VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B"

Transkript

1 Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC /2012 Skal opbevares!

2 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger nøje for at undgå fare for mennesker og materielle skader. Forklaring til sikkerhedshenvisningerne Fare Dette tegn advarer mod personskader.! Dette tegn advarer mod materielle skader og miljøskader. Anvisninger med ordet indeholder ekstra informationer. Målgruppe Denne betjeningsvejledning henvender sig til varmeanlæggets brugere. Dette udstyr er ikke egnet til at blive anvendt af personer (inkl. børn) med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med mangel på erfaring og/eller viden, medmindre disse er under opsyn af en person, der kan tage ansvar for deres sikkerhed, eller har fået anvisninger om, hvordan udstyret skal anvendes.! Hold opsyn med børn. Sørg for, at børn ikke leger med udstyret. Fare Ukorrekt udførte arbejder på varmeanlægget kan medføre livstruende ulykker. Arbejder på gasinstallationer må kun udføres af installatører, som er godkendt til dette af det lokale gasforsyningsselskab. El-arbejder må kun udføres af elektrikere. Forholdsregler ved gaslugt Fare Udløbende gas kan medføre eksplosioner med meget alvorlige kvæstelser til følge. Tobaksrygning forbudt! Undgå åben ild og gnistdannelse. Tryk aldrig på kontakter til lys og elektriske apparater. Luk gasafspærringshanen. Åbn vinduer og døre. Evakuér farezonen. Ret henvendelse til et VVSfirma og en VVS-installatør. Afbryd strømforsyningen til bygningen fra et sikkert sted (uden for bygningen). Forholdsregler ved røggaslugt Fare Røggasser kan føre til livstruende forgiftninger. Sluk varmeanlægget. Udluft opstillingsstedet. Luk døre til opholdsrum. 2

3 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed (fortsat) Reaktion ved brand Fare Ved ild er der risiko for forbrænding og eksplosion. Sluk varmeanlægget. Luk afspærringsventilerne i brændstofledningerne. Anvend en godkendt ildslukker. Reaktion ved fejl på varmeanlægget Fare Fejlmeldinger henviser til defekter på varmeanlægget. Ikke udbedrede fejl kan have livstruende følger. Fejlmeldinger må ikke kvitteres flere gange med korte mellemrum. Kontakt VVS-firmaet, for at de kan analysere årsagen og udbedre defekten. Krav til kedelrummet Fare Lukkede friskluftåbninger fører til mangel på forbrændingsluft. Det fører til ufuldstændig forbrænding og dannelse af livstruende kulilte. Eksisterende friskluftåbninger må ikke dækkes til eller lukkes. Der må ikke foretages efterfølgende ændringer af de bygningsmæssige forhold, som kan påvirke den sikre drift (f.eks. ledningsføring, dækplader eller skillevægge). Fare Let antændelige væsker og materialer (f.eks. benzin, opløsnings- og rengøringsmidler, maling eller papir) kan udløse mindre eksplosioner og brand. Sådanne stoffer må ikke opbevares eller anvendes i kedelrummet eller i umiddelbar nærhed af varmeanlægget.! Ikke-tilladte omgivelsesbetingelser kan medføre skader på varmeanlægget og kan forhindre en sikker drift. Omgivelsestemperaturerne skal være over 0 C og under 35 C. Undgå luftforurening med CFC-gasser (f.eks. indeholdt i maling, opløsnings- og rengøringsmidler) og stærk støvforurening (f.eks. pga. slibearbejder). Undgå permanent høj luftfugtighed (f.eks. på grund af permanent tørring af vasketøj). Udluftningsaggregater Hvis der anvendes udstyr med udluftningsåbninger ud i det fri (emhætter, udluftningsaggregater, klimaapparater), kan der opstå undertryk på grund af udsugningen. Samtidig drift af kedlen kan medføre tilbagestrømning af røggasser. 3

4 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed (fortsat) Fare Samtidig drift af kedlen med udstyr med udsugningsføring ud i det fri kan medføre livstruende forgiftninger på grund af tilbagestrømning af røggasser. Foretag egnede foranstaltninger for at opnå en tilstrækkelig tilførsel af forbrændingsluft. Kontakt evt. Deres VVS-firma. Ekstra komponenter, reserve- og sliddele! Komponenter, som ikke er kontrolleret sammen med varmeanlægget, kan medføre skader på varmeanlægget eller forringelse af dets funktioner. Montering og udskiftning må udelukkende foretages af fagfolk. 4

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledende informationer Korrekt anvendelse... 8 Første idrifttagning... 8 Fagbegreber... 8 Deres anlæg er forindstillet... 9 Gode råd om energibesparelse Tips til større komfort Om betjeningen Åbning af regulering Betjeningsenhed Menuen Hjælp Symboler Basismenu Udvidet menu Sådan betjenes anlægget Driftsprogram Driftsprogrammer for opvarmning, varmt brugsvand, frostsikring Særlige driftsprogrammer Tidsprogram Indstilling af tidsprogram med eksemplet rumopvarmning Effektiv indstilling af tidsprogram Sletning af tidsfase Til- og frakobling Tilkobling af varmeanlægget Betjeningselementer ved åbnet dækpanel Frakobling af varmeanlægget Med frostsikringsovervågning Uden frostsikringsovervågning (ud-af-drifttagning) Rumopvarmning Rumtemperatur Indstilling af normal rumtemperatur til opvarmning Indstilling af sænket rumtemperatur til opvarmning Driftsprogram Indstilling af driftsprogram for opvarmning Tidsprogram Indstilling af tidsprogram for opvarmning Varmekarakteristik Indstilling af varmekarakteristikken Frakobling af rumopvarmning

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Komfortfunktion Partydrift Indstilling af Partydrift for opvarmning Afslutning af Partydrift Energibesparelsesfunktion Sparedrift Indstilling af Sparedrift for opvarmning Afslutning af Sparedrift Energibesparelsesfunktion Ferieprogram Indstilling af Ferieprogram for opvarmning Afbrydelse eller sletning af Ferieprogram Brugsvandsopvarmning Brugsvandstemperatur Driftsprogram Indstilling af driftsprogram til brugsvandsopvarmning Tidsprogram Indstilling af tidsprogram til brugsvandsopvarmning Ekstraordinær brugsvandsopvarmning uden for tidsprogrammet Indstilling af tidsprogram for cirkulationspumpen Frakobling af brugsvandsopvarmning Yderligere indstillinger Indstilling af kontrast på displayet Indstilling af lysstyrken for displaybelysningen Indtastning af navne på varmekredse Indstilling af foretrukket varmekreds for basismenu Indstilling af klokkeslæt og dato Indstilling af sprog Indstilling af temperaturenhed ( C/ F) Genetablering af fabriksindstilling Forespørgsler Forespørgsel på informationer Forespørgsel på servicemelding Forespørgsel på fejlmelding Servicetekniker-testkørsel Hvad skal man gøre? Rummene er for kolde Rummene er for varme Intet varmt brugs vand Det varme brugsvand er for varmt ã blinker, og Fejl vises

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (fortsat) ë blinker, og Service vises Der vises Betjening spærret Der vises Ekstern tilkobling Der vises Eksternt program Vedligeholdelse Bestilling af fyringsolie Fyringsoliekvalitet Fyringsolieadditiver Forbrændingsforbedrende midler Biobrændstoffer Bilag Oversigt over udvidet menu Forespørgselsmuligheder i Informationer Begrebsforklaringer Stikordsregister

8 Indledende informationer Korrekt anvendelse Det er kun korrekt at installere og anvende udstyret i lukkede varmesystemer i henhold til EN under hensyntagen til de tilhørende montage-, service- og betjeningsvejledninger. Det er udelukkende beregnet til opvarmning af kedelvand i drikkevandskvalitet. Den korrekte anvendelse forudsætter, at der er foretaget en stationær installation i forbindelse med anlægsspecifikt tilladte komponenter. Al anden brug skal frigives af producenten i de enkelte tilfælde. Fejlagtig brug af udstyret eller ukorrekt betjening (f.eks. hvis brugeren åbner udstyret) er forbudt og fører til ansvarsfraskrivelse. Der foreligger også fejlagtig brug, hvis komponenter i varmesystemet ændres i deres korrekte funktion (f.eks. på grund af lukning af røggas- og friskluftveje). Erhvervsmæssig eller industriel anvendelse med et andet formål end til bygningsopvarmning eller brugsvandsopvarmning anses for ukorrekt. Første idrifttagning Den første idrifttagning og tilpasningen af reguleringen til de lokale og bygningsmæssige forhold samt instruktion i betjening af anlægget skal foretages af et VVS-firma. Fagbegreber For bedre at kunne forstå Vitotronicreguleringens funktioner forklares enkelte fagbegreber nærmere. Disse fagbegreber er markeret på følgende måde: Yderligere informationer kan findes i kapitlet Begrebsforklaringer i bilaget. 8

9 Indledende informationer Deres anlæg er forindstillet Deres varmeanlæg er forindstillet fra fabrikken og dermed driftsklart: Rumopvarmning Mellem kl og opvarmes rummene med 20 C Rumtemperatur nominel (normal rumtemperatur). Mellem kl og 6.00 opvarmes rummene med 3 C Red. rumtemp. nominel (reduceret rumtemperatur, frostsikring). Brugsvandsopvarmning Mellem kl og opvarmes det kolde brugsvand til 50 C Varmtvandstemp. nominel. En evt. cirkulationspumpe er tilsluttet. Mellem kl og 5.30 efteropvarmes varmtvandsbeholderen ikke. En evt. cirkulationspumpe er frakoblet. En brugsvandsopvarmning, der er påbegyndt før kl , afsluttes. Frostsikring Deres kedel og varmtvandsbeholder er frostsikret. Vinter-/sommertidsindstilling Ændringen sker automatisk. Dato og klokkeslæt Dato og klokkeslæt indstilles af Deres VVS-firma. Deres VVS-firma kan ved første idrifttagning foretage yderligere indstillinger for Dem. De kan også ændre indstillingerne individuelt efter Deres ønsker. Strømsvigt Ved strømsvigt bibeholdes alle indstillinger. Efter en længere ud-af-drifttagning af varmeanlægget skal dato og klokkeslæt indstilles igen. 9

10 Indledende informationer Gode råd om energibesparelse Rumopvarmning Normal rumtemperatur ( Rumtemperatur nominel, se side 30): Undgå overopvarmning. For hver grad lavere rumtemperatur spares der op til 6 % på varmeudgifterne. Indstil ikke den normale rumtemperatur på over 20 C. Tidsprogram (se side 22): Opvarm rummene med normal rumtemperatur om dagen og sænket rumtemperatur om natten. Indstil dette via tidsprogrammet. Driftsprogram: Hvis De ikke har behov for rumopvarmning, skal De vælge et af følgende driftsprogrammer: Vælg Kun varmtvand (se side 37): Hvis De ikke ønsker rumopvarmning om sommeren, men har behov for varmt brugsvand. Afbrudt drift (se side 28): Hvis De i længere tid hverken ønsker at opvarme rummene eller har brug for varmt brugsvand. Kortvarigt fravær (se side 34): Sænk rumtemperaturen, f.eks. i forbindelse med en indkøbstur. Vælg i den forbindelse Sparedrift. Ferie (se side 35): Hvis De rejser bort, skal De indstille Ferieprogram : Rumtemperaturen sænkes, og brugsvandsopvarmningen frakobles. Ventilation: For at lufte ud skal termostatventilerne lukkes og vinduerne åbnes helt i kort tid. Persienner: Rul vinduernes persiennerne ned (hvis sådanne forefindes), når det bliver mørkt. Termostatventiler: Indstil termostatventilerne rigtigt. Radiatorer: Stil ikke noget umiddelbart foran radiatorerne og termostatventilerne. Brugsvandsopvarmning Cirkulationspumpe (se side 38): Lad kun cirkulationspumpen køre i de tidsrum, hvor der regelmæssigt tappes varmt brugsvand. Indstil dette via tidsprogrammet. Brugsvandsforbrug: Tag brusebad i stedet for karbad. Et brusebad kræver som regel mindre energi end et karbad. Kontakt Deres VVS-firma vedr. yderligere funktioner til energibesparelse på Vitotronic-reguleringen. 10

11 Indledende informationer Tips til større komfort Rumopvarmning Normal rumtemperatur ( Rumtemperatur nominel, se side 30): I basismenuen er det altid mulig at indstille den temperatur, som De ønsker. Foretrukket varmekreds (se side 41): Hvis Deres varmeanlæg består af flere varmekredse, kan De foretage de vigtigste indstillinger for en foretrukket varmekreds direkte i basismenuen. Tidsprogram (se side 22): Brug tidsprogrammet. I tidsprogrammet kan der indstilles tidsfaser med forskellige rumtemperaturer, f.eks. andre i løbet af dagen end i løbet af natten. Varmekarakteristik (se side 32): Ved hjælp af varmekarakteristikken kan varmeanlægget tilpasses individuelt til rummenes varmebehov. Ved korrekt indstilling sikres det, at den ønskede temperatur nås året rundt. Partydrift (se side 33): Indstil Partydrift, hvis rummene skal opvarmes med en temperatur, som afviger fra tidsprogrammet. Eksempel: Sidst på aftenen er der i tidsprogrammet indstillet sænket rumtemperatur, men gæsterne bliver længere. Brugsvandsopvarmning Tidsprogram (se side 22 og 38): Brug tidsprogrammet til brugsvandsopvarmningen. Brug tidsprogrammet til cirkulationspumpen. Der er varmt brugsvand til rådighed med den ønskede temperatur for de indstillede tidsfaser ved tappestederne. 11

12 Om betjeningen Åbning af regulering Afhængigt af reguleringstypen kan reguleringen have forskelligt udseende. Vitotronic 200, type KO1B A C B A Reguleringsoverdel med betjeningsenhed B Dækpanel C Kort betjeningsvejledning på dækpanelets inderside 12

13 Om betjeningen Åbning af regulering (fortsat) Vitotronic 200, type KO2B A B A Dækpanel B Kort betjeningsvejledning på dækpanelets inderside 13

14 Om betjeningen Åbning af regulering (fortsat) Vitotronic 200, type KW6B I det Tekniske informationsmateriale finder De en kort betjeningsvejledning. BA A Reguleringsoverdel med betjeningsenhed B Knap til ændring af overdelsposition Betjeningsenhed Alle indstillinger på Deres varmeanlæg kan De foretage centralt på reguleringens betjeningsenhed. Hvis der er installeret fjernbetjeninger i rummene, kan De også foretage indstillingerne via fjernbetjeningerne. Betjeningsvejledning til fjernbetjening 14

15 Om betjeningen Betjeningsenhed (fortsat) 14 C 21 C De kommer et trin tilbage i menuen eller afbryder en påbegyndt indstilling. Cursor-taster Til bladring i menuen eller indstilling af værdier. Der er to betjeningsniveauer til rådighed: Basismenuen: Se side 16. Den udvidede menu: Se side 18. OK De bekræfter Deres valg eller gemmer den foretagede indstilling. Til åbning af Hjælp (se næste kapitel) eller yderligere informationer vedr. den valgte menu. Til åbning af den udvidede menu. Hvis De ikke har foretaget indstillinger på betjeningsenheden i et par minutter, slår strømsparemodusen til (se side 19).. Menuen Hjælp De modtager oplysninger vedr. betjeningen i form af en kort vejledning. Sådan åbnes den korte vejledning: Strømsparemodus er slået til (se side 19): Tryk på tasten De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på tasten, indtil basismenuen vises (se side 16). Tryk på tasten 15

16 Om betjeningen Betjeningsenhed (fortsat) Symboler Symbolerne vises ikke hele tiden, men afhængigt af anlægsudførelsen og driftstilstanden. Visninger: Frostsikring er aktiv Rumopvarmning med normal rumtemperatur Rumopvarmning med sænket rumtemperatur Partydrift er aktiv Sparedrift er aktiv I forbindelse med solvarmeanlæg: Solvarmekredspumpen kører Varmekredse: Varmekreds... Driftsprogrammer:,, : Symbolernes betydning, se side 21. Meldinger: Fejl Vedligeholdelse Basismenu I basismenuen kan der indstilles og forespørges på den foretrukne varmekreds (D): Nominel rumtemperatur Driftsprogram Sådan åbnes basismenuen: Strømsparemodus er slået til (se side 19): Tryk på tasten OK. De befinder Dem i den udvidede menu (se side 18): Tryk på tasten, indtil basismenuen vises. 16

17 Om betjeningen Basismenu (fortsat) D A VK1 B C Kedeltemperatur 48 A Driftsprogram til den foretrukne varmekreds (D) B Aktuel udetemperatur C Nominel værdi for rumtemperatur for den foretrukne varmekreds (D) Indstillingerne for den foretrukne varmekreds kan også foretages i den udvidede menu (se side 18). Indstillinger for evt. yderligere tilsluttede varmekredse kan kun foretages i den udvidede menu. Deres VVS-firma kan spærre betjeningen til basismenuen. I dette tilfælde kan der hverken foretages indstillinger i basismenuen eller i den udvidede menu. D Foretrukket varmekreds (se side 41) Ingen visning, hvis der kun findes en varmekreds. Indstilling af driftsprogram for den foretrukne varmekreds Tryk på følgende taster: / for det ønskede driftsprogram. OK for at bekræfte. Indstilling af normal rumtemperatur for den foretrukne varmekreds Tryk på følgende taster: / for den ønskede værdi. OK for at bekræfte. 17

18 Om betjeningen Udvidet menu I den udvidede menu kan De foretage og forespørge på alle indstillinger fra funktionerne for Vitotronic-reguleringen, f.eks. indstilling af ferieprogram og tidsprogrammer. Menuoversigten findes på side 59. Deres VVS-firma kan spærre betjeningen til den udvidede menu. I dette tilfælde kan De kun foretage forespørgsel på service- og fejlmeldinger. Sådan åbnes den udvidede menu: Strømsparemodus er slået til (se side 19): Tryk på tasterne OK og efter hinanden. De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på tasten Menu E Opvarmning Varmtvand Solvarmeenergi Testkørsel Fortsæt med OK E Dialoglinje Sådan betjenes anlægget Hvis De ikke har foretaget indstillinger på betjeningsenheden i et par minutter, slår strømsparemodusen til. Displaybelysningens lysstyrke bliver svagere. 18

19 Om betjeningen Sådan betjenes anlægget (fortsat) Strømsparemodus B C B Aktuel udetemperatur 1. Tryk på tasten OK. De kommer til basismenuen (se side 16). 2. Tryk på tasten De kommer til den udvidede menu (se side 18). Det valgte menupunkt er fremhævet med hvid baggrund. I dialoglinjen E (se illustrationen på side 18) får De de nødvendige handlingsanvisninger. C Nominel rumtemperatur På den følgende illustration vises fremgangsmåden med indstillingen af nominel rumtemperatur som eksempel. Illustrationen indeholder indstillingen uden og med valg af varmekredsen samt forskellige dialoglinjer. Indstillingerne for rumopvarmning kan foretages for hver varmekreds. Derfor er det nødvendigt, at De vælger den ønskede varmekreds, før de pågældende indstillinger (f.eks. rumtemperatur) foretages. 19

20 Om betjeningen Sådan betjenes anlægget (fortsat) VK Kedeltemperatur 48 Menu Opvarmning Varmtvand Solenergi Testkørsel Fortsæt med OK OK Varmekreds 1 Ù VK1 Ú Partydrift ê Sparedrift ê Rumtemperatur nominel Red. rumtemp. nominel Fortsæt med OK v/ v Ú Valg af varmekreds Ù VK2 Ú Er valgt Varmekreds 2 OK / v/ v Varmekreds 1 VK1 Varmekreds 2 Ù VK1 VK2 Ú Partydrift Sparedrift Rumtemperatur nominel OK ê ê Partydrift Sparedrift Rumtemperatur nominel ê ê Red. rumtemp. nominel Red. rumtemp. nominel Fortsæt med OK Fortsæt med OK OK OK Rumtemperatur nominel VK1 Rumtemperatur nominel VK Ændring med ( V eller v Ændring med ( V eller v Rumtemperatur nominel VK1 Rumtemperatur nominel VK Overtag med OK Overtag med OK OK OK Rumtemperatur nominel VK1 Rumtemperatur nominel VK Overtaget Overtaget 20

21 Om betjeningen Driftsprogram Driftsprogrammer for opvarmning, varmt brugsvand, frostsikring Symbol Driftsprogram Funktion Rumopvarmning og brugsvandsopvarmning Opvarmning og varmtvand Rummene for den valgte varmekreds opvarmes i henhold til indstillingerne for rumtemperaturen og tidsprogrammet (se kapitlet Rumopvarmning ). Det varme brugsvand opvarmes i henhold til indstillingerne for brugsvandstemperatur og tidsprogrammet (se kapitlet Brugsvandsopvarmning ). Brugsvandsopvarmning Kun varmtvand Det varme brugsvand opvarmes i henhold til indstillingerne for brugsvandstemperatur og tidsprogrammet (se kapitlet Brugsvandsopvarmning ). Ingen rumopvarmning. Frostsikring er aktiv. Frostsikring Afbrudt drift Ingen rumopvarmning. Ingen brugsvandsopvarmning. Frostsikring af kedlen og varmtvandsbeholderen er aktiv. 21

22 Om betjeningen Driftsprogram (fortsat) Særlige driftsprogrammer Visning i basismenuen Gulvtørring Kedeltemperatur F VK1 40 Eksternt program Driftsprogrammet blev omstillet vha. et kommunikationsinterface (f.eks. Vitocom 100). Ferieprogram Se side 35. I den udvidede menu kan De aflæse det aktuelle driftsprogram under Information (se side 44). Særlige driftsprogrammer F: Gulvtørring Denne funktionen aktiveres af VVS-firmaet. Gulvet tørres korrekt iht. materialet efter et fast indstillet tidsprogram (temperatur-tids-profil). Deres indstillinger for rumopvarmningen har ingen betydning for gulvtørringens varighed. Ekstern tilkobling Deres Vitotronic-regulering styres af en overordnet regulering. Tidsprogram Efterfølgende forklares fremgangsmåden for indstillingen af et tidsprogram. De særlige forhold for de enkelte tidsprogrammer er beskrevet i de pågældende kapitler. Der kan indstilles et tidsprogram for følgende funktioner: Rumopvarmning (se side 31) Brugsvandsopvarmning (se side 37) Cirkulationspumpe til varmt brugsvand (se side 38) 22

23 Om betjeningen Tidsprogram (fortsat) I tidsprogrammet inddeles dagen i afsnit, såkaldte tidsfaser. De bestemmer, hvad der skal ske i disse tidsfaser, f.eks. hvornår rummene skal opvarmes med normal rumtemperatur. De kan indstille tidsprogrammet individuelt, ens eller forskelligt for alle ugedage. Der kan vælges op til 4 tidsfaser pr. dag. For hver tidsfase indstilles der et starttidspunkt og et sluttidspunkt. Den valgte tidsfase vises som en hvid bjælke i tidsdiagrammet. Længden på disse tilpasses derefter i tidsdiagrammet. I den udvidede menu kan De forespørge på tidsprogrammerne under Information (se side 44). Indstilling af tidsprogram med eksemplet rumopvarmning Udvidet menu: Opvarmning 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Tidsprogram opvarmning 5. Vælg tidsrum eller ugedag. 6. Vælg en tidsfase mellem! og $. Den valgte tidsfase vises som en hvid bjælke i tidsdiagrammet. 7. Indstil start- og sluttidspunkt for den pågældende tidsfase. Længden på den hvide bjælke i tidsdiagrammet tilpasses i overensstemmelse hermed. 8. Tryk på for at forlade menuen. Hvis De ønsker at afbryde indstillingen af en tidsfase, skal De trykke på, indtil den ønskede visning bliver vist. Eksempel på tidsfaser i tidsprogrammet til rumopvarmning!? Opvarmning Man-fre? 16:30-23:00 u VK ! 05:00-08:30 u Normal Normal Vælg med ( Tidsprogram for tidsrummet Mandag fredag ( Ma-Fr ) Tidsfase!: Kl. 05:00 til 08:30 Tidsfase?: Kl. 16:30 til 23:00 Mellem disse tidsfaser foretages der rumopvarmning med sænket temperatur. 23

24 Om betjeningen Tidsprogram (fortsat) Effektiv indstilling af tidsprogram Hvis De ønsker at indstille et andet tidsprogram for kun én ugedag, gøres dette på følgende måde. Eksempel: De ønsker at indstille et andet tidsprogram for mandag: 1. Vælg tidsrummet Mandag-søndag, og indstil tidsprogrammet. Tidsprogram opvarmn. VK1 Mandag-søndag êç Mandag-fredag ê Lørdag-søndag ê Mandag Vælg med ( Fluebenet er altid indstillet på perioderne med samme tidsfaser. Fabriksindstilling: Ens for alle ugedage, derfor er der flueben ved Mandag-søndag. 2. Vælg derefter Mandag, og indstil tidsprogrammet for denne dag. Fluebenet sættes ved perioden Lørdag-søndag, da det kun er denne periode, der stemmer overens med de indstillede tidsfaser. Tidsprogram opvarmn. VK1 Mandag-søndag Mandag-fredag Lørdag-søndag Mandag Vælg med ( ê ê êç 24

25 Om betjeningen Tidsprogram (fortsat) Sletning af tidsfase Indstil det samme klokkeslæt for sluttidspunktet som for starttidspunktet. eller Vælg en indstilling for starttidspunktet før kl. 00:00. På displayet vises der for den valgte tidsfase - - : - -. Opvarmning Man-fre VK ? - -: :- - u Normal - -: :- - u Normal Overtag med OK 25

26 Til- og frakobling Tilkobling af varmeanlægget Betjeningselementer ved åbnet dækpanel Dækpanel, se side 12. Vitotronic 200, type KO1B 14 C 21 C AB C D E FG A Fejlvisning (rød) B Driftskontrollampe (grøn) C TÜV-tast (kun til serviceformål) D Termostat E Reset overkogstermostat F Netafbryder G Dækpanel 26

27 Til- og frakobling Tilkobling af varmeanlægget (fortsat) Vitotronic 200, type KO2B A B C D A Fejlvisning (rød) B Driftskontrollampe (grøn) C Netafbryder D Reset overkogstermostat Vitotronic 200, type KW6B R AB A Fejlvisning (rød) B Driftskontrollampe (grøn) C C Resettast D Netafbryder D Nærmere informationer kan fås hos Deres VVS-firma: Kedeltype og tilhørende reguleringstype Højde af det påkrævede anlægstryk Placering af manometer, afspærringsventil, gasafspærringshane, ventilations- og udluftningsåbninger 1. Kontrollér varmeanlæggets tryk på manometeret. Hvis trykket på varmeanlægget er for lavt, fyld vand på eller kontakt Deres VVS-firma. 2. Ved kedler til rumluftafhængig drift: Kontrollér, om ventilations- og udluftningsåbningerne i opstillingsrummet er åbne og frie. Forbrændingsluften fås ved rumluftafhængig drift fra opstillingsrummet. 3. Åbn afspærringsventilerne på olieledningerne (på tank og filter), eller åben gasafspærringshanen. 27

28 Til- og frakobling Tilkobling af varmeanlægget (fortsat) 4. Tilslut netspændingen, f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder. 5. Tilkobl netafbryderen (se side 26 og 27). Efter kort tid vises basismenuen på displayet (se side 16), og den grønne driftskontrollampe lyser. Deres varmeanlæg og fjernbetjeningerne, hvis de forefindes, er nu driftsklare. Frakobling af varmeanlægget Med frostsikringsovervågning Vælg for hver varmekreds driftsprogrammet Afbrudt drift. Ingen rumopvarmning. Ingen brugsvandsopvarmning. Frostsikring af kedlen og varmtvandsbeholderen er aktiv. For den foretrukne varmekreds Basismenu 1. / for driftsprogrammet Afbrudt drift 2. OK for at bekræfte. 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Driftsprogram 5. Afbrudt drift Pumperne tilkobles automatisk kortvarigt en gang i døgnet, så de ikke sætter sig fast. Afslutning af driftsprogrammet Afbrudt drift Vælg et andet driftsprogram. For alle varmekredse Udvidet menu Opvarmning Uden frostsikringsovervågning (ud-af-drifttagning) 1. Frakobl netafbryderen (se side 26 og 27). 2. Luk afspærringsventilerne på olieledningerne (på tank og filter) eller luk gasafspærringshanen. 3. Afbryd varmeanlægget, så det er spændingsfrit, f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder. 28

29 Til- og frakobling Frakobling af varmeanlægget (fortsat)! Hvis der forventes udetemperaturer på under 3 C, skal der foretages egnede foranstaltninger i forbindelse med frostsikring af varmeanlægget. Kontakt evt. Deres VVSfirma. Henvisninger vedr. længere tids udaf-drifttagning Da pumperne ikke er forsynet med spænding, kan de sætte sig fast. Det kan være nødvendigt at indstille dato og klokkeslæt igen (se side 41). 29

30 Rumopvarmning Rumtemperatur Yderligere informationer kan findes i kapitlet Begrebsforklaringer i bilaget. Indstilling af normal rumtemperatur til opvarmning Fabriksindstilling: 20 C For den foretrukne varmekreds 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Rumtemperatur nominel 5. Indstil den ønskede værdi. Basismenu 1. / for den ønskede værdi. 2. OK for at bekræfte. For alle varmekredse Udvidet menu Opvarmning Indstilling af sænket rumtemperatur til opvarmning Fabriksindstilling: 3 C Udvidet menu Opvarmning 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Red. rumtemp. nominel 5. Indstil den ønskede værdi. Rumopvarmning med denne temperatur: Mellem tidsfaserne for den normale opvarmning (se side 31). I ferieprogrammet (se side 35). Driftsprogram Yderligere informationer kan findes i kapitlet Begrebsforklaringer i bilaget. 30

31 Rumopvarmning Driftsprogram (fortsat) Indstilling af driftsprogram for opvarmning For den foretrukne varmekreds Basismenu 1. / for driftsprogrammet: Opvarmning og varmtvand eller Opvarmning 2. OK for at bekræfte. 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Driftsprogram 5. F.eks. Opvarmning og varmtvand eller Opvarmning Anvisninger til driftsprogrammerne, se side 21. For alle varmekredse Udvidet menu Opvarmning Tidsprogram Yderligere informationer kan findes i kapitlet Begrebsforklaringer i bilaget. Indstilling af tidsprogram for opvarmning Fabriksindstilling: En tidsfase fra kl. 06:00 til 22:00 for alle ugedage. Udvidet menu: Opvarmning 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Tidsprogram opvarmning 5. Indstil de ønskede tidsfaser. Fremgangsmåde for indstilling af et tidsprogram, se side 22. Vær i forbindelse med indstillingen opmærksom på, at varmeanlægget skal bruge noget tid for at opvarme rummene til den ønskede temperatur. 31

32 Rumopvarmning Varmekarakteristik Yderligere informationer kan findes i kapitlet Begrebsforklaringer i bilaget. Indstilling af varmekarakteristikken Fabriksindstilling: Hældning : 1,4 Varmekarakteristikkens Niveau: 0 Udvidet menu: Opvarmning 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Varmekurve 5. Hældning eller Niveau 6. Indstil den ønskede værdi. Ved at trykke på tasten? får De besked om, hvornår og hvordan De ændrer hældning og niveau for varmekarakteristikken. Varmekarakteristik 100 C 23 C 41 C 55 C 68 C VK1 81 C Hældning 1,5 Ændre med ( De tilhørende nominelle værdier for varmekredsens fremløbstemperaturer, som afhænger af de forskellige udetemperaturer (fremgår af den vandrette akse), er fremhævet med hvid baggrund. Eksempel: Ændring af varmekarakteristikkens hældning til 1,5 Et diagram viser ændringen i varmekarakteristikken på en overskuelig måde, så snart De ændrer værdien for hældningen eller niveauet. 32

33 Rumopvarmning Frakobling af rumopvarmning For den foretrukne varmekreds Basismenu 1. / for driftsprogrammet: Kun varmtvand (ingen rumopvarmning) eller Afbrudt drift (frostsikring er aktiv) 2. OK for at bekræfte. 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Driftsprogram 5. Kun varmtvand (ingen rumopvarmning) eller Afbrudt drift (frostsikring er aktiv) For alle varmekredse Udvidet menu Opvarmning Komfortfunktion Partydrift Indstilling af Partydrift for opvarmning Udvidet menu Opvarmning 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Partydrift 5. Indstil den ønskede rumtemperatur for Partydrift. Partydrift 23 VK1 Ændre med ( Visning i basismenuen 14 C 21 C VK1 Kedeltemperatur 48 C Visningen af den indstillede rumtemperatur ændrer sig ikke. 33

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning...............................4 1.1 Denne vejlednings indhold.....................

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 470 Vejrkompenserende styring DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren Servicevejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Forord Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTRUKTIONSBOG AML 100. 300. 500. 800; AMP 300. 500. 800. 900. 1200; CV 80. 200; DV 1000 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget.

Læs mere