VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B"

Transkript

1 Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC /2012 Skal opbevares!

2 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger nøje for at undgå fare for mennesker og materielle skader. Forklaring til sikkerhedshenvisningerne Fare Dette tegn advarer mod personskader.! Dette tegn advarer mod materielle skader og miljøskader. Anvisninger med ordet indeholder ekstra informationer. Målgruppe Denne betjeningsvejledning henvender sig til varmeanlæggets brugere. Dette udstyr er ikke egnet til at blive anvendt af personer (inkl. børn) med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med mangel på erfaring og/eller viden, medmindre disse er under opsyn af en person, der kan tage ansvar for deres sikkerhed, eller har fået anvisninger om, hvordan udstyret skal anvendes.! Hold opsyn med børn. Sørg for, at børn ikke leger med udstyret. Fare Ukorrekt udførte arbejder på varmeanlægget kan medføre livstruende ulykker. Arbejder på gasinstallationer må kun udføres af installatører, som er godkendt til dette af det lokale gasforsyningsselskab. El-arbejder må kun udføres af elektrikere. Forholdsregler ved gaslugt Fare Udløbende gas kan medføre eksplosioner med meget alvorlige kvæstelser til følge. Tobaksrygning forbudt! Undgå åben ild og gnistdannelse. Tryk aldrig på kontakter til lys og elektriske apparater. Luk gasafspærringshanen. Åbn vinduer og døre. Evakuér farezonen. Ret henvendelse til et VVSfirma og en VVS-installatør. Afbryd strømforsyningen til bygningen fra et sikkert sted (uden for bygningen). Forholdsregler ved røggaslugt Fare Røggasser kan føre til livstruende forgiftninger. Sluk varmeanlægget. Udluft opstillingsstedet. Luk døre til opholdsrum. 2

3 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed (fortsat) Reaktion ved brand Fare Ved ild er der risiko for forbrænding og eksplosion. Sluk varmeanlægget. Luk afspærringsventilerne i brændstofledningerne. Anvend en godkendt ildslukker. Reaktion ved fejl på varmeanlægget Fare Fejlmeldinger henviser til defekter på varmeanlægget. Ikke udbedrede fejl kan have livstruende følger. Fejlmeldinger må ikke kvitteres flere gange med korte mellemrum. Kontakt VVS-firmaet, for at de kan analysere årsagen og udbedre defekten. Krav til kedelrummet Fare Lukkede friskluftåbninger fører til mangel på forbrændingsluft. Det fører til ufuldstændig forbrænding og dannelse af livstruende kulilte. Eksisterende friskluftåbninger må ikke dækkes til eller lukkes. Der må ikke foretages efterfølgende ændringer af de bygningsmæssige forhold, som kan påvirke den sikre drift (f.eks. ledningsføring, dækplader eller skillevægge). Fare Let antændelige væsker og materialer (f.eks. benzin, opløsnings- og rengøringsmidler, maling eller papir) kan udløse mindre eksplosioner og brand. Sådanne stoffer må ikke opbevares eller anvendes i kedelrummet eller i umiddelbar nærhed af varmeanlægget.! Ikke-tilladte omgivelsesbetingelser kan medføre skader på varmeanlægget og kan forhindre en sikker drift. Omgivelsestemperaturerne skal være over 0 C og under 35 C. Undgå luftforurening med CFC-gasser (f.eks. indeholdt i maling, opløsnings- og rengøringsmidler) og stærk støvforurening (f.eks. pga. slibearbejder). Undgå permanent høj luftfugtighed (f.eks. på grund af permanent tørring af vasketøj). Udluftningsaggregater Hvis der anvendes udstyr med udluftningsåbninger ud i det fri (emhætter, udluftningsaggregater, klimaapparater), kan der opstå undertryk på grund af udsugningen. Samtidig drift af kedlen kan medføre tilbagestrømning af røggasser. 3

4 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed (fortsat) Fare Samtidig drift af kedlen med udstyr med udsugningsføring ud i det fri kan medføre livstruende forgiftninger på grund af tilbagestrømning af røggasser. Foretag egnede foranstaltninger for at opnå en tilstrækkelig tilførsel af forbrændingsluft. Kontakt evt. Deres VVS-firma. Ekstra komponenter, reserve- og sliddele! Komponenter, som ikke er kontrolleret sammen med varmeanlægget, kan medføre skader på varmeanlægget eller forringelse af dets funktioner. Montering og udskiftning må udelukkende foretages af fagfolk. 4

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledende informationer Korrekt anvendelse... 8 Første idrifttagning... 8 Fagbegreber... 8 Deres anlæg er forindstillet... 9 Gode råd om energibesparelse Tips til større komfort Om betjeningen Åbning af regulering Betjeningsenhed Menuen Hjælp Symboler Basismenu Udvidet menu Sådan betjenes anlægget Driftsprogram Driftsprogrammer for opvarmning, varmt brugsvand, frostsikring Særlige driftsprogrammer Tidsprogram Indstilling af tidsprogram med eksemplet rumopvarmning Effektiv indstilling af tidsprogram Sletning af tidsfase Til- og frakobling Tilkobling af varmeanlægget Betjeningselementer ved åbnet dækpanel Frakobling af varmeanlægget Med frostsikringsovervågning Uden frostsikringsovervågning (ud-af-drifttagning) Rumopvarmning Rumtemperatur Indstilling af normal rumtemperatur til opvarmning Indstilling af sænket rumtemperatur til opvarmning Driftsprogram Indstilling af driftsprogram for opvarmning Tidsprogram Indstilling af tidsprogram for opvarmning Varmekarakteristik Indstilling af varmekarakteristikken Frakobling af rumopvarmning

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Komfortfunktion Partydrift Indstilling af Partydrift for opvarmning Afslutning af Partydrift Energibesparelsesfunktion Sparedrift Indstilling af Sparedrift for opvarmning Afslutning af Sparedrift Energibesparelsesfunktion Ferieprogram Indstilling af Ferieprogram for opvarmning Afbrydelse eller sletning af Ferieprogram Brugsvandsopvarmning Brugsvandstemperatur Driftsprogram Indstilling af driftsprogram til brugsvandsopvarmning Tidsprogram Indstilling af tidsprogram til brugsvandsopvarmning Ekstraordinær brugsvandsopvarmning uden for tidsprogrammet Indstilling af tidsprogram for cirkulationspumpen Frakobling af brugsvandsopvarmning Yderligere indstillinger Indstilling af kontrast på displayet Indstilling af lysstyrken for displaybelysningen Indtastning af navne på varmekredse Indstilling af foretrukket varmekreds for basismenu Indstilling af klokkeslæt og dato Indstilling af sprog Indstilling af temperaturenhed ( C/ F) Genetablering af fabriksindstilling Forespørgsler Forespørgsel på informationer Forespørgsel på servicemelding Forespørgsel på fejlmelding Servicetekniker-testkørsel Hvad skal man gøre? Rummene er for kolde Rummene er for varme Intet varmt brugs vand Det varme brugsvand er for varmt ã blinker, og Fejl vises

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (fortsat) ë blinker, og Service vises Der vises Betjening spærret Der vises Ekstern tilkobling Der vises Eksternt program Vedligeholdelse Bestilling af fyringsolie Fyringsoliekvalitet Fyringsolieadditiver Forbrændingsforbedrende midler Biobrændstoffer Bilag Oversigt over udvidet menu Forespørgselsmuligheder i Informationer Begrebsforklaringer Stikordsregister

8 Indledende informationer Korrekt anvendelse Det er kun korrekt at installere og anvende udstyret i lukkede varmesystemer i henhold til EN under hensyntagen til de tilhørende montage-, service- og betjeningsvejledninger. Det er udelukkende beregnet til opvarmning af kedelvand i drikkevandskvalitet. Den korrekte anvendelse forudsætter, at der er foretaget en stationær installation i forbindelse med anlægsspecifikt tilladte komponenter. Al anden brug skal frigives af producenten i de enkelte tilfælde. Fejlagtig brug af udstyret eller ukorrekt betjening (f.eks. hvis brugeren åbner udstyret) er forbudt og fører til ansvarsfraskrivelse. Der foreligger også fejlagtig brug, hvis komponenter i varmesystemet ændres i deres korrekte funktion (f.eks. på grund af lukning af røggas- og friskluftveje). Erhvervsmæssig eller industriel anvendelse med et andet formål end til bygningsopvarmning eller brugsvandsopvarmning anses for ukorrekt. Første idrifttagning Den første idrifttagning og tilpasningen af reguleringen til de lokale og bygningsmæssige forhold samt instruktion i betjening af anlægget skal foretages af et VVS-firma. Fagbegreber For bedre at kunne forstå Vitotronicreguleringens funktioner forklares enkelte fagbegreber nærmere. Disse fagbegreber er markeret på følgende måde: Yderligere informationer kan findes i kapitlet Begrebsforklaringer i bilaget. 8

9 Indledende informationer Deres anlæg er forindstillet Deres varmeanlæg er forindstillet fra fabrikken og dermed driftsklart: Rumopvarmning Mellem kl og opvarmes rummene med 20 C Rumtemperatur nominel (normal rumtemperatur). Mellem kl og 6.00 opvarmes rummene med 3 C Red. rumtemp. nominel (reduceret rumtemperatur, frostsikring). Brugsvandsopvarmning Mellem kl og opvarmes det kolde brugsvand til 50 C Varmtvandstemp. nominel. En evt. cirkulationspumpe er tilsluttet. Mellem kl og 5.30 efteropvarmes varmtvandsbeholderen ikke. En evt. cirkulationspumpe er frakoblet. En brugsvandsopvarmning, der er påbegyndt før kl , afsluttes. Frostsikring Deres kedel og varmtvandsbeholder er frostsikret. Vinter-/sommertidsindstilling Ændringen sker automatisk. Dato og klokkeslæt Dato og klokkeslæt indstilles af Deres VVS-firma. Deres VVS-firma kan ved første idrifttagning foretage yderligere indstillinger for Dem. De kan også ændre indstillingerne individuelt efter Deres ønsker. Strømsvigt Ved strømsvigt bibeholdes alle indstillinger. Efter en længere ud-af-drifttagning af varmeanlægget skal dato og klokkeslæt indstilles igen. 9

10 Indledende informationer Gode råd om energibesparelse Rumopvarmning Normal rumtemperatur ( Rumtemperatur nominel, se side 30): Undgå overopvarmning. For hver grad lavere rumtemperatur spares der op til 6 % på varmeudgifterne. Indstil ikke den normale rumtemperatur på over 20 C. Tidsprogram (se side 22): Opvarm rummene med normal rumtemperatur om dagen og sænket rumtemperatur om natten. Indstil dette via tidsprogrammet. Driftsprogram: Hvis De ikke har behov for rumopvarmning, skal De vælge et af følgende driftsprogrammer: Vælg Kun varmtvand (se side 37): Hvis De ikke ønsker rumopvarmning om sommeren, men har behov for varmt brugsvand. Afbrudt drift (se side 28): Hvis De i længere tid hverken ønsker at opvarme rummene eller har brug for varmt brugsvand. Kortvarigt fravær (se side 34): Sænk rumtemperaturen, f.eks. i forbindelse med en indkøbstur. Vælg i den forbindelse Sparedrift. Ferie (se side 35): Hvis De rejser bort, skal De indstille Ferieprogram : Rumtemperaturen sænkes, og brugsvandsopvarmningen frakobles. Ventilation: For at lufte ud skal termostatventilerne lukkes og vinduerne åbnes helt i kort tid. Persienner: Rul vinduernes persiennerne ned (hvis sådanne forefindes), når det bliver mørkt. Termostatventiler: Indstil termostatventilerne rigtigt. Radiatorer: Stil ikke noget umiddelbart foran radiatorerne og termostatventilerne. Brugsvandsopvarmning Cirkulationspumpe (se side 38): Lad kun cirkulationspumpen køre i de tidsrum, hvor der regelmæssigt tappes varmt brugsvand. Indstil dette via tidsprogrammet. Brugsvandsforbrug: Tag brusebad i stedet for karbad. Et brusebad kræver som regel mindre energi end et karbad. Kontakt Deres VVS-firma vedr. yderligere funktioner til energibesparelse på Vitotronic-reguleringen. 10

11 Indledende informationer Tips til større komfort Rumopvarmning Normal rumtemperatur ( Rumtemperatur nominel, se side 30): I basismenuen er det altid mulig at indstille den temperatur, som De ønsker. Foretrukket varmekreds (se side 41): Hvis Deres varmeanlæg består af flere varmekredse, kan De foretage de vigtigste indstillinger for en foretrukket varmekreds direkte i basismenuen. Tidsprogram (se side 22): Brug tidsprogrammet. I tidsprogrammet kan der indstilles tidsfaser med forskellige rumtemperaturer, f.eks. andre i løbet af dagen end i løbet af natten. Varmekarakteristik (se side 32): Ved hjælp af varmekarakteristikken kan varmeanlægget tilpasses individuelt til rummenes varmebehov. Ved korrekt indstilling sikres det, at den ønskede temperatur nås året rundt. Partydrift (se side 33): Indstil Partydrift, hvis rummene skal opvarmes med en temperatur, som afviger fra tidsprogrammet. Eksempel: Sidst på aftenen er der i tidsprogrammet indstillet sænket rumtemperatur, men gæsterne bliver længere. Brugsvandsopvarmning Tidsprogram (se side 22 og 38): Brug tidsprogrammet til brugsvandsopvarmningen. Brug tidsprogrammet til cirkulationspumpen. Der er varmt brugsvand til rådighed med den ønskede temperatur for de indstillede tidsfaser ved tappestederne. 11

12 Om betjeningen Åbning af regulering Afhængigt af reguleringstypen kan reguleringen have forskelligt udseende. Vitotronic 200, type KO1B A C B A Reguleringsoverdel med betjeningsenhed B Dækpanel C Kort betjeningsvejledning på dækpanelets inderside 12

13 Om betjeningen Åbning af regulering (fortsat) Vitotronic 200, type KO2B A B A Dækpanel B Kort betjeningsvejledning på dækpanelets inderside 13

14 Om betjeningen Åbning af regulering (fortsat) Vitotronic 200, type KW6B I det Tekniske informationsmateriale finder De en kort betjeningsvejledning. BA A Reguleringsoverdel med betjeningsenhed B Knap til ændring af overdelsposition Betjeningsenhed Alle indstillinger på Deres varmeanlæg kan De foretage centralt på reguleringens betjeningsenhed. Hvis der er installeret fjernbetjeninger i rummene, kan De også foretage indstillingerne via fjernbetjeningerne. Betjeningsvejledning til fjernbetjening 14

15 Om betjeningen Betjeningsenhed (fortsat) 14 C 21 C De kommer et trin tilbage i menuen eller afbryder en påbegyndt indstilling. Cursor-taster Til bladring i menuen eller indstilling af værdier. Der er to betjeningsniveauer til rådighed: Basismenuen: Se side 16. Den udvidede menu: Se side 18. OK De bekræfter Deres valg eller gemmer den foretagede indstilling. Til åbning af Hjælp (se næste kapitel) eller yderligere informationer vedr. den valgte menu. Til åbning af den udvidede menu. Hvis De ikke har foretaget indstillinger på betjeningsenheden i et par minutter, slår strømsparemodusen til (se side 19).. Menuen Hjælp De modtager oplysninger vedr. betjeningen i form af en kort vejledning. Sådan åbnes den korte vejledning: Strømsparemodus er slået til (se side 19): Tryk på tasten De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på tasten, indtil basismenuen vises (se side 16). Tryk på tasten 15

16 Om betjeningen Betjeningsenhed (fortsat) Symboler Symbolerne vises ikke hele tiden, men afhængigt af anlægsudførelsen og driftstilstanden. Visninger: Frostsikring er aktiv Rumopvarmning med normal rumtemperatur Rumopvarmning med sænket rumtemperatur Partydrift er aktiv Sparedrift er aktiv I forbindelse med solvarmeanlæg: Solvarmekredspumpen kører Varmekredse: Varmekreds... Driftsprogrammer:,, : Symbolernes betydning, se side 21. Meldinger: Fejl Vedligeholdelse Basismenu I basismenuen kan der indstilles og forespørges på den foretrukne varmekreds (D): Nominel rumtemperatur Driftsprogram Sådan åbnes basismenuen: Strømsparemodus er slået til (se side 19): Tryk på tasten OK. De befinder Dem i den udvidede menu (se side 18): Tryk på tasten, indtil basismenuen vises. 16

17 Om betjeningen Basismenu (fortsat) D A VK1 B C Kedeltemperatur 48 A Driftsprogram til den foretrukne varmekreds (D) B Aktuel udetemperatur C Nominel værdi for rumtemperatur for den foretrukne varmekreds (D) Indstillingerne for den foretrukne varmekreds kan også foretages i den udvidede menu (se side 18). Indstillinger for evt. yderligere tilsluttede varmekredse kan kun foretages i den udvidede menu. Deres VVS-firma kan spærre betjeningen til basismenuen. I dette tilfælde kan der hverken foretages indstillinger i basismenuen eller i den udvidede menu. D Foretrukket varmekreds (se side 41) Ingen visning, hvis der kun findes en varmekreds. Indstilling af driftsprogram for den foretrukne varmekreds Tryk på følgende taster: / for det ønskede driftsprogram. OK for at bekræfte. Indstilling af normal rumtemperatur for den foretrukne varmekreds Tryk på følgende taster: / for den ønskede værdi. OK for at bekræfte. 17

18 Om betjeningen Udvidet menu I den udvidede menu kan De foretage og forespørge på alle indstillinger fra funktionerne for Vitotronic-reguleringen, f.eks. indstilling af ferieprogram og tidsprogrammer. Menuoversigten findes på side 59. Deres VVS-firma kan spærre betjeningen til den udvidede menu. I dette tilfælde kan De kun foretage forespørgsel på service- og fejlmeldinger. Sådan åbnes den udvidede menu: Strømsparemodus er slået til (se side 19): Tryk på tasterne OK og efter hinanden. De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på tasten Menu E Opvarmning Varmtvand Solvarmeenergi Testkørsel Fortsæt med OK E Dialoglinje Sådan betjenes anlægget Hvis De ikke har foretaget indstillinger på betjeningsenheden i et par minutter, slår strømsparemodusen til. Displaybelysningens lysstyrke bliver svagere. 18

19 Om betjeningen Sådan betjenes anlægget (fortsat) Strømsparemodus B C B Aktuel udetemperatur 1. Tryk på tasten OK. De kommer til basismenuen (se side 16). 2. Tryk på tasten De kommer til den udvidede menu (se side 18). Det valgte menupunkt er fremhævet med hvid baggrund. I dialoglinjen E (se illustrationen på side 18) får De de nødvendige handlingsanvisninger. C Nominel rumtemperatur På den følgende illustration vises fremgangsmåden med indstillingen af nominel rumtemperatur som eksempel. Illustrationen indeholder indstillingen uden og med valg af varmekredsen samt forskellige dialoglinjer. Indstillingerne for rumopvarmning kan foretages for hver varmekreds. Derfor er det nødvendigt, at De vælger den ønskede varmekreds, før de pågældende indstillinger (f.eks. rumtemperatur) foretages. 19

20 Om betjeningen Sådan betjenes anlægget (fortsat) VK Kedeltemperatur 48 Menu Opvarmning Varmtvand Solenergi Testkørsel Fortsæt med OK OK Varmekreds 1 Ù VK1 Ú Partydrift ê Sparedrift ê Rumtemperatur nominel Red. rumtemp. nominel Fortsæt med OK v/ v Ú Valg af varmekreds Ù VK2 Ú Er valgt Varmekreds 2 OK / v/ v Varmekreds 1 VK1 Varmekreds 2 Ù VK1 VK2 Ú Partydrift Sparedrift Rumtemperatur nominel OK ê ê Partydrift Sparedrift Rumtemperatur nominel ê ê Red. rumtemp. nominel Red. rumtemp. nominel Fortsæt med OK Fortsæt med OK OK OK Rumtemperatur nominel VK1 Rumtemperatur nominel VK Ændring med ( V eller v Ændring med ( V eller v Rumtemperatur nominel VK1 Rumtemperatur nominel VK Overtag med OK Overtag med OK OK OK Rumtemperatur nominel VK1 Rumtemperatur nominel VK Overtaget Overtaget 20

21 Om betjeningen Driftsprogram Driftsprogrammer for opvarmning, varmt brugsvand, frostsikring Symbol Driftsprogram Funktion Rumopvarmning og brugsvandsopvarmning Opvarmning og varmtvand Rummene for den valgte varmekreds opvarmes i henhold til indstillingerne for rumtemperaturen og tidsprogrammet (se kapitlet Rumopvarmning ). Det varme brugsvand opvarmes i henhold til indstillingerne for brugsvandstemperatur og tidsprogrammet (se kapitlet Brugsvandsopvarmning ). Brugsvandsopvarmning Kun varmtvand Det varme brugsvand opvarmes i henhold til indstillingerne for brugsvandstemperatur og tidsprogrammet (se kapitlet Brugsvandsopvarmning ). Ingen rumopvarmning. Frostsikring er aktiv. Frostsikring Afbrudt drift Ingen rumopvarmning. Ingen brugsvandsopvarmning. Frostsikring af kedlen og varmtvandsbeholderen er aktiv. 21

22 Om betjeningen Driftsprogram (fortsat) Særlige driftsprogrammer Visning i basismenuen Gulvtørring Kedeltemperatur F VK1 40 Eksternt program Driftsprogrammet blev omstillet vha. et kommunikationsinterface (f.eks. Vitocom 100). Ferieprogram Se side 35. I den udvidede menu kan De aflæse det aktuelle driftsprogram under Information (se side 44). Særlige driftsprogrammer F: Gulvtørring Denne funktionen aktiveres af VVS-firmaet. Gulvet tørres korrekt iht. materialet efter et fast indstillet tidsprogram (temperatur-tids-profil). Deres indstillinger for rumopvarmningen har ingen betydning for gulvtørringens varighed. Ekstern tilkobling Deres Vitotronic-regulering styres af en overordnet regulering. Tidsprogram Efterfølgende forklares fremgangsmåden for indstillingen af et tidsprogram. De særlige forhold for de enkelte tidsprogrammer er beskrevet i de pågældende kapitler. Der kan indstilles et tidsprogram for følgende funktioner: Rumopvarmning (se side 31) Brugsvandsopvarmning (se side 37) Cirkulationspumpe til varmt brugsvand (se side 38) 22

23 Om betjeningen Tidsprogram (fortsat) I tidsprogrammet inddeles dagen i afsnit, såkaldte tidsfaser. De bestemmer, hvad der skal ske i disse tidsfaser, f.eks. hvornår rummene skal opvarmes med normal rumtemperatur. De kan indstille tidsprogrammet individuelt, ens eller forskelligt for alle ugedage. Der kan vælges op til 4 tidsfaser pr. dag. For hver tidsfase indstilles der et starttidspunkt og et sluttidspunkt. Den valgte tidsfase vises som en hvid bjælke i tidsdiagrammet. Længden på disse tilpasses derefter i tidsdiagrammet. I den udvidede menu kan De forespørge på tidsprogrammerne under Information (se side 44). Indstilling af tidsprogram med eksemplet rumopvarmning Udvidet menu: Opvarmning 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Tidsprogram opvarmning 5. Vælg tidsrum eller ugedag. 6. Vælg en tidsfase mellem! og $. Den valgte tidsfase vises som en hvid bjælke i tidsdiagrammet. 7. Indstil start- og sluttidspunkt for den pågældende tidsfase. Længden på den hvide bjælke i tidsdiagrammet tilpasses i overensstemmelse hermed. 8. Tryk på for at forlade menuen. Hvis De ønsker at afbryde indstillingen af en tidsfase, skal De trykke på, indtil den ønskede visning bliver vist. Eksempel på tidsfaser i tidsprogrammet til rumopvarmning!? Opvarmning Man-fre? 16:30-23:00 u VK ! 05:00-08:30 u Normal Normal Vælg med ( Tidsprogram for tidsrummet Mandag fredag ( Ma-Fr ) Tidsfase!: Kl. 05:00 til 08:30 Tidsfase?: Kl. 16:30 til 23:00 Mellem disse tidsfaser foretages der rumopvarmning med sænket temperatur. 23

24 Om betjeningen Tidsprogram (fortsat) Effektiv indstilling af tidsprogram Hvis De ønsker at indstille et andet tidsprogram for kun én ugedag, gøres dette på følgende måde. Eksempel: De ønsker at indstille et andet tidsprogram for mandag: 1. Vælg tidsrummet Mandag-søndag, og indstil tidsprogrammet. Tidsprogram opvarmn. VK1 Mandag-søndag êç Mandag-fredag ê Lørdag-søndag ê Mandag Vælg med ( Fluebenet er altid indstillet på perioderne med samme tidsfaser. Fabriksindstilling: Ens for alle ugedage, derfor er der flueben ved Mandag-søndag. 2. Vælg derefter Mandag, og indstil tidsprogrammet for denne dag. Fluebenet sættes ved perioden Lørdag-søndag, da det kun er denne periode, der stemmer overens med de indstillede tidsfaser. Tidsprogram opvarmn. VK1 Mandag-søndag Mandag-fredag Lørdag-søndag Mandag Vælg med ( ê ê êç 24

25 Om betjeningen Tidsprogram (fortsat) Sletning af tidsfase Indstil det samme klokkeslæt for sluttidspunktet som for starttidspunktet. eller Vælg en indstilling for starttidspunktet før kl. 00:00. På displayet vises der for den valgte tidsfase - - : - -. Opvarmning Man-fre VK ? - -: :- - u Normal - -: :- - u Normal Overtag med OK 25

26 Til- og frakobling Tilkobling af varmeanlægget Betjeningselementer ved åbnet dækpanel Dækpanel, se side 12. Vitotronic 200, type KO1B 14 C 21 C AB C D E FG A Fejlvisning (rød) B Driftskontrollampe (grøn) C TÜV-tast (kun til serviceformål) D Termostat E Reset overkogstermostat F Netafbryder G Dækpanel 26

27 Til- og frakobling Tilkobling af varmeanlægget (fortsat) Vitotronic 200, type KO2B A B C D A Fejlvisning (rød) B Driftskontrollampe (grøn) C Netafbryder D Reset overkogstermostat Vitotronic 200, type KW6B R AB A Fejlvisning (rød) B Driftskontrollampe (grøn) C C Resettast D Netafbryder D Nærmere informationer kan fås hos Deres VVS-firma: Kedeltype og tilhørende reguleringstype Højde af det påkrævede anlægstryk Placering af manometer, afspærringsventil, gasafspærringshane, ventilations- og udluftningsåbninger 1. Kontrollér varmeanlæggets tryk på manometeret. Hvis trykket på varmeanlægget er for lavt, fyld vand på eller kontakt Deres VVS-firma. 2. Ved kedler til rumluftafhængig drift: Kontrollér, om ventilations- og udluftningsåbningerne i opstillingsrummet er åbne og frie. Forbrændingsluften fås ved rumluftafhængig drift fra opstillingsrummet. 3. Åbn afspærringsventilerne på olieledningerne (på tank og filter), eller åben gasafspærringshanen. 27

28 Til- og frakobling Tilkobling af varmeanlægget (fortsat) 4. Tilslut netspændingen, f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder. 5. Tilkobl netafbryderen (se side 26 og 27). Efter kort tid vises basismenuen på displayet (se side 16), og den grønne driftskontrollampe lyser. Deres varmeanlæg og fjernbetjeningerne, hvis de forefindes, er nu driftsklare. Frakobling af varmeanlægget Med frostsikringsovervågning Vælg for hver varmekreds driftsprogrammet Afbrudt drift. Ingen rumopvarmning. Ingen brugsvandsopvarmning. Frostsikring af kedlen og varmtvandsbeholderen er aktiv. For den foretrukne varmekreds Basismenu 1. / for driftsprogrammet Afbrudt drift 2. OK for at bekræfte. 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Driftsprogram 5. Afbrudt drift Pumperne tilkobles automatisk kortvarigt en gang i døgnet, så de ikke sætter sig fast. Afslutning af driftsprogrammet Afbrudt drift Vælg et andet driftsprogram. For alle varmekredse Udvidet menu Opvarmning Uden frostsikringsovervågning (ud-af-drifttagning) 1. Frakobl netafbryderen (se side 26 og 27). 2. Luk afspærringsventilerne på olieledningerne (på tank og filter) eller luk gasafspærringshanen. 3. Afbryd varmeanlægget, så det er spændingsfrit, f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder. 28

29 Til- og frakobling Frakobling af varmeanlægget (fortsat)! Hvis der forventes udetemperaturer på under 3 C, skal der foretages egnede foranstaltninger i forbindelse med frostsikring af varmeanlægget. Kontakt evt. Deres VVSfirma. Henvisninger vedr. længere tids udaf-drifttagning Da pumperne ikke er forsynet med spænding, kan de sætte sig fast. Det kan være nødvendigt at indstille dato og klokkeslæt igen (se side 41). 29

30 Rumopvarmning Rumtemperatur Yderligere informationer kan findes i kapitlet Begrebsforklaringer i bilaget. Indstilling af normal rumtemperatur til opvarmning Fabriksindstilling: 20 C For den foretrukne varmekreds 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Rumtemperatur nominel 5. Indstil den ønskede værdi. Basismenu 1. / for den ønskede værdi. 2. OK for at bekræfte. For alle varmekredse Udvidet menu Opvarmning Indstilling af sænket rumtemperatur til opvarmning Fabriksindstilling: 3 C Udvidet menu Opvarmning 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Red. rumtemp. nominel 5. Indstil den ønskede værdi. Rumopvarmning med denne temperatur: Mellem tidsfaserne for den normale opvarmning (se side 31). I ferieprogrammet (se side 35). Driftsprogram Yderligere informationer kan findes i kapitlet Begrebsforklaringer i bilaget. 30

31 Rumopvarmning Driftsprogram (fortsat) Indstilling af driftsprogram for opvarmning For den foretrukne varmekreds Basismenu 1. / for driftsprogrammet: Opvarmning og varmtvand eller Opvarmning 2. OK for at bekræfte. 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Driftsprogram 5. F.eks. Opvarmning og varmtvand eller Opvarmning Anvisninger til driftsprogrammerne, se side 21. For alle varmekredse Udvidet menu Opvarmning Tidsprogram Yderligere informationer kan findes i kapitlet Begrebsforklaringer i bilaget. Indstilling af tidsprogram for opvarmning Fabriksindstilling: En tidsfase fra kl. 06:00 til 22:00 for alle ugedage. Udvidet menu: Opvarmning 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Tidsprogram opvarmning 5. Indstil de ønskede tidsfaser. Fremgangsmåde for indstilling af et tidsprogram, se side 22. Vær i forbindelse med indstillingen opmærksom på, at varmeanlægget skal bruge noget tid for at opvarme rummene til den ønskede temperatur. 31

32 Rumopvarmning Varmekarakteristik Yderligere informationer kan findes i kapitlet Begrebsforklaringer i bilaget. Indstilling af varmekarakteristikken Fabriksindstilling: Hældning : 1,4 Varmekarakteristikkens Niveau: 0 Udvidet menu: Opvarmning 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Varmekurve 5. Hældning eller Niveau 6. Indstil den ønskede værdi. Ved at trykke på tasten? får De besked om, hvornår og hvordan De ændrer hældning og niveau for varmekarakteristikken. Varmekarakteristik 100 C 23 C 41 C 55 C 68 C VK1 81 C Hældning 1,5 Ændre med ( De tilhørende nominelle værdier for varmekredsens fremløbstemperaturer, som afhænger af de forskellige udetemperaturer (fremgår af den vandrette akse), er fremhævet med hvid baggrund. Eksempel: Ændring af varmekarakteristikkens hældning til 1,5 Et diagram viser ændringen i varmekarakteristikken på en overskuelig måde, så snart De ændrer værdien for hældningen eller niveauet. 32

33 Rumopvarmning Frakobling af rumopvarmning For den foretrukne varmekreds Basismenu 1. / for driftsprogrammet: Kun varmtvand (ingen rumopvarmning) eller Afbrudt drift (frostsikring er aktiv) 2. OK for at bekræfte. 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Driftsprogram 5. Kun varmtvand (ingen rumopvarmning) eller Afbrudt drift (frostsikring er aktiv) For alle varmekredse Udvidet menu Opvarmning Komfortfunktion Partydrift Indstilling af Partydrift for opvarmning Udvidet menu Opvarmning 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Partydrift 5. Indstil den ønskede rumtemperatur for Partydrift. Partydrift 23 VK1 Ændre med ( Visning i basismenuen 14 C 21 C VK1 Kedeltemperatur 48 C Visningen af den indstillede rumtemperatur ændrer sig ikke. 33

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares!

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares! Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl DA Betjeningsvejledning SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl MultiControl 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Dokumentets formål 6 1.2 Håndtering af dette dokument 6 1.3 Anvendelse

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme Til brugeren/til VVS-installatøren Betjeningsvejledning/installationsvejledning auromatic 620 Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme DK VRS 620 For brugeren Betjeningsvejledning

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren Servicevejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Forord Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (01/2009) DK Indholdsfortegnelse 1 Kort oversigt 5 1.1 Tasteoversigt 5 1.2 Standardvisning 6 1.3 Kort

Læs mere

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw Datablad est.nr. og priser: se prislisten VITOLADENS 300-T Type VW3 Dybtemperatur-oliekedel med kondenserende oliekedelvarmeveksler

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Betjeningsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

VIESMANN. Datablad VITOROND 200. Lavtemperatur-olie-/gaskedel. 125 til 270 kw. Best.nr. og priser: Se prislisten. Type VD2A

VIESMANN. Datablad VITOROND 200. Lavtemperatur-olie-/gaskedel. 125 til 270 kw. Best.nr. og priser: Se prislisten. Type VD2A VIESMANN VITOROND 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 125 til 270 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOROND 200 Type VD2A Som blok eller som løse elementer Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

ecotec VC VCW DK, SE, NO

ecotec VC VCW DK, SE, NO ecotec VC VCW DK, SE, NO For brugeren Betjeningsvejledning ecotec pro/plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik VC VCW DK Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber... 3 Anbefalet tilbehør... 3 Henvisninger

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Quick guide og nyttig information

Quick guide og nyttig information Quick guide og nyttig information Tillykke med din Webasto bilvarmer! Denne quick guide indeholder vigtig information omkring betjening af din Webasto bilvarmer samt gode råd til, hvordan du opnår det

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Rumcontroller RC20 Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 7 747 006 251 08/2006 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere