Statusrapport Første halvår af pilotprojektet Globale Skolepartnerskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport Første halvår af pilotprojektet Globale Skolepartnerskaber"

Transkript

1 Statusrapport Første halvår af pilotprojektet Globale Skolepartnerskaber Baggrund Pilotprojektet Globale Skolepartnerskaber blev etableret 1. marts 2010 på initiativ af netværket Globale Gymnasier og med en bevilling fra Danidas Oplysningsbevilling. Det overordnede formål med projektet er at styrke den globale dimension i undervisningen gennem etableringen af partnerskaber mellem danske skoler og skoler i udviklingslande. Baggrunden for projektet er et ønske om at sætte fokus på global undervisning bredt i uddannelsessektoren og give skolerne en ramme og anledning til at arbejde med globale temaer i undervisningen. Samtidig skal projektet fungere som en brobygning mellem danske udviklingsorganisationer (ngo er) og uddannelsessektoren, det vil sige mellem ngo ernes viden og materialer og modtagergruppen i form af lærerne. Projektet bygger på erfaringer fra lignende skolepartnerskabsprogrammer i Storbritannien, især det store britiske skolepartnerskabsprogram DGSP og deres fokus på gensidig lærerudveksling, lærerkurser samt på involvering af skolerne for at sikre, at skolerne selv tager ansvar og får ejerskab over partnerskaberne. Der er derudover hentet erfaringer og anbefalinger fra evalueringen The Influence of North South School Partnerships udarbejdet af Institute of Education, University of London. Pilotprojektet skal afprøve en lignende model i en dansk sammenhæng og høste de første erfaringer med et dansk skolepartnerskabsprogram. Per 1. april 2010 havde 12 danske skoler (7 almene gymnasier, 1 handelsgymnasium og 4 folkeskoler) indgået aftale om at deltage i projektets pilotår. (Se liste over skoler og partnerskoler i appendiks side 7). Revideret tidsplan Projektets tidsplan er blevet revideret hovedsageligt af to årsager: Det endelige bevillingstilsagn fra Danida faldt først på plads i slutningen af januar, og selve etableringen af partnerskaber har taget længere tid end beregnet. Det forventes dog, at aktiviteterne samlet set afvikles i løbet af pilotåret Aktiviteter forårssemester 2010 Invitation af 12 DK-skoler Etablering af partnerskaber Introduktionsmøde i Danmark Lærerbesøg hos partnerskoler i Syd Tidsrum marts april-juni april maj-september Aktiviteter planlagt til efterårssemester 2010 Tidsrum Første del-evaluering august Første anbefalinger august Gennemførelse af første undervisningsaktiviteter september Speeddatingworkshop for skoler og ngo er september Genbesøg af lærere fra partnerskolerne i DK oktober Fælles workshop for lærere og partnerlærere oktober Udvikling af fælles undervisningsforløb oktober-november Afvikling af fælles undervisningsforløb november-december Udarbejdelse af slutevaluering december-januar 2011 Aktiviteter planlagt til 2011 Publicering af resultater januar 2011 Deltagelse på The 25th ESP Anniversary Conference marts

