Arbejdsmarkedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den Mødested: Jobcenter, Østergade 48, 3. sal Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Irene Høgh, Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger:

2 Arbejdsmarkedsudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 398. Rundvisning i Jobcenteret Beskæftigelsesplan Opfølgningsredegørelse på Arbejdsmarkedsservices servicestrategi Forankring af Projektcenter Sønderjylland efter Ledighedsudviklingen i Juni Budgetkontrol nr. 6 i 2009 på det lovbundne område (overførselsindkomsterne) Budgetforslag 2010 samt overslagsårene Orientering og spørgsmål fra medlemmerne Orientering fra forvaltningen Eventuelt Afgørelser fra Statsforvaltningen Syddanmark

3 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Rundvisning i Jobcenteret DILONO / 08/915 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Helge Gellert giver en rundvisning i Jobcenteret. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Irene Høgh, Rita Juhl Beskæftigelsesplan 2010 DIJEST / 07/1821 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Formålet med beskæftigelsesplanen er: at sikre fokus på jobcentrets mål at sikre kobling mellem de politiske mål og den daglige ledelse og indsats i jobcentret at sikre forventningsafstemning mellem politiker og jobcentret, det vil sige at synliggøre statens og byrådets krav til beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 46, stk. 2 fremgår, at "Det lokale beskæftigelsesråd inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen og kan indstille til de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret, at der sker ændringer i planen". Af forretningsordenen for Det lokale beskæftigelsesråd 3, stk. 2 fremgår det endvidere, at de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret senest med udgangen af maj skal have fremlagt et forslag til jobcentrets beskæftigelsesplan til drøftelse i Det lokale beskæftigelsesråd. Kravene til indholdet i beskæftigelsesplanen er fastsat i 20 i bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats BEK nr. 57 af 02/02/2006. Det fremgår af bekendtgørelsen, at den skal udarbejdes på baggrund af beskæftigelsesministerens overordnede mål og planen skal indeholde

4 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 661 en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer. Beskrivelsen skal ske på baggrund af ministerens mål, resultatrevisionen for 2008 og Det regionale beskæftigelsesråds analyserapport for det forudgående år. På baggrund heraf skal der opstilles strategi og mål for den borger- og virksomhedsrettede indsats samt for inddragelse af andre aktører. Til sidst skal der opstilles et budget. Som det fremgår af ovenstående, skal beskæftigelsesplanen blandt andet udarbejdes på baggrund af beskæftigelsesministerens mål. Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende mål for 2010: 1. Styrket indsat for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for På den baggrund bibeholdes følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2010: "Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt" 2. Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet På baggrund af ovenstående udmeldes følgende nye beskæftigelsespolitiske mål for 2010: "Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før". 3. Styrket indsat for at få unge kontanthjælps-, starthjælps, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse For at bibeholde jobcentrenes fokus på indsatsen for at få unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere m.fl. i arbejde eller i gang med uddannelse, udmeldes følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2010: "Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt". Indledningsvis har Det lokale beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalget været på seminar den 12. marts 2009, hvor de beskæftigelsespolitiske udfordringer er blevet drøftet og der er peget på de udfordringer der kræver særlig opmærksomhed i De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen har på baggrund af seminaret udarbejdet beskæftigelsesplanen der blev præsenteret for Det lokale beskæftigelsesråd på møde den 17. juni Det lokale beskæftigelsesråd har afgivet skriftligt høringssvar den 10. august 2009 og bemærkningerne er indarbejdet i beskæftigelsesplanen, der

5 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 662 sendes til endelig godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget. Økonomiske forhold Anvendelse af tilskuddet til Det lokale beskæftigelsesråd Den årlige bevilling til De lokale beskæftigelsesråd skal anvendes til virksomhedsrettede, lokale initiativer til personer med begrænsninger i arbejdsevnen eller personer, der i øvrigt har svært ved at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet jf. 48 i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvar for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik. Procedure Tidsplanen for beskæftigelsesplan 2010 er som følger: Den afsluttende høring af beskæftigelsesplanen hos Det lokale beskæftigelsesråd skal være foretaget inden den 31. august Arbejdsmarkedsudvalget godkender beskæftigelsesplanen i forbindelse med budgetvedtagelsen (senest den 15. oktober 2009). Beskæftigelsesplanen sendes herefter til efterretning i Byrådet. Beskæftigelsesplanen med Det lokale beskæftigelsesråds bemærkninger sendes til RBR (senest 31. oktober 2009) Endelig beskæftigelsesplan inkl. endeligt budget offentliggøres (senest 10. januar 2010) Bilag Beskæftigelsesplan 2010 inkl. høringssvar (817255) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Beskæftigelsesplan 2010 godkendes. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Irene Høgh, Rita Juhl Indstillingen blev godkendt

6 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Opfølgningsredegørelse på Arbejdsmarkedsservices servicestrategi DISANE / 09/17636 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Servicestrategi 2007 var Byrådets strategi for udviklingen af den kommunale service, som Byrådet skulle udarbejde inden udløbet af valgperiodens 1. år. På samme måde fastsætter Styrelsesloven en frist for offentliggørelsen af Opfølgningsredegørelsen. Denne skal offentliggøres senest ved udgangen af 3. kvartal i valgåret. Arbejdsmarkedsservice medvirker i Servicestrategi 2007 med 7 mål, som vedrører: 1. Fælles udgangspunkt for tanker og holdninger 2. Alle mennesker har ressourcer 3. Vi vil fastholde og udvikle de gode tilbud og initiativer på arbejdsmarkedsområdet 4. Etablering af optimale fysiske rammer for indsatsen 5. Arbejdsmarkedsudvalget vil måle sig selv på udvalgte indsatsområder og resultater 6. Vi vil have kompetente medarbejdere, der vil se resultater 7. Flere nydanskere på arbejdsmarkedet. I bilag er der redegjort for status for gennemførelse og resultater for de 7 mål. Redegørelse indgår som et bidrag til Haderslev Kommunes samlede Opfølgningsredegørelse Procedure Sagen behandles efterfølgende i Økonomiudvalget den 9. september 2009 og i Byrådet den 24. september Tovholder/informationsansvarlig Ansvarlig chef; Helge Gellert. Konsulent; Sanne Nielsen. Bilag Haderslev Kommunes servicestrategi , Pdf. (813405) Opfølgningsredegørelse på Servicestrategi , AMU (790872)

7 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 664 Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at opfølgning på Servicestrategi 2007 fra Arbejdsmarkedsservice godkendes til videre indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Irene Høgh, Rita Juhl Indstillingen blev godkendt 401. Forankring af Projektcenter Sønderjylland efter DIEHTR / 09/7093 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Styregruppen for Projektcenter Sønderjylland har besluttet at starte drøftelserne om den fremtidige forankring af centeret, herunder indhold og partnere. Projektcenter Sønderjylland er et samarbejde mellem Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommune og deres lokale beskæftigelsesråd. Parterne i dette samarbejde har i perioden valgt at fokusere på sundhed og sygefravær på arbejdspladsen. Formålet med projektet er via kompetenceudvikling og netværksdannelse blandt aktørerne at: mindske sygefraværet øge fastholdelse af medarbejdere fremme tilbagevenden til arbejdsmarkedet fremme sunde arbejdspladser Fokus i projektet er ikke på den enkelte aktør eller sygemeldte, men derimod på at mobilisere kræfterne på tværs af parterne. Dvs. private og offentlige virksomheder, kommuner, læger, a-kasser og faglige organisationer. Projektet skal fremme netværk og samarbejde mellem aktørerne for at øge kvaliteten og indsatsen omkring håndtering af sygefravær og fremme sunde arbejdspladser. Der er på baggrund af sidste styregruppemøde udarbejdet et notat (se bilag), der redegør for forankringen af centeret efter 2010, herunder indhold og forskellige finansieringsmodeller afhængig af de endelige partnere i samarbejdet. Derudover er der igangsat en midtvejsevaluering, der opsamler de erfaringer og resultater, der er

8 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 665 nået indtil nu og samtidig giver nogle bud på, hvordan projektet skal styres de kommende 1½ år samt et bud på en forankring af projektet efter udgangen af Midtvejsevalueringen forventes klar oktober Jf. notatet ønskes der også fremover fokus på de to temaer sygefravær og sundhed. Tidligere statusopgørelser viser stor tilfredshed med Projektcenter Sønderjyllands aktiviteter og de fleste tilbud har været velbesøgte. Det er i indeværende periode lykkedes centeret at tiltrække en række nye virksomheder til de afholdte kurser. Internt i kommunen er det primært medarbejderne i sygedagpengeafdelingen, der profiterer af aktiviteterne og deres umiddelbare tilbagemelding er, at kurser, temamøder, netværksmøder m.m. altid har givet et godt udbytte. Projektcenteret har formået at gøre aktiviteterne inspirerende med kompetente oplægsholdere og de har fået ny viden med hjem. Nogle bruger ligeledes arrangementerne til at udveksle erfaringer på tværs af kommunegrænserne. Der er i forbindelse med denne sagsfremstilling ikke indhentet tilbagemeldinger fra øvrige målgrupper, idet dette gøres i forbindelse med midtvejsevalueringen. Da der fremover ikke kan forventes medfinansiering via socialfonden er det drøftet at udvide partnerskabskredsen - se pkt. vedr. økonomi. Økonomiske forhold Projektcenter Sønderjylland er p.t. finansieret af Den europæiske Socialfond, Velfærdsministeriet samt de deltagende parter: Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommune samt deres lokale beskæftigelsesråd. Arbejdsmarkedsudvalget Haderslev finansierer p.t. ca. 9% af de samlede udgifter på ca. 3 millioner årligt, mens LBR Haderslev finansierer ca. 3,6%. For AU Haderslev er det årlige tilskud: kr. i 2008, i 2009 og i For LBR Haderslev er det årlige tilskud i kr I den nuværende finansielle konstruktion af Projektcenter Sønderjylland - med tilskud fra Socialfonden - medgår der mange arbejdstimer til dokumentations- og revisionsarbejde. Ved at blive et fuldt ud kommunalt drevet center, kan der spares de timer, der nu medgår til dokumentation i forhold til socialfonden. Besparelsen vil svare til ca kr. Herudover er der foreslået øvrige besparelser (konsulenter, forplejning og evaluering), således, at den samlede årlige udgift i 2008/09- priser beløber sig til kr. svarende til

9 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 666 nuværende aktivitetsniveau. Økonomien for den enkelte kommune vil afhænge af partnerskabskreds. Ved en konstruktion med de nuværende tre kommuner vil Haderslev Kommunes finansiering beløbe sig til årligt: kr. Ved en model med de fire sønderjyske kommuner vil beløbet være kr. Ved en model med de tre nuværende kommuner samt Vejen vil beløbet for Haderslev være: kr. Mens en model med de fire sønderjyske kommuner samt Vejen vil betyde et årligt beløb fra Haderslev Kommune på ca Udover arbejdsmarkedsudvalg forventes LBR og evt. også sundhedsudvalg at medfinansiere. Ovenstående beløb er det samlede beløb for Haderslev Kommune. Styregruppen har drøftet at frigøre ressourcer fra udvikling af værktøjer til fundraising, således at der kan hentes midler hjem til kommunerne. Personalemæssige forhold Der er p.t. ansat 4 medarbejdere i Projektcenteret. Med det nuværende forslag lægges der op til at medarbejderstaben reduceres til 3 personer, idet en række dokumentations- og regnskabsmæssige opgaver bortfalder. Aabenraa Kommune er p.t. ansættende myndighed. Der har ikke været drøftelser om at ændre dette. Sundhedsmæssige forhold Temaerne for Projektcenter Sønderjylland er p.t. sygefravær og sundhed. Det kan derfor overvejes om også sundhedsudvalgene skulle være partnere i samarbejdet, idet også sundhedsområdet har en interesse i at nå borgerne via deres arbejdspladser. Juridiske aspekter Kommunerne er forpligtet til at samarbejde med på tværs af kommunegrænserne. Projektcenteret er en oplagt platform for dette samarbejde, bl.a. fordi det er de samme udfordringer kommunerne står overfor i forhold til

