No time for losers. coaching og det konkurrencedygtige selv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "No time for losers. coaching og det konkurrencedygtige selv"

Transkript

1 No time for losers coaching og det konkurrencedygtige selv Mikkel Risbjerg & Peter Triantafillou No time for losers Cause we are the champions of the world Queen, 1977 It s not about the bike Lance Armstrong, 2000 Coaching har i de seneste år bredt sig som en steppebrand i det danske samfund både i og udenfor arbejdslivet. Med sit fokus på selvudvikling minder coaching om en række andre ledelsesværktøjer, der har vundet frem i dansk arbejdsliv gennem de seneste årtier. Ligeledes finder man både de som ser coaching som noget ubetinget positivt, og de som ser coaching som endnu et sofistikeret magtinstrument. Artiklen her tilhører den sidste gruppe om end vi understreger, at coaching ikke kan reduceres til undertrykkende (arbejdsgiver-)manipulation, men snarere bør anskues som en måde at styre på, der virker gennem den coachedes frihedsudøvelse. Når der alligevel er grund til bekymring, er det især, fordi denne frihedsudøvelse er baseret på en moral, der tilsiger, at vi gennem hele vores liv i alle dets aspekter arbejder med os selv med henblik på at præstere bedre, at blive mere konkurrencedygtige. Dette indebærer, at andre former for frihedsudøvelse anses som moralsk inferiøre. Et spøgelse går gennem dansk erhvervsliv coachingens spøgelse. Som et både for kætret og sexet billede på tidsånden de ler coaching indtil flere kerneegenskaber med det kommunistiske spøgelse, som Marx beskrev i manifestet: Begge er i opposition til de officielt sanktionerede former for ekspertviden; begge udgør en praksis, der spreder sig vildt og uhæmmet på trods af, hvad Marx ville kalde de gamle magters klapjagt ; og endelig er begge baseret på et budskab om en sandere og mere ægte form for sameksistens. Men i modsætning til Marx kommunistiske spøgelse varsler coach ingens spøgelse ikke det kapitalistiske sam funds undergang. Tværtimod er løftet, at netop vellykket coaching kan bringe men nesker i harmoni med det kapitalistiske systems hverdag. Dette skal ikke ske via klas sekamp eller kollektivt oprør mod fremmedgørelsen, men via findyrkelsen af individets arbejde med sig selv. Coaching, forstået som en måde hvorpå individet kan hjælpes til at arbejde med sig selv, slog for alvor igennem i sportens verden i USA i slutningen af 1970 erne og blev hurtigt adopteret af det amerikanske erhvervsliv (se nedenfor). I Danmark slog 10 No time for losers coaching og det konkurrencedygtige selv

2 coach ingen først for alvor igennem i slutningen af 1990 erne, men der findes allerede et væld af distinkte traditioner (NLP-inspireret, systemisk teoretisk inspireret, inspireret af post strukturalisme, osv.). Disse er opstået hen ad vejen som både syntetisk orienterede videreudviklinger af og som kritiske reaktioner på den oprindelige amerikanske tradition for coaching. Følgelig er der stor forskel på præcis, hvordan coaching forstås, praktiseres, modtages, evalueres og anvendes. Dertil kommer, at coaching langt hen ad vejen fungerer i en virkelighed, hvor der allerede findes en række beslægtede tek nikker og terapier, som coaching uden tvivl ofte låner fra og smelter sammen med. Denne artikel søger ikke at kortlægge denne mangfoldighed, men søger i stedet at kigge på nogle centrale subjektiveringsmekanismer, som kan genfindes i de fleste måske alle? af de praksisser, der omtaler sig selv som coaching. Med udgangspunkt i Foucaults særlige fokus på, hvorledes subjektivitet bliver til i samspillet mellem magt og frihedspraksisser, ønsker vi at diskutere, hvad det indebærer, når en persons (f.eks. en leders eller en medarbejders) subjektivitet sættes i spil som noget, der skal spørges ind til, plejes og udvikles. Man kan med god ret hævde, at fokus på selvudvikling i en erhvervssammenhæng ikke er noget specielt nyt. Vi finder opmærksomhed omkring arbejderens sub jektivitet fra mentalhygiejne og T-gruppe træning i 1960 erne, over aktionsforskning og gruppedynamik i 1970 erne og det udviklende arbejde i 1990 erne (Bovbjerg 2001; Triantafillou 2003; Triantafillou & Abild trup 2005). Lignende tendenser, om end med stor variation, genfindes i andre lande (f.eks. Rose 1989). Med coaching bliver det imidlertid evident, at mere er på spil i beskæftigelsen med de ansattes subjektivitet end blot en raffineret form for udbytning af lige netop arbejderen. Coaching har nemlig både den menige medarbejder og chefen i fokus, både som potentielle objekter for coaching, men også som subjekter, dvs. som individer, der skal lære at fremføre sig selv på nye måder. Fra én vinkel er der ikke noget odiøst i, at man via coachingoptikken også har fået øje på, at lederen er en slags menneskelig ressource. Det manglede da bare, fristes man til at sige. Når der alligevel er grund til at kaste et kritisk blik på coaching, er det ikke mindst, fordi der bag den tilsyneladende uskyldige intention om at skabe bedre ledelse og gladere medarbejdere i erhvervslivet gemmer sig bredere og mere komplicerede problemstillinger. Vores ærinde i denne artikel er således at skitsere nogle af de historiske forudsætninger for coachingens indtog i den danske erhvervsmæssige virkelighed, at vise centrale træk ved kritikken af coaching og endelig at fremlægge nogle overvejelser over, hvordan vi kan opkvalificere denne kritik. Vores problemstilling lyder: Hvornår og hvor er coaching skabt, hvordan kan coaching begrebsliggøres, og hvilke magteffekter er coaching forbundet med? Vores hovedargument er, at coaching ikke (kun) er et middel for ledere til at styre ansattes adfærd i en for virksomheder profitabel retning. Coaching er samtidig en teknik, det enkelte individ (leder, medarbejder, privatperson) kan benytte til at lede sig selv både inden for og udenfor arbejdspladsernes mere eller mindre formaliserede hierarkiske magtrelationer. Det måske væsentligste problem ved coaching er, at teknikken synes forbundet med en moral, der tilsiger, at vi gennem hele vores liv i alle dets aspekter skal arbejde med os selv med henblik på at præstere bedre, at blive mere konkurrencedygtige. Andre former for frihedsudøvelse anses som moralsk inferiøre og risikerer derfor at blive undertrykt. Artiklen er bygget op således: Efter et kort rids af coachingens historiske baggrund følger et overblik over dens anvendelse i Dan- Tidsskrift for ARBEJDSliv, 10 årg. nr

3 mark. Derpå diskuterer vi tre forskellige forståelser af coaching: Magtfri dialog (naiv), illegitim magt (kynisk) og magt-via-frihed (inspireret af Foucault). Vi konkluderer ved at pege på nogle af de farer, som både den naive og kyniske forståelse af coaching overser. Coachingens fremvækst i USA Det fremføres ofte, at coaching er en praksis med rødder helt tilbage til de gamle grækere, som har været helt eller delvist forsvundet for nu af forskellige årsager at få en renæssance (Kirkeby 2006; Whitmore 2002). Frem komsten af coaching som moderne terapeutisk praksis med den brede befolkning som potentiel målgruppe må dog dateres til 1970 ernes USA. Her står W. Timothy Gallwey for et væsentligt bidrag. Gennem sit arbejde som instruktør i tennis, golf og ski løb udviklede Gallwey en undervisningsform, der var baseret på forestillingen om, at atletens vigtigste modstander er ham selv (og ikke ham på den anden side af nettet). Med The Inner Game of Tennis, der første gang udkom i 1972, fremførte Gallwey sit grundlæggende argument, at mennesker be sidder større potentialer til at foretage po sitive forandringer, end de som regel er klar over, samt at det traditionelle lærer/elev-forhold med dets hierarkiske struktur forhindrer realiseringen af dette potentiale (Gallwey 1974). Med en serie af bøger henvendt til sportsudøvere proklamerede Gallwey et både simpelt og fortryllende løfte: I have found a better way to change (Gallwey 2000, 3). Til forskel fra traditionelle undervis ningsmetoder var Gallweys kongstanke, at læreren skulle erstatte formanende og foreskrivende undervisningsteknikker med en grundlæggende erkendelse af, at eleven selv har svaret på, hvordan forandringen bedst opnås. Det viste sig hurtigt, at Gallweys teknikker til finjusteringen af det indre spil syntes relevante for andre end de, der ville forbedre deres baghånd. Således har coaching hurtigt spredt sig fra idrættens verden og etableret sig som et af de mest udskældte, men også mest populære skud på stammen i, hvad Robert Castel har kaldt terapi for de normale (Castel el al. 1982). Den mest interessante udvikling af coaching handler dybest set ikke om, hvorvidt der er plads til endnu en retning inden for det i forvejen mildest talt brogede og omdiskuterede marked for mere eller mindre lette former for terapi. Det handler snarere om, at erhvervslivet har fået øjnene op for teknikken, og at et eksplosivt voksende marked for coach ing i erhvervssammenhænge er sprunget op inden for de sidste år særligt med lederen eller mellemlederen som den, der enten selv skal coaches, eller som skal lære at coache andre. Coaching har haft særligt held til at finde vej til direktørgangen og har hermed medvirket til at rokke yderligere ved forestillingen om, at her bag de brede skriveborde finder man kun fødte ledere. Coachingens postulat er ikke, at alle kan blive erhvervsledere, men snarere at den selvsikkerhed og lethed, hvormed ledelse af en selv og af andre foregår mest effektivt, dels er et teknisk spørgsmål, men i lige så høj grad afhænger af viljen til at sætte sit selv i spil. Det er sigende for den første kobling mellem Gallweys coaching og det amerikanske erhvervsliv, at det var Archie McGill, daværende Vice President i marketingafdelingen i Telekommunikationsgiganten AT&T, der op søgte Gallwey på tennisbanen og ikke om vendt (Gallwey 2000, 19). I starten var det med no gen undren, at Gallwey indvil ligede i at præsentere nogle af sine træningskoncepter for ledelsesgruppen i AT&T, der på daværende tidspunkt stod overfor en stor omlægning af virksomheden. Han opdagede dog, ifølge ham selv, at han rent faktisk havde noget at tilbyde en virksomhed, hvis hovedproblem Gallwey identificerede 12 No time for losers coaching og det konkurrencedygtige selv

4 som stive hierarkiske strukturer og fordummende arbejdsrutiner, der ikke var befordrende for medarbejdernes ansvarsfølelse og egen selvstændige udvikling (ibid.). Efterfølgende har Gallwey videreudviklet sin tilgang og har bl.a. arbejdet for Rolls Royce og Coca Cola. Coachingen kommer til Danmark Også i Danmark var det inden for idrættens verden, at coaching først begyndte at sætte sine spor. Tidligere håndboldtræner og seminarlektor cand.psych. Jens Hansen udgav allerede i 1986 bogen Kunsten at coache (Hansen 1986) og spillede en vigtig rolle for at udbrede forståelsen for betydningen af det mentale for idrætsudøvernes præsta tioner. Det er dog først med stiftelsen af Dansk Idrætspsykologisk Forum (DIFO) i foråret 1992 (www.diforum.dk, besigtiget 31/7 2007), at spredningen af coach ing i idrættens verden sættes i system. I takt med, at coaching vandt frem inden for idræt tens verden i Danmark, skulle det vise sig i løbet af 1990 erne, at teknikkerne også efter spurgtes inden for erhvervslivet. Som reaktion herpå fulgte en lang række publikationer med sigte på netop at introducere, anvende og evaluere coachingens erfaringer i erhvervssammenhænge (f.eks. Stelter 2002; Manning 2004; Judson 2005; Søholm et al. 2006; Kirkeby 2006). Koblin gen mellem idræt og erhvervsliv er da umiddelbart også ligetil. Dels er begge verdener i høj grad påvirket af konkurrencelogikker, og dels passer coachingens fokus på individets udvikling fint ind en række generelle ten denser i dansk erhvervsliv, hvor den individuelle medarbejders udvikling og ikke mindst omstillingsparathed er kommet i højsædet på bekostning af tidligere tiders højere vægtning af fagkompetencer (Andersen & Born 2001). Det er således oplagt at se coachingens store popularitet som led i en større bevægelse inden for det brede HRM-kompleks, hvor subjektive forhold, ikke kun blandt medarbejdere, men også blandt ledere, har fået stadigt større betydning (f.eks. Townley 1994). En kortlægning af denne brede bevægelse går dog ud over denne artikels rammer. Datagrundlaget for, hvilken indflydelse coaching har på de daglige forretningsgan ge og ledelsesmønstre i erhvervssammenhænge i Danmark, er endnu spinkelt. Man bør derfor være varsom i vurderingen af coachingens udbredelse herhjemme. En firmasøgning på De Gule Sider viste, at der pr. d. 22. oktober 2007 var 130 firmaer i Danmark, fra store verdensomspændende konsulentfirmaer som Mercuri Urval til små enkeltpersons foretagender. Kigger man imod de mere formelt organiserede coach-sammenslutninger som f.eks. International Coach Federation (ICF), var der pr. 22. okto ber ICF-certificerede coaches at finde i Danmark (hhv. 36 i Norge og 114 i Sveri ge). Og ifølge konkurrenten International Coach ing Community (ICC) kunne man samme dag finde 55 ICC-certificerede coaches i Danmark. Men omfanget af den coaching, der udbydes i Danmark, stopper langt fra her. Problemet med afgrænsningen er både, at titlen coach er ubeskyttet, og at coachingfænomenet siden starten i USA i 1970 erne (se nedenfor) har været præget af en hvis gør det selv -eufori, der ligger i forlængelse af coachingens opgør med det hierarkiske lærer/elev-forhold. Det er således ganske udbredt, at selvbestaltede coaches med yderst varierende baggrunde (tidligere eliteidrætsfolk, erhvervsledere, akademikere, jægersoldater, husmødre, psykologistuderende, osv.) blander sig med de coaches, der fungerer i mere formaliserede rammer. De mange forskellige udbydere synes at have et marked: Medarbejderne ønsker en coachende chef, og cheferne vil lære at coache, skrev redaktør Ulla Bechsgaard i Magasinet Tidsskrift for ARBEJDSliv, 10 årg. nr

5 Lederne i maj En ny generation af coaching hitter, skrev ErhvervsAvisen på lederplads d. 14. februar 2007 og påpegede, at især virksomhederne i Nordsjælland viste en altoverskyggende interesse for coaching. I en spørgeskemaundersøgelse baseret på svar fra ca danske ledere har Ledernes Hovedorganisation i 2007 fundet, at 3 ud af 10 ledere har prøvet at konsultere en coach. Samme undersøgelse viste at 9 ud af 10 ledere, som havde prøvet den type rådgivning, fandt, at det havde gjort dem til bedre ledere (nyhedsbrev fra lederne.dk, ). Man kunne muligvis have fået et ligeså positivt svar, havde man spurgt til effekten af andre management- og styringsteknikker, der for tiden er i vælten (som f.eks. Lean ). Og sådanne undersøgelser siger utvivlsomt mere om de adspurgte lederes ønske om at vise, at de er med på noderne, end de siger om den reelle anvendelse og oplevede effekt af coaching. Selvom vi således ikke kan afgøre, hvordan coaching står i konkurrencen med andre populære management-teknikker, så er der solide indikationer på, at coaching er et kendt fænomen blandt potentielle brugere, og at det med en vis sandsynlighed anvendes i ganske stor stil. I en undersøgelse baseret på FTF s lederpanel, der består af ca ledere fra offentlige og private virksomheder, var konklusionen således, at godt en tredjedel allerede havde prøvet eller var i gang med et forløb med en personlig coach, og hele 78 % af de adspurgte svarede, at de godt kunne tænke sig en personlig coach (Meinke 2007). Og det er ikke kun på de bonede gulve, at coaching efterspørges. I forbindelse med kommunalreformens omstruktureringer og institutionssammenlægninger slog BUPL s Lasse Bjerg for nylig fast, at: vores ledere [har] et stort behov for sparring, coaching og netværksdannelse (Meinke 2007). I samme forbindelse udtalte FTF s leder Bente Sorgenfrey, der repræsenterer ca offentligt og privat ansatte: Vi har stillet forslag om, at alle ledere får en anerkendt diplomlederuddannelse inden for de første to år, hvor de er ansat som leder. Brug af coach og opbygning af ledernetværk bør indgå i opbygningen af de her uddannelser (Bonde 2007). At coaching allerede anvendes systematisk som ledelsesredskab i større firmaer, er pengeinstituttet Nordea et glimrende eksempel på. Her er coaching et centralt led i personalepolitikken for alle medarbejdere i Norden (Gørtz 2006). Af de , der arbejdede i Nordea i januar 2006, var omkring 300 topledere og 3000 mellemledere. Alle disse har gennemgået et program, der gennem fire faser introducerede denne gruppe til coaching. Ideen var, at alle skal gennem gå og bestå fase 1, og at det herefter er frivilligt, om man vil gå videre til fase 2-4. Coaching and energising er således skrevet ind som én af fem officielle lederkompetencer i Nordea, og det eksplicitte formål med programmet, der har kørt siden efteråret 2004, er, at alle afdelings- og salgsledere skal benytte coaching som centralt værktøj i deres ledergerning, samt at der skal skabes en coaching-kultur i Nordea, hvor ikke bare chefer skal benytte sig af teknikkerne, men de skal sive ud og blive en integreret del af virksomhedskulturen (Gørtz 2006). Kort sagt, på trods af et meget ukomplet datagrundlag, er der relativt klare tegn på, at coaching er ved at få godt fat på såvel private som offentlige arbejdspladser. Coaching anskuet som magtfri dialog Som nævnt favner coachingbølgen allerede en lang række vidt forskellige praksisser, der trækker på varierende opfattelser af, hvordan man skal forstå begreber som terapi, udvikling, magt, selv og subjektivitet. Et samlende træk ved de mange forskellige 14 No time for losers coaching og det konkurrencedygtige selv

6 tilgange er imidlertid, at samtalen opfattes som det centrale locus for udvikling. Selvom man hos f.eks. Whitmore (2002) ser ideen om selvcoaching fremført, er der oftest tale om en samtale mellem to personer, hvor hovedformålet er, at coachen skal stille sig selv til rådighed, således at fokuspersonen kan opnå noget. I modsætning til f.eks. en psykoanalytisk tilgang til samtaleterapi, hvor terapeuten forventes at styre terapiforløbet med udgangspunkt i en ganske bestemt epistemologi, er det ikke op til coachen at definere, hvad for noget fokuspersonen skal opnå. Det centrale ved coachingdialogen er, at det for coachen handler mere om at lytte end at tale, mere om at spørge end at svare. Coachen skal derfor tilstræbe en form for ikke-moraliserende position i det terapeutiske forhold, og der findes ingen særlige ønskværdige erkendelser. Tværtimod er coachens fornemmeste opgave blot at sørge for, at samtalen foregår, og at fokuspersonen i højest mulige omfang med egne ord og på egne præmisser sætter ord på sine problemer og laver en form for handlingsplan i relation til disse (hvis dette lader sig gøre). Det handler om at stille de rigtige spørgsmål, er titlen på Sofia Mannings bog om coaching fra 2004, og det følger, at der natur ligvis knytter sig en særlig disciplin, en særlig teknik, til coaching. At coache indebærer således en særlig bevidsthed omkring sig selv (og sine egne blinde pletter ) for netop at blive i stand til at træde i baggrunden og lade fokuspersonen få den centrale placering i dyaden (Olesen & Hansen-Skovmoes 2003). Så selvom det ikke er tilladt coachen at moralisere, er det samtidig oplagt, at den gode coach langt fra er passiv. Undervejs i samtalen benytter denne sig af forskellige samtaletekniske redskaber ( åbne spørgsmål, chok spørgsmål, hypotetiske spørgsmål osv.) for netop at sikre, at samtalen forløber og ikke går i stå. I denne forbindelse er spørgsmålet om timing helt centralt. Ifølge visse praktiserende coaches egen forståelse indvarsler coaching et gennembrud i arbejdslivet. I den amerikanske tradition hævdes det, at tidligere tiders hierarkiske og autoritative relationer mellem leder og medarbejder kan afvikles til fordel for en gensidigt udviklende samtalekultur med rod i de værdier, der ligger til grund for coach ing. En af coachingens grand old men, den tidligere racerkører John Whitmore, er således fortaler for, hvad han forstår som en fremtidens omgangstone i erhvervslivet (Whitmore 2002). Han ser coaching og den samtalekultur og det menneskesyn, der ligger til grund herfor, som den mest rationelle form at organisere det menneskelige samvær på. Med karakteristisk fremtidstro proklamerer han: Roll on the day when the word coaching disappears from our lexicon altogether, and it just becomes the way we relate to one an other at work, and elsewhere too (ibid. 18). Han er heller ikke ked af at krydse klinger med den etablerede fagkundskab udi den menneskelige psyke. Karakteristisk for hans uakademiske tilgang til coaching slår han fast: You don t need a degree in psychology in order to practice it (2000, 2). Hans version af coaching er karakteristisk induktiv: Han ved, at coaching virker, fordi han har prøvet det på sig selv, først som eliteidrætsmand og siden som professionel underviser. Og han behøver egentlig ikke fagkundskabens autoriteter og store teoriapparater til at sanktionere denne erfaring. Samme grundsyn synes at gå igen i det landkort over samtaleværktøjer, man kan finde på den danske coachingudbyder DIEU s hjemmeside (www.dieu.dk). Det interessante ved figuren er, at der arbejdes Tidsskrift for ARBEJDSliv, 10 årg. nr

7 med en forståelse af den ægte coachingsamtale som en magtfri relation mellem to mennesker, der lader sig definere og adskille i væsen fra en lang række andre samtaleformer, som f.eks. rådgivning og sparring. Spørgsmål Redskab Svar Instruktion Magtbaseret Vejledning Rådgivning Kilde: Lenstrup Supervision Sparring Mediation/ facilitering Coaching Mentoring Magtfri Relation Hos Peter Hansen-Skovmoes, der leder konsulentfirmaet Synergi HRM, og som iøvrigt hos DIEU anføres som inspirationskilden til ovenstående figur, finder man et bud på en nærmere kvalificering af, hvad der kunne ligge i forestillingen om den magtfri dialog. Her præsenteres idealet i coachingsamtalen som den coachende tilstand. I denne tilstand er det lykkedes coachen at indtage en ikke-vidende, ikke-fortolkende og ikke-vurderende position, der skaber den fornødne plads for, at den egentlige coachingproces kan gå i gang på den coachedes præmisser (Olesen & Hansen-Skovmoes 2003). Med forestillingen om den ligeværdi ge coachingdialog, der forløber på den coachedes præmisser, men er ansporet og hjulpet på vej af den engagerede (men selvudslettende) coach, har vi et godt billede på, hvordan coaching ofte begrebsliggøres. I erhvervssammenhænge bliver der tale om et forføren de simpelt stykke samtaleteknik, der synes at stille sig til rådighed for medarbejde re og ledere, der selv ønsker at gå forrest i deres individuelle udviklingsproces. Heraf følger også den særlige romantiske forestilling om, at denne proces kan være fri for magt, og at coaching qua denne egenskab overvinder den manipulationsproblematik, der knytter sig til tidligere generationer af psykologisk orienterede udviklingsteknikker i erhvervslivet. Coaching og det illegitime spil om magt Anskuelsen af coaching som et magtfrit redskab er imidlertid blevet stærkt kritiseret. I artiklen Ledelsescoaching har ledelsesforskerne Nielsen, Nørreklit & Sønderskov (2004) fremført det argument, at den magtfri coachingtilstand bærer på indtil flere skjulte forudsætninger, ikke mindst når coaching anvendes i erhvervssammenhænge. Ifølge forfatterne er ideen med coaching at åbne op for medarbejdernes indre potentialer og skabe en følelse af indre motivation og engagement, men selve rammen omkring coaching i erhvervslivet umuliggør, at der nogensinde kan blive tale om en magtfri zone. Snarere er der tale om et fordækt magtspil, der fungerer via forskellige retoriske former og iscenesættelsesdiskurser (Nielsen et al. 2004, 4). Kritikken sætter fokus på paradokset indeholdt i påstanden om, at en coachingdialog skal kunne flyde 100 % frit på fokuspersonens præmisser, når der samtidig er tale om et ansættelsesforhold og en arbejdssituation. Ole Fogh Kirkeby har i lignende kritisk ånd påpeget, at: [c]oaching er en metode til at effektivisere og kontrollere medarbejderne på en sådan må de, at de tror, at de arbejder i egen interesse coaching er derfor en forførelsesstrategi (Kirkeby 2003). I bogen Begivenhedsledelse og handlekraft forfølger han en lignende opmærksomhed for 16 No time for losers coaching og det konkurrencedygtige selv

8 grænsedragningen mellem bevidste og ubevidste facetter af coachingen som spil: Dilemmaet for den instrumentelle coaching er, at den i langt de fleste tilfælde vil tvinges til at legitimere, at den hverken er hjernevask eller sindelagskontrol. Hvis spillet tematiseres alt for meget, bliver det virkningsløst (Kirkeby 2006, 269). Imidlertid bør det bemærkes, at Kirkeby aner kender, at visse af dramaets virkemidler kan bringes til konstruktivt brug, når coaching tilrettelægges og anvendes på den ifølge Kirkeby rigtige måde. Faktisk ser han flere lige linier mellem nutidens coach ing og de gamle grækeres begreb protreptik, en praksis der ifølge Kirkeby handlede om at vende et menneske mod forestillinger, tanker og handlinger, der er efterstræbelsesværdige for mennesket selv og for fællesskabet (citeret i Due 2007). Snarere end drømme om en helt magtfri tilstand og en opløsning af det terapeutiske spil plæderer Kirkeby for en tilgang, der til stræber en klargøring af magtrelationer, således at disse bliver så lidt asymmetriske som muligt. Der er flere andre eksempler på, hvorledes det, vi for nemheds skyld kan kalde magtargumentet, inkorporeres som yderligere kvalifikation i definition af det rette coachingforløb. I John Whitmores klassiske værk Coaching for Performance, der udkom første gang i 1992, var opmærksomheden på den coachende chefs dobbeltrolle allerede til stede: Here lies a paradox, because the manager traditionally holds the pay check, the key to promotion, and also the ax (2002, 20). Fra de hjemlige himmelstrøg kan man i bogen Ledelsesbaseret Coaching (Søholm et al. 2006) finde en særlig opmærksomhed på magt argumentet, der ligger fint i forlængelse af Whitmore. Bogens forfattere går i detaljer med, hvordan dobbeltrollen som både coach og formel leder kan forenes: Skal coach ing kunne fungere som et ledelsesværktøj, må det tilpasses de spilleregler, der gælder for arbejdskonteksten! Erkendelsen af, at det ideelle coachingforløb ikke nødvendigvis vil forme medarbejderen efter virksomhedens målsætninger, finder man da også artikuleret hos visse coachingudbydere. At vellykkede coachingforløb ligefrem kan medføre, at medarbejdere bliver bedre til at sige fra (eller ender med at sige op!) er velkendt, og hos Coach- Partner arbejder man i forlængelse af disse erkendelser med en klar adskillelse af coaching, som noget man kan bruge i sin personlige udvikling, og coaching som ledelsesredskab. Sidstnævnte anerkendes strengt taget ikke som coaching (interview med Coach- Partner, Nielsen & Frøkjær 2006). Den centrale virkemåde i den førstnævnte rigtige coaching-version er, at lederen ved selv at gennemgå et coachingforløb kan trække på erfaringer herfra til at ændre på sin ledelsesstil. Coaching ses hermed som noget, der har effekt på ledelsesstilen i en slags totrinsraket: Den egentlige coaching foregår i det rum lederen etablerer med sin personlige coach, og ledelsesstilen er en afledt effekt heraf. Hanne Jespersen, leder af 3 daginstitutioner i Ballerup Kommune, udtrykker det på denne måde: Det er ikke altid, at man har lyst til at lufte sit beskidte vasketøj over for en lederkollega i kommunen og sige, at man for eksempel har 10 utilfredse medarbejdere. Her er det fint med en neutral coach (Bonde 2007). Tidsskrift for ARBEJDSliv, 10 årg. nr

9 Den fødte leder er i denne tilgang resultatet af et konkret, målrettet stykke hjemmearbejde; hun er ikke coach overfor sine medarbejdere, men hun får styrke til at gøre det, hun skal gøre, ved at en udenforstående coach hjælper hende med at skærpe tankerne, sætte prioriteterne. Erkendelsen af, at coaching er en magtfyldt praksis, ændrer således på begrebsliggørelsen af processen, og i de mest konsekvente tilfælde adskilles coaching fra ledelse. Men dette medfører ikke nødvendigvis, at coaching opgives ej heller for ledere. Inkorporeringen af magtargumentet ses i stedet som en ansporing til at udvikle coachingpraksissen yderligere enten ved at tydeliggøre magtaspektet eller ved at individualisere spørgsmålet om coaching yderligere og henlægge selve coachingprocessen til personlige rum, der fysisk og psykisk opfattes som udenfor virksomhedernes direkte kontrol. Coaching bliver hermed snarere en reflekterende teknik, der søger at optimere virksomhedens ledelse via chefens ledelse af sig selv, end en teknik, der direkte søger at lede de ansattes adfærd. Parallelt og i samspil med kritikken af coachingens manipulerende potentiale kan man observere en stigende tendens til mere intern kontrol og selvjustits i visse dele af coaching-miljøet, og der ses flere initiativer til en egentlig akademisering af coachme tieren. Denne tendens ses f.eks. i de to store internationale forbund ICF og ICC, der via systemer med certifikater, som kan geninddrages, og etableringen af etiske kodeks hver især søger at øge kontrollen med, hvordan coaching udføres. At sådanne initiativer imidlertid også vil kunne ses som private organisationers forsøg på at markedsføre og fremhæve egne produkter på bekostning af alternativer, er indlysende. Et andet eksempel på akademisering symboliseres f.eks. ved professor Ole Fogh Kirkebys (CBS) medvirken i tilrettelæggelsen af en 2- årig master uddannelse i coaching ved Copenhagen Coaching Center (se hvor ambitionen netop er at hæve det akademiske niveau, så coaching-gerningen hives ud af det wild west - morads, der ifølge Kirkeby har givet kyniske plattenslagere alt for frit spil (se Due 2007). Coaching i Kirkebys protreptiske version er således et elitært projekt formuleret i direkte modstrid til den forestilling om en egentlig sekularisering af coaching-ekspertisen, der ligger i naturlig forlængelse af ikke mindst Whitmores tanker. Hos Kirkeby er traditionelle akademiske indlæringsforløb og meritsystemer idealet, og vi henvender os til en særlig målgruppe; nemlig de, der på en kvalificeret faglig bag grund har modet til at gå på tværs af er hvervssammenhængenes og organisationer nes særlige kapitalistiske logikker og sætte det mellemmenneskelige forhold i centrum. Der er mange interessante potentialer i forsøgene på en faglig opstramning i relation til coaching, om end man må betvivle, om det nogensinde vil lykkes at ensrette og tæmme coachingfænomenet. Det er dog vig tigt at holde sig for øje, at coaching selv i de mest magtbevidste udformninger stadig medfører og trækker på en række forestillinger om individuel udvikling; forestillinger som fortjener en kritisk opmærksomhed, og denne vil vi vende os mod i det følgende afsnit. Coaching anskuet som en frihedspraksis, der trækker på magtrelationer Selvom den kyniske forståelse af coaching leverer flere gode kritiske indsigter, så mener vi alligevel, den overser nogle væsentlige aspekter, herunder ikke mindst en række potentielle magteffekter. For at kunne belyse disse kræves en noget anden forståelse 18 No time for losers coaching og det konkurrencedygtige selv

10 af magt end den, der fokuserer på, hvorvidt magten er legitim eller illegitim. I det følgende forsøger vi at diskutere relationen mellem coachingens frigørende potentialer og dens magteffekter ved at trække på Foucaults begreber om etik, moral, frihed og sub jektivitet. Sidst i sit forfatterskab introducerede Foucault (1982; 1994) en skelnen mellem moral og etik, og mellem magt og frihed. Moral defineres som de generaliserede koder, regler og love for menneskelig handlen, der gælder i en given historisk periode i et givent samfund. Etik defineres som de relationer, individet kan etablere med sig selv med udgangspunkt i de aktuelt gældende moralske koder. En etisk praksis kan således anskues som selvets handlinger overfor/på sig selv med det formål at opnå en bestemt form for moralsk væren (Foucault 1994, 282). Eksempelvis kan en persons forsøg på at arbejde med sig selv med henblik på at blive en bedre far med alle de moralske koder det indebærer ses som en etisk praksis. Der er således et samspil mellem det moralske og det etiske plan: Det moralske plan leverer de sociale adfærdskoder og det normative spillerum for de konkrete etiske praksisser, som individet udøver. Samtidig bidrager de etiske praksisser, gennem eksempelvis refleksion, efterlevelse, kritik og modstand, til at reproducere og eventuelt udfordre de gældende moralske koder. Hermed er vi nået til begrebet frihed, som hænger uløseligt sammen med definitionen af etik:...ethics is the considered form freedom takes when it is informed by reflection (Foucault 1994, 284). Frihed ses ikke som en tilstand eller en rettighed, men snarere som en aktivitet, som er indeholdt i det arbejde selvet udfører på sig selv. Hvis der ikke finder et etisk arbejde sted, er selvet således ufrit. Det klassiske eksempel på et ufrit individ er slaven, der i den oldgræske filosofi ikke var tilskrevet muligheden for at have en etik. Her er det væsentligt at skelne mellem frihed som et sæt af praksisser, som selvet udøver på sig selv, og frigørelse som en transformativ tilstand, hvorigennem der brydes med undertrykkende instanser. Pointen er, at mens (slavens) frigørelse gennem aktiveringen af forskellige etiske praksisser kan indebære et brud med undertrykkelse eller dominans og derved skabe rum for nye frihedsspil, nye etiske praksisser, så vil frigørelse per definition ikke indebære en frisættelse fra magtrelationer. Det skyldes, at individets etiske arbejde altid vil foregå i samspil med allerede eksisterende moralske koder for ønskelig adfærd samt forsøg på at handle på dets handlerum. Forsøgene på at udøve magt ved at handle på andres handlerum, dvs. deres etiske prak sisser, blev af Foucault kaldt for styring (gouvernement) (Foucault 1982, ). Foucault var imidlertid langt mindre interesseret i styring som udtryk for, hvordan folks handlinger kan dikteres (via dominans), end i, hvordan styring kan fungere ved, at individer anspores til at arbejde med sig selv i henhold til nogle bestemte moralske koder. Styring udgør med andre ord kontaktpunktet mellem forsøgene på at gøre noget ved andre (magtrelationer) og disse andres arbejde med sig selv (frihed/ etik). Med udgangspunkt i denne forståelse kan coachingens dialogiske proces anskues som en menneskelig teknologi, der sigter på at styre individer gennem deres udøvelse af en bestemt etisk praksis. Denne etik skabes og identificeres på baggrund af en eller flere moralske koder, der varierer alt efter hvilken sammenhæng, der er tale om. De adfærdsforventninger, der knytter sig til den nyansatte topleder, er anderledes end de, der gælder for den menige ansatte. Og den menige ansatte kan ligeledes betragtes gennem forskellige moralske optikker (tilhørende bestemt faggruppe, deltidsansat, medlem af religiøst mindretal, mellemleder, Tidsskrift for ARBEJDSliv, 10 årg. nr

11 osv.). Fælles for coachingen som menneskelig teknologi, hvor end den anvendes, og hvorvidt den er erklæret magtfri eller ej, er imidlertid, at den aktiverer forestillingen om en særlig etisk substans, der er fælles for alle mennesker, nemlig det uudnyttede potentiale. Coaching er i denne forstand et styringsteknisk bud på en frihedspraksis, hvor individet arbejder med sig selv med henblik på at formulere sine mål, identificere de relevante forhindringer, lave en handlingsplan og skabe sin egen væren. Det er på denne baggrund, at coaching kan anskues som en friheds- og styringsteknik. Coaching anskuet som poststrukturalistisk praksis Med afsæt i et foucauldiansk begrebsapparat har Allan Holmgren forsøgt at komme ud over både de naivistiske og de kyniske læsninger af coaching i et forsøg på at indfange, hvorledes en coachingtilgang, der fuldt ud anerkender de involverede magtrelationer, kan anskueliggøres. Holmgren problematiserer meget præcist antagelsen om et universelt kerneindivid med visse generelle potentialer for udvikling, der ofte gemmer sig i forestillingen omkring magtfri coaching. Med en forståelse af coaching som refleksioner over relationer til andre mennesker (Holmgren 2006, 46) er Holmgren fortaler for en tilgang, der sigter på en øget sproglig bevidstgørelse omkring de aspekter af hverdagen, der kan forekomme begrænsende for individet. Ikke fordi individet hos Holmgren opfattes som fra naturens side udrustet med et uudtømmeligt potentiale, der skal sættes fri, men fordi individet kan have gavn af en dekonstruerende tilgang til den diskursive (hvilket for Holmgren især betyder sproglige ) virkelighed, der definerer det. Hos Holmgren bryder man således klart med den amerikanske coach ing-tradition, idet man hverken tilstræber eller anerkender lighed mellem coach og fokusperson. Han betragter snarere vellykket coaching som en slags mesterlære, hvorigennem den coachede person hjælpes til gennem sproget at frigøre sig fra konstruerede konventioner, påbud og begrænsninger: Vi skaber os selv gennem de måder, vi definerer os selv på ved at anvende det sprog, de kategorier, de ord og modeller og former som kulturen tilbyder os gennem familien, skolen, vennerne, arbejdspladsen, osv. (ibid. 47). Når det som hos Holmgren, der selv virker som praktiserende coach, fremføres, at coach ing kan have et frigørende potentiale, så er vi enige i, at opmærksomheden på sproget meget vel kan medføre nye former for frihedsudøvelse og dermed ny subjektivitet. Det er ikke blot arrogant, men også metodisk set tvivlsomt en bloc at afvise op le velsen af et coachingforløb som frigøren de med henvisning til fordækt arbejdsgiver manipulation eller falsk bevidsthed hos den coachede. Coaching er mere end et spø gelse i dansk erhvervsliv. I det omfang coach ing-dialoger bidrager til at forandre individers selvforståelse, muliggøres også reelle, nye etiske praksisser for disse individer. Vores pointe er imidlertid, at selvom der nok kan være tale om en form for frigørelse, så vil denne altid være bundet til specifikke moralske koder, der favoriserer bestemte frihedspraksisser (især pligten til konstant selvforbedring) på bekostning af andre. Man kan også sætte spørgsmålstegn ved det rimelige i den læsning af Foucault, der hos Holmgren har en tendens til at nedvurdere eller helt overse, hvordan ikkesproglige forhold ofte vil begrænse effekterne af den erobring af sproget, som frigørelsen skal forløbe ad. Uden at fornægte sprogets betydning forekommer det os ligeså vigtigt at have blik for de konkrete magtrelationer, der bidrager til at påvirke den coachede persons valg. 20 No time for losers coaching og det konkurrencedygtige selv

12 Her bliver det naturligvis vigtigt at gøre sig klart, hvordan coaching praktiseres konkret. Magtrelationernes udfoldelse vil således afhænge af, hvorvidt coaching bruges på arbejdspladsen eller udenfor. Det vil også have betydning, hvorvidt erhvervscoaching finder sted via eksterne coaches eller prak tiseres af en chef i sit daglige arbejde med sine medarbejdere. Endvidere findes der, som nævnt, en lang række varierende tilgange til coaching (NLP-inspireret, systemisk, osv.), hvoraf vi kun har berørt en hånd fuld i denne artikel. På trods af væsentlige forskelle er det værd at bemærke, at de alle tager udgangspunkt i en teknisk problematisering af, hvordan subjektiv udvikling kan finde sted, og at alle anerkender muligheden for at frisætte potentiale. Også i Holmgrens poststrukturalistiske coaching anerkendes den intersubjektive dyade som motor for egentlig personlig frigørelse, om end den moralske ramme, som danner baggrunden for denne frigørelse, efter vores mening underspilles. Set gennem coachingens optik er det en op nåelig tilstand at blive den fødte leder. Det forudsætter blot, at man som individ (bliv)er i stand til at se den frihedspraksis for sig som fører frem mod de ønskede (ønskværdige) mål. Skulle resultatet af coach ingseancen imidlertid være, at man opdager, at man i virkeligheden slet ikke ønsker sit lederjob, følger heraf blot, at man bør afstikke en anden, mere autentisk kurs for ens subjektive potentiale. På trods af denne spændvidde, må det i samme åndedræt understreges, at coaching ikke kan promovere en hvilken som helst frihedspraksis, men kun de, som har et mere eller mindre konkret mål. Og det er her, at vi kan få øje på nogle af de magteffekter, som den kyniske tilgang og formentlig også Holmgrens poststrukturalistiske coaching overser eller underspiller. For det første, at der er tale om en målstyret aktivitet, som per definition indebærer, at man skelner mellem succes og fiasko. Kun hvis man realiserer sit eget mål, er man en succes, ellers kan ens frihedspraksis både objektivt (af andre) og subjektivt (af den coachede selv) anses for en fiasko. For det andet, er der spørgsmålet om, hvordan personer, som ikke kan eller vil indgå i coach ing, skal bedømmes. Er sådanne personer dybest set ikke nogle tabere, idet de ikke engang kan/vil sætte (nok så moderate) mål for sig selv? En ting er at sætte et mål for sig selv og så ikke opnå det. Så har man i det mindste udvist initiativ og ildhu. Men personer, som ikke engang vil forsøge at definere et mål for sig selv, kan i den logik, som coaching arbejder indenfor, næppe ses som havende et værdigt liv. Hermed er vi nået frem til den tredje potentielle magteffekt, nemlig afhængighed. For den, som har indladt sig på coaching, vil det ofte være svært at forlade dette spil, der ikke længere er en forestilling (som kan tages af plakaten), men derimod kernen i et etisk forhold man har etableret til sig selv: Man er fanget i forestillingen om, at man indeholder et potentiale, der altid vil kunne forvaltes mere effektivt. I de tilfælde, hvor målet er svært at realisere, vil behovet for mere coaching være umiddelbart: Jeg har behov for hjælp til at komme videre. At hverdagen er fuld af barrierer eller udfordringer, der besværliggør en tilstand af fuld balance, er ikke noget egentligt problem for coachingen, der blot vil byde sig til med mere etisk arbejde. Selv i de tilfælde, hvor den coachede forholdsvist nemt når sit mål, vil dette blive set som en ansporing til at forfølge nye mål. Man skulle jo nødig gå i stå i sin personlige udvikling! En fjerde magteffekt følger af den særlige form for coaching, der vægter sproglig bevidstgørelse. Her sniger en heroisering af sub jektets konstante de- og rekonstruering af sin egen identitet sig ind ad bagdøren. Denne subjektets hermeneutik har ringe blik for, at subjektivitet ikke kun skabes Tidsskrift for ARBEJDSliv, 10 årg. nr

13 gennem individuelle sproglige handlinger, men også af andres vurderinger, styringsforsøg og sanktioner, der tager udgangspunkt i de til enhver tid fremherskende moralske adfærdskoder. Selvom man kan ændre på sproget, skal sproget stadig virke i en social kontekst, hvor der er bredere og ofte ret fast forankrede politiske rationaliteter, sociale normer, procedurer, og institutioner, der alle spiller med i de magtrelationer, hvorigennem subjektets status som moralsk individ kan etableres med men lige så ofte uden individets bevidste medvirken. Konklusion Coaching synes i sin nuværende form at være vokset frem i sportens verden i USA i løbet af 1970 erne. Coachingens mål var primært at få (elite-)sportsudøvere til at arbejde med sig selv mentalt og holdningsmæs sigt med henblik på at præstere bedre i konkurrencesammenhæng. Herfra har coach ing spredt sig til andre lande, til andre dele af samfundslivet og til andre opgaver. Coaching har især fundet et hastigt voksende marked i erhvervslivet, hvor teknikken i dag anvendes til at sætte lederes og medarbejderes selv i spil med henblik på positive forandringer. Coaching er blot en ud af mange teknikker, der søger at give et svar på den historisk aktuelle problemstilling: Hvordan kan jeg som individ bedst muligt håndtere de mange hastigt omskiftelige krav til mig i og udenfor arbejdet? (jf. Rose 1999). Det specielle ved coaching i forhold til mange andre ledelsesværktøjer er, at den potentielt synes at kunne udøves magtfrit, dvs. i et rum, hvor det udelukkende er den coachede selv, der bestemmer, hvad han eller hun vil gøre. Mange før os har påpeget, at den magtfri forståelse af coaching er naiv og fejlagtig. Men selv kynikerne, som med god ret fremhæver, at coaching anvendt i en ledelsessituation aldrig kan blive magtfri, og altid vil være et instrument, der søger at få medarbejderne til at rette ind efter organisationens overordnede målsætninger, overser væsentlige aspekter af coachingens effekter. For det første indebærer coaching delende effekter. Det vil sige, at udøvelsen af coaching indebærer en opdeling i de, som sætter mål for sig selv, og de, som ikke gør det. Den første gruppes handlinger valoriseres positivt af aktuelle moralske koder. De er aktive, entreprenøriske, omstillingsparate og fører et efterstræbelsesværdigt liv. Den anden gruppe er problematisk passive, uden egne mål i livet. I coachingens univers er denne livsindstilling i bedste fald irrationel, i værste fald moralsk forkastelig. I lyset af coachingens stigende udbredelse ikke mindst i erhvervssammenhænge må man spørge, om det stadig er uproble matisk at sige nej til den invitation til evig selvud vikling, der ligger i coaching. En anden delende effekt ved coaching opstår mellem de, som vinder, og de, som taber. Det vil sige mellem de, som realiserer deres mål, og de, som ikke lever op til de forventninger, de selv har opstillet. Vi har påpeget at uan set, hvor frivilligt disse mål er valgt, så vælges de med udgangspunkt i aktuelt gældende moralske normer for, hvad der er et godt liv (økonomisk selvforsørgende, aktiv, fysisk fit, lærende, omstillingsparat osv.), og hvad der ikke er det (økonomisk afhængig, passiv, overvægtig, ufleksibel, etc.). Kort sagt, coaching indebærer godt nok, at den coache de selv kan vælge, men det moralske udbud af ønskværdige handlinger er begrænset. For det andet virker coaching individualiserende. Det er en teknik, der er rettet mod individet og dets kapacitet til at skabe og forme sig selv som en person, der kan lede sig selv og derigennem også andre. Det betyder, at nederlag på arbejdspladsen og andre steder i livet bliver et individuelt anliggende. Det ligger ganske enkelt udenfor det problemfelt, coaching udøves i, at stille 22 No time for losers coaching og det konkurrencedygtige selv

14 spørgsmål ved de bredere politiske logikker, moralske imperativer, procedurer og institutioner, som danner rammen for personens valg og liv. Derved placerer coaching sig i en bredere aktuel tendens til at gøre kritik til selvkritik (se også Willig 2007). For det tredje er coaching svær at tæmme eller regulere. Når en person først engagerer sig i en coachingproces, er behovet lige som for psykoanalysen nær uendeligt. Man kan og bør altid forbedre sig på det ene eller andet område af sit liv. Hvis man er færdig med at stille nye mål for sig selv, er man færdig som person (jf. Salomon 2007). Der er kort sagt god grund til at have en kritisk attitude, når coaching denne vinderens teknik promoveres som svaret på danskernes problemer i og udenfor arbejdslivet. REFERENCER Andersen, Niels Åkerstrøm & Asmund Born (2001): Kærlighed og omstilling, København, Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Bonde, Annette (2007): Ledere ønsker deres egen coach, i Berlingske Tidende, 20. april 2007, 3. sektion s. 17. Bovbjerg, Kirsten Marie (2001): Følsomhedens etik, Hovedland, Højbjerg. Castel, Robert, Francoise Castel & Anne Lowell (1982): The Psychiatric Society, New York, Columbia University Press. Due, Brian (2007): The Dark Side of Coaching, i Kommunikationsforum.dk, 28. februar Foucault, Michel (1994): Ethics, Subjectivity and Truth Essential Works of Foucault , New York, The New Press. Foucault, Michel (1982): Afterword the subject and power, i H. L. Dreyfus & P. Rabinow: Michel Foucault Beyond Structuralism and Hermeneutics, New York, Harvester Wheatsheaf. Gallwey, W. Timothy (1974): The Inner Game of Tennis, New York, Random House. Gallwey, W. Timothy (2000): The Inner Game of Work, New York, Random House. Gørtz, Kim (2006): Coaching in Nordea Status, Findings and Future Challenges, Præsentation ved conference, Learning Lab Denmark, DPU, 22. september Hansen, Jens (1986): Kunsten at coache Idrætspsykologi og trænerens praksis, København, Nyt Nordisk Forlag. Holmgren, Allan (2006): Poststrukturalistisk coaching om coaching og ledelse, i Erhvervspsykologi, 4, 3, Judson, Kim (2005): Fra medarbejder til leder en grønspættebog for nye ledere, København, Børsens Forlag. Kirkeby, Ole Fogh (2003): Coaching i en global tidsalder, Rapport fra konferencen faglig globalisering, august 2003, LO-skolen, Helsingør, arbejdspapir. Kirkeby, Ole Fogh (2006): Begivenhedsledelse og handlekraft, København, Børsens Forlag. Lenstrup, Birgitte (2007): Der er gået inflation i coaching, i DIEU Nyhedsmail, Maj, D=1661, 16. november Manning, Sofia (2004): Coaching Det handler om at stille de rigtige spørgsmål, København, Aschehoug. Meinke, Marianne (2007): Ledere vil have deres egen coach, i Resonans, 18/4 2007, dk. Nielsen, Adam Risbjerg & Lau Frøkjær (2006): Coaching i arbejdslivet selvudviklingens frigørelse eller fatamorgana?, speciale, Roskilde Universitetscenter. Nielsen, Anne Ellerup, Hanne Nørreklit & Morten Sønderskov (2004): Ledelsescoaching et værktøj i kampen om det menneskelige engagement, i Rhetorica Scandinavica, 31, Olesen, Ulla & Peter Hansen-Skovmoes (2003): Coaching i praksis hvordan? i Erhvervspsykologi, 1, 4, Rose, Nikolas (1989): Governing the soul, London, Free Association Books. Rose, Nikolas (1999): Powers of Freedom, Cambridge, Cambridge University Press. Tidsskrift for ARBEJDSliv, 10 årg. nr

15 Salomon, Karen Lisa (2007): Selvmål, København, Gyldendal. Stelter, Reinhard (2002): Coaching læring og udvikling, København, Psykologisk Forlag. Søholm, Thorkil Molly et al. (2006): Ledelsesbaseret Coaching, København, Børsens Forlag. Townley, Barbara (1994): Reframing Human Resource Management. Power, Ethics and the Subject at Work, London, Sage. Triantafillou, Peter (2003): Psychological technologies at work: A history of employee development in Denmark, i Economic and Industrial Democracy, 24, 3, Triantafillou, Peter & Line Top Abildtrup (2005): Arbejdets autonomisering fra fremmedgørelse til neo-liberal styring, i GRUS, 75/76, Whitmore, John (2002): Coaching for Performance Growing People, Performance and Purpose, London, Nicholas Brealey Publishing. Willig, Rasmus (red.) (2007): Til forsvar for kritikken, København, Hans Reitzel. Mikkel Risbjerg er cand. mag Peter Triantafillou, cand.scient og ph.d. er lektor ved Institut for Samfund og Globalisering, RUC 24 No time for losers coaching og det konkurrencedygtige selv

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

DEN PROTREPTISKE SAMTALE

DEN PROTREPTISKE SAMTALE Maibritt Isberg Andersen DEN PROTREPTISKE SAMTALE din håndbog BOGANMELDELSE OG ET SMUGKIK I BOGEN BOGANMELDELSE AF FILOSOF KIM GØRTZ Maibritt Isberg Andersen bidrager med sin bog: Den protreptiske samtale

Læs mere

JOBVÆKST Mariagerfjord. Værktøj til Coaching

JOBVÆKST Mariagerfjord. Værktøj til Coaching JOBVÆKST Mariagerfjord Værktøj til Coaching Coaching - Definitioner Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære frem

Læs mere

Side 1. Coaching - En udviklende samtale

Side 1. Coaching - En udviklende samtale Side 1 Coaching - En udviklende samtale Coaching definitioner Coaching er gennem dialog at lukke op for et menneskes potentiale til at forbedre sine præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære,

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Forord. Den protreptiske samtale hjælper den enkelte medarbejder og leder

Forord. Den protreptiske samtale hjælper den enkelte medarbejder og leder FORORD 7 Forord Som leder er det væsentligt at kunne reflektere over værdier på et meget højt plan, fordi det er med til at give overskud af mening og få mennesker til at tage ansvar. Ledelse handler meget

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

En lille bog om. nlp og

En lille bog om. nlp og En lille bog om Coaching med nlp og enneagrammet Indhold 3 Hvad er coaching? 6 Hvad skal en Coach kunne? 8 NLP og coaching 10 Enneagrammet og coaching 12 NLP Huset Hvad er coaching? Begrebet coaching stammer

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Symmetriproblemet i den professionelle samtale - problemet med magt, identitet og etik. DSR Den 26. maj 2011 Tobias Dam Hede

Symmetriproblemet i den professionelle samtale - problemet med magt, identitet og etik. DSR Den 26. maj 2011 Tobias Dam Hede Symmetriproblemet i den professionelle samtale - problemet med magt, identitet og etik DSR Den 26. maj 2011 Tobias Dam Hede Præsentation 2007-2010: Ansat i DSR som phdstuderende i samarbejde med CBS 2011:

Læs mere

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR Dette er en stærkt forkortet version af det samlede notat fra de pædagogiske dage. Den forkortede version omridser i korte

Læs mere

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces 24.04.08 Når virksomheden melder forandringer ud til medarbejderne, er aktiv involering af mellemlederne en kritisk succesfaktor. Af Helle Petersen

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN

KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN Adjunktpædagogikum Modul 1 22.10.2014 Karen Wistoft, professor, Ph.d., cand.pæd. Institut for Læring Ilisimatusarfik Formål At introducere

Læs mere

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Greve Kommune Forældreinddragelse - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Indhold Indhold...2 Hvorfor have fokus på forældresamarbejdet?...3 Relationen

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE ÅBEN COACHINGUDDANNELSE Udbydes i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland ved Roskilde Handelsskole, under lov om åben uddannelse. Det er derfor muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Performance

Læs mere

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE ÅBEN COACHINGUDDANNELSE Udbydes i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland ved Roskilde Handelsskole, under lov om åben uddannelse. Det er derfor muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Performance

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth Få mere ud af din lederuddannelse KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth 1 2 Poula Helth: Ledelseskonsulent Coacher ledere Underviser i lederskab Skriver

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 HVIS ER BARNET, HALBY, LIS BARNET MELLEM KAOS OG ORDEN... 3 DANIEL N. STERN SPÆDBARNETS INTERPERSONELLE

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Sundhedspædagogik - viden og værdier

Sundhedspædagogik - viden og værdier Sundhedspædagogik - viden og værdier EPOS LÆRERKONFERENCE 26.01.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Forelæsningens indhold I. Viden og værdier hvorfor det? II. III.

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Feedback og den fjerde isme - situationsbestemt feedback

Feedback og den fjerde isme - situationsbestemt feedback Feedback og den fjerde isme - situationsbestemt feedback Af Klaus Guldbrandsen direktør, Kunsten at give feedback At give feedback er en af dine vigtigste opgaver som leder. Gennem din feedback, deler

Læs mere

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN?

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? I Danmark kan man på 6 af landets offentlige sygehuse få foretaget indirekte prænatale gentests. Dette er eksempelvis muligt,

Læs mere

Nyhedsbrev. Kurser i VækstModellen

Nyhedsbrev. Kurser i VækstModellen MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 5 D e c e m b e r 2 0 1 2 Velkommen

Læs mere

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker Samtale om undervisningen den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker 4. november 2013 Hvorfor tale om kontekst? Påstand Alt er en del af et større system biologisk som socialt Kontekst Alting ting

Læs mere

Hvs I kan læe dnne sæntig uedn prbelemr, så er I måke sponane hmenetuikre

Hvs I kan læe dnne sæntig uedn prbelemr, så er I måke sponane hmenetuikre Spontane hermeneutikere Hvs I kan læe dnne sæntig uedn prbelemr, så er I måke sponane hmenetuikre Eksempler på spørgsmålstyper - 1 - Åbne lukkede spørgsmål Åbne spørgsmål bringer personen på banen, giver

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede?

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? Synopsis i Etik, Normativitet og Dannelse. Modul 4 kan. pæd. fil. DPU. AU. - Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? 1 Indhold: Indledning side 3 Indhold

Læs mere

Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling

Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling Vi arbejder med den mest dyrebare ressource: Mennesker Vores blåstempling, dit konkurrenceparameter 1 Uddannelses Akkrediteringer I ønsket

Læs mere

Undervisningsrum og læringsoplevelser

Undervisningsrum og læringsoplevelser Undervisningsrum og læringsoplevelser Tina Bering Keiding, lektor, ph.d. Forskningsprogrammmet for de videregående uddannelsers didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i Aarhus, Aarhus Universitet

Læs mere

Hvad er god inklusionspraksis? Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo

Hvad er god inklusionspraksis? Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo Hvad er god inklusionspraksis? Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo Artiklen tager afsæt i et forskningsprojekt, der har til formål at undersøge, hvordan børn og de fagprofessionelle omkring dem oplever mulighed

Læs mere

Er mål en barriere for at nå målet?

Er mål en barriere for at nå målet? Er mål en barriere for at nå målet? Meningsfulde indsatser for mennesker med psykiske lidelser og svære sociale problemer Oplæg på landskonference d. 15. september 2017 Psykiatri-faggruppen, Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Coaching. Kinesisk ordsprog

Coaching. Kinesisk ordsprog Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Dine tanker bliver til dine ord, Dine ord

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Artikel Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Det professionelle samarbejde med forældre til børn og unge med

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Få mere selvværd i livet

Få mere selvværd i livet En hurtig guide til mere selvværd i livet Af Lennart Lundstrøm Indhold Introduktion... 3 Hvor kommer vores selvværd fra?... 5 Hvad er selvværd... 8 Har jeg for lavt selvværd?... 12 Den indre stemme...

Læs mere

Coaching et refleksionsrum til personlig og social meningsdannelse

Coaching et refleksionsrum til personlig og social meningsdannelse Formidlingsrækken Coaching forskning og praksis 26. nov. 2008 Coaching et refleksionsrum til personlig og social meningsdannelse Reinhard Stelter Coaching Psychology Unit Institut for Idræt Email: rstelter@ifi.ku.dk

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Find din indre motivation

Find din indre motivation Find din indre motivation Michael Rose Institut for Ledelse og Organisation Lederuddannelse og ledelsesudvikling. Karriereudvikling. Strategisk ledelse. Teamudvikling og coaching. 22 års praksiserfaring

Læs mere

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Mette Pryds, kursus for vejledere modul 2, Roskilde oktober 2012 Er det overhovedet noget nyt? Coaching Homer omtaler i Odysseen den kloge gamle mand, Mentor,

Læs mere

Inklusion og eksklusion

Inklusion og eksklusion MG- UDVIKLING - Center for samtaler, der virker E - mail: vr.mgu@virker.dk www.virker.dk M a j 2 0 1 2 og eksklusion Af Marianne Grønbæk og Jonas Pors synes tæt på at være en sandhed forstået på den måde,

Læs mere

Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ

Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ Lærerrollen og de etiske dilemmaer SL, Vejle Marts2016 Faglig baggrund Brian Degn Mårtensson Lektor på University College Sjælland Tidl. lærer, konsulent

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - ledelse - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 12.40 Tjek ind øvelse (drøftes i mindre grupper): - Hvilke spørgsmål kommer I med (til Hjernen & Hjertets dialogmodul)? - Hvad

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse Agnes Ringer Disposition Om projektet Teoretisk tilgang og design De tre artikler 2 temaer a) Effektivitetsidealer og

Læs mere

Ledelsesmæssig coaching

Ledelsesmæssig coaching UDVIKLINGS- & RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED FORLAGET BIRKEDAL Ledelsesmæssig coaching LP s leder-til-leder-coaching September 2012 www.henriklarsen.as Syddanske Forskerparker Tel. 0045 40373825 Coaching En løbende

Læs mere

Lederuddannelse i øjenhøjde

Lederuddannelse i øjenhøjde Lederuddannelse i øjenhøjde Strategisk arbejde med lederuddannelse i kommunerne og på lederuddannelserne Århus den 8. april 2013 Ledelseskonsulent og - forsker Poula Helth 1 Poula Helth: Ledelseskonsulent

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Teoretisk referenceramme.

Teoretisk referenceramme. Vance Peavy, Teoretisk referenceramme. Dr. psych. og professor emeritus fra University of Victoria, Canada Den konstruktivistiske vejleder. For konstruktivisten besidder spørgsmål en meget større kraft

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Netværk for fællesskabsagenter

Netværk for fællesskabsagenter Netværk for fællesskabsagenter Konsulentdag KL d.21.10.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket At komme til stede lyt til musikken og: En personlig nysgerrighed Væsentlige pointer fra sidst? Noget

Læs mere

Foucault For at forstå medbestemmelse i relation til magtforholdet mellem lærer og elev vil vi se på Foucaults teori om selvets teknologier.

Foucault For at forstå medbestemmelse i relation til magtforholdet mellem lærer og elev vil vi se på Foucaults teori om selvets teknologier. Indledning I formålsparagraffen står der, at folkeskolen skal forberede eleverne på livet i et samfund med frihed, ligeværd og demokrati. Det gøres ved bl.a. at give dem medbestemmelse og medansvar i forhold

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

SBHs repræsentantskabsmøde og konference

SBHs repræsentantskabsmøde og konference SBHs repræsentantskabsmøde og konference 18/03-2016 V. Joachim Meier, Cand. psych, Cand. public joachim@clavis.dk Clavis Erhverspsykologi Dagsorden Hvor er magten blevet af? Et blik på samtidens organisation

Læs mere

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen d.9/5 2012 Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Det er ikke sikkert, at verden bliver ved med at bestå.

Læs mere

Livet i familien Af Trond Kristoffersen

Livet i familien Af Trond Kristoffersen Livet i familien Af Trond Kristoffersen Indledning Denne artikel er en slags subjektiv kort version af Jesper Juuls sidste bog. Den er inspireret af en længere samtale med Jesper Juul og et tretimers kursus

Læs mere

Vildledning er mere end bare er løgn

Vildledning er mere end bare er løgn Vildledning er mere end bare er løgn Fake News, alternative fakta, det postfaktuelle samfund. Vildledning, snyd og bedrag fylder mere og mere i nyhedsbilledet. Både i form af decideret falske nyhedshistorier

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere