Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter"

Transkript

1 DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt indlagte patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på vegne af ROSKILDE AMT, STORSTRØMS AMT, SØNDERJYLLANDS AMT, VEJLE AMT OG VESTSJÆLLANDS AMT

2 DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt indlagte patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på vegne af ROSKILDE AMT, STORSTRØMS AMT, SØNDERJYLLANDS AMT, VEJLE AMT OG VESTSJÆLLANDS AMT

3 Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte patienter i 2004 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser i Københavns Amt på vegne af Roskilde Amt, Storstrøms Amt, Sønderjyllands Amt, Vejle Amt og Vestsjællands Amt Trine Østerbye Morten Eske Jensen Rikke Gut Morten Freil Statistik: Anders Jørgen Jensen Janne Petersen (Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed) Databehandling: Salim El-Haj Khalil Sekretær: Christina Rasmussen Enheden for Brugerundersøgelser, Københavns Amt, april 2005 ISBN: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende publikation, bedes tilsendt. Rapporten kan rekvireres på nedenstående adresse og findes desuden på: Enheden for Brugerundersøgelsers hjemmeside (www.efb.kbhamt.dk) Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Projektmedarbejder Trine Østerbye Enheden for Brugerundersøgelser Amtssygehuset i Glostrup Nordre Ringvej, afsnit Glostrup Telefon: Grafisk produktion: Peter Dyrvig Grafisk Design PJ Schmidt Grafisk Produktion Trykt med vegetabilske farver uden opløsningsmidler på miljøgodkendt papir.

4 Indhold Forord 5 Resumé 6 DEL 1 1. Introduktion Baggrund Formål Organisering af arbejdet Opbygning af rapporten Undersøgelsens hovedtemaer 12 DEL 2 2. Resultater Hvad kan sammenlignes? Datamateriale Svarprocent Baggrundsoplysninger Intern medicin Organkirurgi Ortopædkirurgi Gynækologi/obstetrik Pædiatri (børnesygdomme) Geriatri Oto-rhino-laryngolog (øre-næse-halssygdomme) Neurologi Kirurgisk/medicinsk afdeling i Stege og Livsstilcentret i Brædstrup Tidsserier for Roskilde Amt og Vejle Amt 82 DEL Konklusion og perspektiver 85 DEL Materiale og metode Validering af spørgeskema Udtrækskriterier Dataindsamling Statistiske metoder Vægtning af besvarelser i specialeresultater Placering af afdelinger i forhold til specialegennemsnittet Amtsændringer for Roskilde og Vejle Amt Dikotomisering af variable Repræsentativitet (bortfaldsanalyse) 91 DEL 5 Spørgeskema 92 Spørgeskemaundersøgelse

5

6 Forord Denne undersøgelse af indlagte patienters oplevelser på sygehusafdelinger i 2004 er gennemført for Roskilde Amt, Storstøms Amt, Sønderjyllands Amt (Sønderborg Sygehus og Tønder Sygehus), Vejle Amt og Vestsjællands Amt af Enheden for Brugerundersøgelser. Undersøgelsen er en forlængelse af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, der blev offentliggjort i februar måned Samme spørgeskema som i den landsdækkende undersøgelse er anvendt, men hvor resultaterne i den landsdækkende undersøgelse afrapporteres på sygehusniveau, afrapporteres der i nærværende undersøgelse på afdelingsniveau. Dette er muligt, fordi stikprøven er udvidet i forhold til den stikprøve, der anvendes i den landsdækkende undersøgelse. Med dette undersøgelsesdesign har de fem amter dels lagt vægt på, at undersøgelsen kan give de enkelte sygehusafdelinger et værdifuldt redskab til kvalitetsudvikling af sine ydelser over tid, dels at det er muligt at sammenligne sygehusafdelingerne inden for de enkelte specialer. En sammenligning inden for specialer danner grundlag for, at den enkelte sygehusafdeling kan udveksle erfaringer inden for områder, hvorpå der er behov for forbedringer, med andre afdelinger inden for samme speciale, som klarer sig godt på de pågældende områder. Roskilde Amt Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Spørgeskemaundersøgelse

7 Resumé Introduktion I forlængelse af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2004 (LUP 2004) har Roskilde Amt, Storstrøms Amt, Sønderjyllands Amt (Sønderborg Sygehus og Tønder Sygehus),Vejle Amt og Vestsjællands Amt besluttet at gennemføre Den Tværamtslige Undersøgelse af Pa-tientoplevelser 2004 (TUP 2004). Formålet med TUP er at tegne et overbliksbillede af forskelle i patienters oplevelser på afdelingsniveau inden for specialer på sygehusene i de fem amter. Der er i 2000 og 2002 gennemført undersøgelser i forlængelse af LUP i Roskilde Amt og Vejle Amt. Derved er det muligt at sammenligne resultaterne over tid mellem de tidligere undersøgelser og denne undersøgelses resultater. Undersøgelsen indeholder ligesom LUP 2004 spørgsmål om kliniske ydelser og patientsikkerhed, patient og personale kontinuitet, medinddragelse og kommunikation, information, behandlingsforløb, udskrivelse, overgange mellem sektorer, fysiske rammer, ventetid og frit sygehusvalg. I august 2004 blev der udsendt et spørgeskema til patienter, som i perioden medio marts til medio juni 2004 blev udskrevet fra et af sygehusene i de fem amter. Undersøgelsens svarprocent er 52%. Analyser baserer sig på direkte standardiseringer, vægtede gennemsnit og logistiske regressioner. Rapporten sammenfatter de væsentligste resultater af undersøgelsen. I rapportens tilhørende tabelsamlinger findes tabeller med resultater for samtlige spørgsmål for det samlede speciale samt for sygehusafdelingerne. Tabelsamlingen findes elektronisk på Enheden for Brugerundersøgelsers hjemmeside: Som supplement til tabellerne i denne rapport modtager hvert amt et sæt tabeller, som sammenfatter resultater for alle amtets afdelinger på tværs af specialerne. Det enkelte amt vil kunne anvende tabellerne til internt brug til at danne overblik over på hvilke områder, amtet har behov for at iværksætte tiltag, som kan forbedre den patientoplevede kvalitet. Samlet indtryk af indlæggelsen Undersøgelsen skal belyse formodede problemområder på sygehusafdelingerne i de fem amter og/eller områder, som prioriteres højt af patienterne. Resultaterne demonstrerer områder, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer. I figur 1 under hvert specialekapitel ses en samlet oversigt over andelen af de positive og negative svar for samtlige afdelinger. Resultaterne viser forskelle i de positive svarandele mellem specialerne. Til trods for, at undersøgelsen peger på områder, hvor der er behov for forbedringer, viser resultaterne, at patienternes samlede indtryk af indlæggelsen generelt er positivt, idet mellem 84% af patienterne indlagt inden for pædiatri og neurologi og 95% af patienterne indlagt inden for otorhino-laryngologi svarede, at deres samlede indtryk af indlæggelsen er virkelig godt eller godt. De områder, hvor patienterne er mest positive såvel som de primære indsatsområder, varierer fra speciale til speciale, men også fra afdeling til afdeling. Det er derfor op til de enkelte afdelinger at vurdere, hvilke områder det er nødvendigt at prioritere i det løbende arbejde med kvalitetsforbedringer. På trods af forskelle imellem specialerne og imellem de enkelte afdelinger kan der spores en række tendenser, som går igen mellem specialerne og afdelingerne. Disse gennemgående tendenser behandles i det nedenstående. Bedst placerede områder I den øverste del af den første figur under hvert specialekapital ses de områder, hvor afdelingerne generelt opnår de bedste resultater i forhold til undersøgelsens øvrige områder. Generelt gælder det, at de bedste resultater findes inden for temaerne kliniske ydelser, kommunikation, behandlingsforløb, udskrivelse, overgange mellem sektorer samt de fysiske rammer. 6 Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

8 Kliniske ydelser Afdelingerne klarer sig generelt godt med hensyn til de kliniske ydelser. Mellem 86% (geriatri og neurologi) og 96% (oto-rhino-laryngologi) af patienterne har i høj grad eller i nogen grad tillid til lægernes faglige dygtighed afhængigt af, hvilket speciale de var indlagt inden for. Hvad angår tilliden til plejepersonalets faglige dygtighed, har mellem 90% (geriatri) og 96% (oto-rhino-laryngologi) af patienterne i høj grad eller i nogen grad tillid. Kommunikation Patienterne har generelt en god oplevelse af kommunikationen mellem patienter og personale. At lægerne i høj grad eller i nogen grad lyttede til patienternes beskrivelse af sygdommen, oplevede mellem 82% (geriatri) og 94% (oto-rhino-laryngologi) af patienterne. Variationen mellem specialerne er den samme, hvad angår andelen af patienter, som oplevede, at plejepersonalet i høj grad eller i nogen grad var lydhør overfor deres behov. Her er det dog patienter indlagt inden for geriatri og oto-rhino-laryngologi, som har den højeste andel af positive svar i forhold til patienter indlagt inden for neurologi. Behandlingsforløb Patienterne svarede på, om de oplevede, at planerne for deres behandlingsforløb blev overholdt. Her varierer de positive svar mellem specialerne fra 79% af patienterne indlagt inden for neurologi til 88% af patienter indlagt inden for otorhino-laryngologi. Samtidig vurderer mellem 85% (neurologi) og 94% (oto-rhino-laryngologi) af patienterne, at personalet samarbejdede virkelig godt eller godt om plejen og behandlingen. Udskrivelse Andelen af patienter, som havde en afsluttende samtale med en læge eller sygeplejerske inden udskrivelsen, var mellem specialerne fra 75% blandt organkirurgiske og geriatriske patienter og 87% blandt pædiatriske patienter. Hvad angår patienternes oplevelse af tryghed ved udskrivelsen, var mellem 80% (geriatri) og 95% (oto-rhino-laryngologi ) af patienterne meget trygge eller trygge ved at skulle hjem fra sygehuset. Overgange mellem sektorer Resultaterne mellem specialerne varierer, hvad angår patienternes viden om, hvor de skulle henvende sig, hvis der var ændringer i deres tilstand, mens de ventede på at blive indlagt (mellem 65% og 89%). Patienterne vurderer, at sygehusafdelingerne var virkelig godt eller godt informeret om deres situation ved indlæggelsen i mellem 82% og 94% af tilfældene. Hvad angår overgangene mellem sygehuset og den kommunale hjemmepleje/ hjemmesygepleje efter indlæggelsen, vurderer mellem 79% og 95% de berørte patienter, at sygehuset og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje samarbejdede virkelig godt eller godt om udskrivelsen. Mellem 70% og 79% af patienterne vurderede, at deres egen læge blev virkelig godt eller godt orienteret om indlæggelsen. Med hensyn til overgange mellem sektorer ses der en særlig stor andel af positive besvarelser blandt patienter indlagt inden for oto-rhino-laryngologi. Fysiske rammer Der blev spurgt til patienternes samlede indtryk af sygehusets lokaler. Undersøgelsens resultater viser, at mellem 79% (pædiatri) og 94% (otorhino-laryngologi) af patienterne har et virkelig godt eller godt indtryk af disse. Primære indsatsområder I den nederste del af den første figur i hver enkelt specialekapitel ses de spørgsmål, hvor afdelingerne sammenlagt opnår dårligst resultater. De områder, hvor afdelingerne samlet set klarer sig dårligst, kan udpeges som de primære indsatsområder for at højne den patientoplevede kvalitet. De primære indsatsområder er særligt inden for temaerne patient og personale kontinuitet og information. Herudover er der andre områder inden for temaerne patientsikkerhed, medinddragelse og kommunikation samt ventetid, hvor indsatsen på sygehusene kan forbedres. Patient og personale kontinuitet De positive svarandele ligger generelt lavt inden for temaet om patient og personale kontinuitet. Mellem 44% af patienterne indlagt inden for neurologi og 72% af patienter indlagt inden for otorhino-laryngologi blev oplyst om, hvor de skulle Spørgeskemaundersøgelse

9 henvende sig med spørgsmål under indlæggelsen. Samtidig oplevede mellem 46% (geriatri) og 61% (oto-rhino-laryngologi) af patienterne, at 1-2 læger havde særligt ansvar for behandlingen. Denne andel var mellem 46% blandt neurologiske patienter og 64% blandt gynækologiske/obstetriske patienter med hensyn til oplevelsen af, at 1-2 sygeplejersker havde et særligt ansvar for plejen. Information Der findes generelt et stort forbedringspotentiale inden for temaet. Patienternes vurdering af indholdet af den skriftlige information er dog god. Mellem 94% og 97% af de patienter, som modtog skriftlig information, vurderer indholdet af den skriftlige information som virkelig godt eller godt. Andelen af patienter, som modtager skriftlig information, er imidlertid lille, men varierer meget. Afhængigt af specialer modtog fra 27% til 68% af patienterne skriftlig information før og/eller under indlæggelsen. Mellem 77% og 93% af patienterne vurderer indholdet af den mundtlige information som virkelig godt eller godt afhængigt af speciale. Med hensyn til omfanget af den mundtlige information under indlæggelsen vurderer mellem 70% og 88% af patienterne afhængigt af speciale, at omfanget var passende. Fra 78% af patienter indlagt inden for pædiatri til 91% af patienter indlagt inden for oto-rhino-laryngologi oplevede i høj grad eller i nogen grad, at der var overensstemmelse mellem informationer fra forskelligt personale. Ved udskrivelsen oplevede den største andel af patienterne at blive informeret virkelig godt eller godt om medicin og den mindste andel om sygdommens konsekvenser for fremtiden. Generelt set findes der flest positive vurderinger blandt patienter indlagt inden for oto-rhino-laryngologi med hensyn til information. Patientsikkerhed Der findes generelt behov for forbedringer inden for temaet patientsikkerhed. Afhængigt, af hvilket speciale patienterne var indlagt inden for, oplevede mellem 12% (geriatri) og 21% (ortopædkirurgi og neurologi) af patienterne fejl i forbindelse med indlæggelsesforløbet. Fra 39% (pædiatri) til 74% (geriatri) af de patienter, som oplevede fejl, synes, at personalet håndterede fejlen virkelig godt eller godt. Resultaterne varierer meget mellem specialerne. Medinddragelse Mellem 70% og 91% af patienterne blev i passende omfang inddraget i beslutninger om deres behandling og pleje. Samtidig svarede mellem 60% og 87% af patienterne, at deres pårørende blev inddraget i beslutninger om behandling og pleje i passende omfang. Den største andel positive vurderinger findes blandt patienter indlagt inden for oto-rhino-laryngologi, mens den mindste andel findes blandt de neurologiske patienter. Ventetid Der er desuden et forbedringspotentiale, hvad angår ventetid. Resultaterne varierer mellem 33% og 84% af de planlagt indlagte patienter, som mener, at ventetiden fra henvisning til sygehuset til indlæggelse var passende. Samtidig var der mellem 50% og 76% af patienterne, som i mindre grad eller slet ikke oplevede ventetider under indlæggelsen, der forlængede deres ophold på sygehuset. For temaet ventetid gælder det, at den laveste andel af positive vurderinger findes blandt patienter indlagt inden for pædiatri. Forskelle mellem afdelinger Den anden figur i hvert specialekapitel præsenterer variationen i patienternes positive svar mellem afdelingerne. Generelt er variationerne mellem de højest og lavest placerede afdelinger mindst ved de bedst placerede områder og størst ved de primære indsatsområder. For intern medicin ses størst variation ved patient og personale kontinuitet samt medinddragelse. Variationen mellem afdelingerne er også stor for patient og personale kontinuitet inden for organkirurgi og ortopædkirurgi. Der er dog størst variation ved patienternes svar på, om de modtog skriftlig information i forbindelse med indlæggelsen. For gynækologi/obstetrik og pædiatri ses de største variationer igen for patient og personale kontinuitet. For geriatri er det særligt inden for temaet information, at der ses variationer mellem afdelingerne. Inden for oto-rhinolaryngologi findes den største variation ved patienternes svar på sygehusets orientering af deres 8 Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

10 egen læge. For neurologi ses en mindre variation mellem afdelingerne. Den største variation ses med hensyn til patienternes oplevelse af, om der var 1-2 sygeplejersker, der havde særligt ansvar for patientens pleje. Sammenhænge mellem patientoplevelser Generelt for alle otte specialer gælder det, at flest planlagt indlagte patienter giver en positiv vurderinger på udvalgte områder i forhold til akut indlagte patienter. Samtidig ses der for samtlige specialer, at patienter, som modtog skriftlig information, i højere grad er positive end patienter som ikke modtog skriftlig information. Der ses ydermere for alle specialer, at patienter, som oplevede, at 1-2 læger og/eller 1-2 sygeplejersker havde særligt ansvar for behandling og/eller pleje, er mere positive end patienter, som ikke havde denne oplevelse. Endeligt er patienter, som ikke oplever fejl i forbindelse med deres indlæggelsesforløb, generelt mere positive end de øvrige patienter. Ændringer fra 2000 til 2004 for Roskilde amt og Vejle Amt I undersøgelsen indgår tidsserier for Roskilde Amt og Vejle Amt, da de tidligere har gennemført en lignende undersøgelse, og der præsenteres statistisk signifikante stigninger og fald. For Roskilde Amt ses en stigning fra 2002 til 2004 i patienternes positive svar med hensyn til, om ventetiden mellem henvisning og indlæggelse var passende. Der ses imidlertid et fald i de positive svar, hvad angår, om sygehusafdelingen var informeret om patienternes situation ved indlæggelsen. Mellem 2000 og 2004 findes markante stigninger i patienternes positive svar på to områder inden for temaet information samt med hensyn til orientering af egen læge For Vejle Amt gælder det, at der ses en statistisk signifikant stigning i de positive svar på fire ud af 16 spørgsmål. Stigningerne findes inden for temaerne information, ventetid og overgange mellem sektorer. Spørgeskemaundersøgelse

11

12 Del 1 1. Introduktion 1.1 Baggrund Roskilde Amt, Storstrøms Amt, Sønderjyllands Amt (Sønderborg Sygehus og Tønder Sygehus), Vejle Amt og Vestsjællands Amt har i forlængelse af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2004, tidligere kaldet Den Landsdækkende Patienttilfredshedsundersøgelse (LPU), besluttet at gennemføre Den Tværamtslige Undersøgelse af Patientoplevelser 2004 (TUP 2004). Målet med TUP er at supplere resultaterne på sygehusniveau med resultater på afdelingsniveau. Med et fokus på afdelingsniveau lægges der vægt på, at resultaterne fra undersøgelsen skal være operationelle for den enkelte afdeling, således at afdelingen kan anvende resultaterne til kvalitetsudvikling. Dermed får afdelingerne et meget konkret værktøj, der kan anvendes i forberedelserne til deltagelsen i Den Danske Kvalitetsmodel, som indebærer, at sygehusene skal gennemføre kontinuerlige selvevalueringer samt periodevise eksterne evalueringer. Patienternes oplevelser er et centralt emne i kvalitetsmodellen, og spørgsmålene i TUP kan anvendes som indikatorer for den patientoplevede kvalitet. I TUP fokuseres der desuden på specialer, således kan de enkelte afdelinger sammenligne sig med andre afdelinger, der i høj grad arbejder under samme forhold som afdelingen selv, både inden for og på tværs af amterne. Undersøgelsen bygger på erfaringer fra en række tidligere undersøgelser, som har været gennemført på henholdsvis lands-, amts- og afdelingsplan. Undersøgelsen tager derfor udgangspunkt i nogle velafprøvede undersøgelsesmetoder, undersøgelsesdesign og spørgsmålsformuleringer. Valget af spørgsmål bygger endvidere på erfaringerne fra de to foregående landsdækkende undersøgelser, amtslige undersøgelser samt en gennemgang af dansk såvel som international litteratur på området. 1.2 Formål TUP har til formål at tegne et overbliksbillede af patienternes oplevelser på afdelingsniveau på tværs af de fem amter. Formålet er defineret således: at identificere og sammenligne forskelle i patientoplevelser på afdelingsniveau inden for de enkelte specialer i forhold til temaerne kliniske ydelser og patientsikkerhed, patient og personale kontinuitet, medinddragelse og kommunikation, information, behandlingsforløb, udskrivelse, overgange mellem sektorer, fysiske rammer, ventetid og frit sygehusvalg. at sammenligne patientoplevelser over tid ved gennemførelse af undersøgelser hvert andet år. 1.3 Organisering af arbejdet Kontaktpersongruppe Der er nedsat en kontaktpersongruppe bestående af repræsentanter fra Roskilde Amt, Storstrøms Amt, Sønderjyllands Amt, Vejle Amt og Vestsjællands Amt. Sekretariat Enheden for Brugerundersøgelser, som er beliggende på Amtssygehuset i Glostrup, varetager den praktiske gennemførelse af undersøgelsen. I arbejdet deltager personer med erfaring i brugerundersøgelser, en IT-medarbejder, en statistisk medarbejder og administrativt personale. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed har desuden bidraget med personer med erfaring inden for statistik og datamanagement. 1.4 Opbygning af rapporten Rapporten præsenterer resultater for de otte specialer enkeltvis, hvorefter resultater fra Kirur- Spørgeskemaundersøgelse

13 gisk/medicinsk afdeling i Stege og Livsstilcentret i Brædstrup beskrives, da disse ikke kunne placeres under de omtalte specialer. Herefter præsenteres resultaterne for tidsserier for Roskilde Amt og Vejle Amt. Efterfølgende redegøres der for metode og materiale, herunder de anvendte statistiske metoder. I rapportens bilag findes undersøgelsens spørgeskema. Rapportens tilhørende tabelsamlinger for de enkelte specialer findes elektronisk på Enheden for Brugerundersøgelsers hjemmeside: Tabelsamlingerne indeholder en læsevejledning til tabellerne samt afdelingsvise resultater for de enkelte specialer. 1.5 Undersøgelsens hovedtemaer Undersøgelsen er bygget op over ti hovedtemaer, som alle har vist sig enten at være højt prioriteret af patienten i forbindelse med en indlæggelse på et sygehus eller områder, hvorpå der har vist sig at være grundlag for forbedringer. Idet undersøgelsen er en forlængelse af LUP 2004 og dermed bygger på samme spørgeskema, er temaerne følgelig i overensstemmelse med temaerne i LUP Baggrunden for valget af temaer er at finde i rapporten fra LUP Der indgår de ti følgende temaer i undersøgelsen: Kliniske ydelser og patientsikkerhed Kliniske ydelser er eksempelvis den behandling og pleje, patienten modtager under indlæggelsen på et sygehus. I undersøgelsen spørges der til patientens grad af tillid til henholdsvis lægernes og plejepersonalets faglige dygtighed. Temaet patientsikkerhed dækker oplevelsen og håndteringen af fejl i forbindelse med en indlæggelse på et sygehus. I undersøgelsen spørges der til oplevelsen af fejl, hvordan fejlen blev opdaget samt personalets håndtering af fejlen. Patient og personale kontinuitet Temaet om patient og personale kontinuitet dækker over patienternes oplevelse af sammenhæng i forbindelse med kontakt til personalet under indlæggelsen. Der spørges til, om patienten var oplyst om, hvor denne skulle henvende sig med spørgsmål under indlæggelsen samt oplevelsen af, om der var 1-2 læger og/eller 1-2 sygeplejersker, der havde særligt ansvar for henholdsvis behandlingen og plejen. Medinddragelse og kommunikation Der er både inddraget spørgsmål om personalets lydhørhed overfor patientens egen beskrivelse af sygdom og behov under indlæggelsen samt inddragelsen af patienten selv og pårørende i beslutninger om behandling og pleje. Information Under dette tema hører envejskommunikation. Temaet omfatter den information, som patienten modtager fra sygehuset. I undersøgelsen spørges der både til mundtlig og skriftlig information i forskellige faser af indlæggelsesforløbet. Behandlingsforløb Kontinuitet og koordination er centrale begreber i forbindelse med patientens behandlingsforløb. Undersøgelsen indeholder spørgsmål om overholdelse af planer for behandlingsforløb samt samarbejdet mellem personalet. Udskrivelse I undersøgelsen spørges der til den afsluttende samtale ved udskrivelsen samt tryghed ved udskrivelsen. Overgange mellem sektorer Da patienterne i LUP spørges om deres oplevelser af indlæggelsen, efter at de er kommet hjem fra sygehuset, er der i undersøgelsen mulighed for at spørge patienterne om deres oplevelse af sygehusets samarbejde med primær sektor (egen læge og hjemmepleje/hjemmesygepleje). Desuden spørges der til informationen af sygehusafdelingen ved indlæggelsen samt oplysning om henvendelse mellem henvisning og indlæggelse. Fysiske rammer Der stilles ét spørgsmål om patienternes samlede indtryk af sygehusets lokaler. Ventetid Under temaet ventetid spørges patienterne om ventetiden på indlæggelse samt uventet ventetid under indlæggelsen. 12 Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

14 Frit sygehusvalg I Danmark har patienter ret til frit at vælge, hvilket offentlige sygehus de vil indlægges på, forudsat det pågældende sygehus behandler for den pågældende sygdom, patienten indlægges for. For at opnå en viden om, i hvilken udstrækning patienter, som skal indlægges på et sygehus, har kendskab til muligheden for frit sygehusvalg, samt i hvilket omfang de benytter sig af denne mulighed, har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtrykt ønske om, at der skulle indgå spørgsmål om dette i LUP. Samtidig har man ønsket at få belyst, hvad der ligger til grund for patienternes valg af sygehus. Resultaterne for spørgsmål om frit sygehusvalg findes i rapportens tilhørende tabelsamling, men er ikke beskrevet i rapporten. Udover spørgsmål, som indgår i ovennævnte 10 temaer, spørges der til patienternes baggrundsoplysninger (køn, fødselsår og indlæggelsestid) samt patienternes samlede indtryk af indlæggelsen. Patienterne bedes desuden om at anføre andre områder, der eventuelt kunne stilles spørgsmål til. Patienternes kommentarer bliver gennemgået med henblik på at inddrage dem i planlægningen af den næste tværamtslige undersøgelse af patientoplevelser og udleveres desuden til de enkelte afdelinger. På spørgeskemaet er der fortrykt koder for sygehus, afdeling, grundspeciale, indlæggelsesform og patientens bopælskommune. Spørgeskemaundersøgelse

15 Del 2 2. Resultater I de følgende afsnit redegøres der for indlagte patienters oplevelser på sygehusafdelingerne i de fem amter. Resultatgennemgangen er opdelt i særskilte afsnit for hvert af de otte specialer, der indgår i undersøgelsen: Intern medicin Organkirurgi, herunder oftalmologi (øjensygdomme) Ortopædkirurgi Gynækologi/obstetrik Pædiatri (børnesygdomme) Geriatri Oto-rhino-laryngologi (øre-næse-halssygdomme) Neurologi Hvert afsnit indledes med en kort beskrivelse af det pågældende speciale samt med to oversigtsfigurer. Den første figur illustrerer andelen af positive og negative besvarelser for hvert spørgsmål. Af figuren fremgår tillige antallet af besvarelser på hvert spørgsmål samt sidehenvisning til bilagstabellerne. Den anden figur illustrerer variationerne mellem afdelingernes andele positive besvarelser for hvert spørgsmål. På baggrund af den første figur redegøres for udvalgte resultater. De udvalgte resultater er først og fremmest patienternes samlede indtryk af indlæggelsen samt de områder, der af flest patienter vurderes positivt. Andre udvalgte områder er de områder, der af flest patienter vurderes negativt. Derudover beskrives, på baggrund af den anden figur, variationerne mellem de enkelte afdelingers resultater. Endelig foretages der for hvert speciale analyser af sammenhænge mellem patientoplevelser. Analyseresultaterne præsenteres i figurer. Grundspecialerne intern medicin og organkirurgi dækker over en række specialer, og der er forskel på, hvordan de enkelte amter har organiseret sig. Nogle sygehuse har eksempelvis én samlet afdeling inden for intern medicin, hvorimod andre sygehuse har opdelt specialet. Afdelingerne er derfor ikke fuldt ud sammenlignelige, men det vurderes stadig at give mening at sammenligne disse afdelinger. Hvilke afdelinger, specialerne indeholder, kan ses af rapportens tabelsamling. Udover kapitlerne for hvert af de otte specialer indgår der et kort afsnit om Livsstilcentret i Brædstrup og Kirurgisk/medicinsk afdeling i Stege. Baggrunden, for at disse to afdelingers resultater præsenteres i et selvstændigt kapitel, er, at de ikke umiddelbart kan sammenlignes med undersøgelsens øvrige specialer. Endelig indeholder resultatgennemgangen tidsserier for Roskilde Amt og Vejle Amt, idet begge amter i forbindelse med LUP fra 2002 gennemførte lignende undersøgelser på afdelingsniveau. Afrapporteringen fra disse undersøgelser skete til de enkelte amter uden en sammenligning på tværs. Roskilde Amt gennemførte desuden en undersøgelse i Hvad kan sammenlignes? Resultater fra en undersøgelse, som er baseret på besvarelser fra en stikprøve af indlagte patienter på sygehusafdelinger i de fem amter, er forbundet med en vis statistisk usikkerhed. Selvom en sygehusafdeling opnår det bedste resultat på ét spørgsmål, kan det på grund af den statistiske usikkerhed være, at én eller flere af de øvrige afdelinger i realiteten er bedre eller på samme niveau. Til trods for den statistiske usikkerhed vil det dog være muligt at udlede, hvilke afdelinger der ligger over og under det samlede gennemsnit, og hvilke afdelinger der ikke adskiller sig signifikant fra gennemsnittet, når der tages højde for usikkerheden. Dette er angivet i tabelsamlingen i bilagene. 14 Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

16 2.2 Datamateriale Svarprocent TUP 2004 omfatter patienter, der er udskrevet fra sygehusene i perioden fra medio marts til medio juni Dataindsamlingsperioden var så kort som mulig dog med det kriterium, at gruppen af deltagere per sygehus havde en størrelse, så det var muligt at gennemføre de efterfølgende statistiske analyser med en acceptabel statistisk sikkerhed Spørgeskemaet blev udsendt ultimo august 2004 til patienter fra 18 sygehuse. Der blev udsendt et påmindelsesbrev medio september Af disse kunne 201 spørgeskemaer af forskellige årsager ikke leveres til patienten. Afdelinger med under 15 patienter blev udtaget af undersøgelsen (16 afdelinger i alt), hvilket svarede til 200 patienter. Dermed består den endelige stikprøve af patienter patienter udfyldte og returnerede spørgeskemaet. Svarprocenten er 52%. Tilsvarende undersøgelser på landsplan og i amterne/h:s har typisk en svarprocent mellem 50-55%, og svarprocenten i TUP 2004 må som følge heraf vurderes som tilfredsstillende Baggrundsoplysninger Fordelingerne af de deltagende patienters baggrundsoplysninger (køn, alder, grundspeciale, indlæggelsesform og indlæggelsestid) præsenteres i følgende tabeller. Figur 2.1 Fordelingen af køn Køn Antal Procent Kvinde ,0% Mand ,0% I alt ,0% Figur 2.2 Fordelingen af alder Aldersgruppe Antal Procent 0-19 år ,7% år ,6% år ,8% år ,7% 80+ år ,2% I alt ,0% Figur 2.3 Fordelingen af speciale Grundspeciale Antal Procent Intern medicin ,0% Organkirurgi og oftalmologi ,0% Ortopædkirurgi ,2% Gynækologi/obstetrik 979 8,6% Pædiatri 548 4,8% Geriatri 198 1,8% Oto, rhino-, laryngologi 580 5,1% Neurologi 347 3,1% Kir./med. og Livsstilscenter 165 1,5% I alt ,0% Spørgeskemaundersøgelse

17 Figur 2.4 Fordelingen af indlæggelsesform Indlæggelsesform Antal Procent Akut ,0% Planlagt ,0% I alt ,0% Figur 2.5 Fordelingen af indlæggelsestid Indlæggelsestid Antal Procent 1-2 dage ,5% 3-7 dage ,5% 8-14 dage ,0% 15+ dage ,9% I alt ,0% 16 Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

18 Del 2 3. Intern medicin Inden for intern medicin varetages undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med medicinske sygdomme i indre organer og bevægeapparat. Grundspecialet intern medicin dækker over en række specialer. I intern medicin varetages almindeligvis undersøgelse og behandling af udbredte medicinske sygdomme samt akut opstået intern medicinsk sygdom, som ikke kræver behandling af en intern medicinsk specialist. Af sygdomme under intern medicin kan nævnes hjertekarsygdomme, mavetarmsygdomme, nyresygdomme samt hormonsygdomme (Sundhedsstyrelsen: Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet. København: Sundhedsstyrelsen, 2001). Patienternes samlede indtryk af indlæggelsen Langt størstedelen af patienterne indlagt på interne medicinske afdelinger giver en positiv samlet vurdering af indlæggelsen. Således tilkendegiver 88% af patienterne, at de har et virkelig godt eller godt samlet indtryk af indlæggelsesforløbet. Områder, hvor patienter er mest positive Øverst i figur 3.1 ses de områder, hvor der samlet set er opnået de bedste resultater på de interne medicinske afdelinger. De områder, hvor patienterne er mest positive, ligger inden for temaerne kliniske ydelser, kommunikation og information. Kliniske ydelser På de interne medicinske afdelinger angiver en stor andel af patienterne, at de enten i høj grad eller i nogen grad har tillid til såvel lægernes som til plejepersonalets faglige dygtighed. I forhold til lægerne gælder det for 90%, mens det i forhold til plejepersonalet gælder for 94% af patienterne. Kommunikation 87% af patienterne oplevede, at lægerne i høj grad eller nogen grad var lydhør, mens 91% oplevede, at plejepersonalet i høj grad eller i nogen grad var lydhør over for deres behov. Information Blandt de patienter, der modtog skriftlig information, vurderer 94% af patienterne indholdet som virkelig godt eller godt. Primære indsatsområder Nederst i figur 3.1 ses de områder, hvor de interne medicinske afdelinger sammenlagt opnår de dårligste resultater. Inden for det interne medicinske speciale ligger de primære indsatsområder inden for temaerne patient og personale kontinuitet og information. Patient og personale kontinuitet Under halvdelen (48%) af de interne medicinske patienter oplevede at have 1-2 læger med særligt ansvar for deres behandling. 54% af de adspurgte patienter havde samme oplevelse i forhold til tilknytning af plejepersonale med særligt ansvar for plejen. Ved at kombinere de to spørgsmål viser det sig, at en tredjedel af patienterne hverken oplevede at have tilknyttet 1-2 læger og/eller 1-2 sygeplejersker. Information Kun hver tredje planlagt indlagte patient på de interne medicinske afdelinger modtog skriftlig information før og/eller under indlæggelsen. Undersøgelsen vidner dog om store forskelle i de enkelte afdelingers resultater, idet en række afdelinger ligger placeret enten signifikant over eller signifikant under gennemsnittet. 48% af patienterne svarede, at de ikke blev oplyst om, hvem de skulle henvende sig til med spørgsmål om deres sygdom og behandling, mens de var indlagt. Også på dette spørgsmål varierer afdelingernes resultater. Spørgeskemaundersøgelse

19 Figur 3.1 Fordelingen af andelen af positive og negative svar for hvert enkelt spørgsmål samt antal besvarelser og tabelhenvisning. Spørgsmål Antal Positiv % Negativ % Besvarelser 22. Indholdet af skriftlig information 1, 2 94% 6% Tillid til plejepersonalets faglige dygtighed 94% 6% Lydhørhed fra plejepersonalet 3 91% 9% Tillid til lægernes faglige dygtighed 90% 10% Samarbejde om pleje og behandling 89% 11% mellem plejepersonale og læger 4 9. Information af sygehusafdeling ved indlæggelse 4 89% 11% Samlet indtryk af indlæggelsen 88% 12% b. Information ved udskrivelse om medicin 5 88% 12% Lydhørhed fra læger 6 87% 13% Viden om henvendelse ved ændringer 85% 15% 230 i tilstand inden indlæggelse Samlet indtryk af sygehusets lokaler 85% 15% Tryghed ved udskrivelse 84% 16% Fejl i forbindelse med indlæggelsesforløbet 84% 16% Samarbejde mellem sygehus og kommunal hjemmepleje/ 83% 17% 741 hjemmesygepleje ved udskrivelse 4,5,8 17. Overholdelse af planer 4,9 83% 17% Indhold af mundtlig information under indlæggelse 82% 18% Afsluttende samtale ved udskrivelse 81% 19% Overensstemmelse mellem information fra forskelligt personale 80% 20% Orientering af egen læge 3 79% 21% Ventetid mellem henvisning og indlæggelse 7 77% 23% Inddragelse af patienter 76% 24% Omfang af information under indlæggelse 76% 24% a. Information ved udskrivelsen om 72% 28% efterbehandling/genoptræning 5 31c. Information ved udskrivelsen om 71% 29% 967 hjælpeforanstaltninger i hjemmet Ventetider under indlæggelsen, der forlængede ophold 6 70% 30% Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

20 Spørgsmål Antal Positiv % Negativ % Besvarelser 20. Personalets håndtering af fejl 10,11 69% 31% Inddragelse af pårørende 5 68% 32% d. Information ved udskrivelsen om livsstilens 67% 33% betydning for helbredet 5 31e. Information ved udskrivelsen om sygdommens 54% 46% konsekvenser for fremtiden sygeplejersker med særligt ansvar 54% 46% Oplysning om henvendelse med under indlæggelse 52% 48% læger med særligt ansvar 48% 52% Modtaget skriftlig information i forbindelse 33% 67% med indlæggelsesforløbet 1 Omfatter kun patienter, som i forbindelse med indlæggelsen har modtaget skriftlig information. 2 Spørgsmålet indeholder en neutral svarkategori: Læste den ikke 3 Spørgsmålet indeholder en neutral svarkategori: Jeg fortalte ikke om mine behov 4 Spørgsmålet indeholder en neutral svarkategori: Det kan jeg ikke vurdere 5 Spørgsmålet indeholder en neutral svarkategori: Ikke aktuelt for mig 6 Spørgsmålet indeholder en neutral svarkategori: Jeg beskrev ikke min sygdom 7 Omfatter kun planlagt indlagte patienter. 8 Omfatter kun patienter, som efter indlæggelsen har modtaget hjemmepleje/hjemmesygepleje. 9 Spørgsmålet indeholder en neutral svarkategori: Der blev ikke lagt planer. 10 Omfatter kun patienter, som har oplevet fejl i forbindelse med indlæggelsen. 11 Spørgsmålet indeholder en neutral svarkategori: Personalet har ikke erkendt fejlen. Spørgeskemaundersøgelse

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 60.655 indlagte og 177.678 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Revideret udgave august 2011 2010 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Karkirurgisk sengeafdeling, V11-3 Karkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatoriet for mave-, tarm- og leversygdomme, Herning Medicinsk Afdeling (Herning-Ringkøbing) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft

Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.589 borgere i Københavns Amt Enheden for Brugerundersøgelser Region Hovedstaden Borgernes oplevelser

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjerteklinikken Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på TAND-, MUND-, KÆBEKIR O - SENGE TAND-, MUND-, KÆBEKIR. O Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.500 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser på sygehusafdelinger

Spørgeskemaundersøgelser på sygehusafdelinger MATERIALE OM PROCES OG METODE I BRUGERUNDERSØGELSER Spørgeskemaundersøgelser på sygehusafdelinger hvad kan de bruges til, og hvordan gribes de an? Enheden for Brugerundersøgelser Spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Patienters oplevelser af maden på Gentofte Hospital

Patienters oplevelser af maden på Gentofte Hospital Patienters oplevelser af maden på Gentofte Hospital Spørgeskemaundersøgelse blandt 502 patienter 2007 Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden på vegne af Centralkøkkenet på Gentofte Hospital

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk Afdeling, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Kvindeafdelingen Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet?

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Janne Lehmann Knudsen Kvalitetschef, overlæge, ph.d, MHM Kræftens Bekæmpelse Barometerundersøgelsen - patienternes perspektiv på

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Region Hovedstaden Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Udarbejdet af Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere