Agile/iterative kontrakter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agile/iterative kontrakter"

Transkript

1 Agile/iterative kontrakter Master Mind Class Embedded People Advokat Peter Lind Nielsen Februar 2014

2 Vandfald iterativ - konsulentydelser Vandfaldsmodel Kravspecifikation Totalleverancekontrakter K01 eller K02 Foranalyse/workshop GAP-analyse Fast pris, ydelse og tid Iterativ proces Behovsopgørelse/kravspecifikation? Valg af proces fx SCRUM e.l. udviklingsmodel Tid? Pris? Konsulentydelser Konsulentaftale køber alene timer Leveres til et agil projekt T&M timebetaling / fast pris Pas på med fast pris for hvad? Resultatansvar/arbejdsforpligtelse Side 2

3 TID YDELSE PRIS Side 3

4 Modsætninger - risici Side 4

5 Side 5

6 Side 6

7 Vandfald KRAV UDVIKLING AFLEVERING AFPRØVNING Side 7

8 Iterativ KRAV VURDERING ANALYSE TEST UDVIKLING Side 8

9 Forretningsprojekt eller it-projekt? ITST 10 arkitekturprincipper Nr. 1 Forretningsbehov bør drive og definere løsningerne Nr. 3 Processer bør optimeres i forbindelse med digitalisering Nr. 8 Udnyt mulighederne ved anskaffelser ITST 15 skarpe Nr. 4 Brug agile udviklingsmetoder og spis elefanten i små bidder Nr. 15 Del viden og samarbejd på tværs Side 9

10 IT- udredningen Indsatsområde 3: Bedre samarbejde med leverandører og rådgivere Mindre omfattende kravspecifikationer: Uddybende beskrivelse af initiativet Der igangsættes et antal pilotprojekter med henblik på at afprøve forskellige nye metoder for kravspecificering. Det undersøges bl.a., hvorvidt Vejledning til kravskabelon SL-07 fra behov til løsning, som professor på IT-universitetet Søren Lauesen har udviklet i dialog med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, bør benyttes som et fælles værktøj for styrelsernes kravspecificering. Lauesens metode har som omdrejningspunkt, at en styrelse bør kravspecificere med udgangspunkt i, hvilke arbejdsopgaver it-løsningen skal understøtte, og ikke med udgangspunkt i en detaljeret opremsning af en lang række krav til, hvordan it-systemet teknisk skal opbygges. Ligesådan bør det klart formuleres, hvad der er de forretningsmæssige formål med den arbejdsproces, der skal it-understøttes, og hvilke forbedringer man ønsker at opnå set i forretningsperspektiv. Side 10

11 Indsatsområde 2: Fokus på de risikofyldte projekter: Etablering af fem principper for gennemførelse af it-projekter. 4. Projekterne skal opdeles i mindre og selvstændige værdiskabende dele, som besluttes og gennemføres uafhængigt af hinanden. Side 11

12 Agile manifesto Individuals and interactions over processes and tools Working software over comprehensive documentation Customer collaboration over contract negotiation Responding to change over following a plan That is, while there is value in the items on the right (rød), we value the items on the left (grøn) more. Ikke livretten for advokater! Side 12

13 Grundlæggende forskel Vandfaldsmodellen er baseret på tillid til kundens forberedende arbejde inden kontraktens indgåelse og mistillid til leverandørens kontraktopfyldelse Iterative modeller er baseret på tillid til parternes samarbejde ved kontraktens opfyldelse Side 13

14 Betydning af samarbejde Kernen i en iterativ proces er et tæt og dynamisk samarbejde mellem parterne, ofte via et fælles projektteam. Samarbejdet omfatter både forretningen og udviklere. Forretning og it arbejder sammen om at skabe forretningsværdi under styret risiko. Kontrakten skal samtidig styre risiko og understøtte samarbejde Side 14

15 ATERN Principles 1. Focus on the business needs The main criteria for acceptance of a "deliverable" is delivering a system that addresses the current business needs. Delivering a perfect system which addresses all possible business needs is less important than focusing on critical functionalities. 2. Deliver on time Timebox the work Focus on business priorities 3. Collaborate User involvement - users and developers share a workplace Involve the right stakeholders, at the right time, throughout the project Ensure that the members of the team are empowered to take decisions on behalf of those they represent without waiting for higher-level approval. Actively involve the business representatives Build one-team culture 4.Never compromise quality Set the level of quality at the outset Ensure that quality does not become a variable Design, document and test appropriately Build in quality by constant review Test early and continuously Side 15

16 ATERN Principles 5. Build incrementally from firm foundations Strive for early delivery of business benefit where possible Continually confirm the correct solution is being built Formally re-assess priorities and ongoing project viability with each delivered increment 7. Communicate continuously and clearly Communication and cooperation among all project stakeholders is required to be efficient and effective. Run daily team stand-up sessions Use facilitated workshops Use rich communication techniques such as modelling and prototyping Present iterations of the evolving solution early and often Keep documentation lean and timely Manage stakeholder expectations throughout the project Encourage informal, face to face communication at all levels 8. Demonstrate control Use an appropriate level of formality for tracking and reporting Make plans and progress visible to all Measure progress through focus on delivery of products rather than completed activities Manage proactively Evaluate continuing project viability based on the business objectives Side 16

17 Agile Vandfald Fokus Forretningsmæssigt: Understøttelse af behov og forretningsprocesser ved idriftsættelse og ikke ved projektinitiering Teknisk: Fokus på tekniske krav ved projektinitiering Funktionalitet Fastlægges endeligt i projektet. Kravspecifikation fastlægger Idriftsættelse Løbende afprøvning i drift Big bang = alt iværksættes og afprøves samlet Kravspecifikation Overtagelsesprøve Samarbejde Ydelser Fokus på forretningsprocesser, forretningsmæssige behov og fastlæggelse af mindstekrav. (Inspiration kan hentes i SL-07) Løbende test undervejs. Overtagelsesprøve tester understøttelse af forretningsprocesser samt at øvrige krav er opfyldt Dynamisk deltagelse fra begge parter, tillid til projektdeltagerne Projektledelse, rådgivning, metodekendskab, ressourcer Detaljeret angivelse af den funktionalitet, der skal etableres Kravspecifikation opfyldt Leverandøren udfører Etablering af funktionalitet Ændringshåndtering Processen og metoden håndterer Betydeligt ressourceforbrug, ændringer undgås helst Indsatsforpligtelse Resultatforpligtelse Side 17

18 Den iterative kontrakt Det er et valg overvej nøje Ikke alle projekter er egnede Ikke alle organisationer er egnede Regulere samarbejdet Parternes rettigheder og forpligtelser beskrives En vis grad af tillid (men heller ikke mere!) Men tilliden skal naturligvis være tilstede Risikoen og konsekvenser skal kunne overskues Risiko-allokering Tid, pris og ydelse Kræver fælles indsats af begge parter under hele projektet Projektstyring, projektstyring, projektstyring, projektstyring, projektstyring Side 18

19 Iterativ udviklingskontrakt Aftalte vilkår for anskaffelsen Procesregler/udviklingsmetode Enig om udviklingsproces/metode fx SCRUM Leverandøren indestår for kompetencer og erfaring med processen/metoden Krav fastsættes overordnet ved opstart Detailfastlægges løbende Evt. need-to-have/minimumskrav detaljeret beskrevet Der er en hovedtidsplan Detailtidsplan laves løbende Estimater for pris evt. med max Justeres løbende Der sker løbende aftestning og evt. afsluttende test Der kan forekomme tilbageløb Der er sanktioner ved misligholdelse Side 19

20 Udviklingsmodel - metode Beskrivelse af cyklus/sprints - iterationer Indhold af iterationer og kravene hertil Parternes deltagelse Godkendelse af dokumenter Krav/ydelse, pris og tidsplan Arbejdsfordeling og ansvarsfordeling Afslutning af hver iteration Kontrolpunkt/prøve/test/godkendelse Side 20

21 Faseopdeling Mulighed for opdeling af faser/delleverancer Uafhængige faser/udviklingsprojekter Afhængige faser/udviklingsprojekter Løbende tests og evalueringer Ændring af krav/specifikation/løsning Justering af ressourcer, tidsplan, vederlag Mulighed for at stoppe Alm. opsigelsesvarsel Stoppe ved milestones/faser Side 21

22 Betaling Fast pris money box Estimat Er estimat altid risikofrit for leverandøren? Estimat + risikotillæg = Max pris a la 02i Der skal leveres noget, der opfylder behovsopgørelsen Leverandørens forbehold - risikolog Gennemsigtighed Krav til opgørelse og dokumentation af tid Anvendt tid På opgaver I forhold til estimat I forhold til fremdriftsrapport Shared risk ved overforbrug Trappe hvor timeprisen efterhånden reduceres Pligt til reaktion hvis scope ændres! Side 22

23 Ydelsesbeskrivelsen Leverandøren må her styre hårdt Overordnede krav Business case Use cases Need-to-have Prioritering af kravene i hver fase/delleverance og hver sprint Ændring af overordnede krav eller beskrevne forudsætninger fx scope-creep Så skal der siges stop og evt. ændringshåndtering Leverandøren skal levere til tiden og inden for beløbsrammerne (hvis de findes) Brug af risikolog Side 23

24 Ændringshåndtering Ændring eller en del af det iterative projekt Fremad eller tilbage for allerede leverede ydelser? Færre ændringer end ved vandfald? Hvem kan fremsætte ændringsanmodninger Nedskæring/forøgelse af projektet Tidsfrister for anmodning Udarbejdelse af konsekvensanalyse Pris, tidsplan, øvrig funktionalitet Betaling for foretagelse af analyse Godkendelse før igangsætning Pas på håndhæv krav om godkendelse Side 24

25 Test og afhjælpning Side 25

26 Governance Visibility - Control Application Lifecycle Costs Incurred to Value Delivered - Desired Value Plan Define/ design Develop Test Launch Operate Time New deployment New Capability Fix/patch Minor release Fix/patch Minor release Fix/patch Maintenance Mode Go Live Costs Side 26

27 Prøver/tests Test op imod krav opfyldes de Test ofte Etablering af udviklings-/testmiljø Hvem gør hvad og har ansvaret for hvad Testscripts, testdata, testprocedurer Flere og løbende prøver/tests Deltest/funktionstest/unittest Regressionstest og automatiserede tests Integrationstests Overtagelsesprøve(r) Driftsprøve/pilottest testkunder Driftsprøve(r) Side 27

28 Prøver/tests Hvornår - indkaldelse, varsel, tidsplan Hvad testes Konsekvenser ved godkendelse Krav til godkendelse/nægtelse Meningen med visse tests kan netop være at finde fejl, og ikke at det er fejlfrit! Konsekvens ved manglende godkendelse sanktioner? Side 28

29 Kundens medvirken Deltagelse i møder, tests og andre aktiviteter - estimat Arbejdsforpligtelse i øvrigt Testdata, konvertering af data Hvad består kundens indsats i ved prøver/tests "Kravspecifikation" vedrørende kundeleverancen Layout, grafik, billeder, tekst Krav til format, afleveringsfrist Kompetencer/viden hos kunden der er nødvendig Beslutningskompetence Snitflade mellem kunde og leverandør bidrag Skal klarlægges med ansvarsfordeling Side 29

30 Projektorganisation Stærk ledelse med klar ansvarsplacering Løbende statusmøder Klar kompetencefordeling mellem de forskellige lag Nedsættelse af arbejdsgrupper m.v. Placering af initiativpligten Ikke det samme som leveranceansvar Eskaleringsprocedurer Projektstyringsværktøjer Status og fremdriftsrapport hver dag/7./14./måned Tag fat om problemet/tvisten med det samme! Side 30

31 Kort om rettigheder Udgangspunktet - Leverandøren har alle ophavsrettigheder, og kunden kun en brugsret Kunden kan ikke ændre og videreudvikle! Kunden bør sikre sig rettighederne enten alle ophavsrettigheder eller en udvidet brugsret med ret til fri brug, ændring og videreudvikling Tredjemandsrettigheder er de clearet? Biblioteker, run-time licens, open-source Kildekoden Udleveres evt. løbende Deponering? Brug af udviklingsværktøj Standard eller leverandørens eget udviklet Evt. ret til evaluering/kontrol ved tredjemand for at sikre god skik Dokumentationen Hvem skriver hvad Side 31

32 Forsinkelse Projektstyring med referater m.v. Løbende fremdriftsrapport Nedbrudt på iterationer Hvem skal bære risikoen Øvrige leverancer, sygdom m.v. Hvem er skyld i forsinkelsen Sanktioner Dagbod Reduceret timepris for tid anvendt efter aftalt afleveringsfrist Side 32

33 Mangler Mangelsvurderingen kan være vanskelig Fejl bør afhjælpes uden vederlag Programmeringsfejl dårligt håndværk Mangler i form af manglende udvikling? Fast pris afhjælpes uden betaling Medgået tid kræve betaling for afhjælpning Kan være vanskeligt at sondre Evt. betaling af reduceret timepris ved afhjælpning Side 33

34 Opsigelse/annullation Ikke misligholdelse Kan det laves færdigt eller er alle pengene spildt? Rettigheder, dokumentation etc. Opsigelse Fastlagte milestones Opsigelsesvarsel Betaling af opsigelsesgebyr? Følge af opsigelse Hvad skal der ske i opsigelsesvarslet Betaling for arbejdet indtil opsigelse Rettigheder til det der er leveret Leverandørens garantier mangelsafhjælpning? Side 34

35 K03 - grundlæggende Leverancen (Hele behovsopgørelsen kravlisten) Delleverancer Iterationer Delleverancer, der overtages hver for sig Med overtagelses- og driftsprøve pr. delleverance Hver Delleverance indeholder flere iterationer Planlægning, kravfastlæggelse, estimering og test pr. iteration Ingen juridiske sanktioner koblet til iterationer Vedligeholdelse og drift iværksættes pr. Delleverance Bod for forsinkelse pr. Delleverance Vederlag fast pr. Delleverance Tiden er fast pr. Delleverance Ydelsen er ikke fast Absolutte krav Øvrige krav Side 35

36 Resultat- ctr. indsatsforpligtelse Resultatforpligtelse Opfyldelse relateres til et på forhånd defineret resultat Ved en prøve kan kravopfyldelse verificeres krav for krav Mere sort/hvidt, hvorvidt et krav er opfyldt Selv en ringe opfyldelse kan være et mangelfrit resultat Fokus på kravopfyldelse Indsatsforpligtelse Kvalitetskrav til indsats fastlagt Overordnede krav til resultat fastlagt Opfyldelse relateres til viden på tidspunktet for levering af den pågældende indsats Vurdering ud fra et fagligt skøn, hvorvidt der foreligger en mangel ved indsatsforpligtelse Side 36

37 Resultat- ctr. indsatsforpligtelse K03 pkt Leverandøren er forpligtet til som minimum at levere sådanne leverancer, der opfylder de krav i Kravlisten (Bilag 3a.ii), som er angivet som Absolutte Krav, og skal bestræbe sig på at levere så mange af de Øvrige Krav som muligt. Absolutte Krav = Resultatforpligtelse Øvrige Krav = Indsatsforpligtelse Side 37

38 Absolutte krav ctr. øvrige krav Krav angives i en kravspecifikation/kravliste Absolutte Krav Krav (funktionelle og non-funktionelle) angivet i Kundens Kravliste (Bilag 3a.ii), som Kunden har angivet som uundværlige for opfyldelsen af Kundens Forretningsmæssige Mål og Behov og dermed som grundlæggende elementer i Leverancen. Øvrige Krav Krav (funktionelle og non-funktionelle) angivet i Kundens Kravliste (Bilag 3a.ii), som ikke udgør Absolutte Krav. Side 38

39 Absolutte krav og øvrige krav Væsentlig sondring Kun absolutte krav skal opfyldes Anbefales max 60 % som Absolutte Krav Prioriteringen vanskelig Anbefales at alt først prioriteres som øvrige krav og herefter opgraderes Side 39

40 Faseopdeling i K03 ophævelse og udtræden Væsentlig misligholdelse En samlet overskridelse af fristerne for godkendt overtagelsesprøve og driftsprøve for en Delleverance med mere end [40] Arbejdsdage Såfremt Leverandøren på et givent tidspunkt i to på hinanden følgende opgørelsesperioder pådrager sig maksimal bod for manglende overholdelse af servicemål, jf. pkt HR: Kun ophævelse for fremtiden. Ikke ophævelse for overtagne Delleverancer Leverandøren stilles bedre end ved brug af K02 U1: Regulering vedr. betinget overtagelse som følge af Indbyrdes afhængigheder mellem Absolutte Krav Mulighed for kunden at opsige aftalen Side 40

41 Indledende overvejelser Egner projektet sig til et agilt forløb Egner det sig til en K03 Har kunden fornødne kompetencer, ressourcer og modenhed Er kunden opmærksom på de relevante risici Har kunden den fornødne beslutningskompetence repræsenteret og kulturen Er de forretningsmæssige mål og absolutte krav beskrevet Kendskab til den agile metode Side 41

42 Farer Kundens overblik mistes Samlet løsning Fokus på business case og forretningsprocessor mistes Prioritering af krav Træffes de rigtige beslutninger Hvornår stoppes der? Opsigelse! Kundens våben Sikrer IPR og værktøjer Kan der skiftes leverandør? Side 42

43 Øvrigt materiale om agile kontrakter ITST s vejledning: Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter 01i, 02i og 03i PS 2000 (norsk standardkontrakt) Almänna Bestämmelser Agile projekt version 2010 (svensk standardkontrakt) Side 43

44 Thank you Peter Lind Nielsen Advokat (H), partner Mobil BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB Bird & Bird Advokatpartnerselskab er et registreret selskab i Danmark under CVR-nr Alle vores advokater er medlem af Advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler fra Advokatrådet. Reglerne er tilgængelige her: BIRD & BIRD Bird & Bird LLP, er et registreret partnerskab, registreret i England og Wales under registreringsnummer OC340318, der er autoriseret og underlagt Solicitors Regulation Authority, og dets regler og retningslinjer der er tilgængelige her: sra.org.uk/handbook/ For yderligere information om Bird & Bird internationalt, herunder Bird & Bird LLP, dets filialer og associerede selskaber (samlet benævnt Bird & Bird ), vores kontorer, ansatte, partnere og rådgivningsområder, brug af s og regulatoriske forhold, se vores website på twobirds.com og navnlig Legal Notices.

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Ved Allan P. Kjær apkj@cowi.dk COWI A/S

Ved Allan P. Kjær apkj@cowi.dk COWI A/S Vær tro mod din projektmodel - Projektstyring Ved Allan P. Kjær apkj@cowi.dk COWI A/S 1 Agenda Udfordringer Projekt modeller generelt Projektstyring COWI Projektstyringsværktøjer COWI Projektledelse Q

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware retlige forhold Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source-software retlige forhold Udgivet

Læs mere

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12 Hvis denne del udføres i forlængelse af del 1 startes med side 4 (indledning til undervisningen) Side 2-3 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Copyright by DI 1 Copyright by DI 2 Få

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Det grænseløse arbejdes grænseløshed

Det grænseløse arbejdes grænseløshed Arbejdsmiljøforskningsfonden Det grænseløse arbejdes grænseløshed - i et gerontologisk perspektiv Slutrapport Projekt nr 20070047986/4 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers Analyse af væsentlige forskelle ved indregning og måling af omsætning mellem IAS 18 / IAS 11 og IFRS 15 An analysis of significant differences on recignition

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE? 1 PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?!" #$% & ' 1. Indledning 3 1.1 Problemfelt 5 1.2 Problemformulering 6 2. Metode 8 2.1 Projektdesign 8 2.2 Valg af teori 10 2.3 Valg af empiri 14 2.4

Læs mere