Udarbejdet af: Stephan Hjelmdal Nielsen, Morten Holm Christensen & Martin Holm Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af: Stephan Hjelmdal Nielsen, Morten Holm Christensen & Martin Holm Jensen"

Transkript

1 Udarbejdet af: Stephan Hjelmdal Nielsen, Morten Holm Christensen & Martin Holm Jensen Gruppenummer: S09-13,00 Vejleder: Søren Erik Nielsen Studieretning: BA Økonomi, HA(it) Afleveringsdato: 25/4 2009

2 Executive summary The following thesis explores the strategic perspectives and issues concerning IT Outsourcing. A lot of small and medium businesses without IT as core competences are currently considering the possibility of outsourcing the IT operation to an external partner. Mostly, this is triggered by expectations of releasing resources in order to give more to the core competencies. Smaller organizations with scarce resources, in particular, tend to take decisions based on economic perspectives only. Focusing on the small and medium-sized businesses (SMB), the thesis is based on an analytical project design. This limitation is made for a number of reasons. Firstly almost every litterer studies available, is made with respect to large businesses, which motivates to specialize this thesis towards SMB. Secondly, SMB is typically operating under scarce resources and therefore rarely uses external consultants, which leads us to the hypotheses, that a supporting framework for this segment is needed. The purpose of the thesis is to support IT managers in the decision process, concerning whether to outsource the IT infrastructure or not. Furthermore, the thesis motivates managers to think of strategic triggers, rather than just economic incentives. This forces the manager to analyze his/her organization, which may lead to a better understanding of the company s internal processes. The reader is provided with a framework, which clarifies, supports and helps managers make the right decision. The framework deals with general issues and challenges that might occur throughout all phases, from the decision making until the outsourcing process is carried out, and run by the external provider. There are a lot of issues attached to the process of an IT Outsourcing project, which can be hard to identify. The thesis identifies a set of common issues to help IT managers become aware of all the perspectives, an outsourcing project might imply. These issues are individually categorized into main subjects, to give the reader a structured view of the affected areas in the process. Given these subjects, the thesis analyzes and interprets the identified issues, in the context of generally acknowledged theories. This provides the reader with a set of tools, to perceive possible issues relevant to his/her organization, and hereby a foundation to act from, in the respective situations. The framework is presented after the analysis, and is based on the first two parts of the thesis. The framework is illustrated as a traditional theoretical model view, consisting of the reflections, points and interpretations. Hence, the framework is a result of the past chapters. The last part is very crucial to the thesis. The framework is being validated by a number of businesses and an external consultant, to clarify whether the framework can be considered valid. Side 2 af 124

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problem Problemstilling Problemformulering Metode Afgrænsning Kildekritik Begrebsafklaring Tekniske aspekter Gradsinddeling Faseinddeling Små og mellemstore virksomheder Succeskriterier Identifikation af problemstillinger Overordnede problemstillinger Incitamenter Løsningen Evaluering Interessenter Aftalen Omkostninger Udtrædelse Opsummering Analyse Strategi Forandringsprocessen Evaluering Side 3 af 124

4 5. Beslutningsværktøj Præsentation og gennemgang Validering Analyse af virksomhedsinterviews Analyse af konsulentinterview Vurderingskriterier Hypotese Konklusion Perspektivering Kildefortegnelse Side 4 af 124

5 1. Indledning Nærværende bacheloropgave har IT outsourcing (ITO) som emne. Herunder er fokus rettet mod beslutningsprocessen omkring valg af ITO strategi for længerevarende driftsopgaver. Opgaven vil præsentere og analysere problemstillinger ved området, og herigennem udarbejde et beslutningsværktøj. Værktøjet har til formål at vejlede små og mellemstore virksomheder (SMB) i processen og støtte dem fra incitament til endelig ITO strategi. Den globaliseringsbølge, som er skyllet ind over os i de seneste år, har haft vidtrækkende konsekvenser. Konkurrencen er øget til et punkt, hvor virksomhederne i dag er tvunget til at fokusere på deres kernekompetencer og udnytte både egne og andres komparative fordele. Outsourcing er det primære værktøj til at opnå dette. Samtidig har den nuværende finanskrise øget virksomhedernes behov for konkurrencedygtighed. En problemstilling, som har gjort outsourcing mere relevant end nogensinde før. IT funktionen anskues af mange virksomheder som en støttefunktion og det virker derfor naturligt, at overlade den til andre. Medierne har tegnet et billede af, at IT ukritisk og over en bred, kam outsources. Udviklingsopgaver, herunder særligt programmeringen, kan åbenbart ganske omkostningsfrit sendes til Indien. Denne tankegang er samtidig en del af fundamentet i vores uddannelse. Fokus er her på beslutningstagningen omkring det enkelte projekt i erkendelse af, at den praktiske del i dag outsources. Hele problemstillingen om ITO, står i skarp kontrast til ideen om videnssamfundet som Danmarks redning. Hvis både de praktiske og de videnstunge erhverv kan varetages i lavtlønnede lande hvad skal vi så leve af? Det virker altså nærliggende at undersøge, hvorvidt outsourcing problematikken vitterligt er så sort/hvid som den fremstilles. Succesraten ved ITO synes lav, i forhold til det billede, som medierne har tegnet. Samtidig har en række negative historier, senest skandalen om IT Factory, bidraget til vores nysgerrighed omkring emnet. Hvad gør kunden, hvis leverandøren drejer nøglen om? Hvorfor er det så svært, at opgøre værdien af ny teknologi indenfor området (IT Factory arbejdede med PaaS)? Side 5 af 124

6 1.1. Problem Hver gang en virksomhed overlader en arbejdsopgave til eksterne parter, resulterer det i usikkerhed. Dette gælder, hvad enten der er tale om licensproduktion af en delkomponent til en flymotor, eller overdragelse af supporten til et IT system. I sidste ende står virksomhedens renommé for skud, idet kunden utvivlsomt vil forbinde eventuelle fejl med den. Virksomheden må altså overveje, hvorvidt dette tab af kontrol kan opvejes af en eller flere fordele Problemstilling Tidligere har IT outsourcing hovedsageligt dækket over overdragelse af programmeringsopgaver, til lavtlønnede lande. Med andre ord veldefinerede og kortsigtede opgaver med et økonomisk incitament. Med indtoget af nye udtryk som Hosting, SaaS og Cloud Computing, er beslutningen om outsourcing blevet mere kompleks, end bare make/buy overvejelser. Når der eksempelvis skal overdrages længerevarende driftsopgaver, får beslutningen en mere strategisk karakter. Virksomheden skal altså i dag tage stilling til, hvorvidt outsourcing vil kunne give strategiske/konkurrencemæssige fordele, samt hvilke konsekvenser det vil få i hele værdikæden. Ydermere kommer konsekvenserne af beslutningen først til udtryk, under realiseringen og driften. Populariteten af ITO er stigende. Blandt større danske virksomheder, er outsourcing af IT drift i dag ligeså udbredt, som outsourcing af udviklingsopgaver 1. SMB virksomheder kan altså i fremtiden, være tvunget til, at anvende ITO af deres drift, som et værktøj til at holde konkurrenceevnen. Det udgør således en udfordring for disse virksomheder, at evaluere og styre et sådant projekt, med de begrænsede ressourcer som er til rådighed Problemformulering Nærværende opgave arbejder ud fra hypotesen om, at det er muligt at reducere risici ved ITO, ved at komme med generelle støtteforslag til problemstillingerne. Ud fra dette vil et grafisk beslutningsværktøj blive præsenteret. Dette vil være baseret på teoretikere og praktikers generelle definitioner på faser, problemstillinger og løsninger. Værktøjet forventes at kunne bidrage til, at kunden genovervejer sine indledende incitamenter for ITO og til slut formulere en optimal strategi. 1 IT i praksis 2006 s , IT i praksis 2008 s. 56 Side 6 af 124

7 Udarbejdelsen af beslutningsværktøjet vil være støttet af nedenstående spørgsmål: Hvilke typer/grader af IT outsourcing findes der i dag? Hvilke områder påvirkes af en beslutning om IT outsourcing? o Hvordan støttes problemstillingerne ved disse områder? Kan disse problemstillinger generaliseres til overordnede retningslinjer og fokusområder som kan understøtte og forenkle beslutningsprocessen? 1.4. Metode Følgende afsnit har til formål at klargøre, hvordan overstående problemformulering vil blive løst. Dette vil blive gjort i to afsnit, som vil omhandle henholdsvis de videnskabsteoretiske, og de metodiske overvejelser, som danner grund for opgaven. Gennem afsnittet vil der blive skabt et billede af de dele der vil være i opgaven, og dermed også opgavens opbygning. Samtidig vil afsnittet fungere som en læsevejledning. Følgende model er brugt som skabelon for afsnittet: Figur 1: Methodology for Creating Business Knowledge s Grundlæggende antagelser Fælles for alle mennesker er, at de har en opfattelse af den verden, de lever og agerer i. Dette har indflydelse på den måde, hvorpå man anskuer forskellige aspekter, i forbindelse med en undersøgelse 2. Dette kommer blandt andet til udtryk ved de valgte metoder, samt måden hvorpå man anskuer de data man indsamler. Fælles for de tre forfattere i denne bacheloropgave er, at de anskuer verden på tilnærmelsesvis samme måde. Som gruppe har vi en forholdsvis hård holdning til den verden vi agerer i om ikke andet, så i forhold til de problemstillinger, vi stilles overfor. Dette betyder, at hvis en virksomhed eller organisation oplever en problemstilling, så vil disse med en vis skepsis kunne anvende andres erfaringer, til løsningen. Vi er altså af den overbevisning, at isolerede undersøgelser i virksomheder eller organisationer dog under forudsætning af, at der anlægges et holistisk syn kan gøres generelle, og dermed anvendes i andre situationer. 2 Methodology for Creating Business Knowledge s. 7 Side 7 af 124

8 Det vil i henhold til de problemstillinger, der listes i problemformuleringen betyde, at vi, ved undersøgelse af et udsnit af forskellige organisationer som har været igennem processen, kan finde frem til noget generelt. Denne anskuelse af verden er ikke konstrueret i forbindelse med løsningen af disse problemstillinger, men er snarere et produkt af de oplevelser, vi har haft gennem uddannelsessystemet. Blandt andet har to af forfatterne taget en HTX, hvor der i høj grad anlægges den ovenstående betragtning, til løsninger af problemer. Herudover deles der, gruppemedlemmerne igennem, en stor interesse for teknik og elektronik, hvilket også går godt i spænd med denne betragtning Valg af paradigme For at bevæge sig videre, fra de filosofiske grundlæggende antagelser, til et mere fast begrebsapparat, har forskere i videnskabsteori udviklet forskellige paradigmer. Disse fungerer som sprog for de forskellige grundlæggende antagelser 3. Der arbejdes i Arbnor & Bjerke (1997) med seks forskellige paradigmer, som er: positivisme, funktionalisme, systemteori, pragmatisme, social konstruktivisme samt fænomologi. Disse seks paradigmer kan placeres under tre forskellige metodesyn, som er henholdsvis: analytisk, system eller aktør. De forskellige paradigmer og metodesyn inddeles på følgende måde: Figur 2: Methodology for Creating Business Knowledge s kapitel 2 + egen tilvirkning Formålet med disse inddelinger er, at lave et mere generelt metodeapparat til de forskellige paradigmer. De grundlæggende antagelser, som er beskrevet ovenfor, er mest i overensstemmelse med det positivistiske paradigme, og dermed det analytiske metodesyn. Generelt er følgende gældende for det analytiske metodesyn 4 : 3 Methodology for Creating Business Knowledge s Grøftegravning i metodisk perspektiv s. 33 Side 8 af 124

9 Helheden er lig med summen af delene Viden er individuafhængig Viden forklares ud fra verificeret udsagn (årsagsforklaring) Det antages, at virkeligheden er objektiv Det positivistiske paradigme og analytiske metodesyn, har sin rødder i den naturvidenskabelige verden. Dette betyder, at det har en meget mekanisk tilgang til videnskaben, hvorfor det også hører til den kvantitative verden. Dette betyder i praksis at alt skal måles og vejes, eller på anden måde gives en kvantitativ værdi, som kan verificeres. Andre kendetegn ved det analytiske metodesyn er, at det er meget forklarende, samt generelt har en meget induktiv tilgang til vidensskabelse 5. Dette er også i overensstemmelse med de problemstillinger, der listes i problemformuleringen. Opgaven har til formål at identificere problemstillinger, samt at give et bud på en løsning hertil. Opgaven vil som udgangspunkt derfor ikke forsøge at kvantificere nogle af de identificerede problemstillinger dette vil dog være en oplagt mulighed for en eventuel videreførelse af opgaven. Opgaven kan, i den forbindelse, ses som en indledende del af et større studie Valg af metode Som overstående afsnit giver udtryk for, er det valgte metodesyn i denne opgave, det analytiske metodesyn. Dette betyder, at vi som omdrejningspunkt for vores opgave, vil arbejde ud fra det analytiske research design/synopsis 6 Figur 3: Grøftegravning i metodisk perspektiv s Methodology for Creating Business Knowledge s. 46, Grøftegravning i metodisk perspektiv s Methodology for Creating Business Knowledge s. 292, Grøftegravning i metodisk perspektiv s. 53 Side 9 af 124

10 Research designet er opdelt på fem forskellige hovedområder, som hver indeholder flere underpunkter, der tilsammen udgør hele opgaven. Som det ses, startes der ud med et ambitionsniveau som fortsætter ned til vejledning hvilket også, groft sagt, vil være opbygningen på vores opgave Operativt Paradigme Dette afsnit har til formål at skabe bro mellem det analytiske metodesyn og det faktiske studie område. Dette vil ske ved en grafisk fremstilling af det research design/synopsis der specifikt er valgt til denne undersøgelse. Herefter vil en forklaring af strukturen blive gennemgået. Projektstruktur De første mørke kasser henfører til de foregående sider i opgaven hvorimod de lyse er dem som ligger efter metodeafsnittet. Som det ses i opgaven, er der en indledende begrebsafklaring, som har til formål at sikre, at læseren forstår de mere generelle aspekter vedrørende IT outsourcing. Herefter følger to større afsnit omkring identifikation af problemstillinger, samt diskussion af afhjælpning til disse problemstillinger. Samtidig vil der også foregå en diskussion af problemstillingernes relevans og betydning, samt i hvor stor grad, man bør tage højde for disse i en beslutningsfase. Denne diskussion vil, som udgangspunkt, tage hensyn til de aspekter, der er omtalt i begrebsafklaringen. Dette sker dels for at holde et fast begrebsapparat, men samtidig også for at gøre det lettere for læseren, at følge med i problemstillingerne, og hvor de opstår. Udarbejdelse af et strategisk beslutningsværktøj Figur 4: Projekt design - egen tilvirkning foretages og diskuteres i beslutningsværktøj afsnittet. Dette er altså afsnittet, hvor det faktiske produkt af opgaven opstilles, vurderes og forklares. Sidste afsnit, før konklusion og perspektivering, er valideringsafsnittet. Dette er afsnittet hvor det producerede værktøj skal stå sin prøve som et faktisk beslutningsværktøj. Side 10 af 124

11 Metodik Dette afsnit har til formål, at begrunde og forklare de valgte værktøjer anvendt i denne opgave. Dette vil ske i forhold til dataindsamling, validering samt kritisk vurdering af kilderne. For at give læseren et billede af de valgte værktøjer, samt hvilken del af opgaven de har bidraget med information til, er følgende metode model opstillet. Figur 5: Egen tilvirkning Metode model Dataindsamling Der er som udgangspunkt to former for input til denne opgave: allerede eksisterende teori og undersøgelser, samt det empiri vi selv skal ud og undersøge. Nedenfor vil de forskellige former for input blive beskrevet hver for sig - dog vil validering have sit eget underafsnit. IT-outsourcing Teori: Dette input består udelukkende af eksisterende teori og undersøgelser. Der er både tale om primær og sekundær litteratur hvilket altså vil sige, at vi også benytter os af litteratur, som behandler og tolker andre folks resultater og undersøgelser. Som navnet antyder, er dette input meget specificeret mod ITO, hvorfor det også anvendes som input til begrebsafklaring, identifikation af problemer samt, i så vidt udstrækning som vi vurderer det muligt, også til analysen af de fundne problemstillinger. Side 11 af 124