10 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 667 sygedagpenge og arbejdsfastholdelse. Et andet argument er at hvis den enkelte kommune vil gøre noget ved sygefraværet på virksomhedsniveau er man nødt til at gå udover kommunegrænserne, idet en stor del af kommunens sygemeldte er beskæftigede på nabokommunernes arbejdspladser. Det vil være nødvendigt at undersøge ved Arbejdsmarkedsstyrelsen, om LBR stadig kan medfinansiere Projektcenter Sønderjylland. Procedure Projektcenterets styregruppe vil i de kommende måneder drøfte den endelige forankring og indhold af det fremtidige samarbejde, bl.a. med udgangspunkt i midtvejsevalueringen, der forventes færdig oktober Det er derfor vigtigt, at de enkelte styregruppemedlemmer har mandat til at indgå i disse drøftelser. Tovholder/informationsansvarlig Elsebeth Troelsgaard og Jesper Stockmarr Bilag Forankring af Projektcenter Sønderjylland - juni 2009 (801679) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at En fortsat forankring af Projektcenter Sønderjylland drøftes. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Irene Høgh, Rita Juhl Forankringen blev drøftet. Der blev besluttet at udsætte endelig beslutning til midtvejsevalueringen foreligger, hvorefter punktet genoptages i udvalget Ledighedsudviklingen i Juni 2009 DIJEPO / 09/1102 ÅBEN SAG Sagsfremstilling De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark fortsætter med at stige. Med en ledighedsprocent på 3,3, har Syddanmark det samme niveau som landsgennemsnittet. Det er første gang siden februar 2006, at Syddanmark ikke har en lavere ledighed end hele Danmark. Haderslev Kommune ligger fortsat under landsgennemsnittet med en

11 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 668 ledighedsprocent på 2,7. Bilag Bilag - Oversigt over ledigheden v2 (711099) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller overfor Arbejdsmarkedsudvalget, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Irene Høgh, Rita Juhl Orienteringen blev taget til efterretning 403. Budgetkontrol nr. 6 i 2009 på det lovbundne område (overførselsindkomsterne) DIHASK / 09/8609 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsservice udarbejder hver måned budgetopfølgning på overførselsindkomsterne som forelægges Arbejdsmarkedsudvalget. budgetopfølgning blev godkendt i Arbejdsmarkedsudvalget den 15. juni. Det blev besluttet at oversende sagen til efterretning i direktionen den 23. juni og genoptage sagen i august måned. Den 5. budgetkontrol viste et forventet behov for en tillægsbevilling på 8,5 mio. kr. i Den 6. budgetopfølgning er nu foretaget på baggrund af 7 måneders forbrug i Det er tale om et noget overordnet skøn over de forventede udgifter på de resterende 5 måneder af året. Set i lyset af finanskrisen / konjunkturudviklingen samt under iagttagelse af den konkrete udvikling i antallet af borgere, der henvender sig for at få kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension, ledighedsydelse m.m. er der absolut grund til opmærksomhed. Der kan konstateres en fortsat stigning i udviklingen af antallet af modtagere af disse ydelser. Afvigelserne er størst på områderne ledighedsydelse samt sygedagpenge, hvor der også er foretaget revurderinger af de budgetforudsætninger som tidligere lå til grund for beregningen af de forventede udgifter på områderne. På området ledighedsydelse må der regnes med en yderligere tilgang på 48 helårspersoner i forhold til tidligere. Der var i budgetforudsætningerne regnet med 223 helårspersoner og nu forventes antallet at løbe op i 271 helårspersoner. Der forventes en gennemsnitlig tilgang fra og med august og resten af året på ca. 8

12 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 669 personer pr. måned. I 2010 regnes der med 353 helårspersoner og en gennemsnitlig tilgang på 4 personer pr. mdr., i 2011 og 2012 regnes der med h.h.v. 390 og 402 helårspersoner. I 2011 er der indregnet en gennemsnitlig tilgang pr. måned på 2,5 person og hermed ender antallet af personer der modtager ledighedsydelse i december måned 2011 på 402. Dette antal er indarbejdet som et gennemsnitlig i 2012 og frem uden forventning af yderligere tilgang. På området for sygedagpenge må det konstateres, at den forventede afmatning i antallet af sygedagpengemodtagere omkring forårs- og sommermånederne ikke er tilstede i samme grad, som det oprindeligt var forudsat. Der er ikke i 2009, 2010 og overslagsårene regnet med en yderligere tilgang i antallet af sygedagpengemodtagere udover den som har fundet sted i løbet af de første 7 måneder. De forventede udgifter til sygedagpenge i 2010 og frem svarer således i store træk til det forventede budget for 2009 fremskrevet til 2010 LP niveau. Endvidere er der i juni måned 2009 godkendt en ændring af lovgivningen på sygedagpengeområdet. Kommunerne modtager som hidtil 50% i statsrefusion fra og med udbetalingsperiode uge 4 til og med uge 52. Men fra den 4. januar 2010 modtager kommunerne derimod kun 35% i statsrefusion af udgifterne i den samme udbetalingsperiode. Den kommunale mindreindtægt er beregnet til at udgøre ca. 18,5 mio. kr. pr. år i årene 2010 og frem. Som modpost til denne refusionsændring ændres refusionssatsen fra 50% til 65% i sygedagpengesager, hvor den sygemeldte allerede er i tilbud eller er vendt gradvis tilbage til arbejde. Derudover modtages der 65% refusion af kommunens udgifter til sygedagpenge i op til 13 uger regnet fra det tidspunkt, hvor kommunen har fået oplyst, at der ikke kan ske gradvis tilbagevenden til arbejdet. Endvidere modtages der 65% i statsrefusion på kommunens udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse, hvis personen allerede er i tilbud. For at opnå den høje refusion på disse sygedagpengeudgifter skal der aktiveres sygedagpengemodtagerne jfr. et nærmere defineret regelsæt som endnu ikke endeligt foreligger. Det er på nuværende tidspunkt derfor svært at lave en kvalificeret prognose på hvor mange sygemeldte borgere på sygedagpenge der kan aktiveres, hvorfor der i beregningen ikke er taget højde for mulighederne for at indhente den høje refusion. Umiddelbart skønnes det dog, at det ikke vil få afgørende betydning for Haderslev kommunens udgifter til sygedagpenge i 2010, men Arbejdsmarkedsservice vil snarest igangsætte drøftelser med henblik på at få vurderet hvilke aktiveringstilbud, omfattet af det definerede regelsæt, der med fordel kan etableres og herunder foretage en beregning af de økonomiske konsekvenser f.eks. øget administrativ tid, skift af ydelser, kørselsudgifter, øgede driftsudgifter på aktiveringsområdet kto mv. Så snart drøftelserne og de økonomiske beregninger foreligger vil sagen blive forelagt udvalget. Det skal nævnes, at finanskrisens indflydelse på efterspørgslen efter kommunale ydelser har ændret sig i 2009 i negativ retning. På baggrund af de indarbejdede forudsætninger og de nyeste faktuelle tal, forventes den nettokommunale merudgift på forsørgelsesområdet under et at udgøre yderligere 18 mio. kr. udover de 34,3 mio. kr. der allerede er bevilget i indeværende år. I 2010 må der forventes en netto kommunal merudgift på 21,4 mio. kr. foruden de 48,9 mio. kr. der allerede er tilført fra Byrådet, jf. beslutning i møde d. 28. maj I 2011 må der

13 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 670 forventes en merudgift på 13,1 mio. kr. foruden de 64,5 mio. kr. der allerede er tilført fra Byrådet, jf. beslutning i møde d. 28. maj 2009, i 2012 må der forventes en merudgift på 33,0 mio. kr. foruden de 53,4 mio. kr. der allerede er tilført fra Byrådet, jf. beslutning i møde d. 28. maj I 2013 må der forventes en merudgift på 37,4 mio. kr. foruden den bevilling på 66,8 mio. kr. der allerede er tilført fra Byrådet, jf. beslutning i møde d. 28. maj Økonomiske forhold Der blev på byrådsmødet den 28. maj givet en tillægsbevilling på 34,352 mio. kr. til afholdelse af de forventede kommunale nettomerudgifter i Derudover er der indregnet 48,9 mio. kr. i 2010, 64,5 mio. kr. i 2011, 53,4 mio. kr. i 2012 og 66,8 mio. kr. i 2013 og frem. Grundlaget for bevillingen på 34,352 mio. kr. på forsørgelsesområdet var bl.a. beregnet på baggrund af forbruget i de første 3 måneder. Hertil var lagt de forventninger til udviklingen, som på daværende tidspunkt skønnedes realistiske. Den samlede anmodning om en tillægsbevilling til forsørgelsesområdet fremgår af nedenstående tabel 1. De forventede merudgifter kan ikke finansieres indenfor eget område og må derfor finansieres via træk på kassen. TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Budgetår Budgetoverslagsår Beløb i kr. D Drift Tillægsbev. og effekt på overslagsår: Ledighedsydelse - lovbundne udg. Sygedagpenge - lovbundne udg. Forsørgelsesområdet i alt A Anlæg F Finansiering D D A AMudvalget AMudvalget AMudvalget I ALT Finansiering via: Kassebeholdningen F

14 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 671 Sundhedsmæssige forhold Ingen bemærkninger Procedure Sagen behandles d. 17. august i Arbejdsmarkedsudvalget og oversendes herefter til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på en tillægsbevilling til området. Sagen fremsendes samtidig til Direktionen til orientering. Tovholder/informationsansvarlig Konst. direktør Helge Gellert Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller at bevillingspåtegningen godkendes. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Irene Høgh, Rita Juhl Indstillingen blev godkendt 404. Budgetforslag 2010 samt overslagsårene DIHASK / 09/14446 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Budgetforslaget for 2010 er udarbejdet ud fra det vedtagne budget for 2009 budgetoverslagsår 1 samt under iagttagelse af den seneste budgetopfølgning forelagt Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetforslaget danner grundlag for driften i år Der blev i Økonomiudvalget den 13. maj udmeldt en samlet ramme som fremkommer således:

15 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 672 Ramme godkendt den 13. maj i Økonomiudvalget heraf udgør servicerammen heraf udgør den lovbundne ramme og frem og frem Servicerammen udmeldt af ØK Det administrative budgetoplæg Afvigelse Den lovbundne ramme udmeldt af ØK Det administrative budgetoplæg I alt merudgift den lovbundne ramme og frem Merudgiften på den lovbundne ramme er følgende: På området ledighedsydelse er der i 2010 indregnet udgifter svarende til 353 helårspersoner og en gns. tilgang på 4 personer pr. mdr., i 2011 og 2012 er der indregnet h.h.v. 390 og 402 helårspersoner. I 2011 med en gns. tilgang pr. måned på 2,5 person og hermed ender antallet af personer der modtager ledighedsydelse i december måned 2011 på 402. Dette antal er indarbejdet som et gns. i 2012 og frem uden forventning af yderligere tilgang. På området for sygedagpenge må det konstateres, at den forventede afmatning i antallet af sygedagpengemodtagere omkring forårs- og sommermånederne ikke er tilstede i samme grad, som det oprindeligt var forudsat. Der er ikke i 2010 og overslagsårene regnet med en yderligere tilgang i antallet af sygedagpengemodtagere udover den som har fundet sted i løbet af de første 7 måneder i De forventede udgifter til sygedagpenge i 2010 og frem svarer således i store træk til det forventede budget for 2009 fremskrevet til 2010 LP niveau. Endvidere er der i juni måned 2009 godkendt en ændring af lovgivningen på sygedagpengeområdet. Kommunerne modtager som hidtil 50% i statsrefusion fra og med udbetalingsperiode uge 4 til og med uge 52. Men fra den 4. januar 2010 modtager

16 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 673 kommunerne derimod kun 35% i statsrefusion af udgifterne i den samme udbetalingsperiode. Den kommunale mindreindtægt er beregnet til at udgøre ca. 18,5 mio. kr. pr. år i årene 2010 og frem. Som modpost til denne refusionsændring ændres refusionssatsen fra 50% til 65% i sygedagpengesager, hvor den sygemeldte allerede er i tilbud eller er vendt gradvis tilbage til arbejde. Derudover modtages der 65% refusion af kommunens udgifter til sygedagpenge i op til 13 uger regnet fra det tidspunkt, hvor kommunen har fået oplyst, at der ikke kan ske gradvis tilbagevenden til arbejdet. Endvidere modtages der 65% i statsrefusion på kommunens udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse, hvis personen allerede er i tilbud. For at opnå den høje refusion på disse sygedagpengeudgifter skal der aktiveres sygedagpengemodtagerne jfr. et nærmere defineret regelsæt som endnu ikke endeligt foreligger. Det er på nuværende tidspunkt derfor svært at lave en kvalificeret prognose på hvor mange sygemeldte borgere på sygedagpenge der kan aktiveres, hvorfor der i beregningen ikke er taget højde for mulighederne for at indhente den høje refusion. Umiddelbart skønnes det dog, at det ikke vil få afgørende betydning for Haderslev kommunens udgifter til sygedagpenge i 2010, men Arbejdsmarkedsservice vil snarest igangsætte drøftelser med henblik på at få vurderet hvilke aktiveringstilbud, omfattet af det definerede regelsæt, der med fordel kan etableres og herunder foretage en beregning af de økonomiske konsekvenser f.eks. øget administrativ tid, skift af ydelser, kørselsudgifter, øgede driftsudgifter på aktiveringsområdet kto mv. Så snart drøftelserne og de økonomiske beregninger foreligger vil sagen blive forelagt udvalget. Det skal nævnes, at finanskrisens indflydelse på efterspørgslen efter kommunale ydelser har ændret sig i 2009 i negativ retning. På baggrund af de indarbejdede forudsætninger og de nyeste faktuelle tal, forventes de nettokommunale merudgifter på forsørgelsesområdet at udgøre følgende: I 2010 en forventet merudgift på 21,4 mio. kr. foruden de 48,9 mio. kr. der allerede er indarbejdet og som blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 13. maj I 2011 en forventet merudgift på 13,1 mio. kr. foruden de 64,5 mio. kr. der allerede er indarbejdet og som blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 13. maj I 2012 en forventet merudgift på 33,0 mio. kr. foruden de 53,4 mio. kr. der er indarbejdet og som blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 13. maj I 2013 en forventet merudgift på 37,4 mio. kr. foruden de 66,8 mio. kr. der er indarbejdet og som blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2009.

17 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 674 Økonomiske forhold TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Budgetår Budgetoverslagsår Nettobeløb i kr. D Drift A Anlæg F Finansiering Tillægsbev. og effekt på overslagsår: Forsørgelsesområdet den lovbundne ramme D Arbejdsmarked Finansiering via: Kassebeholdningen F angiver udgifter og - angiver indtægter Personalemæssige forhold Ingen bemærkninger Sundhedsmæssige forhold Ingen bemærkninger Procedure Sagen behandles i Arbejdsmarkedsudvalget den 18. august 2009 Tovholder/informationsansvarlig Konst. direktør Helge Gellert Indstilling Det indstilles til udvalget at der indarbejdes 21,4 mio. kr. i 2010, 13,1 mio. kr. i 2011, 33,0 mio. kr. i 2012 og 37,4 mio.kr. i 2013 på forsørgelsesområdet og videresendes til Økonomiudvalg og byråd med henblik på en rammeforhøjelse til Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag.

18 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 675 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Irene Høgh, Rita Juhl Indstillingen blev godkendt 405. Orientering og spørgsmål fra medlemmerne DILONO / 08/915 ÅBEN SAG Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Irene Høgh, Rita Juhl Orientering fra forvaltningen DILONO / 08/915 ÅBEN SAG Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Irene Høgh, Rita Juhl Helge Gellert orienterede om: Flytningen af Reva Organisering i den fremtidige organisation Status på stillingerne som Jobcenterchef og faglige koordinatorer Grundet ændret organisation vil Rune Larsson og Helge Gellert fremadrettet deltage i udvalgsmøderne 407. Eventuelt DILONO / 08/915 ÅBEN SAG Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Irene Høgh, Rita Juhl -

19 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 676 LUKKET DAGSORDEN 408. Afgørelser fra Statsforvaltningen Syddanmark LUKKET SAG

20 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 677 Underskriftsside Finn Lykkeskov Rita Juhl Morten Finnemann Allan Emiliussen Tonny Thomsen Jan Christensen Irene Høgh Helge Gellert

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 15-06-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-04-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Afbud: Finn Lykkeskov, Tonny Thomsen, Allan Emiliussen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 21-09-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-14, Østergade 48 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Helge Gellert Fraværende: Allan Emiliussen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-08-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 03-09-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 Afbud: Markvard Hovmøller Fraværende: Peter Chr. Jacobsen deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 16-03-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 29-06-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:05 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Torsdag den 18-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Torsdag den 18-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Torsdag den 18-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. Vision samt overordnede værdier og mål for beskæftigelsesindsatsen 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 07-05-2007 Mødested: Nørregade 41,1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget, 07-05-2007

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 16-02-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Afbud: Irene Høgh Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 26-08-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev Mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:20 Afbud: Hans Bondo

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 05-11-2007 Mødested: Mødelokale 1 Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 15-01-2007 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Tonny Thomsen Bemærkninger: Rita Juhl og Morten

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 12-10-2010 Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:45 Afbud: Teddy Pedersen, Britta H.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mandag den 11-12-2006 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, Fuglsangloungen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Keld Pedersen,

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Fraværende: Morten Finnemann forlod mødet

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr.

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. DAGSORDEN Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 3. november 2008 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A.

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A. HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl. 18.30 i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

REFERAT. Bemærkninger:

REFERAT. Bemærkninger: REFERAT Service-MED i Erhvervs- og Borgerservice Mødedato: Fredag den 28. juni 2013 Mødested: Mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Afbud: Poul Jørgen Christensen, Winnie Laugesen

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.05.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Dialog med Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen

Læs mere

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 4. maj 2009 Kl. 16.00 i Mødelokale F2, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Mogens Andersen (A) Ole

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 16-04-2007 Mødested: Stedet, Lindedal 17C, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 15-12-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17.40 Afbud: Fraværende: Tonny Thomsen og Allan Emiliussen

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-02-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Fraværende: Tonny Thomsen mødte kl. 16.05

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 25. september 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 15:00-16:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd DAGSORDEN Det lokale beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 22. februar 2011 Mødested: Jobcenter Haderslev, mødelokale 1-2 Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Afbud: Per Birkelund Fraværende:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 17-09-2007 Mødested: REVA Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Afbud: Tonny Thomsen, Jan Christensen, Irene Høgh Fraværende:

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr.: 5 Dagsorden med vedtagelser Mødested: Aktivitetsgården, Hestkøb Vænge 4, Birkerød Orientering og rundvisning v/eli Petersen Udvalgsmødet holdes efterfølgende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 6 Ingerlise Thaysen, Per Schmidt Andersen Øvrige bemærkninger: Charlotte Juhl Andersen (Kom

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl. 14.00 Afbud: Niels W. Petersen (Karsten G. Hansen deltager som suppleant), Henrik Jensen, Mona Rask og Bo Ravn 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget REFERAT Beskæftigelsesudvalget Møde nr.: 5 Mødedato: 19.05.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-16.35 Ole Pilgaard Andersen, Torben Engholm Mødested: mødelokale 2 Øvrige bemærkninger: Charlotte Juhl Andersen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 18-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen, Tonny Thomsen Fraværende:

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer Afbud: Grethe Riksted, Anders Holm og Mona Rask 1) Meddelelser 2) Orientering a. Nyt medlem af LBR indstillet LO har overfor Byrådet

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i Rebild Kommune 125 2.

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 26. marts 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 16.15 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Lars Juul Andersen Fraværende: Mødedeltagernes

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 27. november 2006 Starttidspunkt 14:00 Sluttidspunkt: 16:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Tom H. Thomsen. Suppleant Søren

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere