VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B"

Transkript

1 Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC /2012 Skal opbevares!

2 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger nøje for at undgå fare for mennesker og materielle skader. Forklaring til sikkerhedshenvisningerne Fare Dette tegn advarer mod personskader.! Dette tegn advarer mod materielle skader og miljøskader. Anvisninger med ordet indeholder ekstra informationer. Målgruppe Denne betjeningsvejledning henvender sig til varmeanlæggets brugere. Dette udstyr er ikke egnet til at blive anvendt af personer (inkl. børn) med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med mangel på erfaring og/eller viden, medmindre disse er under opsyn af en person, der kan tage ansvar for deres sikkerhed, eller har fået anvisninger om, hvordan udstyret skal anvendes.! Hold opsyn med børn. Sørg for, at børn ikke leger med udstyret. Fare Ukorrekt udførte arbejder på varmeanlægget kan medføre livstruende ulykker. Arbejder på gasinstallationer må kun udføres af installatører, som er godkendt til dette af det lokale gasforsyningsselskab. El-arbejder må kun udføres af elektrikere. Forholdsregler ved gaslugt Fare Udløbende gas kan medføre eksplosioner med meget alvorlige kvæstelser til følge. Tobaksrygning forbudt! Undgå åben ild og gnistdannelse. Tryk aldrig på kontakter til lys og elektriske apparater. Luk gasafspærringshanen. Åbn vinduer og døre. Evakuér farezonen. Ret henvendelse til et VVSfirma og en VVS-installatør. Afbryd strømforsyningen til bygningen fra et sikkert sted (uden for bygningen). Forholdsregler ved røggaslugt Fare Røggasser kan føre til livstruende forgiftninger. Sluk varmeanlægget. Udluft opstillingsstedet. Luk døre til opholdsrum. 2

3 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed (fortsat) Reaktion ved brand Fare Ved ild er der risiko for forbrænding og eksplosion. Sluk varmeanlægget. Luk afspærringsventilerne i brændstofledningerne. Anvend en godkendt ildslukker. Reaktion ved fejl på varmeanlægget Fare Fejlmeldinger henviser til defekter på varmeanlægget. Ikke udbedrede fejl kan have livstruende følger. Fejlmeldinger må ikke kvitteres flere gange med korte mellemrum. Kontakt VVS-firmaet, for at de kan analysere årsagen og udbedre defekten. Krav til kedelrummet Fare Lukkede friskluftåbninger fører til mangel på forbrændingsluft. Det fører til ufuldstændig forbrænding og dannelse af livstruende kulilte. Eksisterende friskluftåbninger må ikke dækkes til eller lukkes. Der må ikke foretages efterfølgende ændringer af de bygningsmæssige forhold, som kan påvirke den sikre drift (f.eks. ledningsføring, dækplader eller skillevægge). Fare Let antændelige væsker og materialer (f.eks. benzin, opløsnings- og rengøringsmidler, maling eller papir) kan udløse mindre eksplosioner og brand. Sådanne stoffer må ikke opbevares eller anvendes i kedelrummet eller i umiddelbar nærhed af varmeanlægget.! Ikke-tilladte omgivelsesbetingelser kan medføre skader på varmeanlægget og kan forhindre en sikker drift. Omgivelsestemperaturerne skal være over 0 C og under 35 C. Undgå luftforurening med CFC-gasser (f.eks. indeholdt i maling, opløsnings- og rengøringsmidler) og stærk støvforurening (f.eks. pga. slibearbejder). Undgå permanent høj luftfugtighed (f.eks. på grund af permanent tørring af vasketøj). Udluftningsaggregater Hvis der anvendes udstyr med udluftningsåbninger ud i det fri (emhætter, udluftningsaggregater, klimaapparater), kan der opstå undertryk på grund af udsugningen. Samtidig drift af kedlen kan medføre tilbagestrømning af røggasser. 3

4 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed (fortsat) Fare Samtidig drift af kedlen med udstyr med udsugningsføring ud i det fri kan medføre livstruende forgiftninger på grund af tilbagestrømning af røggasser. Foretag egnede foranstaltninger for at opnå en tilstrækkelig tilførsel af forbrændingsluft. Kontakt evt. Deres VVS-firma. Ekstra komponenter, reserve- og sliddele! Komponenter, som ikke er kontrolleret sammen med varmeanlægget, kan medføre skader på varmeanlægget eller forringelse af dets funktioner. Montering og udskiftning må udelukkende foretages af fagfolk. 4

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledende informationer Korrekt anvendelse... 8 Første idrifttagning... 8 Fagbegreber... 8 Deres anlæg er forindstillet... 9 Gode råd om energibesparelse Tips til større komfort Om betjeningen Åbning af regulering Betjeningsenhed Menuen Hjælp Symboler Basismenu Udvidet menu Sådan betjenes anlægget Driftsprogram Driftsprogrammer for opvarmning, varmt brugsvand, frostsikring Særlige driftsprogrammer Tidsprogram Indstilling af tidsprogram med eksemplet rumopvarmning Effektiv indstilling af tidsprogram Sletning af tidsfase Til- og frakobling Tilkobling af varmeanlægget Betjeningselementer ved åbnet dækpanel Frakobling af varmeanlægget Med frostsikringsovervågning Uden frostsikringsovervågning (ud-af-drifttagning) Rumopvarmning Rumtemperatur Indstilling af normal rumtemperatur til opvarmning Indstilling af sænket rumtemperatur til opvarmning Driftsprogram Indstilling af driftsprogram for opvarmning Tidsprogram Indstilling af tidsprogram for opvarmning Varmekarakteristik Indstilling af varmekarakteristikken Frakobling af rumopvarmning

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Komfortfunktion Partydrift Indstilling af Partydrift for opvarmning Afslutning af Partydrift Energibesparelsesfunktion Sparedrift Indstilling af Sparedrift for opvarmning Afslutning af Sparedrift Energibesparelsesfunktion Ferieprogram Indstilling af Ferieprogram for opvarmning Afbrydelse eller sletning af Ferieprogram Brugsvandsopvarmning Brugsvandstemperatur Driftsprogram Indstilling af driftsprogram til brugsvandsopvarmning Tidsprogram Indstilling af tidsprogram til brugsvandsopvarmning Ekstraordinær brugsvandsopvarmning uden for tidsprogrammet Indstilling af tidsprogram for cirkulationspumpen Frakobling af brugsvandsopvarmning Yderligere indstillinger Indstilling af kontrast på displayet Indstilling af lysstyrken for displaybelysningen Indtastning af navne på varmekredse Indstilling af foretrukket varmekreds for basismenu Indstilling af klokkeslæt og dato Indstilling af sprog Indstilling af temperaturenhed ( C/ F) Genetablering af fabriksindstilling Forespørgsler Forespørgsel på informationer Forespørgsel på servicemelding Forespørgsel på fejlmelding Servicetekniker-testkørsel Hvad skal man gøre? Rummene er for kolde Rummene er for varme Intet varmt brugs vand Det varme brugsvand er for varmt ã blinker, og Fejl vises

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (fortsat) ë blinker, og Service vises Der vises Betjening spærret Der vises Ekstern tilkobling Der vises Eksternt program Vedligeholdelse Bestilling af fyringsolie Fyringsoliekvalitet Fyringsolieadditiver Forbrændingsforbedrende midler Biobrændstoffer Bilag Oversigt over udvidet menu Forespørgselsmuligheder i Informationer Begrebsforklaringer Stikordsregister

8 Indledende informationer Korrekt anvendelse Det er kun korrekt at installere og anvende udstyret i lukkede varmesystemer i henhold til EN under hensyntagen til de tilhørende montage-, service- og betjeningsvejledninger. Det er udelukkende beregnet til opvarmning af kedelvand i drikkevandskvalitet. Den korrekte anvendelse forudsætter, at der er foretaget en stationær installation i forbindelse med anlægsspecifikt tilladte komponenter. Al anden brug skal frigives af producenten i de enkelte tilfælde. Fejlagtig brug af udstyret eller ukorrekt betjening (f.eks. hvis brugeren åbner udstyret) er forbudt og fører til ansvarsfraskrivelse. Der foreligger også fejlagtig brug, hvis komponenter i varmesystemet ændres i deres korrekte funktion (f.eks. på grund af lukning af røggas- og friskluftveje). Erhvervsmæssig eller industriel anvendelse med et andet formål end til bygningsopvarmning eller brugsvandsopvarmning anses for ukorrekt. Første idrifttagning Den første idrifttagning og tilpasningen af reguleringen til de lokale og bygningsmæssige forhold samt instruktion i betjening af anlægget skal foretages af et VVS-firma. Fagbegreber For bedre at kunne forstå Vitotronicreguleringens funktioner forklares enkelte fagbegreber nærmere. Disse fagbegreber er markeret på følgende måde: Yderligere informationer kan findes i kapitlet Begrebsforklaringer i bilaget. 8

9 Indledende informationer Deres anlæg er forindstillet Deres varmeanlæg er forindstillet fra fabrikken og dermed driftsklart: Rumopvarmning Mellem kl og opvarmes rummene med 20 C Rumtemperatur nominel (normal rumtemperatur). Mellem kl og 6.00 opvarmes rummene med 3 C Red. rumtemp. nominel (reduceret rumtemperatur, frostsikring). Brugsvandsopvarmning Mellem kl og opvarmes det kolde brugsvand til 50 C Varmtvandstemp. nominel. En evt. cirkulationspumpe er tilsluttet. Mellem kl og 5.30 efteropvarmes varmtvandsbeholderen ikke. En evt. cirkulationspumpe er frakoblet. En brugsvandsopvarmning, der er påbegyndt før kl , afsluttes. Frostsikring Deres kedel og varmtvandsbeholder er frostsikret. Vinter-/sommertidsindstilling Ændringen sker automatisk. Dato og klokkeslæt Dato og klokkeslæt indstilles af Deres VVS-firma. Deres VVS-firma kan ved første idrifttagning foretage yderligere indstillinger for Dem. De kan også ændre indstillingerne individuelt efter Deres ønsker. Strømsvigt Ved strømsvigt bibeholdes alle indstillinger. Efter en længere ud-af-drifttagning af varmeanlægget skal dato og klokkeslæt indstilles igen. 9

10 Indledende informationer Gode råd om energibesparelse Rumopvarmning Normal rumtemperatur ( Rumtemperatur nominel, se side 30): Undgå overopvarmning. For hver grad lavere rumtemperatur spares der op til 6 % på varmeudgifterne. Indstil ikke den normale rumtemperatur på over 20 C. Tidsprogram (se side 22): Opvarm rummene med normal rumtemperatur om dagen og sænket rumtemperatur om natten. Indstil dette via tidsprogrammet. Driftsprogram: Hvis De ikke har behov for rumopvarmning, skal De vælge et af følgende driftsprogrammer: Vælg Kun varmtvand (se side 37): Hvis De ikke ønsker rumopvarmning om sommeren, men har behov for varmt brugsvand. Afbrudt drift (se side 28): Hvis De i længere tid hverken ønsker at opvarme rummene eller har brug for varmt brugsvand. Kortvarigt fravær (se side 34): Sænk rumtemperaturen, f.eks. i forbindelse med en indkøbstur. Vælg i den forbindelse Sparedrift. Ferie (se side 35): Hvis De rejser bort, skal De indstille Ferieprogram : Rumtemperaturen sænkes, og brugsvandsopvarmningen frakobles. Ventilation: For at lufte ud skal termostatventilerne lukkes og vinduerne åbnes helt i kort tid. Persienner: Rul vinduernes persiennerne ned (hvis sådanne forefindes), når det bliver mørkt. Termostatventiler: Indstil termostatventilerne rigtigt. Radiatorer: Stil ikke noget umiddelbart foran radiatorerne og termostatventilerne. Brugsvandsopvarmning Cirkulationspumpe (se side 38): Lad kun cirkulationspumpen køre i de tidsrum, hvor der regelmæssigt tappes varmt brugsvand. Indstil dette via tidsprogrammet. Brugsvandsforbrug: Tag brusebad i stedet for karbad. Et brusebad kræver som regel mindre energi end et karbad. Kontakt Deres VVS-firma vedr. yderligere funktioner til energibesparelse på Vitotronic-reguleringen. 10

11 Indledende informationer Tips til større komfort Rumopvarmning Normal rumtemperatur ( Rumtemperatur nominel, se side 30): I basismenuen er det altid mulig at indstille den temperatur, som De ønsker. Foretrukket varmekreds (se side 41): Hvis Deres varmeanlæg består af flere varmekredse, kan De foretage de vigtigste indstillinger for en foretrukket varmekreds direkte i basismenuen. Tidsprogram (se side 22): Brug tidsprogrammet. I tidsprogrammet kan der indstilles tidsfaser med forskellige rumtemperaturer, f.eks. andre i løbet af dagen end i løbet af natten. Varmekarakteristik (se side 32): Ved hjælp af varmekarakteristikken kan varmeanlægget tilpasses individuelt til rummenes varmebehov. Ved korrekt indstilling sikres det, at den ønskede temperatur nås året rundt. Partydrift (se side 33): Indstil Partydrift, hvis rummene skal opvarmes med en temperatur, som afviger fra tidsprogrammet. Eksempel: Sidst på aftenen er der i tidsprogrammet indstillet sænket rumtemperatur, men gæsterne bliver længere. Brugsvandsopvarmning Tidsprogram (se side 22 og 38): Brug tidsprogrammet til brugsvandsopvarmningen. Brug tidsprogrammet til cirkulationspumpen. Der er varmt brugsvand til rådighed med den ønskede temperatur for de indstillede tidsfaser ved tappestederne. 11

12 Om betjeningen Åbning af regulering Afhængigt af reguleringstypen kan reguleringen have forskelligt udseende. Vitotronic 200, type KO1B A C B A Reguleringsoverdel med betjeningsenhed B Dækpanel C Kort betjeningsvejledning på dækpanelets inderside 12

13 Om betjeningen Åbning af regulering (fortsat) Vitotronic 200, type KO2B A B A Dækpanel B Kort betjeningsvejledning på dækpanelets inderside 13

14 Om betjeningen Åbning af regulering (fortsat) Vitotronic 200, type KW6B I det Tekniske informationsmateriale finder De en kort betjeningsvejledning. BA A Reguleringsoverdel med betjeningsenhed B Knap til ændring af overdelsposition Betjeningsenhed Alle indstillinger på Deres varmeanlæg kan De foretage centralt på reguleringens betjeningsenhed. Hvis der er installeret fjernbetjeninger i rummene, kan De også foretage indstillingerne via fjernbetjeningerne. Betjeningsvejledning til fjernbetjening 14

15 Om betjeningen Betjeningsenhed (fortsat) 14 C 21 C De kommer et trin tilbage i menuen eller afbryder en påbegyndt indstilling. Cursor-taster Til bladring i menuen eller indstilling af værdier. Der er to betjeningsniveauer til rådighed: Basismenuen: Se side 16. Den udvidede menu: Se side 18. OK De bekræfter Deres valg eller gemmer den foretagede indstilling. Til åbning af Hjælp (se næste kapitel) eller yderligere informationer vedr. den valgte menu. Til åbning af den udvidede menu. Hvis De ikke har foretaget indstillinger på betjeningsenheden i et par minutter, slår strømsparemodusen til (se side 19).. Menuen Hjælp De modtager oplysninger vedr. betjeningen i form af en kort vejledning. Sådan åbnes den korte vejledning: Strømsparemodus er slået til (se side 19): Tryk på tasten De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på tasten, indtil basismenuen vises (se side 16). Tryk på tasten 15

16 Om betjeningen Betjeningsenhed (fortsat) Symboler Symbolerne vises ikke hele tiden, men afhængigt af anlægsudførelsen og driftstilstanden. Visninger: Frostsikring er aktiv Rumopvarmning med normal rumtemperatur Rumopvarmning med sænket rumtemperatur Partydrift er aktiv Sparedrift er aktiv I forbindelse med solvarmeanlæg: Solvarmekredspumpen kører Varmekredse: Varmekreds... Driftsprogrammer:,, : Symbolernes betydning, se side 21. Meldinger: Fejl Vedligeholdelse Basismenu I basismenuen kan der indstilles og forespørges på den foretrukne varmekreds (D): Nominel rumtemperatur Driftsprogram Sådan åbnes basismenuen: Strømsparemodus er slået til (se side 19): Tryk på tasten OK. De befinder Dem i den udvidede menu (se side 18): Tryk på tasten, indtil basismenuen vises. 16

17 Om betjeningen Basismenu (fortsat) D A VK1 B C Kedeltemperatur 48 A Driftsprogram til den foretrukne varmekreds (D) B Aktuel udetemperatur C Nominel værdi for rumtemperatur for den foretrukne varmekreds (D) Indstillingerne for den foretrukne varmekreds kan også foretages i den udvidede menu (se side 18). Indstillinger for evt. yderligere tilsluttede varmekredse kan kun foretages i den udvidede menu. Deres VVS-firma kan spærre betjeningen til basismenuen. I dette tilfælde kan der hverken foretages indstillinger i basismenuen eller i den udvidede menu. D Foretrukket varmekreds (se side 41) Ingen visning, hvis der kun findes en varmekreds. Indstilling af driftsprogram for den foretrukne varmekreds Tryk på følgende taster: / for det ønskede driftsprogram. OK for at bekræfte. Indstilling af normal rumtemperatur for den foretrukne varmekreds Tryk på følgende taster: / for den ønskede værdi. OK for at bekræfte. 17

18 Om betjeningen Udvidet menu I den udvidede menu kan De foretage og forespørge på alle indstillinger fra funktionerne for Vitotronic-reguleringen, f.eks. indstilling af ferieprogram og tidsprogrammer. Menuoversigten findes på side 59. Deres VVS-firma kan spærre betjeningen til den udvidede menu. I dette tilfælde kan De kun foretage forespørgsel på service- og fejlmeldinger. Sådan åbnes den udvidede menu: Strømsparemodus er slået til (se side 19): Tryk på tasterne OK og efter hinanden. De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på tasten Menu E Opvarmning Varmtvand Solvarmeenergi Testkørsel Fortsæt med OK E Dialoglinje Sådan betjenes anlægget Hvis De ikke har foretaget indstillinger på betjeningsenheden i et par minutter, slår strømsparemodusen til. Displaybelysningens lysstyrke bliver svagere. 18

19 Om betjeningen Sådan betjenes anlægget (fortsat) Strømsparemodus B C B Aktuel udetemperatur 1. Tryk på tasten OK. De kommer til basismenuen (se side 16). 2. Tryk på tasten De kommer til den udvidede menu (se side 18). Det valgte menupunkt er fremhævet med hvid baggrund. I dialoglinjen E (se illustrationen på side 18) får De de nødvendige handlingsanvisninger. C Nominel rumtemperatur På den følgende illustration vises fremgangsmåden med indstillingen af nominel rumtemperatur som eksempel. Illustrationen indeholder indstillingen uden og med valg af varmekredsen samt forskellige dialoglinjer. Indstillingerne for rumopvarmning kan foretages for hver varmekreds. Derfor er det nødvendigt, at De vælger den ønskede varmekreds, før de pågældende indstillinger (f.eks. rumtemperatur) foretages. 19

20 Om betjeningen Sådan betjenes anlægget (fortsat) VK Kedeltemperatur 48 Menu Opvarmning Varmtvand Solenergi Testkørsel Fortsæt med OK OK Varmekreds 1 Ù VK1 Ú Partydrift ê Sparedrift ê Rumtemperatur nominel Red. rumtemp. nominel Fortsæt med OK v/ v Ú Valg af varmekreds Ù VK2 Ú Er valgt Varmekreds 2 OK / v/ v Varmekreds 1 VK1 Varmekreds 2 Ù VK1 VK2 Ú Partydrift Sparedrift Rumtemperatur nominel OK ê ê Partydrift Sparedrift Rumtemperatur nominel ê ê Red. rumtemp. nominel Red. rumtemp. nominel Fortsæt med OK Fortsæt med OK OK OK Rumtemperatur nominel VK1 Rumtemperatur nominel VK Ændring med ( V eller v Ændring med ( V eller v Rumtemperatur nominel VK1 Rumtemperatur nominel VK Overtag med OK Overtag med OK OK OK Rumtemperatur nominel VK1 Rumtemperatur nominel VK Overtaget Overtaget 20

21 Om betjeningen Driftsprogram Driftsprogrammer for opvarmning, varmt brugsvand, frostsikring Symbol Driftsprogram Funktion Rumopvarmning og brugsvandsopvarmning Opvarmning og varmtvand Rummene for den valgte varmekreds opvarmes i henhold til indstillingerne for rumtemperaturen og tidsprogrammet (se kapitlet Rumopvarmning ). Det varme brugsvand opvarmes i henhold til indstillingerne for brugsvandstemperatur og tidsprogrammet (se kapitlet Brugsvandsopvarmning ). Brugsvandsopvarmning Kun varmtvand Det varme brugsvand opvarmes i henhold til indstillingerne for brugsvandstemperatur og tidsprogrammet (se kapitlet Brugsvandsopvarmning ). Ingen rumopvarmning. Frostsikring er aktiv. Frostsikring Afbrudt drift Ingen rumopvarmning. Ingen brugsvandsopvarmning. Frostsikring af kedlen og varmtvandsbeholderen er aktiv. 21

22 Om betjeningen Driftsprogram (fortsat) Særlige driftsprogrammer Visning i basismenuen Gulvtørring Kedeltemperatur F VK1 40 Eksternt program Driftsprogrammet blev omstillet vha. et kommunikationsinterface (f.eks. Vitocom 100). Ferieprogram Se side 35. I den udvidede menu kan De aflæse det aktuelle driftsprogram under Information (se side 44). Særlige driftsprogrammer F: Gulvtørring Denne funktionen aktiveres af VVS-firmaet. Gulvet tørres korrekt iht. materialet efter et fast indstillet tidsprogram (temperatur-tids-profil). Deres indstillinger for rumopvarmningen har ingen betydning for gulvtørringens varighed. Ekstern tilkobling Deres Vitotronic-regulering styres af en overordnet regulering. Tidsprogram Efterfølgende forklares fremgangsmåden for indstillingen af et tidsprogram. De særlige forhold for de enkelte tidsprogrammer er beskrevet i de pågældende kapitler. Der kan indstilles et tidsprogram for følgende funktioner: Rumopvarmning (se side 31) Brugsvandsopvarmning (se side 37) Cirkulationspumpe til varmt brugsvand (se side 38) 22

23 Om betjeningen Tidsprogram (fortsat) I tidsprogrammet inddeles dagen i afsnit, såkaldte tidsfaser. De bestemmer, hvad der skal ske i disse tidsfaser, f.eks. hvornår rummene skal opvarmes med normal rumtemperatur. De kan indstille tidsprogrammet individuelt, ens eller forskelligt for alle ugedage. Der kan vælges op til 4 tidsfaser pr. dag. For hver tidsfase indstilles der et starttidspunkt og et sluttidspunkt. Den valgte tidsfase vises som en hvid bjælke i tidsdiagrammet. Længden på disse tilpasses derefter i tidsdiagrammet. I den udvidede menu kan De forespørge på tidsprogrammerne under Information (se side 44). Indstilling af tidsprogram med eksemplet rumopvarmning Udvidet menu: Opvarmning 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Tidsprogram opvarmning 5. Vælg tidsrum eller ugedag. 6. Vælg en tidsfase mellem! og $. Den valgte tidsfase vises som en hvid bjælke i tidsdiagrammet. 7. Indstil start- og sluttidspunkt for den pågældende tidsfase. Længden på den hvide bjælke i tidsdiagrammet tilpasses i overensstemmelse hermed. 8. Tryk på for at forlade menuen. Hvis De ønsker at afbryde indstillingen af en tidsfase, skal De trykke på, indtil den ønskede visning bliver vist. Eksempel på tidsfaser i tidsprogrammet til rumopvarmning!? Opvarmning Man-fre? 16:30-23:00 u VK ! 05:00-08:30 u Normal Normal Vælg med ( Tidsprogram for tidsrummet Mandag fredag ( Ma-Fr ) Tidsfase!: Kl. 05:00 til 08:30 Tidsfase?: Kl. 16:30 til 23:00 Mellem disse tidsfaser foretages der rumopvarmning med sænket temperatur. 23

24 Om betjeningen Tidsprogram (fortsat) Effektiv indstilling af tidsprogram Hvis De ønsker at indstille et andet tidsprogram for kun én ugedag, gøres dette på følgende måde. Eksempel: De ønsker at indstille et andet tidsprogram for mandag: 1. Vælg tidsrummet Mandag-søndag, og indstil tidsprogrammet. Tidsprogram opvarmn. VK1 Mandag-søndag êç Mandag-fredag ê Lørdag-søndag ê Mandag Vælg med ( Fluebenet er altid indstillet på perioderne med samme tidsfaser. Fabriksindstilling: Ens for alle ugedage, derfor er der flueben ved Mandag-søndag. 2. Vælg derefter Mandag, og indstil tidsprogrammet for denne dag. Fluebenet sættes ved perioden Lørdag-søndag, da det kun er denne periode, der stemmer overens med de indstillede tidsfaser. Tidsprogram opvarmn. VK1 Mandag-søndag Mandag-fredag Lørdag-søndag Mandag Vælg med ( ê ê êç 24

25 Om betjeningen Tidsprogram (fortsat) Sletning af tidsfase Indstil det samme klokkeslæt for sluttidspunktet som for starttidspunktet. eller Vælg en indstilling for starttidspunktet før kl. 00:00. På displayet vises der for den valgte tidsfase - - : - -. Opvarmning Man-fre VK ? - -: :- - u Normal - -: :- - u Normal Overtag med OK 25

26 Til- og frakobling Tilkobling af varmeanlægget Betjeningselementer ved åbnet dækpanel Dækpanel, se side 12. Vitotronic 200, type KO1B 14 C 21 C AB C D E FG A Fejlvisning (rød) B Driftskontrollampe (grøn) C TÜV-tast (kun til serviceformål) D Termostat E Reset overkogstermostat F Netafbryder G Dækpanel 26

27 Til- og frakobling Tilkobling af varmeanlægget (fortsat) Vitotronic 200, type KO2B A B C D A Fejlvisning (rød) B Driftskontrollampe (grøn) C Netafbryder D Reset overkogstermostat Vitotronic 200, type KW6B R AB A Fejlvisning (rød) B Driftskontrollampe (grøn) C C Resettast D Netafbryder D Nærmere informationer kan fås hos Deres VVS-firma: Kedeltype og tilhørende reguleringstype Højde af det påkrævede anlægstryk Placering af manometer, afspærringsventil, gasafspærringshane, ventilations- og udluftningsåbninger 1. Kontrollér varmeanlæggets tryk på manometeret. Hvis trykket på varmeanlægget er for lavt, fyld vand på eller kontakt Deres VVS-firma. 2. Ved kedler til rumluftafhængig drift: Kontrollér, om ventilations- og udluftningsåbningerne i opstillingsrummet er åbne og frie. Forbrændingsluften fås ved rumluftafhængig drift fra opstillingsrummet. 3. Åbn afspærringsventilerne på olieledningerne (på tank og filter), eller åben gasafspærringshanen. 27

28 Til- og frakobling Tilkobling af varmeanlægget (fortsat) 4. Tilslut netspændingen, f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder. 5. Tilkobl netafbryderen (se side 26 og 27). Efter kort tid vises basismenuen på displayet (se side 16), og den grønne driftskontrollampe lyser. Deres varmeanlæg og fjernbetjeningerne, hvis de forefindes, er nu driftsklare. Frakobling af varmeanlægget Med frostsikringsovervågning Vælg for hver varmekreds driftsprogrammet Afbrudt drift. Ingen rumopvarmning. Ingen brugsvandsopvarmning. Frostsikring af kedlen og varmtvandsbeholderen er aktiv. For den foretrukne varmekreds Basismenu 1. / for driftsprogrammet Afbrudt drift 2. OK for at bekræfte. 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Driftsprogram 5. Afbrudt drift Pumperne tilkobles automatisk kortvarigt en gang i døgnet, så de ikke sætter sig fast. Afslutning af driftsprogrammet Afbrudt drift Vælg et andet driftsprogram. For alle varmekredse Udvidet menu Opvarmning Uden frostsikringsovervågning (ud-af-drifttagning) 1. Frakobl netafbryderen (se side 26 og 27). 2. Luk afspærringsventilerne på olieledningerne (på tank og filter) eller luk gasafspærringshanen. 3. Afbryd varmeanlægget, så det er spændingsfrit, f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder. 28

29 Til- og frakobling Frakobling af varmeanlægget (fortsat)! Hvis der forventes udetemperaturer på under 3 C, skal der foretages egnede foranstaltninger i forbindelse med frostsikring af varmeanlægget. Kontakt evt. Deres VVSfirma. Henvisninger vedr. længere tids udaf-drifttagning Da pumperne ikke er forsynet med spænding, kan de sætte sig fast. Det kan være nødvendigt at indstille dato og klokkeslæt igen (se side 41). 29

30 Rumopvarmning Rumtemperatur Yderligere informationer kan findes i kapitlet Begrebsforklaringer i bilaget. Indstilling af normal rumtemperatur til opvarmning Fabriksindstilling: 20 C For den foretrukne varmekreds 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Rumtemperatur nominel 5. Indstil den ønskede værdi. Basismenu 1. / for den ønskede værdi. 2. OK for at bekræfte. For alle varmekredse Udvidet menu Opvarmning Indstilling af sænket rumtemperatur til opvarmning Fabriksindstilling: 3 C Udvidet menu Opvarmning 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Red. rumtemp. nominel 5. Indstil den ønskede værdi. Rumopvarmning med denne temperatur: Mellem tidsfaserne for den normale opvarmning (se side 31). I ferieprogrammet (se side 35). Driftsprogram Yderligere informationer kan findes i kapitlet Begrebsforklaringer i bilaget. 30

31 Rumopvarmning Driftsprogram (fortsat) Indstilling af driftsprogram for opvarmning For den foretrukne varmekreds Basismenu 1. / for driftsprogrammet: Opvarmning og varmtvand eller Opvarmning 2. OK for at bekræfte. 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Driftsprogram 5. F.eks. Opvarmning og varmtvand eller Opvarmning Anvisninger til driftsprogrammerne, se side 21. For alle varmekredse Udvidet menu Opvarmning Tidsprogram Yderligere informationer kan findes i kapitlet Begrebsforklaringer i bilaget. Indstilling af tidsprogram for opvarmning Fabriksindstilling: En tidsfase fra kl. 06:00 til 22:00 for alle ugedage. Udvidet menu: Opvarmning 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Tidsprogram opvarmning 5. Indstil de ønskede tidsfaser. Fremgangsmåde for indstilling af et tidsprogram, se side 22. Vær i forbindelse med indstillingen opmærksom på, at varmeanlægget skal bruge noget tid for at opvarme rummene til den ønskede temperatur. 31

32 Rumopvarmning Varmekarakteristik Yderligere informationer kan findes i kapitlet Begrebsforklaringer i bilaget. Indstilling af varmekarakteristikken Fabriksindstilling: Hældning : 1,4 Varmekarakteristikkens Niveau: 0 Udvidet menu: Opvarmning 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Varmekurve 5. Hældning eller Niveau 6. Indstil den ønskede værdi. Ved at trykke på tasten? får De besked om, hvornår og hvordan De ændrer hældning og niveau for varmekarakteristikken. Varmekarakteristik 100 C 23 C 41 C 55 C 68 C VK1 81 C Hældning 1,5 Ændre med ( De tilhørende nominelle værdier for varmekredsens fremløbstemperaturer, som afhænger af de forskellige udetemperaturer (fremgår af den vandrette akse), er fremhævet med hvid baggrund. Eksempel: Ændring af varmekarakteristikkens hældning til 1,5 Et diagram viser ændringen i varmekarakteristikken på en overskuelig måde, så snart De ændrer værdien for hældningen eller niveauet. 32

33 Rumopvarmning Frakobling af rumopvarmning For den foretrukne varmekreds Basismenu 1. / for driftsprogrammet: Kun varmtvand (ingen rumopvarmning) eller Afbrudt drift (frostsikring er aktiv) 2. OK for at bekræfte. 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Driftsprogram 5. Kun varmtvand (ingen rumopvarmning) eller Afbrudt drift (frostsikring er aktiv) For alle varmekredse Udvidet menu Opvarmning Komfortfunktion Partydrift Indstilling af Partydrift for opvarmning Udvidet menu Opvarmning 3. Evt. / for den ønskede varmekreds. 4. Partydrift 5. Indstil den ønskede rumtemperatur for Partydrift. Partydrift 23 VK1 Ændre med ( Visning i basismenuen 14 C 21 C VK1 Kedeltemperatur 48 C Visningen af den indstillede rumtemperatur ændrer sig ikke. 33

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares!

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares! Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOLADENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1B, til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOLADENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1B, til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1B, til vejrkompenserende drift VITODENS VITOLADENS 10/2013 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100, type HC1A til konstant temperatur

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100, type HC1A til konstant temperatur Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100, type HC1A til konstant temperatur VITODENS VITOPEND 12/2009 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCROSSAL 100. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCROSSAL 100. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Vitocrossal 100, type CI1 med regulering Vitotronic 200, type GW7B til vejrkompenserende drift VITOCROSSAL 100 2/2017 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100 til konstant temperatur

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100 til konstant temperatur Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100 til konstant temperatur VITODENS VITOPEND 4/2007 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND VITOLADENS. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 200 for vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND VITOLADENS. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 200 for vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med regulering Vitotronic 200 for vejrkompenserende drift VITODENS VITOPEND VITOLADENS 4/2007 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 300 VITOTRONIC 100. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 300 VITOTRONIC 100. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Vejrkompenserende regulering til et flerkedelanlæg (kaskade) og til regulering af kedelvandstemperaturen i en kedel: Vitotronic 300, type CM1E Vitotronic 300,

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

6304 5492 04/2003 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. Læs vejledningen omhyggeligt før betjening

6304 5492 04/2003 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. Læs vejledningen omhyggeligt før betjening 6304 5492 04/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Læs vejledningen omhyggeligt før betjening Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning. Betjeningsenhed, type LB1. til brugeren. Betjeningsenhed til boligventilationssystemer med varmegenvinding

VIESMANN. Betjeningsvejledning. Betjeningsenhed, type LB1. til brugeren. Betjeningsenhed til boligventilationssystemer med varmegenvinding Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Betjeningsenhed til boligventilationssystemer med varmegenvinding Betjeningsenhed, type LB1 4/2017 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Servicevejledning Funktionsmodul FM445 LAP-modul Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 6 720 617 615-06/2006 DK Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITODENS 200-W. til servicefirmaet

VIESMANN. Servicevejledning VITODENS 200-W. til servicefirmaet Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitodens 200-W Type WB2B, 4,8 til 35,0 kw Væghængt kondenserende gaskedel Natur- og F-gasudførelse Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITODENS 200-W 4/2009

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 B R U G E R M A N U A L Kondenserende oliekedel AVS 37.390 Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 1 2 1 BETJENING 1.1 Betjeningselementer Lampe for overkog Overkogssikring

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24 Betjeningsvejledning Varmeregulator Landis & Staefa RVL470 Oversigt... 2, 3 Symboler... 4 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Rumtemperatur er ikke korrekt... 8 Opvarmning uden

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

EMS 2 6 720 812 360-00.2O. Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800. Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK

EMS 2 6 720 812 360-00.2O. Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800. Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK EMS 2 6 720 812 360-00.2O Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800 Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.......

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C...

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Betjeningsvejledning 6 720 807 240 (2013/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Oversigt, display, symboler... 2 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Sådan klargøres brugsvand... 8 Rumtemperatur er ikke korrekt...

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logamatic 4321/4322. Instrumentpanel. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening

Betjeningsvejledning. Logamatic 4321/4322. Instrumentpanel. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening Betjeningsvejledning Instrumentpanel 7 747 012 053-00.1RS Logamatic 4321/4322 Til brugeren Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening 7 747 017 018-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Introduktion................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370f Trådløs, rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening.

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening. Regulering 6 70 806 3-00.T Betjeningsvejledning Logamatic 433 6 70 8 68 (03/0) DK Skal læses omhyggeligt før betjening. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C...

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... Kondenserende gaskedel Condens 5000 W Betjeningsvejledning 6720860040 (2016/05) DK 6 720 804 853-00.2TT ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer Service- og sikkerhedsinformation 1. Vandvarmeren Thermo 90S er typegodkendt efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmeren skal udføres iht. monteringsvejledningen 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Building Technologies

Building Technologies s Building Technologies anual Varmestyring for CTC 950 Kondens V2.0 Bedienelemente B Vælger for varmtvandsproduktion AVælger for drifttype på varmekredsen Auto 0 4 8 12 16 20 24 ESC OK Forlad aktuelle

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009 Varenummer: 08090681 Version: 01.04 www.devi.dk VUFDA201 11/2009 DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 80/100 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening Forord Kære kunde! Denne vejledning er beregnet til væghængte kondenserende

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Betjeningsvejledning Kondenserende kedel Logano plus GB402 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Forord Forord Kære kunde! Varme er vores element, og det har det

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

6 720 805 385-00.1T. Instrumentpaneler CML 910. LAP-modul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK

6 720 805 385-00.1T. Instrumentpaneler CML 910. LAP-modul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK 6 720 805 385-00.1T Instrumentpaneler CML 910 LAP-modul Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.....

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW. Planlægningsvejledning

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW. Planlægningsvejledning VIESMANN VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW Planlægningsvejledning VITOMAX 200-HW Type M236 Olie/gas-højtrykskedel i henhold

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Denne betjeningsvejledning

Læs mere

VIESMANN. Montagevejledning VITOMAX 200-HW. til servicefirmaet. Vitomax 200-HW Type M72A Olie/gas-højtrykskedel Nominel varmeydelse 2,3 til 6,0 MW

VIESMANN. Montagevejledning VITOMAX 200-HW. til servicefirmaet. Vitomax 200-HW Type M72A Olie/gas-højtrykskedel Nominel varmeydelse 2,3 til 6,0 MW Montagevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitomax 200-HW Type M72A Olie/gas-højtrykskedel Nominel varmeydelse 2,3 til 6,0 MW VITOMAX 200-HW 9/2011 Sikkerhedsinformationer Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

VIESMANN. Montage- og servicevejledning VITODENS 222-W. til servicefirmaet

VIESMANN. Montage- og servicevejledning VITODENS 222-W. til servicefirmaet Montage- og servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitodens 222-W Type B2LB, 1,8 til 35,0 kw: Kompakt kondenserende gaskedel Naturgas- og F-gasudførelse Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITODENS

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Fjernbetjeningsenhed VR 90

Fjernbetjeningsenhed VR 90 For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjeningsenhed VR 90 Busmodulært styringssystem DK VR 90 For brugeren Betjeningsvejledning Fjernbetjeningsenhed VR 90 Busmodulært

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITODENS 300-W. til servicefirmaet

VIESMANN. Servicevejledning VITODENS 300-W. til servicefirmaet Servicevejledning servicefirmaet VIESMANN Vitodens 300-W Type B3HA, 1,9 35 kw Væghængt, kondenserende gaskedel med integreret trådløst interface Naturgas- og F-gasudførelse Gyldighedshenvisninger, se sidste

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430. Vejrkompenserende termostat VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430. Vejrkompenserende termostat VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430 Vejrkompenserende termostat DK VRC 430 For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430 Vejrkompenserende termostat

Læs mere