12 Ekspertinterview: Dette input kommer med information til de samme tre faser af opgaven som overstående. Altså har det til formål, at hjælpe med afklaring af begrebsapparatet, identifikation af problemstillinger, samt at støtte og hjælpe i analysefasen af de fundne problemstillinger. Der er flere grunde til, at valget er faldet på netop et ekspertinterview. Ekspertinterview er en specialisering af et semi-struktureret interview. Forskellen ligger i de antagelser, man har om den interviewede. I et ekspertinterview er man ikke så interesseret i den interviewede som person, men snarere i den viden han besidder indenfor et bestemt område. Herudover repræsenterer en ekspert, en hel gruppe, og ikke bare en enkelt case 7. Dette ligger også tæt op ad de generelle antagelser vi gjorde os i starten af metode-afsnittet. Ligesom ved et semi-struktureret interview, ligger der også en spørgeguide, til grund for det foretagne interview. Denne kan ses i bilag 1. Herudover er der flere problemstillinger og ting man skal være opmærksom på ved udførelsen af et ekspertinterview 8 disse vil blive diskuteret nærmere i kildekritik. Ved fortolkningen af interviewet vil der blive gjort brug af open coding. Dette går ud på, at man forsøger at komme frem til nogle specifikke koncepter ud fra interviewet 9, som vil blive udført sætning for sætning. Der vil ikke blive gjort brug af software-programmer, da kodningen implicit vil ske i teksten. Generel Teori: Dette input har til formål, at bidrage med viden i analyse-fasen. Det vil, som det første teori-input, bestå af både primær og sekundær litteraturer. Litteraturen i dette input, tager ikke nødvendigvis udgangspunkt i teorier om ITO. Derimod skal den repræsentere forskellige modeller og undersøgelser, som kan være behjælpelige med, at afhjælpe og støtte de problemstillinger, som blev fundet under identifikation af problemstillinger. Validering Det valgte paradigme og metodesyn giver nogle generelle retningslinjer for, hvilke parametre en validering bør ske på baggrund af. Gældende for det kvantitative metodesyn, hvor det analytiske hører under er, at validering bør ske på baggrund af følgende parametre: Intern og ekstern validitet, reliabilitet samt objektivitet 10. Den udførte validering sker på baggrund af inputs fra virksomheder der har gennemført et outsourcing forløb, samt fra en ITO konsulent. Dette sker for at sikre en så stærk validitet, som muligt. Formålet med at interviewe virksomhederne er, at få deres personlige erfaringer med et outsourcing forløb. Vi vil gerne vide hvilke overvejelser de har gjort sig, og hvordan 7 An Introduction to Qualitative Research s An Introduction to Qualitative Research s. 165 & An Introduction to Qualitative Research s Grøftegravning i metodisk perspektiv s Side 12 af 124

13 implementeringen har forløbet. Selvfølgelig er vi også interesseret i at vide, om de tror, at de kunne have brugt vores værktøj. Disse interviews vil i sidste ende kunne bidrage til en vurdering af produktets interne validitet. Konsulenten skal i denne forbindelse, ligesom med inputtet tidligere i opgaven, anses som en ekspert. Vi ønsker hermed at få en generel vurdering og validering fra en ekspert, som i den forbindelse repræsenterer en gruppe. Grundet konsulentens erfaring fra forskellige brancher og virksomhedstyper, vil hans udtalelser således kunne danne grund for en vurdering af ekstern validitet. Som overstående giver udtryk for, er vi, ved virksomhederne, interesseret i deres erfaringer og meninger om en IT outsourcing beslutning. Dette betyder at vi i den forbindelse vil gøre brug af et semistruktureret interview. Ved konsulenten vil der, som i overstående, blive gjort brug af et ekspertinterview. De forskellige spørgeguides, til henholdsvis virksomhederne og leverandørerne, kan ses på bilag 1. Fortolkningen af de interviews, som er foretaget i valideringsfasen, vil blive udført på samme måde som ved ekspertinterviewet Afgrænsning Opgaven er afgrænset til den del af ITO som omhandler længerevarende driftsopgaver (typisk over tre år). Der fokuseres på SMB segmentet og dets typiske løsningsvalg. Målet er at skabe overblik over elementerne i et ITO forløb med henblik på at støtte beslutningsprocessen. Opgaven favner således bredt rent tidsmæssigt, men kompenserer ved kun at fokusere på problemstillinger og afhjælpning, frem for på hele fremgangsmåden i forløbet Kildekritik ITO er et område, som har været under rivende udvikling, de sidste ti år. Denne udvikling har betydet, at udtrykket i dag dækker over et bredere område med mere nuancerede muligheder. Det er derfor kritisk, om kilden er fra år 2000 eller år 2005, idet ITO kan dække over offshore udviklingsopgaver i den ene, men alle grader af outsourcing, fra selektiv til fuld, i den anden. De anvendte kilder er (hovedsageligt) udgivet i årene 1998 til 2008 og er altså umiddelbart så opdaterede, som det lader sig gøre. En stor del af de primært anvendte kilder, er fra og bærer dermed præg af et billede af ITO, som noget omfattende og ressourcekrævende. I denne periode var kunderne typisk større virksomheder, hvilket derfor afspejles i forfatternes problemstillinger, løsninger og statistikker. Side 13 af 124

14 Den primære kilde til at få et helt opdateret billede af alle nuancer, har været ekspertinterviewet. Dette interview har bidraget med den rette vinkel, dels i forhold til SMB muligheder og dels i forhold til praktiske løsninger anno Hermed følger en udspecificeret kritik af hver af de primært anvendte kilder: Begrebsafklaring / Identifikation af problemstillinger IT i praksis 2006, IT i praksis 2008 En del af en lang serie af udgivelser, som har til formål, at give et øjebliksbillede af forretningsmæssige og IT forhold, i såvel private som offentlige virksomheder. Undersøgelserne har stort set samme grundlag fra årgang til årgang og er derfor, til en vis grad, sammenlignelige. De adspurgte virksomheder kan alle karakteriseres som mellemstore til store (eksempelvis B&O, Grundfoss, Københavns Kommune, Aalborg Kommune) hvilket naturligvis hæmmer statistikkernes anvendelse i vores opgave. Vi har derfor en overordnet antagelse om, at SMB er længere bagud, især hvad angår ressourcekrævende tiltag. Outsourcing av IT Bogen har overordnet samme fokus som vores opgave dog ses der både på fremgangsmåde og problemstillinger. Bogen er skrevet af to norske forfattere. Derfor er, bl.a. de juridiske problemstillinger, ikke anvendelige i vores opgave. Ellers bygger bogen på et stort studie, af brede og anerkendte kilder. De praktiske eksempler i bogen, bygger på erfaringer fra den nordiske virksomhed Ementor A/S, som dengang agerede leverandør. Disse forhold taget i betragtning, mener vi alligevel, at kilden er repræsentativ. De opstillede problemstillinger er af så generel karakter, at de stadig kan finde anvendelse, i vores sammenhæng. Ydermere skelner kilden også mellem forskellige grader af sourcing, i problemstillingerne. Outsourcing, Insourcing and IT for Enterprise Management Bogen har en lidt bredere fokus, end ovenstående kilde. Derfor kan det være svært at afgøre, om nogle af problemstillingerne henvender sig specifikt til ITO, eller om de er gældende for outsourcing eller IT, i en bredere sammenhæng. Side 14 af 124

15 Bogen bygger hovedsageligt på forfatterens erfaringer og holdninger, og er generel sparsom mht. kilder og statistikker, til at underbygge disse. Forfatteren er uafhængig konsulent, og forfatter til mere end 120 bøger 11. Som konsekvens af den brede (ensidige) fokus, har vi forsøgt, at have flere kilder, på hver af forfatterens listede problemstillinger. Vi er ikke umiddelbart stødt på postulater, som ikke bakkes op af andre forfattere. A strategic management framework for IT outsourcing Artiklen bygger på en stor mængde ældre undersøgelser, og har til formål, at samle deres resultater i et framework. Frameworkets formål er, at understøtte beslutningen om ITO altså samme fokus som vores opgave. Det resulterede framework inkluderer, overordnet set, de områder vi forventer, men er af meget generel karakter og uden nogen form for vægtning og rækkefølge. Artiklens (og kildernes) alder og baggrund betyder, at frameworket hovedsageligt er henvendt til offshore outsourcing. Derfor er problemstillinger omkring kulturelle forskelle og kontrol, umiddelbart vægtet for højt, i forhold til vores opgaves fokus. Overordnet set er artiklen dog anvendelig til bekræftelse af de problemstillinger, vi selv har identificeret. Characteristics of IT Outsourcing Contracts Artiklen er fokuseret på problemstillinger, omkring kontraktlige forhold ved ITO. Artiklens grundlag er hypotesen om, at transaktionsomkostningsteori ikke er tilstrækkeligt til, at beskrive disse forhold. Gennem en spørgeskemaundersøgelse, bekræfter artiklen modellen for contract completeness. Respondenterne er udelukkende IT ledelsen, i et bredt udsnit af Canadiske virksomheder dog hovedsageligt i produktions- og finanssektoren. Undersøgelsens baggrund til trods, finder vi modellen så universel, at den også vil have værdi i vores opgave. 11 Side 15 af 124

16 Managing outsourcing: The life cycle imperative Artiklen opstiller en model for ITO projekters livscyklus, og argumenterer for den optimale fremgang gennem denne, i forhold til omkostningseffektivitet. Livscyklusmodellens fire faser og underlæggende aktiviteter og problemstillinger, er baseret på en omfattende undersøgelse af 100 outsourcing cases, fra 1994 til Forfatterne argumenterer for, at modellen vil være værdifuld, uanset formålet og graden af outsourcing. På baggrund af undersøgelsens alder, har vi besluttet os for, ikke at hænge os i de enkelte aktiviteter og byggesten i modellen. Visse aktiviteter bærer præg af, at kunden forventes at være en større virksomhed med mange ressourcer og omfattende processer, som skal beskrives. Artiklens modeller anvendes på et niveau, hvor deres pointer kan siges, at være universale for al ITO. Anskuelsen af ITO som en livscyklus, samt de fire overordnede faser, mener vi stadig har anvendelse i vores opgave. Samtidig er illustrationen af det mest omkostningseffektive forløb yderst anvendelig til, at understrege pointen om, at outsourcing kræver forarbejde hos kunden. The Winner's Curse in IT Outsourcing Artiklen identificerer fænomenet winner s curse og argumenterer for, hvorfor det kan opstå i ITO. Baggrunden for artiklen er et litteraturstudie. Dermed er der grundlag for, at forfatteren bevidst forsøger at illustrere en pointe, gennem afgrænsning af kilder. Med dette i mente, mener vi stadig, at fænomenet er så universalt og interessant, at det vil have relevans i vores opgave. Validating measures of information technology outsourcing risk factors Artiklen opstiller en række risikofaktorer indenfor ITO, og deres baggrunde. Herefter foretages en spørgeskemaundersøgelse for at bekræfte, hvorvidt disse faktorer er repræsentative. Respondenterne er IT ledelsen i Canadiske virksomheder. Artiklen konkluderer at faktorerne, ud fra et statistisk synspunkt, i høj grad repræsenterer den oplevede risiko, ved ITO. Visse af underpunkterne var dog svage statistisk. Artiklen understreger, at yderligere undersøgelse af området vil være nyttig, idet et billede, baseret på vurdering fra de ansvarlige, altid vil være svagere end et objektivt billede. Vores anvendelse af artiklen har mere karakter af støtte, end grundlag. Undersøgelsens grundlag til trods, mener vi stadig at faktorerne er anvendelige, som overordnede risikoområder ved ITO. Side 16 af 124

17 Cloud Computing i et teknisk og strategisk perspektiv Disse to personer lægger viden til de fleste tekniske aspekter omkring de nuværende muligheder. Kilden er deres Master opgave på ITU i København. Der kan rejses tvivl om hvorvidt dette er farligt at anvende som kildemateriale, da personer som disse ikke har mange års erfaring og anerkendelse i bagagen. Der er ikke skrevet meget faglitterert omkring Cloud Computing og lignende aspekter, og disse to teoretikere anses af flere medier omkring IT for at være eksperter på området grundet deres store analyse i deres hovedopgave. De har ligeledes været i USA og deltaget i konferencer omkring disse aspekter, hvor de, selvom der findes mange definitioner på disse tekniske aspekter, har prøvet at give deres definition af disse fænomener renset for markedsføring. Derfor anses denne kilde som værende yderst relevant for opgaven, dog med det forbehold at de har manglende erfaring Analyse / Validering A respecification and extension of the DeLone and McLean model of IS success Den originale model fra 1992 er anerkendt og bredt anvendelig indenfor IS succeskriterier. Denne reviderede udgave bygger dels på et litteraturstudie og dels på forfatterens erfaring med brug af den originale model. Altså ligger der empiri bag ændringerne. I denne opgave anvendes modellen udelukkende til at illustrere en pointe, hvorfor en diskussion af grundlaget og anvendeligheden, i forhold til opgavens fokus, vil være overflødig. The balanced scorecard: a foundation for the strategic management of information systems Balanced Scorecard som værktøj er anerkendt. Denne udgave for IS er, ifølge forfatterne selv, i et tidligt stadie. Ingen af de principper og værktøjer den inkluderer, er dog radikalt nye. Til vores opgave anvendes modellen udelukkende til, at præsentere princippet i, at evaluere i et balanceret perspektiv. De konkrete fremgangsmåder for målingen er der derfor ingen grund til at kritisere yderligere. Hvordan berettiges IT-investeringer? en praktisk guide til beregning af ROI Guiden er udarbejdet af et kompetencenetværk under den uafhængige organisation Dansk IT. Netværket, som hovedsageligt består af repræsentanter fra større danske virksomheder, har et fælles mål om at afdække området. Der ligger derfor store erfaringer bag guiden. Vi mener derfor at guiden kan ses som en rigtig måde at evaluere på. Selvom der er tale om store virksomheders erfaringer mener vi anbefalinger og fremgangsmåde er universelt anvendelig. Disse store danske virksomheder er stadig mindre end mange af de virksomheder som indgår i udenlandske undersøgelser. Side 17 af 124

18 Kurt Lewin (systemarbejde, lektion19, slide. 20) Kurt Lewin er én af de tidligste kendte teoretikere, der beskæftigede sig med ændret adfærd gennem brugerinvolvering. Denne tilgang til forandringer kom af hans baggrund som socialpsykolog med speciale i organisationspsykologi. Kurt Lewin blev kendt omkring anden verdenskrig, hvor hans adfærdsteorier bl.a. blev brugt på soldater. Ligeledes fik Lewin under de fattige forhold omvendt jøder til at spise gullasch kød, ved hjælp af brugerinvolvering. Selvom Lewins arbejde er af ældre dato, er hans teorier omkring forandringsledelse stadig brugt af mange organisationer til coaching, heriblandt Rambøll Management. Organization Change Warner Burke har ligesom Lewin en baggrund med socialpsykologi, hvor han er Ph.D. Dette er tydligvis også baggrunden for, at Burkes forandringsmodel i høj grad minder om Lewins. Burke havde dog, i modsætning til Lewin, større fokus på ledelsesaspekter i forandringsprocesser, frem for kultur og brugerinvolvering. Med mere end 40 års erfaring indenfor forandringsledelse anses Burkes arbejde for værende yderst relevant. I spidsen for forandringer John P. Kotter anses som en de mest anerkendte teoretikere over det meste af verden, indenfor forandringsledelse. Kotter har gennem sin karriere som ledelseskonsulent skabt mange interessante resultater gennem forskellige studier. 8-trinsmodellen opstod bl.a. gennem ét af disse studier, som et led af en undersøgelse omkring typiske fejl som virksomheder begår under forandringsprojekter. Man kan stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt en model baseret på begåede fejl er hensigtsmæssig, da dette nødvendigvis ikke leder til succes at undgå disse, men måske leder til andre problemstillinger? Modellen er dog meget anerkendt og brugt af ledelseskonsulenter verden over, hvorfor denne anses som værende anvendelig. Organisationsændringer og forandringsledelse Jacobsen er i Norden anset som en anerkendt teoretiker indenfor organisationsteori og ledelse. Han har skrevet mange bøger og har bl.a. skrevet en af de mest brugte lærebøger indenfor organisationsteori. Det har dog ikke været muligt at få større indsigt i, hvorvidt Jacobsens viden bygger på større studier eller teorier som han ikke selv har udført. Dog anses Jacobsen alligevel for at være troværdig, grundet sin status i Norden. Organisationskultur og ledelse Som de fleste andre anvendte teoretikere indenfor organisationskultur har Edgar Schein en baggrund med Ph.d i Socialpsykologi. Desuden anses Schein som førende inden for sit felt, og har Side 18 af 124

19 vundet flere priser for sit arbejde med organisationsmekanismer overført på kultur. Scheins kulturmodel er meget anerkendt, og indgår mange steder som fundament for kulturteori i undervisning Respondenter TDC Hosting Markedet som TDC Hosting normal definerer som deres målgruppe, svarer til vores specialiseringsområde. Det skal dog tages hensyn til, at de fungerede som input på både problemer set fra leverandørens og kundens side. Det er klart at de har størst viden indenfor leverandørsiden - om end de også har en stor generel forståelse for kundesiden. DB Schenker Det var anden gang de var igennem en ITO proces. Dette betyder at sandsynligvis, at de har en større viden om dette, end en virksomhed der gør dette for første gang. Størrelsesmæssigt passer DB godt ind i opgaven. Det skal dog noteres, at DB outsourcede til TDC Hosting, hvorfor der må forventes at være en korrelation mellem disse, der muligvis ikke er gældende for resten af markedet. Loebeshop.dk Det var første gang de stod overfor en beslutning om ITO. Størrelsesmæssigt er LS i den mindre ende med kun seks medarbejdere. Det vurderes at LS erfaringsmæssigt svarer godt til en førstegangs ITO er hvorfor deres input vurderes som værende vigtige. Price Waterhouse Coopers PWC har generelt erfaring indenfor ITO med større virksomheder, og har dermed ikke kernekompetence indenfor vores specialisering. Der var dog stadig en stor forståelse for dette område og PWC vurderes som værende meget kompetente. PWC var meget fokuseret på de kontraktuelle forhold hvilket kan skyldes deres position som værende konsulent/kontrollant. Side 19 af 124

20 2. Begrebsafklaring Før opgaven udfolder sig, er det vigtigt at have et begrebsapparat på plads. ITO som begreb har udviklet sig til i dag at dække over en lang række tekniske, løsningsmæssige og tidsmæssige gradsinddelinger. Denne udvikling vil med al sandsynlighed fortsætte. Det er derfor kritisk at få afklaret hvad begrebet dækker over i denne sammenhæng, således at opgavens fundament også vil stå klart for læseren et stykke ude i fremtiden Tekniske aspekter For mange virksomheder betragtes outsourcing af IT funktionen, som det fænomen der var meget oppe i 1990 erne, med at smide alt IT udstyr ud, og lade folk fra Indien klare den del af virksomhedens opgaver 12. Dette kan virke afskrækkende for mange SMB virksomheder, hvor IT udgifterne måske ikke vægter tungest i budgetteringen, og som samtidig har en del fordomme omkring det, at afgive en stor portion kontrol over IT funktionen, til fordel for stabilitet og udvikling. I dag er mulighederne med outsourcing langt flere end de var, for blot få år siden. De tekniske muligheder der er tilgængelige i dag gør det muligt, at skræddersy løsninger til de enkelte virksomheder, alt efter hvilke behov der skal dækkes. For at forstå mulighederne bag outsourcing, er det hensigtsmæssigt at klarlægge de buzzwords, som flittigt bliver benyttet i forbindelse med outsourcing, i et teknisk perspektiv. Disse buzzwords er ofte med til at få virksomheder til at tøve en ekstra gang, når mulighederne for outsourcing skal overvejes. For at få det fornødne overblik og grundlag over hvilke tekniske løsninger, der kan komme i spil under en given sourcing problemstilling, vil disse buzzwords og øvrige teknologier, i dette afsnit blive præsenteret i en naturlig rækkefølge. De respektive udtryk opbygges således, at de forskellige teknologier præsenteres i den rækkefølge de kommer i samspil med hinanden. Dette giver en større helhedsforståelse for læseren, og dermed vil det gøre denne i stand til, at overskue de muligheder der i dag er tilgængelige, når der skal træffes beslutning om en eventuel sourcing strategi Konventionelle Datacentre (takeover) Mange større virksomheder, som i forvejen har masser af IT udstyr, vælger ofte at outsource hele deres IT infrastruktur, til store outsourcing partnere. Dette sker oftest ved, at outsourcing udbyderen overtager hele virksomhedens serverinfrastruktur, og flytter det ud til deres datacentre, hvorfra de fremover vil stå for vedligeholdelse samt udvikling af hard-/software. 12 IT i praksis 2006, s. 12 Side 20 af 124

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact More than 3500 projects In control of 55 petabyte data 450 certified consultants More than 1.5M euro in training per year 55 PB,

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

Digitalisér.dk s migration til skyen

Digitalisér.dk s migration til skyen Digitalisér.dk s migration til skyen Martin Høegh Mortensen (IT- og Telestyrelsen), Heinrich Clausen (selvstændig konsulent) Agenda De indledende øvelser Migration Eftertanke og konklusion 1 De indledende

Læs mere

www.morten-rask.dk oktober 2001

www.morten-rask.dk oktober 2001 Opbygning af e-handelssystemer Implementering er en transformationsproces Agenda! Case: Det er nemt med Jubii Butik! Turban giver overblikket! Pernille Kræmmergaards fokus på ERP! Mortens model (igen)!

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

IT Infrastruktur. Nu en broget affære? KENN BACH THOMSEN KEYACCOUNT MANAGER BFIH CERTIFICERET IT-HOSTING PARTNER ÅRETS HOSTING PARTNER HOS MICROSOFT

IT Infrastruktur. Nu en broget affære? KENN BACH THOMSEN KEYACCOUNT MANAGER BFIH CERTIFICERET IT-HOSTING PARTNER ÅRETS HOSTING PARTNER HOS MICROSOFT IT Infrastruktur Nu en broget affære? KENN BACH THOMSEN KEYACCOUNT MANAGER 1 ÅRETS HOSTING PARTNER HOS MICROSOFT 31-01-2014 Lidt om min baggrund 2000: Telefonsupport hos Symantec i Holland 2000-2003: Webmaster

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Everything-as-a-Service Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Agenda Atea s rejse Hvorfor ændrer IT sig til services? as-a-service tilgangen Den fremtidige it-leverance Markedstrends Atea EaaS vi skaber overblikket

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

MÆSSIGE MULIGHEDER GIVER CLOUD COMPUTING

MÆSSIGE MULIGHEDER GIVER CLOUD COMPUTING HVILKE FORRETNINGS- MÆSSIGE MULIGHEDER GIVER CLOUD COMPUTING AGENDA Hvad er Cloud? Hvilke kundebehov forsøger Cloud at løse? Hvad er den samfundsmæssige betydning af Cloud? Hvad tilbyder Microsoft? Hvilke

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet.

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet. Survey Resumé IDC Nordic, Bredgade 23A 3. 1260 Copenhagen K, Denmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sweden Converged Systems i Danmark Kendskab og præferencer Anders Elbak June 2013 Dette dokument

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

Cloud computing. Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne

Cloud computing. Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne Cloud computing Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne Henrik Westergaard Hansen Architect Evangelist henrikwh@microsoft.com PC Era Portal Era Online App Era Web Services

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

En tur rundt om skyen:

En tur rundt om skyen: En tur rundt om skyen: Hvor skal vi hen? Bjarne B. Dollerup, Evangelist Jens, IT Chef Større dansk virksomhed Jens har et par spørgsmål om skyen Hva er det der mæ skyen? Og hva ka jeg bruge den til? Og

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Kommunale IT løsninger

Kommunale IT løsninger Kommunale IT løsninger Hvad skal forvaltningsledelsen fokusere på IT-mæssigt? Anders Elbak Chefanalytiker - IDC Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Udfordringer

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? White Paper Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? Udarbejdet for KMD af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow Carsten Schmidt, Managing Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Business Continuity og Cloud

Business Continuity og Cloud Business Continuity og Cloud af: Michael Christensen, Certified Business Continuity and IT-security Consultant, CISSP, CSSLP, CISM, CRISC, CCM, CPSA, ISTQB, PRINCE2, COBIT5 For rigtig mange danske virksomheder

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

Al opstart er svært lad os hjælpe dig

Al opstart er svært lad os hjælpe dig Al opstart er svært lad os hjælpe dig Vi kan gøre din hverdag nemmere At vælge det rigtige kan være svært lad os hjælpe dig frem til dine mål og behov. I denne brochure finder du de produkter vi har. Vi

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Guide til opsætning af Google Analytics Eksisterende kunder Visiolab introduction

Guide til opsætning af Google Analytics Eksisterende kunder Visiolab introduction Guide til opsætning af Google Analytics Eksisterende kunder Visiolab introduction Du modtager denne guide som en hjælp til forståelse af hvordan Visiolink applikationer fungere med Google Analytics. Ydermere

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea 4 sekunder 1-3 timer 20 sekunder 14% hurtigere 5-6% bagud 30/70 split Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea Emnerne jeg vil tale om Brændende platforme versus brændende ambitioner

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Vækstklar gennem standardisering og effektivisering

Vækstklar gennem standardisering og effektivisering INDLÆG 15: Outsourcing Vækstklar gennem standardisering og effektivisering Torben Ryttersgaard November 2014 Navn Uddannelse Rolle Certificeringer Ba i Samfundsvidenskab Vice President Head of Industries

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Cloud Computing & Multisourcing

Cloud Computing & Multisourcing November 2010 TDC Hosting whitepaper omkring Cloud Computing & Multisourcing Exceptional technology but human inside Indhold 1. Intro Multisourcing og Cloud Computing.. 2. Definition af Multisourcing...

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Information til virksomheder om Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Business Unit Erhvervsakademiet Lillebælt hse@vejlehs.dk tlf: 7216 2898 Hvorfor er det en god ide at have en IT-studerende

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon -

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Data Warehouse 4. sem. datamatiker uddannelse Tietgen Skolen Odense Skrevet af Troels Markvard Andersen (DM08228) Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Troels Markvard Andersen Side 1 af 8 Forord /

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Forretningsorienteret it-governance

Forretningsorienteret it-governance Forretningsorienteret it-governance Midlet til forretningsorienteret it-anvendelse af chefkonsulent Bo Lind, BLI@a-2.dk og chefkonsulent Steen Bruno Hansen, STBH@a-2.dk, A-2 A/S Der hviler i dag et meget

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere