Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder"

Transkript

1 Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

2 BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR) har bedt CABI om at gennemføre en kortlægning af socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder. I den forbindelse har CABI gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt landets 98 kommuner. I hver af de 98 kommuner er den ansvarlige for socialområdet inviteret til at deltage. Og i hvert af de 91 jobcentre er jobcenterchefen inviteret til at deltage. I få tilfælde er der overlap mellem de to personer. Desuden har der været mulighed for, at spørgeskemaet kunne videresendes til en anden afdeling med beskæftigelsesrelevant samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. I alt er 188 personer inviteret til at deltage i undersøgelsen. Der er kommet i alt 67 besvarelser i undersøgelsen svarende til en svarprocent på 36 %. Heraf har 56 svaret på alle spørgsmål (30 % af alle inviterede). De 11, der er i forskel, har valgt at springe fra forskellige steder undervejs i spørgeskemaet. I alt har 56 kommuner (57 %) deltaget i undersøgelsen. De fordeler sig som følger på beskæftigelsesregioner: kommuner i alt deltagende kommuner i undersøgelsen Deltagende andel BR Nordjylland % BR Midtjylland % BR Syddanmark % BR Hovedstaden og Sjælland % I alt % De fordeler sig som følger på kommunestørrelse målt som antal borgere: kommuner i alt deltagende kommuner i undersøgelsen Deltagende andel Under borgere % borgere % borgere % borgere % borgere % eller flere borgere % I alt % 2

3 Besvarelserne kommer fra en ansat i følgende afdeling i kommunen (den besvarendes egen angivelse af afdelingstilhørsforhold): 39 jobcenter 10 socialafdeling 7 anden afdeling (typisk arbejdsmarkedschef eller social- og arbejdsmarkedschef) 11 ikke anført afdelingstilhør, da de ikke har fuldført undersøgelsen men 8 af dem er sendt til en socialchef og 3 til en jobcenterchef. De 39 jobcenterbesvarelser repræsenterer 38 kommuner, idet der i én kommune er to personer fra jobcenteret, som har svaret. Disse 38 kommuner har et samlet indbyggertal på personer svarende til 43 % af den samlede danske befolkning ( per januar 2012). De 10 socialafdelingbesvarelser repræsenterer 10 kommuner. Disse kommuner har et samlet indbyggertal på personer svarende til 10 % af den samlede danske befolkning. I 4 kommuner svarer både jobcenter og socialafdeling i samme kommune. I de resterende 6 er det kun jobcenter eller kun socialafdeling, der svarer. De 7 besvarelser fra andre afdelinger repræsenterer 7 kommuner. Disse kommuner har et samlet indbyggertal på personer svarende til 6 % af den samlede danske befolkning. I disse 7 kommuner er der kun dette ene svar og dermed altså ikke et svar fra jobcenteret. De 11 besvarelser, hvor afdelingstilhørsforhold er ukendt, repræsenterer 11 kommuner. Disse kommuner har et samlet indbyggertal på personer svarende til 12 % af den samlede danske befolkning. Nedenstående tabel viser, hvor mange besvarelser der på forvaltningsniveau er afgivet i hver beskæftigelsesregion. POPULATIONEN HAR DELTAGET I UNDERSØGELSEN kommuner jobcentre borgere (jan. 2012) Jobcentre Socialafdelinger Andre steder Ukendt I alt BR Nordjylland % 1 9% BR Midtjylland % 3 16% BR Syddanmark % 2 9% BR Hovedstaden & Sjælland % 4 9% I alt % 10 10% HOVEDRESULTATER Kommunernes nuværende samarbejde med socialøkonomiske virksomheder 66 % (37) af de deltagende 56 kommuner samarbejder med socialøkonomiske virksomheder. 34 % (19) af de deltagende kommuner samarbejder således ikke med socialøkonomiske virksomheder. 49 % af de 39 jobcentre samarbejder med socialøkonomiske virksomheder i dag. 51 % gør ikke. 3

4 Ca. halvdelen af de jobcentre, der samarbejder med socialøkonomiske virksomheder, gør det med 1-2 socialøkonomiske virksomheder. Fem jobcentre samarbejder med mellem 6 og af de 10 socialafdelinger angiver, at de samarbejder med socialøkonomiske virksomheder. 4 ud af de 6 samarbejder med 1-2 socialøkonomiske virksomheder. 4 samarbejder slet ikke med socialøkonomiske virksomheder. Over halvdelen af de kommuner, der ikke samarbejder med socialøkonomiske virksomheder, anfører, at det skyldes, at de ikke har kendskab til, at der findes socialøkonomiske virksomheder i deres geografiske område. Kommunernes fremtidige samarbejde med socialøkonomiske virksomheder 33 af de 37 kommuner, der i dag samarbejder med socialøkonomiske virksomheder, har svaret på, om de planlægger at anvende socialøkonomiske virksomheder i større eller mindre grad fremover. 19 af disse 33 kommuner (58 %) forventer at anvende socialøkonomiske virksomheder i større grad end i dag. 11 kommuner (33 %) forventer mindre grad af samarbejder og 3 kommuner (9 %) svarer ved ikke. 18 af de 19 kommuner, der ikke har samarbejde med socialøkonomiske virksomheder i dag, svarer på, om de planlægger at begynde at samarbejde med socialøkonomiske virksomheder i 2012 eller Syv af de 18 kommuner (39 %) har planer om at begynde et samarbejde i 2012 eller På forvaltningsniveau planlægger over halvdelen (53 %) af de jobcentre, der allerede samarbejder med socialøkonomiske virksomheder (19 jobcentre), en øget anvendelse af socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen. 32 % forventer samme niveau som i dag. 16 % svarer ved ikke til spørgsmålet om et øget samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. En fjerdedel af jobcentre uden samarbejde med socialøkonomiske virksomheder i dag har planer om at påbegynde samarbejde med socialøkonomiske virksomheder i 2012 eller Samlet set for de besvarende jobcentre: 49 % samarbejder med socialøkonomiske virksomheder i dag 13 % samarbejder ikke med socialøkonomiske virksomheder i dag men har planer om at gøre det i 2012/ % samarbejder ikke med socialøkonomiske virksomheder i dag og har heller ikke planer herom i 2012/ % samarbejder ikke med socialøkonomiske virksomheder i dag og ved ikke, om der er planer for 2012/

5 Beskæftigelsestilbud der samarbejdes med socialøkonomiske virksomheder om Hos de besvarende jobcentre samarbejdes der med socialøkonomiske virksomheder om: Primært Sekundært (19 svar) (17 svar) Opkvalificering og vejledning 37 % 41 % Virksomhedspraktik 32 % 53 % Job med løntilskud 5 % 41 % Andet 16 % 41 % Ved ikke 11 % - Ingen andre - 6 % Persongrupper, som jobcentre samarbejder med socialøkonomiske virksomheder om at ansætte 17 jobcentre angiver, hvilke persongrupper der samarbejdes med socialøkonomiske virksomheder om ansættelse af. Nedenfor er angivet, hvor mange jobcentre, der samarbejder om ansættelse af de angivne grupper. Personer med psykisk handicap 8 Personer med sociale problemer 8 Personer som er fleksjobvisiterede 8 Personer med sproglige barrierer 7 Personer med fysisk handicap 6 Personer fra matchgruppe 3 5 Førtidspensionister med løntilskud 3 Andre 2 I 5 jobcentre er samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder ikke målrettet specifikke målgrupper. Kommunal strategi for samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder 31 kommuner har svaret på, om de har en kommunal strategi for samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder. Seks af disse 31 kommuner (19 %) har en kommunal strategi for samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder. 25 (81 %) har således ikke. De 19 kommuner, der i dag ikke har samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, er ikke blevet spurgt, om de har en kommunal strategi på området. Der er altså 3 kommuner, som ikke svarer på spørgsmålet, om de har en strategi på området. Fordele ved socialøkonomiske virksomheder sammenlignet med ordinære virksomheder 20 (= 61 %) af de 33, der svarer på spørgsmålet, formulerer med egne ord, hvilke fordele de ser ved at anvende socialøkonomiske virksomheder i kommunens beskæftigelsesindsats sammenlignet med ordinære virksomheder. 4 (12 %) kan ikke se særlige fordele ved socialøkonomiske virksomheder. 9 svarer ved ikke. 5

6 7 af de 20 respondenter, der formulerer fordele ved socialøkonomiske virksomheder, bruger bl.a. udsagnet rummelighed. Andre begreber, der bruges: Større forståelse Tage særlige hensyn Gode kompetencer i forhold til meget svage grupper. Ulemper og barrierer ved socialøkonomiske virksomheder 14 (42 %) af de 33, der svarer på spørgsmålet, formulerer med egne ord, hvad de ser af ulemper eller barrierer ved at anvende socialøkonomiske virksomheder i kommunens beskæftigelsesindsats sammenlignet med ordinære virksomheder. Af ulemper og barrierer peges på: Udbudsregler Risiko for institutionalisering / ikke virkelighedstro ift., hvad der kræves på det ordinære arbejdsmarked Manglende kompetencer hos de socialøkonomiske virksomheder et godt hjerte er ikke nok Udfordringer med at skabe en bæredygtig virksomhedsøkonomi og dermed ordinære ansættelsesmuligheder. 9 ud af 33 respondenter kan ikke se nogen ulemper eller barrierer ved at anvende socialøkonomiske virksomheder i forhold til ordinære virksomheder. Andre 10 svarer ved ikke på spørgsmålet. Hvad efterspørges hos de socialøkonomiske virksomheder? Når respondenterne angiver, hvad de særligt efterspørger fra socialøkonomiske virksomheder, er nogle af ordene, der går igen, følgende: Arbejdsprøvning Særligt tilrettelagte forløb med udgangspunkt i den enkelte person Flere stillinger på nedsat tid og særlige vilkår Viljen til at gøre en forskel for lokalsamfundet Rummelighed over for folk med problemer ud over ledighed. 55 % (18) af de 33 respondenter synes, at de får dækket det, de efterspørger, af de socialøkonomiske virksomheder, som de p.t. samarbejder med. 21 % (7) af de 33 respondenter synes ikke, at det de efterspørger, bliver dækket af de socialøkonomiske virksomheder, som de samarbejder med i dag. 4 af de 7 ønsker flere pladser, ligesom én påpeger, at praktikforløb i socialøkonomiske virksomheder kun i begrænset omfang fører videre til ansættelse. Udviklingspotentialer i samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder Nogle af de udviklingspotentialer, som respondenterne i undersøgelsen peger på, er: Etablering af et egentligt alternativt arbejdsmarked Få flere inkluderet på arbejdsmarkedet. Meningsfuld virksomhed til de borgere, der i dag står uden for arbejdsmarkedet 6

7 Samarbejde om flere målgrupper Oprettelse af flere virksomhedscentre Udvikling af samspillet med ordinære virksomheder Løsning af opgaver i kommunalt regi, som ikke løses i dag. Realisering af udviklingspotentialer i samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder For at realisere udviklingspotentialerne i samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder om beskæftigelsesindsatsen peger respondenterne i undersøgelsen på, hvad det kræver af deres egen afdeling: Synliggørelse / tydeliggørelse af behovet Sender flere ydelser i udbud Prioritering af socialøkonomiske virksomheder tættere kontakt og flere ressourcer. Og hvad det kræver af de socialøkonomiske virksomheder: Flere socialøkonomiske virksomheder Et bredere udbud af ydelser Større bevidsthed om målet med samarbejdet med kommunen. Af andre end de to ovenstående kræves bl.a.: Ændret lovgivning Ændrede udbudsregler Bearbejdning af erhvervsforeninger og arbejdstagerorganisationer. Socialøkonomiske virksomheder i kommunalt regi 21 % af de 57 respondenter anfører, at deres kommune har oprettet socialøkonomiske virksomheder. På kommuneniveau har 48 kommuner svaret på, om de selv har oprettet socialøkonomiske virksomheder. Det har 11 af disse (23 %) Blandt dem, der er ansat i jobcentre, angiver 8 %, at deres kommune har oprettet socialøkonomiske virksomheder. Blandt de øvrige kommunale respondenter er det ca. 50 %, som angiver at deres kommune har oprettet socialøkonomiske virksomheder. 7

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål.

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål August 2012 Ellen Jensen, seniorkonsulent Ellen Jensen og Marianne Saxtoft, juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse. N OTAT KL-undersøgelse af ressourceforløb mv. KL har i marts-april 2015 gennemført en undersøgelse af implementeringen af reformen af førtidspension, med særlig fokus på, om intentionerne bag ressourceforløbene

Læs mere

RUMMELIGHEDENS R AMMER

RUMMELIGHEDENS R AMMER RUMMELIGHEDENS R AMMER Ansættelsesmuligheder for personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning A F M AJA ROSENSTOCK / K A R EN T INGG A A R D / HELLE HOLT / SØR EN JENSEN 04:22 RUMMELIGHEDENS

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Evaluering af AKT projektet: Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med Adfærds-, Kontakt- og Trivselsvanskeligheder.

Evaluering af AKT projektet: Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med Adfærds-, Kontakt- og Trivselsvanskeligheder. Evaluering af AKT projektet: Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med Adfærds-, Kontakt- og Trivselsvanskeligheder Juli 2014 1 Indhold Indledning 3 Om projekt AKT-Vestegnen... 3 Målgruppen... 4 Læsevejledning

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i Randers

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Januar 2011. Spørgeskemaundersøgelse om brugen af Jobindsats.dk

Januar 2011. Spørgeskemaundersøgelse om brugen af Jobindsats.dk Januar 2011 Spørgeskemaundersøgelse om brugen af Jobindsats.dk Indholdsfortegnelse I. UNDERSØGELSEN... 3 METODE... 3 II. SAMLET BESVARELSE... 4 BRUGERNES ANSÆTTELSESSTED... 4 BESØGSSTATISTIK... 6 HVAD

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige Netværk om kvinder Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige I de

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Analyse af langtidsledigheden i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner

Analyse af langtidsledigheden i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner Analyse af langtidsen i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner April 211 Forord Beskæftigelsesregion Nordjylland har i samarbejde med de tre nordvestjyske kommuner Thisted, Morsø og Jammerbugt bedt mploy

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Patientrettet forebyggelse i kommunerne Kasper Norman, Marie Bergmann, Micael Mikkelsen, Tina Drud Due og Astrid Blom TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere