Arbejdsmarkedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl Afbud: Fraværende: Tonny Thomsen og Allan Emiliussen ankom kl og deltog ikke i behandlingen af pkt. 309 Bemærkninger:

2 Arbejdsmarkedsudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 309. Alkohol- og misbrugspolitik for Haderslev Kommune Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af MentorNetværket Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Fra udsat til ansat Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Projektcenter Sønderjylland Status - Effekt, nytteværdi og ressourceanalyser i Arbejdsmarkedsservice Til efterretning Orientering og spørgsmål fra medlemmerne Orientering fra forvaltningen Eventuelt Afgørelser fra Statsforvaltningen Syddanmark

3 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Alkohol- og misbrugspolitik for Haderslev Kommune DIANBR / 07/15346 Sagsfremstilling Byrådet har med Sundhedspolitikken besluttet (29. maj 2008), at der skal udarbejdes en Alkohol- og Misbrugspolitik for Haderslev Kommune. Formålet er, at der for kommunen udarbejdes en fremadrettet Alkohol- og Misbrugspolitik, der foreslår rammer og ressourcer for organisering af den sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende indsats vedrørende alkohol og rusmidler. Den kommunale Alkohol- og Misbrugspolitik skal omhandle: sundhedsfremme og forebyggelse samt metoder til at påvirke tilgængeligheden af alkohol og påvirke kulturen i en sundere retning tidlig indsats, der omfatter oplysningsvirksomhed behandling og efterbehandling Alkohol- og Misbrugspolitikken skal tage udgangspunkt i: Haderslev Kommunes aktuelle udfordringer eksisterende indsats og viden Sundhedspolitikkens vision og målsætning visioner og målsætninger for alkohol- og misbrugsindsatsen Alkohol- og Misbrugspolitikken skal udarbejdes på baggrund af Byrådets beslutning fremsendt efter behandling i Voksenudvalget og Sundhedsudvalget og med orientering til Arbejdsmarkedsudvalget. Organisering: I udarbejdelse af Alkohol- og Misbrugspolitikken inddrages ad hoc relevante fagpersoner fra relevante serviceområder i Haderslev Kommune. Det tværfaglige dialogforum for alkohol og misbrug varetager koordinering og udvikling af Alkohol- og Misbrugspolitikken. Forummet består i øjeblikket af Rådgivningscenteret, misbrugskonsulenten og Sundhedsservice, der supplerer sig med repræsentation fra øvrige relevante serviceområder. Ad hoc temagrupper udarbejder de konkrete forslag til konkrete politikker og handleplaner. Sundhedsservice løser opgaven som tovholder for alle fora.

4 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 508 Der henvises venligst til bilag 1: Notat Alkohol- og Misbrugspolitik for Haderslev Kommune Økonomiske forhold Udgifter til mødeaktivitet og formidling anslås at beløbe sig til kr., der søges finansieret af Sundhedsudvalgets almene pulje for sundhedsfremme og forebyggelse Juridiske aspekter Sundhedslovens 119. Procedure Behandles i Direktionen 25. november 2008, i Voksenudvalget den 2. december 2008, i Sundhedsudvalget den 4. december 2008, i Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2008 (som orienteringssag) og i Byrådet den 29. januar 2009, hvorefter processen igangsættes. Udkast til Alkohol- og Misbrugspolitik ventes sendt i høring i januar/februar 2010, hvorefter politikken fremsendes til endelig godkendelse på Byrådets møde i marts Tovholder/informationsansvarlig Sundhedskoordinator Annette Brandi. Bilag Alkohol- og misbrugspolitik (626168) Indstilling Sundheds- og Borgerservice indstiller: at oplægget til udarbejdelse af en Alkohol- og Misbrugspolitik i Haderslev Kommune tages til efterretning Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Voksenudvalget anbefaler overfor Byrådet, at indstillingen godkendes.

5 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 509 Beslutning i Sundhedsudvalg den Godkendes og fremsendes til byrådets endelige godkendelse. Udvalget bevilger kr. af udvalgets almene pulje til formålet idet udvalget ønsker at planen forelægges på byrådets møde i december Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler overfor byrådet, at indstillingen godkendes. Fraværende: Tonny Thomsen, Allan Emiliussen Indstillingen blev godkendt 310. Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af MentorNetværket DIJEST / 08/30949 Sagsfremstilling Mentorordningen blev introduceret i 2003 og har siden været et vigtigt redskab til at hjælpe socialt udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet eller fastholde personer der er i fare for at falde ud af arbejdsmarkedet. Mentorordningen aftales individuelt for hver enkelt borger der har behov derfor. Det er en mentor der tager imod og introducerer den ledige til virksomheden, nye opgaver, kolleger og i øvrigt de almindelige spilleregler på arbejdsmarkedet og i en virksomhed. I Haderslev Kommune har der i flere år været et udpræget ønske fra virksomhederne om, at samle mentorer i et netværk, hvor man kunne erfaringsudveksle og blive opkvalificeret til at blive dygtigere til at hjælpe de socialt udsatte ledige i job. Det blev en realitet i efteråret 2006, hvor Det lokale beskæftigelsesråd bevilgede penge til at starte et sådant netværk op. Mål og effekt Der har siden starten af netværket været et mål om, at 100 mentorer skulle deltage i MentorNetværket. I dag deltager 91 mentorer i netværket og i september 2008 bliver yderligere 25 mentorer uddannet. Det har været intentionen at sætte mål på, hvor mange forløb der har været etableret hvert år. Det har vist sig ikke at kunne gøres med udtræk fra systemerne og det derfor skulle gøres manuelt. Der er

6 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 510 lavet et estimat på, at der i 2007 har været 121 ledige i mentorforløb. Anbefalinger Såfremt der skal kunne fremlægges en specifik oversigt over forløb, i hvilke virksomheder, med hvilke mentorer, til hvilken pris m.m. Investeringen i et IT-modul til WorkBase vil koste kr Hertil kommer udviklingsomkostninger og ressourceforbrug der hurtigt kan beløbe sig til kr Dette vurderes for nuværende ikke at være realistisk. Økonomiske forhold MentorNetværket finansieres af Det lokale beskæftigelsesråd med kr og der gives bevilling for 1 år ad gangen. Hertil kommer, at der ydes konsulentbistand til afvikling af netværksmøder, uddannelsesdage, seminarer og almindelig administration af netværket. Denne konsulentbestand ydes fra jobcentret og sekretariatet for LBR. Et estimat over ressourceforbrug er 100 timer á 250 kr. om året svarende til kr Dette beløb er der søgt dækning for i LBR og LBR godkendte bevillingen på kr. på mødet den 9. december Personalemæssige forhold Der er ingen personer ansat i projektet. Juridiske aspekter Mentorordning og uddannelse af mentorer ydes med hjemmel i kap. 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Procedure Sagen behandles i Chefgruppens møde den 8. december 2008 og LBR d. 9. december, og Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2008 til efterretning. Jesper Stockmarr fremlægger sagen på mødet. Tovholder/informationsansvarlig Chef: Johny Gramberg Projektleder: Jesper Stockmarr Konsulent: Sanne Nielsen Økonomisk konsulent: Lisa Johansen Bilag Evalueering af MentorNetværk 2007 (576384) Haderslev Kommunes MentorNetværk (576378) Projektbeskrivelse MentorNetværk (577974)

7 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 511 Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller overfor Arbejdsmarkedsudvalget, at evalueringen om MentorNetværk tages til efterretning. Evalueringen blev taget til efterretning 311. Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Fra udsat til ansat DIJEST / 08/30948 Sagsfremstilling Projektet "Fra Udsat til Ansat" er vundet i udbud under Servicestyrelsens fælles ansvar II, der skal hjælpe de svageste grupper på arbejdsmarkedet. Formålet er, at øge private og offentlige virksomheders viden og forståelse for at tage imod mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Udbudet er vundet af korsotiet bestående af: fem erhvervs- og handelsskoler fra Ballerup, Svendborg, Silkeborg, Aalborg og Haderslev, Ledernes Hovedorganisation, Kragelund Kommunikation samt CABI. Jobcenter Haderslev har ikke noget ansvar for projektet, men har en interesse i at hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarkedet til at fastholde job eller komme ind på arbejdsmarkedet i job. Projektet er kun oplysende og giver viden til virksomheder og det vil være jobcentret der kan formidle de personer der informeres om på kurserne. Kurserne arrangeres og afholdes af Haderslev Handelsskole i samarbejde med CABI og Jobcenter Haderslev deltager på kurserne, for at fortælle virksomhederne om den service de kan forvente af jobcentret. Der har siden pilotfasen i august 2007 og til årsskiftet ikke været den store udbredelse af projektet, selv om jobcentret har hjulpet med at invitere virksomheder til kursusdagene. I første halvår af 2008 er jobcentrets ambitionsniveau nedjusteret væsentligt, til i dag kun at berøre en virksomhedskonsulent i 0-5 timer om måneden. Virksomhedskonsulenten deltager på kurserne og giver indlæg og fortæller om den service virksomhederne kan forvente fra jobcentret. Det har vist sig at være strategisk korrekt, da sidste kursusdag den 2.

8 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 512 juni 2008, har været den sidste i år og der ikke er planlagt yderligere kursusdage. Jobcentret arbejder i stedet mere målrettet for at udbrede og forankre Haderslev Kommunes MentorNetværk. Mål og effekt Målet med projektet er, at virksomhederne kan omsætte den øgede viden om og forståelse for udsatte mennesker til flere og mere succesfulde aktiverings- eller beskæftigelsesforløb. I kraft af, at der har været forholdsvis få deltagende virksomheder, har nedjusteringen af ambitionsniveauet fra jobcentret resulteret i, at mål står niveau med indsatsen. Der er omkring 5 attraktive virksomheder på kurserne og det er oftest virksomheder jobcentret i forvejen har kontakt til. Anbefalinger Det anbefales, at det nuværende ressourceforbrug bibeholdes, med mindre projektet inviterer til en udbygning af antallet af inviterede virksomheder og deraf større mulighed for at jobcentret kan udplacere ledige i målgruppen. Økonomiske forhold Jobcentret har ingen økonomiske forpligtelser overfor projektet. Jobcentret deltager med 1 medarbejdere i op til 5 timer om måneden. Svarende til et økonomisk forbrug på op til kr. pr måned. Personalemæssige forhold Der er tilknyttet 1 person til projektet, der fungerer som kontaktperson ind til jobcentret. Juridiske aspekter Jobcentret har ingen juridiske forpligtelser overfor projektet. Procedure Sagen behandles i Chefgruppens møde den 8. december 2008 og i Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december Jesper Stockmarr fremlægger sagen på mødet. Tovholder/informationsansvarlig Chef: Johny Gramberg Projektleder: Jesper Stockmarr Konsulent: Sanne Nielsen Økonomisk konsulent: Lisa Johansen

9 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 513 Bilag Resume af tilbud "fra udsat til ansat" (576354) Projektbeskrivelse Fra udsat til ansat (577807) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at det nuværende ressourceforbrug bibeholdes idet Jobcenter Haderslev har en interesse i projektets formål. Indstillingen blev godkendt 312. Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Projektcenter Sønderjylland DIEHTR / 08/43092 Sagsfremstilling Haderslev Kommune deltager sammen med Aabenraa og Tønder Kommune samt de respektive LBR ere i Projektcenter Sønderjylland. Projektcenter Sønderjylland har siden 2005 arbejdet med at nedbringe sygefraværet i de deltagende kommuner. Der er i perioden 2005 til 2007 gennemført en midtvejs- og en slutevaluering, hvis formål var en opsamling af hidtidige resultater, forslag til justeringer og forbedringer af projektets indsats samt fokus på videre- og nyudvikling af Projektcenterets aktiviteter og strategier efter projektperioden. For en evaluering af Projektcenter Sønderjyllands hidtidige resultater henvises til evalueringsrapport: "Der er bygget en bro - og der er mennesker, der går på den". Rapporten fastslår blandt andet, at der er en klar effekt af Projektcenterets hidtidige metoder og tilgang til området. Samtidig fastslår rapporten også, at der er behov for en udvikling af de behandlede temaer, idet alene sygefravær er for snæver en ramme at arbejde indenfor, når der arbejdes med fravær. På denne baggrund har styregruppen - bestående af de deltagende parter - besluttet, at fokus fremover er både sygefravær og sundhed på arbejdspladsen. Initiativet er nærmere beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse. At få en syg medarbejder tilbage i arbejde kræver ofte udstrakt samarbejde på tværs af virksomheder, kommuner, læger, faglige organisationer og andre arbejdsmarkedsaktører. Men alene det at koordinere og samarbejde på tværs er en udfordring i sig selv. Projektcenter Sønderjylland stiller rammerne for en sådan koordinering til rådighed og er med til at give de forskellige parter input, viden og et sted

10 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 514 at mødes og kan således være med til at facilitere dette samarbejde. Projektcenter Sønderjyllands aktiviteter er et supplement til det, der foregår på sagsniveau. Der er siden projektstart i april 2008 gennemført følgende aktiviteter: 10 temamøder 14 heldagsarrangementer 6 netværksmøder Eksempler på aktiviteter, der har været gennemført i perioden august-november 2008: Den gode sygefraværssamtale, Depression kan helbredes på arbejdspladsen, Det rummelige plejehjem et godt arbejdsmiljø i ældreplejen, Hvad er den sunde arbejdsplads. For 2009 er bl.a. planlagt følgende aktiviteter: Fokus på KRAM (kost, motion, alkohol og rygestoptilbud på arbejdspladser) Gør det mere ondt på arabisk? Den gode sygesamtale samt præsentation af barselsværktøj Sundhedsambassadøruddannelse, tre hele dage Stress i folkeskolen Værktøjskasse til jobkonsulenter Hvordan virker henvisningssystemet, henvisning af syge borgere Virksomhedsbesøg for læger Aktiviteter koordineres løbende med Fokus på sygefravær. Mål og effekt På aktivitetssiden er der for første år (til februar 2009) opstillet følgende mål: Udarbejdelse af informationsstrategi, hjemmeside og relevant markedsføringsmateriale, herunder kursuskatalog for hvert halvår er opfyldt 10 kurser og temamøder for ledere, HR-medarbejdere, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter samt andre nøglepersoner der er afholdt 14 kurser og temamøder 6-8 kurser og temamøder for kommunale medarbejdere, medarbejdere fra a- kasser og faglige organisationer der er afholdt 10 kurser og temamøder 16 netværksmøder der er afholdt 6 møder 2-4 kurser for læger planlagt 3 arrangementer, der afholdes indenfor statusperioden 2-4 arrangementer omkring læge-kommune samarbejdet der er afholdt 1 arrangement udvikling af 2 værktøjer 3 værktøjer (Guide til sygefraværssamtale, stresspolitik og graviditetspolitik) er under udarbejdelse og færdiggøres i denne statusperiode

11 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 515 Der er for perioden fra projektstart frem til februar 2009 opstillet følgende målsætninger for deltagerantal: Målsætning for Opnåede antal deltagere Opfyldelsesprocent deltagerantal 117 virksomheder 106 virksomheder 90,6% 23 virksomheder som ikke tidligere har deltaget 584 deltagelser totalt, fordelt på 350 personer 62 virksomheder 269% 554 deltagelser totalt fordelt på 406 personer 94,8% 116% (personer) 292 deltagere i virksomhedsrettede aktiviteter, heraf min. 88 ledere el. mellemledere 292 deltagere i aktiviteter for kommuner, a-kasser, faglige organisationer og læger 288 har deltaget i virksomhedsrettede aktiviteter, heraf 152 ledere/mellemledere 256 har deltaget i arrangementer for kommuner, a-kasser, faglige organisationer og læger 98,6% 172,7% (ledere/ mellemledere) 87,7% Der skal i forhold til målopfyldelsen tages højde for, at der på nuværende tidspunkt mangler at blive afholdt 3 arrangementer med p.t. 80 tilmeldte. Det forventes således, at de opstillede mål vil blive nået. Dette til trods for at aktiviteterne er kommet senere i gang end planlagt pga. udskiftning af personale. Opgørelsen viser, at der er god opbakning til de forskellige arrangementer, og også at Projektcenteret har formået at få fat i en del nye virksomheder. Dette skyldes bl.a. at der i denne projektperiode har været samarbejde med erhvervsforeningerne i Tønder, Haderslev og Aabenraa Kommuner omkring udsendelse af kursustilbud mv. I forhold til deltagertilfredshed er målet, at min. 80% er tilfredse eller meget tilfredse med de tilbud, de har deltaget i. Tilbagemeldinger fra deltagerne viser at: 93% er tilfredse eller meget tilfredse med oplægsholderne 86% er tilfredse eller meget tilfredse i forhold til at få deres forventninger opfyldt 96% er tilfredse eller meget tilfredse med lokaler og forplejning 83% er tilfredse eller meget tilfredse i forhold til at have fået brugbare input til deres arbejde Ud fra en samlet vurdering svarer 92%, at de er tilfredse eller meget tilfredse Der foretages en ekstern midtvejsevaluering medio Formålet med midtvejsevaluering er at få en fremadrettet, uvildig og neutral evaluering af det hidtidige forløb med særlig fokus på undersøgelse af, hvilke anvendte strategier og metoder m.m., der har vist sig særligt effektfulde i forhold til projektets mål. Projektets forskellige målgrupper vil alle deltage i evalueringen.

12 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 516 Anbefalinger Det anbefales at være opmærksomme på, hvilke opgaver, der med fordel kan løses af Projektcenter Sønderjylland frem for via egne ressourcer. F.eks. gennemførelse af kurser for sagsbehandlere, kommunale opgaver som følge af regeringens handlingsplan for nedbringelse af sygefravær etc. Projektcenteret må dog ikke løse egl. driftsopgaver, såsom opkvalificering i lovstof etc. Fokus på at også fremtidige aktiviteter, der igangsættes (egne eller via LBR), koordineres med Projektcenter Sønderjylland for herved at undgå overlap og opnåelse af bedst mulig synergieffekt Økonomiske forhold Det samlede budget for Projektcenter Sønderjylland udgør i kr., i kr. og i kr. Projektcenter Sønderjylland er finansieret af Den europæiske Socialfond, Velfærdsministeriet og de deltagende parter: Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommune samt deres lokale beskæftigelsesråd. Arbejdsmarkedsudvalget Haderslev finansierer ca. 9% af de samlede udgifter. For AU Haderslev er det årlige tilskud: kr. i 2008, i 2009 og i Arbejdsmarkedsudvalget har på udvalgsmøde godkendt medfinansiering i 2008, 2009 og (Acadre 06/541). Aabenraa Kommune er økonomisk og juridisk ansvarlig i forhold til bevillingsgivere. Personalemæssige forhold Der er ansat 4 medarbejdere i Projektcenter Sønderjylland: 1 projektleder, 2 projektkoordinatorer og 1 administrativ medarbejder. Aabenraa Kommune er ansættende myndighed. De deltagende parter har været repræsenteret i ansættelsesudvalg. Sundhedsmæssige forhold Sundhed udgør det ene tema i Projektcenter Sønderjyllands arbejde. Via projektet påvirkes bl.a. virksomheder i deres arbejde med sundhed og sundhedsfremme. Juridiske aspekter Der er ingen lovkrav til gennemførelse af et sådant tiltag.

13 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 517 Tovholder/informationsansvarlig Finn Lykkeskov repræsenterer Arbejdsmarkedsudvalget i styregruppen. Helle B. Nielsen og Per Birkelund repræsenterer LBR. Bente Ingemansen, Jesper Stockmarr og Elsebeth H. Troelsgaard deltager i teknikergruppen. Styregruppe og teknikergruppe holdes løbende ajour dels via møder dels via statusrapporter. Bilag Projektbeskrivelse Projektcenter Sønderjylland (655144) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at effektevalueringen tages til efterretning. Evalueringen blev taget til efterretning 313. Status - Effekt, nytteværdi og ressourceanalyser i Arbejdsmarkedsservice DISANE / 08/17884 Sagsfremstilling Ultimo juni måned 2008 igangsattes arbejdet med effekt, nytteværdi og ressourceanalyser i Arbejdsmarkedsservice. Arbejdet blev igangsat på baggrund af den økonomiske situation og den uvildige revisionsrapport der påpegede en række kritisable forhold i serviceområdet. Igennem forløbet er der draget mange erfaringer og læringspunkter i forhold til en sådan gennemgribende og dybdegående analyse. Effekt, nytteværdi og ressourceanalyserne i Arbejdsmarkedsservice foretages sideløbende med den igangsatte "Turn Around Model" i Haderslev Kommune. Det er Arbejdsmarkedsservices oplevelse, at disse forhold i den grad kan spille sammen. Bl.a. kan hele analysen og den efterfølgende beslutning om en reorganisering af Aktiveringsområdet illustreres som en god kombination af Turnaround, benchmaring og effekt, nytteværdi og ressourceanalyse. Enhver sten er vendt og der arbejdes nu på implementeringen af en helt ny ramme for området med fokus på sikker drift, kvalitet og fleksibel struktur til gavn for både borgere, medarbejdere og

14 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 518 økonomien. Det er helt klart Arbejdsmarkedsservices oplevelse og erfaring, at effekt, nytteværdi og ressourceanalyser med fordel kan anvendes i sammenhæng med en "Turn Around Model". Arbejdsmarkedsudvalget gives nu en status og opfølgning på forløbet, herunder en skitsering af afsluttede og afventende analyser. Kons. direktør Helle Gellert vil på mødet give en status for arbejdet og præsentere de opnåede resultater og erfaringer. Tovholder/informationsansvarlig Konsulent Sanne Nielsen er tovholder. Bilag Overblik over projekter i AS (555794) Status på besparelser - AMU (631734) Status på besparelser - VU (636214) Præsentation for Arbejdsmarkedsudvalget - Status (657912) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning at udvalget forlægges en samlet evaluering når samtlige analyser er foretaget at sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering. Indstillingen blev godkendt 314. Til efterretning DILONO / 08/915 Bilag Selvhjælp i et Sundhedsfremmeperspektiv - konference den 3. feb. 09 (658516) -

15 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Orientering og spørgsmål fra medlemmerne DILONO / 08/ Orientering fra forvaltningen DILONO / 08/915 Arbejdsmarkedsservice orienterede om: Afholdelse af kursus om sygefravæssamtale for LIV i Arbejdsmarkedsservice Ny matchmodel fra Arbejdsmarkedsstyrelsen Driftsøkonomien på Verdande, j.f. spørgsmål fra udvalget d Arbejdsmarkedsservice er ikke bekendt med en kontrakt med Madsen & Madsen Dagsseminar med LBR og Arbejdsmarkedsservice d Eventuelt DILONO / 08/915 -

16 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 520 LUKKET DAGSORDEN 318. Afgørelser fra Statsforvaltningen Syddanmark LUKKET SAG

17 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 521 Underskriftsside Finn Lykkeskov Rita Juhl Morten Finnemann Allan Emiliussen Tonny Thomsen Jan Christensen Irene Høgh Helge Gellert

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-02-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Fraværende: Tonny Thomsen mødte kl. 16.05

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mandag den 11-12-2006 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, Fuglsangloungen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Keld Pedersen,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 15-01-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:25 Afbud: Bent K. Andersen, Ella Skjellerup Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg,

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 24. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jesper Andreasen, Sahat Safari Fraværende: Wyssam Nouf, Mohammad

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Integrationsrådet 2008

Integrationsrådet 2008 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Integrationsrådet 2008, 20-02-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning af referat. 3. Meddelelser. 4. Sager til afgørelse. 5. Sager til orientering. 6.

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning af referat. 3. Meddelelser. 4. Sager til afgørelse. 5. Sager til orientering. 6. A s s e n s Referat Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Forum Det Lokale Beskæftigelsesråd Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Tid Fredag, den 9. maj 2008, kl. 9.00-11.00 Sted Afbud: Tilstede:

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen i pixiudgave 3 42 Status jobrotation

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen

Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Et projekt varetaget af Projektcenter Sønderjylland med Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommuner Peter Rosendal Frederiksen CABI, Center

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen

Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Resultater af Projektcenter Sønderjyllands socialfondsprojekt i Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner Evaluering af projekt Sygefravær og

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 24-08-2010 Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:40 Afbud: Finn Lykkeskov, Helle B.

Læs mere

Løsninger til forandringer

Løsninger til forandringer Løsninger til forandringer Siden 1995 har Cabi rådgivet og løst opgaver for eller i samarbejde med jobcentre om deres kerneopgaver. Kontakt os, hvis I ønsker: klare mål og konkrete handlingsplaner for

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede:

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Afbud: Lene Andersen Nels G. Markussen Rune Asmussen Lars Peter Salhøj Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere