Billige boliger i Helsingør (v4/ )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billige boliger i Helsingør (v4/01.07.2014)"

Transkript

1 Indhold 1. Resumé Metode, definitioner og afgrænsning mv...3 A. Kommissorie...3 B. Definition af billige boliger...3 C. Afgrænsning af målgruppen...3 D. Metodebeskrivelse Analyse...4 A. Udbuddet Helsingørs boliger...4 I. Oversigt over boliger efter ejerform...4 II. De almene boliger...5 III. Sammenfatning vedrørende udbud af boliger i Helsingør Kommune...6 B. Efterspørgslen - tendenser i behovet for billige boliger...6 I. Midlertidig indkvartering og Boliganvisning (25 % boligerne)...6 II. Unge borgere på kontanthjælp med en psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder i alderen 20 og 29 år, og som er enlige uden børn...8 III. Hjemløse...10 IV. Andre enlige på kontanthjælp uden børn...12 V. Flygtninge...13 C. Ansøgninger og afslag på 25 % boligerne - Helsingør Kommunes praksis i tal...15 D. Beskrivelse af støttemuligheder vedrørende Startboliger og Skæve boliger Sammenfatning og konklusioner Anbefalinger...17 A. Unge borgere på kontanthjælp med en psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder i alderen 20 og 29 år, og som er enlige uden børn...17 B. Hjemløse...17 C. Andre enlige på kontanthjælp uden børn...17 D. Flygtninge...17 E. Generelle anbefalinger Liste over bilag til rapporten...18 Side 1

2 1. Resumé Nærværende rapport er udarbejdet med henblik på at afdække behovet for billige og skæve boliger i Helsingør Kommune. Rapporten er udarbejdet med afsæt i en række delnotater fra administrationen og på baggrund af Boligorganisationens velvillige deltagelse i en spørgeskemaundersøgelse. Derudover er der foretaget række kvantitative opgørelser, ligesom der er blevet tilvejebragt data fra Danmarks Statistik. Rapporten sætter fokus på de grupper, hvor Helsingør Kommune i varierende grad er forpligtet til at træde til. Her ser det ud til, at behovet for anvisning af små og billige boliger ikke modsvares af boligorganisationernes tilbud om hver fjerde ledige bolig. Blandt de tilbudte lejligheder er der således mange, der ikke er relevante for de aktuelt berettigede borgere pga. lejemålets størrelse og dermed boligens pris. Dertil kommer, at boligorganisationerne løbende i forbindelse med renoveringen af boligafdelingerne nedlægger de mindste og dermed billigste lejligheder med det formål at sikre, at boligorganisationen stadig kan tilbyde moderne og attraktive lejligheder. Det må endvidere konstateres, at tilbuddet om en billig bolig i forhold til hver af de fire udvalgte målgrupper både på kortere og længere sigt, vil kunne spare kommunen for nogle driftsomkostninger enten i form af her og nu besparelser på midlertidig indkvartering eller via forebyggelse, der kan minimere udgifter til sundhedsindsats eller kriminalitetsbekæmpelse og resocialisering. På den baggrund anbefales det, at der i samarbejde med boligorganisationerne udvælges 20 permanente, billige boliger, der er øremærket til målgruppen af Unge borgere på kontanthjælp med en psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder i alderen 20 og 29 år, og som er enlige uden børn (Målgruppe 1). Det skal aftales med boligorganisationerne, at Helsingør Kommune får anvisningsretten til disse boliger der til målgruppen Hjemløse (Målgruppe 2) tilvejebringes 10 såkaldt skæve boliger der til målgruppen Andre enlige på kontanthjælp uden børn (Målgruppe 3) i samarbejde med boligorganisationerne udvælges 35 permanente, billige boliger, der er øremærket til denne målgruppe. Det skal aftales med boligorganisationerne, at Helsingør Kommune får anvisningsretten til disse boliger. Det anbefales endvidere, at der først skabes ro omkring boligsituationen med en permanent bolig, således at det bliver muligt for borgeren at koncentrere sig om andre forhold, der også har betydning for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet der følges op på aftalen med boligorganisationerne om, at Helsingør Kommune til målgruppen Flygtninge (Målgruppe 4) har anvisningsretten til 6 boliger pr. halvår Disse aftaler om anvisningsret til de omhandlede boliger, der nævnes ovenfor, skal søges indgået med de relevante boligorganisationer inden Side 2

3 2. Metode, definitioner og afgrænsning mv A. Kommissorie Der skal gennemføres en kortlægning af boligmassen i Helsingør Kommune. Formålet er at skabe et overblik over behovet for billige og skæve boliger forud for en kommende politisk behandling af spørgsmålet. Projektet er politisk forankret i Socialudvalget, og udvalget skal drøfte nærværende rapport på sit møde d. 12. august B. Definition af billige boliger Ved en billig bolig forstås i denne rapport en bolig, der bebos af én person og som udgøres af 1 rum, og uanset beliggenhed koster kr. pr. måned eller derunder i husleje. Ved husleje forstås det beløb, som boligorganisationen hver måned opkræver uafhængigt af individuelt forbrug. Beløbet på er fastsat som et bedste bud på, hvad en borger som absolut minimum kan leve for pr. måned, jfr. tabel 1 nedenfor. Tabel 1: Budget for en enlig borger under 30 år på kontanthjælp Ydelse før/efter skat Husleje til en billig bolig (tvunget) bidrag til fælles tv/internet kabling Medieafgift (licens) Forbrugsafgift (el, vand, varme) Transport (2 zoners månedskort) Husstandsforsikring Til rest til mad, tøj og sociale aktiviteter / kr kr. 200 kr. 200 kr. 350 kr. 365 kr. 250 kr kr. C. Afgrænsning af målgruppen Målgrupperne er alle udvalgt efter relevans, da det er disse gruppers økonomi, der skønnes at være mest påvirket af prisen på deres bolig. Der arbejdes med følgende målgrupper i analysen: 1. De unge årige, enlige uden børn på kontanthjælp 2. Hjemløse 3. Andre enlige på kontanthjælp uden børn 4. Flygtninge. D. Metodebeskrivelse Analysen er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem en række af Helsingør Kommunes Centre og arbejdet har været ledet af en tværgående styregruppe bestående af: Stine Johansen (Direktionen formand for styregruppen) Charlotte Aagaard (Særlig Social Indsats) Stella Hansen (Kultur, Idræt og Byudvikling) Mette Gregersen (Job og Uddannelse) Pernille Madsen (Borgerservice, IT og Digistalisering) Per Korup-Lauridsen Projektleder (Kultur, Idræt og Byudvikling) Side 3

4 Der er til brug for analysen udarbejdet en række delnotater fra de medvirkende centre, herunder en række kvantitative opgørelser, ligesom der er blevet tilvejebragt data fra Danmarks Statistik. Derudover er der blevet gennemført en kvantitativ undersøgelse, hvor boligorganisationerne i kommunen har besvaret et spørgeskema, der indeholder 11 spørgsmål. Hovedformålet med undersøgelsen har været at afdække, hvor mange boliger i kommunens almene boligsektor, der lever op til definitionen af at være en billig bolig, jfr. Kapitel 2 B. Spørgeskemaet vedlægges som bilag Analyse A. Udbuddet Helsingørs boliger I. Oversigt over boliger efter ejerform Det fremgår af nedenstående tabel 2 1 og 2a, at privatejede boliger udgør ca. 70 % af kommunens samlede boligmasse. Tabel 2: Boligsammensætningen i Helsingør Kommune Boliger i alt Stue- og parcelhuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboliger Kollegieboliger Øvrige boliger Beboede fritidshuse Fælleshusholdninger I alt Ejerlejligheder Øvrige ejerboliger Private lejeboliger Private andelsboligforeninger Almene boligselskaber Offentlige Øvrige og uoplyst Tabel 2.a. Boligsammensætningen procentuelt fordelt Ejerlejligheder Private lejeboliger Almene boligselskaber Øvrige og uoplyst Øvrige ejerboliger Private andelsboligforeninger Offentlige 1% 14% 28% 4% 11% 41% 1 Tallene er taget fra Helsingør Kommunens Boliganalyse, 2009, da sammensætningen i kommunens boligmasse kun har ændret sig marginalt siden dette opgørelsestidspunkt Side 4

5 Denne analyses målgrupper er som udgangspunkt afskåret fra at kunne erhverve en privatejet bolig, hvorfor analysens fokus rettes mod lejeboliger. Da analysens målgruppe tilhører kommunens mest udsatte og mindst ressourcestærke borgere, indsnævres analysen yderligere til de almene boliger; dels fordi Helsingør Kommune har anvisningsretten til principielt hver fjerde ledige bolig hos de almene boligorganisationer, og dels fordi der er et meget begrænset udbud af relevante, private lejeboliger. En indikation herpå er, at der på Boligportalen.dk ultimo maj 2014 blev udbudt mindre end 20 lejligheder i postnummer 3000, hvoraf den billigste kostede kr. pr. måned. II. De almene boliger De almene boligselskaber i Helsingør Kommune disponerer over ca boliger. Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, er der 79 lejemål, der lever op til definitionen af en billig bolig i Kapitel 2.B. Det fremgår endvidere, at der findes 617 ét-værelses lejligheder, der koster mere end kr. pr. måned i husleje (ex. forbrugsafhængige udgifter). Tabel 3 2 Boligorganisation Afdeling Antal 1-værelses boliger Husleje pr. måned Boliggården 18 Sundparken kr. Nordkysten 6 Tibberupparken kr. Nordkysten 81 Hovparken kr. Boliggården 28 Rønnebærhaven kr. Boliggården 8 Rolighed kr. Boliggården 1 Ved Møllen kr. Boliggården 31 Ellekildehave kr. Boliggården 12 Blichersparken kr. Boliggården 19 Soldal kr. Boliggården 11 Gefionsparken kr. DVB Helsingør Bretagnevej/Sauntevej 2A-8B kr. Nordkysten 9 Grydemosegård Syd kr. Nordkysten 8 Grydemosegård kr. Marienlyst Boligselskab Marienlyst Park I kr. Boliggården 105 Nøjsomhed kr. Boliggården 113 Lindevangsvej/Dyresøvej kr. Boliggården 35 Sct. Olaigade kr. Boliggården 24 Vapnagaard kr. Boliggården 112 Vingen kr. Boliggården 117 Mads Holms Vej/Gl. Banegårdsvej kr. Boliggården 114 Sydvej kr. Boliggården 36 Bjerggade kr. Boliggården 32 Stævnen kr. Nordkysten 86 Borgen kr. Nordkysten 87 Borupgård II kr. Nordkysten 83 Borupgård I kr. DUAB Kronborg Kollegiet kr. 2 Kilde: Helsingør Kommunes spørgeskemaundersøgelse data indsamlet hos boligorgansationerne i kommunen, maj 2014 Side 5

6 Nordkysten 13 Lerbakken kr. Nordkysten 14 Rønnedalen kr. Boliggården 38 HP Christensensvej kr. I alt 696 III. Sammenfatning vedrørende udbud af boliger i Helsingør Kommune Det må konstateres, at der pt. er 79 boliger, der falder ind under definitionen af, hvad der er en billig bolig i Helsingør Kommune. Umiddelbart er dette et pænt antal, men dels er de ikke alle i løbende udbud og dels kan man ikke uden risiko for Ghettoisering samle alle borgere med et behov for en billig bolig i Hovparken og Tibberupparken. Dertil kommer, at Byrådet i november 2012 godkendte, at alle 36 ét-værelses lejligheder i Tibberupparken nedlægges under den igangværende fysiske renovering af boligafdelingen, og Boligselskabet Nordkysten har endvidere i 2013 udarbejdet forslag til en fysisk helhedsplan for Hovparken, der, under forudsætning af Byrådets godkendelse, i løbet af et par år vil føre til nedlæggelse af 18 ud de 42 nuværende ét-værelses lejligheder. Dermed er der de facto om få år reelt kun 25 billige lejligheder i Helsingør Kommune, og de er tilmed koncentreret i ét boligområde i Espergærde. B. Efterspørgslen - tendenser i behovet for billige boliger Forinden behovet for billige boliger i Helsingør Kommune behandles, skal der kort redegøres for de to muligheder, som Helsingør Kommune har for at hjælpe borgerne i tilfælde af, at borgeren mangler en bolig: Det er Midlertidig indkvartering og Boliganvisning (25 % boligerne). Disse tilbud beskrives kort nedenfor. Derudover har borgerne mulighed for at søge om følgende ydelser: Boligsikring/boligstøtte (ikke pensionister) Udbetaling Danmark Boligydelse (pensionister) Udbetaling Danmark Varmetilskud (pensionister) Udbetaling Danmark 34 (kontanthjælps modtagere) søges individuelt Ydelsescentret Helsingør Kommune I. Midlertidig indkvartering og Boliganvisning (25 % boligerne) a. Midlertidig indkvartering Helsingør Kommunes Boligkontor kan hjælpe borgere, der efter 80 i Lov om Social Service, har mistet en bolig - det vil sige, at borgeren er husvild. I de tilfælde er kommunen forpligtet til at skaffe familier og enlige en midlertidig indkvartering. Begrebet Husvild forudsætter, at det drejer sig om en person eller en familie, der har mistet sin hidtidige bolig og altså står helt uden tag over hovedet - for eksempel hvis boligen er brændt. Forudsætningen for en midlertidig indkvartering er, at de boligløse i den akutte situation ikke selv har mulighed for at skaffe sig indkvartering. Derudover har kommunerne ansvaret for de flygtninge, der meddeles opholdstilladelse efter den 1. januar Kommunens opgaver er fastlagt i Integrationslovens 4, hvorefter Helsingør Kommune bl.a. har ansvaret for boligplacering af flygtningene. Side 6

7 I forbindelse med at kommunen har pligt til at anvise permanente boliger til de flygtninge, der har opnået asyl og bliver boligplaceret i Helsingør, skal kommunen sørge for midlertidig indkvartering, indtil kommunen kan anvise en permanent bolig. Helsingør Kommune har en række boliger til rådighed for midlertidige indkvarteringer. I bilag 2 bringes en oversigt vedrørende (CE skal give de rigtige tal): Beliggenhed Størrelse Husleje Det kan konstateres, at Helsingør Kommunes månedlige nettoudgifter til midlertidig indkvartering på et hotel kan svinge mellem ca kr. for en enlig flygtning på et værelse uden bad og til ca kr. for et flygtningepar med et eller flere børn på et værelse med bad. Tilsvarende svinger Helsingør Kommunes månedlige nettoudgifter til midlertidig indkvartering af ikkeflygtninge på et hotel fra ca kr. for en enlig i en ét-værelses uden bad til ca kr. for et par med et eller flere børn i en ét-værelses med bad. Primo juni 2014 ser ventelisten af midlertidigt indkvarterede, der venter på en permanent bolig, således ud: Mænd med børn (alle flygtninge) 2 Mænd uden børn 5 flygtninge og 3 andre Kvinder med børn 4 flygtninge Kvinder uden børn 4 flygtninge b. Boliganvisning (25 % boligerne) I 1984 fik landets byråd mulighed for egenhændigt at beslutte, at hver fjerde bolig i de almene boligafdelinger skal stilles til rådighed for kommunen. Efter aftale med boligorganisationen kan denne andel øges helt op til 100 procent. Hermed kan kommunen opnå anvisningsret til en andel af familieboligerne i de almene boligafdelinger, der ligger inden for kommunegrænsen. 3 I Helsingør Kommune er det besluttet, at Center for Borgerservice, It og Digitalisering skal have hver fjerde ledige bolig tilbudt som en 25 % bolig med anvisningsret. Centerets Boligkontor 4 træffer beslutning efter at have foretaget en konkret individuel vurdering af den enkelte boligs match med de borgere, der aktuelt er berettiget til en 25 % bolig efter nedenstående kriterier vedtaget af Socialudvalget: 1. Flygtninge omfattet af "Integrationsloven" 2. Borgere, der udskrives fra krisecenter 3. Borgere, der udsluses fra herberg og bofællesskaber 4. Misbrugere i døgnbehandling, som efter færdigbehandling, anses for at have gavn af egen bolig 5. Børnefamilier med særlige behov pga. børnenes handicap 6. Borgere, som har brug for en mindre og billigere bolig på grund af nylig opstået social begivenhed (f.eks. arbejdsløshed, men ikke samlivsophør), og som er i fare for effektiv udsættelse 3 Hjemlen findes i Almenboliglovens 59, stk Der er ikke ankemulighed på fordelingen af 25 % boligerne, da der er tale om en administrativ afgørelse. Side 7

8 7. Unge mellem 18 og 25 år, der udskrives fra institution eller familiepleje 8. Unge på år, der af familiemæssige og personlige årsager ikke længere kan bo hjemme (i samarbejde med Center for Børn, Unge og Familier (BUF), der fortsat har den 24 timers støtteforpligtelse overfor de unge). Helsingør Kommune skal sikre, at anvisningsproceduren foregår så hensigtsmæssigt som muligt i lyset af skiftende udfordringer. Dette sker bl.a. i samarbejde med Boligorganisationerne under gensidig hensyntagen til parternes respektive opgaver. Den største udfordring er aktuelt at sikre, at der er 25 % boliger nok til alle de borgere, der lever op til kriterierne for at få anvist en sådan bolig. Konkret er en praksis, hvor boligselskaberne sender hver fjerde ledige bolig (uanset størrelse og pris) til Boligkontoret, i sig selv en barriere for at skaffe det nødvendige antal boliger. Typisk modsvares behovet for anvisning af små og billige boliger således ikke af boligorganisationernes tilbud om hver fjerde ledige bolig, jfr. ovenfor. Blandt de tilbudte lejligheder er der således mange, der ikke er relevante for de aktuelt berettigede borgere pga. lejemålets størrelse og dermed boligens pris. Det er Boligkontorets erfaring, at de mindre lejemål sjældnere fraflyttes og det kan endvidere konstateres, at der bliver færre små lejligheder, da boligselskaberne i forbindelse med større renoveringsarbejder løbende omdanner / sammenlægger de små lejligheder til større lejligheder. Dette er således tilfældet i Tibberupparken, hvor Byrådet i november 2012 godkendte, at alle 36 ét-værelses lejligheder i bebyggelsen nedlægges. Dertil kommer, at Boligselskabet Nordkysten har orienteret Helsingør Kommune om, at der er udarbejdet forslag til en fysisk helhedsplan for Hovparken, der under forudsætning af Byrådets godkendelse i løbet af få år vil føre til nedlæggelse af 18 ud de 42 nuværende ét-værelses lejligheder. II. Unge borgere på kontanthjælp med en psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder i alderen 20 og 29 år, og som er enlige uden børn I 2012 dvs. før kontanthjælpsreformen trådte i kraft boede der jfr. Tabel 4 nedenfor, unge i alderen år med en A-indkomst på under kr. i Helsingør Kommune. Af disse var der med grundskolen som højeste uddannelsesniveau på et tidspunkt i løbet af 2012 på kontanthjælp 5. Det må derfor antages, at det samlede antal af unge i hele aldersgruppen, der er potentielt kan have brug for en billig bolig i alt udgør minimum ca. 600 borgere. 5 Kilde: Danmarks Statistik Side 8

9 Tabel 4 A-indkomst (før skat) Alder 2012 Under kr år år kr år år kr år år kr år år kr år år 124 I alt A. Definition af målgruppen Nedenfor beskrives den del af aldersgruppen, der i denne rapport defineres som Målgruppen af unge borgere på kontanthjælp med en psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder i alderen 20 og 29 år, og som er enlige uden børn. B. Beskrivelse af målgruppens udfordringer Unge med en psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder er karakteriseret ved at stå meget alene i livet uden det netværk af venner og familie, som andre unge har, når de skal stå på egne ben og flytte hjemmefra. Unge med en psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder har behov for en fast base, tryghed og støtte til at systematisere hverdagen og få en så normal hverdag som muligt, hvor der lægges vægt på den unges ressourcer. C. Fakta og tal vedr. målgruppen i Helsingør kommune Helsingør Kommune har i gennemsnit 140 unge mellem 20 og 29 år i målgruppen, som modtager kontanthjælp. D. Tendenser Tendenserne viser, at der er en stigende forekomst af unge, som debuterer med en psykisk lidelse 6 eller har psykiske vanskeligheder 7. Helsingør Kommunes Center for Særlig Social Indsats har således i forbindelse med Udviklingsstrategien i Rammeaftalen på det specialiserede socialområde meldt ind til KKR i Region Hovedstaden: At gruppen af unge voksne med stof- og alkoholmisbrug er stigende. At gruppen af unge voksne med sindslidelser og dobbeltdiagnoser er uændret At gruppen af unge voksne med ADHD og autisme er stigende At gruppen af hjemløse er stigende 6 Målgruppen omfatter unge der er diagnosticeret med en psykisk lidelse 7 Målgruppen omfatter unge, ikke diagnosticerede, med psykiske vanskeligheder der er i progression Side 9

10 At gruppen af unge voksne med kognitive vanskeligheder som følge af en skade i hjernen er stigende At gruppen af unge voksne med psykosociale problemer er stigende At gruppen af udviklingshæmmede derimod anset for faldende i Helsingør. E. Vurdering Det vurderes, at målgruppen af unge voksne således har væsentlige psykosociale udfordringer: Unge med en psykisk lidelse /psykiske vanskeligheder uden fast bolig har ringe vilkår for at få eller fastholde et arbejde Unge med en psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder uden bolig har ringe muligheder for at blive uddannelsesparate Unge med en psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder uden fast bolig, job og/eller uddannelse har vanskeligt ved at begå sig på lige fod med andre jævnaldrende og at skabe sig sunde sociale netværker Unge med en psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder har større tendens til social isolation og trusler om selvmord Unge med en psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder der lever på en minimumsindtægt har risiko for at stifte gæld, blive hjemløse, starte misbrug, kriminalitet, social deroute, mv. Det kan konstateres, at kontanthjælpen til denne målgruppe efter kontanthjælpsreformen er væsentligt lavere end kontanthjælpen er for aldersgruppen over 30 år. III. Hjemløse a. Definition af målgruppen Hjemløse Som udgangspunkt defineres hjemløse som Personer, der ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige bo-alternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat. B. Beskrivelse af målgruppens udfordringer Hjemløse lever typisk skiftevis på gaden, på herberg og hos familie/venner. Størstedelen lever i hjemløshed i mere end to år. Borgere uden fast bolig har ikke lige vilkår for at kunne opbygge relationer og anvende deres ressourcer til at udnytte deres potentiale sammenlignet med andre jævnaldrende borgere. Der er endvidere risiko for yderligere marginalisering og eksklusion af målgruppen, da hjemløshed ofte fører andre sociale, menneskelige, psykiske, helbredsmæssige og økonomiske problemer med sig eller forværrer allerede eksisterende problemstillinger. C. Fakta og tal vedr. målgruppen i Helsingør kommune Antallet af hjemløse borgere i Danmark i uge 6, 2013 er opgjort til personer. Det er en stigning på 530 personer i forhold til kortlægningen i 2011, svarende til en stigning på ca. 11 pct. Side 10

11 Ved sidste hjemløsetælling i uge 6 i 2013 havde Helsingør 52 hjemløse - en stigning på 8 i forhold til 2 år tidligere. På opgørelsestidspunktet opholdt der sig 11 borgere på herberget Stubben, 10 borgere på Pensionatet i Hornbæk og 5 på herberg uden for kommunen, hvilket betyder, at de resterende 26 borgere opholdt sig på gaden og rundt omkring hos venner. Tallene viser et øjebliksbillede, og er derfor forbundet med usikkerhed, især for den yngre del af målgruppen. Det kan konstateres, at Helsingør Kommune i 2013 har haft borgere midlertidigt indkvarteret på Skansegården (her har 22 borgere taget ophold) Pensionatet i Hornbæk (her har 11 borgere taget ophold) Andre steder i landet (her har 20 borgere taget ophold). Der er i 2013 brugt (før statsrefusion) samlet kr. til herberg samt kr. til Pensionatet. Center for Særlig Social Indsats disponerer herudover pt. over 30 egne boliger til de særligt udsatte borgere på henholdsvis Klostermosevej, Bøghsvej, Søren Kannes Vej, Folehavevej. Hornbækvej, Apperupvej og Sauntevej. Her er huslejen pr. måned mellem kr. og kr. D. Tendenser Udviklingen viser at hjemløse henholdsvis med eller uden misbrugsproblemer er i stigning. Antallet af hjemløse er steget i de Københavnske omegnskommuner i de senere år, herunder også i Helsingør Kommune. E. Vurdering Det vurderes, at de fleste af de 52 borgere kunne bo i et almindeligt boligområde. Der vil dog løbende være en mindre gruppe på ca. 10 borgere, der pga. deres adfærd ikke kan bo i et almindeligt boligområde. Denne gruppe er heller ikke målgruppe for et botilbud, da deres adfærd er af social karakter, og fx kan være relateret til misbrug. Enkelte i denne målgruppe kan have en psykiatrisk lidelse, som de imidlertid ikke ønsker at få behandlet. Disse borgere flytter typisk rundt mellem forskellige herberg, da herbergene ligeledes har svært ved at inkludere dem. I perioder opholder de sig på gaden i Helsingør og bliver dermed synlige i bybilledet. Det er vigtigt at understrege, at der er taget og løbende bliver taget mange initiativer i forhold til denne gruppe borgeres boligsituation. Aktuel forskning viser 8, at antallet af hjemløse falder, hvis målgruppen tilbydes passende boliger, der kan betales med kontanthjælpsydelsen. Erfaringerne viser også, at trygge rammer og en fast bolig stabiliser den hjemløse borger både psykisk og fysisk, og forebygger dermed en helbredsmæssig forværring. Derudover kan en permanent bolig: 8 Effekten af Housing First er veldokumenteret gennem international forskning (Benjaminsen 2013:14). Housing First indebærer, at borgeren tilbydes en permanent bolig så hurtigt som muligt i forløbet samtidig med, at der gives intensiv social støtte. Der er evidens for, at man på denne måde kan sikre, at selv borgere med komplekse støttebehov kan bo i egen bolig. For eksempel har erfaringerne fra hjemløsestrategien været, at 90 procent af de borgere, som både får en bolig og støtte med en af strategiens tre bostøttemetoder, fastholder boligen over observationsperioden, mens kun ca. 10 procent efterfølgende mister boligen igen (Benjaminsen 2013:5, 14-15). Side 11

12 medvirke til at bryde isolation og understøtte mulighederne for at opbygge sociale netværk og/eller mulighed for deltagelse i aktiviteter understøttet af social færdighedstræning, styrke borgeren i at mestre et liv i egen bolig, varetage egen økonomi, opretholde daglige strukturer, varetage praktiske gøremål i hjemmet, etc. understøttet af social færdighedstræning, styrke borgeren at søge beskæftigelse og/eller opretholde/retablere sociale relationer til fx familie og venner. Konkret vurderes det, at målgruppen har behov for billige ét-rums boliger, der bl.a. har en beliggenhed, der tager hensyn til at borgerne i målgruppen kan have svært ved at bo tæt på andre mennesker. Derudover er det væsentligt, at der er tilladelse til at have husdyr i boligen. IV. Andre enlige på kontanthjælp uden børn A. Definition af målgruppen Målgruppen består primært af enlige mænd på offentlig forsørgerydelse (kontanthjælp). Målgruppen er på flere områder sammenfaldende med målgruppen Hjemløse og målgruppen Flygtninge, da de også er Uden fast bopæl eller midlertidigt indkvarteret på hotel eller i Fiolgade (nyankomne flygtninge). B. Beskrivelse af målgruppens udfordringer Mange i målgruppen befinder sig i en dårlig økonomisk situation. De har ofte stor gæld både til private og til det offentlige og de mangler ofte overblik over deres økonomiske situation. Hvis en borger fra målgruppen starter i arbejde og dermed får øget sin indtægt, vil det ofte medføre, at der foretages lønindeholdelse i deres indtægt på grund af misligholdt gæld til det offentlige. Ved start i arbejde, vil de dermed forsat ikke have mulighed for at betale for en dyrere bolig, da kreditorerne som oftest vil gøre deres krav gældende. Målgruppen har ofte ingen eller kun korterevarende uddannelse/kurser. De har kun sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet og de har gentagne eller længere perioder på offentlig forsørgelse. For flygtningegruppen er der endvidere tale om sprogbarrierer (nogle er også analfabeter på eget sprog) og har ingen eller kun begrænset uddannelse fra hjemlandet. Målgruppen har dermed svært ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af ringe erfaring og manglende uddannelse. Målgruppens fokus er endvidere ofte på deres boligsituation fremfor deres beskæftigelsessituation, og det er derfor vanskeligt at flytte dem rent beskæftigelsesmæssigt eller motivere til f.eks. misbrugsbehandling. Mange borgere fra målgruppen (dog ikke flygtningene) bliver afvist i boligformidlingen i forhold til 25 %- boliger, da de ofte er tilmeldt en folkeregisteradresse hos en bekendt eller familie, uagtet der typisk er tale om et midlertidigt opholdssted, hvor de fx sover på sofaen, hvilket sjældent er en holdbar løsning på længere sigt. De skifter erfaringsmæssigt ofte opholdsadresse. Nogle opholder sig reelt ikke på den adresse, hvor de er tilmeldt. Dette kan give dem problemer i forhold til at reagere på postomdelte mødeindkaldelser eller lignende med kort varsel. Udeblivelser fra samtaler kan medføre sanktioner og dermed igen bidrage til en endnu dårligere økonomisk situation. Side 12

13 Flere i målgruppen har måske et misbrug og/eller psykiske helbredsmæssige udfordringer, og bor som nævnt ovenfor ofte midlertidigt hos venner og bekendte. For misbrugere kan det have den konsekvens, at de fastholdes i et misbrugsmiljø ved overnatning hos andre misbrugere, hvilket yderligere kan påvirke deres motivation til at starte i misbrugsbehandling. C. Fakta og tal vedr. målgruppen i Helsingør kommune Det følger af Kapitel 3.B.I.a, at der primo juni er tre fra denne målgruppe, der er midlertidigt indkvarteret og venter på en permanent bolig. D. Tendenser Se under målgrupperne Hjemløse samt Flygtninge. E. Vurdering Hvis jobcenteret skal kunne arbejde beskæftigelsesrettet med denne målgruppe, er det af afgørende betydning, at de får en permanent bolig, som de kan betale af deres kontanthjælp. Ofte nævnes det, at hvis blot borgeren får et arbejde, løses deres boligproblem efterfølgende, da de derved vil have et større økonomisk råderum. Dette er dog sjældent tilfældet. Dels er målgruppens fokus primært på deres boligsituation, hvilket vanskeliggør en beskæftigelsesrettet indsat. Samtidig vil en tilknytning til arbejdsmarkedet som nævnt ovenfor ikke nødvendigvis medføre en mærkbar bedre økonomi for dem. V. Flygtninge A. Beskrivelse af målgruppen Flygtningene kommer fra en lang række lande; i de seneste år flest fra Syrien, Afghanistan, Tjetjenien samt en række afrikanske lande. Helsingør Kommune modtager både enlige og familier; enkelte unge uledsagede flygtninge under 18 år, enlige mænd og kvinder, store og små familier. B: Beskrivelse af målgruppens udfordringer Da det ikke er muligt at skaffe flygtningene en permanent bolig umiddelbart ved deres ankomst til Helsingør, skal de indkvarteres i midlertidige boliger, hvilket er uhensigtsmæssige af flere grunde: Skole og dagtilbud. Midlertidigheden betyder, at eventuelle børn begynder på skole/daginstitution i nærheden af midlertidig bolig. Det betyder enten lang transport eller skift i skole/daginstitution når familien får en permanent bolig. Flygtninge er klar til integration. Flygtninge har ofte levet i midlertidighed i måneder eller år, når de opnår asyl i Danmark. Derfor er lysten og forventningerne til at blive en del af et lokalsamfund, lære dansk osv. ofte store når flygtningene ankommer til Helsingør. Midlertidig indkvartering kan sætte dette integrationspotentiale på stand by. Vant til lav husleje. Flygtninge har vænnet sig til den lave månedlige huslejeudgift i midlertidig bolig, og ønsker derfor også en permanent bolig med lav husleje. Da disse krav og forventninger sjældent bliver indfriet, har dette medført tidskrævende sagsbehandling for både Center for Job og Uddannelse og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering i forbindelse med flygtninges flytning fra midlertidig til permanent bolig. Side 13

14 C. Fakta og tal vedr. målgruppen i Helsingør kommune Flygtninge boligplaceres i kommunerne ud fra en landsdækkende kvoteordning, og Helsingør Kommune har i de sidste tre år haft en årlig kvote på personer. Da der kommer et stigende antal flygtninge til landet, forventes det dog igen i år, at kommunen kommer til at modtage personer. Der har i 2013 været en samlet betaling til Hotel Scandia på kr. Flygtninge, der har været indkvarteret, har haft en egenbetaling svarende til de gældende regler i Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i Flygtninge, der er midlertidig indkvarteret i Fiolgade, er ligeledes omfattet af ovenstående bekendtgørelse, og har en egenbetaling til huslejen efter disse regler. Egenbetalingen dækker som nævnt i Kapitel 3.B.I.a. ikke den faktiske udgift til hverken hotel eller den oprindelige husleje i Fiolgade. I forbindelse med modtagelse af en flygtning, betaler kommunen transportudgifterne for flygtningen og dennes ejendele fra modtagecenter og til bolig i dette tilfælde til hotel eller Fiolgade. Såfremt flygtningen først kommer i midlertidig indkvartering (hotel eller Fiolgade), vil der i forbindelse med flytningen til den permanente bolig være en ekstra udgift til transport af ejendele, som kunne være undgået ved en permanent boligplacering fra start. Den største ressourcemæssige ulempe ved brug af midlertidig indkvartering er dog nok det arbejde, der altid er for integrationsmedarbejderne i forbindelse med en flytning. Det er dem, der står for at arrangere transport m.m. Ved midlertidig indkvartering i Fiolgade er det endvidere integrationsmedarbejderne i jobcenteret, der står for at gøre værelset klar til indflytning herunder møblering, udlevering af nøgler m.m. D. Tendenser Beskæftigelsesudvalget gav i marts 2014 Center for Job og Uddannelse bemyndigelse til at gå i forhandlinger med boligselskaberne om at tilvejebringe det relevante antal boliger. Dialogen med de to store boligselskaber Boliggården og Boligselskabet Nordkysten er igangsat. Center for Job og Uddannelse har vurderet, at behovet for boliger vil være følgende pr. halve år: 2 stk. 1 værelses lejligheder 2 stk. 2 værelses lejligheder 2 stk. 3 værelses lejligheder Dette antal lejligheder vil ikke kunne opfylde behovet fuldt ud, men det vil kunne holde hoteludgifterne nede, og samtidig vil det være muligt at få fyldt lejlighederne op løbende. Kronborg Kollegiet har været med i overvejelserne, men som udgangspunkt er værelserne her for dyre. E. Vurdering Midlertidig indkvartering er en dyr løsning for kommunen. Der er lovgivningsmæssigt sat et maksimalt beløb, som kommunen må kræve i huslejebetaling for ophold i midlertidig indkvartering uanset kommunens faktiske udgift til f.eks. hotelværelser. Der ydes ikke direkte statsrefusion på den kommunale Side 14

15 merudgift, da den forventes at blive dækket af det grundtilskud, som kommunen modtager hver måned for alle personer omfattet af Integrationsloven. Hvis kommunen derimod har boliger stående tomme til permanent indkvartering, kan kommunen få 100 procent i statsrefusion på udgiften til tomgangsleje. Der er 100 procents refusion på tomgangsleje samt på kommunens eventuelle udgifter til istandsættelse ved flygtningenes fraflytning. Dette gælder både for private boliger samt for almene boliger. Hvis kommunen køber en ejendom med henblik på at leje den ud til flygtninge, er der ligeledes 100 refusion på kommunens løbende udgifter, indtil boligerne udlejes dog kun, hvad der svarer til almindelig huslejeniveau. Hvis kommunen allerede ejer en ejendom, er der 100 procents refusion på løbende udgifter fra det øjeblik, hvor der træffes afgørelse om at bruge ejendommen til udlejning til flygtninge, og indtil boligerne udlejes dog kun, hvad der svarer til almindelig huslejeniveau. C. Ansøgninger og afslag på 25 % boligerne - Helsingør Kommunes praksis i tal Nedenfor vises i tabel 5.1 og 5.2 kommunens praksis i administrationen af anvisning til 25 % boligerne 9 : Tabel 5.1: Visiterede til at komme i betragtning til at få en bolig i 2012 Center Indstillinger Afslag eller annulleret Bevilget* Job & Uddannelse Integration Børn & Unge(BUF) Borgerservice Psykiatri & Handicap I alt * Er ikke ensbetydende med, at borgeren dermed også har fået en bolig Tabel 5.2: Visiterede til at komme i betragtning til at få en bolig i 2013 Center Indstillinger Afslag eller annulleret Bevilget* Job & Uddannelse Integration Børn & Unge(BUF) Borgerservice Psykiatri & Handicap I alt * Er ikke ensbetydende med, at borgeren dermed også har fået en bolig Det er administrationens erfaring, at det er gruppen af enlige mænd uden børn, der modtager flest afslag på at få anvist en bolig i henhold til kriterierne nævnt i Kapitel 3.B.I.b. D. Beskrivelse af støttemuligheder vedrørende Startboliger og Skæve boliger Helsingør Kommune har mulighed for at få tilskud til etablering af billige boliger til to målgrupper: 1) Unge i aldere år (Startboliger) og 2) borgere med en væsentlig anderledes adfærd og ofte et misbrug (Skæve boliger). I tabel 6 10 nedenfor beskrives rammerne for ansøgning om tilskud til de to boligtyper. Tabel 6 9 Kilde: Helsingør Kommune, egen opgørelse, juni Kilde: Baseret på oplysninger indsamlet på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside, april 2014 Side 15

16 Intro Startboliger Målet med startboliger er, at den unge kommer i gang med arbejde eller uddannelse samt formår at fastholde en bolig. Startboliger er en særlig type ungdomsboliger, hvor der er knyttet voksenstøtte direkte til boligen og boligmiljøet. Startboliger kan etableres som individuelle boliger eller mindre bofællesskaber evt. som del af i en større bebyggelse. Med startboliger ønskes det, at der skal ske en samlet styrkelse af indsatsen i forhold til udsatte unge i egen bolig. Skæve boliger At give tilskud til etablering af Skæve Boliger for at skabe passende økonomiske rammer for etableringen af en bred vifte af byggerier til hjemløse og særligt udsatte befolkningsgrupper, som har svært ved at indpasse sig eller ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri. Hvem er målgruppen Udsatte unge i alderen år Der lægges vægt på, at boligerne skal kunne rumme beboere med en væsentlig anderledes adfærd og ofte et misbrug. Hvem kan ansøge Hvad kan der ansøges om Almene boligorganisationer og selvejende almene ungdomsboliginstitutioner (Kommunen skal afgive indstilling vedrørende ansøgningen) Startboligbidraget fastsættes, så det helt eller delvist dækker bruttoudgifterne til aflønning af sociale viceværter og andre omkostninger i forbindelse med den boligsociale indsats (realistisk 1,4 3 timer pr. uge pr. beboer) Der kan derudover ydes et engangstilskud (startboligtilskud) til mindre ombygninger af eksisterende boliger, såfremt de er nødvendiggjort af, at boligerne tages i anvendelse som startboliger, jf. 101 a i almenboligloven og 2 i støttebekendtgørelsen. Tilskuddet kan fx anvendes til etablering eller forbedring af fællesfaciliteter eller faciliteter til brug for den sociale vicevært, hvis der er behov herfor. Tilskud til ombygning kan som vejledende udgangspunkt maksimalt udgøre kr. pr. bolig. Tilsagn om tilskud kan gives til privatpersoner, private organisationer, selskaber, fonde, institutioner, foreninger, nye afdelinger tilhørende almene boligorganisationer, almene selvejende institutioner og kommuner. Varige boliger med selvstændigt toilet, bad og køkkenfaciliteter, der skal udlejes efter den almene lejelovs bestemmelser. Der gives tilskud til nybyggeri, erhvervelse med eventuel efterfølgende ombygning af eksisterende ejendomme, såfremt ejendommen ikke er opført med offentlig støtte, og ombygning, herunder på- og tilbygning, af eksisterende ejendom. Der ydes normalt ikke tilskud til projektansøgninger, der indeholder flere end 15 boliger. Støtten ydes som et engangsbeløb. Der ydes op til kr. i støtte pr. bolig bl.a. afhængig af boligens størrelse og indretning. Hvem skal ansøges Ministeriet (MBBL) Ministeriet (MBBL) Hvornår skal der ansøges Ansøgninger kan indsendes løbende. Puljens størrelse 39 mio. i 2014 Ikke oplyst Boligselskabet Boliggården har medio maj 2014 efter aftale med Helsingør Kommune indsendt ansøgning om tilskud til etablering af 6 startboliger i boligselskabets afdeling 7, Rolighed, på Pontoppidansvej/Mads Holms Vej, til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Konkret søges der om tilskud til etablering af en Bostøtte i 18 timer ugentligt. 4. Sammenfatning og konklusioner Det kan konstateres, at der at der er behov for flere billige boliger, end der bliver udbudt af de almene boligorganisationer via den kommunale anvisning. Ifølge Danmarks Statistik var der således i 2012 i Helsingør Kommune var ca borgere mellem 20 og 29 år (med grundskolen som højeste uddannelsesniveau) på kontanthjælp. Det må derfor antages, at det samlede antal af unge i hele aldersgruppen, der er potentielt kan have brug for en billig bolig i alt udgør minimum ca. 600 borgere. Rettes fokus derefter udelukkende på de grupper, hvor Helsingør Kommune er forpligtet til at træde til, peger alt på, at behovet for anvisning af små og billige boliger ikke modsvares af boligorganisationernes Side 16

17 tilbud om hver fjerde ledige bolig. Blandt de tilbudte lejligheder er der således mange, der ikke er relevante for de aktuelt berettigede borgere pga. lejemålets størrelse og dermed boligens pris. Dertil kommer, at boligorganisationerne løbende i forbindelse med renoveringen af boligafdelingerne nedlægger de mindste og dermed billigste lejligheder med det formål at sikre, at boligorganisationen stadig kan tilbyde moderne og attraktive lejligheder. Det må endvidere konstateres, at tilbuddet om en billig bolig i forhold til hver af de fire udvalgte målgrupper både på kort og længere sigt, vil kunne spare kommunen for nogle driftsomkostninger enten i form af her og nu besparelser på midlertidig indkvartering eller via forebyggelse, der kan minimere udgifter til helbredssvækkelse eller kriminalitetsbekæmpelse og resocialisering. 5. Anbefalinger A. Unge borgere på kontanthjælp med en psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder i alderen 20 og 29 år, og som er enlige uden børn Det anbefales, at der i samarbejde med boligorganisationerne udvælges 20 permanente, billige boliger, der er øremærket til denne målgruppe. Det skal aftales med boligorganisationerne, at Helsingør Kommune får anvisningsretten til disse boliger. B. Hjemløse Det anbefales, at der tilvejebringes 10 såkaldt skæve boliger til målgruppen. C. Andre enlige på kontanthjælp uden børn I forhold til den resterende gruppe af hjemløse, der godt kan bo i en mere ordinær bolig anbefales det, at der i samarbejde med boligorganisationerne udvælges 35 permanente, billige boliger, der er øremærket til denne målgruppe. Det skal aftales med boligorganisationerne, at Helsingør Kommune får anvisningsretten til disse boliger. Det anbefales, at der først skabes ro omkring boligsituationen med en permanent bolig, således at det bliver muligt for borgeren at koncentrere sig om andre forhold eksempelvis start i misbrugsbehandling eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. D. Flygtninge Det anbefales, at det aftales med boligorganisationerne, at Helsingør Kommune får anvisningsretten til 6 boliger til målgruppen pr. halvår disse boliger. Konkret skal der udvælges: 2 stk. 1 værelses lejligheder 2 stk. 2 værelses lejligheder 2 stk. 3 værelses lejligheder. E. Generelle anbefalinger Som nævnt ovenfor i relation til målgruppe 1, 2 og 3 forslås det, at det skal aftales med boligorganisationerne, at Helsingør Kommune får anvisningsretten til de omhandlede boliger. Denne aftale skal søges indgået med de relevante boligorganisationer inden Side 17

18 6. Liste over bilag til rapporten Bilag 1: Henvendelse til Boligorganisationerne med spørgeskema Bilag 2: Oversigt over boliger til rådighed for midlertidige indkvarteringer Side 18

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Skæve boliger i Helsingør Kommune

Skæve boliger i Helsingør Kommune Center for Kultur Idræt og Byudvikling Skæve boliger i Helsingør Kommune Boliger og Medborgerskab Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 49283216 Mob. 25313216 kjo25@helsingor.dk Dato 20.01.2015 Sagsbeh. Kit

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Notat Vedrørende permanente boliger til flygtninge

Notat Vedrørende permanente boliger til flygtninge Vedrørende permanente boliger til flygtninge Kontakt Anja V. Johansen Leder af Ydelsesteam og Integration avj@horsholm.dk Direktetlf. 4849 3285 Center for Arbejdsmarked Team Rådgivning og ydelser horsholm.dk

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Pligt til at anvise permanent bolig: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, har i en

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Høringsudkast: Bilag 1 Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgning sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Att.: Kontor for Almene Boliger.

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

HJEMLØSHED I DANMARK 2013

HJEMLØSHED I DANMARK 2013 HJEMLØSHED I DANMARK 2013 NATIONAL KORTLÆGNING Oplæg v/ Heidi Hesselberg Lauritzen Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien, d. 16.12.2013 Kontaktoplysninger: hhl@sfi.dk eller 3348 0882 Disposition

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Der kan ifølge 101 a i almenboligloven og 1 i støttebekendtgørelsen søges om støtte til

Der kan ifølge 101 a i almenboligloven og 1 i støttebekendtgørelsen søges om støtte til Vejledning om startboliger for unge Høringsudkast af 13-08-2012 1. Indledning Med vedtagelsen af lov nr. 518 af 5. juni 2012 er der etableret mulighed for, at staten kan yde støtte til etablering og drift

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Susan Fiil Præstegaard Socialforvaltningen Københavns Kommune 18. april 2013 Socialforvaltningen www.kk.dk Side 1 Status 2010 stigende antal udsættelser 900 Udsættelser

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger i København Faktuelle forhold 4.417 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser over hele byen Største bebyggelse har

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 15. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Helle Hansen deltog i mødet som

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed Aftaler med de almene boligselskaber om flere lejligheder som målgruppen kan betale Aftaler med de almene boligselskaber om at afvise færre borgere, der har gæld til de enkelte boligselskaber. 2-3 unge

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation 12. februar 2015 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber

Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber Forstærket indsats mod ghettoproblemer Vores bolig og vores kvarter er rammen om en stor del af vores liv. Der skal være en god

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Ministerialtidende. 2012 Udgivet den 18. september 2012. Vejledning om startboliger for unge. 10. september 2012. Nr. 69. 1.

Ministerialtidende. 2012 Udgivet den 18. september 2012. Vejledning om startboliger for unge. 10. september 2012. Nr. 69. 1. Ministerialtidende 2012 Udgivet den 18. september 2012 10. september 2012. Nr. 69. Vejledning om startboliger for unge 1. Indledning Med vedtagelsen af lov nr. 518 af 5. juni 2012 er der etableret mulighed

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Undersøgelse om unge hjemløse

Undersøgelse om unge hjemløse Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE Bakkeboparken - ældreboliger i Hornbæk INDHOLD INDLEDNING... 3 FORDEL AT FLYTTE MENS DU SELV KAN BESTEMME... 3 HAR DU BEHOV FOR EN ÆLDREBOLIG?... 4 VENTELISTE... 4 SÅDAN

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9

Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9 Boligselskabet Nordkysten Årsberetning 2012 2013 Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9 1 Året der gik Så gik der endnu et år. I organisationsbestyrelsen har vi, blandt

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling:

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

2009-Boligundersøgelsen

2009-Boligundersøgelsen Præsentation af 2009-Boligundersøgelsen Slutrapport fra undersøgelse af elever og studerendes boligvilkår i Hovedstadsområdet og Århus 18. januar 2011 v. seniorkonsulent Mads Engholm UngdommensAnalyseEnhed

Læs mere

Flere muligheder i de almene boligområder

Flere muligheder i de almene boligområder Flere muligheder i de almene boligområder bl danmarks almene boliger Københavns Kommune Udlejningsaftalen Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om udlejning

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 30. november 2011

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 30. november 2011 Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 30. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB! Vi mødes kl. 9 hos Værkstederne ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune Nye muligheder i de almene boligområder Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om nye udlejningsformer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere