Arbejdsmarkedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl Afbud: Fraværende: Tonny Thomsen og Allan Emiliussen ankom kl og deltog ikke i behandlingen af pkt. 309 Bemærkninger:

2 Arbejdsmarkedsudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 309. Alkohol- og misbrugspolitik for Haderslev Kommune Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af MentorNetværket Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Fra udsat til ansat Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Projektcenter Sønderjylland Status - Effekt, nytteværdi og ressourceanalyser i Arbejdsmarkedsservice Til efterretning Orientering og spørgsmål fra medlemmerne Orientering fra forvaltningen Eventuelt Afgørelser fra Statsforvaltningen Syddanmark

3 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Alkohol- og misbrugspolitik for Haderslev Kommune DIANBR / 07/15346 Sagsfremstilling Byrådet har med Sundhedspolitikken besluttet (29. maj 2008), at der skal udarbejdes en Alkohol- og Misbrugspolitik for Haderslev Kommune. Formålet er, at der for kommunen udarbejdes en fremadrettet Alkohol- og Misbrugspolitik, der foreslår rammer og ressourcer for organisering af den sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende indsats vedrørende alkohol og rusmidler. Den kommunale Alkohol- og Misbrugspolitik skal omhandle: sundhedsfremme og forebyggelse samt metoder til at påvirke tilgængeligheden af alkohol og påvirke kulturen i en sundere retning tidlig indsats, der omfatter oplysningsvirksomhed behandling og efterbehandling Alkohol- og Misbrugspolitikken skal tage udgangspunkt i: Haderslev Kommunes aktuelle udfordringer eksisterende indsats og viden Sundhedspolitikkens vision og målsætning visioner og målsætninger for alkohol- og misbrugsindsatsen Alkohol- og Misbrugspolitikken skal udarbejdes på baggrund af Byrådets beslutning fremsendt efter behandling i Voksenudvalget og Sundhedsudvalget og med orientering til Arbejdsmarkedsudvalget. Organisering: I udarbejdelse af Alkohol- og Misbrugspolitikken inddrages ad hoc relevante fagpersoner fra relevante serviceområder i Haderslev Kommune. Det tværfaglige dialogforum for alkohol og misbrug varetager koordinering og udvikling af Alkohol- og Misbrugspolitikken. Forummet består i øjeblikket af Rådgivningscenteret, misbrugskonsulenten og Sundhedsservice, der supplerer sig med repræsentation fra øvrige relevante serviceområder. Ad hoc temagrupper udarbejder de konkrete forslag til konkrete politikker og handleplaner. Sundhedsservice løser opgaven som tovholder for alle fora.

4 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 508 Der henvises venligst til bilag 1: Notat Alkohol- og Misbrugspolitik for Haderslev Kommune Økonomiske forhold Udgifter til mødeaktivitet og formidling anslås at beløbe sig til kr., der søges finansieret af Sundhedsudvalgets almene pulje for sundhedsfremme og forebyggelse Juridiske aspekter Sundhedslovens 119. Procedure Behandles i Direktionen 25. november 2008, i Voksenudvalget den 2. december 2008, i Sundhedsudvalget den 4. december 2008, i Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2008 (som orienteringssag) og i Byrådet den 29. januar 2009, hvorefter processen igangsættes. Udkast til Alkohol- og Misbrugspolitik ventes sendt i høring i januar/februar 2010, hvorefter politikken fremsendes til endelig godkendelse på Byrådets møde i marts Tovholder/informationsansvarlig Sundhedskoordinator Annette Brandi. Bilag Alkohol- og misbrugspolitik (626168) Indstilling Sundheds- og Borgerservice indstiller: at oplægget til udarbejdelse af en Alkohol- og Misbrugspolitik i Haderslev Kommune tages til efterretning Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Voksenudvalget anbefaler overfor Byrådet, at indstillingen godkendes.

5 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 509 Beslutning i Sundhedsudvalg den Godkendes og fremsendes til byrådets endelige godkendelse. Udvalget bevilger kr. af udvalgets almene pulje til formålet idet udvalget ønsker at planen forelægges på byrådets møde i december Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler overfor byrådet, at indstillingen godkendes. Fraværende: Tonny Thomsen, Allan Emiliussen Indstillingen blev godkendt 310. Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af MentorNetværket DIJEST / 08/30949 Sagsfremstilling Mentorordningen blev introduceret i 2003 og har siden været et vigtigt redskab til at hjælpe socialt udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet eller fastholde personer der er i fare for at falde ud af arbejdsmarkedet. Mentorordningen aftales individuelt for hver enkelt borger der har behov derfor. Det er en mentor der tager imod og introducerer den ledige til virksomheden, nye opgaver, kolleger og i øvrigt de almindelige spilleregler på arbejdsmarkedet og i en virksomhed. I Haderslev Kommune har der i flere år været et udpræget ønske fra virksomhederne om, at samle mentorer i et netværk, hvor man kunne erfaringsudveksle og blive opkvalificeret til at blive dygtigere til at hjælpe de socialt udsatte ledige i job. Det blev en realitet i efteråret 2006, hvor Det lokale beskæftigelsesråd bevilgede penge til at starte et sådant netværk op. Mål og effekt Der har siden starten af netværket været et mål om, at 100 mentorer skulle deltage i MentorNetværket. I dag deltager 91 mentorer i netværket og i september 2008 bliver yderligere 25 mentorer uddannet. Det har været intentionen at sætte mål på, hvor mange forløb der har været etableret hvert år. Det har vist sig ikke at kunne gøres med udtræk fra systemerne og det derfor skulle gøres manuelt. Der er

6 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 510 lavet et estimat på, at der i 2007 har været 121 ledige i mentorforløb. Anbefalinger Såfremt der skal kunne fremlægges en specifik oversigt over forløb, i hvilke virksomheder, med hvilke mentorer, til hvilken pris m.m. Investeringen i et IT-modul til WorkBase vil koste kr Hertil kommer udviklingsomkostninger og ressourceforbrug der hurtigt kan beløbe sig til kr Dette vurderes for nuværende ikke at være realistisk. Økonomiske forhold MentorNetværket finansieres af Det lokale beskæftigelsesråd med kr og der gives bevilling for 1 år ad gangen. Hertil kommer, at der ydes konsulentbistand til afvikling af netværksmøder, uddannelsesdage, seminarer og almindelig administration af netværket. Denne konsulentbestand ydes fra jobcentret og sekretariatet for LBR. Et estimat over ressourceforbrug er 100 timer á 250 kr. om året svarende til kr Dette beløb er der søgt dækning for i LBR og LBR godkendte bevillingen på kr. på mødet den 9. december Personalemæssige forhold Der er ingen personer ansat i projektet. Juridiske aspekter Mentorordning og uddannelse af mentorer ydes med hjemmel i kap. 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Procedure Sagen behandles i Chefgruppens møde den 8. december 2008 og LBR d. 9. december, og Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2008 til efterretning. Jesper Stockmarr fremlægger sagen på mødet. Tovholder/informationsansvarlig Chef: Johny Gramberg Projektleder: Jesper Stockmarr Konsulent: Sanne Nielsen Økonomisk konsulent: Lisa Johansen Bilag Evalueering af MentorNetværk 2007 (576384) Haderslev Kommunes MentorNetværk (576378) Projektbeskrivelse MentorNetværk (577974)

7 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 511 Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller overfor Arbejdsmarkedsudvalget, at evalueringen om MentorNetværk tages til efterretning. Evalueringen blev taget til efterretning 311. Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Fra udsat til ansat DIJEST / 08/30948 Sagsfremstilling Projektet "Fra Udsat til Ansat" er vundet i udbud under Servicestyrelsens fælles ansvar II, der skal hjælpe de svageste grupper på arbejdsmarkedet. Formålet er, at øge private og offentlige virksomheders viden og forståelse for at tage imod mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Udbudet er vundet af korsotiet bestående af: fem erhvervs- og handelsskoler fra Ballerup, Svendborg, Silkeborg, Aalborg og Haderslev, Ledernes Hovedorganisation, Kragelund Kommunikation samt CABI. Jobcenter Haderslev har ikke noget ansvar for projektet, men har en interesse i at hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarkedet til at fastholde job eller komme ind på arbejdsmarkedet i job. Projektet er kun oplysende og giver viden til virksomheder og det vil være jobcentret der kan formidle de personer der informeres om på kurserne. Kurserne arrangeres og afholdes af Haderslev Handelsskole i samarbejde med CABI og Jobcenter Haderslev deltager på kurserne, for at fortælle virksomhederne om den service de kan forvente af jobcentret. Der har siden pilotfasen i august 2007 og til årsskiftet ikke været den store udbredelse af projektet, selv om jobcentret har hjulpet med at invitere virksomheder til kursusdagene. I første halvår af 2008 er jobcentrets ambitionsniveau nedjusteret væsentligt, til i dag kun at berøre en virksomhedskonsulent i 0-5 timer om måneden. Virksomhedskonsulenten deltager på kurserne og giver indlæg og fortæller om den service virksomhederne kan forvente fra jobcentret. Det har vist sig at være strategisk korrekt, da sidste kursusdag den 2.

8 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 512 juni 2008, har været den sidste i år og der ikke er planlagt yderligere kursusdage. Jobcentret arbejder i stedet mere målrettet for at udbrede og forankre Haderslev Kommunes MentorNetværk. Mål og effekt Målet med projektet er, at virksomhederne kan omsætte den øgede viden om og forståelse for udsatte mennesker til flere og mere succesfulde aktiverings- eller beskæftigelsesforløb. I kraft af, at der har været forholdsvis få deltagende virksomheder, har nedjusteringen af ambitionsniveauet fra jobcentret resulteret i, at mål står niveau med indsatsen. Der er omkring 5 attraktive virksomheder på kurserne og det er oftest virksomheder jobcentret i forvejen har kontakt til. Anbefalinger Det anbefales, at det nuværende ressourceforbrug bibeholdes, med mindre projektet inviterer til en udbygning af antallet af inviterede virksomheder og deraf større mulighed for at jobcentret kan udplacere ledige i målgruppen. Økonomiske forhold Jobcentret har ingen økonomiske forpligtelser overfor projektet. Jobcentret deltager med 1 medarbejdere i op til 5 timer om måneden. Svarende til et økonomisk forbrug på op til kr. pr måned. Personalemæssige forhold Der er tilknyttet 1 person til projektet, der fungerer som kontaktperson ind til jobcentret. Juridiske aspekter Jobcentret har ingen juridiske forpligtelser overfor projektet. Procedure Sagen behandles i Chefgruppens møde den 8. december 2008 og i Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december Jesper Stockmarr fremlægger sagen på mødet. Tovholder/informationsansvarlig Chef: Johny Gramberg Projektleder: Jesper Stockmarr Konsulent: Sanne Nielsen Økonomisk konsulent: Lisa Johansen

9 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 513 Bilag Resume af tilbud "fra udsat til ansat" (576354) Projektbeskrivelse Fra udsat til ansat (577807) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at det nuværende ressourceforbrug bibeholdes idet Jobcenter Haderslev har en interesse i projektets formål. Indstillingen blev godkendt 312. Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Projektcenter Sønderjylland DIEHTR / 08/43092 Sagsfremstilling Haderslev Kommune deltager sammen med Aabenraa og Tønder Kommune samt de respektive LBR ere i Projektcenter Sønderjylland. Projektcenter Sønderjylland har siden 2005 arbejdet med at nedbringe sygefraværet i de deltagende kommuner. Der er i perioden 2005 til 2007 gennemført en midtvejs- og en slutevaluering, hvis formål var en opsamling af hidtidige resultater, forslag til justeringer og forbedringer af projektets indsats samt fokus på videre- og nyudvikling af Projektcenterets aktiviteter og strategier efter projektperioden. For en evaluering af Projektcenter Sønderjyllands hidtidige resultater henvises til evalueringsrapport: "Der er bygget en bro - og der er mennesker, der går på den". Rapporten fastslår blandt andet, at der er en klar effekt af Projektcenterets hidtidige metoder og tilgang til området. Samtidig fastslår rapporten også, at der er behov for en udvikling af de behandlede temaer, idet alene sygefravær er for snæver en ramme at arbejde indenfor, når der arbejdes med fravær. På denne baggrund har styregruppen - bestående af de deltagende parter - besluttet, at fokus fremover er både sygefravær og sundhed på arbejdspladsen. Initiativet er nærmere beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse. At få en syg medarbejder tilbage i arbejde kræver ofte udstrakt samarbejde på tværs af virksomheder, kommuner, læger, faglige organisationer og andre arbejdsmarkedsaktører. Men alene det at koordinere og samarbejde på tværs er en udfordring i sig selv. Projektcenter Sønderjylland stiller rammerne for en sådan koordinering til rådighed og er med til at give de forskellige parter input, viden og et sted

10 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 514 at mødes og kan således være med til at facilitere dette samarbejde. Projektcenter Sønderjyllands aktiviteter er et supplement til det, der foregår på sagsniveau. Der er siden projektstart i april 2008 gennemført følgende aktiviteter: 10 temamøder 14 heldagsarrangementer 6 netværksmøder Eksempler på aktiviteter, der har været gennemført i perioden august-november 2008: Den gode sygefraværssamtale, Depression kan helbredes på arbejdspladsen, Det rummelige plejehjem et godt arbejdsmiljø i ældreplejen, Hvad er den sunde arbejdsplads. For 2009 er bl.a. planlagt følgende aktiviteter: Fokus på KRAM (kost, motion, alkohol og rygestoptilbud på arbejdspladser) Gør det mere ondt på arabisk? Den gode sygesamtale samt præsentation af barselsværktøj Sundhedsambassadøruddannelse, tre hele dage Stress i folkeskolen Værktøjskasse til jobkonsulenter Hvordan virker henvisningssystemet, henvisning af syge borgere Virksomhedsbesøg for læger Aktiviteter koordineres løbende med Fokus på sygefravær. Mål og effekt På aktivitetssiden er der for første år (til februar 2009) opstillet følgende mål: Udarbejdelse af informationsstrategi, hjemmeside og relevant markedsføringsmateriale, herunder kursuskatalog for hvert halvår er opfyldt 10 kurser og temamøder for ledere, HR-medarbejdere, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter samt andre nøglepersoner der er afholdt 14 kurser og temamøder 6-8 kurser og temamøder for kommunale medarbejdere, medarbejdere fra a- kasser og faglige organisationer der er afholdt 10 kurser og temamøder 16 netværksmøder der er afholdt 6 møder 2-4 kurser for læger planlagt 3 arrangementer, der afholdes indenfor statusperioden 2-4 arrangementer omkring læge-kommune samarbejdet der er afholdt 1 arrangement udvikling af 2 værktøjer 3 værktøjer (Guide til sygefraværssamtale, stresspolitik og graviditetspolitik) er under udarbejdelse og færdiggøres i denne statusperiode

11 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 515 Der er for perioden fra projektstart frem til februar 2009 opstillet følgende målsætninger for deltagerantal: Målsætning for Opnåede antal deltagere Opfyldelsesprocent deltagerantal 117 virksomheder 106 virksomheder 90,6% 23 virksomheder som ikke tidligere har deltaget 584 deltagelser totalt, fordelt på 350 personer 62 virksomheder 269% 554 deltagelser totalt fordelt på 406 personer 94,8% 116% (personer) 292 deltagere i virksomhedsrettede aktiviteter, heraf min. 88 ledere el. mellemledere 292 deltagere i aktiviteter for kommuner, a-kasser, faglige organisationer og læger 288 har deltaget i virksomhedsrettede aktiviteter, heraf 152 ledere/mellemledere 256 har deltaget i arrangementer for kommuner, a-kasser, faglige organisationer og læger 98,6% 172,7% (ledere/ mellemledere) 87,7% Der skal i forhold til målopfyldelsen tages højde for, at der på nuværende tidspunkt mangler at blive afholdt 3 arrangementer med p.t. 80 tilmeldte. Det forventes således, at de opstillede mål vil blive nået. Dette til trods for at aktiviteterne er kommet senere i gang end planlagt pga. udskiftning af personale. Opgørelsen viser, at der er god opbakning til de forskellige arrangementer, og også at Projektcenteret har formået at få fat i en del nye virksomheder. Dette skyldes bl.a. at der i denne projektperiode har været samarbejde med erhvervsforeningerne i Tønder, Haderslev og Aabenraa Kommuner omkring udsendelse af kursustilbud mv. I forhold til deltagertilfredshed er målet, at min. 80% er tilfredse eller meget tilfredse med de tilbud, de har deltaget i. Tilbagemeldinger fra deltagerne viser at: 93% er tilfredse eller meget tilfredse med oplægsholderne 86% er tilfredse eller meget tilfredse i forhold til at få deres forventninger opfyldt 96% er tilfredse eller meget tilfredse med lokaler og forplejning 83% er tilfredse eller meget tilfredse i forhold til at have fået brugbare input til deres arbejde Ud fra en samlet vurdering svarer 92%, at de er tilfredse eller meget tilfredse Der foretages en ekstern midtvejsevaluering medio Formålet med midtvejsevaluering er at få en fremadrettet, uvildig og neutral evaluering af det hidtidige forløb med særlig fokus på undersøgelse af, hvilke anvendte strategier og metoder m.m., der har vist sig særligt effektfulde i forhold til projektets mål. Projektets forskellige målgrupper vil alle deltage i evalueringen.

12 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 516 Anbefalinger Det anbefales at være opmærksomme på, hvilke opgaver, der med fordel kan løses af Projektcenter Sønderjylland frem for via egne ressourcer. F.eks. gennemførelse af kurser for sagsbehandlere, kommunale opgaver som følge af regeringens handlingsplan for nedbringelse af sygefravær etc. Projektcenteret må dog ikke løse egl. driftsopgaver, såsom opkvalificering i lovstof etc. Fokus på at også fremtidige aktiviteter, der igangsættes (egne eller via LBR), koordineres med Projektcenter Sønderjylland for herved at undgå overlap og opnåelse af bedst mulig synergieffekt Økonomiske forhold Det samlede budget for Projektcenter Sønderjylland udgør i kr., i kr. og i kr. Projektcenter Sønderjylland er finansieret af Den europæiske Socialfond, Velfærdsministeriet og de deltagende parter: Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommune samt deres lokale beskæftigelsesråd. Arbejdsmarkedsudvalget Haderslev finansierer ca. 9% af de samlede udgifter. For AU Haderslev er det årlige tilskud: kr. i 2008, i 2009 og i Arbejdsmarkedsudvalget har på udvalgsmøde godkendt medfinansiering i 2008, 2009 og (Acadre 06/541). Aabenraa Kommune er økonomisk og juridisk ansvarlig i forhold til bevillingsgivere. Personalemæssige forhold Der er ansat 4 medarbejdere i Projektcenter Sønderjylland: 1 projektleder, 2 projektkoordinatorer og 1 administrativ medarbejder. Aabenraa Kommune er ansættende myndighed. De deltagende parter har været repræsenteret i ansættelsesudvalg. Sundhedsmæssige forhold Sundhed udgør det ene tema i Projektcenter Sønderjyllands arbejde. Via projektet påvirkes bl.a. virksomheder i deres arbejde med sundhed og sundhedsfremme. Juridiske aspekter Der er ingen lovkrav til gennemførelse af et sådant tiltag.

13 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 517 Tovholder/informationsansvarlig Finn Lykkeskov repræsenterer Arbejdsmarkedsudvalget i styregruppen. Helle B. Nielsen og Per Birkelund repræsenterer LBR. Bente Ingemansen, Jesper Stockmarr og Elsebeth H. Troelsgaard deltager i teknikergruppen. Styregruppe og teknikergruppe holdes løbende ajour dels via møder dels via statusrapporter. Bilag Projektbeskrivelse Projektcenter Sønderjylland (655144) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at effektevalueringen tages til efterretning. Evalueringen blev taget til efterretning 313. Status - Effekt, nytteværdi og ressourceanalyser i Arbejdsmarkedsservice DISANE / 08/17884 Sagsfremstilling Ultimo juni måned 2008 igangsattes arbejdet med effekt, nytteværdi og ressourceanalyser i Arbejdsmarkedsservice. Arbejdet blev igangsat på baggrund af den økonomiske situation og den uvildige revisionsrapport der påpegede en række kritisable forhold i serviceområdet. Igennem forløbet er der draget mange erfaringer og læringspunkter i forhold til en sådan gennemgribende og dybdegående analyse. Effekt, nytteværdi og ressourceanalyserne i Arbejdsmarkedsservice foretages sideløbende med den igangsatte "Turn Around Model" i Haderslev Kommune. Det er Arbejdsmarkedsservices oplevelse, at disse forhold i den grad kan spille sammen. Bl.a. kan hele analysen og den efterfølgende beslutning om en reorganisering af Aktiveringsområdet illustreres som en god kombination af Turnaround, benchmaring og effekt, nytteværdi og ressourceanalyse. Enhver sten er vendt og der arbejdes nu på implementeringen af en helt ny ramme for området med fokus på sikker drift, kvalitet og fleksibel struktur til gavn for både borgere, medarbejdere og

14 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 518 økonomien. Det er helt klart Arbejdsmarkedsservices oplevelse og erfaring, at effekt, nytteværdi og ressourceanalyser med fordel kan anvendes i sammenhæng med en "Turn Around Model". Arbejdsmarkedsudvalget gives nu en status og opfølgning på forløbet, herunder en skitsering af afsluttede og afventende analyser. Kons. direktør Helle Gellert vil på mødet give en status for arbejdet og præsentere de opnåede resultater og erfaringer. Tovholder/informationsansvarlig Konsulent Sanne Nielsen er tovholder. Bilag Overblik over projekter i AS (555794) Status på besparelser - AMU (631734) Status på besparelser - VU (636214) Præsentation for Arbejdsmarkedsudvalget - Status (657912) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning at udvalget forlægges en samlet evaluering når samtlige analyser er foretaget at sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering. Indstillingen blev godkendt 314. Til efterretning DILONO / 08/915 Bilag Selvhjælp i et Sundhedsfremmeperspektiv - konference den 3. feb. 09 (658516) -

15 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Orientering og spørgsmål fra medlemmerne DILONO / 08/ Orientering fra forvaltningen DILONO / 08/915 Arbejdsmarkedsservice orienterede om: Afholdelse af kursus om sygefravæssamtale for LIV i Arbejdsmarkedsservice Ny matchmodel fra Arbejdsmarkedsstyrelsen Driftsøkonomien på Verdande, j.f. spørgsmål fra udvalget d Arbejdsmarkedsservice er ikke bekendt med en kontrakt med Madsen & Madsen Dagsseminar med LBR og Arbejdsmarkedsservice d Eventuelt DILONO / 08/915 -

16 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 520 LUKKET DAGSORDEN 318. Afgørelser fra Statsforvaltningen Syddanmark LUKKET SAG

17 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 521 Underskriftsside Finn Lykkeskov Rita Juhl Morten Finnemann Allan Emiliussen Tonny Thomsen Jan Christensen Irene Høgh Helge Gellert