INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD"

Transkript

1 INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

2 KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: Rapporten er udarbejdet for Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Layout: Linda Balle Tryk: Midtfyn Bogtryk ISBN: Digital ISBN: Udgivet august 2005 i elektronisk form Download rapporten på Styrelsen for Social Services hjemmeside, www. servicestyrelsen.dk under emnet Publikationer og database, samt på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders hjemmeside

3 INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD S t y r e l s e n f o r S o c i a l S e r v i c e

4 INDHOLD 1. INSPIRATION TIL KOMMUNER OM TILSYN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN OM TILSYN I DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING? HVAD INDEHOLDER PLIGTEN TIL AT FØRE TILSYN? HVEM HAR TILSYNSFORPLIGTELSEN? ORGANISERING AF TILSYNET OFFENTLIGE OG PRIVATE LEVERANDØRER ÅBENHED OM TILSYNET HVORFOR UDARBEJDE SKRIFTLIGE RETNINGSLINJER? TILSYN MED PÆDAGOGISKE FORHOLD TILSYN MED SIKKERHEDSMÆSSIGE OG HYGIEJNISKE FORHOLD PRIVAT BØRNEPASNING MED TILSKUD BØRN MED SÆRLIGE BEHOV PLANLÆGNING OG GENNEMFØRELSE AF ET TILSYNSBSØG BRUGERINDDRAGELSE GIVER UDVIKLING DOKUMENTATION AF TILSYNET

5 FORORD Kommunen har som tilsynsmyndighed en vigtig opgave med at sikre, at kvaliteten i dagtilbud til børn samt i private pasningsordninger er i orden. Tilsynet skal sikre, at forældre og børn rent faktisk får den service, som kommunalbestyrelsen har besluttet, at borgere i den pågældende kommune skal have, og at de lovgivningsmæssige rammer overholdes. I foråret 2004 blev der gennemført en undersøgelse af kommunernes tilsyn med dagtilbud og privat pasning. Undersøgelsen viser, at der er stor forskel på, hvordan tilsynene med dagtilbud og privat pasning tilrettelægges og udføres i landets kommuner. Resultaterne af undersøgelsen tyder på, at der hos de kommunale myndigheder kan være en usikkerhed om, hvordan de skal tilrettelægge og udføre tilsynet. Det er baggrunden for, at Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender i samarbejde med KL har udarbejdet dette inspirationshæfte. Hæftet indeholder foruden beskrivelse af lovgivning på området en række eksempler på, hvordan tilsynet tilrettelægges og udføres i nogle af landets kommuner. Jeg håber, at de kommunale myndigheder vil anvende hæftet som inspiration til, hvordan tilsynet med dagtilbud og privat pasning kan organiseres, tilrettelægges og gennemføres. Minister for familie- og forbrugeranliggender Lars Barfoed 5

6 1. INSPIRATION TIL KOMMUNER OM TILSYN I DAGTILBUD Hvordan tilrettelægger I tilsyn med dagtilbud og privat pasning og hvordan får I det gennemført? På de næste 48 sider kan du hente inspiration til, hvordan din kommune kan tilrettelægge og gennemføre tilsyn. Inspirationshæftet henvender sig til ansatte i den kommunale myndighed, og det kan bruges som et redskab, når I står med den praktiske del af tilsynet. Inspirationshæftet er udarbejdet i et samarbejde mellem Ministeriet for Familieog Forbrugeranliggender, KL og Styrelsen for Social Service. Hvorfor lave et inspirationshæfte? I efteråret 2003 opstod der en offentlig debat om puljeordninger, deres kvalitet og kommunernes tilsyn med ordningerne. På den baggrund gennemførte Socialministeriet en undersøgelse, dels af puljeordningernes omfang og karakter, dels af kommunernes tilsyn med dagtilbud og privat pasning. Undersøgelsen viste: Forskelle i tilsynet: Undersøgelsen peger bl.a. på, at tilsynet i en række kommuner udøves i langt mindre omfang i forhold til de private puljeordninger end i forhold til de kommunale dagtilbud. Og tilsyn bliver i mindre grad udøvet i dagplejelignende puljeordninger sammenholdt med institutionslignende puljeordninger. Fravær af tilsynsbesøg: Undersøgelsen viser også, at nogle kommuner ikke anvender tilsynsbesøg som led i deres tilsyn. Og i en del af de kommuner, der anvender tilsynsbesøg, er det langt fra alle dagtilbud, som fik et tilsynsbesøg i

7 Fravær af systematik: Resultatet viser et vist fravær af systematik i det kommunale tilsyn, hvilket understøttes af, at henholdsvis 45 pct. af kommunerne ikke havde skriftlige retningslinjer for tilsynet med dagtilbud, og 29 pct. manglede skriftlige retningslinjer for tilsynet med privat pasning. Undersøgelsens resultater fremgår af rapporterne: Puljeordninger omfang og karakter og Kommunernes tilsyn med dagtilbud og privat pasning. Rapporterne kan downloades fra Styrelsen for Social Service s hjemmeside Resultater tyder på usikkerhed om tilsyn Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender og KL har tolket resultaterne af undersøgelsen som udtryk for usikkerhed hos den kommunale myndighed over for at tilrettelægge tilsynet. Dels så det lever op til den gældende lovgivning på området, dels så det sikrer kvaliteten i dagtilbuddene og i privat pasning. Hæftet skal derfor give inspiration til, hvordan den kommunale myndighed kan organisere, tilrettelægge og gennemføre tilsynet, så det opfylder de lovgivningsmæssige krav til den kommunale tilsynsforpligtelse. Inspiration fra kommune til kommune Inspirationshæftet bygger på lovgivning, herunder forarbejder til lovgivningen. Men det bygger også på udtalelser fra myndigheder vedrørende tilsyn samt på en række kommuners skriftlige retningslinjer for tilsyn med dagtilbud og privat pasning, som de blev indsendt i forbindelse med Socialministeriets undersøgelse. Endelig er der hentet inspiration gennem to diskussionsmøder med repræsentanter fra en række kommuner om, hvorledes de tilrettelægger og gennemfører tilsynet med henholdsvis dagtilbud og privat pasning. 7

8 2.HVAD SIGER LOVEN OM TILSYN I DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING? Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes to steder: Dels i loven om administration og retssikkerhed på det sociale område, kaldet retssikkerhedsloven, dels i loven om social service, kaldet serviceloven. Retssikkerhedsloven siger Reglerne i retssikkerhedsloven 16 fastsætter, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med løsningen af de kommunale opgaver, herunder dagtilbud til børn. 16 fastsætter også, at tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaven løses. Tilsynet omfatter endvidere økonomiske forhold. Det må sikres, at tilbuddets indhold og omkostninger svarer til, hvad den kommunale myndighed ønsker og vil tage ansvaret for. Det økonomiske tilsyn har imidlertid en anden karakter end det, der er fokus på i dette hæfte. Derfor er det økonomiske tilsyn ikke nærmere omtalt i hæftet. Tilsynsforpligtelsen efter 16 gælder både for opgaver, der løses af kommunen selv, og for opgaver, som kommunalbestyrelsen har besluttet at overlade til privat udfører at løse, såsom f.eks. private virksomheder eller organisationer, eller andre offentlige myndigheder. Kommunalbestyrelsen er med andre ord forpligtet til at føre tilsyn både med de kommunale daginstitutioner, den kommunale dagpleje og med privat drevne daginstitutioner (servicelovens 9 og 10) og puljeordninger (servicelovens 11). Kommunernes tilsyn med privatinstitutioner (ny 11) nævnes ikke i hæftet, da reglerne om privatinstitutioner er vedtaget efter redaktion af hæftet 8

9 Serviceloven siger Efter 26 i serviceloven skal kommunalbestyrelsen udbetale økonomisk tilskud til forældre, der ønsker privat pasning til deres børn i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Den kommunale myndigheds forpligtelse til, og mulighed for, at føre tilsyn med privat pasning er direkte fastsat i servicelovens 26, stk. 8. Da den kommunale myndighed gennem det økonomiske tilskud er med til at betale pasningen, er privat pasning endvidere også omfattet af bestemmelsen i retssikkerhedslovens 16. Begge bestemmelser gælder både privat pasning, som foregår i forældrenes hjem, og privat pasning, der foregår i andre lokaliteter, f.eks. i børnepasserens eget hjem. Af 26, stk. 8, fremgår det, at kommunalbestyrelsen godkender aftalen mellem forældrene og den private børnepasningsordning og løbende fører tilsyn med ordningen. Tilsynet skal dermed se til, at pasningsordningen i sit daglige virke svarer til de forhold, der er godkendt gennem aftalen. Det er kommunalbestyrelsen, som inden for rammerne af retssikkerhedslovens 16 og servicelovens 26 fastlægger, hvordan tilsynet skal tilrettelægges og udøves. 9

10 Hvorfor gennemføres tilsyn? Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbud, fordi det er den kommunale myndighed, der har ansvar for, at Borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen og amtsrådet har truffet. Dagtilbuddet er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. Forebygge og gribe ind, så eventuelle problemer ikke udvikler sig. Kernen i tilsynsforpligtelsen er, at myndighederne har pligt til at holde sig informeret om indhold og fremgangsmåde i tilbuddene samt at forholde sig til informationen i forhold til serviceniveau, kontrakter/aftaler og lovgivning på området. Tilsynet skal med andre ord sikre, at pasningen af børnene sker på en sådan måde, som dels lever op til lovgivningen, dels er i overensstemmelse med det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har besluttet, skal være gældende i kommunen. Undgå kontrol med egen rådgivning Når den kommunale myndighed tilrettelægger tilsynet, er det vigtigt at være opmærksom på risikoen for, at man kommer til at føre kontrol med sin egen rådgivning. Hertil kommer risikoen for, at man bliver stedblind. Det vil sige, at der er forhold, som man ikke lægger mærke til eller sætter spørgsmålstegn ved, fordi man ofte kommer i en institution eller i et dagplejehjem. Folketingets Ombudsmand har således peget på, at det ved tilsyn med sociale tilbud bør undgås, at det er den samme person, der rådgiver og fører tilsyn, så det i sidste ende kan betyde, at man kommer til at føre tilsyn med sig selv. 10

11

12 3.HVAD INDEHOLDER PLIGTEN TIL AT FØRE TILSYN? Den kommunale myndighed har pligt til at føre tilsyn med, at dagtilbud til børn og privat pasning løses inden for de lovgivningsmæssige rammer og med den kvalitet både fagligt og økonomisk som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Det forudsætter, at kommunalbestyrelsens beslutninger er gjort tydelige i de kontrakter eller aftaler, der indgås med dagtilbuddene. Tilsynet skal se til, at forældre og børn i kommunen får den service, som de har krav på, og at dagtilbuddet eller den private pasning er egnede til ophold for de børn, som tilbuddet er bestemt for. Det betyder, at tilsynet skal undersøge og vurdere, om dagtilbuddet i sin udformning og i det daglige pædagogiske arbejde lever op til de lovgivningsmæssige krav. Det gælder ikke alene servicelovens bestemmelser om dagtilbud men også krav, der følger af anden lovgivning. Tilsynet skal også forholde sig til, om dagtilbuddets praksis er i overensstemmelse med de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat, ligesom det skal være i overensstemmelse med institutionens egne fastsatte mål, herunder pædagogiske læreplaner. Hvad angår dagtilbuddets egnethed til målgruppen, er det fysiske rammer, pædagogiske forhold samt hygiejniske og sikkerhedsmæssige forhold, der skal vurderes. 12

13 Serviceloven Kontrakt/aftale, hvis indhold bygger på serviceniveauet fastsat af kommunalbestyrelsen samt skriftlige retningslinjer INSTITUTIONENS/ DAGPLEJENS PRAKSIS Kilde: Inspireret af Århus Kommunes manual for tilsynet Institutionens mål, værdier, virksomhedsplan og læreplan Illustration af indholdet i tilsyn med dagtilbud lustrationen viser, hvilke forhold, der skal indgå i tilsynet: Bestemmelser i serviceloven, kontraktens/aftalens indhold, der bygger på det kommunale serviceniveau og institutionens egne mål, pædagogiske læreplaner mv. Hertil kommer krav ifølge anden lovgivning. Iværksættelse af tilsyn kan være på den kommunale myndigheds eget initiativ, eller det kan ske på baggrund af henvendelser fra andre, f.eks. forældre eller personale i dagtilbuddene. 13

14 Kommunalbestyrelsen har pligt til at få rettet op på problematiske forhold, som den kommunale myndighed får kendskab til. Det kan være uoverensstemmelser i forhold til den indgåede kontrakt/aftale, eller det kan være konflikter i forhold til det enkelte barn, eventuelt efter henvendelse eller klage fra forældre. Det er underordnet, hvordan oplysningerne kommer frem. Det kan således være under et tilsynsbesøg eller gennem uformelle henvendelser fra forældre eller andre borgere. Udviklingsperspektiv Tilsynet med dagtilbuddene handler ikke blot om kontrol i snæver forstand. Tilsyn skal ses som et led i sikring af kvalitet og kan samtidig give potentiale for kvalitetsudvikling i tilbuddene, dels generelt for alle tilbud i en kommune, dels specifikt for det enkelte tilbud. For kommunalbestyrelsen kan tilsynene give et bidrag til at komme på forkant med udviklingen og handle proaktivt. Den viden, der indhentes på tilsynsbesøgene, kan bruges i drøftelserne af serviceniveauet og i forbindelse med de løbende overvejelser om fornyelse og udvikling af dagtilbudsområdet. Via tilsynet i det enkelte dagtilbud får ledelse og personale et grundlag for at udbygge kvaliteten og ydelserne i dagtilbuddet. Tilsynet giver: Leverandørerne en viden om, hvor der kan være behov for forbedringer, og hvor der er et udviklingspotentiale. Myndighederne viden om, hvor det kan være hensigtsmæssigt at justere kontrakten/aftalen for fremtiden. 14

15

16 4.HVEM HAR TILSYNSFORPLIGTELSEN? Ifølge retssikkerhedslovens 16 er det kommunalbestyrelsen, som har tilsynsforpligtelsen. Pligten gælder både i forhold til de opgaver, som udføres af kommunalt ansatte, og i forhold til opgaver, som bliver udført af private. Retssikkerhedsloven fastsætter ikke regler om, hvordan den kommunale myndighed skal organisere tilsynet, herunder hvem der skal udøve tilsynet. Det er ikke et krav, at medlemmerne af kommunalbestyrelsen selv deltager i tilsynet med, hvorledes opgaverne løses. Det er da også almindelig praksis, at det er de kommunale forvaltninger, der står for hovedparten af tilsynet. Kommunalpolitikernes ansvar Det er kommunalbestyrelsen, der har beføjelsen til at fastlægge, hvordan tilsynet med de kommunale opgaver skal tilrettelægges og gennemføres, og hvilket nærmere indhold tilsynet skal have. Tilsynet er den kommunale myndigheds kontrol med kvaliteten af de kommunale serviceydelser. Kvaliteten af tilsynet med dagtilbud og privat pasning kan derfor have indflydelse på dels aftalen/kontrakten, dels serviceniveauet på området. Som en naturlig del af kommunalbestyrelsens fastsættelse af serviceniveauet på dagtilbudsområdet bør den også tage stilling til omfang og form på opfølgningen på, hvorledes serviceniveauet praktiseres. 16

17 HVIDOVRE KOMMUNE KVALITETSSTANDARDER Hvidovre Kommune har i 2004 udarbejdet kvalitetsstandarder for tilsynet med dagtilbud. Kvalitetsstandarderne beskriver såvel rammer for tilsynets gennemførelse som indholdet i tilsynet. Foruden det løbende pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene fastsætter kvalitetsstandarderne, at der skal være et systematisk pædagogisk tilsyn. Det systematiske tilsyn gennemføres en gang årligt ved et anmeldt besøg. På baggrund af besøget udfærdiges en rapport, der kommer til politisk behandling. For så vidt angår indholdet i det pædagogiske tilsyn, fastsætter standarderne, at tilsynet overordnet indeholder tre overlappende dimensioner: Basiskvaliteten som er tilsyn i forhold til lovgivningen, i forhold til den kommunale børnepolitik og det kommunale administrationsgrundlag samt i forhold til fysiske rammer, sikkerhed og hygiejne. Aftalt kvalitet som er tilsyn i forhold til status og tilbageblik på institutionens strategiplan, pædagogiske læreplaner og praksisfeltet (hvordan der er arbejdet i den daglige pædagogiske praksis). Standarderne beskriver også særlige procedurer med mere i forhold til det sikkerhedsmæssige/hygiejniske tilsyn samt det økonomiske tilsyn. F.eks. er det i standarderne angivet, hvem (privat virksomhed) der fører det særlige legepladstilsyn, og hvilke kriterier der skal lægges vægt på i dette tilsyn. Endvidere præciseres det, at det er den kommunale myndighed, der har det endelige ansvar for, at tilsynet udføres i overensstemmelse med tilsynsforpligtelsen, og at det er daginstitutionsafdelingen, der skal sikre overholdelse heraf. Kvalitetsstandarderne blev behandlet og godkendt på et socialudvalgsmøde i efteråret Inden da havde standarderne været til høring i brugerbestyrelserne ved kommunale og selvejende dagtilbud, som derved har haft mulighed for indflydelse på tilsynets udformning. Kvalitetsudvikling som er tilsyn i forhold til institutionens mål for udvikling det kommende år, hvad angår strategiplan, pædagogisk læreplan, praksisfeltet (sikring af løbende evaluering og justering af den daglige pædagogiske praksis) samt ledelsesog medarbejderudvikling.

18 5.ORGANISERING AF TILSYNET Tilsyn med flere involverede I de fleste kommuner er der flere personer i de kommunale forvaltninger, som er involveret i tilsynet med dagtilbud: F.eks. økonomisk afdeling (det økonomiske tilsyn), teknisk forvaltning/afdeling (tilsyn med bygning, legeplads samt brandsikkerhed) og børne- og ungeafdelingen (det faglige/pædagogiske tilsyn). I børne- og ungeafdelingerne er det sædvane, at det er de pædagogiske konsulenter, der fører tilsyn med kommunale og selvejende daginstitutioner, mens dagplejeledere og dagplejepædagoger fører tilsyn med dagplejehjem og privat pasning. 18

19 Klar skelnen mellem tilsyns- og rådgivningsopgaven Såvel pædagogiske konsulenter som dagplejepædagoger varetager foruden tilsynsopgaver ofte rådgivningsfunktioner i forhold til institutioner og dagplejere. Derfor er det almindeligt med en løbende og hyppig kontakt mellem pædagogiske konsulenter og institutioner samt mellem dagplejepædagoger og dagplejere. Af samme grund kan der opstå uklarhed om, hvilken rolle, pædagogiske konsulenter og dagplejepædagoger har ved varetagelsen af de forskellige opgaver. Optræder de i kontrolfunktion som tilsynsførende eller som rådgiver i deres rådgivnings- og udviklingsfunktion? Det er derfor vigtigt, at ledelsen hos de kommunale myndigheder nøje overvejer, hvornår konsulenter og dagplejepædagoger varetager henholdsvis tilsyns- og rådgivningsopgaven, og at ledelsen overvejer, hvilken betydning det har for arbejdet, herunder dialogen med dagplejeren/daginstitutionen. Der bør søges organisatoriske løsninger, som sikrer, at kasketterne bliver entydige, og som samtidig fjerner muligheden for, at pædagogiske konsulenter og dagplejepædagoger fører tilsyn med sig selv. Den kommunale myndighed kan etablere et egentlig tilsynsteam, som alene har til opgave at føre tilsyn med dagtilbud. En anden mulighed er, at tilsynsopgaven lægges sammen med andre myndighedsopgaver på dagtilbudsområdet, f.eks. visitering til dagtilbud. Ved de to organiseringsformer kommer tilsynet for det første til at fremstå som et uvildigt tilsyn, hvilket er væsentligt for borgernes tillid til tilsynet. For det andet sikrer det, at det er myndigheden og ikke leverandøren selv, der udfører tilsynet. 19

20 6.OFFENTLIGE OG PRIVATE LEVERANDØRER UDGANGSPUNKTET FOR TILSYNET Der kan være en del usikkerhed om, hvorvidt tilsynet med selvejende institutioner og puljeordninger skal have samme omfang som tilsynet med kommunale dagtilbud. Tilsynet med dagtilbud efter retssikkerhedslovens 16 er det samme uanset, om det er det offentlige eller det private, der er leverandør af tilbuddet. Forvirring om rollen som myndighed og leverandør Når der ikke bør være forskel i tilsynet, er det fordi, at tilsynsforpligtelsen er en myndighedsopgave. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvem der skal udføre opgaven og beslutter dermed, om kommunalbestyrelsen skal have to roller i forhold til social service. Dels den lovbestemte opgave som myndighed, der fastsætter serviceniveauet og kontrollerer (fører tilsyn med), at ydelsen svarer til det fastsatte serviceniveau. Dels rollen som leverandør af serviceydelser. På dagtilbudsområdet er det almindeligt, at der ikke er en adskillelse mellem kommunalbestyrelsens tilsyn som myndighed og den løbende kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, som leverandøren står for (f.eks. ledelses- og personaleudvikling). Det er den manglende skelnen mellem de to forskellige roller, der skaber usikkerheden om tilsynets omfang i forhold til kommunens egne tilbud og i forhold til private dagtilbud. Der må selvsagt ikke være forskel på en myndigheds tilsyn med private dagtilbud og tilsyn med kommunale tilbud. Uanset om tilbuddet er kommunalt eller privat, skal tilsynet vurdere tilbuddet i forhold til de lovgivningsmæssige krav, i 20

21 forhold til det kommunale serviceniveau samt i forhold til institutionens målsætninger og læreplaner. Tilsynet vurderer også, om dagtilbuddet er egnet for målgruppen. Den kommunale myndighed kan vurdere, om de aktiviteter, der gennemføres som et led i kvalitetsudviklingen af dagtilbuddene, skal stå til rådighed i lige omfang for kommunale som for private dagtilbud. 21

22 7.ÅBENHED OM TILSYNET Tilsyn er en kontrolfunktion, og det møder ofte en vis modstand. Ikke blot hos de, der bliver kontrolleret, men også hos de, som står for tilsynet. Åbenhed om tilsynets udformning og karakter kan være en væsentlig forudsætning for, at tilsynet kan leve op til sit formål. Hvis institutionernes ledelse, personale og dagplejere ved, at der bliver ført tilsyn med deres arbejde, hvordan tilsynet bliver udført, samt hvad der bliver lagt vægt på, forsvinder en del af den usikkerhed og mistro, der kan være omkring kontrolfunktionen. Åbenhed om tilsynet i forhold til forældrene er en serviceinformation, der fortæller, hvad forældre kan forvente i forhold til myndighedens kontrol med dagtilbud. Er forældrene f.eks. informeret om, hvor ofte der aflægges tilsynsbesøg, og om der bliver talt med forældrerepræsentanter, kan det være, at de vælger at tage problemstillinger op ad denne vej frem for en egentlig klage. Skriftlige retningslinjer er et skridt mod mere åbenhed, men det er også vigtigt, at retningslinjerne bliver formidlet til både leverandører af dagtilbud og forældrene. Information om tilsynet kan eksempelvis indgå som en del af virksomhedsplanen, f.eks. dagplejen, eller det kan være beskrevet i informationsmateriale til forældre. 22

23 RYSLINGE KOMMUNE BRUGERINFORMATION Ryslinge Kommune har udfærdiget en informationspjece til forældre om frit valgordningen. Pjecen indeholder et særligt afsnit om kommunens tilsyn med pasningsordningen. Af afsnittet fremgår: at kommunalbestyrelsen har en tilsynsforpligtelse at der minimum vil blive aflagt to besøg årligt at det er kommunens dagplejepædagoger, der fører tilsynet at der bliver taget udgangspunkt i kommunens tilsyn med kommunal dagpleje at kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde godkendelsen af pasningsaftalen, hvis kommunens retningslinjer for ordningen i forhold til den konkrete pasningsaftale ikke følges. BALLERUP KOMMUNE INFORMATION TIL KOMMUNALT ANSATTE DAGPLEJERE Ballerup Kommune har i virksomhedsplanen for dagplejen beskrevet indholdet i tilsynet med dagplejen, samt hvilke konsekvenser det har, hvis forholdene ikke er i orden. Det fremgår, at der kan gribes ind overfor forhold vedrørende de fysiske rammer inde og ude samt forhold vedrørende dagplejerens personlige kvalifikationer.

24 8.HVORFOR UDARBEJDE SKRIFTLIGE RETNINGSLINJER? Alle dagtilbud skal have tilsyn. Ofte er der flere medarbejdere i den kommunale forvaltning, som fører tilsyn inden for dagtilbudsområdet. Der indgår mange elementer i tilsynet, f.eks. pædagogiske forhold, sikkerhedsmæssige og hygiejniske forhold samt økonomiske forhold. Systematik fremmer sikkerheden for, at alle elementerne berøres, og derfor anbefales skriftlige retningslinjer, som fastlægger, hvordan man gennemfører tilsynet, samt hvad det skal indeholde. Fravær af indhold i kontrakt/aftaler og fravær af retningslinjer for tilsynet øger risikoen for, at tilsynet bliver forskelligt fra institution til institution, fra dagplejer til dagplejer og fra tilsynsførende til tilsynsførende og at tilsynet bliver mangelfuldt. Fordelene ved retningslinjer for tilsyn Tilsyn med dagtilbud bliver ensartet på tværs af daginstitutioner, på tværs af dagplejere, på tværs af puljeordninger og på tværs af tilsynsførende. Dagtilbuddets fysiske rammer og pædagogiske praksis kan systematisk sammenholdes med kontrakten/aftalen (serviceniveauet) og lovgivningen på området. Den kommunale myndighed bestemmer, hvordan tilsynet skal gennemføres, og hvad indholdet i tilsynet skal være. Dermed bliver skriftlige retningslinjer et værktøj, som de tilsynsførende kan anvende i deres arbejde. Det bliver klart, at det er den kommunale myndighed, som har ansvar for gennemførelse og indhold i tilsynet, og som dermed også har ansvaret for, at tilsynet rummer 24

25 alle væsentlige elementer (f.eks. hvad der skal kigges efter i forhold til det sikkerhedsmæssige tilsyn). Der kommer større kvalitet i tilsynet. Udarbejdelse af skriftlige retningslinjer for tilsynet vil ofte inddrage de erfaringer, som flere tilsynsførende har med forskellige problemstillinger i daginstitutioner, dagpleje eller private hjem, og som det er vigtigt, at tilsynet er opmærksomt på. Den skriftlige fastsættelse af de tilsynsførendes fælles og forskellige erfaringer til indholdet af tilsynet vil sikre systematik i tilsynet og dermed forbedre tilsynets kvalitet. 25

26 Indholdet i retningslinjerne Retningslinjerne kan være af meget forskellig detaljeringsgrad. F.eks. bør formålet med tilsynet fremgå af retningslinjerne. Det gælder bl.a. det generelle formål, der ligger bag de lovgivningsmæssige rammer og kommunalbestyrelsens beslutninger om kvaliteten og serviceniveauet for dagtilbud. Fordelen ved at dette er beskrevet i retningslinjerne er, at det bliver tydeligt, at tilsynet skal vurdere, om dagtilbuddet lever op til forventningerne og kravene i de indgåede kontrakter/aftaler. Retningslinjerne kan også angive, om der skal gennemføres både uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg, hvor ofte der skal aflægges besøg, hvem man skal tale med i forbindelse med tilsynsbesøgene og om der eventuelt skal gennemføres brugerundersøgelser. Den kommunale myndighed kan bruge skemaer, der opremser en række forhold, hvor den tilsynsførende skal krydse af, om forholdet er i orden, om noget skal udbedres. 26

27 FREDERICIA KOMMUNE DETALJEREDE RETNINGSLINIER Fredericia Kommune har udviklet et skema, som dagplejepædagogerne anvender i deres tilsyn med den kommunale dagpleje. Skemaet fungerer foruden at angive indholdet i tilsynet også som afrapportering af besøget. For så vidt angår sikkerhed, hygiejne, arbejdsmiljø og rygning, er skemaet bygget op således, at der alene skal sættes et kryds, hvis forholdet er i orden, mens der i modsat fald skal angives bemærkninger. Med hensyn til det pædagogiske tilsyn er det i skemaform angivet, at tilsynet skal omfatte spørgsmål såsom: dagplejerens samarbejde med kollegaer, forældre og andre; dagplejers trivsel og udvikling; kost; dagens gang i dagplejen; dagplejens løbende kontrol samt dagplejens børn. Derudover er der på skemaet angivet en række vejledende punk-ter for iagttagelser af børnenes trivsel og udvikling. Hvert besøg skal udmunde i en kort konklusion, der anføres på skemaet.

28 9.TILSYN MED PÆDAGOGISKE FORHOLD Det faglige tilsyn rummer tilsyn med de pædagogiske forhold samt med de sikkerhedsmæssige og hygiejniske forhold. Tilsynet med de pædagogiske forhold skal se til, at dagtilbuddet reelt påtager sig de opgaver, som er fastlagt i servicelovens formålsbestemmelse og kontrakten/aftalen indgået med kommunalbestyrelsen. Endvidere skal det sikre, at opgaverne bliver løst på en sådan måde, at de kan opfylde de opstillede mål, herunder de værdier, som kommunalbestyrelsen tillægger værdi. Som en del af det pædagogiske tilsyn skal det vurderes, om personalet har de fornødne kvalifikationer og kompetencer til at opfylde målsætningen og varetage de opgaver, som dagtilbuddet har. Det pædagogiske tilsyn udfordres af, at de pædagogiske forhold i kontrakten/aftalen ofte er beskrevet i meget brede og abstrakte termer (f.eks. at dagtilbuddet skal være et trygt, omsorgsfuldt, sundt og udviklende miljø for børnene). Det kan derfor være vanskeligt klart at definere og sætte ord på, hvad det er, det pædagogiske tilsyn skal føre tilsyn med. Pædagogiske konsulenter beskriver deres tilsyn med de pædagogiske forhold sådan, at det handler om det umiddelbare indtryk: atmosfæren i institutionen, institutionens indretning, hvordan personalet taler til børnene, hvor de voksne befinder sig i forhold til børnene, hvor står legetøjet osv. Netop fordi de pædagogiske forhold som udgangspunkt er beskrevet meget abstrakt, er det vigtigt via kontrakten/aftalen at få konkretiseret og synliggjort, hvilke forhold det pædagogiske tilsyn skal holde øje med. Ellers er der fare for, at de pædagogiske konsulenter lægger vægt på forskellige forhold, og at 28

29 tilsynet dermed vil blive subjektivt og knyttet til den, der gennemfører tilsynet. Jo mere konkret de pædagogiske forhold bliver beskrevet, jo mindre subjektivt bliver det. Konkretiseringen af de pædagogiske forhold kan ske i kontrakten/aftalen mellem myndigheden og leverandøren. Det vil være en fordel for begge parter samt for forældrene/børnene, hvis kommunalbestyrelsens mål for de forskellige dagtilbud i aftaler eller kontrakter med dagtilbuddene er konkretiseret i en sådan grad, at det er muligt at måle, om de er opfyldt og at det dermed er synligt, hvad der kan forventes af de enkelte dagtilbud. I en række kommuner arbejder dagtilbuddene med et eller flere fokusområder. Det kan være et af kommunalbestyrelsen eller forvaltningen fastsat fokusområde, eller det kan være et, der er valgt i institutionen ofte i samarbejde med forældrene. Tilsynet med institutions arbejde med fokusområderne kan ske ved dialogmøder med ledelse, personale og forældre, og hvor der f.eks. sættes fokus på de anvendte metoder og opnåede mål, børnenes reaktioner samt forældrenes oplevelse af forløbet. 29

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5.

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013) De lovgivningsmæssige rammer Dato: 1. aug. 2013 Sagsnummer: 12/7876

Læs mere

Rammer for tilsyn med Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år. En åben og udfordrende dialog om dagtilbuddets pædagogiske indsats og udvikling

Rammer for tilsyn med Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år. En åben og udfordrende dialog om dagtilbuddets pædagogiske indsats og udvikling Ballerup Kommune Daginstitutioner Rammer for tilsyn med Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år En åben og udfordrende dialog om dagtilbuddets pædagogiske indsats og udvikling www.ballerup.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Myretuen, Ryslinge 2013

Myretuen, Ryslinge 2013 Myretuen, Ryslinge 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier.

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier. fdlægmksæølgjkælfdgkpsldfæ Børneafdelingen, Dagplejen læk BMV SÅDAN! Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Børnemiljøvurdering for Nyborg Kommunale

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Børnebakken, Østergade 25, 3720 Aakirkeby Dato for tilsynsbesøg: 30. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg: Januar

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune 1 Det socialretlige tilsyn.... 3 Indledning... 3 1. Opholdsstedets oplysningspligt... 3 2. Generelt om

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Myretuen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Myretuen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Myretuen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Samlet vurdering af tilsyn

Samlet vurdering af tilsyn Samlet vurdering af tilsyn Middelfart Kommunes dagtilbud 2011/2012 Samlet vurdering af tilsyn i Middelfart Kommunes Dagtilbud i 2011/2012 Rundvisning -Indendørs -Udendørs -Hygiejne - Rygepolitik Temaer

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Tilsyn i praksis - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Socialt Udviklingscenter SUS 2010 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Den

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber 1 Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber Selvejende og Private institutioners Administrationsselskab Jernbane Allé 54 2720 Vanløse T: 38770738 /6171467 2 Bestyrelsesarbejdet

Læs mere