Vejledning Iterative forløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning Iterative forløb"

Transkript

1 Vejledning Iterative forløb Til Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen? Se 9 Side 10 kontaktoplysninger Side 23

2 Forord Dette dokument giver svar på de vigtigste spørgsmål til Rammeaftale i forbindelse med brug af iterative modeller til udvikling og vedligeholdelse. SKI s medlemmer kan hente Rammeaftale med tilhørende standard Leveringsaftaler og skabeloner for Leveringsaftalebilag på Vejledning til brug af iterative modeller ved Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold. Copyright SKI og Bender von Haller Dragsted, marts 2009

3 Indhold 1 Indledning Struktur Vandfaldsmodellen Faseopdelte projekter efter Vandfaldsmodellen Iterative modeller Særligt om vedligeholdelsesaftaler Ordliste 7 2 Grundlæggende forhold ved valg af iterativ model Baggrund for valg af iterativ model Kundens Business Case Brug af Business Case Udgifter til projekt Tidspunkt for idriftsættelse Kreativt samarbejde Projektets rammer/»constraints« Hvilke ydelser leveres i et iterativt projekt Kundens bidrag Afstemning af forventninger Leverandørens ansvar Løbende idriftsætning af delleverancer 13 3 Direkte tildeling eller mini-udbud 14 4 De tre afregningsmodeller 15 5 Arbejdet med leveringsaftalens bilag LAB 00 Definitioner LAB 01 Tidsplan LAB 02 Kundens IT-miljø LAB 03 Leverancebeskrivelse LAB 04 Dokumentation LAB 05 Fællesbetingelser for Kundens leverandører LAB 06 Servicemål LAB 08 Leverandørens angivelse af Kvalitets- og Leveringssikkerhed LAB 09 Ændringshåndtering LAB 10 Samarbejdsorganisation LAB 11 Kundens deltagelse og Modenhed LAB 12 Leveringsvederlag og betalingsplan LAB 13 Incitamenter LAB 14 Prøver LAB 15 Licensbetingelser og standardprogrammelsupport LAB 16 Overdragelse (projektaftale) LAB 17 Overtagelse LAB 18 Overtagelse af medarbejdere 21 6 Afsluttende kommentarer 22 7 Forfatter og kontaktoplysninger 23

4 4 V e j l e d n i n g I t e rativ e forl ø b til Indledning

5 Vejledning Iterative forløb til Denne vejledning er et supplement til de øvrige vejledninger om brug af SKI Rammeaftale 02.18»Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold«. Den generelle vejledning om brug af Rammeaftale findes på SKI.dk under følgende link: Den generelle vejledning præsenterer og forklarer opbygningen af Rammeaftale samt præsenterer brugen af følgende 12 standard Leveringsaftaler, der indgår i Rammeaftale Leveranceform: Projekter Korterevarende Projekter (K01 baseret) Længerevarende Projekter (K02 baseret) Vedligeholdelse Direkte tildeling/ Mini-Udbud Forbrugsafregning Miniudbud Forbrugsafregning med maksimalpris Fast pris De 12 Leveringsaftaler med tilhørende skabeloner for Leveringsaftalebilag kan SKIs medlemmer finde på www. netindkoeb.dk. Vedrørende valg af Leveringsaftale henvises for en god ordens skyld til punkt 4 nedenfor, hvor det som udgangspunkt frarådes at benytte de 4 Leveringsaftaler med afregningsmodellen»fast pris«i forbindelse med iterative forløb. Formålet med denne specialvejledning om iterative forløb er at gøre opmærksom på de særlige forhold, der har betydning for udformning af en Leveringsaftale, hvor en iterativ model anvendes i stedet for den klassiske Vandfaldsmodel. Der er markant forskel på brug af henholdsvis Vandfaldsmodel og de forskellige iterative projektmodeller. Forskellen indebærer en tilsvarende markant forskel i de grundlæggende kontraktlige forhold. Vejledningen vedrører ikke selve beslutningen om brug af Vandfaldsmodel eller en iterativ model. Vejledningens formål er blot at reducere risiko for problemer i de situationer, hvor der allerede er valgt brug af en iterativ model. Leveringsaftalerne i Rammeaftale er bevidst tilpasset, så de kan anvendes med både Vandfaldsmodellen og iterative modeller. Vejledningen er skrevet i forhold til projekter, der i sin helhed følger en iterativ model. Vejledningen vil dog også være til hjælp, når man anvender en hybrid, hvor grundlaget er en tilpasset Vandfaldsmodel med elementer af iterative forløb. 1.1 Struktur Vejledningen har følgende struktur: Punkt 1: Indledning, hvor vejledningens område beskrives. Punkt 2: Beskrivelse af centrale forhold ved iterative projekter, der hver især har væsentlig betydning for Leveringsaftalens udformning. Punkt 3: enkelte kommentarer om brug af direkte tildeling eller Mini-Udbud. Punkt 4: enkelte kommentarer om valg af afregningsmodel Punkt 5: Vejledning til arbejdet med Leveringsaftalebilag i forbindelse med indgåelse af en Leveringsaftale under Rammeaftale Punkt 6: Afsluttende kommentarer. 1.2 Vandfaldsmodellen De statslige standardkontrakter til brug for systemanskaffelser (K-33, K-17, K-18, K01 og K02, samlet benævnt K- kontrakterne) er alle kontraktskabeloner, der forudsætter anvendelse af en projektmodel opbygget efter»vandfaldsmodellen«. Modellen bygger på det princip, at hvert led i anskaffelsesprojektet afsluttes for sig, hvorefter næste led gennemføres: Kravspecifikation udfærdiges kontrakt underskrives afklaringsfase analyse design konstruktion / udvikling test implementering test (op mod kravspecifikationen) yderligere implementering/udrulning Modellen egner sig bedst til kortvarige forløb med velkendt teknologi og velkendte forretningsprocesser, jf. herved de nedenfor under punkt 6 anførte citater. Jo mere komplekst eller langvarigt projektet bliver, samt jo mere ukendt og nyskabende den anvendte teknologi eller berørte forretningsprocesser er, desto større risiko vil der være ved anvendelse af Vandfaldsmodellen. Modellens sårbarhed er de mange ressourcer, der først skal anvendes på udfærdigelse af en præcis, nøjagtig og anvendelig kravspecifikation, hvorefter der igen skal anvendes ressourcer på ændringshåndtering efter kontraktens indgåelse. K-kontrakternes mekanisme er, at krav til tid, pris og ydelse skal overholdes, hvorfor enhver ændring undervejs må estimeres, forhandles, aftales og do-

6 6 Vejledning Iterative forløb til Vandfaldsmodellen Kravspecifikation udfærdiges Iterativ udvikling Et iterativt projekt opdeles i en lang række mindre forløb med hver sin delleverance. Behovsanalysen udføres i selve projektet, og de mulige løsninger udvikles gradvist i små skridt betegnet»iterationer«. Kontrakt underskrives Afklaringsfase Analyse Design Konstruktion / udvikling Behov Analyse & Design Test Planlægning Implementering Implementering Test (op mod kravspefikationen) Foreløbing planlægning Deployment Yderligere implementering/udrulning Implementering Test kumenteres, så der ved afholdelse af overtagelsesprøve er en tydelig kortlægning tilbage til de oprindelige krav. Det arbejde kan lejlighedsvis virke som en byrde, der samtidig kvæler projektets fremdrift og hindrer effektiv udnyttelse af parternes ressourcer. Ved anvendelse af Vandfaldsmodellen får kravspecifikationen afgørende betydning for, hvorledes projektet skal forløbe, og kravspecifikationen bliver det afgørende styrende dokument for aktiviteterne i samtlige faser. Det er ikke tilfældet ved anvendelse af en iterativ model, jf. nedenfor. 1.3 Faseopdelte projekter efter Vandfaldsmodellen I stedet for at levere, afprøve og idriftsætte det nye itsystem samlet er det ofte en fordel, at bryde projektet ned i flere delleverancer, der afprøves og idriftsættes hver for sig. Af K-kontrakterne er det kun K02, der er udformet til brug med faseopdeling. Den originale K02-kontrakt forudsætter udfærdigelse af en samlet kravspecifikation samt anvendelse af en samlet overtagelses- og driftsprøve for hele det nye system, uanset om dette anskaffes ved et faseopdelt projekt. Hvis et faseopdelt projekt skal gennemføres under den oprindelige K02-kontrakt, er det således nødvendigt, at projektmodellen er baseret på Vandfaldsmodellen. Alle 9 projektaftaler i tager højde for brug af faseopdeling med eller uden brug af Vandfaldsmodellen, herunder de modificerede K02 kontrakter, der indgår i (de 3 Leveringsaftaler vedr. længerevarende projekter), jf. de anbefalinger og beskrivelser, der er angivet i resten af denne vejledning. 1.4 Iterative modeller Ved de iterative modeller opdeles projekter i en lang række mindre forløb med hver sin delleverance. De detaljerede analyser af behov og muligheder udføres i selve projektet, og de mulige løsninger udvikles gradvis i små skridt betegnet»iterationer«. Indledningsvis fastlægges i kravspecifikationen de overordnede mål for det samlede projekt, idet det endelige system løbende fastlægges gennem de udførte iterationer. I hver iteration opnås erfaring og ny viden om det itsystem, der skal etableres, idet Kunden løbende inddrages for at sikre et samarbejde omkring definering af løs-

7 Vejledning Iterative forløb til ningen. For den enkelte iteration aftales fra gang til gang enten varigheden (»timebox«), prisen (»moneybox«) eller den funktionalitet, der skal etableres i den pågældende iteration. Der anvendes mange forskellige modeller, så som»prototyping«,»rad«(rapid application development),»evolutionær udvikling«og»adrætte metoder«. De enkelte modeller følger forskellige skabeloner med hver sit katalog af grundlæggende principper. De mest anvendte hører til kategorierne»scrum«,»dsdm«(dynamic System Development Method), XP (Extreem Programming), RUP (Rational Unified Process), og MSF (Microsoft Solution Framework). Mange iterative modeller følger»manifesto for Agile Software development«samt de tilhørende 12 principper»principles behind the Agile Manifesto«. Yderligere oplysninger herom findes på følgende links: agilemanifesto.org/ og principles.html. Hvor kravspecifikationen er det altafgørende dokument ved brug af K02 og Vandfaldsmodellen, skal kontrakter om iterative projekter i højere grad fokusere på styring af en proces. Effektiviteten i valg af iterativ model ligger bl.a. i fraværet af konstant»mapping«tilbage mod en kravspecifikation. Ressourcerne prioriteres i stedet løbende ud fra et fokus på kontinuerlig forandring frem mod et anvendeligt resultat. 1.5 Særligt om vedligeholdelsesaftaler Selvom de iterative modeller som udgangspunkt vedrører udviklingsaktiviteter, er det relevant at overveje brug af iterative modeller i forbindelse med vedligeholdelse af itløsninger. Hvis en Kunde skal anvende en it-løsning over længere tid, er der stort set altid brug for løbende afholdelse af en række mindre og større udviklingsopgaver, hvor løsningen tilpasses: (i) teknologisk udvikling (ii) lovgivningsmæssig udvikling og (iii) Kundens skiftende forretningsmæssige behov Processer med kontinuerlig afvikling af mindre iterative forløb egner sig til samarbejdet mellem kunde og leverandør om vedligeholdelse af en kundespecifik løsning. Vejledningen er som udgangspunkt udformet til brug ved projekter og systemanskaffelser, hvortil Rammeaftale indeholder 9 forskellige Leveringsaftaler. Vejledningens anbefalinger gælder dog også i forhold til eventuelle vedligeholdelsesaftaler, hvor arbejdet med løbende vedligeholdelse og justering af Kundens it-løsning følger en iterativ model. Et sådant løbende samarbejde omkring udviklingsopgaver vil som udgangspunkt kunne udføres under en af de tre vedligeholdelsesaftaler i Ved større udviklingsopgaver bør anvendes en af de 9 Leveringsaftaler for projekter og systemanskaffelser. 1.6 Ordliste Følgende terminologi anvendes i denne vejledning: 02.18: SKI Rammeaftale Iterativ model: De kategorier af udviklingsmodeller, der kort er beskrevet under punkt 1.4 ovenfor. K-kontrakt: Samlet betegnelse for de tidligere og nuværende statslige standardkontrakter for systemanskaffelse, der hver især betegnes K-33, K-17, K-18, K01 og K02. LAB: Betyder Leveringsaftalebilag. Som nærmere beskrevet i den generelle vejledning er der til hver af de 12 Leveringsaftaler udfærdiget skabeloner, der kan anvendes som udgangspunkt ved udfærdigelse af bilag til den pågældende Leveringsaftale. Merkantil option: Som beskrevet i den generelle vejledning til er Leveringsaftalerne efter prismodellerne»maksimal pris«og»fast pris«udfærdiget med mulighed for anvendelse af Merkantile Optioner i forbindelse med Mini-Udbud. Modenhed: På baggrund af en internationalt anerkendt model (CMMI) har it-og Telestyrelsen udfærdiget en model for beskrivelse af parternes»modenhed«. Ved Leveringsaftaler indgået under benyttes modellen i LAB 08 og LAB 11. Vandfaldsmodel: Den udviklingsmodel, der er kort beskrevet under punkt 1.1 ovenfor.

8 8 Vejledning Iterative forløb til Grundlæggende forhold ved valg af iterativ model

9 Vejledning Iterative forløb til Udformning og brug af Leveringsaftale for et iterativt projekt forudsætter indsigt i centrale elementer ved det iterative projekt. Ved udformning af Leveringsaftale for iterative projektforløb er det afgørende, at alle interessenter er informeret om følgende centrale elementer; hvorfor brug af en iterativ model vælges i den konkrete sag i stedet for Vandfaldsmodellen, de centrale led i Kundens Business Case, projektets rammer/constraints, hvilke ydelser, der købes fra Leverandøren, hvad Kundens bidrag er, behovet for afstemning af forventninger, hovedpunkterne i Leverandørens ansvar, og håndtering ved eventuel løbende levering af delleverancer. De anførte elementer kommenteres nedenfor under hvert sit selvstændige punkt. 2.1 Baggrund for valg af iterativ model En iterativ projektmodel bør kun anvendes på baggrund af et bevidst valg. Kunden bør gøre sig klar, hvorfor modellen vælges, og Vandfaldsmodellen således fravælges. Baggrunden for valget har betydning for Leveringsaftalens udformning. Hvis Kunden i en konkret sag ikke ved, hvorfor der vælges en iterativ model, bør Vandfaldsmodellen muligvis anvendes i stedet. Ofte nævnte grunde til valg af en iterativ model er: i. Ønske om hurtig idriftsættelse ii. Væsentlige elementer af læring og innovation i projektet iii. Væsentlige elementer af forretningsanalyse i projektet iv. Væsentlige elementer af forandringsprojekt v. ønske om fleksibilitet og mulighed for hurtig justering af engagement vi. Projektet udføres i et dynamisk miljø med skiftende forhold vii. Der er større sikkerhed for projektøkonomi end ved Vandfaldsmodellen Tilsvarende er ofte nævnte grunde til fravalg af Vandfaldsmodellen: i. Der er ikke tid til en lang proces med udfærdigelse af en detaljeret kravspecifikation inden indgåelse af kontrakt ii. ønske om at benytte samarbejdet med Levrandøren til afdækning af behov og teknologiske muligheder iii. ønske om at Kundens projektdeltagere opnår viden ved aktiv deltagelse i projektet iv. ønske om at brugerne inddrages aktivt i udformning af løsningen v. Fravalg af ressourceforbrug til konstant»mapping«tilbage mod en kravspecifikation vi. Væsentlige elementer af forandringsprojekt vii. ønske om fleksibilitet og mulighed for hurtig justering af engagement viii. Projektet udføres i et dynamisk miljø med skiftende forhold ix. Vandfaldsmodellen indebærer i den konkrete sag for stor risiko Kunden bør i sin Business Case konkret angive baggrunden for valg af iterativ model og fravalg af Vandfaldsmodellen. Kontrakten skal afspejle dette valg, jf. nærmere herom nedenfor under punkt 2.6 (afstemning af forventninger). 2.2 Kundens Business Case Brug af Business Case Ved anskaffelser i staten fastlægger Finansministeriets»Cirkulære om udarbejdelse af Business Case for digitaliseringsprojekter«en pligt for den anskaffende myndighed til udformning af Business Case, hvis de samlede budgetterede udgifter til anskaffelse og udvikling, herunder internt ressourceforbrug, udgør 10 millioner kroner eller derover. Uanset om myndigheden i den konkrete sag er eller ikke er underlagt pligt til udformning af en Business Case, er det ved iterative projekter hensigtsmæssigt at udforme en grundlæggende Business Case, og Finansministeriets model er et glimrende udgangspunkt for en Business Case. Leveringsaftalerne i Rammeaftale er udformet således, at Kundens Business Case eller væsentlige dele derfra kan indgå i LAB 03 (Leverancebeskrivelse). Det er især hensigtsmæssigt ved iterative projekter, da den mindre detaljeringsgrad i kravspecifikationen giver behov for supplerende styringsparametre. Ved at lade LAB 03 indeholde de centrale led i Kundens forretningsmæssige grundlag for projektets iværksættelse, gives et mere solidt grundlag for prioriteringer og valg i forbindelse med projektets iterationer. Herunder bør Kundens Business Case angive baggrunden for valg af en iterativ model i stedet for en Vandfaldsmodel, og de forventede fordele ved dette valg bør angives Udgifter til projekt Ved indgåelse af traditionelle it-kontrakter baseret på Vandfaldsmodellen fokuseres gerne på Kundens udgifter til aflønning af Leverandøren i den konkrete kontrakt.

10 10 Vejledning Iterative forløb til Kunden er ofte mindre opmærksom på de interne og eksterne udgifter, der allerede er afholdt inden Leveringsaftalens indgåelse. Ved afvikling af iterative projekter anvendes som nævnt en mindre detaljeret kravspecifikation, jf. punkt 5.4 nedenfor vedrørende LAB 03. En række aktiviteter og analyser flyttes rent tidsmæssigt til afholdelse efter Leveringsaftalens indgåelse i stedet for inden Leveringsaftalens indgåelse. Det kan f.eks. være forretningsanalyse, mere detaljeret afdækning af behov, konkretisering af løsningsmuligheder og udfærdigelse af detaljerede krav. Disse forhold skal interessenterne være bevidste om ved udfærdigelse af Business Case samt i øvrigt, når projektøkonomi og prismodel vurderes for et iterativt projekt Tidspunkt for idriftsættelse Alle 9 projektaftaler i Rammeaftale er udfærdiget ud fra den præmis, at Leverandøren har ansvaret for fremdrift i projektet, samt at der altid aftales mindst én bindende og bodspålagt milepæl. Hvor baggrunden for valg af et iterativt forløb er skrappe tidsmæssige krav, der ikke giver mulighed for et langvarigt forløb med udfærdigelse af en detaljeret kravspecifikation inden Leveringsaftalens indgåelse, skal Kundens Business Case, LAB 03 og Leveringsaftalen i øvrigt afspejle denne prioritering af tidspunkt for rettidig færdiggørelse forud for konkret funktionelt indhold i den etablerede løsning Kreativt samarbejde Ved Vandfaldsprojekter er det centrale element realiseringen af en detaljeret kravspecifikation, der er udfærdiget inden Leveringsaftalens indgåelse. Fokus i projektet og især fokus hos Kundens projektdeltagere forankres således i en historisk beskrivelse af Kundens forretningsprocesser og forretningsmæssige behov. Et centralt led i de iterative forløb er et tæt samarbejde mellem Kundens og Leverandørens projektressourcer herunder Kundens deltagelse i projektet med forretningsmæssige ressourcer. Kunden deltager således løbende i mange projektbeslutninger, der forankres i Kundens aktuelle forretningsmæssige situation, og de løbende beslutninger fra Kundens projektdeltagere er afgørende for Kundens forretningsmæssige udbytte af projektet. Hvis valget af en iterativ model delvis skyldes ønsket om at udnytte eventuelle muligheder for ekstra forretningsmæssige fordele ved et kreativt samarbejde, skal Kundens Business Case, afregningsmodel og Leveringsaftalen afspejle dette element. 2.3 Projektets rammer/»constraints«selvom et iterativt projekt ikke udføres i henhold til de samme stramme regler og detaljeret kravspecifikation som et Vandfaldsprojekt, er det ikke ensbetydende med total mangel på rammer for det iterative projekt. For hvert projekt fastlægges en række spilleregler for projektet og mindstekrav til det endelige resultat. De grundlæggende rammer/»constraints«fastlægges ved Kundens Business Case og bør fremgå af Leverancebeskrivelsen (LAB 03) set i sammenhæng med LAB 08s beskrivelse af projektmodellen. Ud over tidsmæssige, teknologiske, procesrelaterede og forretningsmæssige rammer, kan der også være aftalt økonomiske rammer. Kunden skal dog være opmærksom på, at valg af en iterativ model kun giver ringe mening, hvis Kunden på forhånd ønsker at fastholde relationen tid-pris-resultat på samme måde som ved brug af K-kontrakterne og Vandfaldsmodellen. Ved brug af en iterativ model foreligger der ikke en detaljeret kravspecifikation, og resultatet defineres nærmere undervejs. Hvis Kunden ønsker sikre rammer omkring tid og økonomi, anvendes Leveringsaftalen med afregningsmodellen»forbrugsafregning med maksimal pris«, jf. punkt 4 nedenfor. Det giver sikkerhed i forhold til tid og pris, men til gengæld må Kunden være fleksibel i sit ambitionsniveau vedrørende den funktionalitet, der kan etableres i den endelige løsning. Den løbende prioritering og omprioritering af ressourcer samt løbende kontrol og justering af ambitionsniveau med hensyn til løsningen bliver således mere central, når der aftales en maksimal pris. 2.4 Hvilke ydelser leveres i et iterativt projekt De klassiske it-kontrakter (K-33, K-17, K-18, K01 og K02) er udformet til projekter efter Vandfaldsmodellen. Den centrale ydelse fra Leverandøren er et it-system, der lever op til kravspecifikationens (detaljerede) krav. Ydelsen fastlægges ved Leveringsaftalens beskrivelse af resultatet. Der foreligger en mangel, hvis resultatet ikke opfylder kravspecifikationen. Kontrakten for et iterativt projekt indeholder også en kravspecifikation med krav til det færdige system. Ved Leveringsaftaler under Rammeaftale angives den i LAB 03 (Leverancebeskrivelsen). Denne kravspecifikation er ved iterative projekter udformet mere overordnet, da brug af en detaljeret kravspecifikation næsten altid vil stride mod baggrunden for valg af en iterativ projektmodel i stedet for Vandfaldsmodellen. Kravspecifikationen har således mere karakter af en behovsopgørelse med beskrivelse af de forretningspro-

11 Vejledning Iterative forløb til cesser, der skal understøttes, og de forretningsmæssige mål, der ønskes opnået. Den centrale ydelse er andet og mere end blot levering af et system. Leverandøren engageres som specialist i en vis teknologi og anvendelse af en bestemt projektmetode. Ansvar for rådgivning og projektledelse får dermed en mere central rolle end ved Vandfaldsprojekter. Ud over kravspecifikationens krav til den endelige løsning, kan Kunden med fordel lade Leveringsaftalen, herunder især LAB 03, beskrive Leverandørens ydelser nøje på følgende punkter: i. Projektledelse ii. Metodekendskab iii. Udviklingskompetence iv. Rådgivning om teknologi og anvendt metode v. Styring af ressourceforbrug vi. Koordinering af aktiviteter vii. Sikring af overblik over arkitektur og sammenhænge Beskrivelsen afgrænser centrale led i Leverandørens ansvar for at understøtte realisering af Kundens business case. Kundens krav vedrørende de anførte ydelser skal fremgå af LAB 03, jf. yderligere herom under pkt. 5.4 nedenfor. Kravspecifikationens udformning på dette punkt er afgørende. Både Kunden og Leverandøren skal være opmærksomme på, at ydelsernes indhold ved det iterative projekt afviger fra Leverandørens ydelser ved et Vandfaldsprojekt. Det er Leveringsaftalens indhold, der sikrer, at (i) ydelsen er beskrevet, (ii) Leverandøren er sit ansvar for levering bevidst, og (iii) at Kunden kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, hvis der ikke leveres en mangelfri ydelse på de pågældende punkter. 2.5 Kundens bidrag Kernen i det iterative projekt er et aktivt samarbejde mellem Kundens og Leverandørens projektdeltagere. Hvis Kunden ikke deltager aktivt, giver valg af en iterativ model kun ringe mening, og Leverandøren vil få vanskeligt ved at opfylde Leveringsaftalen. Ved kontrakter om iterative forløb er det således en udfordring for især Leverandøren at præcisere og kontinuerligt følge op på Kundens ydelser i projektet. Et led i Leverandørens ansvar for projektledelse og rådgivning er at styre et eller flere teams i et projektforløb, hvor Kundens projektdeltagere indgår som en væsentlig bestanddel. Leverandøren skal løbende følge aktivt op på Kundens bidrag til projektet og løbende påtale eventuelle problemer eller mangler ved Kundens bidrag. Ret og pligt for Leverandøren til at styre Kundens ressourcer og påtale mangler er en væsentlig del af det iterative projektforløb og Leveringsaftalens mekanismer, jf. herved nedenfor under punkt 5.10 (ad LAB 10 Samarbejdsorganisation). I begge parters interesse bør Kontrakten indeholde en mere indgående præsentation af Kundens projektressour-

12 12 Vejledning Iterative forløb til cer end ved kontrakter efter Vandfaldsmodellen. I Leveringsaftalerne under Rammeaftale angives dette især i LAB 11 (Kundens deltagelse og Modenhed), men andre Leveringsaftalebilag er også væsentlige på dette punkt. Beskrivelsen af Kundens deltagelse vil også fremgå af den i LAB 08 beskrevne projektmodel samt af Samarbejdsorganisationen anført i LAB 12. Af hensyn til Kunden selv, bør Kundens Modenhed og de faglige forudsætninger hos Kundens projektdeltagere beskrives i Kontrakten. Der skal især gives et ærligt billede af Kundens eventuelle manglende erfaring med: (i) anvendelse af iterative forløb, (ii) den anvendte projektmodel, (iii) det pågældende forretningsområde og (iv) den anvendte teknologi. Endvidere bør der for alle projektdeltagere hos Kunden, der skal indgå i projektets team(s), angives et CV, der som minimum belyser deltagerens beslutningskompetence, uddannelse samt erfaring med: (i) det pågældende forretningsområde, (ii) it-projekter i almindelighed og (iii) iterative forløb. manglende kompetencer. Leverandøren får bedre mulighed for planlægning og udførelse af projektet ved en ærlig og fyldestgørende beskrivelse fra Kundens side. Samtidig indebærer ærlighed på dette punkt, at Leverandøren ikke vil kunne påberåbe sig misligholdelse fra Kunden som følge af lav grad af Modenhed, manglende erfaring eller manglende kompetencer hos Kundens projektdeltagere. 2.6 Afstemning af forventninger Især på kundesiden er der ofte mange af projektets centrale interessenter, der ikke har erfaring med iterative projekter, og de kan være mentalt fastlåst i de velkendte principper fra K- kontrakterne og Vandfaldsprojekter. Ved kontrakter om iterative forløb er der derfor en ekstra risiko for divergens i forventninger til projektets indhold og forløb samt til Leverandørens ydelser og ansvar. Der bør derfor gøres en ekstra indsats for at sikre afstemning af forventninger mellem parterne. Afstemning af forventninger kan delvis sikres ved omhyggelig udfærdigelse af Leverancebeskrivelsen i LAB 03 (kravspecifikation og løsningsbeskrivelse), men de øvrige bilag skal også benyttes aktivt. Især LAB 08 (Leverandørens kvalitet og leveringssikkerhed) og LAB 11 (Kundens deltagelse og Modenhed) er vigtige led i afstemning af forventninger. Kontraktens angivelser af Kundens deltagelse, og herunder især angivelser i LAB 11, er afgørende i forhold til Leverandørens mulighed for levering af de aftalte ydelser til det aftalte tidspunkt, herunder især eventuel beskrivelse af Kundens manglende Modenhed, manglende erfaring eller Følgende led kan således bruges aktivt til forventningsafstemning: i. Angive uddrag fra Business Case i LAB 03 ii. Angive baggrunden for valg af den konkrete iterative model i LAB 03

13 Vejledning Iterative forløb til iii. Beskrivelse af projektmodel angivet i LAB 08 iv. Angivelse af projektdeltagernes CV i henholdsvis LAB 08 og LAB 11 v. Modenhedsmodellen i LAB 08 og LAB 11 vi. Angivelse af overslag eller maksimal pris i LAB 12 I forbindelse med brug af Modenhedsmodellen (LAB 08 og LAB 11) kan Kunden eventuelt vælge at supplere med yderligere spørgsmål og svar til sikring af forventningsafstemning, eller Kunden kan udvælge visse spørgsmål til mere indgående uddybning. Ved direkte tildeling kan den anførte uddybning ikke foretages ved hjælp af Modenhedsmodellen i LAB 08, der i den situation er besvaret endeligt ved Leverandørens tilbud til SKI. Ved direkte tildeling skal anvendes den version af Modenhed, der indgår i kontrakten mellem Leverandøren og SKI, som Kunden kan finde på 2.7 Leverandørens ansvar Hvor kravspecifikationen og resultatansvaret er det altafgørende element ved K-kontrakterne og Vandfaldsmodellen, skal kontrakter om iterative projekter i højere grad fokusere på styring af en proces. Kontrakten præciserer Leverandørens ydelser, og hvis processen kører galt, er det afgørende ikke resultatansvaret, men det er derimod Leverandørens ansvar som rådgiver og projektleder. Ved eventuelle sanktioner overfor Leverandøren er et resultatansvar ofte lettere at gøre gældende. Det er mere»sort/hvidt«ved et resultatansvar. Enten er det detaljere- de krav opfyldt eller også er det ikke opfyldt. Det er mere vanskeligt med et rådgiveransvar, da dokumentation for misligholdelse ofte vil bero på et fagligt skøn. Kontraktens værdi for Kunden ved en eventuel tvist afhænger derfor af en tydelig beskrivelse i forhold til indholdet af ydelserne rådgivning og projektledelse, jf. kommentarerne nedenfor under punkt 5.4 (ad LAB 03 Leverancebeskrivelse). 2.8 Løbende idriftsætning af delleverancer Mange iterative forløb er baseret på løbende levering af komponenter, delsystemer og andre enheder, der tages umiddelbart i drift med korte mellemrum, mens samarbejdet om udvikling under Leveringsaftalen fortsat pågår. Der kan f.eks. forekomme en løbende idriftsætning hver 2. eller 3. uge i store dele af projektet. Hvis der sker en løbende idriftsætning, skal konsekvensen af en sådan idriftsætning reguleres i Leveringsaftalen. Det skal herunder fremgå, hvordan afprøvning, overdragelse til drift, idriftsætning, vedligeholdelse, support, forvaltning og opfyldelse af garantiforpligtelser håndteres i forhold til sådanne dele, som Kunden allerede overtager til drift længe inden projektet er afsluttet. I den forbindelse skal det fremgå, hvorvidt der er behov for leverancer fra Kunden selv eller tredjemand under en separat aftale som følge af en sådan idriftsættelse. Se endvidere under punkterne 5.2 (LAB 01 tidsplan), 5.14 (LAB 14 prøver) og 5.16 (LAB 16 overdragelse).

14 14 Vejledning Iterative forløb til Direkte tildeling eller mini-udbud

15 Vejledning Iterative forløb til Der er ingen væsentlige forhold, hvor valget mellem direkte tildeling og afholdelse af Mini-Udbud adskiller sig fra arbejdet ved Vandfaldsprojekter. Følgende forhold forudsætter hver især afholdelse af et Mini-Udbud: Justering af priser / Fornyet konkurrence på pris Brug af merkantile optioner, jf. LAB 12 Anvendelse af incitamenter, jf. LAB 13 Skærpelse af Leverandørens angivelse af niveau for "Modenhed" Overtagelse af personale Fastsættelse af mere end én bodspålagt milepæl Fastsættelse af bod relateret til servicemål Leveringsaftaler efter fast pris eller maksimal pris Ved angivelse af kriteriernes vægtning i forbindelse med Mini-Udbud skal Kunden være opmærksom på vigtigheden af kriteriet»kvalitet og leveringssikkerhed«. Ved iterative projekter bør dette kriterium som regel vægtes højere end ved tilsvarende projekter efter Vandfaldsmodellen. 4 De tre afregningsmodeller Som udgangspunkt egner afregningsmodellerne»forbrugsafregning«og»forbrugsafregning med maksimal pris«sig bedre til iterative forløb end afregningsmodellen»fast pris«. Det skyldes de dynamiske og iterative aspekter ved projektet. Ved iterative projekter inddrages Kunden aktivt i projektet og har dermed løbende en indflydelse på projektets ambitionsniveau, hvorfor det kan være relevant, at give Kunden et medansvar for projektøkonomien. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at iterative projekter efter omstændighederne kan egne sig bedre til sikring af ambitionen om kontrol med projektøkonomien. Ved iterative forløb er der mindre ressourceforbrug til ændringshåndtering, hvilket gør det lettere at holde den aftalte økonomi. Den iterative projektmodel tillader samtidig en grad af fleksibilitet vedrørende løsningens endelige omfang, hvilket gør det lettere at tilpasse ressourceforbrug undervejs, så projektets økonomi ikke skrider for hverken Leverandøren eller Kunden. Ved brug af de 9 projektaftaler fra Rammeaftale gør indholdet af Leveringsaftalerne det endvidere hensigtsmæssigt at fravælge Leveringsaftalerne efter afregningsmodellen»fast pris«. Leveringsaftalerne med henholdsvis»forbrugsafregning«og»forbrugsafregning med maksimal pris«indeholder således en række ekstra bestemmelser, der ikke er anført i Leveringsaftalerne med»fast pris«. Det er bestemmelser som relaterer sig til forhold som f.eks. udtræden med kort varsel opfølgning på projektøkonomi Leverandørens rådgivning Leverandørens ansvar for projektledelse Kundens ret til at øge sine egne bidrag betydning af Kundens Business Case løbende prioritering efter Kundens forretningsmæssige mål Kundens ret til omprioritering. De bestemmelser har en særlig relevans ved iterative projekter. Ved Leveringsaftalerne med henholdsvis»forbrugsafregning«og»forbrugsafregning med maksimal pris«har Kunden endvidere mulighed for at bringe samarbejdet til ophør med kort varsel, hvilket kan være relevant, hvis Kunden ønsker at afbryde samarbejdet, selvom der ikke foreligger en egentlig misligholdelse fra Leverandørens side. I iterative projekter er et godt samarbejdsklima og tillid til Leverandøren ofte afgørende, hvorfor denne adgang til ophør med kort varsel er et vigtigt værktøj for Kunden. Den indebærer en reduktion af Kundens projektrisiko. Et centralt forhold er endvidere, at Leveringsaftalerne efter»fast pris«ikke angiver en regulering for tidsregistrering og rapportering af Leverandørens tidsforbrug. Den grundlæggende metodik i aftalerne om»fast pris«er relationen»fast tid fast pris - fast resultat«, hvilket ikke egner sig til det dynamiske samarbejde ved en iterativ model. Ønsker Kunden større sikkerhed for økonomien i projektet, bør Kunden anvende prismodellen»forbrugsafregning med maksimal pris«og i sine budgetter for ekstern bistand indregne, at den maksimale pris bliver nået. Se endvidere kommentaren nedenfor under punkt 5 om adgang til redigering i Leveringsaftalebilag.

16 16 Vejledning Iterative forløb til Arbejdet med leveringsaftalens bilag

17 Vejledning Iterative forløb til Ved udfærdigelse af Leveringsaftalen gælder samme principper som ved Vandfaldsprojekter. Det er således ikke tilladt at ændre i selve Leveringsaftalen. Al individuel beskrivelse af konkrete forhold foretages i de tilhørende Leveringsaftalebilag, og arbejdet med bilag må ikke indebære en ændring af Leveringsaftalens juridiske regulering. Eneste mulighed for at ændre den juridiske regulering er ved brug af merkantile optioner i forbindelse med et Mini-Udbud, jf. kommentarerne nedenfor under 5.12 (ad LAB 12). Kundens adgang til tilpasning og justering af bilag i den konkrete sag er nøje beskrevet i det enkelte modelbilags vejledende tekst. Hvis Kunden ikke følger de dér fastsatte anvisninger, kan det efter omstændighederne indebære en overtrædelse af udbudsreglerne. Den vejledende tekst for det enkelte modelbilag er ikke ens på tværs af de 12 Leveringsaftaler. Den vejledende tekst giver således større fleksibilitet i arbejdet med Leveringsaftalebilag ved aftaler med afregningsmodellen»forbrugsafregning«end ved afregningsmodellen»fast pris«. Der er endvidere større grad af fleksibilitet ved de mere simple projektaftaler (13.1.1, og ), end der er ved de mere komplekse systemanskaffelser (13.3.1, og ). Den største grad af fleksibilitet i udformning af bilag til en projektaftale opnås således ved brug af Leveringsaftale Der henvises i øvrigt til den generelle vejledning, der er angivet et link til under punkt 1 ovenfor. Nedenfor gennemgås i forhold til hvert Leveringsaftalebilag de særlige hensyn Kunden skal være opmærksom på ved iterative projekter, hvor Rammeaftale anvendes. 5.1 LAB 00 Definitioner Dette bilag indgår altid uændret i enhver Leveringsaftale. 5.2 LAB 01 Tidsplan Projektets kendte milepæle skal angives i LAB 01. Hvis der er fastlagt bestemte faser, bør estimeret tidspunkt for start og slutning af sådanne faser angives. LAB 01 kan bl.a. anvendes til planlægning af projektforløb samt koordinering af bidrag fra henholdsvis Leverandøren, det fælles projektteam, Kunden og tredjemand. Denne koordinering er særligt aktuel, hvor projektet resulterer i løbende delleverancer med kort mellemrum, jf. punkt 2.8 ovenfor. I den forbindelse skal man være særligt opmærksom på sammenhæng mellem henholdsvis LAB 01, LAB 08 (Metoder), LAB 11 (Kundens bidrag), LAB 14 (prøver) og LAB 16 (overdragelse). Alle 9 projektaftaler forudsætter, at der gennemføres mindst én overtagelsesprøve, samt at tidsplanen angiver mindst én bodspålagt milepæl for bestået overtagelsesprøve, idet supplerende bodspålagte frister kan kun indføres i forbindelse med afholdelse af et Mini-Udbud. Det gælder også ved iterative projekter. Ved iterative projekter kan der være særlig grund til præcisering af indholdet i den bodspålagte milepæl. Ud fra sammenhængen med LAB 03 (Leverancebeskrivelse) og LAB 14 skal det så tydeligt som muligt kunne konstateres, hvorvidt den aftalte milepæl er opfyldt. Ved både LAB 01, LAB 08 (beskrivelse af valgt model), LAB 10 (projektorganisation) og LAB 11 (Kundens bidrag) skal Kunden være opmærksom på de ressourcer hos Kunden, der skal være til rådighed for projektet. For at få det fulde udbytte ved et iterativt projekt, skal Kundens personale inddrages aktivt i projektet. Det gælder også brugere og forretningspersoner, der er travlt beskæftiget med deres daglige arbejde for Kunden. Forankring af engagement,»magt«og beslutningskompetence i projektteam er afgørende ved iterative projekter. Det forudsætter at de rette personer hos Kunden trækkes ud fra deres daglige arbejde. Følgende dilemma kræver opmærksomhed ved Leveringsaftalens udfærdigelse, for at undgå konflikter i projektet: Leveringsaftalens opfyldelse har et behov for at Kundens ressourcer er til rådighed for projektet, mens Kunden samtidig har behov for samme personer til afvikling af Kundens øvrige aktiviteter. Det anførte dilemma håndteres især ved LAB 01, LAB 08, LAB 10 og LAB 11. Det anførte dilemma gælder især i forhold til de af Kundens ressourcer, der ikke er fast tilknyttet et projektteam på fuld tid. Hvor det er muligt, bør LAB 01 angive de tidsrum, indenfor hvilke sådanne personer skal stå til rådighed for projektet. Hvor dette ikke kan angives ved Leveringsaftalens indgåelse, bør bilaget angive procedurer for fastlæggelse af tidsplaner undervejs i projektet og tidsfrister for advisering af Kundens ressourcer, før de skal stå til rådighed. 5.3 LAB 02 Kundens IT-miljø Der er ingen væsentlige forhold, hvor arbejdet med dette bilag adskiller sig fra arbejdet ved Vandfaldsprojekter. Hvis baggrunden for valg af en iterativ model er, at projektet vedrører et dynamisk og omskifteligt miljø hos Kunden, bør dette forhold angives i LAB 02, og det bør beskrives, hvorledes Leverandøren løbende orienteres om ændringer i Kundens it-miljø. Der skal ud fra aftalen en-

18 18 Vejledning Iterative forløb til tydigt kunne fastlægges, hvilken konfiguration Parterne anvender til validering af de enkelte iterationer, samt hvorledes konfigurationen eventuelt justeres undervejs. Angives sådanne procedurebeskrivelser i LAB 02, skal der foretages en afstemning mellem henholdsvis LAB 02 og de øvrige procedurer angivet i LAB 08 LAB LAB 03 Leverancebeskrivelse Ovenstående punkter indeholder generelle og konkrete problemstillinger samt anbefalinger, der er centrale ved arbejdet med LAB 03. De pågældende 4 afsnit bør læses som en del af dette punkt 5.4. Set i forhold til Vandfaldsprojekter vil Kundens kravspecifikation ved iterative projekter indeholde en mere overordnet beskrivelse af det system, projektet skal føre til etablering af, idet der fokuseres på beskrivelse af behov, forretningsmæssige mål og understøttelse af forretningsprocesser samt en begrænset mængde absolutte mindstekrav til det endelige system. Kundens mere konkrete krav til systemet kan endvidere evt. gradueres efter prioriteringer som f.eks.»need to have«,»nice to have«og»only if time permits«. Ved iterative forløb giver en lang, konkret og meget detaljeret kravspecifikation kun sjældent mening. I situationer, hvor Kunden alligevel har udfærdiget en retvisende og detaljeret kravspecifikation, kan det ofte være mere relevant at anvende Vandfaldsmodellen. Ud over beskrivelsen af mindstekrav til systemet, skal kravspecifikationen indeholde en nærmere beskrivelse af krav til Leverandørens projektledelse og rådgivning af Kunden, jf. ovenfor punkt 2.4 (hvilke ydelser leveres i et iterativt projekt). Følgende er eksempler på angivelse af sådanne elementer: Lab03-NF-1: Rådgivning: Det er en del af Leverandørens opgaver ved Leveringsaftalens opfyldelse løbende at rådgive Kunden om anvendelse af den i LAB 08 og LAB 10 beskrevne projektmetode. Lab03-NF-2: Projektledelse: Det er en del af Leverandørens opgaver ved Leveringsaftalens opfyldelse at varetage projektledelse, jf. Leveringsaftalens punkt 4. Leverandøren skal herunder sørge for den indbyrdes koordinering af alle projektaktiviteter, samt sikre sig, at der ikke træffes beslutninger, der er indbyrdes uforenelige eller vil hindre kontraktmæssig opfyldelse af Leveringsaftalen. Lab03-NF-3: Ressourceforbrug: Det er en del af Leverandørens opgaver ved Leveringsaftalens opfyldelse at varetage styring af eget ressourceforbrug ved Leveringsaftalens opfyldelse. Medmindre andet aftales, skal projektets styring indrettes således, at projektet kan gennemføres, uden at budgettet for den samlede projektøkonomi overskrides. Kan Leverandøren forudse risiko for overskridelse, skal Leverandøren i overensstemmelse med den anvendte projektmetode anbefale en

19 Vejledning Iterative forløb til ændret prioritering af opgaver, så der fortsat kan etableres en løsning indenfor den afsatte økonomi og med overholdelse af de aftalte constraints. Lab03-NF-4: Projektjustering: Rådgivning, projektledelse og styring af ressourceforbrug skal varetages således, at: (i) de aftalte milepæle (jf. LAB 01) kan overholdes (ii) der etableres et sammenhængende System, som overholder de i Leveringsaftalen beskrevne mindstekrav (iii) de i Leveringsaftalen anførte ressourcer er tilstrækkelige til etablering af Systemet. Konstaterer Leverandøren risiko for, at en aftalt milepæl ikke kan overholdes, eller eventuelt kun vil kunne overholdes ved tilføjelse af yderligere ressourcer, skal Leverandøren, som led i overholdelse af Lab03-NF1-3, straks gøre Kunden opmærksom herpå, idet Leverandøren samtidig skal foreslå korrigerende tiltag. Korrigerende tiltag kan f.eks. være: (i) en ændret prioritering i det løbende arbejde med product backlock (ii) ændring i udvælgelse af opgaver til Sprint Backlog (iii) ændring i udvælgelsen af opgaver til konkrete Sprints. (eksemplet er relateret til en SCRUM baseret model). LAB 03 kan eventuelt suppleres med underbilag, der uddyber enkelte led i bilaget. Ved en vedligeholdelsesaftale eller et projekt, hvor der anvendes en SCRUM baseret model, kunne det f.eks. være relevant at lade product backlog ved Leveringsaftalens indgåelse indgå som et underbilag til Leveringsaftalen. Den pågældende product backlog indgår dermed som dokumentation for status quo ved Leveringsaftalens indgåelse. 5.5 LAB 04 Dokumentation Der er ingen væsentlige forhold, hvor arbejdet med dette bilag adskiller sig fra arbejdet ved Vandfaldsprojekter. Dog kan der være områder, hvor de mere detaljerede krav til udfærdigelse af krav til brugerdokumentation samt dokumentation af løsningen fastlægges ved iterationer under projektet. I forhold til projektdokumentation er det ikke afgørende, i hvilket Leveringsaftalebilag de enkelte krav og beskrivelser anføres. Elementer som krav til rapportering af fremdrift i projektet og eventuel udfærdigelse af risikolog kan efter Kundens skøn fremgå af enten LAB 01 (tidsplan), LAB 03 (Leverancebeskrivelse), LAB 04, LAB 08 (modeller og metoder) eller LAB 10 (Samarbejdsorganisation). 5.6 LAB 05 Fællesbetingelser for Kundens leverandører Dette bilag indgår altid uændret i enhver Leveringsaftale. Eventuelle behov for supplering håndteres i LAB LAB 06 Servicemål Der er ingen væsentlige forhold, hvor arbejdet med dette bilag adskiller sig fra arbejdet ved Vandfaldsprojekter. Dog

20 20 Vejledning Iterative forløb til kan der være områder, hvor de mere detaljerede krav til servicemål fastlægges ved iterationer under projektet. 5.8 LAB 08 Leverandørens angivelse af Kvalitets- og Leveringssikkerhed Bilaget angiver centrale elementer til forståelse af projektet, jf. herved punkt 2.6 ovenfor. Ud over en beskrivelse af Leverandørens Modenhed, bør bilaget beskrive: (i) den anvendte projektmodel med tilhørende metoder for projektledelse, udvikling og kvalitetssikring samt (ii) CV for de centrale af Leverandørens projektdeltagere. Kernen i de iterative forløb er et særlig tæt samarbejde mellem Leverandørens og Kundens projektdeltagere. Omhu med udfærdigelse af LAB 08 (og det tilsvarende LAB 11 med tilsvarende angivelse for Kundens ressourcer), giver et godt grundlag for forberedelse og forståelse af dette samarbejde. Parterne skal være opmærksomme på, at Leverandøren er bundet af det sortiment, der fremgår af Leverandørens kontrakt med SKI. En del af dette sortiment er de metoder og modeller Leverandøren har angivet overfor SKI, og som kan findes på Det er hensigtsmæssigt, at LAB 08 indeholder et underbilag, hvor de metoder og modeller, der skal anvendes ved Leveringsaftalens opfyldelse, konkretiseres. Men Leverandøren kan ikke levere efter en iterativ model, hvis Leverandørens sortiment kun indeholder Vandfaldsmodellen. I forbindelse med afholdelse af Mini-Udbud kan der på visse punkter suppleres set i forhold til Leverandørens oplysninger overfor SKI. F.eks. hvis Kunden ønsker en supplering, tilpasning eller skærpelse af Leverandørens angivelser omkring Modenhed, kan dette foregå ved afholdelse af et»mini-udbud«. Ved direkte tildeling skal anvendes de oplysninger om Modenhed, som Leverandøren angav i sit tilbud til SKI. 5.9 LAB 09 Ændringshåndtering Der er ingen væsentlige forhold, hvor arbejdet med dette bilag adskiller sig fra arbejdet ved Vandfaldsprojekter. Dog skal man være opmærksom på, at iterationer i projektet som udgangspunkt er udtryk for almindelige projektaktiviteter og de udgør ikke en ændring, der skal følge reglerne om ændringshåndtering. Der kan eventuelt være grund til at præcisere dette forhold i LAB 09. Se endvidere kommentarerne nedenfor ad LAB 10. Ved brug af Leveringsaftalerne med afregningsmodellerne»forbrugsafregning«og»forbrugsafregning med maksimalpris«angiver Leveringsaftalerne en række beføjelser for Kunden til at kræve ændringer. Det kan f.eks. være at Kunden øger sine egne bidrag eller kræver en omprioritering af aktiviteter. Kundens anvendelse af disse beføjelser vil sædvanligvis indebære aktivering af ændringshåndtering efter LAB 09 set i forhold til forhold som bodspålagte milepæle, afgivne overslag/estimater eller aftalt maksimal pris LAB 10 Samarbejdsorganisation Det er ofte altafgørende for et iterativt forløb, at»magt«og beslutningskompetence er forankret direkte i projektteamet. Dette forhold skal man være opmærksom på ved udfærdigelse af projektorganisation. Beskrivelserne i LAB 08 af den anvendte projektmodel har således betydning for udformningen af LAB 10. F.eks. kan det hæmme engagement og fremdrift i projektet, hvis en styregruppe skal inddrages i de løbende iterationer. Kontrakten fastlægger projektets rammer/»constraints«, og så længe projektteamet holder sig indenfor de fastlagte rammer/»constraints«, bør en eventuel styregruppe inddrages mindst muligt. Et særligt forhold ved de iterative forløb er betydningen af Kundens aktive medvirken og et tæt samarbejde mellem kunde og leverandør i de enkelte teams. Det indebærer et særligt behov hos Levesrandørens projektleder til at kunne løse konflikter hurtigt og effektivt, eventuelt ved udskiftning af Kundens bemanding. Organisationen bør derfor angive en hurtig eskalationsvej for konflikter i projektteams. Eskalationen kan f.eks. være til projektejere, overordnet projektleder eller et særligt konfliktorgan. Kun undtagelsesvis bør en styregruppe være det umiddelbare eskalationsorgan LAB 11 Kundens deltagelse og Modenhed Ved iterative projekter skal der gøres særlig meget ud af arbejdet med dette Leveringsaftalebilag. Der henvises i det hele til ovenstående punkt 2.5 (Kundens bidrag). I forhold til tidspunkt for Kundens deltagelse henvises til ovenfor under 5.2 (LAB 01 tidsplan) LAB 12 Leveringsvederlag og betalingsplan Der er ingen væsentlige forhold, hvor arbejdet med dette bilag adskiller sig fra arbejdet ved Vandfaldsprojekter. Kunden skal være opmærksom på de fordele, der kan være ved udnyttelse af merkantile optioner i forbindelse med et Mini-Udbud. Ønsker Kunden at anvende disse fordele, kan der være grund til brug af afregningsmodellen»forbrugsafregning med maksimal pris«. Den generelle

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

IT-PROJEKTKONTRAKTER BASERET PÅ GEVINSTREALISERING DEL 1

IT-PROJEKTKONTRAKTER BASERET PÅ GEVINSTREALISERING DEL 1 IT-PROJEKTKONTRAKTER BASERET PÅ GEVINSTREALISERING DEL 1 Af advokat Nicolai Dragsted, partner BvHD (tidligere Bender von Haller Dragsted) 1 Indledning Globalisering, internettet og nye teknologiske muligheder

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse Projekthåndbog i Projektledelse September til December 1999 1 Forord Håndbogen til kursus i Projektplanlægning foreligger nu i elektronisk form. Håndbogen er tiltænkt som et hjælpemiddel til bl.a. eksamensforberedelser

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke:

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: - Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: Charlotte Gall, Digitaliseringsstyrelsen Dan Sten Rexen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Procedure for risikostyring

Procedure for risikostyring Procedure for risikostyring på projekterne i Anlæg & Fornyelse Indhold Side 1 Introduktion... 5 1.1 Anvendelse... 5 1.2 Rammer for risikostyringen... 5 2 Hvad forstår vi ved risiko?... 7 2.1 Risiko...

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Version 2 af 1. december 2010 1. Indledning... 3 2. Fasemodel... 3 3. Fælles tværgående datastruktur... 3 Standardtilbudslister... 6 Principper for vedligeholdelse

Læs mere