2 Status per august 2010 Oversigt 12 danske skoler involveret 12 partnerskaber etableret 7 lærerrejser gennemført (5 lærerrejser planlagt til slutningen af august og starten af september) 1 lærerworkshop afholdt Advisory Board etableret 18 omtaler i artikler (se vedlagte oversigt i appendiks side 7) Intro-workshop Den 9. april blev der afholdt workshop i Vejle for lærere fra de involverede skoler med fokus på, hvordan man etablerer velfungerende partnerskaber. Tilbagemeldingerne fra deltagerne var særdeles positive (samlet score på 4,3 på en skala hvor 1 = meget utilfreds og 5 = meget tilfreds). Der blev fra deltagernes side udtrykt ønske om et tættere netværk mellem skolerne, hvorfor der blev oprettet en blog for de involverede lærere, som i partnerskabernes opstartsfase er blevet brugt til videndeling og sparring: Det blev desuden besluttet at se på mulighederne for at afholde en workshop, hvor lærere og fagfolk fra udviklingsngo erne kunne mødes, hvilket har resulteret i den planlagte speeddatingworkshop (se under planlagte aktiviteter). Opbygning af netværk i undervisningssektoren Der er blevet afholdt møder med interessenter i undervisningsmiljøet: Professionshøjskoler (Metropol, CICED/UCC, Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS) Interesseorganisationer (Gymnasieskolernes Lærerforening, Danmarks Lærerforening, Skolelederne, Rektorforeningen, Danske Erhvervsskoler) Undervisningsministeriet (konsulenter fra gymnasie- og folkeskoleområdet) Globale Skolepartnerskaber er desuden blevet del af arbejdsgruppen Internationalisering af læreruddannelserne, som ligger i regi af Styrelsen for Internationalisering af Uddannelserne. Arbejdsgruppen har udarbejdet oplæg med anbefalinger til Rådet for Internationalisering af Uddannelserne. Advisory Board I midten af maj nedsatte Globale Skolepartnerskaber et Advisory Board med repræsentanter fra undervisningssektor, ngo- og oplysningsmiljø, som skal rådgive om strategi og videreudvikling af programmet. Første møde fandt sted i slutningen af juni. Medlemmerne er følgende: Morten Emil Hansen, kampagnechef, Mellemfolkeligt Samvirke Maria Molde, NGO-konsulent, Projektrådgivningen Johnny Baltzersen, Director, CICED, UCC Morten Friis Møller, uddannelseskonsulent, Rektorforeningen Elise Venndt, pædagogisk udviklingskonsulent, Fredericia Kommune Knud Vilby, forfatter og journalist Stine Bang, sekretariatsleder, Operation Dagsværk Anne Mette W. Nielsen, projektleder, Globale Gymnasier Planlagte aktiviteter Skolepartnerskabsmanual version 1.0 I august lanceres første udgave af en skolepartnerskabsmanual på baggrund af projektets nuværende erfaringer, anbefalinger og afprøvede procedurer. Manualen vil løbende blive revideret i samarbejde med de involverede parter og udbygget i takt med, at der kommer flere erfaringer og cases til. Manualen er til brug for de allerede involverede skoler og for andre skoler, som er interesserede i at indgå partnerskab med 2

3 skoler i andre lande. Den udgives i en digital version til download, som gør den let at distribuere via hjemmesider og portaler, men også egnet til at blive printet. Informationsfolder om skolepartnerskaber Udgivelse af en folder med information om og kortfattede anbefalinger til etableringen af skolepartnerskaber. Folderen skal fungere som en kortere udgave af skolepartnerskabsmanualen og give inspiration og hurtigt overblik. Solution Camp på Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Globale Skolepartnerskaber er inviteret til at deltage på Solution Camp på Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS uge 36 med to inspirationsoplæg til de lærerstuderende om, hvordan skolepartnerskaber kan bidrage til at styrke den globale dimension i undervisningen. Speeddatingworkshop mellem lærere og udviklingsngo er Globale Skolepartnerskaber afholder speeddatingworkshop om 2015-målene den 14. september for at fremme samarbejder mellem ngo er og skoler. Workshoppen skal give skolerne inspiration til at konkretisere 2015-målene i tematikker med relevans for både deres egen skole og deres partnerskole. Workshoppen knytter an til FN-topmødet om 2015-målene i New York i september og er støttet af Danidas bevilling til 2015-oplysningsaktiviteter. Se invitation: 2-dages lærerworkshop i uge 43 Der er planlagt genbesøg fra lærere fra partnerskolerne til Danmark i uge 43, hvor der afholdes en todages workshop i København for de danske lærere og deres partnerlærere. Erfaringsopsamling i Syd Globale Skolepartnerskabers projektleder rejser til Kenya til november for at besøge de 4 kenyanske partnerskoler og dokumentere deres erfaringer fra og forventninger til partnerskabet. Erfaringsopsamlingen vil være til brug for evaluering og afrapportering samt i det videre arbejde. The 25th ESP Anniversary Conference i Helsingør i marts 2011 Konferencen afholdes i samarbejde med UCC og European Schools Project Association med deltagelse af lærere, forskere og andre undervisningsaktører fra hele Europa, herunder også en bred dansk deltagelse. Globale Skolepartnerskaber er inviteret til at deltage med oplæg/workshop. Erfaringer efter første halvår På baggrund af første halvdel af pilotåret, som primært har haft fokus på vejledning af skoler, hjælp til etableringen af partnerskaber og etablering af netværk med samarbejdspartnere især i undervisningssektoren, foreligger følgende overordnede erfaringer i relation til skolepartnerskaber: Der er fra skolernes side et udtalt behov for støtte i processen, især i opstartsfasen Der er blandt skolerne behov for at føle, at de er del af et netværk, hvor de kan sparre og videndele Der er behov for kurser/efteruddannelse til de involverede lærere Der er stor interesse for projektet bredt i undervisningssektoren Der er stor interesse for projektet på skolerne - således sagde alle inviterede ja til at deltage, og flere skoler har henvendt sig om muligheden for at komme med i en eventuel ny fase. Det er således indtrykket, at der er god mulighed for at udbrede programmet til flere skoler og til flere forskellige typer skoler (det vil således være oplagt i højere grad at involvere erhvervsskoler). Men der er et stærkt behov for, at der ydes støtte i form af vejledning i partnerskabets forskellige etaper, kurser, systematisering af ressourcer og eksisterende undervisningsmaterialer, og at det foregår som en balancegang mellem at støtte skolerne uden samtidig at styre partnerskabet på deres vegne. Udfordringerne har fra skolernes side især bestået i at finde relevante partnerskoler, få kommunikationen til at fungere og at få aftaler på plads med dem og afse den nødvendige tid til det. Der er ingen tvivl om, at 3

4 fordi aktiviteterne skulle gennemføres inden for et år, er processen blevet mere forceret, end det ville være tilfældet under normale omstændigheder, hvor partnerskaberne kan udvikle sig gradvist. Det vil således på baggrund af de første erfaringer fra pilotåret være mere realistisk at afsætte minimum et halvt år til alene at identificere en relevant partnerskole og få etableret partnerskabet. På baggrund af erfaringerne fra den indledende fase anses det ikke for at være realistisk, at skoler på egen hånd iværksætter skolepartnerskaber af denne type, med mindre der er tale om lærere, der er personligt engagerede i udviklingslande (ildsjæle) og evt. selv allerede har en personlig kontakt til en mulig samarbejdsskole. Det er for langt de fleste skoler for tidskrævende og overvældende at stå helt alene med arbejdet. Til gengæld viser pilotåret også, at med den rette støtte i opstartsperioden kan lærere, som ikke har personlige erfaringer med partnerskaber, både finde motivation og engagement til at deltage og involvere sig i udviklingen af partnerskaber. Dette ligger i tråd med anbefalingerne fra Rådet for Internationalisering af Uddannelserne i rapporten Internationaliseringen der blev væk, der blev udgivet i slutningen af maj Her fremgår det, at det er Rådets oplevelse, at skolerne ofte efterspørger formaliserede rammer og tilskudsmuligheder til samarbejde med skoler uden for Europa. På den baggrund indgår det som en af Rådets anbefalinger i rapporten, at der etableres samarbejdsprogrammer, der rækker ud over Europa. Lærerbesøg Syv skoler har indtil videre haft lærere på besøg på partnerskolen. Lærerrejsen anses for afgørende for sikring af aftaler (fx ved udarbejdelsen af en fælles partnerskabsaftale) og for planlægningen af partnerskabets indledende aktiviteter. Efter rejsen er hver lærer blevet interviewet for at indsamle erfaringer fra lærerbesøgene. Her er nogle udpluk: EUC Ringsted om besøg på partnerskolen i Egypten Stemningen var meget god og behagelig. De virkede meget engagerede og havde den rette indstilling til det. De var meget lydhøre og spurgte meget til, hvad det var, vi havde tænkt os. Så havde de også nogle gode ideer, og der var især nogle lærere, der var meget interesserede i at udvide samarbejdet, så det gjaldt nogle andre fag, fx fysik, kemi og andre naturvidenskabelige fag og at få nogle sparringspartnere fra Danmark ( ) Det var overordnet rigtigt godt. Det gik faktisk over forventning. Grenaa Gymnasium om besøg på partnerskolen i Kenya: Eleverne er meget interesserede i at lære om Danmark. Så fra elevsiden der ser jeg enormt mange muligheder, og de vil også rigtigt gerne blogge med vores elever, og de er meget interesserede i at lære vores elever at kende. Københavns åbne Gymnasium om besøg på partnerskolen i Indien: Der er helt sikkert udfordringer og problemer. Men der var rigtigt mange ting, som virkede totalt oplagte. ( ) De vil også gerne have, at deres elever bliver bedre til at tænke i større sammenhænge, til at tænke globalt og selvstændigt, og at de er i stand til at indgå i projekter. ( ) Og det er jo egentlig også det, vi gerne vil. Så der var meget genkendelighed. EUC Ringsted om forventninger til samarbejdet: [Vi skal få] eleverne til at diskutere nogle emner, så de er mere vidende om det andet land og har en bedre forståelse af det og måske også en bedre kulturel forståelse - fra begge sider af. ( ) Vi regner med at oprette en blog, hvor eleverne kan tage nogle af de emner, vi har haft oppe i timerne, op og diskutere dem på bloggen. ( ) Og så regner vi også med at lave en kort film fra begge lande, en slags hjemmelavet film, som eleverne laver om et emne, som de selv vælger. 4

5 De fleste af skolerne kommer først for alvor i gang med samarbejder og aktiviteter efter sommerferien, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke foreligger meget elevarbejde. På Grenaa Gymnasium har eleverne dog blandt andet oprettet en blog (http://project-denmark-kenya.blogspot.com/), hvor de beskriver deres skole, og lavet videopræsentationer (eksempel: Økonomi Forbrug Følgende budgetposter under Danida-bevillingen er blevet benyttet i finansieringen af første halvår: Projektstyring Rejse- og udvekslingskoordinering Opbygning af samarbejder og afsøgning af fremtidige finansieringskilder Udvekslingsstipendier (udbetalt 9 stk. a kr.) Transport i Danmark Administration af bevillingen De resterende budgetposter ventes benyttet i efteråret: Rejseudgifter (dækker rejse til Kenya og erfaringsopsamling fra partnerskoler i Syd) Erfaringsopsamling (udføres efter gennemførte fælles undervisningsforløb planlagt til efteråret) Revision (efter endeligt regnskab) Samt: de resterende udvekslingsstipendier til lærerrejser og genbesøg fra partnerskolerne Afsøgning af fremtidige finansieringskilder Globale Skolepartnerskaber indledte i foråret et samarbejde med 3 andre europæiske organisationer med henblik på at søge EU-midler til et fælles Nord-Syd skolepartnerskabsprogram. Det udmøntede sig i en Concept Note, som blev indsendt til deadline sidst i april. Den indsendte Concept Note blev tildelt 34,5 point ud af et max på 50, hvilket ikke var nok til at blive inviteret til at indsende en egentlig ansøgning. Samarbejdet med de øvrige organisationer fortsætter dog, så en revideret Concept Note kan indsendes til en kommende ansøgningsdeadline (call for proposals). I slutningen af juni holdt Globale Skolepartnerskaber møde med Undervisningsministeriet for at præsentere projektet og undersøge mulighederne i ministeriet for bevilling i forbindelse med en fremtidig finansiering af projektet. Meldingen var imidlertid, at ministeriets puljer pt. er lukket på grund af besparelser. Således er der ikke længere Forsøgs- og udviklingsmidler at søge, og der er tidligst udsigt til, at puljen genåbnes i det nye år. I pilotprojektets opstartsfase blev der desuden afholdt møder med Rektorforeningen og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL). Rektorforeningen har ikke midler til at støtte denne type projekter, men indgår i stedet i projektets Advisory Board med henblik at sikre en forankring af projektet i undervisningssektoren. GL fandt projektet meget spændende og perspektivrigt, men støtter i udgangspunktet kun projekter, foreningen selv har været initiativtager til. De har dog givet tilsagn om at støtte udarbejdelsen af en ekstern evaluering af pilotåret med kr. Timbuktu Fonden har pt. meget begrænsede midler, da fonden lever af renteindtægter, som er påvirkede af den lave rente. Fonden ser sig derfor ikke i stand til at gå ind i nye initiativer i indeværende år. Globale Skolepartnerskaber arbejder målrettet på at sikre fremtidig finansiering fra andre parter end Udenrigsministeriet (Undervisningsministeriet, EU, Nordisk Råd, private fonde). Det tegner imidlertid til at blive en længere proces, fordi der pt. ikke findes de nødvendige midler i allerede eksisterende puljer inden for undervisningssektoren. 5

6 Fremtidigt behov for økonomisk støtte Den fremtidige finansiering af Globale Skolepartnerskaber udover pilotåret omhandler primært finansiering af projektkoordinering, udvikling og afholdelse af efteruddannelseskurser samt rejsestipendier til lærere. Rejsestipendierne er en væsentlig udgift, men netop de gensidige lærerbesøg anser Globale Skolepartnerskaber for at være vigtige for partnerskabernes succes. Det skyldes ikke mindst, at der er tale om partnerskaber med skoler i lande, hvor adgangen til computere og internethastighed kan sætte visse begrænsninger for rent virtuelle udvekslinger. Derudover er lærernes viden om hinandens lande, skolesystemer og kultur ofte i udgangspunktet på et lavt niveau. De gensidige lærerbesøg har derfor stor betydning i overvindelsen af tekniske udfordringer og kulturelle barrierer og i at skabe forståelse for hinandens hverdag. Erfaringerne viser også, at lærerbesøg er med til at styrke hele skolens involvering og brede skolepartnerskaberne til lærere, der ikke i forvejen er kendetegnede som ildsjæle. Imidlertid kunne der stilles større krav til skolerne for opnåelse af rejsestipendier samt evt. krav om en grad af selvfinansiering. Det britiske skolepartnerskabsprogram DGSP kører således med en model, hvor der tidligst kan ansøges om rejsestipendier efter 6 måneders partnerskab. Stipendiet, der er på 2.000, skal dække min. 1 gensidigt lærerbesøg. DGSP insisterer på, at rejserne altid skal gå begge veje, og at samme antal lærere fra begge skoler skal udveksles for at sikre lighed i partnerskabet. Økonomisk lighed er selvsagt svært at opnå i partnerskaber med skoler i udviklingslande, og derfor vil det typisk være de britiske skoler, som fuldfinansierer besøgene for begge skoler. Selvom DGSP kræver, at skolerne ansøger om rejsestipendierne og lægger op til en grad af selvfinansiering, er erfaringen dog, at det at kunne opnå økonomisk støtte til lærerudvekslingerne er en væsentlig faktor i at sikre partnerskabernes levedygtighed. I Storbritannien er der således også andre muligheder for at søge støtte til lærerrejser, blandt andet via en pulje under det britiske undervisningsministerium. Et alternativ til at inkludere rejsestipendierne i skolepartnerskabsprogrammet kunne derfor være, at Danida sideløbende valgte at oprette rejsestipendier målrettet undervisere, så skolerne kunne ansøge direkte hos Danida og dermed stadig have mulighed for at opnå støtte til lærerudveksling. Globale Skolepartnerskaber ville således dels støtte skolepartnerskaberne i opstartsfasen gennem rådgivning og kurser, dels indgå som brobygger mellem undervisnings- og ngo-sektor. Forslag til ny model Globale Skolepartnerskaber foreslår følgende model til fortsættelse af skolepartnerskabsprogrammet i 2011: Kontakten, vejledningsstøtten og kursustilbud fastholdes til de 12 skoler, som allerede har oprettet skolepartnerskaber Vejledning og workshops åbnes for alle interesserede nye skoler Antallet af rejsestipendier begrænses til 20 stk. (10 hver vej), som interesserede nye skoler kan ansøge om, når de har fået etableret partnerskaber Rejsestipendierne fungerer efter DGSP s model altid som gensidige stipendier, det vil sige et lærerbesøg fordrer et genbesøg fra partnerskolen Rejsestipendierne fastsættes på et lidt lavere niveau (fx kr. for et gensidigt besøg). Evt. restbeløb selvfinansieres af skolerne. Globale Skolepartnerskaber søger Undervisningsministeriets kompetenceudviklingsmidler om finansiering af udvikling og afholdelse af efteruddannelsesworkshops for lærerne. Således vil behovet for økonomisk støtte fra Danida primært være dækning af projektkoordinering og rejsestipendier. 6

7 Appendiks Partnerskaber mellem danske skoler og skoler i udviklingslande: I Danmark Partnerskole 1. Langkær Gymnasium og HF Gateway School, Chennai, Indien 2. Svendborg Gymnasium The British International School i Chennai, Indien 3. Rosborg Gymnasium og HF The Velammal International School i Chennai, Indien 4. Københavns åbne Gymnasium The Hindu Senior Secondary School, Chennai, Indien 5. EUC Ringsted Elwy High i Cairo, Egypten 6. Grenaa Gymnasium Nairobi Academy i Nairobi, Kenya 7. Helsingør Gymnasium Uthiru Girls High School i Nairobi, Kenya 8. Ikast-Brande Gymnasium Braeside High School i Nairobi, Kenya 9. Købmagergades Skole i Fredericia Malezi School i Nairobi, Kenya 10. Skjoldborgvejens Skole i Fredericia Malezi School i Nairobi, Kenya ende i Fredericia Nkoanrua Secondary School i Arusha, Tanzania 12. Bakkeskolen i Fredericia Arusha Secondary School i Arusha, Tanzania Presseomtale: Ulandsnyt.dk: Gymnasier starter et nyt skolepartnerskabsprogram skoleniverden.dk: Pressemeddelelse: skolepartnerskaber med udviklingslande Ulandsnyt.dk: Danske gymnasier i partnerskaber med indiske gymnasieklasser Nr. 6, 2010 Nr. 6, 2010 Gymnasieskolen: Med verden som klasseværelse gymnasieskolen.dk: Med verden som klasseværelse Dagbladet Ringsted: Besøg skal forberede egyptisk samarbejde Grenaa Bladet: Grenaa Gymnasium partner med Nairobi Academy Nr Nr Gymnasieskolen: Danske gymnasier samarbejder med Indien gymnasieskolen.dk: Danske gymnasier samarbejder med Indien Dinby.dk: Grenaa Gymnasium partner med Nairobi Academy Frederiksborg Amts Avis: Sender to lærere til Kenya Helsingør Dagblad: Helsingør partnerskole med skole i Kenya Ringsted Weekend: Lærere tager til Cairo Dagbladet Ringsted: Lærere tager til Cairo Ugeavisen Vejle: Rosborg i gymnasiesamarbejde i Indien Vejle Amts Folkeblad: Vejle: Rosborg i samarbejde med Indien Ulandsnyt.dk: Danske skoler i partnerskaber med skoler i udviklingslande skoleniverden.dk: Danske skoler i partnerskaber med skoler i udviklingslande 7

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier Deltagende skoler (8 i alt): Kalundborg Gymnasium, Københavns åbne Gymnasium, Ikast Brande Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Langkær Gymnasium, Rosborg Gymnasium,

Læs mere

/ GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER

/ GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER / / GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER Pilotprojekt marts 2010 februar 2011 Review marts 2011 Complexitet.dk / INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 7 8 9 Indledning Resumé Kapitel 1. Pilotprojekt og review 1.1. Om pilotprojektet

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

3x3 Statusrapport 2007

3x3 Statusrapport 2007 Projekttitel Projektskole Projektansvarlig Journalnummer Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Pulje 1 a-e eller pulje 2 Støttebeløb i 2007 Antal høj/hh-skoler i projektet Antal elever

Læs mere

Opfølgningsnotits & Danida s kommentarer. Evaluering af kommunikations- og oplysningsdelen af Operation Dagsværk

Opfølgningsnotits & Danida s kommentarer. Evaluering af kommunikations- og oplysningsdelen af Operation Dagsværk 20. marts 2014 Danida j.nr: 104.A.1.e.155 Opfølgningsnotits & Danida s kommentarer Evaluering af kommunikations- og oplysningsdelen af Operation Dagsværk Denne note til Program Komiteen opsummerer de væsentligste

Læs mere

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE Et samarbejde mellem: Bakkeskolen, Kolding, Erritsø Fællesskole, Fredericia, Globale Skolepartnerskaber og SOS Børnebyerne Danmark Efteråret 2014

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Juli 2009 Indhold Indledning... 2 Forhøjede beløbsgrænser og hvem kan søge hvad, hvor meget og hvornår?... 3 Forundersøgelser... 4 Partneridentifikation... 6

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 144 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.13

Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Torsdag den 29 marts 2012 kl. 15.00-18.00 med efterfølgende spisning. Mærsk Mc- Kinney Møller videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø Deltagere Harald E Mikkelsen, Brian

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. - Et læringsmiljø som rykker

GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. - Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF - Et læringsmiljø som rykker Udgivet oktober 2015 af Globale Gymnasier Indhold: Lotte Vestermarken, Erik Terp, Kirsten

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Internationale vejledere. Udviklingslandes udfordringer og muligheder samt udviklingssamarbejde

Internationale vejledere. Udviklingslandes udfordringer og muligheder samt udviklingssamarbejde Internationale vejledere Udviklingslandes udfordringer og muligheder samt udviklingssamarbejde Dagens program 1. Noget om de internationale vejledere 2. Undervisningsministeren har ordet 3. Hvorfor udviklingslande?

Læs mere

Internationale muligheder for hele skolen & for den enkelte lærer

Internationale muligheder for hele skolen & for den enkelte lærer Internationale muligheder for hele skolen & for den enkelte lærer Ina Winther Groth, iwg@iu.dk Den internationale dimension i undervisningen, 10. november 2011 - Aalborg Styrelsen for Universiteter og

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Folkeskole Projektbeskrivelse Projekt-periode Bevilling Talenttræning i fysik og kemi for de ældste klasser i samarbejde mellem Johannesskolen,

Folkeskole Projektbeskrivelse Projekt-periode Bevilling Talenttræning i fysik og kemi for de ældste klasser i samarbejde mellem Johannesskolen, Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 104 Offentligt Afdelingen for grundskole og folkeoplysning Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje September 2012-september 2015 1. Tværgående mål for uddannelsesområdet (school) Rådet har til formål at støtte, koordinere og supplere studienævnets,

Læs mere

Opsamling på konferencen den 4. april

Opsamling på konferencen den 4. april Kære alle Oven på den gode dag i Vejle den 4. april med både konference og repræsentantskabsmøde vil jeg her i nyhedsbrevet forsøge at samle op på de overordnede aktiviteter i Uddannelsesbenchmark, hvor

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Materialerne må meget gerne være af digital eller elektronisk form, og de skal kunne distribueres via www.ffe-ye.dk

Materialerne må meget gerne være af digital eller elektronisk form, og de skal kunne distribueres via www.ffe-ye.dk Ansøgningsskema Ansøgning til puljemidler for Ungdomsuddannelserne marts 2012 Materialer til brug i enkeltfag gymnasiale uddannelser 1 Grundlæggende Der kan søges midler til udvikling af materialer til

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Tilmelding til skoleåret 2010/2011

Tilmelding til skoleåret 2010/2011 Nyhedsbrev, august 2010 Velkommen tilbage til 2010/2011 Læs om: Tilmelding til skoleåret Grønt Flag går online Tønder kommune - Alle folkeskoler er Grønt Flag skoler Grønt Flag kurser på Økolariet og Science

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Bilag til ansøgningsskema, Mariagerfjord Kommune

Bilag til ansøgningsskema, Mariagerfjord Kommune Bilag til ansøgningsskema, Mariagerfjord Kommune Projektbeskrivelse Mariagerfjord Kommune er en Science Kommune og har gennem de sidste to år arbejdet for at skabe fokus på naturfag i skolerne. Dels gennem

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Train the Trainer-forløb i service og værtskab

Train the Trainer-forløb i service og værtskab Train the Trainer-forløb i service og værtskab Målrettet ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for udvikling og forankring af en god servicekultur Perspektivrigt Oplevelsernes Academy kvalitetssikrer

Læs mere

Referat fra møde mellem UBU-netværket og den tværministerielle gruppe for FN's tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Referat fra møde mellem UBU-netværket og den tværministerielle gruppe for FN's tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat fra møde mellem UBU-netværket og den tværministerielle

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE Netbrev nr. 20 Marts 2014 NYT FRA UVM UDVIKLINGSPLANEN FASE 3 Undervisningsministeriet har for nylig udmeldt 3. fase af Udviklingsplanen, der fortsat har fokus

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter 2012 Dagens fangst studeres nøje! Redigeret af Lars Nygaard 1 Generelt: Kan gode naturoplevelser, spændende formidling og kvalificeret naturfagsundervisning

Læs mere

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret til de rådgivende

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Uddannelsesudvalget behandlede den 3. marts 2014 en sag om organisering af fritidstilbuddene i forlængelse af folkeskolereformen.

Uddannelsesudvalget behandlede den 3. marts 2014 en sag om organisering af fritidstilbuddene i forlængelse af folkeskolereformen. NOTAT Oplæg til videreudvikling af samarbejde mellem skoler og fritidstilbud i Sørbymagle, Slots Bjergby, Flakkebjerg og Dalmose Center for Dagtilbud Maj-Britt Thy mathy@slagelse.dk 12. april 2015 Baggrund

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere Projektbeskrivelse Ungekulturråd og Projektmagerforløb i Kulturregion Fyn 2015-18 Baggrund Udvikling af et ungekulturråd har været, og er fortsat, en indsats under den fynske kulturaftale. I perioden 2015-18

Læs mere

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Karin Rosenmejer o Kirsten Habekost o Mia Rasmussen o Mogens Schlüter o Yvonne Andersen o Anne Birthe Mortensen (suppleant) ESB-sekretariatet: o Anette Halvgaard

Læs mere

Den internationale dimension i din skole. en håndsrækning

Den internationale dimension i din skole. en håndsrækning Den internationale dimension i din skole en håndsrækning 6-byernes projektgruppe 1 vedrørende den internationale dimension vil gerne støtte arbejdet i skolen med en håndsrækning. Denne folder er et inspirationsmateriale

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne

Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Vision Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne skal være et samlende nationalt kraftcenter, der bygger

Læs mere

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser Bilag 1 Implementering af dele af Uddannelsesstrategien 2012 - fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser I Uddannelsesstrategien 2012-2013 blev der peget

Læs mere

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Oplæg 2 til konference 13. september om Matematikkens Dag Louise Skjødsholm, Sociolog Penge- og Pensionspanelets

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Det autentiske møde med naturvidenskab 2012-2013

Det autentiske møde med naturvidenskab 2012-2013 Allan Haurballe Madsen alhm@sdu.dk Det autentiske møde med naturvidenskab 2012-2013 Anvendelsesorientering i de naturvidenskabelige fag på de gymnasiale uddannelser Bagrund for projektet Regionens unge

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune INDLEDNING I takt med at samfundet i stadig stigende grad bliver internationaliseret, stiger behovet for at sætte fokus på internationalisering

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sekretariatet orienterer 3. Bestyrelsens arbejde i 2015 4. Årsrapport 5. Symposium 2015 6. Kendskab

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-9-2007 kl. 13.00 i Thy Uddannelsescenter Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard (deltog under pkt. 1-4 og 7) Torben Iversen

Læs mere

BRFkredit. Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser

BRFkredit. Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser 2011 BRFkredit Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser Oprindeligt kaldt Erhvervsadoption og senere Projekt sociale klausuler

Læs mere

Notat. Indkaldelse af ansøgninger til forsøgs- og udviklingspuljen

Notat. Indkaldelse af ansøgninger til forsøgs- og udviklingspuljen Notat 5. marts 2016 Sagsbeh.:GOAN01 J.nr.: 17.00.00-G01-2-16 Skoleafdelingen Indkaldelse af ansøgninger til forsøgs- og udviklingspuljen Undervisningsudvalget råder over en særlig forsøgs- og udviklingspulje,

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Internationalisering på

Internationalisering på Internationalisering på uddannelsesinstitutionerne i Region Sjælland Rapport udarbejdet af ZealandDenmark EU Office efterår 2015 / forår 2016 Kontaktperson: Louise Godt, uddannelseskonsulent logo@zealanddenmark.eu

Læs mere

Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning

Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning Samarbejde mellem UNI og UC er Udvikling af tværgående miljøer for forskning og udvikling fokus på relevans og videnomsætning Styrkelse af den nationale

Læs mere

Afrapportering Læringsløftet. Område-MED. 19. december 2016

Afrapportering Læringsløftet. Område-MED. 19. december 2016 Afrapportering Læringsløftet Område-MED 19. december 2016 Slide 1 Organisering Styregruppe: Lars Nedergaard, centerchef Jan Heilmann, viceskolechef, Center for Uddannelse Torben Møller Nielsen, Skolelederforeningen

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Pæd. leder Peter kilden Grøn E-mail:

Læs mere

Målsætning og handlingsplan for UNESCO ASP Netværk i Danmark 2012-2015

Målsætning og handlingsplan for UNESCO ASP Netværk i Danmark 2012-2015 Målsætning og handlingsplan for UNESCO ASP Netværk i Danmark 2012-2015 Ved ASP styregruppen Målsætning og handlingsplan for UNESCO ASP skolenetværk i Danmark i 2012-2015 I forlængelse af UNESCO ASP-skolernes

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Afbud fra: Helle Blæsild, Københavns Universitet (projektleder) Jette Rygaard Poulsen, Undervisningsministeriet Susanne Munk, NTS-center Nordjylland

Afbud fra: Helle Blæsild, Københavns Universitet (projektleder) Jette Rygaard Poulsen, Undervisningsministeriet Susanne Munk, NTS-center Nordjylland Anvendelsesorientering i de naturvidenskabelige fag - kortfattet opsummering af projektledernes tilbagemeldinger på netværksmødet den 7. september 2010 på Økolariet i Vejle Mødets deltagere: Peter Majland,

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale.

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale. Ansøgningsskema Ansøgning til projektmidler for Grundskoleområdet marts 2015 Implementering af innovation og entreprenørskab i skolen 1 Grundlæggende Innovation og entreprenørskab skal, i henhold til skolereformen,

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2014 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2013... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere