-Anlæg Indre Nørrebro Lokale parkeringsanlæg i Københavns indre brokvarterer

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Boligområders omdømme Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Formål med undersøgelsen I december 2013 gennemførte Center for Sikker By (Økonomiforvaltningen)

Læs mere

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale Amager Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab for

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Ansøgning om midler til en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby ( )

Ansøgning om midler til en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby ( ) Ansøgning om midler til en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby (2012-2014) Børne- og Ungdomsudvalget ønsker hermed at ansøge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om i alt 600.000 kr. til

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg Notat Den socialt bæredygtige by Strategioplæg I dette notat sættes den strategiske ramme for udviklingen af en plan for den socialt bæredygtige by. Notatet er struktureret på følgende måde: Først præsenteres

Læs mere

Guide til tryghedsvandringer

Guide til tryghedsvandringer Forfatter: Tine Sønderby. Guide til tryghedsvandringer S. 1 / 14 Lokale aktører Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup ISBN: 978-87-92966-10-0 April 2013 S. 2 / 14 Kopiering er tilladt

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde

Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde Tryghed og naboskab Tryghedsvandringer Gå tur i jeres boligområde og find utrygge steder, der kan forbedres. Det er en god metode, der både skaber

Læs mere

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Indhold Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum 1. Formål 2. Geografisk afgrænsning 3. Leverancer Bilag 1: Kort Bilag 2: Procesbeskrivelse

Læs mere

...37 2 +6...37 2 "...38 20 0*!*<) 0...38 2(!=*(!...38 2,...38 2...39 2"!#$%!&...41

...37 2 +6...37 2 ...38 20 0*!*<) 0...38 2(!=*(!...38 2,...38 2...39 2!#$%!&...41 2 ...4...5...5...6...7...9...11...11!...14 "!#$%!&...15 &'! #()*!...16 +, -...16!...20 "!#$%!&...20 4.2.3 &'! #()*!...20 +-...21 './0!& ).%&*...21!...22 "!#$%!&...22 &'! #()*!...23 +...23 1...24 2...25

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

FURESØ KOMMUNE. Referat. Ekstraordinært møde i Børneudvalget

FURESØ KOMMUNE. Referat. Ekstraordinært møde i Børneudvalget FURESØ KOMMUNE Referat Ekstraordinært møde i Børneudvalget Den 27. februar 2007 kl. 17.30, møde nr. 4 Mødested: mødelokale 14 F, Rådhustorvet 2, Farum Indholdsfortegnelse Til efterretning 1. Resultat af

Læs mere

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge S i d e 1 Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge Dette notat omhandler bruger- og borgerinddragelsen ved Kultur Christianshavn - Islands Brygges institutioner. Dokumentet

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Københavns Kommune DAB mrk. 1810.12 Center for Bydesign LFJ/mr Njalsgade 13 Direkte tlf. 77 32 02 59 1505 København V. Dato 5. oktober 2007 Projektansøgning

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe):

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe): Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe): Titel: Prags Have, fase 2 Formål: Projektet Prags Haves overordnede formål er at aktivere lokale beboere og institutioner i

Læs mere

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE LOKALPLAN KALVEBOD BRYGGE VEST II Bilag 6 Indhold 1. INTRODUKTION...3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 FORMÅL OG RAMMER... 4 1.3 DEMOGRAFI... 4 2. INDDRAGELSESAKTIVITETER... 5 2.1

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Midlertidige rekreative byrum Sagen kort fortalt

Midlertidige rekreative byrum Sagen kort fortalt Midlertidige rekreative byrum Byens Netværk arrangement 2009.06.10 Tekst: Charlotte Seidenberg, Teddy Olsen og Henriette Sofie Larsen Foto: Teddy Olsen Daglig leder af Byens Netværk Henriette Sofie Larsen

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.eu www.lundens.eu 11. oktober 2016 Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund Indkaldelse

Læs mere

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse 5 I Sundholmskvarteret lå en grund øde hen. Buske og træer voksede vildt, og store grupper af unge var de eneste, som brugte stedet. Det skabte utryghed. Samtidig var der brug for et grønt åndehul for

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen? KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for nye anlægsprojekter NOTAT Referat af møde i den lokale styregruppe den 22.9.14 Præsentation af ny projektleder fra KEJD Charlotte Møller præsenterede

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt!

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! 2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indledning De følgende sider er et sammenkog af den årsberetning, som Vollsmose

Læs mere

SSP beskrivelse af opgaverne p. t.

SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1 SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1. Gennemførelse af forebyggelses program: Skoleområdet http://www.ssp.furesoe.dk/skoleomraadet/forebyggendeundervsining.aspx 3 intromøder med lærere og klubmedarbejdere

Læs mere

Ugen der gik i projekt Social Balance Værebro Park - uge 6

Ugen der gik i projekt Social Balance Værebro Park - uge 6 Ugen der gik i projekt Social Balance Værebro Park - uge 6 Til interesserede i projekt Social Balance Nedenfor kan du i kort form læse om, hvad der gennem den sidste uge har rørt sig i og rundt om Sekretariatet

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Vi har derudover sendt mails og haft telefonkontakt til fritidshjem og fritidsklubber i bydelen, samt bydelens tre kulturhuse og biblioteker.

Vi har derudover sendt mails og haft telefonkontakt til fritidshjem og fritidsklubber i bydelen, samt bydelens tre kulturhuse og biblioteker. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling SKEMA Hvilke typer af borgerinddragelsesaktiviteter har Lokaludvalget gennemført i forbindelse med udpegning af utrygge steder i bydelen?

Læs mere

Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro

Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro Kira Baun og Henrik M. Larsen Forebyggelsescenter Nørrebro KL temadag 21-05-2015 Dagsorden 1. Hvem er vi og hvordan ser vores område ud? 2. Etablering

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Bilag X. Den decentrale organisering

Bilag X. Den decentrale organisering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Strukturudvalget 02-11-2012 Sagsnr. 2012-162993 Bilag X. Den decentrale organisering Indholdet i nærværende notat svarer til indholdet

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere