Statusrapport Første halvår af pilotprojektet Globale Skolepartnerskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport Første halvår af pilotprojektet Globale Skolepartnerskaber"

Transkript

1 Statusrapport Første halvår af pilotprojektet Globale Skolepartnerskaber Baggrund Pilotprojektet Globale Skolepartnerskaber blev etableret 1. marts 2010 på initiativ af netværket Globale Gymnasier og med en bevilling fra Danidas Oplysningsbevilling. Det overordnede formål med projektet er at styrke den globale dimension i undervisningen gennem etableringen af partnerskaber mellem danske skoler og skoler i udviklingslande. Baggrunden for projektet er et ønske om at sætte fokus på global undervisning bredt i uddannelsessektoren og give skolerne en ramme og anledning til at arbejde med globale temaer i undervisningen. Samtidig skal projektet fungere som en brobygning mellem danske udviklingsorganisationer (ngo er) og uddannelsessektoren, det vil sige mellem ngo ernes viden og materialer og modtagergruppen i form af lærerne. Projektet bygger på erfaringer fra lignende skolepartnerskabsprogrammer i Storbritannien, især det store britiske skolepartnerskabsprogram DGSP og deres fokus på gensidig lærerudveksling, lærerkurser samt på involvering af skolerne for at sikre, at skolerne selv tager ansvar og får ejerskab over partnerskaberne. Der er derudover hentet erfaringer og anbefalinger fra evalueringen The Influence of North South School Partnerships udarbejdet af Institute of Education, University of London. Pilotprojektet skal afprøve en lignende model i en dansk sammenhæng og høste de første erfaringer med et dansk skolepartnerskabsprogram. Per 1. april 2010 havde 12 danske skoler (7 almene gymnasier, 1 handelsgymnasium og 4 folkeskoler) indgået aftale om at deltage i projektets pilotår. (Se liste over skoler og partnerskoler i appendiks side 7). Revideret tidsplan Projektets tidsplan er blevet revideret hovedsageligt af to årsager: Det endelige bevillingstilsagn fra Danida faldt først på plads i slutningen af januar, og selve etableringen af partnerskaber har taget længere tid end beregnet. Det forventes dog, at aktiviteterne samlet set afvikles i løbet af pilotåret Aktiviteter forårssemester 2010 Invitation af 12 DK-skoler Etablering af partnerskaber Introduktionsmøde i Danmark Lærerbesøg hos partnerskoler i Syd Tidsrum marts april-juni april maj-september Aktiviteter planlagt til efterårssemester 2010 Tidsrum Første del-evaluering august Første anbefalinger august Gennemførelse af første undervisningsaktiviteter september Speeddatingworkshop for skoler og ngo er september Genbesøg af lærere fra partnerskolerne i DK oktober Fælles workshop for lærere og partnerlærere oktober Udvikling af fælles undervisningsforløb oktober-november Afvikling af fælles undervisningsforløb november-december Udarbejdelse af slutevaluering december-januar 2011 Aktiviteter planlagt til 2011 Publicering af resultater januar 2011 Deltagelse på The 25th ESP Anniversary Conference marts

2 Status per august 2010 Oversigt 12 danske skoler involveret 12 partnerskaber etableret 7 lærerrejser gennemført (5 lærerrejser planlagt til slutningen af august og starten af september) 1 lærerworkshop afholdt Advisory Board etableret 18 omtaler i artikler (se vedlagte oversigt i appendiks side 7) Intro-workshop Den 9. april blev der afholdt workshop i Vejle for lærere fra de involverede skoler med fokus på, hvordan man etablerer velfungerende partnerskaber. Tilbagemeldingerne fra deltagerne var særdeles positive (samlet score på 4,3 på en skala hvor 1 = meget utilfreds og 5 = meget tilfreds). Der blev fra deltagernes side udtrykt ønske om et tættere netværk mellem skolerne, hvorfor der blev oprettet en blog for de involverede lærere, som i partnerskabernes opstartsfase er blevet brugt til videndeling og sparring: Det blev desuden besluttet at se på mulighederne for at afholde en workshop, hvor lærere og fagfolk fra udviklingsngo erne kunne mødes, hvilket har resulteret i den planlagte speeddatingworkshop (se under planlagte aktiviteter). Opbygning af netværk i undervisningssektoren Der er blevet afholdt møder med interessenter i undervisningsmiljøet: Professionshøjskoler (Metropol, CICED/UCC, Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS) Interesseorganisationer (Gymnasieskolernes Lærerforening, Danmarks Lærerforening, Skolelederne, Rektorforeningen, Danske Erhvervsskoler) Undervisningsministeriet (konsulenter fra gymnasie- og folkeskoleområdet) Globale Skolepartnerskaber er desuden blevet del af arbejdsgruppen Internationalisering af læreruddannelserne, som ligger i regi af Styrelsen for Internationalisering af Uddannelserne. Arbejdsgruppen har udarbejdet oplæg med anbefalinger til Rådet for Internationalisering af Uddannelserne. Advisory Board I midten af maj nedsatte Globale Skolepartnerskaber et Advisory Board med repræsentanter fra undervisningssektor, ngo- og oplysningsmiljø, som skal rådgive om strategi og videreudvikling af programmet. Første møde fandt sted i slutningen af juni. Medlemmerne er følgende: Morten Emil Hansen, kampagnechef, Mellemfolkeligt Samvirke Maria Molde, NGO-konsulent, Projektrådgivningen Johnny Baltzersen, Director, CICED, UCC Morten Friis Møller, uddannelseskonsulent, Rektorforeningen Elise Venndt, pædagogisk udviklingskonsulent, Fredericia Kommune Knud Vilby, forfatter og journalist Stine Bang, sekretariatsleder, Operation Dagsværk Anne Mette W. Nielsen, projektleder, Globale Gymnasier Planlagte aktiviteter Skolepartnerskabsmanual version 1.0 I august lanceres første udgave af en skolepartnerskabsmanual på baggrund af projektets nuværende erfaringer, anbefalinger og afprøvede procedurer. Manualen vil løbende blive revideret i samarbejde med de involverede parter og udbygget i takt med, at der kommer flere erfaringer og cases til. Manualen er til brug for de allerede involverede skoler og for andre skoler, som er interesserede i at indgå partnerskab med 2

3 skoler i andre lande. Den udgives i en digital version til download, som gør den let at distribuere via hjemmesider og portaler, men også egnet til at blive printet. Informationsfolder om skolepartnerskaber Udgivelse af en folder med information om og kortfattede anbefalinger til etableringen af skolepartnerskaber. Folderen skal fungere som en kortere udgave af skolepartnerskabsmanualen og give inspiration og hurtigt overblik. Solution Camp på Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Globale Skolepartnerskaber er inviteret til at deltage på Solution Camp på Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS uge 36 med to inspirationsoplæg til de lærerstuderende om, hvordan skolepartnerskaber kan bidrage til at styrke den globale dimension i undervisningen. Speeddatingworkshop mellem lærere og udviklingsngo er Globale Skolepartnerskaber afholder speeddatingworkshop om 2015-målene den 14. september for at fremme samarbejder mellem ngo er og skoler. Workshoppen skal give skolerne inspiration til at konkretisere 2015-målene i tematikker med relevans for både deres egen skole og deres partnerskole. Workshoppen knytter an til FN-topmødet om 2015-målene i New York i september og er støttet af Danidas bevilling til 2015-oplysningsaktiviteter. Se invitation: 2-dages lærerworkshop i uge 43 Der er planlagt genbesøg fra lærere fra partnerskolerne til Danmark i uge 43, hvor der afholdes en todages workshop i København for de danske lærere og deres partnerlærere. Erfaringsopsamling i Syd Globale Skolepartnerskabers projektleder rejser til Kenya til november for at besøge de 4 kenyanske partnerskoler og dokumentere deres erfaringer fra og forventninger til partnerskabet. Erfaringsopsamlingen vil være til brug for evaluering og afrapportering samt i det videre arbejde. The 25th ESP Anniversary Conference i Helsingør i marts 2011 Konferencen afholdes i samarbejde med UCC og European Schools Project Association med deltagelse af lærere, forskere og andre undervisningsaktører fra hele Europa, herunder også en bred dansk deltagelse. Globale Skolepartnerskaber er inviteret til at deltage med oplæg/workshop. Erfaringer efter første halvår På baggrund af første halvdel af pilotåret, som primært har haft fokus på vejledning af skoler, hjælp til etableringen af partnerskaber og etablering af netværk med samarbejdspartnere især i undervisningssektoren, foreligger følgende overordnede erfaringer i relation til skolepartnerskaber: Der er fra skolernes side et udtalt behov for støtte i processen, især i opstartsfasen Der er blandt skolerne behov for at føle, at de er del af et netværk, hvor de kan sparre og videndele Der er behov for kurser/efteruddannelse til de involverede lærere Der er stor interesse for projektet bredt i undervisningssektoren Der er stor interesse for projektet på skolerne - således sagde alle inviterede ja til at deltage, og flere skoler har henvendt sig om muligheden for at komme med i en eventuel ny fase. Det er således indtrykket, at der er god mulighed for at udbrede programmet til flere skoler og til flere forskellige typer skoler (det vil således være oplagt i højere grad at involvere erhvervsskoler). Men der er et stærkt behov for, at der ydes støtte i form af vejledning i partnerskabets forskellige etaper, kurser, systematisering af ressourcer og eksisterende undervisningsmaterialer, og at det foregår som en balancegang mellem at støtte skolerne uden samtidig at styre partnerskabet på deres vegne. Udfordringerne har fra skolernes side især bestået i at finde relevante partnerskoler, få kommunikationen til at fungere og at få aftaler på plads med dem og afse den nødvendige tid til det. Der er ingen tvivl om, at 3

4 fordi aktiviteterne skulle gennemføres inden for et år, er processen blevet mere forceret, end det ville være tilfældet under normale omstændigheder, hvor partnerskaberne kan udvikle sig gradvist. Det vil således på baggrund af de første erfaringer fra pilotåret være mere realistisk at afsætte minimum et halvt år til alene at identificere en relevant partnerskole og få etableret partnerskabet. På baggrund af erfaringerne fra den indledende fase anses det ikke for at være realistisk, at skoler på egen hånd iværksætter skolepartnerskaber af denne type, med mindre der er tale om lærere, der er personligt engagerede i udviklingslande (ildsjæle) og evt. selv allerede har en personlig kontakt til en mulig samarbejdsskole. Det er for langt de fleste skoler for tidskrævende og overvældende at stå helt alene med arbejdet. Til gengæld viser pilotåret også, at med den rette støtte i opstartsperioden kan lærere, som ikke har personlige erfaringer med partnerskaber, både finde motivation og engagement til at deltage og involvere sig i udviklingen af partnerskaber. Dette ligger i tråd med anbefalingerne fra Rådet for Internationalisering af Uddannelserne i rapporten Internationaliseringen der blev væk, der blev udgivet i slutningen af maj Her fremgår det, at det er Rådets oplevelse, at skolerne ofte efterspørger formaliserede rammer og tilskudsmuligheder til samarbejde med skoler uden for Europa. På den baggrund indgår det som en af Rådets anbefalinger i rapporten, at der etableres samarbejdsprogrammer, der rækker ud over Europa. Lærerbesøg Syv skoler har indtil videre haft lærere på besøg på partnerskolen. Lærerrejsen anses for afgørende for sikring af aftaler (fx ved udarbejdelsen af en fælles partnerskabsaftale) og for planlægningen af partnerskabets indledende aktiviteter. Efter rejsen er hver lærer blevet interviewet for at indsamle erfaringer fra lærerbesøgene. Her er nogle udpluk: EUC Ringsted om besøg på partnerskolen i Egypten Stemningen var meget god og behagelig. De virkede meget engagerede og havde den rette indstilling til det. De var meget lydhøre og spurgte meget til, hvad det var, vi havde tænkt os. Så havde de også nogle gode ideer, og der var især nogle lærere, der var meget interesserede i at udvide samarbejdet, så det gjaldt nogle andre fag, fx fysik, kemi og andre naturvidenskabelige fag og at få nogle sparringspartnere fra Danmark ( ) Det var overordnet rigtigt godt. Det gik faktisk over forventning. Grenaa Gymnasium om besøg på partnerskolen i Kenya: Eleverne er meget interesserede i at lære om Danmark. Så fra elevsiden der ser jeg enormt mange muligheder, og de vil også rigtigt gerne blogge med vores elever, og de er meget interesserede i at lære vores elever at kende. Københavns åbne Gymnasium om besøg på partnerskolen i Indien: Der er helt sikkert udfordringer og problemer. Men der var rigtigt mange ting, som virkede totalt oplagte. ( ) De vil også gerne have, at deres elever bliver bedre til at tænke i større sammenhænge, til at tænke globalt og selvstændigt, og at de er i stand til at indgå i projekter. ( ) Og det er jo egentlig også det, vi gerne vil. Så der var meget genkendelighed. EUC Ringsted om forventninger til samarbejdet: [Vi skal få] eleverne til at diskutere nogle emner, så de er mere vidende om det andet land og har en bedre forståelse af det og måske også en bedre kulturel forståelse - fra begge sider af. ( ) Vi regner med at oprette en blog, hvor eleverne kan tage nogle af de emner, vi har haft oppe i timerne, op og diskutere dem på bloggen. ( ) Og så regner vi også med at lave en kort film fra begge lande, en slags hjemmelavet film, som eleverne laver om et emne, som de selv vælger. 4

5 De fleste af skolerne kommer først for alvor i gang med samarbejder og aktiviteter efter sommerferien, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke foreligger meget elevarbejde. På Grenaa Gymnasium har eleverne dog blandt andet oprettet en blog (http://project-denmark-kenya.blogspot.com/), hvor de beskriver deres skole, og lavet videopræsentationer (eksempel: Økonomi Forbrug Følgende budgetposter under Danida-bevillingen er blevet benyttet i finansieringen af første halvår: Projektstyring Rejse- og udvekslingskoordinering Opbygning af samarbejder og afsøgning af fremtidige finansieringskilder Udvekslingsstipendier (udbetalt 9 stk. a kr.) Transport i Danmark Administration af bevillingen De resterende budgetposter ventes benyttet i efteråret: Rejseudgifter (dækker rejse til Kenya og erfaringsopsamling fra partnerskoler i Syd) Erfaringsopsamling (udføres efter gennemførte fælles undervisningsforløb planlagt til efteråret) Revision (efter endeligt regnskab) Samt: de resterende udvekslingsstipendier til lærerrejser og genbesøg fra partnerskolerne Afsøgning af fremtidige finansieringskilder Globale Skolepartnerskaber indledte i foråret et samarbejde med 3 andre europæiske organisationer med henblik på at søge EU-midler til et fælles Nord-Syd skolepartnerskabsprogram. Det udmøntede sig i en Concept Note, som blev indsendt til deadline sidst i april. Den indsendte Concept Note blev tildelt 34,5 point ud af et max på 50, hvilket ikke var nok til at blive inviteret til at indsende en egentlig ansøgning. Samarbejdet med de øvrige organisationer fortsætter dog, så en revideret Concept Note kan indsendes til en kommende ansøgningsdeadline (call for proposals). I slutningen af juni holdt Globale Skolepartnerskaber møde med Undervisningsministeriet for at præsentere projektet og undersøge mulighederne i ministeriet for bevilling i forbindelse med en fremtidig finansiering af projektet. Meldingen var imidlertid, at ministeriets puljer pt. er lukket på grund af besparelser. Således er der ikke længere Forsøgs- og udviklingsmidler at søge, og der er tidligst udsigt til, at puljen genåbnes i det nye år. I pilotprojektets opstartsfase blev der desuden afholdt møder med Rektorforeningen og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL). Rektorforeningen har ikke midler til at støtte denne type projekter, men indgår i stedet i projektets Advisory Board med henblik at sikre en forankring af projektet i undervisningssektoren. GL fandt projektet meget spændende og perspektivrigt, men støtter i udgangspunktet kun projekter, foreningen selv har været initiativtager til. De har dog givet tilsagn om at støtte udarbejdelsen af en ekstern evaluering af pilotåret med kr. Timbuktu Fonden har pt. meget begrænsede midler, da fonden lever af renteindtægter, som er påvirkede af den lave rente. Fonden ser sig derfor ikke i stand til at gå ind i nye initiativer i indeværende år. Globale Skolepartnerskaber arbejder målrettet på at sikre fremtidig finansiering fra andre parter end Udenrigsministeriet (Undervisningsministeriet, EU, Nordisk Råd, private fonde). Det tegner imidlertid til at blive en længere proces, fordi der pt. ikke findes de nødvendige midler i allerede eksisterende puljer inden for undervisningssektoren. 5

6 Fremtidigt behov for økonomisk støtte Den fremtidige finansiering af Globale Skolepartnerskaber udover pilotåret omhandler primært finansiering af projektkoordinering, udvikling og afholdelse af efteruddannelseskurser samt rejsestipendier til lærere. Rejsestipendierne er en væsentlig udgift, men netop de gensidige lærerbesøg anser Globale Skolepartnerskaber for at være vigtige for partnerskabernes succes. Det skyldes ikke mindst, at der er tale om partnerskaber med skoler i lande, hvor adgangen til computere og internethastighed kan sætte visse begrænsninger for rent virtuelle udvekslinger. Derudover er lærernes viden om hinandens lande, skolesystemer og kultur ofte i udgangspunktet på et lavt niveau. De gensidige lærerbesøg har derfor stor betydning i overvindelsen af tekniske udfordringer og kulturelle barrierer og i at skabe forståelse for hinandens hverdag. Erfaringerne viser også, at lærerbesøg er med til at styrke hele skolens involvering og brede skolepartnerskaberne til lærere, der ikke i forvejen er kendetegnede som ildsjæle. Imidlertid kunne der stilles større krav til skolerne for opnåelse af rejsestipendier samt evt. krav om en grad af selvfinansiering. Det britiske skolepartnerskabsprogram DGSP kører således med en model, hvor der tidligst kan ansøges om rejsestipendier efter 6 måneders partnerskab. Stipendiet, der er på 2.000, skal dække min. 1 gensidigt lærerbesøg. DGSP insisterer på, at rejserne altid skal gå begge veje, og at samme antal lærere fra begge skoler skal udveksles for at sikre lighed i partnerskabet. Økonomisk lighed er selvsagt svært at opnå i partnerskaber med skoler i udviklingslande, og derfor vil det typisk være de britiske skoler, som fuldfinansierer besøgene for begge skoler. Selvom DGSP kræver, at skolerne ansøger om rejsestipendierne og lægger op til en grad af selvfinansiering, er erfaringen dog, at det at kunne opnå økonomisk støtte til lærerudvekslingerne er en væsentlig faktor i at sikre partnerskabernes levedygtighed. I Storbritannien er der således også andre muligheder for at søge støtte til lærerrejser, blandt andet via en pulje under det britiske undervisningsministerium. Et alternativ til at inkludere rejsestipendierne i skolepartnerskabsprogrammet kunne derfor være, at Danida sideløbende valgte at oprette rejsestipendier målrettet undervisere, så skolerne kunne ansøge direkte hos Danida og dermed stadig have mulighed for at opnå støtte til lærerudveksling. Globale Skolepartnerskaber ville således dels støtte skolepartnerskaberne i opstartsfasen gennem rådgivning og kurser, dels indgå som brobygger mellem undervisnings- og ngo-sektor. Forslag til ny model Globale Skolepartnerskaber foreslår følgende model til fortsættelse af skolepartnerskabsprogrammet i 2011: Kontakten, vejledningsstøtten og kursustilbud fastholdes til de 12 skoler, som allerede har oprettet skolepartnerskaber Vejledning og workshops åbnes for alle interesserede nye skoler Antallet af rejsestipendier begrænses til 20 stk. (10 hver vej), som interesserede nye skoler kan ansøge om, når de har fået etableret partnerskaber Rejsestipendierne fungerer efter DGSP s model altid som gensidige stipendier, det vil sige et lærerbesøg fordrer et genbesøg fra partnerskolen Rejsestipendierne fastsættes på et lidt lavere niveau (fx kr. for et gensidigt besøg). Evt. restbeløb selvfinansieres af skolerne. Globale Skolepartnerskaber søger Undervisningsministeriets kompetenceudviklingsmidler om finansiering af udvikling og afholdelse af efteruddannelsesworkshops for lærerne. Således vil behovet for økonomisk støtte fra Danida primært være dækning af projektkoordinering og rejsestipendier. 6

7 Appendiks Partnerskaber mellem danske skoler og skoler i udviklingslande: I Danmark Partnerskole 1. Langkær Gymnasium og HF Gateway School, Chennai, Indien 2. Svendborg Gymnasium The British International School i Chennai, Indien 3. Rosborg Gymnasium og HF The Velammal International School i Chennai, Indien 4. Københavns åbne Gymnasium The Hindu Senior Secondary School, Chennai, Indien 5. EUC Ringsted Elwy High i Cairo, Egypten 6. Grenaa Gymnasium Nairobi Academy i Nairobi, Kenya 7. Helsingør Gymnasium Uthiru Girls High School i Nairobi, Kenya 8. Ikast-Brande Gymnasium Braeside High School i Nairobi, Kenya 9. Købmagergades Skole i Fredericia Malezi School i Nairobi, Kenya 10. Skjoldborgvejens Skole i Fredericia Malezi School i Nairobi, Kenya ende i Fredericia Nkoanrua Secondary School i Arusha, Tanzania 12. Bakkeskolen i Fredericia Arusha Secondary School i Arusha, Tanzania Presseomtale: Ulandsnyt.dk: Gymnasier starter et nyt skolepartnerskabsprogram skoleniverden.dk: Pressemeddelelse: skolepartnerskaber med udviklingslande Ulandsnyt.dk: Danske gymnasier i partnerskaber med indiske gymnasieklasser Nr. 6, 2010 Nr. 6, 2010 Gymnasieskolen: Med verden som klasseværelse gymnasieskolen.dk: Med verden som klasseværelse Dagbladet Ringsted: Besøg skal forberede egyptisk samarbejde Grenaa Bladet: Grenaa Gymnasium partner med Nairobi Academy Nr Nr Gymnasieskolen: Danske gymnasier samarbejder med Indien gymnasieskolen.dk: Danske gymnasier samarbejder med Indien Dinby.dk: Grenaa Gymnasium partner med Nairobi Academy Frederiksborg Amts Avis: Sender to lærere til Kenya Helsingør Dagblad: Helsingør partnerskole med skole i Kenya Ringsted Weekend: Lærere tager til Cairo Dagbladet Ringsted: Lærere tager til Cairo Ugeavisen Vejle: Rosborg i gymnasiesamarbejde i Indien Vejle Amts Folkeblad: Vejle: Rosborg i samarbejde med Indien Ulandsnyt.dk: Danske skoler i partnerskaber med skoler i udviklingslande skoleniverden.dk: Danske skoler i partnerskaber med skoler i udviklingslande 7

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF INITIATIV VEDRØRENDE NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF INITIATIV VEDRØRENDE NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS INITIATIV VEDRØRENDE STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT 2014 TEORI OG METODECENTRET Teori og Metodecentret, UCC

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Bycirklens Kina-samarbejde. Evaluering 2010-2012 Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013. Januar 2013

Bycirklens Kina-samarbejde. Evaluering 2010-2012 Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013. Januar 2013 Bycirklens Kina-samarbejde Evaluering 2010-2012 Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013 Januar 2013 Velkommen til Bycirklens delegation, Wuxi Culture and Arts School, 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

science team k projektledelsens erfaringer Og anbefalinger fra perioden 00 006

science team k projektledelsens erfaringer Og anbefalinger fra perioden 00 006 1 science team k projektledelsens erfaringer Og anbefalinger fra perioden 00 006 INDHOLD Forord ved Lundbeckfonden...4 Læsevejledning...5 Introduktion til projektet...6 Projektorganisation og ledelse...7

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats 2012 Vi læser for livet 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

guide til ungdomslederudvekslinger

guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger En guide med gode råd og krav til ungdomslederudvekslinger under DUFs Projektpulje og MENA Pulje Om DUF Hvad er DUF? DUF Dansk Ungdoms

Læs mere