Referat fra 1. møde i Rådet for Samfundsansvar den 20. august 2009 kl i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Deltagere: Se bilag 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 1. møde i Rådet for Samfundsansvar den 20. august 2009 kl. 9.30-11.30 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Deltagere: Se bilag 1."

Transkript

1 Referat fra 1. møde i Rådet for Samfundsansvar den 20. august 2009 kl i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Deltagere: Se bilag 1. Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation af rådets medlemmer v. formanden 2. Gennemgang og drøftelse af kommissorium og forretningsorden v. formanden 3. Orientering om regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar v. Victor Kjær 4. Initiativer og projekter igangværende og kommende v. Carsten Ingerslev 5. Inspirationsoplæg (udkast) og drøftelse af Rådets opgaver i den kommende tid, herunder beslutningsoplæg (udkast) v. Victor Kjær og formanden 6. Afrunding og videre forløb, herunder fastlæggelse af kommende mødedatoer v. formanden Ad. 1: Velkomst og præsentation af rådets medlemmer v. formanden Formanden bød velkommen til rådets første møde, efterfulgt af bordrunde med individuel præsentation af deltagere. Ad. 2: Gennemgang og drøftelse af kommissorium og forretningsorden v. formanden Formand præsenterede kort kommissoriet som er vedtaget og godkendt af regeringen. Det gav anledning til en diskussion om mulig inddragelse af de offentlige virksomheders arbejde med samfundsansvar. Victor Kjær gav udtryk for, at kommissoriet ikke var til hinder for en sådan potentiel inddragelse hvis rådet ønskede det, og henviste i den forbindelse til, at regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar allerede omfatter fremme af forretningsdrevet samfundsansvar gennem statens aktiviteter, herunder statslige aktieselskaber og statens indkøbspolitik. Forretningsordenen: Suppleanter: Der var enighed om at undgå brugen af suppleanter og til gengæld sikre tæt dialog i tilfælde af enkelte medlemmers fravær. Formanden og næstformanden: Formanden opfordrede medlemmerne til efter behov at tage direkte kontakt Sekretariatet i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen frem for at benytte formanden som bindeled jf. forretningsordenens pkt Møder: Der var opbakning til at afholde mindst fire møder pr. år jf. forretningsordenens pkt for derved at sikre et jævnt aktivitets-flow. Det blev endvidere besluttet, at punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdes. Kommunikation: Det blev besluttet ikke at optage møder og vise dem på nettet, men istedet at sikre en levende hjemmeside (www.raadetforsamfundsansvar.dk), herunder at beslutningsreferater gøres tilgængelige på hjemmesiden snarest efter et mødes afholdelse jf. forretningsordenens pkt. 9. SEKRETARIAT: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade København V Tlf

2 Ad. 3: Orientering om regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar v. Victor Kjær Victor Kjær orienterede om regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar (baggrund, indhold og formål) offentliggjort 14. maj Der blev lagt vægt på det forhold, at formålet med handlingsplanen er at gøre Danmark og danske virksomheder kendt for ansvarlig vækst inden for en ramme af internationale principper som FN s Global Compact, forretningsdrevet samfundsansvar og en høj grad af åbenhed (rapportering og kommunikation). Victor Kjær understregede, at handlingsplanen repræsenterer et markant fokusskifte i den danske CSR indsats, tidligere var fokus mest på danske virksomheders indsats i Danmark, fremover handler det om at se danske virksomheders samfundsansvar i et internationalt perspektiv. PowerPoint præsentation vedlagt som bilag 2. Ad. 4: Initiativer og projekter igangværende og kommende v. Carsten Ingerslev Carsten Ingerslev orienterede om enkelte gennemførte initiativer i regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar, herunder: Rapporteringskravet for større danske virksomheder, herunder tilhørende vejledning lanceret ved konferencen Ansvarlig vækst svaret i en krisetid? 14. maj International rundbordskonference om ansvarlige investeringer i samarbejde med Princeton University november 2008 Carsten Ingerslev orienterede endvidere om enkelte øvrige projekter i Center for Samfundsansvar i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: CSR-kompasset i samarbejde med DI og Institut for Menneskerettigheder Overskud med Omtanke NICE Nordisk projekt om CSR-drevet innovation SUSBIZ India i samarbejde med Håndværksrådet om ansvarlig leveranddørstyring PowerPoint præsentation vedlagt som bilag 3. Ad. 5: Inspirationsoplæg (udkast) og drøftelse af Rådets opgaver i den kommende tid, herunder beslutningsoplæg (udkast) v. Victor Kjær og formanden Formanden orienterede kort om oplæggene, som efterfølgende drøftedes. Udkast til inspirationsoplæg: Baggrund: Inspirationsoplæggets formål er at give et overblik over Danmarks internatonale placering inden for ansvarlig vækst samt pege på områder, hvor der er behov for at styrke indsatsten yderligere med henblik på at nå regeringens mål om at gøre Danmark internationalt kendt for ansvarlig vækst. Oplægget viser, at det ikke er muligt ud fra det tilgængelige datamateriale at give et entydigt billede af danske virksomheders internationale position inden for samfundsansvar generelt. Nogle undersøgelser tegner et billede af Danmark som frontløber land. Andre undersøgelser indikerer, at danske virksomheder ligger på niveau med gennemsnittet af virksomheder i andre europæiske lande. Oplægget belyser følgende områder: 1. Danske virksomheders position inden for samfundsansvar generelt 2. Danske virksomheders position inden for udvalgte CSR-områder: Medarbejdere, klima og miljø, ansvarlig leveran- 2

3 dørstyring, rapportering, kobling mellem samfundsansvar og selskabsledelse, etiske investeringer 4. Den danske regerings position inden for CSR-understøttende initiativer. Nogle medlemmer af Rådet gav udtryk for overraskelse over det billede oplægget tegner, og kunne ikke helt genkende det i forhold til den virkelighed de oplevede. Andre medlemmer kunne tilslutte sig, at danske virksomheder nok på nogle områder ikke er helt så langt fremme internationalt, som vi selv umiddelbart tror. Det synspunkt blev fremhævet, at samfundsansvar er en kompleks størrelse det kan være svært entydigt at måle. Heroverfor blev der lagt vægt på, at man er nødt til at forholde sig til de målinger, der eksisterer, og som er med til at tegne et billede af danske virksomheders internationale position. Det gav anledning til en diskussion af den performancemæssige indsats vs. den kommunikationsmæssige indsats hvad angår danske virksomheders arbejde med forretningsdrevet samfundsansvar internationalt set. Der var enighed om, at for få danske virksomheder kommunikerer effektivt om deres arbejde med samfundsansvar, og at der her er et uudnyttet potentiale. Der var endvidere enighed omkring, at det for denne sammenhæng er relevant at afvente effekten af rapporteringskravet, der trådte i kraft 1. januar Det blev drøftet hvorvidt udkastet i tilstrækkelig grad vægter de positive eksempler blandt danske virksomheder. Det blev videre besluttet at udbygge afsnittet om medarbejdere, hvor der var enighed om, at danske virksomheder er unikke i international sammenhæng. Vigtigheden af en klar definition for forretningsdrevet samfundsansvar blev fremført, især fordi det har betydning for hvilke eksempler man efterfølgende vil kunne fremhæve. Det blev besluttet at indarbejde rådets kommentarer i oplægget til næste møde. Formanden opfordrede i den forbindelse rådets medlemmer til at oversende relevante kommentarer til rådets sekretariat i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Udkast til beslutningsoplæg: Baggrund: Beslutningsoplægget peger på en række mulige temaer for rådets fremtidige arbejde, som vil kunne understøtte tilvejebringelse af yderlige viden samt en forstærket indsats på specifikke fokusområder. De mulige overordnede temaer oplægget peger på er 1) En årlig evaluering af danske virksomheders indsats ift. international standard 2) Rapportering og kommunikation 3) Fokus på medarbejder- og miljøforhold i udenlandske datterselskaber samt effektiv leverandørstyring som bidrag til at skabe bedre forhold i udviklingslande, herunder opfyldelse af FN s 2015-mål 4) Fokus på at udvikle samfundsansvar fra enkeltstående aktiviteter til en integreret del af virksomhedens ledelse og strategi, således at indsatsen bidrager til virksomhedens langsigtede økonomiske bæredygtighed. Oplægget blev generelt positivt modtaget. Der var dog ikke tid til en grundig drøftelse af oplægget, som derfor vil blive genoptaget ved næste rådsmøde. Følgende umiddelbare kommentarer fremkom: Der er behov for at præcisere forholdet mellem virksomhedernes bidrag til 2015 målene og bistandsdagsordenen Der er risiko for, at 2015 målene vil være for overordnede og abstrakte for mange virksomheder. Der er behov for at inddrage forbrugerdimensionen. Inddragelse af medarbejderperspektivet i forhold til pkt. 3) oven for. 3

4 Inddragelse af den interne kommunikationsvinkel i forhold til pkt. 2) oven for. Det blev besluttet at indarbejde rådets kommentarer i oplægget til næste møde. Formanden opfordrede i den forbindelse rådets medlemmer til at oversende relevante kommentarer til rådets sekretariat i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Andet: Overordnet set blev det drøftet i hvilken udstrækning man bør udnytte den kommende klimakonference til at markedsføre Danmark og danske virksomheder for ansvarlig vækst. Der blev udtrykt bekymring for, at rådets dagsorden let vil kunne drukne i klimadagsordenens mange aktiviteter. Formanden anførte, at FN s Global Compact bevidst har valgt ikke at lægge sig for meget op af klimadagsordenen. Formanden anførte i den sammenhæng muligheden for at samarbejde med FN s Global Compact. Der var generel enighed om vigtigheden af at skille sig ud fra klimadagsordenen og skabe sin egen strategiske platform. Den brede dagsorden som ISO repræsenterer, blev i den sammenhæng fremhævet som en fordel for markedsføring af rådets dagsorden. ISO topmødet, som afholdes i København i 2010, blev fremhævet som en god mulighed for at positionere sig. Det blev på den baggrund besluttet, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som har ansvaret for ISO topmødet i København, fremlægger et oplæg til næste møde i rådet om hvordan man kan koordinere og samtænke disse dagsordner. Det blev fremført, at Dansk Standard er ved at udvikle en dansk certificerbar udgave af ISO Endelig blev samfundsansvar i uddannelsernes curricula som forudsætning for fremtidens bæredygtige lederskab drøftet. I den forbindelse fremhævedes FN s Principles for Responsible Management Education (PRME). Ad. 6: Afrunding og videre forløb, herunder fastlæggelse af kommende mødedatoer v. formanden Formanden takkede for et godt møde og en konstruktiv dialog. Formanden henledte opmærksomheden på, at mødedatoer for resten af 2009 er fastlagt (27. oktober og 16. december). Der er fremlagt mødedatoer for 2010, hvilke vil blive endeligt fastlagt efter tilbagemelding fra rådets medlemmer snarest muligt. Formanden orienterede endvidere, at evaluering af mødets gang fremover vil blive optaget som et fast afsluttende punkt på dagsordenen. 4

5 Bilag 1 Formandsskab Mads Øvlisen (Formand) Lise Kingo (Næstformand) Sagkyndige medlemmer Professor Mette Morsing Center for Corporate Social Responsibility, CBS Organisationer LO-sekretær Marie-Louise Knuppert Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Direktør Kim Munch Lendal Dansk Erhverv Bestyrelsesformand Judith Kyst Dansk Initiativ for Etisk Handel Direktør Tine Roed DI Afdelingschef Mette Boye Forbrugerrådet Koncernchef, Stine Bosse Forsikring & Pension, ATP og Lønmodagernes Dyrtidsfond Afdelingschef Kim Møller Laursen Ledernes Hovedorganisation Forbrugerpolitisk direktør Mogens Werge Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling Chefkonsulent med ansvar for CSR Henning Høy Nygaard Håndværksrådet Observatører Specialkonsulent Thomas Krogh Økonomi- og Erhvervsministeriet Kontorchef Charlotte Laursen Udenrigsministeriet Sekretariat Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Vicedirektør Victor Kjær Kontorchef Carsten Ingerslev Fuldmægtig Rune Gottlieb Skovgaard Chefkonsulent Dia Wolffhechel Specialkonsulent Mette Andersen Afbud fra Managing Director Peder Michael Pruzan-Jørgensen Business for Social Responsibility/Europe (Sagkyndigt medlem) Underdirektør Susanne Schøtt Finansrådet Direktør Claus Søgaard-Richter Landbrugsrådet 5

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009. DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden

Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009. DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden ÅRSBERETNING 2009 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden SAMFUNDSANSVAR - EN FÆLLES INDSATS Velkommen til anden udgave af Dansk initiativ for etisk Handels (DieH) årsberetning.

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ 11/06 Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING Vejleder: Hans Vistisen Kathja Christina Sørensen Tillebeck Aalborg Universitet Den 15. juni 2011 Titelblad Vejleder: Hans Vistisen Emne: CSR rapportering

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3 3. PROJEKTETS MÅLSÆTNINGER OG AKTIVITETER... 7 3.1 Projektets

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere