Vejledning Iterative forløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning Iterative forløb"

Transkript

1 Vejledning Iterative forløb Til Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen? Se 9 Side 10 kontaktoplysninger Side 23

2 Forord Dette dokument giver svar på de vigtigste spørgsmål til Rammeaftale i forbindelse med brug af iterative modeller til udvikling og vedligeholdelse. SKI s medlemmer kan hente Rammeaftale med tilhørende standard Leveringsaftaler og skabeloner for Leveringsaftalebilag på Vejledning til brug af iterative modeller ved Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold. Copyright SKI og Bender von Haller Dragsted, marts 2009

3 Indhold 1 Indledning Struktur Vandfaldsmodellen Faseopdelte projekter efter Vandfaldsmodellen Iterative modeller Særligt om vedligeholdelsesaftaler Ordliste 7 2 Grundlæggende forhold ved valg af iterativ model Baggrund for valg af iterativ model Kundens Business Case Brug af Business Case Udgifter til projekt Tidspunkt for idriftsættelse Kreativt samarbejde Projektets rammer/»constraints« Hvilke ydelser leveres i et iterativt projekt Kundens bidrag Afstemning af forventninger Leverandørens ansvar Løbende idriftsætning af delleverancer 13 3 Direkte tildeling eller mini-udbud 14 4 De tre afregningsmodeller 15 5 Arbejdet med leveringsaftalens bilag LAB 00 Definitioner LAB 01 Tidsplan LAB 02 Kundens IT-miljø LAB 03 Leverancebeskrivelse LAB 04 Dokumentation LAB 05 Fællesbetingelser for Kundens leverandører LAB 06 Servicemål LAB 08 Leverandørens angivelse af Kvalitets- og Leveringssikkerhed LAB 09 Ændringshåndtering LAB 10 Samarbejdsorganisation LAB 11 Kundens deltagelse og Modenhed LAB 12 Leveringsvederlag og betalingsplan LAB 13 Incitamenter LAB 14 Prøver LAB 15 Licensbetingelser og standardprogrammelsupport LAB 16 Overdragelse (projektaftale) LAB 17 Overtagelse LAB 18 Overtagelse af medarbejdere 21 6 Afsluttende kommentarer 22 7 Forfatter og kontaktoplysninger 23

4 4 V e j l e d n i n g I t e rativ e forl ø b til Indledning

5 Vejledning Iterative forløb til Denne vejledning er et supplement til de øvrige vejledninger om brug af SKI Rammeaftale 02.18»Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold«. Den generelle vejledning om brug af Rammeaftale findes på SKI.dk under følgende link: Den generelle vejledning præsenterer og forklarer opbygningen af Rammeaftale samt præsenterer brugen af følgende 12 standard Leveringsaftaler, der indgår i Rammeaftale Leveranceform: Projekter Korterevarende Projekter (K01 baseret) Længerevarende Projekter (K02 baseret) Vedligeholdelse Direkte tildeling/ Mini-Udbud Forbrugsafregning Miniudbud Forbrugsafregning med maksimalpris Fast pris De 12 Leveringsaftaler med tilhørende skabeloner for Leveringsaftalebilag kan SKIs medlemmer finde på www. netindkoeb.dk. Vedrørende valg af Leveringsaftale henvises for en god ordens skyld til punkt 4 nedenfor, hvor det som udgangspunkt frarådes at benytte de 4 Leveringsaftaler med afregningsmodellen»fast pris«i forbindelse med iterative forløb. Formålet med denne specialvejledning om iterative forløb er at gøre opmærksom på de særlige forhold, der har betydning for udformning af en Leveringsaftale, hvor en iterativ model anvendes i stedet for den klassiske Vandfaldsmodel. Der er markant forskel på brug af henholdsvis Vandfaldsmodel og de forskellige iterative projektmodeller. Forskellen indebærer en tilsvarende markant forskel i de grundlæggende kontraktlige forhold. Vejledningen vedrører ikke selve beslutningen om brug af Vandfaldsmodel eller en iterativ model. Vejledningens formål er blot at reducere risiko for problemer i de situationer, hvor der allerede er valgt brug af en iterativ model. Leveringsaftalerne i Rammeaftale er bevidst tilpasset, så de kan anvendes med både Vandfaldsmodellen og iterative modeller. Vejledningen er skrevet i forhold til projekter, der i sin helhed følger en iterativ model. Vejledningen vil dog også være til hjælp, når man anvender en hybrid, hvor grundlaget er en tilpasset Vandfaldsmodel med elementer af iterative forløb. 1.1 Struktur Vejledningen har følgende struktur: Punkt 1: Indledning, hvor vejledningens område beskrives. Punkt 2: Beskrivelse af centrale forhold ved iterative projekter, der hver især har væsentlig betydning for Leveringsaftalens udformning. Punkt 3: enkelte kommentarer om brug af direkte tildeling eller Mini-Udbud. Punkt 4: enkelte kommentarer om valg af afregningsmodel Punkt 5: Vejledning til arbejdet med Leveringsaftalebilag i forbindelse med indgåelse af en Leveringsaftale under Rammeaftale Punkt 6: Afsluttende kommentarer. 1.2 Vandfaldsmodellen De statslige standardkontrakter til brug for systemanskaffelser (K-33, K-17, K-18, K01 og K02, samlet benævnt K- kontrakterne) er alle kontraktskabeloner, der forudsætter anvendelse af en projektmodel opbygget efter»vandfaldsmodellen«. Modellen bygger på det princip, at hvert led i anskaffelsesprojektet afsluttes for sig, hvorefter næste led gennemføres: Kravspecifikation udfærdiges kontrakt underskrives afklaringsfase analyse design konstruktion / udvikling test implementering test (op mod kravspecifikationen) yderligere implementering/udrulning Modellen egner sig bedst til kortvarige forløb med velkendt teknologi og velkendte forretningsprocesser, jf. herved de nedenfor under punkt 6 anførte citater. Jo mere komplekst eller langvarigt projektet bliver, samt jo mere ukendt og nyskabende den anvendte teknologi eller berørte forretningsprocesser er, desto større risiko vil der være ved anvendelse af Vandfaldsmodellen. Modellens sårbarhed er de mange ressourcer, der først skal anvendes på udfærdigelse af en præcis, nøjagtig og anvendelig kravspecifikation, hvorefter der igen skal anvendes ressourcer på ændringshåndtering efter kontraktens indgåelse. K-kontrakternes mekanisme er, at krav til tid, pris og ydelse skal overholdes, hvorfor enhver ændring undervejs må estimeres, forhandles, aftales og do-

6 6 Vejledning Iterative forløb til Vandfaldsmodellen Kravspecifikation udfærdiges Iterativ udvikling Et iterativt projekt opdeles i en lang række mindre forløb med hver sin delleverance. Behovsanalysen udføres i selve projektet, og de mulige løsninger udvikles gradvist i små skridt betegnet»iterationer«. Kontrakt underskrives Afklaringsfase Analyse Design Konstruktion / udvikling Behov Analyse & Design Test Planlægning Implementering Implementering Test (op mod kravspefikationen) Foreløbing planlægning Deployment Yderligere implementering/udrulning Implementering Test kumenteres, så der ved afholdelse af overtagelsesprøve er en tydelig kortlægning tilbage til de oprindelige krav. Det arbejde kan lejlighedsvis virke som en byrde, der samtidig kvæler projektets fremdrift og hindrer effektiv udnyttelse af parternes ressourcer. Ved anvendelse af Vandfaldsmodellen får kravspecifikationen afgørende betydning for, hvorledes projektet skal forløbe, og kravspecifikationen bliver det afgørende styrende dokument for aktiviteterne i samtlige faser. Det er ikke tilfældet ved anvendelse af en iterativ model, jf. nedenfor. 1.3 Faseopdelte projekter efter Vandfaldsmodellen I stedet for at levere, afprøve og idriftsætte det nye itsystem samlet er det ofte en fordel, at bryde projektet ned i flere delleverancer, der afprøves og idriftsættes hver for sig. Af K-kontrakterne er det kun K02, der er udformet til brug med faseopdeling. Den originale K02-kontrakt forudsætter udfærdigelse af en samlet kravspecifikation samt anvendelse af en samlet overtagelses- og driftsprøve for hele det nye system, uanset om dette anskaffes ved et faseopdelt projekt. Hvis et faseopdelt projekt skal gennemføres under den oprindelige K02-kontrakt, er det således nødvendigt, at projektmodellen er baseret på Vandfaldsmodellen. Alle 9 projektaftaler i tager højde for brug af faseopdeling med eller uden brug af Vandfaldsmodellen, herunder de modificerede K02 kontrakter, der indgår i (de 3 Leveringsaftaler vedr. længerevarende projekter), jf. de anbefalinger og beskrivelser, der er angivet i resten af denne vejledning. 1.4 Iterative modeller Ved de iterative modeller opdeles projekter i en lang række mindre forløb med hver sin delleverance. De detaljerede analyser af behov og muligheder udføres i selve projektet, og de mulige løsninger udvikles gradvis i små skridt betegnet»iterationer«. Indledningsvis fastlægges i kravspecifikationen de overordnede mål for det samlede projekt, idet det endelige system løbende fastlægges gennem de udførte iterationer. I hver iteration opnås erfaring og ny viden om det itsystem, der skal etableres, idet Kunden løbende inddrages for at sikre et samarbejde omkring definering af løs-

7 Vejledning Iterative forløb til ningen. For den enkelte iteration aftales fra gang til gang enten varigheden (»timebox«), prisen (»moneybox«) eller den funktionalitet, der skal etableres i den pågældende iteration. Der anvendes mange forskellige modeller, så som»prototyping«,»rad«(rapid application development),»evolutionær udvikling«og»adrætte metoder«. De enkelte modeller følger forskellige skabeloner med hver sit katalog af grundlæggende principper. De mest anvendte hører til kategorierne»scrum«,»dsdm«(dynamic System Development Method), XP (Extreem Programming), RUP (Rational Unified Process), og MSF (Microsoft Solution Framework). Mange iterative modeller følger»manifesto for Agile Software development«samt de tilhørende 12 principper»principles behind the Agile Manifesto«. Yderligere oplysninger herom findes på følgende links: agilemanifesto.org/ og principles.html. Hvor kravspecifikationen er det altafgørende dokument ved brug af K02 og Vandfaldsmodellen, skal kontrakter om iterative projekter i højere grad fokusere på styring af en proces. Effektiviteten i valg af iterativ model ligger bl.a. i fraværet af konstant»mapping«tilbage mod en kravspecifikation. Ressourcerne prioriteres i stedet løbende ud fra et fokus på kontinuerlig forandring frem mod et anvendeligt resultat. 1.5 Særligt om vedligeholdelsesaftaler Selvom de iterative modeller som udgangspunkt vedrører udviklingsaktiviteter, er det relevant at overveje brug af iterative modeller i forbindelse med vedligeholdelse af itløsninger. Hvis en Kunde skal anvende en it-løsning over længere tid, er der stort set altid brug for løbende afholdelse af en række mindre og større udviklingsopgaver, hvor løsningen tilpasses: (i) teknologisk udvikling (ii) lovgivningsmæssig udvikling og (iii) Kundens skiftende forretningsmæssige behov Processer med kontinuerlig afvikling af mindre iterative forløb egner sig til samarbejdet mellem kunde og leverandør om vedligeholdelse af en kundespecifik løsning. Vejledningen er som udgangspunkt udformet til brug ved projekter og systemanskaffelser, hvortil Rammeaftale indeholder 9 forskellige Leveringsaftaler. Vejledningens anbefalinger gælder dog også i forhold til eventuelle vedligeholdelsesaftaler, hvor arbejdet med løbende vedligeholdelse og justering af Kundens it-løsning følger en iterativ model. Et sådant løbende samarbejde omkring udviklingsopgaver vil som udgangspunkt kunne udføres under en af de tre vedligeholdelsesaftaler i Ved større udviklingsopgaver bør anvendes en af de 9 Leveringsaftaler for projekter og systemanskaffelser. 1.6 Ordliste Følgende terminologi anvendes i denne vejledning: 02.18: SKI Rammeaftale Iterativ model: De kategorier af udviklingsmodeller, der kort er beskrevet under punkt 1.4 ovenfor. K-kontrakt: Samlet betegnelse for de tidligere og nuværende statslige standardkontrakter for systemanskaffelse, der hver især betegnes K-33, K-17, K-18, K01 og K02. LAB: Betyder Leveringsaftalebilag. Som nærmere beskrevet i den generelle vejledning er der til hver af de 12 Leveringsaftaler udfærdiget skabeloner, der kan anvendes som udgangspunkt ved udfærdigelse af bilag til den pågældende Leveringsaftale. Merkantil option: Som beskrevet i den generelle vejledning til er Leveringsaftalerne efter prismodellerne»maksimal pris«og»fast pris«udfærdiget med mulighed for anvendelse af Merkantile Optioner i forbindelse med Mini-Udbud. Modenhed: På baggrund af en internationalt anerkendt model (CMMI) har it-og Telestyrelsen udfærdiget en model for beskrivelse af parternes»modenhed«. Ved Leveringsaftaler indgået under benyttes modellen i LAB 08 og LAB 11. Vandfaldsmodel: Den udviklingsmodel, der er kort beskrevet under punkt 1.1 ovenfor.

8 8 Vejledning Iterative forløb til Grundlæggende forhold ved valg af iterativ model

9 Vejledning Iterative forløb til Udformning og brug af Leveringsaftale for et iterativt projekt forudsætter indsigt i centrale elementer ved det iterative projekt. Ved udformning af Leveringsaftale for iterative projektforløb er det afgørende, at alle interessenter er informeret om følgende centrale elementer; hvorfor brug af en iterativ model vælges i den konkrete sag i stedet for Vandfaldsmodellen, de centrale led i Kundens Business Case, projektets rammer/constraints, hvilke ydelser, der købes fra Leverandøren, hvad Kundens bidrag er, behovet for afstemning af forventninger, hovedpunkterne i Leverandørens ansvar, og håndtering ved eventuel løbende levering af delleverancer. De anførte elementer kommenteres nedenfor under hvert sit selvstændige punkt. 2.1 Baggrund for valg af iterativ model En iterativ projektmodel bør kun anvendes på baggrund af et bevidst valg. Kunden bør gøre sig klar, hvorfor modellen vælges, og Vandfaldsmodellen således fravælges. Baggrunden for valget har betydning for Leveringsaftalens udformning. Hvis Kunden i en konkret sag ikke ved, hvorfor der vælges en iterativ model, bør Vandfaldsmodellen muligvis anvendes i stedet. Ofte nævnte grunde til valg af en iterativ model er: i. Ønske om hurtig idriftsættelse ii. Væsentlige elementer af læring og innovation i projektet iii. Væsentlige elementer af forretningsanalyse i projektet iv. Væsentlige elementer af forandringsprojekt v. ønske om fleksibilitet og mulighed for hurtig justering af engagement vi. Projektet udføres i et dynamisk miljø med skiftende forhold vii. Der er større sikkerhed for projektøkonomi end ved Vandfaldsmodellen Tilsvarende er ofte nævnte grunde til fravalg af Vandfaldsmodellen: i. Der er ikke tid til en lang proces med udfærdigelse af en detaljeret kravspecifikation inden indgåelse af kontrakt ii. ønske om at benytte samarbejdet med Levrandøren til afdækning af behov og teknologiske muligheder iii. ønske om at Kundens projektdeltagere opnår viden ved aktiv deltagelse i projektet iv. ønske om at brugerne inddrages aktivt i udformning af løsningen v. Fravalg af ressourceforbrug til konstant»mapping«tilbage mod en kravspecifikation vi. Væsentlige elementer af forandringsprojekt vii. ønske om fleksibilitet og mulighed for hurtig justering af engagement viii. Projektet udføres i et dynamisk miljø med skiftende forhold ix. Vandfaldsmodellen indebærer i den konkrete sag for stor risiko Kunden bør i sin Business Case konkret angive baggrunden for valg af iterativ model og fravalg af Vandfaldsmodellen. Kontrakten skal afspejle dette valg, jf. nærmere herom nedenfor under punkt 2.6 (afstemning af forventninger). 2.2 Kundens Business Case Brug af Business Case Ved anskaffelser i staten fastlægger Finansministeriets»Cirkulære om udarbejdelse af Business Case for digitaliseringsprojekter«en pligt for den anskaffende myndighed til udformning af Business Case, hvis de samlede budgetterede udgifter til anskaffelse og udvikling, herunder internt ressourceforbrug, udgør 10 millioner kroner eller derover. Uanset om myndigheden i den konkrete sag er eller ikke er underlagt pligt til udformning af en Business Case, er det ved iterative projekter hensigtsmæssigt at udforme en grundlæggende Business Case, og Finansministeriets model er et glimrende udgangspunkt for en Business Case. Leveringsaftalerne i Rammeaftale er udformet således, at Kundens Business Case eller væsentlige dele derfra kan indgå i LAB 03 (Leverancebeskrivelse). Det er især hensigtsmæssigt ved iterative projekter, da den mindre detaljeringsgrad i kravspecifikationen giver behov for supplerende styringsparametre. Ved at lade LAB 03 indeholde de centrale led i Kundens forretningsmæssige grundlag for projektets iværksættelse, gives et mere solidt grundlag for prioriteringer og valg i forbindelse med projektets iterationer. Herunder bør Kundens Business Case angive baggrunden for valg af en iterativ model i stedet for en Vandfaldsmodel, og de forventede fordele ved dette valg bør angives Udgifter til projekt Ved indgåelse af traditionelle it-kontrakter baseret på Vandfaldsmodellen fokuseres gerne på Kundens udgifter til aflønning af Leverandøren i den konkrete kontrakt.

10 10 Vejledning Iterative forløb til Kunden er ofte mindre opmærksom på de interne og eksterne udgifter, der allerede er afholdt inden Leveringsaftalens indgåelse. Ved afvikling af iterative projekter anvendes som nævnt en mindre detaljeret kravspecifikation, jf. punkt 5.4 nedenfor vedrørende LAB 03. En række aktiviteter og analyser flyttes rent tidsmæssigt til afholdelse efter Leveringsaftalens indgåelse i stedet for inden Leveringsaftalens indgåelse. Det kan f.eks. være forretningsanalyse, mere detaljeret afdækning af behov, konkretisering af løsningsmuligheder og udfærdigelse af detaljerede krav. Disse forhold skal interessenterne være bevidste om ved udfærdigelse af Business Case samt i øvrigt, når projektøkonomi og prismodel vurderes for et iterativt projekt Tidspunkt for idriftsættelse Alle 9 projektaftaler i Rammeaftale er udfærdiget ud fra den præmis, at Leverandøren har ansvaret for fremdrift i projektet, samt at der altid aftales mindst én bindende og bodspålagt milepæl. Hvor baggrunden for valg af et iterativt forløb er skrappe tidsmæssige krav, der ikke giver mulighed for et langvarigt forløb med udfærdigelse af en detaljeret kravspecifikation inden Leveringsaftalens indgåelse, skal Kundens Business Case, LAB 03 og Leveringsaftalen i øvrigt afspejle denne prioritering af tidspunkt for rettidig færdiggørelse forud for konkret funktionelt indhold i den etablerede løsning Kreativt samarbejde Ved Vandfaldsprojekter er det centrale element realiseringen af en detaljeret kravspecifikation, der er udfærdiget inden Leveringsaftalens indgåelse. Fokus i projektet og især fokus hos Kundens projektdeltagere forankres således i en historisk beskrivelse af Kundens forretningsprocesser og forretningsmæssige behov. Et centralt led i de iterative forløb er et tæt samarbejde mellem Kundens og Leverandørens projektressourcer herunder Kundens deltagelse i projektet med forretningsmæssige ressourcer. Kunden deltager således løbende i mange projektbeslutninger, der forankres i Kundens aktuelle forretningsmæssige situation, og de løbende beslutninger fra Kundens projektdeltagere er afgørende for Kundens forretningsmæssige udbytte af projektet. Hvis valget af en iterativ model delvis skyldes ønsket om at udnytte eventuelle muligheder for ekstra forretningsmæssige fordele ved et kreativt samarbejde, skal Kundens Business Case, afregningsmodel og Leveringsaftalen afspejle dette element. 2.3 Projektets rammer/»constraints«selvom et iterativt projekt ikke udføres i henhold til de samme stramme regler og detaljeret kravspecifikation som et Vandfaldsprojekt, er det ikke ensbetydende med total mangel på rammer for det iterative projekt. For hvert projekt fastlægges en række spilleregler for projektet og mindstekrav til det endelige resultat. De grundlæggende rammer/»constraints«fastlægges ved Kundens Business Case og bør fremgå af Leverancebeskrivelsen (LAB 03) set i sammenhæng med LAB 08s beskrivelse af projektmodellen. Ud over tidsmæssige, teknologiske, procesrelaterede og forretningsmæssige rammer, kan der også være aftalt økonomiske rammer. Kunden skal dog være opmærksom på, at valg af en iterativ model kun giver ringe mening, hvis Kunden på forhånd ønsker at fastholde relationen tid-pris-resultat på samme måde som ved brug af K-kontrakterne og Vandfaldsmodellen. Ved brug af en iterativ model foreligger der ikke en detaljeret kravspecifikation, og resultatet defineres nærmere undervejs. Hvis Kunden ønsker sikre rammer omkring tid og økonomi, anvendes Leveringsaftalen med afregningsmodellen»forbrugsafregning med maksimal pris«, jf. punkt 4 nedenfor. Det giver sikkerhed i forhold til tid og pris, men til gengæld må Kunden være fleksibel i sit ambitionsniveau vedrørende den funktionalitet, der kan etableres i den endelige løsning. Den løbende prioritering og omprioritering af ressourcer samt løbende kontrol og justering af ambitionsniveau med hensyn til løsningen bliver således mere central, når der aftales en maksimal pris. 2.4 Hvilke ydelser leveres i et iterativt projekt De klassiske it-kontrakter (K-33, K-17, K-18, K01 og K02) er udformet til projekter efter Vandfaldsmodellen. Den centrale ydelse fra Leverandøren er et it-system, der lever op til kravspecifikationens (detaljerede) krav. Ydelsen fastlægges ved Leveringsaftalens beskrivelse af resultatet. Der foreligger en mangel, hvis resultatet ikke opfylder kravspecifikationen. Kontrakten for et iterativt projekt indeholder også en kravspecifikation med krav til det færdige system. Ved Leveringsaftaler under Rammeaftale angives den i LAB 03 (Leverancebeskrivelsen). Denne kravspecifikation er ved iterative projekter udformet mere overordnet, da brug af en detaljeret kravspecifikation næsten altid vil stride mod baggrunden for valg af en iterativ projektmodel i stedet for Vandfaldsmodellen. Kravspecifikationen har således mere karakter af en behovsopgørelse med beskrivelse af de forretningspro-

11 Vejledning Iterative forløb til cesser, der skal understøttes, og de forretningsmæssige mål, der ønskes opnået. Den centrale ydelse er andet og mere end blot levering af et system. Leverandøren engageres som specialist i en vis teknologi og anvendelse af en bestemt projektmetode. Ansvar for rådgivning og projektledelse får dermed en mere central rolle end ved Vandfaldsprojekter. Ud over kravspecifikationens krav til den endelige løsning, kan Kunden med fordel lade Leveringsaftalen, herunder især LAB 03, beskrive Leverandørens ydelser nøje på følgende punkter: i. Projektledelse ii. Metodekendskab iii. Udviklingskompetence iv. Rådgivning om teknologi og anvendt metode v. Styring af ressourceforbrug vi. Koordinering af aktiviteter vii. Sikring af overblik over arkitektur og sammenhænge Beskrivelsen afgrænser centrale led i Leverandørens ansvar for at understøtte realisering af Kundens business case. Kundens krav vedrørende de anførte ydelser skal fremgå af LAB 03, jf. yderligere herom under pkt. 5.4 nedenfor. Kravspecifikationens udformning på dette punkt er afgørende. Både Kunden og Leverandøren skal være opmærksomme på, at ydelsernes indhold ved det iterative projekt afviger fra Leverandørens ydelser ved et Vandfaldsprojekt. Det er Leveringsaftalens indhold, der sikrer, at (i) ydelsen er beskrevet, (ii) Leverandøren er sit ansvar for levering bevidst, og (iii) at Kunden kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, hvis der ikke leveres en mangelfri ydelse på de pågældende punkter. 2.5 Kundens bidrag Kernen i det iterative projekt er et aktivt samarbejde mellem Kundens og Leverandørens projektdeltagere. Hvis Kunden ikke deltager aktivt, giver valg af en iterativ model kun ringe mening, og Leverandøren vil få vanskeligt ved at opfylde Leveringsaftalen. Ved kontrakter om iterative forløb er det således en udfordring for især Leverandøren at præcisere og kontinuerligt følge op på Kundens ydelser i projektet. Et led i Leverandørens ansvar for projektledelse og rådgivning er at styre et eller flere teams i et projektforløb, hvor Kundens projektdeltagere indgår som en væsentlig bestanddel. Leverandøren skal løbende følge aktivt op på Kundens bidrag til projektet og løbende påtale eventuelle problemer eller mangler ved Kundens bidrag. Ret og pligt for Leverandøren til at styre Kundens ressourcer og påtale mangler er en væsentlig del af det iterative projektforløb og Leveringsaftalens mekanismer, jf. herved nedenfor under punkt 5.10 (ad LAB 10 Samarbejdsorganisation). I begge parters interesse bør Kontrakten indeholde en mere indgående præsentation af Kundens projektressour-

12 12 Vejledning Iterative forløb til cer end ved kontrakter efter Vandfaldsmodellen. I Leveringsaftalerne under Rammeaftale angives dette især i LAB 11 (Kundens deltagelse og Modenhed), men andre Leveringsaftalebilag er også væsentlige på dette punkt. Beskrivelsen af Kundens deltagelse vil også fremgå af den i LAB 08 beskrevne projektmodel samt af Samarbejdsorganisationen anført i LAB 12. Af hensyn til Kunden selv, bør Kundens Modenhed og de faglige forudsætninger hos Kundens projektdeltagere beskrives i Kontrakten. Der skal især gives et ærligt billede af Kundens eventuelle manglende erfaring med: (i) anvendelse af iterative forløb, (ii) den anvendte projektmodel, (iii) det pågældende forretningsområde og (iv) den anvendte teknologi. Endvidere bør der for alle projektdeltagere hos Kunden, der skal indgå i projektets team(s), angives et CV, der som minimum belyser deltagerens beslutningskompetence, uddannelse samt erfaring med: (i) det pågældende forretningsområde, (ii) it-projekter i almindelighed og (iii) iterative forløb. manglende kompetencer. Leverandøren får bedre mulighed for planlægning og udførelse af projektet ved en ærlig og fyldestgørende beskrivelse fra Kundens side. Samtidig indebærer ærlighed på dette punkt, at Leverandøren ikke vil kunne påberåbe sig misligholdelse fra Kunden som følge af lav grad af Modenhed, manglende erfaring eller manglende kompetencer hos Kundens projektdeltagere. 2.6 Afstemning af forventninger Især på kundesiden er der ofte mange af projektets centrale interessenter, der ikke har erfaring med iterative projekter, og de kan være mentalt fastlåst i de velkendte principper fra K- kontrakterne og Vandfaldsprojekter. Ved kontrakter om iterative forløb er der derfor en ekstra risiko for divergens i forventninger til projektets indhold og forløb samt til Leverandørens ydelser og ansvar. Der bør derfor gøres en ekstra indsats for at sikre afstemning af forventninger mellem parterne. Afstemning af forventninger kan delvis sikres ved omhyggelig udfærdigelse af Leverancebeskrivelsen i LAB 03 (kravspecifikation og løsningsbeskrivelse), men de øvrige bilag skal også benyttes aktivt. Især LAB 08 (Leverandørens kvalitet og leveringssikkerhed) og LAB 11 (Kundens deltagelse og Modenhed) er vigtige led i afstemning af forventninger. Kontraktens angivelser af Kundens deltagelse, og herunder især angivelser i LAB 11, er afgørende i forhold til Leverandørens mulighed for levering af de aftalte ydelser til det aftalte tidspunkt, herunder især eventuel beskrivelse af Kundens manglende Modenhed, manglende erfaring eller Følgende led kan således bruges aktivt til forventningsafstemning: i. Angive uddrag fra Business Case i LAB 03 ii. Angive baggrunden for valg af den konkrete iterative model i LAB 03

13 Vejledning Iterative forløb til iii. Beskrivelse af projektmodel angivet i LAB 08 iv. Angivelse af projektdeltagernes CV i henholdsvis LAB 08 og LAB 11 v. Modenhedsmodellen i LAB 08 og LAB 11 vi. Angivelse af overslag eller maksimal pris i LAB 12 I forbindelse med brug af Modenhedsmodellen (LAB 08 og LAB 11) kan Kunden eventuelt vælge at supplere med yderligere spørgsmål og svar til sikring af forventningsafstemning, eller Kunden kan udvælge visse spørgsmål til mere indgående uddybning. Ved direkte tildeling kan den anførte uddybning ikke foretages ved hjælp af Modenhedsmodellen i LAB 08, der i den situation er besvaret endeligt ved Leverandørens tilbud til SKI. Ved direkte tildeling skal anvendes den version af Modenhed, der indgår i kontrakten mellem Leverandøren og SKI, som Kunden kan finde på 2.7 Leverandørens ansvar Hvor kravspecifikationen og resultatansvaret er det altafgørende element ved K-kontrakterne og Vandfaldsmodellen, skal kontrakter om iterative projekter i højere grad fokusere på styring af en proces. Kontrakten præciserer Leverandørens ydelser, og hvis processen kører galt, er det afgørende ikke resultatansvaret, men det er derimod Leverandørens ansvar som rådgiver og projektleder. Ved eventuelle sanktioner overfor Leverandøren er et resultatansvar ofte lettere at gøre gældende. Det er mere»sort/hvidt«ved et resultatansvar. Enten er det detaljere- de krav opfyldt eller også er det ikke opfyldt. Det er mere vanskeligt med et rådgiveransvar, da dokumentation for misligholdelse ofte vil bero på et fagligt skøn. Kontraktens værdi for Kunden ved en eventuel tvist afhænger derfor af en tydelig beskrivelse i forhold til indholdet af ydelserne rådgivning og projektledelse, jf. kommentarerne nedenfor under punkt 5.4 (ad LAB 03 Leverancebeskrivelse). 2.8 Løbende idriftsætning af delleverancer Mange iterative forløb er baseret på løbende levering af komponenter, delsystemer og andre enheder, der tages umiddelbart i drift med korte mellemrum, mens samarbejdet om udvikling under Leveringsaftalen fortsat pågår. Der kan f.eks. forekomme en løbende idriftsætning hver 2. eller 3. uge i store dele af projektet. Hvis der sker en løbende idriftsætning, skal konsekvensen af en sådan idriftsætning reguleres i Leveringsaftalen. Det skal herunder fremgå, hvordan afprøvning, overdragelse til drift, idriftsætning, vedligeholdelse, support, forvaltning og opfyldelse af garantiforpligtelser håndteres i forhold til sådanne dele, som Kunden allerede overtager til drift længe inden projektet er afsluttet. I den forbindelse skal det fremgå, hvorvidt der er behov for leverancer fra Kunden selv eller tredjemand under en separat aftale som følge af en sådan idriftsættelse. Se endvidere under punkterne 5.2 (LAB 01 tidsplan), 5.14 (LAB 14 prøver) og 5.16 (LAB 16 overdragelse).

14 14 Vejledning Iterative forløb til Direkte tildeling eller mini-udbud

15 Vejledning Iterative forløb til Der er ingen væsentlige forhold, hvor valget mellem direkte tildeling og afholdelse af Mini-Udbud adskiller sig fra arbejdet ved Vandfaldsprojekter. Følgende forhold forudsætter hver især afholdelse af et Mini-Udbud: Justering af priser / Fornyet konkurrence på pris Brug af merkantile optioner, jf. LAB 12 Anvendelse af incitamenter, jf. LAB 13 Skærpelse af Leverandørens angivelse af niveau for "Modenhed" Overtagelse af personale Fastsættelse af mere end én bodspålagt milepæl Fastsættelse af bod relateret til servicemål Leveringsaftaler efter fast pris eller maksimal pris Ved angivelse af kriteriernes vægtning i forbindelse med Mini-Udbud skal Kunden være opmærksom på vigtigheden af kriteriet»kvalitet og leveringssikkerhed«. Ved iterative projekter bør dette kriterium som regel vægtes højere end ved tilsvarende projekter efter Vandfaldsmodellen. 4 De tre afregningsmodeller Som udgangspunkt egner afregningsmodellerne»forbrugsafregning«og»forbrugsafregning med maksimal pris«sig bedre til iterative forløb end afregningsmodellen»fast pris«. Det skyldes de dynamiske og iterative aspekter ved projektet. Ved iterative projekter inddrages Kunden aktivt i projektet og har dermed løbende en indflydelse på projektets ambitionsniveau, hvorfor det kan være relevant, at give Kunden et medansvar for projektøkonomien. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at iterative projekter efter omstændighederne kan egne sig bedre til sikring af ambitionen om kontrol med projektøkonomien. Ved iterative forløb er der mindre ressourceforbrug til ændringshåndtering, hvilket gør det lettere at holde den aftalte økonomi. Den iterative projektmodel tillader samtidig en grad af fleksibilitet vedrørende løsningens endelige omfang, hvilket gør det lettere at tilpasse ressourceforbrug undervejs, så projektets økonomi ikke skrider for hverken Leverandøren eller Kunden. Ved brug af de 9 projektaftaler fra Rammeaftale gør indholdet af Leveringsaftalerne det endvidere hensigtsmæssigt at fravælge Leveringsaftalerne efter afregningsmodellen»fast pris«. Leveringsaftalerne med henholdsvis»forbrugsafregning«og»forbrugsafregning med maksimal pris«indeholder således en række ekstra bestemmelser, der ikke er anført i Leveringsaftalerne med»fast pris«. Det er bestemmelser som relaterer sig til forhold som f.eks. udtræden med kort varsel opfølgning på projektøkonomi Leverandørens rådgivning Leverandørens ansvar for projektledelse Kundens ret til at øge sine egne bidrag betydning af Kundens Business Case løbende prioritering efter Kundens forretningsmæssige mål Kundens ret til omprioritering. De bestemmelser har en særlig relevans ved iterative projekter. Ved Leveringsaftalerne med henholdsvis»forbrugsafregning«og»forbrugsafregning med maksimal pris«har Kunden endvidere mulighed for at bringe samarbejdet til ophør med kort varsel, hvilket kan være relevant, hvis Kunden ønsker at afbryde samarbejdet, selvom der ikke foreligger en egentlig misligholdelse fra Leverandørens side. I iterative projekter er et godt samarbejdsklima og tillid til Leverandøren ofte afgørende, hvorfor denne adgang til ophør med kort varsel er et vigtigt værktøj for Kunden. Den indebærer en reduktion af Kundens projektrisiko. Et centralt forhold er endvidere, at Leveringsaftalerne efter»fast pris«ikke angiver en regulering for tidsregistrering og rapportering af Leverandørens tidsforbrug. Den grundlæggende metodik i aftalerne om»fast pris«er relationen»fast tid fast pris - fast resultat«, hvilket ikke egner sig til det dynamiske samarbejde ved en iterativ model. Ønsker Kunden større sikkerhed for økonomien i projektet, bør Kunden anvende prismodellen»forbrugsafregning med maksimal pris«og i sine budgetter for ekstern bistand indregne, at den maksimale pris bliver nået. Se endvidere kommentaren nedenfor under punkt 5 om adgang til redigering i Leveringsaftalebilag.

16 16 Vejledning Iterative forløb til Arbejdet med leveringsaftalens bilag

17 Vejledning Iterative forløb til Ved udfærdigelse af Leveringsaftalen gælder samme principper som ved Vandfaldsprojekter. Det er således ikke tilladt at ændre i selve Leveringsaftalen. Al individuel beskrivelse af konkrete forhold foretages i de tilhørende Leveringsaftalebilag, og arbejdet med bilag må ikke indebære en ændring af Leveringsaftalens juridiske regulering. Eneste mulighed for at ændre den juridiske regulering er ved brug af merkantile optioner i forbindelse med et Mini-Udbud, jf. kommentarerne nedenfor under 5.12 (ad LAB 12). Kundens adgang til tilpasning og justering af bilag i den konkrete sag er nøje beskrevet i det enkelte modelbilags vejledende tekst. Hvis Kunden ikke følger de dér fastsatte anvisninger, kan det efter omstændighederne indebære en overtrædelse af udbudsreglerne. Den vejledende tekst for det enkelte modelbilag er ikke ens på tværs af de 12 Leveringsaftaler. Den vejledende tekst giver således større fleksibilitet i arbejdet med Leveringsaftalebilag ved aftaler med afregningsmodellen»forbrugsafregning«end ved afregningsmodellen»fast pris«. Der er endvidere større grad af fleksibilitet ved de mere simple projektaftaler (13.1.1, og ), end der er ved de mere komplekse systemanskaffelser (13.3.1, og ). Den største grad af fleksibilitet i udformning af bilag til en projektaftale opnås således ved brug af Leveringsaftale Der henvises i øvrigt til den generelle vejledning, der er angivet et link til under punkt 1 ovenfor. Nedenfor gennemgås i forhold til hvert Leveringsaftalebilag de særlige hensyn Kunden skal være opmærksom på ved iterative projekter, hvor Rammeaftale anvendes. 5.1 LAB 00 Definitioner Dette bilag indgår altid uændret i enhver Leveringsaftale. 5.2 LAB 01 Tidsplan Projektets kendte milepæle skal angives i LAB 01. Hvis der er fastlagt bestemte faser, bør estimeret tidspunkt for start og slutning af sådanne faser angives. LAB 01 kan bl.a. anvendes til planlægning af projektforløb samt koordinering af bidrag fra henholdsvis Leverandøren, det fælles projektteam, Kunden og tredjemand. Denne koordinering er særligt aktuel, hvor projektet resulterer i løbende delleverancer med kort mellemrum, jf. punkt 2.8 ovenfor. I den forbindelse skal man være særligt opmærksom på sammenhæng mellem henholdsvis LAB 01, LAB 08 (Metoder), LAB 11 (Kundens bidrag), LAB 14 (prøver) og LAB 16 (overdragelse). Alle 9 projektaftaler forudsætter, at der gennemføres mindst én overtagelsesprøve, samt at tidsplanen angiver mindst én bodspålagt milepæl for bestået overtagelsesprøve, idet supplerende bodspålagte frister kan kun indføres i forbindelse med afholdelse af et Mini-Udbud. Det gælder også ved iterative projekter. Ved iterative projekter kan der være særlig grund til præcisering af indholdet i den bodspålagte milepæl. Ud fra sammenhængen med LAB 03 (Leverancebeskrivelse) og LAB 14 skal det så tydeligt som muligt kunne konstateres, hvorvidt den aftalte milepæl er opfyldt. Ved både LAB 01, LAB 08 (beskrivelse af valgt model), LAB 10 (projektorganisation) og LAB 11 (Kundens bidrag) skal Kunden være opmærksom på de ressourcer hos Kunden, der skal være til rådighed for projektet. For at få det fulde udbytte ved et iterativt projekt, skal Kundens personale inddrages aktivt i projektet. Det gælder også brugere og forretningspersoner, der er travlt beskæftiget med deres daglige arbejde for Kunden. Forankring af engagement,»magt«og beslutningskompetence i projektteam er afgørende ved iterative projekter. Det forudsætter at de rette personer hos Kunden trækkes ud fra deres daglige arbejde. Følgende dilemma kræver opmærksomhed ved Leveringsaftalens udfærdigelse, for at undgå konflikter i projektet: Leveringsaftalens opfyldelse har et behov for at Kundens ressourcer er til rådighed for projektet, mens Kunden samtidig har behov for samme personer til afvikling af Kundens øvrige aktiviteter. Det anførte dilemma håndteres især ved LAB 01, LAB 08, LAB 10 og LAB 11. Det anførte dilemma gælder især i forhold til de af Kundens ressourcer, der ikke er fast tilknyttet et projektteam på fuld tid. Hvor det er muligt, bør LAB 01 angive de tidsrum, indenfor hvilke sådanne personer skal stå til rådighed for projektet. Hvor dette ikke kan angives ved Leveringsaftalens indgåelse, bør bilaget angive procedurer for fastlæggelse af tidsplaner undervejs i projektet og tidsfrister for advisering af Kundens ressourcer, før de skal stå til rådighed. 5.3 LAB 02 Kundens IT-miljø Der er ingen væsentlige forhold, hvor arbejdet med dette bilag adskiller sig fra arbejdet ved Vandfaldsprojekter. Hvis baggrunden for valg af en iterativ model er, at projektet vedrører et dynamisk og omskifteligt miljø hos Kunden, bør dette forhold angives i LAB 02, og det bør beskrives, hvorledes Leverandøren løbende orienteres om ændringer i Kundens it-miljø. Der skal ud fra aftalen en-

18 18 Vejledning Iterative forløb til tydigt kunne fastlægges, hvilken konfiguration Parterne anvender til validering af de enkelte iterationer, samt hvorledes konfigurationen eventuelt justeres undervejs. Angives sådanne procedurebeskrivelser i LAB 02, skal der foretages en afstemning mellem henholdsvis LAB 02 og de øvrige procedurer angivet i LAB 08 LAB LAB 03 Leverancebeskrivelse Ovenstående punkter indeholder generelle og konkrete problemstillinger samt anbefalinger, der er centrale ved arbejdet med LAB 03. De pågældende 4 afsnit bør læses som en del af dette punkt 5.4. Set i forhold til Vandfaldsprojekter vil Kundens kravspecifikation ved iterative projekter indeholde en mere overordnet beskrivelse af det system, projektet skal føre til etablering af, idet der fokuseres på beskrivelse af behov, forretningsmæssige mål og understøttelse af forretningsprocesser samt en begrænset mængde absolutte mindstekrav til det endelige system. Kundens mere konkrete krav til systemet kan endvidere evt. gradueres efter prioriteringer som f.eks.»need to have«,»nice to have«og»only if time permits«. Ved iterative forløb giver en lang, konkret og meget detaljeret kravspecifikation kun sjældent mening. I situationer, hvor Kunden alligevel har udfærdiget en retvisende og detaljeret kravspecifikation, kan det ofte være mere relevant at anvende Vandfaldsmodellen. Ud over beskrivelsen af mindstekrav til systemet, skal kravspecifikationen indeholde en nærmere beskrivelse af krav til Leverandørens projektledelse og rådgivning af Kunden, jf. ovenfor punkt 2.4 (hvilke ydelser leveres i et iterativt projekt). Følgende er eksempler på angivelse af sådanne elementer: Lab03-NF-1: Rådgivning: Det er en del af Leverandørens opgaver ved Leveringsaftalens opfyldelse løbende at rådgive Kunden om anvendelse af den i LAB 08 og LAB 10 beskrevne projektmetode. Lab03-NF-2: Projektledelse: Det er en del af Leverandørens opgaver ved Leveringsaftalens opfyldelse at varetage projektledelse, jf. Leveringsaftalens punkt 4. Leverandøren skal herunder sørge for den indbyrdes koordinering af alle projektaktiviteter, samt sikre sig, at der ikke træffes beslutninger, der er indbyrdes uforenelige eller vil hindre kontraktmæssig opfyldelse af Leveringsaftalen. Lab03-NF-3: Ressourceforbrug: Det er en del af Leverandørens opgaver ved Leveringsaftalens opfyldelse at varetage styring af eget ressourceforbrug ved Leveringsaftalens opfyldelse. Medmindre andet aftales, skal projektets styring indrettes således, at projektet kan gennemføres, uden at budgettet for den samlede projektøkonomi overskrides. Kan Leverandøren forudse risiko for overskridelse, skal Leverandøren i overensstemmelse med den anvendte projektmetode anbefale en

19 Vejledning Iterative forløb til ændret prioritering af opgaver, så der fortsat kan etableres en løsning indenfor den afsatte økonomi og med overholdelse af de aftalte constraints. Lab03-NF-4: Projektjustering: Rådgivning, projektledelse og styring af ressourceforbrug skal varetages således, at: (i) de aftalte milepæle (jf. LAB 01) kan overholdes (ii) der etableres et sammenhængende System, som overholder de i Leveringsaftalen beskrevne mindstekrav (iii) de i Leveringsaftalen anførte ressourcer er tilstrækkelige til etablering af Systemet. Konstaterer Leverandøren risiko for, at en aftalt milepæl ikke kan overholdes, eller eventuelt kun vil kunne overholdes ved tilføjelse af yderligere ressourcer, skal Leverandøren, som led i overholdelse af Lab03-NF1-3, straks gøre Kunden opmærksom herpå, idet Leverandøren samtidig skal foreslå korrigerende tiltag. Korrigerende tiltag kan f.eks. være: (i) en ændret prioritering i det løbende arbejde med product backlock (ii) ændring i udvælgelse af opgaver til Sprint Backlog (iii) ændring i udvælgelsen af opgaver til konkrete Sprints. (eksemplet er relateret til en SCRUM baseret model). LAB 03 kan eventuelt suppleres med underbilag, der uddyber enkelte led i bilaget. Ved en vedligeholdelsesaftale eller et projekt, hvor der anvendes en SCRUM baseret model, kunne det f.eks. være relevant at lade product backlog ved Leveringsaftalens indgåelse indgå som et underbilag til Leveringsaftalen. Den pågældende product backlog indgår dermed som dokumentation for status quo ved Leveringsaftalens indgåelse. 5.5 LAB 04 Dokumentation Der er ingen væsentlige forhold, hvor arbejdet med dette bilag adskiller sig fra arbejdet ved Vandfaldsprojekter. Dog kan der være områder, hvor de mere detaljerede krav til udfærdigelse af krav til brugerdokumentation samt dokumentation af løsningen fastlægges ved iterationer under projektet. I forhold til projektdokumentation er det ikke afgørende, i hvilket Leveringsaftalebilag de enkelte krav og beskrivelser anføres. Elementer som krav til rapportering af fremdrift i projektet og eventuel udfærdigelse af risikolog kan efter Kundens skøn fremgå af enten LAB 01 (tidsplan), LAB 03 (Leverancebeskrivelse), LAB 04, LAB 08 (modeller og metoder) eller LAB 10 (Samarbejdsorganisation). 5.6 LAB 05 Fællesbetingelser for Kundens leverandører Dette bilag indgår altid uændret i enhver Leveringsaftale. Eventuelle behov for supplering håndteres i LAB LAB 06 Servicemål Der er ingen væsentlige forhold, hvor arbejdet med dette bilag adskiller sig fra arbejdet ved Vandfaldsprojekter. Dog

20 20 Vejledning Iterative forløb til kan der være områder, hvor de mere detaljerede krav til servicemål fastlægges ved iterationer under projektet. 5.8 LAB 08 Leverandørens angivelse af Kvalitets- og Leveringssikkerhed Bilaget angiver centrale elementer til forståelse af projektet, jf. herved punkt 2.6 ovenfor. Ud over en beskrivelse af Leverandørens Modenhed, bør bilaget beskrive: (i) den anvendte projektmodel med tilhørende metoder for projektledelse, udvikling og kvalitetssikring samt (ii) CV for de centrale af Leverandørens projektdeltagere. Kernen i de iterative forløb er et særlig tæt samarbejde mellem Leverandørens og Kundens projektdeltagere. Omhu med udfærdigelse af LAB 08 (og det tilsvarende LAB 11 med tilsvarende angivelse for Kundens ressourcer), giver et godt grundlag for forberedelse og forståelse af dette samarbejde. Parterne skal være opmærksomme på, at Leverandøren er bundet af det sortiment, der fremgår af Leverandørens kontrakt med SKI. En del af dette sortiment er de metoder og modeller Leverandøren har angivet overfor SKI, og som kan findes på Det er hensigtsmæssigt, at LAB 08 indeholder et underbilag, hvor de metoder og modeller, der skal anvendes ved Leveringsaftalens opfyldelse, konkretiseres. Men Leverandøren kan ikke levere efter en iterativ model, hvis Leverandørens sortiment kun indeholder Vandfaldsmodellen. I forbindelse med afholdelse af Mini-Udbud kan der på visse punkter suppleres set i forhold til Leverandørens oplysninger overfor SKI. F.eks. hvis Kunden ønsker en supplering, tilpasning eller skærpelse af Leverandørens angivelser omkring Modenhed, kan dette foregå ved afholdelse af et»mini-udbud«. Ved direkte tildeling skal anvendes de oplysninger om Modenhed, som Leverandøren angav i sit tilbud til SKI. 5.9 LAB 09 Ændringshåndtering Der er ingen væsentlige forhold, hvor arbejdet med dette bilag adskiller sig fra arbejdet ved Vandfaldsprojekter. Dog skal man være opmærksom på, at iterationer i projektet som udgangspunkt er udtryk for almindelige projektaktiviteter og de udgør ikke en ændring, der skal følge reglerne om ændringshåndtering. Der kan eventuelt være grund til at præcisere dette forhold i LAB 09. Se endvidere kommentarerne nedenfor ad LAB 10. Ved brug af Leveringsaftalerne med afregningsmodellerne»forbrugsafregning«og»forbrugsafregning med maksimalpris«angiver Leveringsaftalerne en række beføjelser for Kunden til at kræve ændringer. Det kan f.eks. være at Kunden øger sine egne bidrag eller kræver en omprioritering af aktiviteter. Kundens anvendelse af disse beføjelser vil sædvanligvis indebære aktivering af ændringshåndtering efter LAB 09 set i forhold til forhold som bodspålagte milepæle, afgivne overslag/estimater eller aftalt maksimal pris LAB 10 Samarbejdsorganisation Det er ofte altafgørende for et iterativt forløb, at»magt«og beslutningskompetence er forankret direkte i projektteamet. Dette forhold skal man være opmærksom på ved udfærdigelse af projektorganisation. Beskrivelserne i LAB 08 af den anvendte projektmodel har således betydning for udformningen af LAB 10. F.eks. kan det hæmme engagement og fremdrift i projektet, hvis en styregruppe skal inddrages i de løbende iterationer. Kontrakten fastlægger projektets rammer/»constraints«, og så længe projektteamet holder sig indenfor de fastlagte rammer/»constraints«, bør en eventuel styregruppe inddrages mindst muligt. Et særligt forhold ved de iterative forløb er betydningen af Kundens aktive medvirken og et tæt samarbejde mellem kunde og leverandør i de enkelte teams. Det indebærer et særligt behov hos Levesrandørens projektleder til at kunne løse konflikter hurtigt og effektivt, eventuelt ved udskiftning af Kundens bemanding. Organisationen bør derfor angive en hurtig eskalationsvej for konflikter i projektteams. Eskalationen kan f.eks. være til projektejere, overordnet projektleder eller et særligt konfliktorgan. Kun undtagelsesvis bør en styregruppe være det umiddelbare eskalationsorgan LAB 11 Kundens deltagelse og Modenhed Ved iterative projekter skal der gøres særlig meget ud af arbejdet med dette Leveringsaftalebilag. Der henvises i det hele til ovenstående punkt 2.5 (Kundens bidrag). I forhold til tidspunkt for Kundens deltagelse henvises til ovenfor under 5.2 (LAB 01 tidsplan) LAB 12 Leveringsvederlag og betalingsplan Der er ingen væsentlige forhold, hvor arbejdet med dette bilag adskiller sig fra arbejdet ved Vandfaldsprojekter. Kunden skal være opmærksom på de fordele, der kan være ved udnyttelse af merkantile optioner i forbindelse med et Mini-Udbud. Ønsker Kunden at anvende disse fordele, kan der være grund til brug af afregningsmodellen»forbrugsafregning med maksimal pris«. Den generelle

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Præsentation Nicolai Dragsted Advokat Mediator Senior Counsel, Bird & Bird nicolai.dragsted@twobirds.com 28 år med it-kontrakter Forfatter IT-kontrakter

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

It-kontrakter iterative forløb

It-kontrakter iterative forløb It-kontrakter iterative forløb v/ Nicolai Dragsted Bender von Haller Dragsted Århus, den 1. april 2009 Indledning 2 Vandfaldsmodellen Adskilte og sekventielt ordnede faser Alle krav fastlægges i detaljer

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012 Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted 30. oktober 2012 Kontaktoplysninger Advokatvirksomheden BvHD www.bvhd.dk Blog: http://www.version2.dk/blogs/nicolai-dragsted

Læs mere

Iterative projekter og kontraktgrundlaget

Iterative projekter og kontraktgrundlaget Iterative projekter og kontraktgrundlaget Claus Sørensen og Michael Lemvig AGENDA Kontraktens rolle generelt og i iterative projekter Vandfaldsmodel contra iterativ model Den generelle holdning til iterative

Læs mere

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Introduktion til K03 Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Agenda 1. Gennemgang af K03 udvalgte emner 2. Særlige leverandørfaldgruber 3. Introduktion til "BBD 2013" (light version af K03)

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5.1 BEREGNINGSMODEL...

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem J.nr.: 460694 HOL/MTG/mw K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 PROJEKTBESTILLING... 3 3 FORMÅL... 4 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 5 5 PRIS... 6 5.1 BEREGNINGSMODEL... 6 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

Dagsprogram for IT Contract Manager It-kontrakten A-Z Del I Torsdag den 19. marts 2015

Dagsprogram for IT Contract Manager It-kontrakten A-Z Del I Torsdag den 19. marts 2015 Dagsprogram for IT Contract Manager It-kontrakten A-Z Del I Torsdag den 19. marts 2015 Modul 1 dag 1 Hovedpunkter Tidspunkt Indregistrering Kaffe og morgenbrød kl. 9 30 10 00 Velkomst Præsentation af kursusforløbet

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS?

IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS? IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS? Mads Nygaard Madsen, advokat og partner, certificeret IT-advokat, certificeret juridisk ekspert i IT-tvister 22. september 2015 DISPOSITION

Læs mere

Rammeaftalebilag 08 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling af levering

Rammeaftalebilag 08 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling af levering Rammeaftalebilag 08 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling af levering Rammeaftale 10.02 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Rammeaftalebilag 08 således

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt CURS (II) udbud Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

UDKAST K03 KONTRAKT. 7. november 2012 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

UDKAST K03 KONTRAKT. 7. november 2012 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE 7. november 2012 UDKAST K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE KONTRAKT om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [.] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

Iterativ og Agil udvikling

Iterativ og Agil udvikling Iterativ og Agil udvikling 1 2 Udfordringer i hverdagen En liste over de udfordringer man står overfor ved implementering af iterativ og agil udvikling. 3 Udfordringer med Iterationer 4 Iterationer, I

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TRANSITIONSPROJEKTET...3

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Dagsprogram for IT Contract Manager Grundmodul Torsdag den 2. februar 2012

Dagsprogram for IT Contract Manager Grundmodul Torsdag den 2. februar 2012 Dagsprogram for IT Contract Manager Grundmodul Torsdag den 2. februar 2012 Modul 1 dag 1 Hovedpunkter Tidspunkt Indregistrering Kaffe og morgenbrød kl. 9 30 10 00 Velkomst Præsentation af kursusforløbet

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Disclaimer: Nærværende dokument er udarbejdet på privat initiativ af advokat Jesper Langemark, Bird&Bird og advokat Claus F. Sørensen, DAHL. Der er tale om en forkortet og forenklet kontrakt i forhold

Læs mere

Dagsprogram for IT Contract Manager Grundlæggende it-kontraktret Torsdag den 2. marts 2017

Dagsprogram for IT Contract Manager Grundlæggende it-kontraktret Torsdag den 2. marts 2017 Grundlæggende it-kontraktret Torsdag den 2. marts 2017 Modul 1 dag 1 Hovedpunkter Tidspunkt Indregistrering Kaffe og morgenbrød kl. 9 30 10 00 Velkomst Præsentation af kursusforløbet Præsentation af ITCM-website

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk Indkøbsjura 2014 IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014 www.toender.dk Agenda Kl. 13:30-14:20 Introduktion til K01, K02 og K03 Hvornår og hvorfor går det galt i it-projekter? Praktiske

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling

Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling Rammekontrakt 06.05 Nærværende præciserede bilag er gældende fra d. 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Vejledning til Serveraftalen

Vejledning til Serveraftalen Vejledning til Serveraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad

Læs mere

10 gode råd. Vælg den rette model. af konsulent Morten Korsaa, DELTA

10 gode råd. Vælg den rette model. af konsulent Morten Korsaa, DELTA 10 gode råd af konsulent Morten Korsaa, DELTA Vælg den rette model SKI rammekontrakten giver mulighed for at bruge to udviklingsmodeller den klassiske og den nye. Dit valg er afgørende for succes. Den

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vejledning til Storageaftalen

Vejledning til Storageaftalen Vejledning til Storageaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Dias 1. Ændringsrisikoen

Dias 1. Ændringsrisikoen Dias 1 Ændringsrisikoen Problemstillingen og begreb To grundlæggende udfordringer ved it-udvikling Vanskelighederne ved at specificere systemet Vanskelighederne ved at afdække brugerbehovene => Kundebehov

Læs mere

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag:

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F.

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Præsentation af K03 Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Sørensen Hvad er en agil metode? Side 2 Agil er ikke en fast defineret

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk 02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen Læs mere på ski.dk Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet

Læs mere

BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN

BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Afklaringsfasen generelt... 4 3. Fremgangsmåde... 4 4. Afklaringsfasen mere detaljeret...5 5. Detaljeret beskrivelse

Læs mere

Passager med grøn tekst vil blive tilrettet / slettet i forbindelse med kontraktindgåelsen. Udkast til K O N T R A K T

Passager med grøn tekst vil blive tilrettet / slettet i forbindelse med kontraktindgåelsen. Udkast til K O N T R A K T Kontraktudkastet skal ikke udfyldes i forbindelse med tilbudsgivningen Udkastet er alene medtaget for, at tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen er bekendt med det kontraktlige rammer for den

Læs mere

Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler

Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler 7. marts 2014 1 Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler Bent Myllerup, agile coach and trainer, agile42 consulting Lars Grelck, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Agilitet i rammeaftaler En innovativ løsning

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Bilag 11. Kundens Deltagelse og Modenhed. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 11. Kundens Deltagelse og Modenhed. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag Kundens Deltagelse og Modenhed Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag Kundens Deltagelse og Modenhed Side /9 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del

Læs mere

IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET

IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET PROGRAM Velkomst Den udbudte ydelse Gennemgang af udbudsmaterialet Opmærksomhedspunkter Afrunding og spørgsmål 2 DEN UDBUDTE YDELSE Udbuddet vedrører en kontrakt

Læs mere

Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem

Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem København 19. maj 2015 Hvorfor skifte IT-system? Forretningsgangene er ineffektive, men er fastlåst i det nuværende ITsystem Organisationens

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

IT-projektlederseminar, Teknologisk Institut, 27. februar 2008

IT-projektlederseminar, Teknologisk Institut, 27. februar 2008 IT-projektlederseminar, Teknologisk Institut, 27. februar 2008 Lau Normann Jørgensen LNJ@kromannreumert.com Tlf.: +45 20 44 21 94 Page 1 9 gode råd 1. Skriv den gode kontrakt, d.v.s. en der bl.a. 2. indeholder

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist Tredjemandsprogrammel i K03 Alice Grünfeld, chefjurist 1 BEC BEC er ejet af en række banker og har derudover en række finansvirksomheder som kunder samt udbyder af flere brancheløsninger Omsætning ca.

Læs mere

Nicolai Dragsted & Mikael Klint Maj 2013

Nicolai Dragsted & Mikael Klint Maj 2013 Nicolai Dragsted & Mikael Klint Maj 2013 It-kontrakter 2012/2013 Undersøgelse af problemstillinger ved it-kontrakter set fra kunde, leverandør og rådgiver perspektiv Nicolai Dragsted & Mikael Klint Maj

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3: Leveringsaftale om løsning af konkret Projekt vedrørende Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Generelle vilkår Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Indhold 0 Indledning/generelle forhold 0.1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service 0.1.1 Simpelt Mini-udbud

Læs mere

BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 9: Samarbejdsorganisation INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 209-378451 (Version 3 af 24. januar 2017) Page 1 of 8 1. Underbilag 3G, case 3 I underbilag

Læs mere

Bilag D Kundens medvirken Leveringsaftale 1 vedr. R8.x

Bilag D Kundens medvirken Leveringsaftale 1 vedr. R8.x Bilag D Kundens medvirken Leveringsaftale 1 vedr. R8.x 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formål og indhold... 3 1.1 Kundens medvirken i forbindelse med Leveranceaftale 1.... 3 1.1.1 Kundens medvirken

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 10 - Ændringshåndtering INDHOLD 1. FORMÅL... 3 2. GENERELT OM EGENTLIGE ÆNDRINGER... 3 3. KUNDENS ÆNDRINGSANMODNING... 3 4. LEVERANDØRENS ÆNDRINGSANMODNING... 4 5. MINDSTEINDHOLD

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nr.: 43 40 58 10 (herefter ATP eller Kunden ) og [LEVERANDØRENS NAVN] [Leverandørens adresse1] [Leverandørens adresse2]

Læs mere

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Kort vejledning fjernes når aftaleteksten er færdig og inden underskrift.

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 13 Vederlag 08.06.2016 Version 1.1 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget udgør i sin helhed mindstekrav, jf. udbudsbetingelsernes

Læs mere