Årsrapport2014. CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport2014. CVR-nr. 14 63 89 03"

Transkript

1 Årsrapport2014 CVR-nr

2 PenSam Liv forsikringsaktieselskab Jørgen Knudsens Vej Farum Tlf Fax CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark Moderselskab: PenSam Holding A/S CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark DIREKTION Helen Kobæk Torsten Fels 2

3 Indholdsfortegnelse Budskab fra ledelsen... 4 Ledelsesberetning Femårsoversigt... 6 Kunder... 8 Investeringsafkast Omkostninger Regnskabsberetning Risikostyring og kapitalforhold Selskabsledelse og organisation Samfundsansvar Ledelse, revision og ansvarshavende aktuar. 32 Repræsentantskab Ledelseshverv mv Årsregnskabet Ledelsespåtegning Intern revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæringer Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter

4 Budskab fra ledelsen PenSam Liv er arbejdsmarkedspensionsselskab for medarbejdere i kommuner, regioner og private virksomheder indenfor de faggrupper, som FOA tegner overenskomster for. Selskabet har præmier for 5 mia. kr., en balance på 97 mia. kr., og er blandt Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskaber. En af PenSam Liv s vigtigste opgaver er at bidrage til at sikre, at vores kunder ved førtidspensionering, invaliditet eller alderspensionering oplever økonomisk handlefrihed. Udbetalingerne fra PenSam Liv kan typisk ikke stå alene for vores kunder. Deres pensionstilværelse vil skulle baseres på en kombination af pension og offentlige ydelser. Velfærdssystemet og en rimelig fordeling af de offentlige midler er således afgørende for vores kunders økonomi. Investeringsafkast PenSam Liv opnåede i 2014 et tilfredsstillende tidsvægtet investeringsafkast på 11,3% før skat, inklusiv afkast af renteafdækninger. Selskabets pensionskoncept Fleksion har opnået et tidsvægtet afkast før skat, inklusiv afkast af renteafdækninger på 9,2%. Grundlaget for at sikre kunderne gode pensioner er dermed styrket yderligere. I Tradition har det tidsvægtede afkast udgjort 11,3% og i PMF 27,3%. PMF-konceptet er aftaler med helt eller delvis garanterede ydelser, og i Tradition har kunder, der modtager pension, garanterede ydelser. En væsentlig del af afkastet i disse kundegrupper vedrører renteafdækninger, og er derfor anvendt til at dække garantierne. Regeringen har nedsat en Pensionskommission, som har til formål at belyse og analysere det samlede danske pensionssystem med fokus på pensionisters indkomstforhold i de kommende årtier. Det er vores forhåbning, at Pensionskommissionen med deres arbejde får skabt grundlaget for, at der sikres rimelige pensionsforhold for alle ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, og at der igennem arbejdet ligeledes bliver en øget tillid til, at opsparing til pension betaler sig. Resultatet for 2014 betyder, at PenSam Liv for femte år i træk har opnået et af pensionsbranchens bedste investeringsafkast. I 2014 er der blandt andet igangsat investeringer i nybygning af boligområder ved Århus havn, Nordhavn, Frederiks Brygge midt i Sydhavnen og i Vedbæk. Det er byggerier, som samlet set udgør en investering på ca. 2 mia. kr. PenSam Liv har i 2014 modtaget den internationalt anerkendte IPEpris som Nordens bedste ejendomsinvestor. Ledelsen i PenSam Liv har i 2014 arbejdet på gennemførelsen af selskabets fastlagte strategi. PenSam Liv vil være kundernes foretrukne pensionsselskab. Den strategiske målsætning er forankret i finansielle og kundevendte målsætninger. Vi ønsker at fastholde et højt investeringsafkast og reducere omkostningsniveauet. Samtidig skal kundetilfredsheden forbedres. Omkostninger Omkostningerne har i en årrække været stigende i selskabet. Det har været en af PenSam Liv s udfordringer, og det er derfor også et strategisk mål, at omkostningerne skal nedbringes. It-landskabet har været en af udfordringerne, og det har ledelsens største bevågenhed. Der blev i 2013 udarbejdet en plan og iværksat en række initiativer, som skal bidrage til at reducere det fremtidige omkostningsniveau. Initiativerne 4

5 forenkler forretningsprocesserne og styrker itunderstøttelsen. Desuden bliver mulighederne for en mere effektiv kundeleverance styrket. I 2014 er der arbejdet videre med de i 2013 igangsatte tiltag. I 2014 kan effekten af tiltagene ses. Det er således i 2014 lykkedes at vende omkostningsudviklingen, og de gennemsnitlige administrationsomkostninger pr. kunde er faldet fra 609 kr. til 585 kr. I 2015 forventes et yderligere fald. PMF-konceptet er udfordret. PMF-konceptets kunder har garantier, som er vanskelige at opretholde med de fortsatte lave renteniveauer. Endvidere udgør konceptet en lille del af den samlede kundebestand, og konceptet er administrativt tungt, hvilket medfører, at omkostningerne til administration relativt set er høje. Der er i alt kunder i PMF, svarende til 6,2% af PenSam Liv s samlede kundebestand. Ledelsen har som følge af udfordringerne fokus på løsninger, som både skal tilgodese kunderne og selskabet. Kundetilfredshed Kundetilfredsheden er løftet gennem Både interne og eksterne målinger viser, at PenSam Liv har oplevet en stor fremgang i kundeloyaliteten i Kundetilfredsheden er dog fortsat ikke på niveau med vores ambitionsniveau, men udviklingen viser, at de igangsatte initiativer virker. I det kommende år vil der derfor fortsat blive arbejdet fokuseret med realisering af de strategiske målsætninger. rede ydelser i et gennemsnitsrentemiljø skal behandles som produkter, der indeholder en ydelsesgaranti. Rentefaldet i 2014 har medført en massiv værdiregulering, som har fjernet det kollektive bonuspotentiale i Traditionskonceptet, og basiskapitalen har pr. 31. december 2014 dækket et mindre underskud. Størrelsen af et underskud, som basiskapitalen skal dække, afhænger primært af udviklingen i renten og aktiemarkederne. Der henvises til afsnittet regnskabsberetning for en uddybning heraf. Såfremt PenSam Liv s solvens i 2015 måtte blive påvirket af det ovenstående forhold, kan selskabetforetage en omtegning af policerne, idet ydelserne ikke er garanterede. Konsekvensen af en eventuel omtegning er, at solvensen forbedres, men en eventuel omtegning formodes isoleret set ikke at ændre den forventede udmeldte pensionsydelse overfor kunderne. PenSam Liv besluttede i 2014 at arbejde på en opdeling af Traditionskonceptet i to kontributionsgrupper med virkning fra 1. januar Traditionskonceptet påtænkes opdelt i de kunder, som er på pension og har en ydelsesgaranti, og de kunder som ikke er på pension, og ikke har en ydelsesgaranti. Formålet med opdelingen er at kunne differentiere investeringsstrategien inden for Traditionskonceptet og dermed øge investeringsafkastet - til gavn for kunderne. Ikke garanterede ydelser Mere end 83% procent af kunderne i PenSam Liv har ikke garanterede ydelser. Regnskabsreglerne medfører, at de ikke garante- 5

6 Femårsoversigt I mio kr. PenSam Liv før fusion Resultatopgørelse Præmier Forsikringsydelser Investeringsafkast før pensionsafkastskat Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af genforsikring Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i særlige bonushensættelser Årets tilskrevne bonus Pensionsafkastskat Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat Egenkapitalens investeringsafkast Resultat før skat Skat Årets resultat/årets totalindkomst Balance Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt Kollektivt bonuspotentiale Særlige bonushensættelser Egenkapital, i alt Aktiver, i alt PenSam Liv er i 2012 fusioneret med datterselskabet PMF Pension med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar Sammenligningstal for 2011 er i den forbindelse tilrettet, således at tallene afspejler såvel PenSam Liv som PMF Pension, og tallene er dermed direkte sammenlignelige med regnskabsåret Tallene for 2010 i femårsoversigten vedrører alene PenSam Liv, og er dermed ikke direkte sammenlignelige med regnskabstal for 2011, 2012, 2013 og

7 PenSam Liv før fusion Nøgletal i pct Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat (N1) 10,8 2,9 12,0 11,8 9,0 Afkast før selskabsskat, egenkapital 7,6 3,1 9,0 7,4 - Afkast før pensionsafkastskat, forsikring 9,2 2,5 12,1 12,0 - Omkostningsnøgletal Omkostningsprocent af præmier N3) 5,3 5,6 5,6 9,1 4,3 Omkostningsprocent af hensættelser (N4) 0,4 0,5 0,5 0,9 0,5 Omkostninger pr. forsikret i kr. (N5) Omkostningsresultat (N6) 0,00-0,05-0,05-0,43-0,07 Risikotal Forsikringsrisikoresultat (N7) 0,12 0,05 0,34 0,99 1,00 Konsolideringsnøgletal Bonusgrad (N8) 5,8 9,7 8,3 4,9 3,4 Kundekapitalgrad (N9) 4,1 4,0 4,0 3,4 2,7 Ejerkapitalgrad (N10) 2,8 2,9 3,3 3,3 4,1 Overdækningsgrad (N11) 3,5 3,6 3,6 1,7 1,8 Solvensdækning (N12) 218,5 232,7 220,1 139,9 148,5 Forrentningsnøgletal Egenkapitalforrentning før skat (N13) 7,7-4,8 10,7-1,4 8,6 Egenkapitalforrentning efter skat (N14) 4,8-4,7 8,7-1,3 6,5 Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat (N15) 18,0 10,8 41,9 7,6 9,9 Forrentning af særlige bonushensættelser af type B før skat * (N19) 10,5 12,0 23,7 30,9 10, viser PenSam Liv før fusion. Alle nøgletal er beregnet i henhold til Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. * Særlige bonushensættelser type B modtager samme forrentning som egenkapital, og kan dække tab på lige fod med egenkapitalen. 7

8 Kunder ARBEJDSMARKEDSPENSION PenSam Liv er et arbejdsmarkedspensionsselskab, hvor alle kunder optages på samme betingelser. Formålet med arbejdsmarkedspensionen er generelt at bidrage til at sikre kunderne økonomisk, såvel ved sygdom, invaliditet og død, som ved alderspensionering. Kunderne i PenSam Liv er fortrinsvis medarbejdere i kommuner, regioner og private virksomheder inden for de fagområder, som FOA tegner overenskomst for. Indbetalinger til PenSam Liv anvendes derfor primært til udbetalinger til kunderne enten ved pensionering, død eller ved situationer, hvor kunderne kommer i en situation, hvor de er uarbejdsdygtige. PenSam Liv havde ved udgangen af 2014 samlet kunder. Heraf indbetaler til PenSam, mens modtager ydelser fra PenSam. De resterende kunder er ikkebetalende kunder som ikke er gået på pension endnu. PenSam Liv har tre forskellige pensionskoncepter, Fleksion, Tradition og PMF. Alle nye kunder optages i Fleksionskonceptet. Fleksionskonceptet adskiller sig blandt andet fra de øvrige produkter, ved at kunderne, ud over en fast basisdækning, kan vælge sammensætning mellem risikodækninger og aldersopsparing. Dækninger kan således tilpasses afhængig af kundernes alder, behov mv. I Fleksion er pensionsydelserne ikke garanterede. Det betyder, at kunderne ikke garanteres en bestemt alderspensioneringsydelse. Omvendt giver produktet øgede muligheder for frihedsgrader i investeringsstrategien, som alt andet lige øger mulighederne for øget afkast til gavn for kunderne. I Tradition er der garantier for de kunder, der er gået på pension. I PMF er alle aftaler baseret på helt eller delvis garanterede ydelser. Fordeling af kunder på koncept 2014, % Over de seneste fem år, er antallet af kunder i PenSam Liv steget med Stigningen skyldes en stabil tilgang af nye kunder, mens en større andel af kunderne pensioneres. Fordeling af kunder på status 2014, tusinde Som det fremgår ovenfor, er langt størstedelen af kunderne i pensionskoncepter, hvor der ikke er nogen form for garantier, idet Fleksion og de ikkepensionerede kunder i Tradition ikke har garantier, Over de seneste 5 år er andelen af kunder der ikke har ydelsesgarantier steget fra 73% til 83%. 8

9 KUNDEINDFLYDELSE IGENNEM FORBRU- GERGRUPPERNE En af styrkerne i PenSam Liv er de særlige muligheder, der er for direkte kommunikation og dialog mellem vores kunder og PenSam Liv. Kunderne er via direkte valg repræsenteret af fem forbrugergrupper, der fastlægger indholdet af den valgfrie del af pensionsordningen. Dialogen mellem ledelsen i PenSam Liv og forbrugergrupperne er dermed afgørende for udviklingen af kundetilbuddene i PenSam Liv. Der er i 2014 afholdt 6 forbrugergruppemøder, og der har været en god dialog med forbrugergrupperne om blandt andet udformningen af produkterne samt valgmulighederne i pensionsordningerne. AKTIVITETER I 2014 PenSam Liv har i 2014 arbejdet med at udvikle et delpensionsprodukt. Delpension er en mulighed for vores kunder for en fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. I stedet for en fuld tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet får kunderne gennem delpension mulighed for at gå på deltid, og får løn suppleret med pension. Som følge af skattereformen er muligheden for at indbetale til kapitalpension med fradragsret ophørt, og samtidig har skattereformen åbnet mulighed for at få afgiftsberigtiget kapitalpensioner til en afgift på 37,3% af opsparingen. foretaget afgiftsberigtigelse på 837,5 mio. kr. til staten. Vores kunder bliver ofte ramt af sygdom. PenSam Liv arbejder aktivt med at forebygge dette. Formålet er at fastholde kundens tilknytning til arbejdsmarkedet, og dermed understøtte kundens muligheder for at undgå førtidspensionering. I 2014 har PenSam Liv lanceret produktet Sundhedskompasset, som er et offentligt/privat partnerskab med FOA og kommunerne i region Syddanmark. Med kompasset får kunderne - ud over et selvevalueret helbredstjek - også individuel vejledning og inspiration, der er afstemt den enkeltes behov. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i 2014 besluttet at støtte partnerskaber bag SundhedsKompasset og BeatCamp med hver 5 mio. kr. KUNDETILFREDSHED PenSam Liv har en klar målsætning om at øge kundetilfredsheden. Kundetilfredsheden skal styrkes igennem en fokuseret eksekvering af selskabets strategi. Udover at sikre høje afkast og en effektiv drift, skal kunderne i PenSam Liv tilbydes et samlet rådgivningskoncept, som passer til kundernes behov. Kundetilfredsheden er i 2014 steget væsentligt. Da det er fordelagtigt for selskabets kunder at anvende denne mulighed, valgte ledelsen i PenSam Liv at afgiftsberigtige kundernes kapitalpensioner. Denne afgiftsberigtigelse er, som planlagt, foretaget i efteråret Der er samlet 9

10 Udvikling i kundetilfredshed (Net Promoter Score), % Indbetalinger fordelt på koncept, mia. kr. Note: ekskl. indbetalinger fra gruppeordninger Kilde: Aalunds kundetilfredshedsmåling Net Promoter Score måler loyaliteten mellem virksomhed og kunde, og udtrykker andelen af dem, der er meget tilfredse, fratrukket dem der er utilfredse. Den stigende kundetilfredshed er tilfredsstillende. Ambitionsniveauet for kundetilfredshed er dog stadig ikke indfriet, og der arbejdes målrettet videre med realiseringen UDVIKLINGEN I IND- OG UDBETALINGER Pensionsbidrag Kundernes pensionsbidrag fastsættes typisk som en procentsats af lønnen i de overenskomster, som kunderne er ansat efter. PenSam Liv s præmieindbetalinger påvirkes derfor i høj grad af de løn- og arbejdsmarkedsvilkår, som aftales af overenskomstparterne. Udviklingen i bestanden af bidragsbetalende kunder betyder sammen med den generelt afdæmpede lønudvikling blandt vores kunder, at pensionsindbetalingerne ligger nogenlunde uændret i forhold til 2013 på 5,1 mia. kr., Gennem de seneste fem år udgør indbetalinger til Fleksionskonceptet en stigende andel. Pensionsudbetalinger Pensionsudbetalingerne består af såvel pensionsydelser, forsikringssummer ved død, invaliditet og udløb samt overførsler og genkøb. De samlede udbetalinger har været stigende over de senere år, primært som følge af stigende alderspensionering. Gennemsnitsalderen blandt PenSam Liv s kunder er højere end i den danske arbejdsstyrke generelt, ligesom unge er underrepræsenteret i kundegruppen. I 2014 blev af PenSam Livs kunder alderspensioneret. Ved alderspensionering får kunderne månedligt udbetalt alderspension fra PenSam i resten af deres levetid. Ved udgangen af 2014 havde PenSam Liv i alt alderspensionister, der modtager en månedlig udbetaling, hvilket er mere end i Der er i alt udbetalt 585 mio. kr. i alderspension i 2014 en stigning på 15%. 10

11 26% af de løbende udbetalingerne var i 2014 i forbindelse med førtidspensioner. Udvikling i løbende udbetalinger, mio. kr. I 2014 fik godt 400 kunder tildelt førtidspension fra PenSam Liv i forbindelse med, at de også fik tilkendt offentlig førtidspension, hvilket er et markant fald i forhold til tidligere år. Faldet vurderes at hænge sammen med implementeringen af førtidsog fleksjobreformen, der trådte i kraft 1. januar De endelige effekter af reformen vil først vise sig hen over de kommende år, men den nye reform vurderes at have haft en væsentlig indvirkning på vore kunders muligheder for at få tildelt førtidspension. Dette ser ud til at medføre færre pensionsudbetalinger, men for vore kunder kan det have en meget væsentlig betydning for deres levevilkår, når mulighederne for førtidspension er reduceret. 11

12 Investeringsafkast Investeringsaktiverne i PenSam Liv er opdelt i porteføljer for de enkelte pensionskoncepter, Fleksion, Tradition og PMF med hver sin investeringsstrategi. Investeringsafkastet er afgørende for at kunne give kunderne gode og sikre pensioner. Det er derfor tilfredsstillende, at det samlede tidsvægtede investeringsafkast for PenSam Liv i 2014 udgør 9,0% før skat eksklusive renteafdækninger og 11,3% før skat inklusive renteafdækninger. Pensionskonceptet Fleksion har opnået det bedste afkast før skat eksklusive renteafdækninger på 9,6%. Risikospredning på forskellige aktiver tillægges afgørende betydning for det samlede afkast på lang sigt. Investeringerne spredes derfor på forskellige aktivklasser, så der sikres en fornuftig balance i porteføljen, og påvirkningen af enkelte risici, eksempelvis aktiekursfald eller hastige rentestigninger, reduceres. Bestyrelsen fastlagde i 2010 en mere aktiv investeringsstrategi blandt andet med henblik på at kunne drage nytte af de gunstige muligheder i kølvandet af finanskrisen. Dermed realiserer PenSam Liv i og for femte år i træk - den strategiske målsætning om, at investeringsafkastet for Fleksion skal fastholdes i den bedste tredjedel af peer group. INVESTERINGSSTRATEGI PenSam Liv's investeringsstrategi og -politik har som mål at sikre det størst mulige afkast på lang sigt under hensyntagen til investeringsmæssig risiko, lovgivning mv. Herunder også at der investeres på en måde, der er etisk forsvarlig. Investeringsstrategien arbejder derfor målrettet med at balancere aktiverne kombineret med en effektiv risikostyring, så risikoen for tab minimeres, og afkastet maksimeres. For at føre dette ud i livet anvender selskabet både intern og ekstern forvaltning. Valget mellem intern og ekstern forvaltning sker alene med udgangspunkt i afkast efter omkostninger. Inden for visse aktivklasser anser selskabet intern forvaltning som afgørende for at have den nødvendige forretningsmæssige mulighed for at opnå bedre afkast med lavere risiko samt nedbringe de samlede investeringsomkostninger. I både 2013 og 2014 har PenSam Liv på visse investeringsområder foretaget flere investeringer selv, og har dermed nedbragt anvendelsen af eksterne investeringsforvaltere. At størstedelen af ydelserne i PenSam Liv er ikkegaranterede, giver mulighed for at placere en større andel af aktiverne i investeringer med et højere afkastpotentiale end obligationer, ligesom anvendelsen af renteafdækninger er reduceret. Dermed er risikoen for negative afkast som følge af rentestigninger begrænset. Det betyder, at andelen af aktier er øget betydeligt i Traditionskonceptet i På sigt øges andelen af alternative investeringer. 12

13 Aktivfordelingen for Fleksionskonceptet ultimo 2014 PenSam har også i 2014 haft fokus på at skabe langsigtet afkast igennem alternative investeringer. Investeringerne er i deres natur præget af, at der ikke findes en effektiv prisdannelse samt, at investeringerne i deres natur er illikvide. Såvel ved investeringen som ved den efterfølgende måling af risici og værdiansættelse, skal der derfor være en øget fokus på disse typer af investeringer. Aktivfordelingen for PenSam Liv ultimo I PenSam Liv omfatter selve investeringsprocessen involvering fra både investeringsfunktionen, risikofunktionen og værdiansættelsesfunktionen. Alle er involveret inden der foretages investeringer, med henblik på at sikre at alle risici belyses inden investeringen foretages. Såvel revisionsudvalg som bestyrelse har ligeledes drøftet alternative investeringer, og herunder har revisionsudvalget behandlet investeringsprocessen med fokus på risici, governance og kontroller ved investering i alternative investeringer. INVESTERINGSRESULTAT FOR 2014 Udviklingen på de finansielle markeder har i 2014 været præget af en normalisering af den amerikanske økonomi og fortsat lav vækst og inflation i Euroområdet og Japan. ALTERNATIVE INVESTERINGER De alternative investeringer i PenSam omfatter ejendomme, unoterede aktier, investeringer i infrastruktur samt udlån til virksomheder. De alternative investeringer har været en del af investeringsstrategien i PenSam Liv igennem de seneste 5 år, og andelen af alternative investeringer har bevidst været øget igennem de seneste år. Denne udvikling har påvirket pengepolitikken i de tre valutaområder. Den amerikanske centralbank FED besluttede på sit møde i oktober 2014 at afslutte obligationsopkøbsprogram; den kvantitative lempelse af pengepolitikken. Samtidig har FED fastholdt, at styringsrenten vil blive fastholdt på et lavt niveau i en betydelig periode, og at navnlig udviklingen i beskæftigelse og inflation vil blive lagt til grund for en evt. renteforhøjelse. 13

14 I både Europa og Japan er pengepolitikken lempet betydeligt i løbet af Den Europæiske Central Bank (ECB) har lempet pengepolitikken under indtryk af et skuffende vækstbillede og udsigten til en inflation, der ligger væsentligt under målsætningen. Styringsrenten er ad et par gange nedsat til 0,05%, så den i praksis er nul. Desuden er der fra oktober 2014 gennemført obligationsopkøbsprogrammerne (privat sektor QE) som supplement til de allerede gennemførte likviditetstildelingsprogrammer. Det vil udvide ECB s balance betydeligt og gavne europæisk vækst, da virksomheder og husholdninger i Euroområdet kan opnå billigere finansiering. Også den japanske centralbank har gennemført yderligere kvantitative lempelser i løbet af Som en konsekvens har de lange renter generelt været faldende gennem 2014, og ligger ved udgangen af året rekordlavt. De danske (statsobligations)renter har udviklet sig parallelt med de tilsvarende tyske renter. De pengepolitiske tiltag har sammen med de styrkede vækstudsigter for amerikansk økonomi desuden stimuleret efterspørgslen efter risikofyldte aktiver. Tendensen på aktiemarkederne har derfor været opadgående, om end der har været et par dyk i løbet af året. Der ses ofte sådanne midlertidige markedsudsving efter en periode med en ensrettet markedsbevægelse. det samlede investeringsresultat i PenSam Liv, og i syv af aktivklasserne er der skabt et merafkast i forhold til benchmark. Blandt andet investeringerne i private equity og unoterede aktier, infrastrukturinvesteringer og illikvid kredit har bidraget til det gode afkast. Afkastet på de enkelte pensionskoncepter varierer væsentligt, idet der anvendes renteafdækninger på de pensionskoncepter hvor der er garantier. Afkastet heraf indgår i det officielle afkastnøgletal. PMF har med 8,2% det laveste, tidsvægtede afkast når det opgøres før skat og eksklusive renteafdækninger, Fleksion har det højeste afkast med 9,6%. I PenSam Liv har vi ud over fokus på det enkelte års performance særligt fokus på afkastet over en længere periode, idet der i enkelte år kan opstå udsving i afkast. Sammenholdt med gennemsnittet af pensionsselskaber er det tilfredsstillende, at PenSam Liv i de sidste fem år har klaret sig godt i branchen. Investeringsafkast i koncepterne, inklusive afkast af renteafdækninger ( ) I 2014 har PenSam Liv opnået et samlet afkast på 8,1 mia. kr. før pensionsafkastskat i forhold til 2,1 mia. kr. i Afkastet svarer til et tidsvægtet afkast på 11,3% før skat og efter renteafdækninger. Det officielle afkastnøgletal (N1) udgør 10,8% før pensionsafkastskat. For 2010 og 2011 er det samlede afkast for PenSam Liv opgjort eksklusiv afkast for PMF. Selskabet har opdelt investeringsaktiviteterne i ni aktivklasser. Alle klasser har bidraget positivt til 14

15 Investeringsafkast i koncepterne, eksklusiv afkast af renteafdækninger ( ) også medført, at PenSam Liv har øget investeringerne i primært danske bolig- og erhvervsejendomme samt, at selskabet har foretaget store investeringer i byggeprojekter. For 2010 og 2011 er det samlede afkast for PenSam Liv opgjort eksklusiv afkast for PMF. For Fleksion er målsætningen at afkastet skal være i den bedste 1/3 del af Peer Group. Denne målsætning er siden ændring i strategien i 2010 opfyldt. INVESTERINGSTILTAG I 2014 Selskabet arbejder løbende med at tilpasse investeringsporteføljen. Som følge heraf tager selskabet aktivt del i investeringer, og er opsøgende i markedet for at sikre kunderne et merafkast af deres opsparing. Markedet afsøges løbende for investeringer i afkastklasser med bedre afkastpotentiale. I 2012 indgik PenSam Liv samarbejde med Sjælsø Gruppen om opførelse af boligprojektet Bolværket på Teglholmen i København. Projektet rummer 206 boliger og seks erhvervslejemål fordelt på i alt kvadratmeter. Byggeriet er blevet færdiggjort i 2014, og Sjælsø Gruppens konkurs har således ikke haft betydning for færdiggørelsen af projektet, og PenSam Liv har ikke lidt tab som følge af konkursen. Boligerne er nu udlejet, og investeringen forventes at give et fornuftigt afkast. PenSam anvender investeringsmodellen på lignende projekter. Modellen indebærer, at PenSam anvender de forskellige led i værdikæden til både at løfte afkastet i forhold til det normale ved byggeprojekter og til at reducere investeringsrisikoen. Modellen betyder således, at PenSam har mulighed for at drive projektet i mål - selv i tilfælde af væsentlige samarbejdspartneres konkurs. PenSam Liv har i 2014 øget investeringerne i aktier, private equity, infrastruktur og ejendomme. Der er blandt andet igangsat investeringer og ydet finansiering til nybygning af boligområder ved Århus havn, Nordhavn, Frederiks Brygge midt i Sydhavnen og i Vedbæk. Det er byggerier, som samlet set udgør en investering på ca. 2 mia. kr. Samtidig er der sket en reduktion af renteafdækningerne, hvilket afspejler, at hovedparten af pensionsydelserne er ikke-garanterede. BOLIGER OG EJENDOMME I DANMARK Den aktive investeringsstrategi siden 2010 har 15

16 Omkostninger LAVERE OMKOSTNINGER I ET ÅR MED ET HØJT AKTIVITETSNIVEAU Året 2014 har som forventet været præget af et højt aktivitetsniveau og væsentlige investeringer i nye it-systemer i PenSam Liv. Investeringerne skal skabe grundlaget for en fremtidig itunderstøttelse, der både understøtter kundernes behov, og som samtidig skaber fundamentet for fremadrettede omkostningsreduktioner. Omkostninger pr. forsikret (N5) sammenlignet med branchen, kr. Sideløbende med de planlagte investeringer i ny it-understøttelse er der igennem hele 2014 arbejdet fokuseret med en generel effektivisering i driften. PenSam Liv s samlede administrationsomkostninger er i 2014 som følge heraf faldet med 11,6 mio. kr. i forhold til Omkostningsnøgletallet administrationsomkostninger pr. kunde er ligeledes faldet fra 609 kr. til 585 kr. I forhold til udviklingen i selskabets nøgletal over en periode på de seneste fem år, er det tilfredsstillende, at der kan konstateres en effekt af de seneste to års indsatser for reduktion af omkostningerne. Omkostninger i kr. pr. forsikret Kr PenSam Liv Kilde: Årsrapporter I forhold til branchens nøgletal er PenSam Liv s administrationsomkostninger lavere end gennemsnittet i branchen målt på 2013 offentliggjorte omkostningsnøgletal. Note: Omkostninger pr. forsikret sammenlignet med branchen opdelt i laveste, midterste og højeste tredjedel. Tallene i tabellen vedrører UDVIDELSE AF AKTIVITETER I INVESTE- RINGSOMRÅDET Udover omkostninger til administration og formueforvaltning i PenSam Liv, afholder PenSam Liv ligeledes formueforvaltningsomkostninger til eksterne forvaltere. Disse indirekte formueforvaltningsomkostninger fremgår ikke af årsrapporten men fratrækkes direkte i investeringsafkastet. Omkostningerne hertil er således ikke synlige i årsrapporten men vil fremgå af en årlig redegørelse om Årlige Omkostninger i Kroner (ÅOK), som offentliggøres på PenSam s hjemmeside. I 2013 og 2014 har PenSam Liv valgt at foretage flere investeringer selv mod på visse investeringsområder at nedbringe anvendelse af eksterne investeringsforvaltere. Formålet hermed er at nedbringe de samlede investeringsomkostninger uden at påvirke afkastpotentialet. De investeringsomkostninger der reduceres, er de indirekte investeringsomkostninger. 16

17 Omvendt har det medført, at formueforvaltningsomkostninger i årsrapporten er steget i 2014 med 11,0 mio. kr. Fokuseringen ændres ikke i den forbindelse. Der vil fortsat blive arbejdet på yderligere reduktioner af det nuværende omkostningsniveau i STØRRELSE OG UDNYTTELSE AF SYNER- GIER Den finansielle sektor og herunder pensionsbranchen er mødt af stigende og udfordrende regulatoriske krav. Som udgangspunkt er kravene uafhængige af størrelsen af selskabet. At drive en effektiv administration fordrer muligheden for at udnytte størrelse og stordriftsfordele. PenSam Liv har med kunder og en balance på 96,9 mia. kr. en størrelse, hvor forudsætningerne for at være konkurrencedygtig på omkostningsniveauet er til stede. Ydermere udnyttes det forhold, at PenSam Liv indgår i PenSam gruppen. Ved nye lovgivningsmæssige krav som f.eks. Solvens II, skabes der således omkostningssynergier som samlet kommer kunderne til gavn i alle PenSam gruppens enheder. Administrations- og forvaltningsopgaver på tværs af PenSam gruppens enheder har hidtil været varetaget af PenSam Liv. De fælles opgaver planlægges fremadrettet varetaget af et nystiftet selskab i PenSam gruppen, der forventes etableret i Formålet er at skabe en yderligere tydelighed og transparens i de administrations- og forvaltningsopgaver, som varetages for PenSam gruppens enheder. PenSam Liv vil fremadrettet alene have til formål at drive et arbejdsmarkedspensionsselskab og ikke administrations- og forvaltningsopgaver for øvrige enheder i PenSam gruppen. 17

18 Regnskabsberetning ÅRETS RESULTAT Årets resultat før skat udgør 136,0 mio. kr. mod et resultat før skat i 2013 på -84,8 mio. kr. Resultatet er sammensat af afkast på egenkapitalens investeringer på 129,1 mio. kr., nettorisikoforrentning på 7,8 mio. kr. samt øvrige poster på -0,9 mio. kr. Resultatet er generelt i overensstemmelse med de forventninger, som er udmeldt i halvårsrapporten for Resultatet er ikke direkte sammenligneligt med 2013, idet årets resultat i 2013 var påvirket af en omvalgskampagne i PMF. Investeringsomkostninger har udviklet sig fra 183,1 mio. kr. i 2013 til 194,1 mio. kr. i 2014, og skal ses i lyset af insourcing af visse investeringsaktiviteter. Udviklingen anses for tilfredsstillende. Der henvises til afsnittet 'Omkostninger' for en uddybning af udviklingen. UDVIKLING I SELSKABETS BALANCE Balancen i PenSam Liv er fortsat stigende, og nærmer sig 100 mia. kr. Resultatet for 2014 anses for tilfredsstillende. Udviklingen i PenSam Liv s balance, mia.kr. Bestyrelsen indstiller, at der udloddes 2,0 mio. kr. i udbytte til ejeren PenSam Holding A/S. Bruttopræmier og udbetalte ydelser I regnskabsåret 2014 har PenSam Liv modtaget samlede bruttopræmier for 5.142,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,8% i forhold til Udviklingen kan blandt andet forklares ved en stigning i overførsler fra andre selskaber. PenSam Liv har udbetalt ydelser for 2.487,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 25,8% i forhold til Udviklingen er ekstraordinært præget af afgiftsberigtigelsen, som har påvirket de udbetalte ydelser med i alt 837,5 mio. kr. Udviklingen i udbetalingerne er som forventet. Der henvises til afsnittet 'Kunder' for en uddybning af udviklingen. Administrations- og investeringsomkostninger Administrationsomkostningerne udgør 270,0 mio. kr. i 2014 mod 281,6 mio. kr. for Omkostninger pr. forsikret udgør 585 kr. i 2014 mod 609 kr. i Selskabets indbetalinger overstiger udbetalingerne i 2014 med ca. 2,7 mia. kr. Endvidere skabes løbende afkast af selskabets investeringer, i år med i alt 8,1 mia. kr. før pensionsafkastskat. Den væsentlige del af afkastet tilskrives kunderne, enten i form af en stigning i hensættelserne på garanterede ydelser eller som bonuspotentialer. REALISERET RESULTAT OG DETS FORDE- LING Det realiserede resultat er udtryk for selskabets over- eller underskud i perioden. Det realiserede resultat opgøres særskilt for selskabet og selskabets kunder efter principper fastlagt af bestyrelsen og anmeldt til Finanstilsynet. Principperne skal

19 endvidere overholde reglerne i kontributionsbekendtgørelsen. Et positivt realiseret resultat øger bonuspotentialerne, og derved muligheden for at give kunderne bonus ud over forrentning af deres opsparing. Årets samlede realiserede resultat efter Lov om finansiel virksomhed udgør 2.246,5 mio. kr., som er fordelt med 136,9 mio. kr. til egenkapitalen og 2.109,6 mio. kr. til kunderne. De 2.109,6 mio. kr. til kunderne er fordelt med 186,7 mio. kr. til de særlige bonushensættelser og 1.922,9 mio. kr. til kollektivt bonuspotentiale. Når renten falder, medfører det, at der skal foretages ekstrahensættelser (værdiregulering) på de dele af kundebestanden, hvor der er garanterede produkter. Realiseret resultat for Fleksion I Fleksionskonceptet har rentefaldet ikke medført behov for en værdiregulering, idet grundlagsrenten for Fleksion er lavere end den risikofri rente. Da afkastet i Fleksion har udgjort 9,2%, har årets realiserede resultat medført, at de kollektive bonuspotentialer for Fleksionskunderne er øget. Der er ingen skyggekonti vedrørende Fleksionskonceptet. Realiseret resultat for Tradition Det markante rentefald i 2014 har medført store ekstrahensættelser til dækning af kundernes fremtidige pensionsudbetalinger, også for de pensionsydelser, der ikke er garanterede. For disse produkter indgår stigningen i ekstrahensættelserne i regnskabsposten 'Bonuspotentiale på fripoliceydelser'. Regnskabsreglerne medfører, at der ligeledes skal foretages værdiregulering på ikkepensionister i Tradition samt Fleksion, uagtet at disse kundegrupper ikke har garanterede produkter. Dette skyldes, at regnskabsbekendtgørelsens regler tager udgangspunkt i, at alle gennemsnitsrenteprodukter også ikke garanterede skal beregne hensættelser baseret på en fremskrivning af de forventede cash flow på den grundlagsrente, som er anmeldt, men med en tilbagediskontering baseret på den risikofri rente. Da grundlagsrenten som udgangspunkt er uændret, men renten faldende, stiger hensættelserne også for de ikke-garanterede bestande. Den regnskabsmæssige konsekvens af regnskabsreglerne er, at hensættelserne i år er forøget væsentligt som følge af den værdiregulering der opstår ved at fremskrive cash flow med tegningsrenten, samt tilbagediskontere med den risikofri rente. Hensættelserne forøges således ud over depotets størrelse, og dermed reduceres de kollektive bonuspotentialer. I 2014 er de kollektive bonuspotentialer for Tradition reduceret til 0, og de samlede hensættelser er 51,6 mio. kr. højere end summen af depotet og de kollektive bonuspotentialer. Der er som følge heraf regnskabsteknisk opstået et tab, som basiskapitalen skal dække på de 51,6 mio. kr. Dette uagtet, at selskabets kunder ikke har ydelsesgarantier. Tegningsgrundlagene i Fleksion og Tradition er ikke ens, hvorfor konsekvensen i 2014 for regnskabsaflæggelsen er forskellig. Nedenfor er beskrevet udviklingen for selskabets rentegrupper. Realiseret resultat for PMF PMF kontributionsgruppen har i 2014 skabt høje afkast, som har medført, at gruppen har kunnet betale risikoforrentning til basiskapitalen og dermed nedbringe skyggekontoen pr. 31. december

20 De opkrævede administrationsbidrag har ikke kunnet dække de faktiske omkostninger til administration af PMF kundegruppen, hvorfor basiskapitalen har betalt samlet 6,9 mio. kr. PMF-kontributionsgruppen består af kunder, der har en pensionsordning med grundlagsrenter mellem 0,5% og 3,5%. PMF-kontributionsgruppen anses af ledelsen for at udgøre en samlet gruppe i relation til kontributionsreglerne. Denne vurdering er foretaget på baggrund af, at overenskomstparterne har besluttet at opretholde en samlet solidarisk gruppe. Såfremt PMF-kontributionsgruppen på trods heraf skal opdeles i to særskilte rentegrupper, kan det potentielt påvirke egenkapitalen. Påvirkningen opgjort pr. 31. december 2014 er alene en mindre påvirkning på egenkapitalen. Skyggekonti 31. december 2014 Egenkapitalen og de særlige bonushensættelser har ultimo 2014 en samlet skyggekonto på 59,2 mio. kr. Denne dækker over manglende risikoforrentning og dækning af underskud i henholdsvis Traditions- og PMF-konceptet på i alt 58,5 mio. kr. samt en skyggekonto på 0,7 mio. kr. som er opstået 31. december 2013 og endnu ikke tilbagebetalt. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING Ved udarbejdelse af årsrapporten foretages der i forbindelse med indregning og måling af visse regnskabsposter en vurdering, som omfatter skøn, og er behæftet med en vis usikkerhed. Usikkerhederne ved indregning og måling vedrører i PenSam Liv primært værdiansættelse af selskabets investeringsaktiver, som ikke handles på et aktivt marked samt opgørelse af markedsværdien af de forsikringsmæssige hensættelser. Metoderne for fastsættelse af værdier på de nævnte regnskabsposter er generelt uændrede i forhold til udarbejdelsen af årsrapporten for Der foretages løbende opdatering af skøn og forudsætninger ved værdiansættelsen. Den største usikkerhed ved målingen hviler på opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser, herunder særligt forventninger og forudsætninger til levetid. Der henvises til afsnittet 'Regnskabsmæssige skøn' under Anvendt regnskabspraksis, hvor der er foretaget en særskilt beskrivelse af principper og metoder for fastsættelse af værdierne på de nævnte regnskabsposter. Endvidere er de væsentligste usikkerheder ved målingen beskrevet. Under 'Aktiver og følsomhedsoplysninger' vises endvidere usikkerheden ved renteændringer, fald i aktiernes og ejendommenes værdi samt påvirkningen ved ændring i vurderingen af dødelighed og invaliditetshyppighed. BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Begyndelsen af 2015 har været præget af finansiel uro. En ny regering i Grækenland har skabt forøget usikkerhed om landets tilknytning til EURO en. Schweiz har opgivet fastkurspolitikken imod EURO, og der er skabt et væsentligt pres på den danske krone som følge af et voldsomt valutainflow. Renterne er reduceret yderligere, med henblik på at holde kronen fast mod EURO'en. PenSam Liv har en høj andel af investeringerne placeret i udenlandsk valuta, men har foretaget afdækning af de væsentligste valutarisici, og er således ikke eksponeret for tab ved et eventuelt brud på fastkurspolitikken. Det yderligere fald i renteniveauet i begyndelsen af 2015 øger ekstrahensættelserne (værdiregulering) på de garanterede ydelser, og ligeledes på de ikke-pensionerede i Tradition. PenSam Liv har afdækket rentefølsomheden på de koncepter, 20

Årsrapport2014. CVR-nr. 12 62 95 32

Årsrapport2014. CVR-nr. 12 62 95 32 Årsrapport2014 CVR-nr. 12 62 95 32 PenSam Holding A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 39 Fax 44 39 39 40 pensam@pensam.dk www.pensam.dk Hjemsted Furesø, Danmark CVR-nr. 12 62 95 32 DIREKTION

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49 Årsrapport 2014 Pensionskassen PenSam CVR-nr. 24 25 55 49 Pensionskassen PenSam Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 39 Fax 44 39 39 40 pensam@pensam.dk www.pensam.dk CVR-nr. 24 25 55 49 Hjemsted

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II Nu kan vi ikke vente længere Sådan udtalte det danske Finanstilsyns direktør Ulrik Nødgaard på brancheorganisationen Forsikring & Pensions

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Kunder i Livsforsikringsselskabet A/S flyttes til PBU 1 Resultat 1 Balance og egenkapital 1 Risikostyring 2 Livsforsikringsvirksomhed 2 Depottilskrivning 2 Samfundsansvar

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Pensionist i FSP. Generelt:

Pensionist i FSP. Generelt: 1 Pensionist i FSP 10/2011 Pensionist i FSP s stillede den 1. marts 2011, 22 spørgsmål til FSP/FSP s bestyrelse. Spørgsmålene er besvaret den 13. april 2011. Spm. 8, 9, 10,11 og 15 er besvaret med en henvisning

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2012

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2012 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2012 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen Udfordringer og muligheder NFT i pensionsbranchen 3/2003 Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen af Henrik Heideby Henrik Heideby Som andre steder i verden står pensionsbranchen i Danmark i disse

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3 Det

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

PFA PENSION Halvårsrapport 2015

PFA PENSION Halvårsrapport 2015 PFA PENSION Halvårsrapport Hoved- og nøgletal for Hovedtal (mio. kr.) 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 14.422 11.985 24.887 Forsikringsteknisk resultat pension 375 475 674 Forsikringsteknisk

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, 5 Erklæringer Pensionskassens

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Halvårsrapport. Cvr.nr. 16614130

Halvårsrapport. Cvr.nr. 16614130 Halvårsrapport 2011 Cvr.nr. 16614130 Indhold Ledelsesberetning 1 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring om review af halvårsrapport 5 Resultat- og

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Sampension KP Livsforsikring a/s, CVR.NR. 55 83 49 11 HALVÅRSRAPPORT 2015

Sampension KP Livsforsikring a/s, CVR.NR. 55 83 49 11 HALVÅRSRAPPORT 2015 Sampension KP Livsforsikring a/s, CVR.NR. 55 83 49 11 HALVÅRSRAPPORT 2015 Indhold Sampension KP Livsforsikring a/s Ledelsesberetning 1. halvår 2015 i korte træk 3 Udvikling i investeringer 4 Resultat,

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2007

Halvårsrapport 30.06.2007 Halvårsrapport 30.06.2007 PENSAM PÅ VEJ PenSam er en virksomhed, der tilbyder attraktive finansielle produkter. Vi har tætte relationer til vores kunder og leverer produkter og service, der er målrettet

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 63 20 74 B&T Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR NR: 19676889 2

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015

PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015 PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 14.657 12.202 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 506

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse 2009

Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse 2009 MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse Jonathan Kahlke Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere