Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter"

Transkript

1 DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt indlagte patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på vegne af ROSKILDE AMT, STORSTRØMS AMT, SØNDERJYLLANDS AMT, VEJLE AMT OG VESTSJÆLLANDS AMT

2 DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt indlagte patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på vegne af ROSKILDE AMT, STORSTRØMS AMT, SØNDERJYLLANDS AMT, VEJLE AMT OG VESTSJÆLLANDS AMT

3 Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte patienter i 2004 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser i Københavns Amt på vegne af Roskilde Amt, Storstrøms Amt, Sønderjyllands Amt, Vejle Amt og Vestsjællands Amt Trine Østerbye Morten Eske Jensen Rikke Gut Morten Freil Statistik: Anders Jørgen Jensen Janne Petersen (Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed) Databehandling: Salim El-Haj Khalil Sekretær: Christina Rasmussen Enheden for Brugerundersøgelser, Københavns Amt, april 2005 ISBN: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende publikation, bedes tilsendt. Rapporten kan rekvireres på nedenstående adresse og findes desuden på: Enheden for Brugerundersøgelsers hjemmeside (www.efb.kbhamt.dk) Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Projektmedarbejder Trine Østerbye Enheden for Brugerundersøgelser Amtssygehuset i Glostrup Nordre Ringvej, afsnit Glostrup Telefon: Grafisk produktion: Peter Dyrvig Grafisk Design PJ Schmidt Grafisk Produktion Trykt med vegetabilske farver uden opløsningsmidler på miljøgodkendt papir.

4 Indhold Forord 5 Resumé 6 DEL 1 1. Introduktion Baggrund Formål Organisering af arbejdet Opbygning af rapporten Undersøgelsens hovedtemaer 12 DEL 2 2. Resultater Hvad kan sammenlignes? Datamateriale Svarprocent Baggrundsoplysninger Intern medicin Organkirurgi Ortopædkirurgi Gynækologi/obstetrik Pædiatri (børnesygdomme) Geriatri Oto-rhino-laryngolog (øre-næse-halssygdomme) Neurologi Kirurgisk/medicinsk afdeling i Stege og Livsstilcentret i Brædstrup Tidsserier for Roskilde Amt og Vejle Amt 82 DEL Konklusion og perspektiver 85 DEL Materiale og metode Validering af spørgeskema Udtrækskriterier Dataindsamling Statistiske metoder Vægtning af besvarelser i specialeresultater Placering af afdelinger i forhold til specialegennemsnittet Amtsændringer for Roskilde og Vejle Amt Dikotomisering af variable Repræsentativitet (bortfaldsanalyse) 91 DEL 5 Spørgeskema 92 Spørgeskemaundersøgelse

5

6 Forord Denne undersøgelse af indlagte patienters oplevelser på sygehusafdelinger i 2004 er gennemført for Roskilde Amt, Storstøms Amt, Sønderjyllands Amt (Sønderborg Sygehus og Tønder Sygehus), Vejle Amt og Vestsjællands Amt af Enheden for Brugerundersøgelser. Undersøgelsen er en forlængelse af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, der blev offentliggjort i februar måned Samme spørgeskema som i den landsdækkende undersøgelse er anvendt, men hvor resultaterne i den landsdækkende undersøgelse afrapporteres på sygehusniveau, afrapporteres der i nærværende undersøgelse på afdelingsniveau. Dette er muligt, fordi stikprøven er udvidet i forhold til den stikprøve, der anvendes i den landsdækkende undersøgelse. Med dette undersøgelsesdesign har de fem amter dels lagt vægt på, at undersøgelsen kan give de enkelte sygehusafdelinger et værdifuldt redskab til kvalitetsudvikling af sine ydelser over tid, dels at det er muligt at sammenligne sygehusafdelingerne inden for de enkelte specialer. En sammenligning inden for specialer danner grundlag for, at den enkelte sygehusafdeling kan udveksle erfaringer inden for områder, hvorpå der er behov for forbedringer, med andre afdelinger inden for samme speciale, som klarer sig godt på de pågældende områder. Roskilde Amt Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Spørgeskemaundersøgelse

7 Resumé Introduktion I forlængelse af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2004 (LUP 2004) har Roskilde Amt, Storstrøms Amt, Sønderjyllands Amt (Sønderborg Sygehus og Tønder Sygehus),Vejle Amt og Vestsjællands Amt besluttet at gennemføre Den Tværamtslige Undersøgelse af Pa-tientoplevelser 2004 (TUP 2004). Formålet med TUP er at tegne et overbliksbillede af forskelle i patienters oplevelser på afdelingsniveau inden for specialer på sygehusene i de fem amter. Der er i 2000 og 2002 gennemført undersøgelser i forlængelse af LUP i Roskilde Amt og Vejle Amt. Derved er det muligt at sammenligne resultaterne over tid mellem de tidligere undersøgelser og denne undersøgelses resultater. Undersøgelsen indeholder ligesom LUP 2004 spørgsmål om kliniske ydelser og patientsikkerhed, patient og personale kontinuitet, medinddragelse og kommunikation, information, behandlingsforløb, udskrivelse, overgange mellem sektorer, fysiske rammer, ventetid og frit sygehusvalg. I august 2004 blev der udsendt et spørgeskema til patienter, som i perioden medio marts til medio juni 2004 blev udskrevet fra et af sygehusene i de fem amter. Undersøgelsens svarprocent er 52%. Analyser baserer sig på direkte standardiseringer, vægtede gennemsnit og logistiske regressioner. Rapporten sammenfatter de væsentligste resultater af undersøgelsen. I rapportens tilhørende tabelsamlinger findes tabeller med resultater for samtlige spørgsmål for det samlede speciale samt for sygehusafdelingerne. Tabelsamlingen findes elektronisk på Enheden for Brugerundersøgelsers hjemmeside: Som supplement til tabellerne i denne rapport modtager hvert amt et sæt tabeller, som sammenfatter resultater for alle amtets afdelinger på tværs af specialerne. Det enkelte amt vil kunne anvende tabellerne til internt brug til at danne overblik over på hvilke områder, amtet har behov for at iværksætte tiltag, som kan forbedre den patientoplevede kvalitet. Samlet indtryk af indlæggelsen Undersøgelsen skal belyse formodede problemområder på sygehusafdelingerne i de fem amter og/eller områder, som prioriteres højt af patienterne. Resultaterne demonstrerer områder, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer. I figur 1 under hvert specialekapitel ses en samlet oversigt over andelen af de positive og negative svar for samtlige afdelinger. Resultaterne viser forskelle i de positive svarandele mellem specialerne. Til trods for, at undersøgelsen peger på områder, hvor der er behov for forbedringer, viser resultaterne, at patienternes samlede indtryk af indlæggelsen generelt er positivt, idet mellem 84% af patienterne indlagt inden for pædiatri og neurologi og 95% af patienterne indlagt inden for otorhino-laryngologi svarede, at deres samlede indtryk af indlæggelsen er virkelig godt eller godt. De områder, hvor patienterne er mest positive såvel som de primære indsatsområder, varierer fra speciale til speciale, men også fra afdeling til afdeling. Det er derfor op til de enkelte afdelinger at vurdere, hvilke områder det er nødvendigt at prioritere i det løbende arbejde med kvalitetsforbedringer. På trods af forskelle imellem specialerne og imellem de enkelte afdelinger kan der spores en række tendenser, som går igen mellem specialerne og afdelingerne. Disse gennemgående tendenser behandles i det nedenstående. Bedst placerede områder I den øverste del af den første figur under hvert specialekapital ses de områder, hvor afdelingerne generelt opnår de bedste resultater i forhold til undersøgelsens øvrige områder. Generelt gælder det, at de bedste resultater findes inden for temaerne kliniske ydelser, kommunikation, behandlingsforløb, udskrivelse, overgange mellem sektorer samt de fysiske rammer. 6 Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

8 Kliniske ydelser Afdelingerne klarer sig generelt godt med hensyn til de kliniske ydelser. Mellem 86% (geriatri og neurologi) og 96% (oto-rhino-laryngologi) af patienterne har i høj grad eller i nogen grad tillid til lægernes faglige dygtighed afhængigt af, hvilket speciale de var indlagt inden for. Hvad angår tilliden til plejepersonalets faglige dygtighed, har mellem 90% (geriatri) og 96% (oto-rhino-laryngologi) af patienterne i høj grad eller i nogen grad tillid. Kommunikation Patienterne har generelt en god oplevelse af kommunikationen mellem patienter og personale. At lægerne i høj grad eller i nogen grad lyttede til patienternes beskrivelse af sygdommen, oplevede mellem 82% (geriatri) og 94% (oto-rhino-laryngologi) af patienterne. Variationen mellem specialerne er den samme, hvad angår andelen af patienter, som oplevede, at plejepersonalet i høj grad eller i nogen grad var lydhør overfor deres behov. Her er det dog patienter indlagt inden for geriatri og oto-rhino-laryngologi, som har den højeste andel af positive svar i forhold til patienter indlagt inden for neurologi. Behandlingsforløb Patienterne svarede på, om de oplevede, at planerne for deres behandlingsforløb blev overholdt. Her varierer de positive svar mellem specialerne fra 79% af patienterne indlagt inden for neurologi til 88% af patienter indlagt inden for otorhino-laryngologi. Samtidig vurderer mellem 85% (neurologi) og 94% (oto-rhino-laryngologi) af patienterne, at personalet samarbejdede virkelig godt eller godt om plejen og behandlingen. Udskrivelse Andelen af patienter, som havde en afsluttende samtale med en læge eller sygeplejerske inden udskrivelsen, var mellem specialerne fra 75% blandt organkirurgiske og geriatriske patienter og 87% blandt pædiatriske patienter. Hvad angår patienternes oplevelse af tryghed ved udskrivelsen, var mellem 80% (geriatri) og 95% (oto-rhino-laryngologi ) af patienterne meget trygge eller trygge ved at skulle hjem fra sygehuset. Overgange mellem sektorer Resultaterne mellem specialerne varierer, hvad angår patienternes viden om, hvor de skulle henvende sig, hvis der var ændringer i deres tilstand, mens de ventede på at blive indlagt (mellem 65% og 89%). Patienterne vurderer, at sygehusafdelingerne var virkelig godt eller godt informeret om deres situation ved indlæggelsen i mellem 82% og 94% af tilfældene. Hvad angår overgangene mellem sygehuset og den kommunale hjemmepleje/ hjemmesygepleje efter indlæggelsen, vurderer mellem 79% og 95% de berørte patienter, at sygehuset og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje samarbejdede virkelig godt eller godt om udskrivelsen. Mellem 70% og 79% af patienterne vurderede, at deres egen læge blev virkelig godt eller godt orienteret om indlæggelsen. Med hensyn til overgange mellem sektorer ses der en særlig stor andel af positive besvarelser blandt patienter indlagt inden for oto-rhino-laryngologi. Fysiske rammer Der blev spurgt til patienternes samlede indtryk af sygehusets lokaler. Undersøgelsens resultater viser, at mellem 79% (pædiatri) og 94% (otorhino-laryngologi) af patienterne har et virkelig godt eller godt indtryk af disse. Primære indsatsområder I den nederste del af den første figur i hver enkelt specialekapitel ses de spørgsmål, hvor afdelingerne sammenlagt opnår dårligst resultater. De områder, hvor afdelingerne samlet set klarer sig dårligst, kan udpeges som de primære indsatsområder for at højne den patientoplevede kvalitet. De primære indsatsområder er særligt inden for temaerne patient og personale kontinuitet og information. Herudover er der andre områder inden for temaerne patientsikkerhed, medinddragelse og kommunikation samt ventetid, hvor indsatsen på sygehusene kan forbedres. Patient og personale kontinuitet De positive svarandele ligger generelt lavt inden for temaet om patient og personale kontinuitet. Mellem 44% af patienterne indlagt inden for neurologi og 72% af patienter indlagt inden for otorhino-laryngologi blev oplyst om, hvor de skulle Spørgeskemaundersøgelse

9 henvende sig med spørgsmål under indlæggelsen. Samtidig oplevede mellem 46% (geriatri) og 61% (oto-rhino-laryngologi) af patienterne, at 1-2 læger havde særligt ansvar for behandlingen. Denne andel var mellem 46% blandt neurologiske patienter og 64% blandt gynækologiske/obstetriske patienter med hensyn til oplevelsen af, at 1-2 sygeplejersker havde et særligt ansvar for plejen. Information Der findes generelt et stort forbedringspotentiale inden for temaet. Patienternes vurdering af indholdet af den skriftlige information er dog god. Mellem 94% og 97% af de patienter, som modtog skriftlig information, vurderer indholdet af den skriftlige information som virkelig godt eller godt. Andelen af patienter, som modtager skriftlig information, er imidlertid lille, men varierer meget. Afhængigt af specialer modtog fra 27% til 68% af patienterne skriftlig information før og/eller under indlæggelsen. Mellem 77% og 93% af patienterne vurderer indholdet af den mundtlige information som virkelig godt eller godt afhængigt af speciale. Med hensyn til omfanget af den mundtlige information under indlæggelsen vurderer mellem 70% og 88% af patienterne afhængigt af speciale, at omfanget var passende. Fra 78% af patienter indlagt inden for pædiatri til 91% af patienter indlagt inden for oto-rhino-laryngologi oplevede i høj grad eller i nogen grad, at der var overensstemmelse mellem informationer fra forskelligt personale. Ved udskrivelsen oplevede den største andel af patienterne at blive informeret virkelig godt eller godt om medicin og den mindste andel om sygdommens konsekvenser for fremtiden. Generelt set findes der flest positive vurderinger blandt patienter indlagt inden for oto-rhino-laryngologi med hensyn til information. Patientsikkerhed Der findes generelt behov for forbedringer inden for temaet patientsikkerhed. Afhængigt, af hvilket speciale patienterne var indlagt inden for, oplevede mellem 12% (geriatri) og 21% (ortopædkirurgi og neurologi) af patienterne fejl i forbindelse med indlæggelsesforløbet. Fra 39% (pædiatri) til 74% (geriatri) af de patienter, som oplevede fejl, synes, at personalet håndterede fejlen virkelig godt eller godt. Resultaterne varierer meget mellem specialerne. Medinddragelse Mellem 70% og 91% af patienterne blev i passende omfang inddraget i beslutninger om deres behandling og pleje. Samtidig svarede mellem 60% og 87% af patienterne, at deres pårørende blev inddraget i beslutninger om behandling og pleje i passende omfang. Den største andel positive vurderinger findes blandt patienter indlagt inden for oto-rhino-laryngologi, mens den mindste andel findes blandt de neurologiske patienter. Ventetid Der er desuden et forbedringspotentiale, hvad angår ventetid. Resultaterne varierer mellem 33% og 84% af de planlagt indlagte patienter, som mener, at ventetiden fra henvisning til sygehuset til indlæggelse var passende. Samtidig var der mellem 50% og 76% af patienterne, som i mindre grad eller slet ikke oplevede ventetider under indlæggelsen, der forlængede deres ophold på sygehuset. For temaet ventetid gælder det, at den laveste andel af positive vurderinger findes blandt patienter indlagt inden for pædiatri. Forskelle mellem afdelinger Den anden figur i hvert specialekapitel præsenterer variationen i patienternes positive svar mellem afdelingerne. Generelt er variationerne mellem de højest og lavest placerede afdelinger mindst ved de bedst placerede områder og størst ved de primære indsatsområder. For intern medicin ses størst variation ved patient og personale kontinuitet samt medinddragelse. Variationen mellem afdelingerne er også stor for patient og personale kontinuitet inden for organkirurgi og ortopædkirurgi. Der er dog størst variation ved patienternes svar på, om de modtog skriftlig information i forbindelse med indlæggelsen. For gynækologi/obstetrik og pædiatri ses de største variationer igen for patient og personale kontinuitet. For geriatri er det særligt inden for temaet information, at der ses variationer mellem afdelingerne. Inden for oto-rhinolaryngologi findes den største variation ved patienternes svar på sygehusets orientering af deres 8 Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

10 egen læge. For neurologi ses en mindre variation mellem afdelingerne. Den største variation ses med hensyn til patienternes oplevelse af, om der var 1-2 sygeplejersker, der havde særligt ansvar for patientens pleje. Sammenhænge mellem patientoplevelser Generelt for alle otte specialer gælder det, at flest planlagt indlagte patienter giver en positiv vurderinger på udvalgte områder i forhold til akut indlagte patienter. Samtidig ses der for samtlige specialer, at patienter, som modtog skriftlig information, i højere grad er positive end patienter som ikke modtog skriftlig information. Der ses ydermere for alle specialer, at patienter, som oplevede, at 1-2 læger og/eller 1-2 sygeplejersker havde særligt ansvar for behandling og/eller pleje, er mere positive end patienter, som ikke havde denne oplevelse. Endeligt er patienter, som ikke oplever fejl i forbindelse med deres indlæggelsesforløb, generelt mere positive end de øvrige patienter. Ændringer fra 2000 til 2004 for Roskilde amt og Vejle Amt I undersøgelsen indgår tidsserier for Roskilde Amt og Vejle Amt, da de tidligere har gennemført en lignende undersøgelse, og der præsenteres statistisk signifikante stigninger og fald. For Roskilde Amt ses en stigning fra 2002 til 2004 i patienternes positive svar med hensyn til, om ventetiden mellem henvisning og indlæggelse var passende. Der ses imidlertid et fald i de positive svar, hvad angår, om sygehusafdelingen var informeret om patienternes situation ved indlæggelsen. Mellem 2000 og 2004 findes markante stigninger i patienternes positive svar på to områder inden for temaet information samt med hensyn til orientering af egen læge For Vejle Amt gælder det, at der ses en statistisk signifikant stigning i de positive svar på fire ud af 16 spørgsmål. Stigningerne findes inden for temaerne information, ventetid og overgange mellem sektorer. Spørgeskemaundersøgelse

11

12 Del 1 1. Introduktion 1.1 Baggrund Roskilde Amt, Storstrøms Amt, Sønderjyllands Amt (Sønderborg Sygehus og Tønder Sygehus), Vejle Amt og Vestsjællands Amt har i forlængelse af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2004, tidligere kaldet Den Landsdækkende Patienttilfredshedsundersøgelse (LPU), besluttet at gennemføre Den Tværamtslige Undersøgelse af Patientoplevelser 2004 (TUP 2004). Målet med TUP er at supplere resultaterne på sygehusniveau med resultater på afdelingsniveau. Med et fokus på afdelingsniveau lægges der vægt på, at resultaterne fra undersøgelsen skal være operationelle for den enkelte afdeling, således at afdelingen kan anvende resultaterne til kvalitetsudvikling. Dermed får afdelingerne et meget konkret værktøj, der kan anvendes i forberedelserne til deltagelsen i Den Danske Kvalitetsmodel, som indebærer, at sygehusene skal gennemføre kontinuerlige selvevalueringer samt periodevise eksterne evalueringer. Patienternes oplevelser er et centralt emne i kvalitetsmodellen, og spørgsmålene i TUP kan anvendes som indikatorer for den patientoplevede kvalitet. I TUP fokuseres der desuden på specialer, således kan de enkelte afdelinger sammenligne sig med andre afdelinger, der i høj grad arbejder under samme forhold som afdelingen selv, både inden for og på tværs af amterne. Undersøgelsen bygger på erfaringer fra en række tidligere undersøgelser, som har været gennemført på henholdsvis lands-, amts- og afdelingsplan. Undersøgelsen tager derfor udgangspunkt i nogle velafprøvede undersøgelsesmetoder, undersøgelsesdesign og spørgsmålsformuleringer. Valget af spørgsmål bygger endvidere på erfaringerne fra de to foregående landsdækkende undersøgelser, amtslige undersøgelser samt en gennemgang af dansk såvel som international litteratur på området. 1.2 Formål TUP har til formål at tegne et overbliksbillede af patienternes oplevelser på afdelingsniveau på tværs af de fem amter. Formålet er defineret således: at identificere og sammenligne forskelle i patientoplevelser på afdelingsniveau inden for de enkelte specialer i forhold til temaerne kliniske ydelser og patientsikkerhed, patient og personale kontinuitet, medinddragelse og kommunikation, information, behandlingsforløb, udskrivelse, overgange mellem sektorer, fysiske rammer, ventetid og frit sygehusvalg. at sammenligne patientoplevelser over tid ved gennemførelse af undersøgelser hvert andet år. 1.3 Organisering af arbejdet Kontaktpersongruppe Der er nedsat en kontaktpersongruppe bestående af repræsentanter fra Roskilde Amt, Storstrøms Amt, Sønderjyllands Amt, Vejle Amt og Vestsjællands Amt. Sekretariat Enheden for Brugerundersøgelser, som er beliggende på Amtssygehuset i Glostrup, varetager den praktiske gennemførelse af undersøgelsen. I arbejdet deltager personer med erfaring i brugerundersøgelser, en IT-medarbejder, en statistisk medarbejder og administrativt personale. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed har desuden bidraget med personer med erfaring inden for statistik og datamanagement. 1.4 Opbygning af rapporten Rapporten præsenterer resultater for de otte specialer enkeltvis, hvorefter resultater fra Kirur- Spørgeskemaundersøgelse

13 gisk/medicinsk afdeling i Stege og Livsstilcentret i Brædstrup beskrives, da disse ikke kunne placeres under de omtalte specialer. Herefter præsenteres resultaterne for tidsserier for Roskilde Amt og Vejle Amt. Efterfølgende redegøres der for metode og materiale, herunder de anvendte statistiske metoder. I rapportens bilag findes undersøgelsens spørgeskema. Rapportens tilhørende tabelsamlinger for de enkelte specialer findes elektronisk på Enheden for Brugerundersøgelsers hjemmeside: Tabelsamlingerne indeholder en læsevejledning til tabellerne samt afdelingsvise resultater for de enkelte specialer. 1.5 Undersøgelsens hovedtemaer Undersøgelsen er bygget op over ti hovedtemaer, som alle har vist sig enten at være højt prioriteret af patienten i forbindelse med en indlæggelse på et sygehus eller områder, hvorpå der har vist sig at være grundlag for forbedringer. Idet undersøgelsen er en forlængelse af LUP 2004 og dermed bygger på samme spørgeskema, er temaerne følgelig i overensstemmelse med temaerne i LUP Baggrunden for valget af temaer er at finde i rapporten fra LUP Der indgår de ti følgende temaer i undersøgelsen: Kliniske ydelser og patientsikkerhed Kliniske ydelser er eksempelvis den behandling og pleje, patienten modtager under indlæggelsen på et sygehus. I undersøgelsen spørges der til patientens grad af tillid til henholdsvis lægernes og plejepersonalets faglige dygtighed. Temaet patientsikkerhed dækker oplevelsen og håndteringen af fejl i forbindelse med en indlæggelse på et sygehus. I undersøgelsen spørges der til oplevelsen af fejl, hvordan fejlen blev opdaget samt personalets håndtering af fejlen. Patient og personale kontinuitet Temaet om patient og personale kontinuitet dækker over patienternes oplevelse af sammenhæng i forbindelse med kontakt til personalet under indlæggelsen. Der spørges til, om patienten var oplyst om, hvor denne skulle henvende sig med spørgsmål under indlæggelsen samt oplevelsen af, om der var 1-2 læger og/eller 1-2 sygeplejersker, der havde særligt ansvar for henholdsvis behandlingen og plejen. Medinddragelse og kommunikation Der er både inddraget spørgsmål om personalets lydhørhed overfor patientens egen beskrivelse af sygdom og behov under indlæggelsen samt inddragelsen af patienten selv og pårørende i beslutninger om behandling og pleje. Information Under dette tema hører envejskommunikation. Temaet omfatter den information, som patienten modtager fra sygehuset. I undersøgelsen spørges der både til mundtlig og skriftlig information i forskellige faser af indlæggelsesforløbet. Behandlingsforløb Kontinuitet og koordination er centrale begreber i forbindelse med patientens behandlingsforløb. Undersøgelsen indeholder spørgsmål om overholdelse af planer for behandlingsforløb samt samarbejdet mellem personalet. Udskrivelse I undersøgelsen spørges der til den afsluttende samtale ved udskrivelsen samt tryghed ved udskrivelsen. Overgange mellem sektorer Da patienterne i LUP spørges om deres oplevelser af indlæggelsen, efter at de er kommet hjem fra sygehuset, er der i undersøgelsen mulighed for at spørge patienterne om deres oplevelse af sygehusets samarbejde med primær sektor (egen læge og hjemmepleje/hjemmesygepleje). Desuden spørges der til informationen af sygehusafdelingen ved indlæggelsen samt oplysning om henvendelse mellem henvisning og indlæggelse. Fysiske rammer Der stilles ét spørgsmål om patienternes samlede indtryk af sygehusets lokaler. Ventetid Under temaet ventetid spørges patienterne om ventetiden på indlæggelse samt uventet ventetid under indlæggelsen. 12 Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

14 Frit sygehusvalg I Danmark har patienter ret til frit at vælge, hvilket offentlige sygehus de vil indlægges på, forudsat det pågældende sygehus behandler for den pågældende sygdom, patienten indlægges for. For at opnå en viden om, i hvilken udstrækning patienter, som skal indlægges på et sygehus, har kendskab til muligheden for frit sygehusvalg, samt i hvilket omfang de benytter sig af denne mulighed, har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtrykt ønske om, at der skulle indgå spørgsmål om dette i LUP. Samtidig har man ønsket at få belyst, hvad der ligger til grund for patienternes valg af sygehus. Resultaterne for spørgsmål om frit sygehusvalg findes i rapportens tilhørende tabelsamling, men er ikke beskrevet i rapporten. Udover spørgsmål, som indgår i ovennævnte 10 temaer, spørges der til patienternes baggrundsoplysninger (køn, fødselsår og indlæggelsestid) samt patienternes samlede indtryk af indlæggelsen. Patienterne bedes desuden om at anføre andre områder, der eventuelt kunne stilles spørgsmål til. Patienternes kommentarer bliver gennemgået med henblik på at inddrage dem i planlægningen af den næste tværamtslige undersøgelse af patientoplevelser og udleveres desuden til de enkelte afdelinger. På spørgeskemaet er der fortrykt koder for sygehus, afdeling, grundspeciale, indlæggelsesform og patientens bopælskommune. Spørgeskemaundersøgelse

15 Del 2 2. Resultater I de følgende afsnit redegøres der for indlagte patienters oplevelser på sygehusafdelingerne i de fem amter. Resultatgennemgangen er opdelt i særskilte afsnit for hvert af de otte specialer, der indgår i undersøgelsen: Intern medicin Organkirurgi, herunder oftalmologi (øjensygdomme) Ortopædkirurgi Gynækologi/obstetrik Pædiatri (børnesygdomme) Geriatri Oto-rhino-laryngologi (øre-næse-halssygdomme) Neurologi Hvert afsnit indledes med en kort beskrivelse af det pågældende speciale samt med to oversigtsfigurer. Den første figur illustrerer andelen af positive og negative besvarelser for hvert spørgsmål. Af figuren fremgår tillige antallet af besvarelser på hvert spørgsmål samt sidehenvisning til bilagstabellerne. Den anden figur illustrerer variationerne mellem afdelingernes andele positive besvarelser for hvert spørgsmål. På baggrund af den første figur redegøres for udvalgte resultater. De udvalgte resultater er først og fremmest patienternes samlede indtryk af indlæggelsen samt de områder, der af flest patienter vurderes positivt. Andre udvalgte områder er de områder, der af flest patienter vurderes negativt. Derudover beskrives, på baggrund af den anden figur, variationerne mellem de enkelte afdelingers resultater. Endelig foretages der for hvert speciale analyser af sammenhænge mellem patientoplevelser. Analyseresultaterne præsenteres i figurer. Grundspecialerne intern medicin og organkirurgi dækker over en række specialer, og der er forskel på, hvordan de enkelte amter har organiseret sig. Nogle sygehuse har eksempelvis én samlet afdeling inden for intern medicin, hvorimod andre sygehuse har opdelt specialet. Afdelingerne er derfor ikke fuldt ud sammenlignelige, men det vurderes stadig at give mening at sammenligne disse afdelinger. Hvilke afdelinger, specialerne indeholder, kan ses af rapportens tabelsamling. Udover kapitlerne for hvert af de otte specialer indgår der et kort afsnit om Livsstilcentret i Brædstrup og Kirurgisk/medicinsk afdeling i Stege. Baggrunden, for at disse to afdelingers resultater præsenteres i et selvstændigt kapitel, er, at de ikke umiddelbart kan sammenlignes med undersøgelsens øvrige specialer. Endelig indeholder resultatgennemgangen tidsserier for Roskilde Amt og Vejle Amt, idet begge amter i forbindelse med LUP fra 2002 gennemførte lignende undersøgelser på afdelingsniveau. Afrapporteringen fra disse undersøgelser skete til de enkelte amter uden en sammenligning på tværs. Roskilde Amt gennemførte desuden en undersøgelse i Hvad kan sammenlignes? Resultater fra en undersøgelse, som er baseret på besvarelser fra en stikprøve af indlagte patienter på sygehusafdelinger i de fem amter, er forbundet med en vis statistisk usikkerhed. Selvom en sygehusafdeling opnår det bedste resultat på ét spørgsmål, kan det på grund af den statistiske usikkerhed være, at én eller flere af de øvrige afdelinger i realiteten er bedre eller på samme niveau. Til trods for den statistiske usikkerhed vil det dog være muligt at udlede, hvilke afdelinger der ligger over og under det samlede gennemsnit, og hvilke afdelinger der ikke adskiller sig signifikant fra gennemsnittet, når der tages højde for usikkerheden. Dette er angivet i tabelsamlingen i bilagene. 14 Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

16 2.2 Datamateriale Svarprocent TUP 2004 omfatter patienter, der er udskrevet fra sygehusene i perioden fra medio marts til medio juni Dataindsamlingsperioden var så kort som mulig dog med det kriterium, at gruppen af deltagere per sygehus havde en størrelse, så det var muligt at gennemføre de efterfølgende statistiske analyser med en acceptabel statistisk sikkerhed Spørgeskemaet blev udsendt ultimo august 2004 til patienter fra 18 sygehuse. Der blev udsendt et påmindelsesbrev medio september Af disse kunne 201 spørgeskemaer af forskellige årsager ikke leveres til patienten. Afdelinger med under 15 patienter blev udtaget af undersøgelsen (16 afdelinger i alt), hvilket svarede til 200 patienter. Dermed består den endelige stikprøve af patienter patienter udfyldte og returnerede spørgeskemaet. Svarprocenten er 52%. Tilsvarende undersøgelser på landsplan og i amterne/h:s har typisk en svarprocent mellem 50-55%, og svarprocenten i TUP 2004 må som følge heraf vurderes som tilfredsstillende Baggrundsoplysninger Fordelingerne af de deltagende patienters baggrundsoplysninger (køn, alder, grundspeciale, indlæggelsesform og indlæggelsestid) præsenteres i følgende tabeller. Figur 2.1 Fordelingen af køn Køn Antal Procent Kvinde ,0% Mand ,0% I alt ,0% Figur 2.2 Fordelingen af alder Aldersgruppe Antal Procent 0-19 år ,7% år ,6% år ,8% år ,7% 80+ år ,2% I alt ,0% Figur 2.3 Fordelingen af speciale Grundspeciale Antal Procent Intern medicin ,0% Organkirurgi og oftalmologi ,0% Ortopædkirurgi ,2% Gynækologi/obstetrik 979 8,6% Pædiatri 548 4,8% Geriatri 198 1,8% Oto, rhino-, laryngologi 580 5,1% Neurologi 347 3,1% Kir./med. og Livsstilscenter 165 1,5% I alt ,0% Spørgeskemaundersøgelse

17 Figur 2.4 Fordelingen af indlæggelsesform Indlæggelsesform Antal Procent Akut ,0% Planlagt ,0% I alt ,0% Figur 2.5 Fordelingen af indlæggelsestid Indlæggelsestid Antal Procent 1-2 dage ,5% 3-7 dage ,5% 8-14 dage ,0% 15+ dage ,9% I alt ,0% 16 Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

18 Del 2 3. Intern medicin Inden for intern medicin varetages undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med medicinske sygdomme i indre organer og bevægeapparat. Grundspecialet intern medicin dækker over en række specialer. I intern medicin varetages almindeligvis undersøgelse og behandling af udbredte medicinske sygdomme samt akut opstået intern medicinsk sygdom, som ikke kræver behandling af en intern medicinsk specialist. Af sygdomme under intern medicin kan nævnes hjertekarsygdomme, mavetarmsygdomme, nyresygdomme samt hormonsygdomme (Sundhedsstyrelsen: Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet. København: Sundhedsstyrelsen, 2001). Patienternes samlede indtryk af indlæggelsen Langt størstedelen af patienterne indlagt på interne medicinske afdelinger giver en positiv samlet vurdering af indlæggelsen. Således tilkendegiver 88% af patienterne, at de har et virkelig godt eller godt samlet indtryk af indlæggelsesforløbet. Områder, hvor patienter er mest positive Øverst i figur 3.1 ses de områder, hvor der samlet set er opnået de bedste resultater på de interne medicinske afdelinger. De områder, hvor patienterne er mest positive, ligger inden for temaerne kliniske ydelser, kommunikation og information. Kliniske ydelser På de interne medicinske afdelinger angiver en stor andel af patienterne, at de enten i høj grad eller i nogen grad har tillid til såvel lægernes som til plejepersonalets faglige dygtighed. I forhold til lægerne gælder det for 90%, mens det i forhold til plejepersonalet gælder for 94% af patienterne. Kommunikation 87% af patienterne oplevede, at lægerne i høj grad eller nogen grad var lydhør, mens 91% oplevede, at plejepersonalet i høj grad eller i nogen grad var lydhør over for deres behov. Information Blandt de patienter, der modtog skriftlig information, vurderer 94% af patienterne indholdet som virkelig godt eller godt. Primære indsatsområder Nederst i figur 3.1 ses de områder, hvor de interne medicinske afdelinger sammenlagt opnår de dårligste resultater. Inden for det interne medicinske speciale ligger de primære indsatsområder inden for temaerne patient og personale kontinuitet og information. Patient og personale kontinuitet Under halvdelen (48%) af de interne medicinske patienter oplevede at have 1-2 læger med særligt ansvar for deres behandling. 54% af de adspurgte patienter havde samme oplevelse i forhold til tilknytning af plejepersonale med særligt ansvar for plejen. Ved at kombinere de to spørgsmål viser det sig, at en tredjedel af patienterne hverken oplevede at have tilknyttet 1-2 læger og/eller 1-2 sygeplejersker. Information Kun hver tredje planlagt indlagte patient på de interne medicinske afdelinger modtog skriftlig information før og/eller under indlæggelsen. Undersøgelsen vidner dog om store forskelle i de enkelte afdelingers resultater, idet en række afdelinger ligger placeret enten signifikant over eller signifikant under gennemsnittet. 48% af patienterne svarede, at de ikke blev oplyst om, hvem de skulle henvende sig til med spørgsmål om deres sygdom og behandling, mens de var indlagt. Også på dette spørgsmål varierer afdelingernes resultater. Spørgeskemaundersøgelse

19 Figur 3.1 Fordelingen af andelen af positive og negative svar for hvert enkelt spørgsmål samt antal besvarelser og tabelhenvisning. Spørgsmål Antal Positiv % Negativ % Besvarelser 22. Indholdet af skriftlig information 1, 2 94% 6% Tillid til plejepersonalets faglige dygtighed 94% 6% Lydhørhed fra plejepersonalet 3 91% 9% Tillid til lægernes faglige dygtighed 90% 10% Samarbejde om pleje og behandling 89% 11% mellem plejepersonale og læger 4 9. Information af sygehusafdeling ved indlæggelse 4 89% 11% Samlet indtryk af indlæggelsen 88% 12% b. Information ved udskrivelse om medicin 5 88% 12% Lydhørhed fra læger 6 87% 13% Viden om henvendelse ved ændringer 85% 15% 230 i tilstand inden indlæggelse Samlet indtryk af sygehusets lokaler 85% 15% Tryghed ved udskrivelse 84% 16% Fejl i forbindelse med indlæggelsesforløbet 84% 16% Samarbejde mellem sygehus og kommunal hjemmepleje/ 83% 17% 741 hjemmesygepleje ved udskrivelse 4,5,8 17. Overholdelse af planer 4,9 83% 17% Indhold af mundtlig information under indlæggelse 82% 18% Afsluttende samtale ved udskrivelse 81% 19% Overensstemmelse mellem information fra forskelligt personale 80% 20% Orientering af egen læge 3 79% 21% Ventetid mellem henvisning og indlæggelse 7 77% 23% Inddragelse af patienter 76% 24% Omfang af information under indlæggelse 76% 24% a. Information ved udskrivelsen om 72% 28% efterbehandling/genoptræning 5 31c. Information ved udskrivelsen om 71% 29% 967 hjælpeforanstaltninger i hjemmet Ventetider under indlæggelsen, der forlængede ophold 6 70% 30% Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

20 Spørgsmål Antal Positiv % Negativ % Besvarelser 20. Personalets håndtering af fejl 10,11 69% 31% Inddragelse af pårørende 5 68% 32% d. Information ved udskrivelsen om livsstilens 67% 33% betydning for helbredet 5 31e. Information ved udskrivelsen om sygdommens 54% 46% konsekvenser for fremtiden sygeplejersker med særligt ansvar 54% 46% Oplysning om henvendelse med under indlæggelse 52% 48% læger med særligt ansvar 48% 52% Modtaget skriftlig information i forbindelse 33% 67% med indlæggelsesforløbet 1 Omfatter kun patienter, som i forbindelse med indlæggelsen har modtaget skriftlig information. 2 Spørgsmålet indeholder en neutral svarkategori: Læste den ikke 3 Spørgsmålet indeholder en neutral svarkategori: Jeg fortalte ikke om mine behov 4 Spørgsmålet indeholder en neutral svarkategori: Det kan jeg ikke vurdere 5 Spørgsmålet indeholder en neutral svarkategori: Ikke aktuelt for mig 6 Spørgsmålet indeholder en neutral svarkategori: Jeg beskrev ikke min sygdom 7 Omfatter kun planlagt indlagte patienter. 8 Omfatter kun patienter, som efter indlæggelsen har modtaget hjemmepleje/hjemmesygepleje. 9 Spørgsmålet indeholder en neutral svarkategori: Der blev ikke lagt planer. 10 Omfatter kun patienter, som har oplevet fejl i forbindelse med indlæggelsen. 11 Spørgsmålet indeholder en neutral svarkategori: Personalet har ikke erkendt fejlen. Spørgeskemaundersøgelse

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Patienters oplevelser i ambulatorier i SYV AMTER

Patienters oplevelser i ambulatorier i SYV AMTER Patienters oplevelser i ambulatorier i SYV AMTER Spørgeskemaundersøgelse blandt 80.616 ambulante patienter 2006 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på vegne af Frederiksborg Amt, H:S, Københavns Amt, Nordjyllands

Læs mere

Patienters vurdering af sygehusafsnit i

Patienters vurdering af sygehusafsnit i Patienters vurdering af sygehusafsnit i Nordjyllands Amt Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.712 patienter 2005 Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Patienters vurdering af sygehusafsnit i Nordjyllands

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Ambulante patienters oplevelser i ROSKILDE AMT

Ambulante patienters oplevelser i ROSKILDE AMT Ambulante patienters oplevelser i ROSKILDE AMT Spørgeskemaundersøgelse blandt 4.400 ambulante patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på vegne af Ambulante patienters oplevelser i ROSKILDE AMT Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Patienters vurdering af sygehusafdelinger i Roskilde Amt

Patienters vurdering af sygehusafdelinger i Roskilde Amt PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I ROSKILDE AMT ÅR 2000 Patienters vurdering af sygehusafdelinger i Roskilde Amt Spørgeskemaundersøgelse blandt 3.400 patienter Roskilde Amt Patienters vurdering af sygehusafdelinger

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Patienters vurdering af landets sygehuse 2002

Patienters vurdering af landets sygehuse 2002 landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse Patienters vurdering af landets sygehuse 2002 Spørgeskemaundersøgelse blandt 32.000 patienter Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Amterne, H:S, Indenrigs-

Læs mere

Patienters vurdering af landets sygehuse

Patienters vurdering af landets sygehuse landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse år 2000 Patienters vurdering af landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 34.000 patienter amterne h:s sundhedsministeriet Patienters vurdering af landets

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Patienters vurdering af sygehusafdelinger i Vejle Amt 2002 Spørgeskemaundersøgelse blandt patienter

Patienters vurdering af sygehusafdelinger i Vejle Amt 2002 Spørgeskemaundersøgelse blandt patienter Patienters vurdering af sygehusafdelinger i Vejle Amt 2002 Spørgeskemaundersøgelse blandt 8.700 patienter Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Patienters vurdering af sygehusafdelinger i Vejle Amt

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Psykiatriske patienters oplevelser

Psykiatriske patienters oplevelser ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER I KØBENHAVN AMT Psykiatriske patienters oplevelser Spørgeskemaundersøgelse blandt psykiatrisk indlagte patienter i Københavns Amt Psykiatriske patienters oplevelser Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse

Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse 1 Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse v/ Afdelingsleder Morten Freil Evalueringskonsulent Rikke Gut 2 Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Måling af patienterfaringer i Danmark

Måling af patienterfaringer i Danmark Måling af patienterfaringer i Danmark Af Afdelingsleder Morten Freil www.efb.kbhamt.dk Enheden for Brugerundersøgelser Nationale, regionale og lokale undersøgelser af patientoplevelser i somatikken Landsdækkende

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

steno diabetes center

steno diabetes center Steno Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.000 ambulante patienter 2007 Enheden for Brugerundersøgelser i region hovedstaden på vegne af steno diabetes

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Patienters oplevelser på færøske sygehuse

Patienters oplevelser på færøske sygehuse heilsumálaráðið Patienters oplevelser på færøske sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 886 indlagte patienter 2010 Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Sundhedsministeriet Patienters oplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 22.000 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den

Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den patientoplevede kvalitet på sygehusene i Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik søvn Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012.

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012. Patienters oplevelser i Region Sjælland 2 Spørgeskemaundersøgelse blandt 25.9 ambulante og 9.2 indlagte patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden for Brugerundersøgelser,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på M12 - Mave-tarm amb. Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Spørgeskemaundersøgelse 70.697 indlagte og 160.496 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet

Læs mere

Patientoplevet kvalitet

Patientoplevet kvalitet Patientoplevet kvalitet Af Afdelingsleder Morten Freil Patientoplevet kvalitet Baggrund Hvorfor beskæftige sig med patientoplevet kvalitet? Patienters prioriteringer Forbedringsområder National undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Apopleksiafsnit Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Patienters oplevelser i Region Sjælland 2010 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Livsstilscenteret Brædstrup Hospitalsenheden Horsens 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tumor Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Urologisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere